فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (تابستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/05/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر محمد میرزائی صفحه 539
  هدف
  این مقاله شناخت محدودیت فعالیت، محدودیت عملکرد و اختلال روانی، ویژگیهای جمعیتی- اجتماعی (پایگاه اقتصادی اجتماعی، تحصیلات، وضع فعالیت، سن و جنس) در سالمندان و تاثیر آنان بر سلامت خود ادراک سالمندان است. همچنین برازش داده های سلامت سالمندان با مدل ارائه شده توسط جانسون و ولینسکی و ارائه مدل نظری و تحلیلی مناسب برای بررسی همزمان نقش متغیرهای ذکر شده از اهداف این پژوهش می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی داده های طرح ملی پیمایش وضعیت سلامت سالمندان در جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 است و برای تبیین سلامت خود ادراک سالمندان از دو رهیافت سلامتی جمعیت و رویکردهای شاخصهای سلامتی استفاده شده است.
  یافته ها
  تحلیل آماری نشان داد سالمندانی که محدودیت عملکرد، محدودیت فعالیت و اختلال روانی بیشتری داشته اند نسبت به کسانی که هیچ مشکل سلامتی نداشته اند سلامتی خود را ضعیف تر گزارش داده اند و مشاهده شد افراد طبقات اجتماعی پایین تر که دارای درآمد کمتر و سطح تحصیلات پایین تر هستند نسبت به افراد از طبقه اجتماعی بالاتر که درآمد بیشتر و سطح تحصیلات بالاتری دارند سلامت خودادراک پایین تری را گزارش داده اند.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان کننده این است که محدودیت عملکرد، محدودیت فعالیت، اختلال روانی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، تحصیلات و سن پیش بینی کننده های قابل اعتمادی برای سلامت خود ادراک در سالمندان می باشند.
  کلیدواژگان: سلامت خود ادراک، محدودیت عملکرد، محدودیت فعالیت، اختلال روانی، لیزرل
 • دکتر محسن ادیب حاج باقری صفحه 547
  هدف
  مطالعات از افزایش روند سالمندی و ناتوانی های آن در کشورهای در حال توسعه و روند نزولی ناتوانی ها در کشورهای غربی گزارش می دهند. با وجود این سلامت و وضعیت ناتوانی سالمندان در کشور ما مورد کم توجهی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی میزان ناتوانی و برخی عوامل مرتبط با آن در سالمندان کاشان انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش به صورت تحلیلی مقطعی بر یک نمونه 350 نفری از سالمندان 65 سال و بالاتر شهر کاشان انجام شد. از پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی برای بررسی ناتوانی سالمندان (WHO-DAS-II) استفاده شد. این پرسشنامه دارای48 سوال است که هر فرد می تواند نمره ای بین 0 تا144 از آن کسب کند. برای بررسی ارتباط ناتوانی با خصوصیات سالمندان از آمار تحلیلی t و و تحلیل واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  61% واحدهای پژوهش را مردان تشکیل دادند. 12% از سالمندان به تنهایی زندگی می کردند. یک چهارم سالمندان سیگار یا مواد اعتیاد آور مصرف می کردند. اکثر آنها بیسواد یا دارای سواد ابتدایی بودند. بیش از دو سوم فاقد فعالیت منظم فیزیکی بودند. 20% سالمندان ناتوانی متوسط و 3/4% ناتوانی شدید داشتند. ارتباط معنی داری میان شدت ناتوانی با سن، جنس، شیوه زندگی، نیاز به کمک، وضعیت تاهل، محل سکونت، اعتیاد، توانایی کار کردن، فعالیت منظم بدنی، سطح سواد و نیز ابتلا به چند بیماری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  سالمندان مطالعه حاضر در مقایسه با سایر کشورها از ناتوانی کمتری برخوردار بودند اما با توجه به روند افزایش جمعیت سالمندان، توجه به سلامت کاهش ناتوانیهای آنها ضروری است. بیشتر بودن شدت ناتوانی در زنان و افراد کم سواد ضرورت توجه به این گروه های آسیب پذیر را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ناتوانی، سالمندی، کاشان
 • قربان همتی علمدارلو، غلامرضا دهشیری، ستاره شجاعی، الهام حکیمی راد صفحه 557
  مقدمه
  با توجه به رشد سریع جمعیت سالمندان در قرن 21 به ویژه در کشور های در حال توسعه، توجه به برآورده کردن نیاز های جسمانی و روانی سالمندان ضروری است..
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه احساس تنهایی و سلامت عمومی در سالمندان ساکن خانواده و سرای سالمندان مناطق شمال شهر تهران انجام شده است.
  روش مطالعه
  مطالعه از نوع مقطعی-مقایسه ای بوده ست. نمونه های پژوهش 180 نفر (96 سالمند مرد و 84 سالمند زن؛ 103 سالمند ساکن خانه سالمندان و 77 سالمند ساکن در خانواده) با میانگین سنی 73 سال و انحراف استاندارد 8 بود که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. پرسش نامه های سلامت عمومی و احساس تنهایی در مورد آنها به اجرا درآمد و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس دو عاملی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده ها از لحاظ سلامت عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد.(0001/0= P و 53/19=(176و1) F) به این صورت که سلامت عمومی سالمندان ساکن خانه سالمندان به طور معنی داری کمتر از سالمندان ساکن خانواده ها بود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن خانواده ها از لحاظ احساس تنهایی تفاوت معنی داری وجود دارد.(0001/0= P و 5/105= (176و1) F) به این صورت که نمرات احساس تنهایی سالمندان ساکن خانه سالمندان به طور معنی داری بیشتر از سالمندان ساکن خانواده ها بود. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که بین احساس تنهایی مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود دارد، (0001/0 = P و 84/15 = (176 و 1) F) بدین صورت که احساس تنهایی مردان به طور معنی داری بیشتر از زنان بود.
  بحث و
  نتیجه
  نتایج پژوهش نشان داد که زندگی با سایر اعضای خانواده بر سلامت جسمانی و روانی سالمندان تاثیر مثبت دارد. بنابراین با توجه به موقعیت روانی- فرهنگی سالمندان در ایران، بهترین مکان برای برآورده شدن نیاز های روانشناختی آنان خانواده است.
  کلیدواژگان: سالمندان، خانه سالمندان، احساس تنهایی، سلامت عمومی
 • حیدر صادقی، حمیدرضا نوروزی، اکرم کریمی اصل، محمدرضا منتظر صفحه 565
  هدف
  تعادل به عنوان شاخصی برای تعیین میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت های روزمره محسوب می شود. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین عملکردی برتعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم بود.
  روش بررسی
  30 مرد سالمند (سن: 3 ± 83/70 سال، وزن: 44 /2 ± 60/70 کیلوگرم، قد:28/2 ± 78/1 متر (که از سلامت عمومی برخوردار بودند، بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند که به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی ها یک روز قبل از شروع تمرینات توسط تست های شارپند رومبرگ [1] (تعادل ایستا با چشمان باز و بسته) و زمان برخاستن و رفتن [2] (تعادل پویا) به عمل آمد. گروه تجربی به انجام یک دوره تمرین عملکردی شش هفته ای (سه جلسه در هفته) پرداختند و گروه کنترل فعالیت های روزانه خود را انجام داد. پس از اتمام تمرینات از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد اطلاعات و برای تعیین اختلاف بین پیش آزمون و پس آزمون بین و درون گروهی به ترتیب از t مستقل و وابسته در سطح معنی داری 05/0 ≥ P استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه تجربی و کنترل در تست های سه گانه تعادل ایستا و پویا در پیش آزمون اختلاف معنی داری وجود ندارد اما در پس آزمون، گروه تجربی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشت. نتایج آزمون t همبسته نیز اختلاف معنی داری بین پیش و پس آزمون گروه تجربی در هر سه تست تعادلی را نشان داد در حالی که بین پیش و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این تحقیق، موید نقش تمرینات عملکردی در بهبود تعادل ایستا و پویای افراد سالمند بود که به علت عدم بهبود تعادل آزمودنی های گروه کنترل، می توان بهبود تعادل گروه تجربی را به اثر این تمرینات نسبت داد، اما با توجه به کوتاهی دوره تمرینی (شش هفته) مطالعات تکمیلی دراز مدت برای بررسی ماندگاری اثرات و پیامدهای بلند مدت این تمرینات ضروری است.
  1. Sharpened Romberg Test2. Timed Get Up and Go
  کلیدواژگان: تمرینات عملکردی، تعادل ایستا، تعادل پویا، افراد سالمند
 • شیوا حیدری، مریم نوری تاجر، فاطمه حسینی، مهرنوش اینانلو، فاطمه گل گیری، فاطمه شیرازی صفحه 573
  هدف
  از آنجائی که بخش عمده ای از درمان دیابت در منزل انجام می شود، خانواده نقش مهمی در مراقبت از این بیماران دارند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط حمایت خانواده و کنترل قندخون در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود و تعداد 150 نفر از سالمندان مبتلا به دیابت نوع2 مراجعه کننده به انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران جامعه این پژوهش را تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و دردسترس بود. پرسشنامه مورد استفاده شامل سه بخش مشخصات دموگرافیکی نمونه ها، تعیین میزان همو گلوبین گلیکوزیله و تعیین میزان حمایت دریافتی و درک شده بیماران از جانب خانواده با استفاده از ابزار استاندارد «حمایت اجتماعی از بیماران دیابتی - مختص خانواده»بود. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای دو و پیرسون از طریق نرم افزار SPSS version-15 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج ارتباط آماری معنی داری را بین حمایت خانواده و کنترل قندخون نشان داد (r=- 0/56، p< 0/0001). همچنین یافته ها نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین حمایت خانواده و متغیرهای جنس و وضعیت تاهل (p< 0/0001) بود. کنترل قند خون نیز با وضعیت تاهل (p=0/02)، وضعیت اقتصادی (p=0/04) و سطح تحصیلات (p=0/05) ارتباط معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش تاکید مجددی بر نقش حمایت خانواده در بهبود سطح سلامت سالمندان بود. براساس یافته های این پژوهش طرح مداخلات پرستاری خانواده محور و مشارکت تمامی اعضاء خانواده در مراقبت از سالمندان مبتلا به دیابت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سالمند، حمایت خانواده، دیابت نوع 2، کنترل قند خون
 • وحید نجاتی صفحه 581
  هدف
  حمایت کننده مفصلی موجب فراهم شدن اطلاعات حس عمقی می گردد. این اطلاعات برای حفظ تعادل مورد نیاز می باشند. هدف از این مطالعه تعیین اثر استفاده از حمایت کننده مفصلی زانو بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کار آزمایی تصادفی بالینی 22 نفر سالمند در دو گروه مداخله و کنترل شرکت داده شدند. نوع مداخله پوشیدن زانوبند الاستیکی نرم بود. آزمون های مورد استفاده عبارت بودند از: آزمون ایستادن با پای کنار هم، آزمون ایستادن تندوم، آزمون ایستادن روی یک پا که به عنوان آزمون های تعادلی استاتیک در یکی از سه شرایط چشم باز و روی سطح سفت، چشم بسته و روی سطح سفت و چشم بسته روی سطح نرم اجرا شدند. آزمون های تعادلی داینامیک شامل آزمون پنج بار نشستن و برخاستن از روی صندلی، آزمون راه رفتن سرعتی (در دو نوبت)، آزمون دستیابی (با چشم باز و بسته) و آزمون قدم زدن در مربع ها بود. به منظور بررسی تفاوت بین کارایی آزمونهای تعادلی قبل و بعد از مداخله در دو گروه از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت بین نتایج آزمون های استاتیک و داینامیک در مراحل مختلف در گروه مداخله و کنترل معنی دار نیست. در مقایسه بین دو گروه مداخله و کنترل نیز آزمونها تفاوت دو گروه با یکدیگر معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  حمایت کننده مفصلی زانو نمی تواند موجب بهبود کارایی عملکردهای تعادلی ایستا و پویا در مردان سالمند گردد. لذا تجویز آن با اهداف دیگر اختلال در کارایی تعادلی فرد ایجاد نمی نماید.
  کلیدواژگان: تعادل، مردان سالمند، حس عمقی مفصل، زانوبند نرم
 • دکتر محمد حسین صومی، دکتر پریسا رضایی فر، دکتر شهناز نقاشی صفحه 589
  هدف
  کانسرهای دستگاه گوارش در سالمندان جزء شایعترین کانسر ها در سراسر جهان است. با توجه به شیوع بالای کانسرهای دستگاه گوارش در این گروه سنی، در این مطالعه بر آن شدیم تا میزان بروز کانسرهای دستگاه گوارش را در افراد سالمند (65 سال و بالاتر) به دست آورده و برای بررسی تاثیر افزایش سن در بروز این کانسرها، میزان بروز این گروه سنی را با گروه سنی افراد میانسال (45 تا 64 سال) و گروه سنی جوان (15 تا 45 سال) مقایسه کنیم.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی تمامی موارد جدید مبتلا به کانسرهای دستگاه گوارش در استان آذربایجان شرقی- ایران در طول مدت یکسال از تمامی مراکز آموزشی و درمانی، بیمارستانها، مراکز پاتولوژی، مراکز شیمی درمانی، مرکز رادیوتراپی، مراکز آندوسکوپی، بیماران کانسری مصرف کننده اپیویید و لیست متوفیان گورستان رسمی تبریز ثبت گردید.
  یافته ها
  در طول مدت یکسال از 1533 بیمار مبتلا به کانسر دستگاه گوارش، 824 بیمار (8/53%)در گروه سنی بالای 65 سال، 522 بیمار (1/34%) در گروه سنی میانسال و 125 بیمار (2/8%) در گروه سنی جوان ثبت گردید. 4% از بیماران نیز سن نامشخص داشتند. در گروه سنی سالمندان، 2/67 % از بیماران جنس مذکر و 8/32% از جنس مونث بودند. میانگین سنی در زمان تشخیص برای مردان 64/5 ± 74/73 سال و برای زنان 88/5 ± 39/73 سال بود. بر اساس میزان بروز سنی استاندارد شده (ASR)، کانسر معده با بروز 30/ 222 در میان مردان سالمند و کانسر مری با بروز 13/83 در میان زنان سالمند شایعترین کانسر دستگاه گوارش بود. میزان بروز کانسر معده در مردان سالمند تقریبا 3 برابر بیشتر از میزان بروز آن در زنان سالمند (81/80 = ASR) به دست آمد. کانسر کولورکتال با میزان بروز 02/63 و 51/43 به ترتیب در مردان و زنان سالمند، در رتبه سوم قرار گرفت. کانسر روده کوچک (بدون درنظر گرفتن کانسر آنال) کمترین ASR را در مردان و زنان سالمند (به ترتیب 42/3 و 59/3) به خود اختصاص می داد.
  نتیجه گیری
  در کشور ما، به دلیل ارتقا سطح سلامت و نیز افزایش مراقبتهای دوران سالمندی نسبت به سابق، میزان امید به زندگی و کیفیت زندگی در سالمندان در حال افزایش است. همچنین با توجه به بروز بالای کانسردر جمعیت سالمند و نیز میزان بالای جمعیت جوان که در چندین سال آینده به سمت جمعیت سالمندی سوق پیدا خواهند کرد، در آینده بسیار نزدیک، کانسر به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی و تهدید کننده سلامت خواهد بود. بنابراین پیشگیری از سرطان با استفاده از روش های غربالگری و شناسایی بیماران در مراحل ابتدایی بیماری به خصوص در جمعیت سالمند شایسته توجه فوری و انجام اقدامات ضروری است.
  کلیدواژگان: سالمندی، کانسر های دستگاه گوارش، بروز
 • سید باقر مداح صفحه 597
  هدف
  در میان عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت، فرهنگ و قومیت در تعریف نیازهای بهداشتی اقشار مختلف جمعیتی نقشی کلیدی دارد. هدف از انجام این پژوهش شناسائی و مقایسه وضعیت فعا لیت های اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان ایرانی، سوئدی و ایرانی مهاجر مقیم کشور سوئد بوده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر مقطعی واز نوع توصیفی - تحلیلی است. شهر تهران در ایران و شهر استکهلم در سوئد به عنوان محیط پژوهش انتخاب گردید. جمعیت مورد بررسی سالمندان ایرانی مقیم منزل ساکن ایران و سوئد (مهاجرین ایرانی مقیم سوئد) و سالمندان سوئدی مقیم منزل ساکن سوئد بودند که توانایی برقراری ارتباط و پاسخگویی به سوالات پرسشنامه را داشته ومایل به شرکت در مطالعه بودند. 825 سالمند ایرانی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای با رعایت نسبت جنسی از مناطق مختلف شهر تهران، 305 سالمند سوئدی و نیز 101 سالمندایرانی مقیم سوئد از طریق اداره آمار شهر استکهلم وارد مطالعه شدند. ابزار چمع آوری داده ها، پرسشنامه «بررسی نیازها و سلامت اجتماعی» بود که توسط محققان این مطالعه و در هشت محور مختلف ساخته شد. روایی صوری و محتوائی پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزه سالمندی و گروه هدف و پایائی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و روش آزمون-باز آزمون ارزیا بی شد. در تحلیل آماری داده ها از روش های برآورد و رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه شامل نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت فعالیت های اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغت و مقایسه این ابعاد درسالمندان ساکن منزل در دو کشور ایران و سوئد بود. آزمودنی ها در هر سه گروه به دامنه سنی 60 تا 77 سال تعلق داشته و عمدتا متاهل بودند. نتایج نشان داد که به رغم اشتراکات بسیار، فراوانی و نوع فعالیت های اجتماعی و ایام فراغت در سه گروه فوق به دلیل تفاوت های فرهنگی و محیطی مختلف است. عواملی مانند گسترش شهر نشینی، کمبود تسهیلات، عدم آشنایی یا توجه به شیوه زندگی سالم سبب شده است که میزان رضایت شهروندان سالمند ایرانی از روابط اجتماعی و نحوه گذران ایام فراغت از سالمندان سوئدی کمتر باشد. از سوی دیگر، توجه به بعد معنوی سلامت در سالمندان ایرانی قویتر بوده وبا سالمندان سوئدی اختلاف معنی دار دارد در حالی که در مورد فعالیت های گروهی این رابطه کماکان معنی دار ولی معکوس می شود(000/0=P). همچنین، توجه ناکافی به تحرک فیزیکی و ورزش، خصوصا در زنان سالمند ایرانی از نکاتی است که باید مورد عنایت برنامه ریزان و سیاست گذاران عرصه بهداشت کشور قرار گیرد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این پژوهش بر لزوم انجام نیاز سنجی با رویکرد فرهنگی با استفاده از ابزارهای مناسب معتبر و پایا تاکید دارد. ابزار ساخته شده در روند انجام این مطالعه که اعتبار و پایایی آن به اثبات رسید می تواند در بررسی سیستم ها و خدمات بهداشتی-مراقبتی درون فرهنگی و میان فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نیازسنجی، رویکرد فرهنگی، فعالیت های اجتماعی، فعالیت های اوقات فراغت، سالمند، ایران، سوئد
|
 • Page 539
  Objectives
  The main purpose of this study is to investigate the elderly cognition of functional limitation, activity limitation, mental disorder and social and demographic characteristics (socioeconomic status, education, working status, sex and age) and their impacts on their self-perceived health status. Also to fit the health status data with Johnson and Wolinsky's model and offering a proper theoretical model for simultaneous assessment of variables were among other objectives of this study.
  Materials And Methods
  Via a descriptive, analytical and cross-sectional study, a survey conducted to investigate the health status of Iranian elderly in the year of 2002. Two approaches were used to explain the self-perceived health status among such elderly: the population health approach and health related indicator approach.
  Results
  The results of statistical analysis showed that elderly who have more functional and activity limitation, their self-perceived health status were weaker than those who had less functional and activity limitation. It is also found that people from lower class who have less income and lower education, have a lower self-perceived health status in compare to those who are from higher class with higher education and more income.
  Conclusion
  Functional limitation, activity limitation, mental disorder, socioeconomic status, education and age are significant determinants of the self perceived health status among elderly.
  Keywords: elderly, self, perceived health, functional limitation, activity limitation, LISREL
 • Page 547
  Objective
  Reports are indicating of increasing trend of aging and disability in the developing countries while such disabilities are decreasing within the developed countries. This study designed to evaluate the disability and some of its related factors among the elderly population(65 and older) in Kashan, Iran.
  Materials And Methods
  A cross-sectional analytical study was conducted on a multi-stage random sample of 350 elderly people(65 year and older) in Kashan. The WHO-DAS-II was used as the generic disability measure. The questionnair had 48 questions. The range of score could be between 0-144. Chi-square, t-test analysis and ANOVA were utilized to check significant differences between subgroups.
  Results
  Of the total sample, 61% were men and 12% were living lonely. One fourth had some type of addiction, the majority were ilitrate and two thired had not regular phisycal activity.Twenty percent of the old people had a modereate disability and 4.3% were extremely disabled. A significant relationship was found between the disability and variables such as sex, age, living style, needing help, marriage status, living location, addiction, job, level of physical activity, education, and having multiple diseases.
  Conclusions
  In conclusion, geriatric population in Iran, has a lower levels of disability in compare to those of other developed countries. Need of geriatric cares must be be increasing, since the populationpattern of elderly people is increasing in Iran. Female and ilitrate elders were sufering of more disability. These findings indicated the nessesity to more attention to these voulnarable subgroups of population.
  Keywords: disability, geriatric, Kashan
 • Page 557
  Objective
  As attention of the elderly is progressing rapidly in developing countries in recent years, special attention to their mental and physical needs are necessary. The aim of this study was to comparing general health and loneliness between two groups of the elderly, one who live with their families versus those who live in nursing homes in north part of Tehran, Iran. Methods & Materials: This is a cross-comparative research. Sample consisted one hundred eighty elderly, age 65 and over (96 male, 84 female, 103 living in nursing homes and 77 living with their families) with average of 73 years old and standard deviation 8 were selected. The sample was drawn by means of available method. General Health Question (GHQ) and loneliness questionnaires were administered. Data were analyzed by means of two way analysis of variance.
  Results
  Findings showed that there were significant difference between general health of two groups. (F(1,176)= 19.53,P=0.0001) (General health of the elderly living in nursing homes was significantly lower than the elderly living with their families. In addition, results showed that there were significant difference between loneliness of two groups. (F(1,176)= 105.5,P0.0001) Loneliness of the elderly living in nursing homes were significantly more than the elderly living with their families. Moreover results showed that there was a significant difference between males and females in loneliness (F(1,176)=15.84,P=0.0001), also analysis showed that the male elderly had lonely feelings more than the female elderly.
  Conclusion
  Results of this study showed that living with member’s family has positive effect on physical and mental health of the elderly. With respect to psycho-cultural situation of the elderly in Tehran, Iran, living with their family, may be considered as a better place in obtaining a better health and psychological values.
  Keywords: elderly, nursing home, loneliness, general health
 • Page 565
  Objective
  Balance is an index to determine the level of independency of elderly(65 years and older) in their daily activities. The purpose of this study was to examine the effect of a functional training program on static and dynamic balance of elderly male able-bodied subjects.
  Materials And Methods
  Thirty elderly male subjects (age: 70/83±3 y, weight: 70/60±2/44 kg, height: 1/78±2/28 m) participated in this study where they randomly divided in two control and experimental groups. The pre-test of Sharpened-Romberg (static balance with eyes open and close) and Timed-get up and go (dynamic balance) balance tests applied a day before starting functional training program. Experimental group participated in functional training program three days a week for six weeks. Control group asked to continue their daily activity. The post-test applied afterward. Descriptive statistics, T-test for independent samples and paired sample T-test (α ≤ 0.05) applied for statistical analysis.
  Results
  No significant differences seen in all three balance tests between two groups, but experimental group had better performance than control group in post-test. Paired sample T-test showed significant differences between pre and post-tests in all three tests for experimental group while no differences observed in control group.
  Conclusion
  Due to results, static and dynamic balance among participants of this study is improved as a result of using functional training program. However, further evaluation needed to be done for long-term effects of using functional training program.
  Keywords: functional training, static balance, dynamic balance, elderly
 • Page 573
  Objective
  As the most part of geriatric (65 years and older) diabetic care is given at home, family support has an important role in their blood sugar level control care. This study aimed to assess the relationship between family support and blood sugar level control in such elderly suffering type- 2 diabetes.
  Materials and Methods
  Via descriptive- correlative study, one hundred fifty geriatric patients with type- 2 diabetes, who referred to Institute of Endocrinology and Metabolism in Iran University of Medical Sciences were selected. Samplings based on nonrandomized and convenience. The questionnaire consisted of three sections: demographic data glucose-labeled hemoglobin (HbA1C) and received - perceived family support by applying the standard questionnaire of "Diabetes Social Support- Family Version" format. Data were analyzed by SPSS version 15 by using Chi-square and Pierson Tests.
  Results
  Results showed a significant relationship between family support and glycemic control (r = -0/56, p<0/0001). Also there were significant relationships between family support, gender and marital status (p< 0/0001). There were also significant relationships between glycemic control and marital status (p=0/02), financial status (p=0/04) and educational level (p=0/05).
  Conclusion
  Findings of this research added further evidence about the impact of family support on the health of older adults with diabetes. These findings suggest using family centered nursing interventions and collaboration of family members in care of the elderly with type-2 diabetes.
  Keywords: elderly, family support, diabetes type 2, glycemic control
 • Page 581
  Objective
  Joint supporters can caused increasing proprioceptive information. Such proprioceptive information is needed for balance. The purpose of this study was to determine the effect of soft knee support on static and dynamic balance tests in male elderly(65 years and older).
  Materials And Methods
  Via a randomized clinical trial study design, 22 elderly were selected and divided into two groups of case and control. Evaluation obtained by applying means of static balance as double leg standing, tandem standing and single leg standing that were executed in three different situations (on firm surface with open eye, on firm surface with closed eye and on soft surface with closed eye). For evaluation of dynamic balance repetitive chair standing, timed walking (twice), functional reach (with open and closed eye) and four square stepping tests were used. ANOVA repetitive measure test is used for comparing case and control performance in balance tests.
  Results
  Findings did not show any difference between different stage of evaluation before and after bracing in static and dynamic balance tests. Comparing case and control groups in dynamic and static test also did not show any significant different.
  Conclusion
  Knee supporters are not advised be used for enhancing balance in the elderly. Furthermore we did not have any postural control limitation in prescribing of knee supporter for other goals.
  Keywords: balance, elderly, proprioception, knee joint supporter
 • Page 589
  Objective
  Globally, gastrointestinal cancers are the most common cancers in the older population aged 65 and older. Due to such high prevalence, this study aimed to provide the incidence rate of these cancers in such population and observe the changing impact of these cancers with increasing age versus young adult (15 to 44) and middle age (45 to 64) groups.
  Materials And Methods
  A population based cancer registry was undertaken register all new cancer cases during a one year period (March 2006 to March 2007). Data were collected by recording consecutive cancer patients from all referral and valid pathology laboratories, hospitals and out patient public and private clinics, diagnostic and clinic laboratories, radiotherapy and chemotherapy centers and death certificates.
  Results
  During one year, 1533 new onset cases were collected in the East Azerbaijan province. Eight hundred twenty four patients (53.8%) were ≥65 years, 522 (34.1%) middle age group and 125 patients (8.2%) in young adult group. Four percent of patients were with unknown age group. In elderly group, 67.2% were male and 32.8% were female. The mean age (± SD) at diagnosis was 73.74±5.64 years for males and 73.39±5.88 years for females. Based on age-standardized rate (ASR), gastric cancer (222.30) in males and esophageal cancer (83.13) in females which were found to be the most common cancers in the elder group. The gastric cancer incidence rate in geriatric males was 3 times higher than females (80.81) of the same group. Colorectal cancer was the third common cancer (63.02 in males and 43.51 in females) and small intestinal cancer (excluding the anal cancer) had the lowest incidence rate among gastrointestinal cancers (3.42 and 3.59).
  Conclusions
  In spite of increasing life expectancy and quality of life in Iran due to increasing of higher quality of life care demands. This study concluded a high incidence of gastrointestinal cancer in geriatric. Since the pattern of population is young pattern in Iran and they will be aged in a few years, gastrointestinal cancers must be look upon as an important issue in this target population. It is essential to emphasis the increasing need for research in different aspects of the prevention and the planning for the treatment of gastrointestinal cancers the elderly.
  Keywords: geriatric, cancer, incidence, gastrointestinal
 • Page 597
  Objective
  Among social determinants of health, culture and ethnicity play a key role in defining the needs of different population groups. The aim of this study was to consider and compare the social and leisure time activities of the three elderly groups: Iranian residing in Iran, Iranian residing in Sweden and Swedish residing in Sweden. Methods and Materials: Via the cross-sectional design, 825 Iranian elderly who were living in Tehran compared with 305 Swedish elderly and 101 Iranian elderly living in Stockholm on social relations, group activities and leisure time activities. Only, elderly who could communicate properly entered the study. A structured questionnaire designed by the Iranian and Swedish Research Group on the" Assessment of Social Health Status and Needs" implemented for the subjects. Estimation method and logistic regression used to analyze the gathered data.
  Results
  Subjects of all 3 groups were in the age range of 60-77 years old and mostly were married. Results showed despite very common characteristics, there are, also, many differences which can be explained by cultural and environmental factors. Rapid urbanization, limited resources and unawareness of or disregard for healthy life style resulted in lower levels of satisfaction with social and leisure life in the Iranian elderly. On the other hand, level of activities related to the spiritual dimension of health were more in Iranians than Swedish and the difference was significant (p=0.000), whereas the reverse was true for the group activities (p=0.000). Poor attitude toward physical activity and exercise in Iranian elderly, especially women, with consequent hazards for health, needs special consideration on behalf of the health planners and providers.
  Conclusions
  Needs assessment with trance- cultural approach, especially on social determinants of the health of elderly is a necessity. Using valid and reliable instruments, designed to overcome the cultural barriers would help planners to apply the experience of the aged societies more reasonably, properly and creatively.
  Keywords: cultural approach, needs assessment, social activities, leisure activities, elderly, Iran, Sweden