فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال شانزدهم شماره 5 (زمستان 1387)
 • سال شانزدهم شماره 5 (زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/12/29
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقالات پژوهشی
 • مطهره گلستان، راضیه فلاح، صدیقه اخوان کرباسی صفحه 3
  مقدمه
  تشنج تب، شایع ترین فرم تشنج در کودکان می باشد که در4-3% از کودکان زیر 5 سال رخ می دهد. در برخورد با کودک با تشنج و تب، پیدا کردن علت تب و بالاخص رد عفونتCNS، مهمترین مسئله می باشد. این مطالعه به منظور بررسی موارد عفونتCNS در صد مورد CSF کودکان بستری شده به علت تشنج تب انجام شد.
  روش بررسی
  دراین مطالعه توصیفی گذشته نگر، نتایج پونکسیون لومبار در صدکودک6 ماهه تا 6 ساله ای که به علت تشنج و تب از مهرماه 81 لغایت شهریور 84 در بخش اطفال بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده بودند، بررسی شد.
  نتایج
  59 پسر و 41 دختر با میانگین سنی67/1±9/1 سال بررسی شدند که سن اکثریت بیماران(62%) زیر دو سال بود. نسبت مذکر به مونث برابر 4/1 و تیپ تشنج تب در 85 % ساده و در 15% کمپلکس بود. شایع ترین فرم تشنج، تونیک کلونیک ژنرالیزه (90%) و شایع ترین علت تب URI (40% از بیماران) بود. سه بیمار مننژیت آسپتیک داشتند که یک مورد آنها استاتوس اپی لپتیکوس داشت. موردی از مننژیت باکتریال دیده نشد.
  نتیحه گیری: باید از انجام روتین LP در بیماران تشنج تب خودداری کرد و انجام آن به مواردی محدود شود که شواهد کلینیکی از عفونت CNSدر شرح حال و معاینه فیزیکی وجود دارد. حتی کودکان کمتر از یکسال با تشنج تب ساده در بیمارستان بستری شده و تحت مراقبت و معاینات دقیق و مرتب قرار گرفته تا در صورت بروز شواهد کلینیکی مننژیت، پونکسیون لومبار صورت گیرد.
  کلیدواژگان: تشنج تب، تشنج کمپلکس ناشی از تب، پونکسیون مایع نخاع، مننژیت، عفونت
 • صدیقه اخوان کرباسی، راضیه فلاح، مطهره گلستان، مهدخت صدر بافقی صفحه 8
  مقدمه
  چاقی از مشکلات مهم بهداشتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که در دهه های اخیر رو به افزایش می باشد. هدف از انجام این تحقیق تعیین فراوانی و ریسک فاکتورهای چاقی و اضافه وزن در کودکان پیش دبستانی شهر یزد بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 400 کودک 6 ساله(200 دختر و 200 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی از کودکان مراجعه کننده به پایگاه های سنجش سلامت شهر یزد در سال 85-1384 انتخاب شدند. قد و وزن کودکان اندازه گیری و نمایه توده بدنی(BMI) محاسبه و از چارت رشد NHNESIII که مورد قبول WHO می باشد استفاده شد. BMI بین صدک 95-85، به عنوان افزایش وزن و بالاتر از صدک 95 به عنوان چاقی در نظر گرفته شد. پرسشنامه با مصاحبه حضوری با والدین تکمیل و اطلاعات با نرم افزار SPSS Ver 11.5 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه8/3% از کودکان چاقی و3/4% افزایش وزن داشتند. فراوانی چاقی و اضافه وزن به ترتیب در پسران 5/5% و 5% و در دختران 2% و 5/3% بود. چاقی و اضافه وزن کودک با فعالیت فیزیکی، مدت زمان تماشای تلویزیون در روز و تعداد دفعات مصرف تنقلات، نوشیدنی های گازدار و غذاهای آماده در طی هفته ارتباط داشت(001%=P)، ولی با جنس و رتبه تولد کودک، سواد و سابقه چاقی در والدین ارتباط نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این تحقیق اگر چه فراوانی اضافه وزن در این منطقه و در این گروه سنی در مقایسه با سایر مطالعات چندان بالا نیست، ولی در برنامه ریزی های بهداشتی جهت پیشگیری از چاقی باید به فاکتورهای مساعد کننده آن توجه داشت.
  کلیدواژگان: نمایه توده بدنی، ریسک فاکتور، اضافه وزن، چاقی، کودکان
 • اعظم سادات هاشمی، محمدعلی منوچهری نایینی، ضیاء اسلامی، امیر بهرامی احمدی، مریم خیراندیش، مهدی رفیعیان صفحه 14
  مقدمه
  لوسمی حاد شایع ترین سرطان اطفال بوده و تقریبا 30% بدخیمی های اطفال را شامل می شود. درمان براساس عوامل پروگنوستیک سبب بهبود بقا در 20 سال اخیر شده است و چون عوامل پروگنوستیک در جوامع مختلف متفاوت می باشند لذا به بررسی عوامل پروگنوستیک و تاثیر پیشگویی کننده آنها پیامد بیماران در استان یزد پرداختیم.
  روش بررسی
  این مطالعه تحلیلی از نوع Follow-Up بوده و به روش گزارش موارد (Case Series)انجام گردید. جامعه مورد مطالعه 56 بیمار لوسمیک (14-0 سال) مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد(سال 85- 1380) بودند که در آنها علایم بالینی(سن، جنس، وجود لنفادنوپاتی، اسپلنو مگالی، هپاتومگالی) و آزمایشگاهی (CBC، LDH فلوسیتومتری) بررسی شد. از تکنیک آماریChi-square وCox Proportional Hazard جهت یافتن فاکتورهای پیشگویی کننده پیامد بیماری (عود ومرگ) استفاده شد. به گونه ای که کلیه عوامل پروگنوستیک را تحت آنالیز یک متغیره و چند متغیره قرار داریم.
  نتایج
  درمورد پدیده عود در 12 مورد(4/21%) که فقط، 50000WBC≥ در آن فاکتور پیشگویی کننده بود. در مورد پدیده مرگ، 7 مورد(5/12%) اتفاق افتاد که 50000 WBC≥ Analysis دارای قدرت پیش گویی کنندگی بود(11/75-23/2-CI)95%،(77/21:HR، 008/0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه پاسخ به درمان در این مرکزدر حد کشورهای اروپایی بوده است و توانسته است با شیمی درمانی قوی نقش عوامل پروگنوستیک را کمرنگ کند، ولی همچنان شمارش گلبولهای سفید فاکتور موثری است به طوریکه بیماران با 50000WBC≥، 22 مرتبه احتمال مرگشان بیشتر از بقیه است لذا باید این بیماران در گروه High Risk قرار گیرند
  کلیدواژگان: فاکتورهای پروگنوستیک، لوسمی حاد لنفوبلاستیک، اطفال
 • محمدحسین برادران فر، ابوالفضل ملاصادقی، ابوالفضل ملاصادقی، زهرا جعفری صفحه 20
  مقدمه
  نقص شنوایی به معنای عملکرد غیرطبیعی یا کاهش عملکرد شنوایی به دلیل وجود نوعی اختلال شنوایی است. هدف هر برنامه غربالگری شنوایی در سنین پیش دبستانی و دبستانی، شناسایی دقیق آن دسته از کودکانی است که شنوایی آنها به علت وجود نوعی ضایعه انتقالی و یا حسی آسیب دیده است.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی حاضر به صورت مقطعی از مهر تا بهمن ماه سال 1384 روی 577 کودک (299 دختر و 278 پسر) انجام شد. این کودکان به صورت تصادفی از بین کودکان مهدکودکهای شهرستان یزد انتخاب شدند. پس از تکمیل برگه آگاهی از وجود کم شنوایی توسط والدین و مربیان، معاینه اتوسکپی، غربالگری تون، خالص و آزمون ایمیتانس صورت می گرفت.
  نتایج
  در این بررسی 6/12% اختلال مجرای گوش خارجی، 2/34% اختلال پرده گوش، 9/35% تمپانوگرام غیرطبیعی، 4/13% کم شنوایی مشاهده شد. کم شنوایی در 5/11% موارد از نوع انتقالی، 5/1% از نوع حسی – عصبی و در 5/0% از نوع آمیخته بود. در 4/13% کودکان مورد بررسی(15/8% دختران و 25/5% پسران) کم شنوایی از حد خفیف تا عمیق مشاهده شد 2/34% کودکان نیازمند اقدامات درمانی و 7/1% کودکان نیازمند خدمات توانبخشی بودند و میزان آگاهی والدین (85/1%) و مربیان (9/1%) از مشکل شنوایی در سطح پایینی قرار داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به درصد بالای نیاز به اقدامات درمانی و اثرات سوء اختلالات شنوایی بر یادگیری کودکان در سنین پایین و همچنین اهمیت شناسایی و مداخله زودهنگام کم شنوایی در برنامه های توانبخشی شنوایی، آگاهی رسانی و آموزش به افراد جامعه به خصوص والدین و مربیان مهدکودک ها درباره اثرات سوء کم شنوایی و نحوه پیشگیری و شناسایی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: غربالگری شنوایی، اختلالات شنوایی، غربالگری جهانی شنوایی
 • اعظم سادات هاشمی، ضیاء اسلامی، فروغ سادات نورانی، مریم خیراندیش، زهرا زارعیان یزدی، خدیجه دهقانی صفحه 26
  مقدمه
  در طی دو دهه گذشته انسیدانس بدخیمی یک درصد در سال افزایش داشته است. شایع ترین بدخیمی ها در اطفال لوسمی و لنفوم است. ریسک فاکتورهای محیطی از جمله هیدروکربن ها، حشره کش ها و سموم کشاورزی در مشاغلی از قبیل کشاورزی، نقاشی و کار با هیدروکربن ها در تماس شغلی پدران و بدخیمی در فرزندان مورد هدف و بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه Case Control و به روش Cross- Sectional بر روی 78 کودک مبتلا به لوسمی حاد (AML،ALL) و لنفوم غیرهوچکین مراجعه کننده به درمانگاه خون و انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد(1381 لغایت 1384) و 78 کودک سالم هم سن و هم جنس صورت پذیرفت. اطلاعات توسط پرسشنامه تکمیل و آنالیز آماری شد.
  نتایج
  در گروه مورد 9/44 % دختر و 1/55% پسر بود که بیشترین درصد سن تشخیص در گروه سنی 5-3 سال (6/29%) بود. درصد مشاغل این گروه 75/57% کشاورز، 7/16% نقاش و تماس با هیدروکربن، 4/6% کارگر می باشد نتایج آزمون آماری Chi- Square نشان می دهد که بین مشاغل پدران دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری (00/0=p) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  چون مشاغل کشاورزی و نقاشی و تماس با هیدرو کربن در گروه مورد بیش از گروه شاهد بوده است، انتظار می رود تا نکات ایمنی در مورد مشاغل پدران و تماس با ریسک فاکتورهای محیطی رعایت شود.
  کلیدواژگان: لوسمی، لنفوم، تماس شغلی پدر
 • حسن مظفری خسروی، فاطمه زارع هرفته، محمد هادی فرحزادی، محمد افخمی اردکانی، احمد جعفری ندوشن صفحه 31
  مقدمه
  گواتر و اختلالات ناشی ازآن یکی از شایع ترین معضلات بهداشتی جوامع مختلف است. به منظور تعیین شیوع گواتر و میزان ید ادرار دانش آموزان 11-6 ساله منطقه چاهک از توابع شهرستان خاتم و مشخص کردن وضعیت این منطقه پس از 18سال اجرای برنامه یددار کردن نمک طعام، این مطالعه انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تمامی 530 دانش آموز (276 نفر دختر و 254 نفر پسر) 6 تا 11 ساله از مدارس ابتدایی چاهک(مشتمل بر چاهک، شهریاری و بختیاری) تحت بررسی قرار گرفتند. همگی توسط یک پزشک آموزش دیده معاینه شدند. از یک چهارم آنها یک نمونه ادرار و نمک مصرفی خانوار اخذ شد. ید ادرار به روش هضمی و ید نمک با استفاده ازکیت تست سریع اندازه گیری شد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
  نتایج
  شیوع کلی گواتر در منطقه 1/29 درصد و شیوع گواتر درجه یک و دو به ترتیب 1/25 و 4 درصد بود. شیوع گواتر درجه 2 در دختران و پسران به ترتیب 3/3 و 7/4 درصد بود(6/ P=). شیوع کلی گواتر در سنین 6، 7، 8، 9، 10 و 11 سال و بیشتر به ترتیب 15، 5/26، 5/27، 7/21، 1/31 و9/37 (93/0P=) به دست آمد. این شاخص در روستاهای چاهک، شهریاری و بختیاری به ترتیب 8/20، 9/36 و7/68 درصد(P<0.001) حاصل شد. کلا در منطقه چاهک 19/3 درصد از افراد ید ادرارشان کمتر از 100 و 51/3 درصد در حد ایده آل و 29/3 درصد بیش از 200 میکروگرم در لیتر بوده است. میانگین ید ادرار در منطقه 56/3 + 162/7 و در روستاهای فوق به ترتیب 155+54،185+51 و 149.6+68 میکروگرم در لیتر به دست آمد (P=0.01) ضمنا تفاوت بین میانگین ید ادرار و سن از لحاظ آماری معنی دار شده که این تفاوت کلا بین گروه سنی 6 سال باتمام گروه های سنی دیگر بوده است. میزان ید نمک 2/7 درصد در حد 8، 68/7 درصد در حد 15 و 28/6 درصد در حد 30 پی پی ام به دست آمد.
  نتیجه گیری
  به رغم بالا بودن ید ادرا ر در بخش عمده جمعیت مورد مطالعه در منطقه، شیوع کلی گواتر به ویژه در بخش بختیاری، بالا است و نیاز به بررسی بیشتر عوامل دیگر موثر بر این مشکل میباشد.
  کلیدواژگان: کمبود ید، گواتر آندمیک، ید ادرار، نمک یددار، اختلالات ناشی از کمبود ید
 • ضیاء اسلامی، راضیه فلاح صفحه 40
  مقدمه
  نوزاد تازه متولد شده باید سریعا مورد ارزیابی قرار گیرد که نمره آپگار شیوه ای مرسوم برای این ارزیابی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ضریب آپگار و سرانجام کلینیکی 24 ساعت اول نوزدان متولد شده در بیمارستان های شهر یزد است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی– مقطعی، ضریب آپگار در 462 نوزاد(262 مورد حاصل زایمان واژینال و 200 مورد سزارین) متولد شده در بخش های زایمان بیمارستان های شهر یزد(افشار، مادر، شهدای کارگر و بهمن) بررسی شد. جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای کیفی از تست مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون و جهت مقایسه میانگین متغیرهای کمی در گروه ها از آنالیز واریانس استفاده شد. آپگار هفت و کمتر از آن به عنوان غیرطبیعی در نظر گرفته شد.
  نتایج
  نوع زایمان (سزارین، واژینال)، نوع بیهوشی (اپی دورال، عمومی)، جنس نوزاد بر روی نمره آپگار موثر نبود اما نوزادان نارس، با وزن تولد پایین و نیز آنهایی که مادرشان پاره شدن زودرس کیسه آب، مراقبت ناکافی در زمان بارداری و سطح تحصیلات پایین تری داشتند، از آپگار پایین تری برخوردار بودند و نوزادانی که بعد از 24 ساعت حال عمومی خوب داشتند و نزد مادر به سر می بردند بالاترین آپگار را داشتند.
  نتیجه گیری
  ضریب آپگار برای بررسی وضعیت کلی نوزاد و پیش بینی موربیدیتی نهایی نوزادان با آسفیکسی مفید می باشد.
  کلیدواژگان: ضریب آپگار، نوزاد، زایمان طبیعی، سزارین، آسفیکسی
 • راضیه فلاح، صدیقه اخوان کرباسی، مطهره گلستان، ضیا اسلامی، احمد شجری، فهیمه سادات میرناصری صفحه 46
  مقدمه
  شایع ترین فرم تشنج در کودکان تشنج تب است که در 4-3% از کودکان زیر 5 سال رخ می دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی تکرار تشنج با و بدون تب، بعد از اولین تشنج تب بود.
  روش بررسی
  دریک مطالعه توصیفی آینده نگر، 139 کودک 6 ماه تا 6 سال که از فروردین 1383 لغایت مهر 1384 به علت اولین تشنج تب در بخش اطفال بیمارستان شهید صدوقی بستری شده بودند به مدت 5/5± 1/25 ماه از نظر تکرار تشنج، پیگیری شدند.
  نتایج
  76 پسر و 63 دختر با میانگین سنی21/1±03/2 سال بررسی شدند. تیپ تشنج تب در67% ساده و در 33% کمپلکس بود.
  4/37 % عود تشنج تب داشتند که میانگین زمان عود9/5±7/6 ماه بود. 4/6% تشنج بدون تب بعدی داشتند که میانگین زمان بروزآن 4/9±8/7 ماه بود. فاکتورهای عود تشنج تب شامل تشنج تب در سن زیر یک سال و در ظرف کمتر از یک ساعت از شروع تب و ریسک فاکتورهای بروز صرع بعدی شامل تشنج تب در ظرف کمتر از یک ساعت از شروع تب، تشنج تب کمپلکس از نوع فوکال، تاخیر تکاملی و عودهای مکرر تشنج تب بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، تشنج تب در سن زیر یک سال طولانی تر و با عود بیشتری همراه بود، لذا تشنج تب در این سن را باید جدی تر تلقی نمود.
  کلیدواژگان: تشنج تب، تشنج تب کمپلکس، عود تشنج تب، صرع
 • اعظم سادات هاشمی، محمد علی منوچهری نایینی، ضیاء اسلامی، محمدحسن لطفی، مریم خیراندیش، مهدی رفیعیان صفحه 56
  ایمونوفنوتایپ یکی از فاکتورهای دخیل در تعیین نوع و شدت درمان، در بیماران مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک است. هدف از این تحقیق تعیین توزیع فراوانی فنوتایپ های لوسمی حاد لنفوبلاستیک براساس فلوسیتومتری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد بود.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع مشاهده ای- توصیفی بوده و به روش گزارش موارد (Case Series) انجام گردید. جامعه مورد بررسی اطفال مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک 14-0 سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد بودند. نمونه مغز استخوان 56 بیمار جهت تعیین CD Marker ها به مرکز فلوسیتومتری سازمان انتقال خون یزد فرستاده شد و سپس با توجه به حداکثر درصدCD Markerها، گروه وزیرگروه سلول لوسمیک مشخص گردید و رابطه بین فاکتورهای پروگنوستیک با نوع سلول لوسمیک (T-cell،B-cell) با استفاده از تست آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  بر اساس فلوسیتومتری 31 بیمار (6/59%) ایمونوفنوتایپT-cell، و 21 بیمار (%4/40) ایمونوفنوتایپ B-cell داشتند. در این بررسی اگرچه فراوانی عوامل پروگنوستیک نامطلوب در گروه T-cell بیشتر از گروه B-cell بودند ولی تفاوت معنی داری به جز در مورد جنس مذکر وجود نداشت(02/0P:).
  نتیجه گیری
  فراوانی نسبی T-Cell در جامعه مورد بررسی ما بالاتر از سایر مناطق جهان می باشد که علت این امر شاید به سبب عوامل محیطی از جمله مواد سرطان زا باشد. از طرفی تفاوت معنی داری در پیامد بیماری (عود و مرگ) بین دو گروه T-Cell وB- Cell وجود نداشت که علت آن می تواند انتخاب نوع شیمی درمانی براساس فاکتورهای خطر باشد.
  کلیدواژگان: فلوسیتومتری، CD Marker، لوسمی حاد لنفوبلاستیک، ایمونوفنوتایپ
 • راضیه فلاح، صدیقه اخوان کرباسی، فهیمه سادات میر ناصری صفحه 61
  مقدمه
  تشنج تب شایع ترین مشکل نورولوژیک اطفال است که در 4- 3 درصد از کودکان زیر پنج سال رخ می دهد. این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات دموگرافیک و بالینی اولین حمله تشنج تب کودکان بستری شده در بخش اطفال، صورت گرفت.
  روش بررسی
  دریک مطالعه توصیفی، پرونده کلیه کودکانی که به علت اولین حمله تشنج تب از فروردین 83 لغایت مهر 84 در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده بودند، از نظر مشخصات دموگرافیک و بالینی مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  139 بیمار شامل76 پسر و 63 دختر با میانگین سنی 21/1± 03/2 سال بررسی شدند. تیپ تشنج تب در 67 % ساده و در 33% کمپلکس بود. 66% از موارد تشنج در کمتر از دو سال و 6 % از آنها در بیش از چهار سالگی رخ داده بود. شایع ترین فرم تشنج، تونیک کلونیک ژنرالیزه (79 نفر) و شایع ترین علت تب،URI (30 %) و میانگین درجه حرارت زمان بستری 67/0 ± 5/38 درجه و همچنین میانگین مدت تشنج 7/6 دقیقه و میانگین روزهای بستری 3/2 روز بودکه مدت تشنج و مدت بستری شدن در گروه کمپلکس به طور معنی داری بیش از گروه ساده بود.
  نتیحه گیری: تعداد موارد تشنج تب کمپلکس در این مطالعه، قابل توجه بود که برخورد جدی تری را در این دسته از بیماران تشنج تب می طلبد. از آنجایی که اقدام به کاهش تب در بروز تشنج بی تاثیراست لذا نباید با تاکید بر مصرف تب بر در جلوگیری از تشنج تب، اضطراب والدین این کودکان را افزود.
  کلیدواژگان: تشنج، تشنج تب، تشنج تب کمپلکس، مشخصات بالینی
 • گزارش مورد
 • اعظم سادات هاشمی، عبدالحمید جعفری، مریم خیراندیش، خدیجه دهقانی، فروغ سادات نورانی صفحه 66
  مقدمه
  آنمی مگالوبلاستیک پاسخ دهنده به تیامین در سندرمDIDMOAD یا Wolfram به صورت اتوزومال مغلوب به ارث می رسد. در این سندرم آنمی مگالوبلاستیک و آنمی سیدروبلاستیک با دیابت بی مزه، دیابت شیرین، آتروفی عصب بینایی وکری حسی همراهی دارد. نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی از سایر تظاهرات این سندرم هستند.
  مورد گزارش شده دختر هفت ماهه ای است که آنمی ماکروسیتیک مادرزادی داشت که یک تظاهر نادر سندرمWolfram است. همراه با آنمی، افزایش در سطح پلاسمایی قند خون نیز مشاهده شد که آنمی و افزایش قند خون بیمار به صورت دراماتیک به تجویز تیامین با دوز بالاmg 200 روزانه پاسخ داد. همچنین بیمار کری حسی را نشان داد که به درمان با تیامین پاسخی نداد. هم اکنون بیمار دارای هموگلوبین نرمال و حال عمومی مطلوب می باشد.
  ما بیمار را به این علت معرفی نمودیم که آنمی پاسخ دهنده به تیامین یک تظاهر نادری از سندرم Wolfram است و کم خونی و افزایش قند خون بیمار با شروع دوز درمانی تیامین به طور دراماتیک پاسخ نشان داد و پس از 5 سال پیگیری حال عمومی بیمار خوب است.
  کلیدواژگان: آنمی مگالوبلاستیک پاسخ دهنده به تیامین، سندرم Wolfram- DIDMOAD
 • راضیه فلاح، احمد شجری، نعیمه طبخی صفحه 72
  سکته مغزی، اگرچه در کودکان نسبتا نادر است اما یکی از ده علت شایع مرگ درآنها می باشد. دراطفال شیوع استروک هموراژیک و ایسکمیک تقریبا مساوی است. ما در این مقاله به معرفی یک مورد استروک هموراژیک در کودکان می پردازیم.
  بیمار، دختر دو ساله ای که به علت لنگش و عدم توانایی به ایستادن روی پای چپ وهمی پارزی سمت چپ بدن که از ده روز پیش به دنبال تشنج کلونیک دست چپ شروع شده، آورده شد. وی در 18 روزگی، به علت خونریزی از بند ناف به مدت یک هفته بستری بوده است. درسی تی اسکن مغز یک توده هیپردنس در سوپراپاریتال راست با اثر فشاری دیده شد. درکرانیوتومی ضایعه که فقط به صورت هماتوم و خون بود، تخلیه شد و پاتولوژی نمونه نیز هماتوم گزارش شد. با توجه به سابقه خونریزی تاخیری از بند ناف و نرمال بودن تست های روتین انعقاد و کمبود نسبی فاکتور 13 در والدین، محتمل است که کودک، یک مورد هموزیگوت کمبود شدید فاکتور 13 بوده باشد.
  کلیدواژگان: استروک هموراژیک، همی پارزی، کودکان، کمبود فاکتور 13
 • مروری
 • محمدرضا بشارتی، اعظم سادات هاشمی، مریم خیراندیش صفحه 77
  رتینو بلاستوما یک نوع بدخیمی رتین در دوران کودکی است. بروز سالیانه آن، یک در 14000 تولد زنده است که 300-250 مورد جدید در هر سال در ایالات متحده آمریکا گزارش می شود. شکل ارثی بیماری(اتوزومال غالب) دو طرفه و چند کانونی و شکل غیر ارثی به صورت یک طرفه و یک کانونی است. شایع ترین تظاهرات بیماری لکو کوریا و استرابیسم می باشد. تصویر رادیولوژیک تومور به صورت توده سفید با عروق وسیع است. هدف از درمان که شامل شیمی درمانی، لیزر، تخلیه چشم و رادیوتراپی می باشد، جلوگیری از پیشرفت تومورو تشکیل ضایعات جدید و افزایش بقای چشم و طول عمر بیماران است. پیگیری شامل معاینات کامل چشم و معاینات عمومی جهت رد بدخیمی های وابسته خصوصا در بیماران تحت رادیاسیون می باشد.
  در این مقاله 3 مورد رتینوبلاستوم دو طرفه در کودکان10 ماهه، 5 ساله و6 ساله گزارش می شود که تظاهر اولیه بیماران انحراف چشم و کاهش بینایی بوده است.گرافی ها حاکی از درگیری هر دو چشم بدون درگیری CNS بود. درمان لازم برای این بیماران انجام و هم اکنون بیماری تحت کنترل و وضعیت عمومی بیماران مناسب است.
  کلیدواژگان: رتینوبلاستوما، لکوکوریا، استرابیسم، کاهش بینایی
|
 • M. Golestan*, R. Fallah, S. Akhavan- Karbasi Page 3
  Introduction
  Febrile seizure is the most common form of childhood seizures that occurs in 3–4% of them. In the approach for convulsive febrile patients, diagnosis of etiology of fever and exclusion of CNS infection is very important. The purpose of this study was to evaluate CNS infection in 100 CSF samples of children with febrile seizures.
  Methods
  In a descriptive retrospective study, CSF analysis results of 100 children with febrile seizures admitted between March 2002 and August 2004 to Yazd Shaheed Sadoughi Hospital were evaluated.
  Results
  59 boys and 41 girls with mean age of 1.9±1.67 years were evaluated. Most of the cases (62%) were less than two years old. Febrile seizures were complex in 15% and simple in 85 %. The most common form of seizure was generalized tonic colonic (90%) and URI was the most prevalent etiology of fever. 3 cases had aseptic meningitis while status epilepticus was seen in one of them. No bacterial meningitis was seen.
  Conclusion
  Routine LP in all children with febrile convulsions should be avoided and limited to cases with clinical evidence of CNS infections in history and physical examination. All infants with first simple febrile seizure should be admitted to the hospital for close observation and lumbar puncture must be done if clinical signs of meningitis are present.
  Keywords: Febrile Seizure, Complex Febrile Seizure, Lumbar Puncture, CNS Infection, Meningitis
 • S. Akhavan- Karbasi*, R. Fallah, M. Golestan, M. Sadr-Bafghi Page 8
  Introduction
  Obesity and overweight are one of the health problems in developed and developing countries that are increasing every day. The purpose of this study was to asses the prevalence of obesity and overweight and their risk factors among preschool children in Yazd.
  Methods
  In a descriptive cross sectional study 400 preschool aged 6 years, including 200 boys and 200 girls were selected via random sampling method from among health assessment clinics and evaluated for obesity and overweight and their risk factors in 2005-2006. BMI for age and sex was based on standardized percentile curves for BMI (NHNESIII accepted by WHO). Obesity was defined as BMI >95th and overweigh as BMI in 85-95th percentile. The data of the research was collected through complied questionnaire by interviewing parents and then analyzed and evaluated using SPSS: 11.5 software.
  Results
  The prevalence of obesity and overweight was 3.8% and 4.3%, respectively. Frequency of obesity and overweight was approximately 5.5% and 5% in boys and 2%, 3.5% in girls, respectively. Obesity and overweight had a significant statistical relationship with physical activity, amount of television viewing and consumption of fast food and soda, but no statistically significant relationships were seen with sex, birth order and parental educational levels.
  Conclusion
  In this study, prevalence of obesity and overweight was lower than other similar studies, but obesity risk factors should be considered during decision making on preventive measures.
  Keywords: BMI, Risk factors, Obesity, Overweight, Children
 • A. Hashemi*, Ma Manochehri Naieni, Z. Eslami, A. Bahrami Ahmadi, M. Kheirandish, M. Rafieyan Page 14
  Introduction
  The most common neoplasm in childhood is acute leukemia and about 30% of all cancers are luekemias. Treatment based on prognostic factors has improved survival rate during the last two decades. As prognostic factors differ in different populations, this study was done to evaluate the factors in Yazd.
  Methods
  This descriptive observational study was done as a case series study. The population under study included 56 children in the age range of 0-14 years and all of them were admitted to Shahid Sadoghi Hospital of Yazd. To obtain predicting clinical (age, gender.hepatomegaly…) and laboratory (CBC, LDH, Flow cytometry…) factors in outcome of disease (Relapse and death), statistic technique of Cox Proportional Hazard Ratio and chi-square tests were used. All prognostic factors were with univariate and multivariate analyses.
  Results
  Only WBC count 50000 in both univariate and multivariate analyses was predictive factor for death. (p.v:0.008, HR: 21.77, 95% CI=2.33 -75.11).
  Conclusion
  Patients with WBC count 50000 were 22 times more at risk of death than those with lesser counts. Therefore, these patients should be considered as a high risk group.
  Keywords: Prognostic factor, Acute lymphoblastic Leukemia, Predictive factor
 • Mh Baradaranfar*, A. Mollasadeghi, Z. Jafari Page 20
  Introduction
  A hearing– impaired patient is defined as one with abnormal or reduced function in hearing resulting from an auditory disorder. The goal of any preschool and schools screening program should be to accurately indentify those children whose hearing has been impaired due to conductive and / or sensory– neural pathology.
  Methods
  This cross– sectional descriptive study was done on 577 children (299 girls and 278 boys) aged between 3–6 years at kindergartens of Yazd city from September 2005 to January 2006. The otoscopy examination, pure-tone screening and impedance study was conducted after completion of awareness form of the hearing loss existence by the parents.
  Results
  In this study, there were 12.6% abnormal conditions of external ear canal, 34.2% abnormal tympanic membrane, 35.9% abnormal tympanograms and 13.4% hearing loss including 11.5% conductive hearing loss, 1.5% sensory-neural hearing loss and 0.5% mixed hearing loss.
  Conclusion
  With respect to the high prevalence and negative effects of middle ear disorders in learning of preschool children, and also due to the importance of early identification and intervention of hearing loss in aural rehabilitation programs, increasing the awareness and education of people, especially parents about the effects of hearing disorders and its prevention and identification is very important.
  Keywords: Hearing screening, Hearing disorders, Universal Hearing Screening
 • A. Hashemi*, Z. Eslami, F. Nourani, M. Kheirandish, Z. Zareian, Kh Dehghani Page 26
  Introduction
  The incidence of childhood cancer has been increasing nearly one percent per year for the past two decades. Leukemia and lymphoma are the most common types of childhood cancers. This study was performed to assess the relation between environmental factors (Hydrocarbon, agricultural toxin, insecticide) present in various occupations of parents and cancer in their children.
  Methods
  This was a case–control, cross sectional study done on 78 children with leukemia and non-Hodgkin’s lymphoma and 78 healthy children as the control group between the years 2002 and 2005. Information was gathered via a questionnaire and analyzed by suitable software (chi-square test).
  Results
  There were 44.9% girls and 55.1% boys in the case group and most of them (29.6%) were in the 3-5 years age group. 57.7% of the fathers were farmers, 16.7% were either painters or were exposed to hydrocarbons and 6.4% were simple workers. Comparison of case and control group showed a significant difference between the fathers occupation in the two groups.
  Conclusion
  This study identified that rate of malignancy in children whose father’s are painters, exposed to hydrocarbons and farmers are higher than others. Therefore people with these occupations should pay more attention and should be protected against risk factors.
  Keywords: Leukemia, Lymphoma, Paternal occupational exposure
 • H. Mozaffari-Khosravi*, F. Zare, Mh Farahzadi, M. Afkhami-Ardakani, A. Jafari-Nodushan Page 31
  Introduction
  Iodine deficiency disorders (IDD) are the most common epidemiological problems in the world, including our country. In order to prevent IDD and its consequences, iodized table salt is being used in our country since 1989. At present, this program is 18 years old. The surveillance of IDD may be implemented to assess the prevalence of IDD, identify high risk areas for intervention and monitor and evaluate IDD control programs. Aim of this study was to determine prevalence of goiter and urinary iodine rate in 6-11 year old primary school children in Chahak area of Yazd.
  Methods
  In this prevalence study, 530 primary school students aged 6-11 were selected by census. Thyroid examination and goiter classification was done according to WHO standards by one trained physician. From one–fourth of the total population, urine samples were taken and the household salt consumed by them was tested for iodine. Urinary iodine was determined by digestion method. Iodine of salt was determined by rapid test kit. Total goiter rate (TGR) was defined as sum of goiter grade I and II. Data was analyzed by SPSS software.
  Results
  TGR, goiter 2 and grade 1 in Chahak areas were 29.1%, 25.1 and 4%, respectively. Prevalence of goiter grade2 in girls and boys was 3.3 and 4.7%, respectively (PV=0.6).TGR in 6, 7, 8, 9, 10 and 11 age groups was 15, 26.5, 27.5, 21.7, 31.1 and 37.9 (PV=0.93), respectively. TGR in Chahak, Shahriyary and Bakhtyary villages was 20.8, 36.9 and 68.7 (PV<0.001), respectively. In general, urinary iodine of 19.3% of population was less than 100 μ/l, 51.3% was in the ideal range and 29.3% was more than 200 μ/l. Overall mean of the urinary iodine was 162.7+56.3μg/l. Mean of the urinary iodine in Chahak, Shahriyery and Bakhtiyary villages was 155+54,185+51 and 149.6+68 μg/l, respectively (PV=0.01). All of the household salt samples had iodine of which 2.7% had 8ppm,68.7.% had 15ppm and 28.6 had above 30ppm.
  Conclusion
  The results of this study indicated that despite the relatively ideal range of urinary iodine in study areas, the TGR was greater than the WHO target value, especially in Bakhtiyary village. Thus, further investigations are needed for finding the other causes of this problem.
  Keywords: Iodine deficiency, Endemic goiter, Urinary iodine, Iodized salt, Iodine deficiency disorder (IDD)
 • Z. Islami*, R. Fallah Page 40
  Introduction
  Newborns should be evaluated immediately after birth and the traditional way of assessing is to use the Apgar score. The aim of this study was to estimate the Apgar score and evaluate the first 24 hour- clinical outcome of babies born at Yazd hospitals.
  Methods
  In a descriptive cross-sectional study, Apgar score was assessed for 462 newborns at the 4 centers of Afshar, Madar, Kargar and Bahman of Yazd. 262 out of 462 babies were born by vaginal delivery and the other 200 babies were delivered by cesarean section. The data was analyzed by using both parametric and non parametric tests. Apgar score of 7 and less was considered as abnormal.
  Results
  In this study, the type of delivery (cesarean section or vaginal delivery), method of anesthesia (epidural or general) and gender of newborn had no impact on Apgar score, but prematurity, low birth weight, premature rupture of membranes, inadequate prenatal care and the level of maternal education had influence on reduction of the Apgar score. Those babies who were in good condition and were kept beside their mothers had the highest Apgar score.
  Conclusion
  Apgar score is a useful measure to assess the general condition of the newborns at birth and for the prediction of their morbidity, mortality and neurologic impairment.
  Keywords: Apgar score, Newborn, Normal Delivery, Cesarean Section, Asphyxia
 • R. Fallah*, S. Akhavan Karbasi, M. Golestan, Z. Islami, A. Shajari, F. Mir-Naseri Page 46
  Introduction
  Febrile seizure is the most common type of seizure that occurs in 3– 4% of children below the age of 5 years. The purpose of this study was to determine the frequency of recurrence of febrile and afebrile seizures after the first febrile seizure.
  Methods
  In a descriptive prospective study, 139 children (6months to 6years old) admitted between March 2004and August 2005 at Yazd Shaheed Sadoughi Hospital because of febrile seizures were followed up for25.1±5.5 months for seizure recurrence.
  Results
  76 boys and 63 girls with mean age of 2.03±1.21 year were studied. Febrile seizure was simple in 67% and complex in 33% of them. 37.4 % had febrile seizure recurrence with mean survival recurrence rate of 6.7±5.9, while 6.4% had afebrile seizures with mean survival recurrence rate of 7.8±9.4months. Risk factors for recurrence of febrile seizures included age below one year during the initial seizure and occurrence of seizure within one hour of onset of fever. Risk factors for epilepsy included focal febrile seizure, neurodevelopmental delay, occurrence of seizure within one hour of onset of fever and recurrent febrile seizures.
  Conclusion
  In this study, age of onset in infants below one year was one of risk factors of febrile seizure recurrence and it was more prolonged in infants. It is therefore advisable to seriously consider febrile seizures in this age group.
  Keywords: Febrile seizure, Complex febrile seizure, Recurrent febrile seizure, Epilepsy
 • R. Fallah*, S. Akhavan- Karbasi, F. Mir-Naseri Page 61
  Introduction
  Febrile seizure is the most common problem in pediatric neurology that occur s in 3– 4% of children. The purpose of this study was to evaluate demographic and clinical characteristics of first febrile seizures in children admitted to the hospital.
  Methods
  In a descriptive retrospective study, medical records of children with first febrile seizure, admitted between March 2004and August 2005 toYazd Shaheed Sadoughi Hospital were evaluated for demographic and clinical characteristics of first febrile seizures.
  Results
  76 boys and 63 girls with mean age of 2.03 ± 1.21 years were evaluated. Febrile seizure type was complex in 33% and simple in 67 %. On the whole, 66 % occurred in less than two year olds and 6 % in more than four year olds. The most common form of seizure was generalized tonic colonic (79cases) and URI was the most prevalent etiology of fever. Mean temperature on admission was 38.5o C. Mean seizure time and hospital stay (days) was 6.7 minutes and 2.3 days, both of which were statistically more significant in complex febrile seizure.
  Conclusion
  There were a significant number of complex febrile seizures in this study that necessitates more aggressive handling. As antipyretic use is ineffective in prevention of febrile seizures, undue stress on parents can be avoided by not emphasizing on antipyretic consumption.
  Keywords: Seizure, Febrile seizure, Complex febrile seizure, Clinical characteristics
 • A. Hashemi*, Ah Jafari, M. Kheirandish, Kh Dehghani, F. Nourani, F. Motavaselian Page 66
  Thiamine Responsive megaloblastic anemia in DIDMOA (Wolfram) syndrome has an autosomal- recessive mode of inheritance. Megaloblastic anemia and sideroblastic anemia is accompanied by diabetes insipidus (DI), diabetes mellitus (DM), optic atrophy (OA) and deafness (D). Neutropenia and thrombocytopenia are also present. We report a 7 month old girl with congenital macrocytic anemia a rare clinical feature of Wolfram,s syndrome with increased plasma levels of blood glucose, both of which dramatically responded to administration of thiamine in large doses. The patient also had neurosensorial deafness, but no improvement was observed in the deafness. We presented the case because thiamine-responsive megaloblastic anemia is a rare clinical presentation of Wolfram syndrome and after institution of treatment with thiamine, the anemia and hyperglycemia returned to normal.
  Keywords: Thiamine, Responsive Megaloblastic Anemia, Wolfram Syndrome, DIDMOAD
 • R. Fallah*, A. Shajari, N. Tabkhi Page 72
  Stroke, though rare in children is among the top 10 causes of death in childhood. Incidence of ischemic and hemorrhagic stroke is the same in children. We report a case of hemorrhagic stroke in a two year old girl who presented with a limp, inability to stand on the left leg and left hemiparesia. Her complaint began 10 days ago after a bout of left clonic seizure. She had been admitted to the hospital for a week due to delayed hemorrhage of the umbilical stump at the age of 18 days. Brain CT scan showed a round, hyper dense area with mass effect in the right supraparietal region. Craniotomy revealed a hemorrhage and report of pathology was hematoma. Considering the delayed umbilical cord bleeding and normality of usual tests for hemostasis and partial deficiency of factor XIII in both parents, the problem was diagnosed as homozygote severe deficiency of factor XIII.
  Keywords: Hemorrhagic stroke, Hemiparesia, Children, Factor XIII deficiency
 • Mr Besharati*, A. Hashemi, M. Kheirandish Page 77
  Retinoblastoma is a retinal malignant tumor that occurs in early childhood. The annual incidence of retinoblastoma is approximately one per 14 000 live births. 250 to 300 new cases are reported in the United States each year. It develops due to inactivation of both alleles of the retinoblastoma susceptibility (RB1) gene. All hereditary cases (55%) are with bilateral and multifocal lesions, but in non hereditary cases (45%), retinoblastoma is always unilateral and unifocal. Leukocoria (white reflection of pupil) and strabismus are the most frequent clinical manifestations of retinoblastoma. In funduscopy under general anesthesia, the lesion appears as a white tumor with angiomatous dilatation of the vessels. Treatment approaches include chemotherapy, focal laser, enucleation and radiotherapy. The goals of treatment are eye preservation and improvement in patient survival rate reduction of local tumor relapse and recurrence and development of new tumors. Follow up is by general and complete eye examination in order to diagnose related malignancies, especially in cases of radiotherapy. We report three bilateral retinoblastoma cases (10 months, 5 and6 years old) with strabismus and visual loss. Imaging showed involvement of both globes without CNS involvement. The tumor was controlled by providing adequate treatment for the cases.
  Keywords: Retinoblastoma, Leukocoria, Visual loss, Strabismus