فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (بهار 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید حسین محققی کمال، دکتر حمیرا سجادی، دکتر حسین زارع، اکبر بیگلریان صفحه 8
  هدف
  با پیشرفت علم پزشکی، امید به زندگی افزایش یافته و جوامع را با افزایش جمعیت روبرو ساخته است. برنامه ریزی جهت هرگونه خدمات، نیازمند شناخت نیازهای واقعی سالمندان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نیازهای سلامتی سالمندان سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری طراحی شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی می باشد. که در آن 150 سالمند مستمری بگیر(75 نفر در گروه تامین اجتماعی و 75 نفر در گروه بازنشستگی کشوری) از لحاظ کیفیت زندگی با هم مقایسه شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این مطالعه چک لیست مربوط به نیازسنجی و پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد بود. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار آماری SPSS و با آزمون های آماری آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تی تست تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد نمره کیفیت زندگی کل سالمندان تامین اجتماعی بالاتر از بازنشستگی کشوری است (هرچند از نظر آماری معنی دار نیست) و تنها در بعد عملکرد ذهنی – روانی تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد. نتایج نشان می دهد که مهمترین نیاز سالمندان مربوط به درآمد(7/51درصد) آنها می باشد. همچنین وضعیت سلامت سالمندان بیانگر آن است که مهمترین مشکلات سالمندان به ترتیب مربوط به مشکلات قلبی- عروقی، عضلانی- اسکلتی و شنوایی- بینایی بود. توزیع وسائل کمکی نیز نشان داد که دندان مصنوعی، عینک و توالت فرنگی بیشترین وسائل مورد استفاده سالمندان است.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه پائین بودن وضعیت اقتصادی سالمندان نشان می دهد که این قشر جامعه نیازمند حمایت های بیشتر سازمان های اجتماعی و رفاهی می باشد. در مجموع اکثر سالمندان مشکلات سلامتی بسیاری را مطرح کردند که توجه برنامه ریزان سیستم های بهداشتی و اجتماعی را در جهت کمک به سالمندان طلب می کند.
  کلیدواژگان: سالمند، نیاز، سلامتی
 • سعید رضایی، مهشید منوچهری صفحه 16
  هدف
  پدیده سالمندی یک مسیر و روند طبیعی می باشد. سالمندی در واقع تغییرات بیولوژیکی است که در نحوه زیست ارگانیزم و وضعیت روانی – اجتماعی فرد در طول زمان ظاهر می شود. این تغییرات با کاهش نیروی حیاتی و تطبیقی یعنی کاهش قابلیت انطباق فرد با تغییر شرایط ناگهانی و ناتوانی در ایجاد تعادل مجدد و به تدریج دگرگونی هایی را در ساختمان و عمل اعضاء مختلف فرد به وجود می آورد و عموما به افراد بالای 60 سال اطلاق می شود(1).
  پژوهش حاضر براین بوده است که تبعات روانی و عاطفی جدایی سالمندان از خانه و خانواده را مورد بررسی قرار دهد.
  روش بررسی
  این تحقیق، یک مطالعه مقایسه ای بین سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان(کهریزک تهران) می باشد بدین منظور، از بین کلیه سالمندان ساکن در سرای سالمندان کهریزک و سالمندان ساکن در خانه (در دسترس)، تعداد 50 سالمند ساکن در سرای سالمند (25 زن و 25 مرد) و 50 سالمند ساکن در خانه (25 زن و 25 مرد) مجموعا 100 نفر از سالمندان بالای 65 سال از کل جامعه هدف در قالب نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار این پژوهش، پرسش نامه اختلالات عصبی، فکری و عاطفی SCL 90 می باشد. فرضیه این پژوهش، مقاسیه اختلالات روانی سالمندان ساکن در خانه با سالمندان ساکن در سرای سالمندان است
  یافته ها
  با توجه به تحلیل های آماری انجام شده، نشان داده شد که بین وضعیت عاطفی و روانی سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان در هر دو گروه زن و مرد در سطوح الفای 5% و 1% تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه استنباط می شود که سالمندان ساکن در سرای سالمندان از وضعیت روانی و عاطفی نامطلوب تری نسبت به سالمندان ساکن در خانه برخوردارند.
  کلیدواژگان: اختلالات روانی، سالمندان ساکن در خانه، سالمندان ساکن در سرای سالمندان
 • مهناز آهنگری، دکتر محمد کمالی، دکتر منوچهر ارجمند حسابی صفحه 26
  هدف
  امروه با توجه به عوامل گوناگون جمعیت سالمند بسرعت رو به رشد می باشندو از طرفی. کیفیت زندگی در سالمندان تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد افزایش فشار خون نیز در سالمندان بسیار شایع می باشد. در این پژوهش به بررسی اثرات پر فشاری خون بر کیفیت زندگی سالمندان پرداخته شده است.
  روش بررسی
  هدف از این تحقیق مقطعی، توصیفی وتحلیلی بررسی کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به فشار خون بالا در شهر تهران است. جامعه پژوهش، سالمندان عضو فرهنگسرای سالمند بود که 300 نفر نمونه، بصورت تصادفی از افراد 60 سال و بالاتر انتخاب شدند که 191 نفر سالم و بدون شکایت از بیماری، 23 نفر مبتلا به فشار خون بالا و سایر شرکت کنندگان از بیماریهای دیگر در رنج بودند. اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد WHOQOL-BREF با چهار حیطه جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی و باروش مصاحبه رودر رو، جمع آوری وجهت بررسی ابتدا به Excel وارد و سپس به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله، از Anova وضریب همبستگی اسپیرمن در SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها، 223 نفر زن(74.33%) و 77 نفر مرد(25.66%) با دامنه سنی 85-60 و میانگین سنی 08/68 سال در مطالعه شرکت داشتند. نتایج پژوهش حاکی از این بود که بین حیطه های(domains) جسمانی، روانی و محیطی کیفیت زندگی و کیفیت زندگی بطور کلی، در افراد سالم و فشار خون بالا، تفاوت معنی داری مشاهده گردید((P<0.000 در حالیکه در حیطه اجتماعی تفاوت معنی دار مشاهده نگردید. درحیطه جسمانی در مقایسه بین دو گروه، ارتباط بین تحصیلات و کیفیت زندگی بسیار قوی و معنی دار بوده است(r=0.256 P<0.001). در مقایسه کیفیت زندگی با سن (P<0.03) و با وضعیت تاهل (P<0.039 (و با جنس (P<0/03) نیز تفاوت معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  یافته های فوق نشان داد که فشار خون بالا در سالمندان درحیطه های جسمانی، روانی و محیطی و همچنین بطور کلی موجب کاهش و نزول کیفیت زندگی می گردد. بنا بر این ممکن است با اقدامات پیشگیرانه و یا درمان به هنگام این عارضه سطح کیفیت زندگی سالمندان راارتقاء داد.
  کلیدواژگان: سالمندان، کیفیت زندگی، فشار خون بالا
 • محمد رفیع بذرافشان، دکتر محمدعلی حسینی، دکتر مهدی رهگذر، دکتر باقر سادات مداح صفحه 33
  هدف
  پیر شدن یک تجربه شخصی و اجتماعی است.این تجربیات می تواند برای عده ای خوشحال کننده و برای عده ای دیگر غم انگیز و ملالت بار باشد. جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مشکلات این گروه، درنتیجه بهبود کیفیت زندگی سالمندان باید شناخت دقیقی از مشکلات آنها داشته باشیم.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی و توصیفی – تحلیلی در کانون جهاندیدگان شهر شیراز در سال 1386 انجام شده است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق 400 زن سالمند 79 – 60 سال بود که از این تعداد 232 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد با دو بخش کیفیت زندگی اصلی و کیفیت زندگی تسهیل کننده استفاده شد. داده ها با آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه، تی تست و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین میانگین کیفیت زندگی (در هر دو بخش و در کل) با وضعیت تاهل می باشد(p<0/05) به طوری که کیفیت زندگی زنان سالمند در کل در افراد ازدواج نکرده از وضعیت بهتری نسبت به سایرین برخوردار بود و کیفیت زندگی در سالمندان متارکه کرده یا طلاق گرفته و بیوه از کمترین سطح برخوردار بود. بین هر دو بخش کیفیت زندگی همچنین کیفیت زندگی درکل با سطح تحصیلات رابطه وجود داشت هرچند تنها در بخش کیفیت زندگی اصلی رابطه معنی داری مشاهده گردید p= 0/047)). بین کیفیت زندگی (کیفیت زندگی اصلی و در کل) با سن زنان سالمند رابطه معنی داری یافت شد(p<0/05) به طوری که با افزایش سن میانگین کیفیت زندگی کاهش می یافت. همچنین بین کیفیت زندگی (هر دو بخش کیفیت زندگی و در کل) با میزان درآمد زنان سالمند رابطه معنی داری و مسقیم یافت شد(p<0/05). بین میانگین کیفیت زندگی (در هر دو بعد و در کل) وابتلائ به بیماریهای مزمن نیز تفاوت معنی داری مشاهده گردید (p<0/05).
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر تاثیر برخی فاکتورها مانند بیماریها، سطح تحصیلات وضعیت تاهل، سن، درآمد و شغل بر کیفیت زندگی زنان سالمند می باشد بنابراین استراتژیها باید در جهت متغیرهای مذکور برای طراحی و حل مشکلات فعلی و آینده سالمندان هدایت گردد.
  کلیدواژگان: سالمندی، کیفیت زندگی
 • محبوبه کریمی، نسرین الهی صفحه 42
  هدف
  سالمندان از جمله گروه های آسیب پذیر در جامعه می باشند و پدیده سالمند آزاری از جمله چالش های مطرح درحیطه مراقبت و حمایت از سالمندان است. مطالعه کنونی به منظور تعیین شیوع سوء رفتار با سالمندان و ارتباط آن با برخی از مشخصه های فردی و اجتماعی انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر مقطعی بوده که به شکل نمونه گیری تصادفی در روی 385 سالمند بالاتر از 60 سال ساکن شهر اهواز در سال 1385 صورت گرفته است. از پرسشنامه بررسی سوء رفتار با سالمند با روایی محتوا و پایایی 87% جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد و و از آمار توصیفی و تحلیلی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی سالمندان 70سال بوده است، شیوع سوء رفتار جسمی 5/10%، روحی 9/16%، غفلت 7/31%، طرد 12%، و مالی 25% بوده است. بین وجود بیماری p=0.009))، نوع زندگی و وابستگی جسمی به دیگران p=0.001)) با سوء رفتار ارتباط معنی داری دیده شد.
  نتیجه گیری
  علی رغم تاکید ریادی که در فرهنگ ما برای احترام به سالمند وجود دارد، سالمندان انواع مختلف سوء رفتار خصوصا مالی و غفلت را بیشتر تجربه می کنند لذا شناخت دقیق سوء رفتار با سالمندان در جامعه می تواند آگاهی و حساسیت افراد و سازمانهای مرتبط با این پدیده را بالابرده تا در جهت پیشگیری و طراحی سیستم شناسایی سالمندان در معرض خطر اقدامات موثری را انجام دهند.
  کلیدواژگان: سالمند آزاری، سالمندی، غفلت
 • سید محمود میرزمانی، محمد تقی حلی ساز، احمد سدیدی، اکبر صفری صفحه 48
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر درد بر ابعاد مختلف زندگی سالمندان مبتلا به درد مزمن بود.
  روش بررسی
  585 نفر از افراد مبتلا به درد مزمن در ناحیه پاها، کمر، دستها، گردن و شانه در این پژوهش شرکت داشتند. این افراد شامل دو گروه بودند: 1) افراد سالمند در سن 60 سالگی و یا بالاتر (77= n) 2) افراد در سنین کمتر از 60 سالگی (508= n). ابزاری که به منظور بررسی ابعاد چند گانه درد مزمن تهیه شده پرسشنامه چند بعدی درد وست هاون –ییل WHYMPI است.
  یافته ها
  دو گروه در سه مقیاس از ابعاد مهم تجربه درد تفاوت معنی داری با هم دارند. این سه مقیاس عبارتند از: تداخل درد در زندگی روزانه، حمایت و وابستگی به همسر یا فرد مهم زندگی و شدت درد. افراد سالمند بطور معنی داری درد شدیدتری را تجربه می کنند و این موضوع باعث تداخل بیشتر درد در زندگی روزانه و حمایت و وابستگی به همسر یا فرد مهم زندگی آنان می شود. و در نهایت نتایج نشان داد دو گروه در سه مقیاس از مقایسهای ارزیابی و گزارش بیمار از فعالیت های متداول و معمولی زندگی تفاوت معنی داری با هم داشتند. این سه مقیاس عبارتند از: فعالیت های دور از خانه، فعالیتهای اجتماعی و فعالیتهای عمومی.
  نتیجه گیری
  شدت درد بیشتر در گروه سالمندان موجب تداخل بیشتر درد در زندگی روزانه و میزان حمایت و وابستگی به همسر یا فرد مهم زندگی آنان می شود. از طرف دیگر به نظر می رسد درد مزمن فعالیت های دور از خانه، فعالیتهای اجتماعی و فعالیتهای عمومی سالمندان مبتلا به درد مزمن را بیشتر از بیماران عادی مبتلا به درد مزمن تحت تاثیر قرار می دهد. لذا در مراقبت از سالمندان مبتلا به درد مزمن باید بیشتر از افراد و بیماران عادی مبتلا به درد مزمن به فکر فعالیتهای عمومی، اجتماعی و بیرون خانه آنها بود.
  کلیدواژگان: تاثیر، درد، ابعاد زندگی، سالمند
 • فرشاد فخار، دکتر شکوه نوایی نژاد، مهشید فروغان صفحه 58
  هدف
  پیری بیماری نیست، بلکه واقعیتی است اجتناب ناپذیر در گذرگاه طبیعی رشد. با این که برخی از اختلالات روانی، از جمله اضطراب و افسردگی، در سالمندی شایع اند در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده یا به عنوان جزئی از فرایند سالمندی کم اهمیت شمرده می شوند. درمانهای دارویی و مشاوره فردی و گروهی می توانند در رهایی سالمند از تعارضات عاطفی و فشارهای روانی سودمند باشند. با توجه به دشواری و پیچیدگی درمان دارویی در سالمندان، کاربرد روش های غیردارویی به تنهایی یا در صورت ضرورت به شکل ترکیب با درمان دارویی توصیه شده است.این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مشاوره گروهی بارویکرد معنا درمانی بر سطح سلامت روان زنان سالمند صورت پذیرفته است.
  روش بررسی
  برای انجام این پژوهش از طرح نیمه تجربی پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است.از میان 160 بانوی سالمند 65سال و بالاتر ساکن در آسایشگاه کهریزک تهران نمونه ای با حجم 18 نفر به طور تصادفی انتخاب شد. سپس آزمودنیها بر مبنای نمرات سلامت روان به دست آمده از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی GHQ -28 (پیش آزمون) همتا سازی و در دو گروه آزمایش و گواه(هر گروه 9نفر) جایگزین شدند. 10جلسه مشاوره گروهی معنا درمانی به صورت هفتگی برای گروه آزمایش اجرا گردیده در پایان پرشسنامه سلامت عمومی GHQ -28) پس آزمون (مجددا برای هر دو گروه اجرا شد.داده های به دست آمده از اجرای پیش آزمون و پس آزمون به کمک آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون T برای گروهای وابسته) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن بود که کاربرد مشاوره گروهی بارویکرد معنا درمانی موجب افزایش سطح سلامت روان، کاهش میزان اضطراب و فشار روانی (p= 0.015) و نیز کاهش اختلال در کنش اجتماعی زنان سالمند گردیده است (p= 0.005). اما در کاهش میزان شکایات جسمانی(p= 0.13) و افسردگی(p= 0.86) آنها تاثیر چشمگیری نداشته است.
  نتیجه گیری
  کاربرد گروه درمانی با رویکرد معنا درمانی می تواند در ارتقای سطح سلامت روان زنان سالمند ساکن آسایشگاه ها اثر بخش باشد.
  کلیدواژگان: زنان سالمند، سلامت روان، معنا درمانی، مشاوره گروهی
 • فاطمه شعاعی، دکتر وحید نجاتی صفحه 68
  هدف
  تدوین نظام جامع خدمات ویژه جمعیت سالمندی امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در این حوزه بالحاظ نمودن ویژگیهای فرهنگی می تواند به کشورهای درحال توسعه کمک نماید. هدف از مطالعه حاضر بررسی نظام خدمات جامع سالمندی در آمریکا با نگاهی اجمالی به این خدمات در ایران می باشد.
  روش بررسی
  این مقاله یک مطالعه اسنادی است که به بررسی متون در حوزه نظام مراقبت جامع سالمندی در ایران و آمریکا می پردازد. جامعه پژوهش مجموعه مکتوبات و مستندات مرتبط با موضوع مطالعه می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند بر اساس میزان وابستگی، ارتباط به مضامین تحت مطالعه و در برگیرنده کلید واژه های مرتبط بوده است.
  یافته ها
  در این مطالعه ضمن تشریح خصوصیات جمعیتی اجتماعی سالمندان ایران و آمریکا، وضعیت سلامت سالمندان، ابعاد نظام تامین اجتماعی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی مقایسه شده است. بارزترین یافته در مقایسه این دو سیستم وجود نظام تامین اجتماعی قوی و متنوع در آمریکاست که تحت عنوان «مدی کر» و «مدی کید» مطرح می باشد. تاکید بر خدمات دراز مدت، پوشش خدمات کوتاه مدت و تنوع در سیستم ارائه خدمات مراقبتی بر جامعه در نظام آمریکا بارز می باشد.
  نتیجه گیری
  تامین اجتماعی یک منبع درآمد مهم برای بازنشستگان و سالمندان در آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته به حساب می آید. بدون این منبع درآمدی دو سوم سالمندان در فقر خواهند بود. در ایران نیز تامین اجتماعی و بیمه های سالمندان باید برای افزایش کیفیت زندگی سالمندان تقویت شود. در ایران سازمان های مردم نهاد مرتبط با حوزه سلامت و رفاه سالمندان می تواند پاسخگوی مناسبی برای رفع مشکلات این قشر باشد.
  کلیدواژگان: خدمات مراقبتی سالمندی، ایران، آمریکا
|
 • Page 8
  Objective
  In recent years, due to the progress in medical sciences, we have encountered increasing life expectancy and population growth rate. Recognition of the elder’s real needs is prerequisite to planning in order to deliver services for them. The purpose of the present study was to assess requirements of the elder’s social security organization and national retirement fund.
  Materials And Methods
  This research was a cross-sectional study. Participants were 150 elder pensioners who randomly selected. Need assessment check list, and LEIPAD elderly quality of life questionnaire were used for date collection. T-test, one way ANOVA and Pearson's correlation coefficient were used to analyze the data using SPSS.
  Results
  there were no significant associations between the two groups in terms of total quality of life were found (P = 0.103). All of dimensions of quality of life except subjective and mental function were not difference between the groups. The most important need of the elder was related to their incomes (51/7%).Cardiovascular, skeletal- muscular (33/3%) & hearing-optical (19/3%) problems comprised the most frequent health requirements. Also, the most aid instrument of the elders were artificial teeth (67/3%), glasses (52%), aid toilet (21/3%).
  Conclusion
  In this study, many elderly mentioned health problems more than any other need Low economical status of the elderly in this study shows this group need more support from social security organizations. Generally, the most older people expressed many health problems which need more attention from policy makers in the field of health and social sectors.
  Keywords: Elderly, Requirement, Health
 • Page 16
  Introduction
  Ageing phenomenon is a naturals process. Actually, ageing includes biological changes that occurs in bioorganic and psychosocial situations in duration of life long. These changes make decreases in physical, mental powers and accomplishment in unawareness variety. These changes cause decreased physical energy and adaptation of a person. In other hands it causes decreased individual's adaptation in sudden changes and changes in structure and function in different organs among people. Ageing refer to persons who aged over 60 years.
  Objective
  The Purpose of this study was to investigate psychosocial outcomes of older people who segregated from their homes.
  Materials and Methods
  This study was a comparison study between home owners and nursing home residents. The participants were 100 older people (50 home owner and 50 owner kahrizak nursing home in Tehran). SCL90 scale was applied for comparison of mental disorders in the two elder groups. The hypothesis was comparison of mental disorders between home owners and nursing home residents.
  Results
  the result showed a significant different (P< 0.01, and p <0.05) between home owner and nursing home residents (in both men and women) in mental health variables.
  Conclusions
  older adults living in nursing homes had more problems in their mental situation than home owner resident elders.
  Keywords: mental disorders, home owner resident, nurse home, older people
 • Page 26
  Objective
  Today the rate of aged people in the world population is rapidly rising and some diseases and symptoms may affect on it. Hypertension (HT.) is prevalent in the elderly and has considerable impact on their quality of life. The objective of this study was to assess, the affect of the HT. on quality of life in the elderly in 2007.
  Materials And Methods
  We conducted a cross-sectional and descriptive analytical study that included 300 subjects (191 subjects were healthy, 23 subjects with H.T. and others suffered from other diseases) who were >/=60 years of age and chosen randomly in Tehran Senile culture house club. We assessed quality of life, using the WHOQOL-BREF questionnaire with four domains: physical, psychological, social and environmental. Data gathering was done with face to face interviews method and the data were analyzed by using Correlation Coefficient Spearman and ANOVA in SPSS.
  Results
  The result of study indicated that there is a significant difference between the mean of QOL scores in physical, psychological, environmental and overall domains of elderly with HT. and healthy persons (P<0.000) but there is not any difference in social domain. The quality of life scores between the groups, were strongly correlation with education (r=0/256, P<0/001), age (P<0/03), marital status (P<0/024) and gender (P<0/03) in physical domain.
  Conclusion
  In this investigation patients with hypertension presented a poorer quality of life special in physical, psychological, environmental domains. This deterioration was not observed in social domain in the members of Tehran Senile Culture House Clubs, so prevention and in time control of this symptom possibly can improve their quality of life.
  Keywords: Quality of life, Elderly, Hypertension
 • Page 33
  Objective
  Aging is a personal and social experience. while experiences may cause happiness for some individuals, it may cause sadness or tedious in the others. Making decision and planning aimed to improve elderly quality of life among older people, require identification of their problems. Materials
  Methods
  this study was a cross – sectional study conduced in Jahandidegan Club Foundation for elderly in 2007. Participants were 232 elderly women aged 60 – 79 years old recruited through a random zed sampling. Data collection was conducted through LEIPAD questionnaire including two domains (essential domain and simplify domain). Data were analyzed using T-test, ANOVA and linear regression in SPSS.
  Results
  the results indicated that there was a significant difference between QOL mean scores (in each of the two domains and total score)and marital status (p< 0.05), as singles had better scores in total than divorced and the other groups, Widowed and divorced elderly women had lower QOL scores than married. QOL scores (in each two domain and total score) were strongly correlated with educational level however, only in essential domain a significant difference was observed (p=0.047). QOL mean score decreased with increasing age (p<0.05). There was a significant difference between QOL scores (in essential domain and total score) with age of the elderly women, there was also a significant difference between QOL scores (in each two domain and total score) with income (p<0.05), QOL mean increased with increasing income. There was a significant difference between QOL mean (in each two domain and total score) with existence chronic disease (p<0.05).
  Conclusion
  results of this study demonstrated some factors such as disease, level of education, marital status, age, income and job may affect quality of elderly's life, Therefore these factors need to be considered in planning and solving older people's problems.
  Keywords: elderly, quality of life
 • Page 42
  Introduction
  older people are a vulnerable group in the society and older people abuse is a common challenge in the domain of caring and advocating. This study aimed to investigate the elderly abuse prevalence and its relationship with individual and social characteristics.
  Method
  this study was a cross-sectional study. Participants were 385 older people aged more than 60 years old who were selected randomly. Elder Abuse scale (content validity and reliability = 87%)used.Data analysis conduced in SPSS.
  Findings
  Participant's mean age was 70 years old prevalence of physical abuse was 11/7%, emotional abuse 5/18%, neglect 27/7%, abundance 23/8% and financial abuse 18/3%. There was a significant association(p=0.001) between exiting disease and type of living and also between physical dependence to others and abuse(p= 0.001).
  Conclusion
  despite respect to elder people in our culture, this population experience abuse specially neglect and financial ones. There fore,precise recognition of elder abuse in our society can increase the awareness and senility of responsible organizations in order to prevent and plan for an effective system, for vulnerable older people.
  Keywords: elder abuse, elderly, neglec
 • Page 48
  Objective
  This study aimed to investe the impact of pain on older people with chronic pain.
  Materials And Methods
  Participants were 585 individuals (n=77aged 60 years andover, n = 508 aged Lessthan 60 years old) with chronic pain in their leg, back, hands, neck and shoulders. The main assessment measure was the West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (WHYMPI).
  Results
  The two groups showed significant differences in three scales of important dimentions of pain experience. The old patients experienced more sever pain which effected their life, family supports and dependency. There were significant differents in three scales of evaluation and report of routin activities in the two groups.
  Conclusion
  The old patients with chronic pain experienced more sever pain. The more sever pain, the more negative impact of pain in their life, requirement family support and dependency. Also, in the old patients with chronic pain group, the effect of chronic pain was more on outdoor activities, social and general activities than the group of usual patients with chronic pain. So, we should have more attention to general and social activities for providing care among older people with chrcnic pain than the other goups with chronic pain.
  Keywords: Life dimentions, effects, pain, old
 • Page 58
  Objectives
  Ageing is the end point of a developmental process which begins with the birth. It is not necessarily accompanied by diseases and disorders, although some are more prevalent in this period. Reportedly mental health problems, especially anxiety and depression, are seen frequently among older people which need more consideration, both in diagnosis and management. Considering the complexities of drug treatment in aging people, using psychotherapeutic approaches has been recommended. This research aimed to investigate the effects of a group counseling program based on logo-therapy concepts on the elderly women residing in the Kahrizak Nursing Home.
  Materials And Methods
  A semi- experimental design was used. Eighteen randomly selected elderly women aged more than 60 years old were evaluated by GHQ-28. Matched according to their GHQ scores, they divided in 2 equal groups. Ten weekly therapeutic group sessions implemented. The subjects were evaluated again by the same instrument. The gathered data analyzed using t test.
  Results
  The results showed that logo-therapeutic approach group therapy led to better mental health of the subjects (p=0.005). This effect was more significant in anxiety (p=0.015) and social (p=0.005) aspects of mental health than depression (p=0.86) and somatic (p=0.13) aspects.
  Conclusion
  Group counseling with logo-therapeutic approach may lead to a better mental health of institutionalized elderly women, hence its application is recommended.
  Keywords: elderly women, mental health, logo, therapy, group counseling
 • Page 68
  Objective
  Nowadays, in developed countries the rate of growing old population increases due to medical and public heath improvements, leading to increased life expectancy. So, providing a special elderly caring service system seems to be necessary. The purpose of this study was to compare the elderly- caring service pattern in Iran and in USA.
  Materials And Method
  This systematic review aimed to investigate the literate related to the caring system of elderly in Iran and the USA. Sampling was goal- based and it was upon the dependence rate, relation between the topics and keywords.
  Findings
  Although increasing the number of elderly people in the USA causes other people to be hopeful to reach to the old age, this makes a lot of significant problems for the young population in the society. Social security in the USA plays a great role in support of the elderly especially retired people financially. More than two third of the costs of health is paid for the elderly with chronic diseases. Medicare is a health insurance program in USA for elderly and handicaps (who has kidney transplanting, needs dialyze and kidney diseases), which its cost is provided by taxes, insurance and some of general incomes. Also, this program has provided the medical services for lower class and those who have no insurance. Discussion and
  Conclusion
  Social security is an important source of income for retired and elderly people in the USA and other developed countries. Without this source of income, the large population of elderly (two third or 66.8 percent) will be poor in developed countries. In Iran the social security and insurance for increasing the quality of elderly life should be studied. In Iran, establishing NGOs can help us to solve a lot of these problems.
  Keywords: Elderly, Caring Service Pattern, USA, Iran