فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/12/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیاوش پاکدامن، فرشاد فرشچی تبریزی، محمدمهدی فدایی، ملیحه پیشوایی صفحه 199
  امروزه با توجه به اهمیت ملاحظات زیست محیطی، تولید رزین های پایه آبی با روش پلیمریزاسیون امولسیونی مورد توجه قرار گرفته است. گرماسنجی واکنش، ابزار توانمندی برای پایش، کنترل و بررسی سینتیک این واکنش هاست. گرماسنجی این توانایی را دارد که با اطلاعات بسیار کم و ساده از فرآیند مانند داده های دمایی، مقادیر گرمای واکنش و میزان تبدیل)که اندازه گیری مستقیم آن ها مشکل است) را با سرعت و دقت بالا برآورد کند. موضوع مهم در این روش، یافتن مدل ریاضی مناسب از فرآیند و شناسایی دقیق پارامترهای آن به منظور دست یابی به پاسخ هایی با دقت و صحت بالاست. از آنجایی که این مدل ها از عبارات متفاوت و پیچیده ای تشکیل می شوند، مشخص کردن اهمیت هرکدام از عبارات به منظور دستیابی به مدلی که دقت مطلوبی داشته باشد، بسیار مهم است. در این مقاله در ابتدا گرماسنجی، انواع و کاربردهای آن معرفی شده است. سپس بر اساس موازنه انرژی مدلی برای گرماسنجی واکنش در راکتور آزمایشگاهی پلیمریزاسیون به دست آمد و عوامل موثر در هر عبارت آن مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به شرایط آزمایشی، ساده سازی شده است. در پایان این مدل در تولید پلی بوتیل آکریلات در یک راکتور پلیمریزاسیون امولسیونی ناپیوسته به کار گرفته شد و صحت عملکرد مدل، با استفاده از نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: گرماسنجی واکنش، پلیمریزاسیون امولسیونی، رزین پایه آبی، پایش فرآیند، پلی بوتیل آکریلات
 • محمد حق شناس، زهرا قیابکلو صفحه 213
  پنجره های با شیشه های رنگی که نور را در رنگ های متنوع و متعدد عبور می دهند، در عین حال می توانند از ورود درصد قابل توجهی از اشعه های گرم و سوزان به داخل نیز جلوگیری نمایند و به عنوان کنترل کننده نور نیز ایفای نقش نمایند. برای بررسی میزان این تاثیر، 9 ارسی سنتی به عنوان نمونه موردی انتخاب شد و ساختار هندسی آنها برداشت گردید. سپس طیف انتقالی محدوده مرئی چهار رنگ شیشه های به کار رفته در آنها به وسیله اسپکتروفوتومتر به دست آمد و در مورد تاثیرات اقلیمی و تابشی آن بحث شد. نتایج نشان داد که در صورت جلوگیری از گسیل طول موج های بلند به داخل، استفاده از شیشه های رنگی میزان انرژی عبوری پنجره در محدوده مرئی را به یک سوم حالتی که شیشه بی رنگ استفاده شده باشد کاهش می دهد. همچنین راهکاری برای ورود بهینه تابش در مناطق گرمسیر پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: شیشه کم گسیل رنگی، نور روز سرد، کنترل تابش، صرفه جویی انرژی، معماری ایران
 • نقی سعادتجو، محمدحسین رسولی فرد، اعظم حیدری صفحه 221
  در این تحقیق، اثر بالقوه جاذب تکه های سخت شده سیمان سفید پرتلند (HPPC) به عنوان یک جاذب ارزان قیمت در حذف رنگزای آلی بازیک قرمز 46 (BR46)از آب آلوده در سیستم ناپیوسته مطالعه شده است. این جاذب با توجه به برتری هایی همچون عدم تولید لجن در پایان فرآیند و ارزانی، برای مطالعه انتخاب شده است. در کار حاضر اثرات زمان تماس، مقدار جاذب، pH، دما و اندازه ذرات جاذب مورد بررسی قرار گرفته است. میزان حذف رنگ با افزایش میزان جاذب مصرفی، دما، زمان تماس، pH و کاهش اندازه ذرات افزایش یافته و به بیش از 80 درصد رسیده است. بنابراین، تکه های سخت شده سیمان سفید پرتلند می توانند در حد وسیعی به عنوان یک جاذب با صرفه اقتصادی و کارآیی بالا مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، حذف رنگزای بازیک قرمز 46، سیمان سفید پرتلند
 • بابک نیک روش، علی اصغر سرابی، سیدمحمود کثیریها صفحه 227
  رنگدانه های ضدخوردگی به منظور بهبود مقاومت پوشش در برابر خوردگی به آن اضافه می شوند. روش امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و آزمون مه نمکی روش های متداولی برای ارزیابی عملکرد ضدخوردگی پوشش ها محسوب می گردند. در این تحقیق، مخلوطی از دو رنگدانه اکسید آهن میکایی و آلومینیوم ورقه ای در نسبت های مختلف به پوششی بر پایه رزین اپوکسی استفاده شد و مقاومت پوشش با روش امپدانس الکتروشیمیایی و آزمون مه نمکی بررسی گردید. برای مقایسه از پنج نسبت مختلف رنگدانه در غلظت حجمی ثابت 20% به همراه نمونه بدون رنگدانه استفاده شد و آزمون های کابین مه نمکی و EIS در طول زمان بر روی آنها انجام گرفت. نحوه جایگیری رنگدانه ها نسبت به هم با میکروسکوپ الکترونی پویشی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع جهت گیری رنگدانه ها عامل مهمی بر عملکرد ضدخوردگی پوشش است. اگرچه هر کدام از رنگدانه ها به تنهایی در بهبود خواص محافظتی پوشش اثر قابل ملاحظه ای دارند ولی دو رنگدانه در حالت مخلوط خواص ضد خوردگی بهتری دارند نسبت به وقتی که به تنهایی استفاده شوند. بهترین مقاومت پوشش در نمونه ای با نسبت 90% حجمی از رنگدانه آلومینیوم نسبت به مخلوط دو رنگدانه مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: رنگدانه ضدخوردگی، امپدانس الکتروشیمیایی، مه نمکی، اکسید آهن میکایی، رنگدانه آلومینیوم
 • مسعود امینی، مختار آرامی، احمد اکبری، نیازمحمد محمودی صفحه 237
  هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون در جداسازی رنگزا های اسیدی می باشد. نانوغشاها از طریق پیوند مونومرهای باردار اکریلیک اسید با استفاده از اشعه ماوراء بنفش بر سطح غشاهای اولترافیلتراسیون پلی سولفونی تهیه می گردد. غشاهای خام اولترافیلتراسیون با استفاده از روش وارونگی فازی به دست می آید. مشخصات غشاهای اصلاح شده اندازه گیری گردید و مناسب ترین نانوغشا به منظور تصفیه پساب های رنگی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که نانوغشای انتخاب شده عملکرد قابل قبولی را در مورد نفوذپذیری و احتباس رنگزا دارا می باشد. احتباس رنگزا های مورد آزمون بین 86% تا 99.7% و نفوذپذیری این غشا L/m2 h bar 7.6 می باشد. همچنین افزایش هر یک از دو عامل وزن مولکولی و بار رنگزا بهبود جداسازی آنان را در پی داشت که به ترتیب بر کارآیی پدیده غربال و دافعه دونان در غشای نانوفیلتراسیون دلالت دارد. اثر pH بر عملکرد غشا بر حسب نفوذپذیری و احتباس رنگزا نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد با تغییر pH (3، 6 و 9)، سطح غشا و رنگزا ها رفتارهای متفاوتی را داشت که بر کارایی نهایی نانوغشای مورد آزمون تاثیرگذار است، به طوری که 9=pH بهترین عملکرد را در جداسازی رنگزا داشت.
  کلیدواژگان: نانوفیلتراسیون، پیوند اشعه ماوراء بنفش، رنگزای اسیدی، pH
 • محمد برمر، مهدی باریکانی صفحه 249
  یکی از اعضای مهم غلظت دهنده های همگرا، غلظت دهنده های پلی یورتانی می باشند. این مواد دارای یک بدنه آبدوست با دو سر آبگریز هستند. به منظور بررسی اثر طول قسمت آبدوست بر عملکرد غلظت دهنده های همگرای پلی یورتانی، ابتدا اثر وزن مولکولی پلی اتیلن گلیکول مورد بررسی قرار گرفت و مقدار بهینه مشخص شد. سپس با استفاده از این مقدار بهینه، مناسبترین نسبت مولی گروه های ایزوسیانات به گروه های هیدروکسیل در ساخت غلظت دهنده پلی یورتانی مشخص گردید. با استفاده از این نتایج، یک غلظت دهنده با ساختار بهینه سنتز گردید و عملکرد این غلظت دهنده مدل در آب و یک رزین پایه آبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. غلظت دهنده ساخته شده بازده غلظت دهندگی بسیار خوبی از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: غلظت دهنده، همگرا، پلی یورتانی، آبدوست، رزین پایه آبی
 • دورنا آصفی، مختار آرامی، علی اصغر سرابی، نیازمحمد محمودی صفحه 257
  اثر بازدارندگی سطح فعال کاتیونی DTAB (دودسیل تری متیل آمونیوم برمید) برخوردگی فولاد کم کربن در محلول M1 HCl، با استفاده از روش کاهش وزن مورد بررسی قرار گرفت. جذب مولکول های سطح فعال بر سطح فولاد باعث ایجاد مانعی بر سطح فلز می شود و از کاهش وزن فلز بر اثر خوردگی در محلول اسیدی جلوگیری می کند. بازدارندگی ماده DTAB برخوردگی فلز، با افزایش غلظت ماده فعال سطحی در محلول اسیدی، افزایش می یابد. همچنین با افزودن چند الکل بلند زنجیر، C7OH (1- هپتانول)، C12OH (1- دودکانول)و C15OH (1-پنتادکانول) به محلول بازدارنده، اثر مشارکتی و اثر طول زنجیر الکل ها در بازدارندگی خوردگی مورد مطالعه قرار گرفت. اثر مشارکتی یون کلرید با افزودن NaCl به محلول اسیدی حاوی DTAB بررسی شد. اثر بازدارندگی سطح فعال، با افزودن NaCl، به مقدار قابل توجهی افزایش یافت. افزودن NaCl به محلول بازدارنده، غلظت DTAB برای رسیدن به اثر بازدارندگی مطلوب را تا حدود 100 برابر کاهش می دهد و باعث کاهش قیمت نهایی سیستم بازدارنده می شود.
  کلیدواژگان: تاثیر بازدارندگی خوردگی، سطح فعال کاتیونی، محیط اسیدی، الکل
|
 • S. Pakdaman, F. Farshchi Tabrizi, M. M. Fadaee, M.Pishvaei Page 199
  Nowadays production of water- base resins by emulsion polymerization method is more interested because of the importance of environmental considerations. Reaction calorimetry is a powerful means for the monitoring, process control and research for thereactions kinetic. Calorimetry is able to estimate the heat of reaction and conversion using a few on-line information from the process (e.g. temperature data). Finding a useful mathematical model of process and accurate identification of its parameters isan important issue in this technique to achieve the accurate robust results. Since this models have various and complicated terms, it is important to specify the importance of each term in order to reach the simple model that had an acceptable performance. In this work, calorimetry and its applications are introduced at first, and then a reaction calorimetric model is produced for laboratory reactor of polymerization based on energy balance. Finally, this model is applied in production of poly butyl acrylate in an emulsion polymerization reactor and model accuracy is verified by the experimental data. J. Color Sci. Tech. 2(2009), 199-212.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Reaction calorimetry, Emulsion polymerization, Water base resin, Process monitoring, Poly butyl acrylate
 • M. Haghshenas, Z. Ghiabaklou Page 213
  Windows with tinted glazing transmit the light in various colors. They can prevent from transmission of a large amount of sun's spectrum and work as a sun-control. To investigate this effect, nine Persian vernacular "Orsi"s have been chosen as case studies and the window geometry and glazing color combination of them were studied and drawn. Then the transmission from four colors of their glazings has been measured by the use of spectrophotometer and the amount of energy and daylight passing through the whole window has been calculated. The results show that the energy transmittance of the Orsi is approximately one third as much as the amounts of transmitted energy from standard float glass, if the inward emission from the glazing surface is prevented. Also some applicable methods have been suggested for the optimized light transmission for the cooling dominated regions. J. Color Sci. Tech. 2(2009), 213-220.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Low, E tinted glazing, Cool daylight, Radiation control, Energy saving, Persian architecture
 • N. Saadatjou, M. H. Rasoulifard, A. Heidari Page 221
  The present study was carried out to investigate the potential of hardened paste of Portland cement (HPPC) as a low-costadsorbent for the removal of Basic Red 46 from contaminated water by using batch adsorption studies. In present study HPPChas been selected as adsorbent because of the main advantages such as no sludge production, abundant availability and lowcostmaterial. The effect of contact time, adsorbent dosage, pH, temperature and adsorbent particle size were examined in theadsorption process with HPPC. Results showed that removal of BR46 increased over 80 percent with increasing adsorbentdosage, temperature, contact time, pH and adsorbent particle size decreasing. Therefore, it may be concluded that HPPC wasan efficient and economical adsorbent. J. Color Sci. Tech. 2(2009), 221-226.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Adsorption, Basic Red 46 removal, Hardened paste of Portland cement
 • B. Nikravesh, A.A. Sarabi*, S. M. Kasiriha Page 227
  Anti-corrosive pigments are added to coatings to improve the coating resistance against corrosion. Electrochemical impedance spectroscopy(EIS) and salt spray are two common methods for evaluation of the anticorrosion performance of coatings. In this study, a mixture of aluminum flake and micaceous iron oxide pigments with different proportions were employed in epoxy based coatings and their corrosion resistances were studied with EIS and salt spray tests. The alignment of the pigments was evaluated with a scanning electron microscope (SEM). The results indicated that the alignment of the pigments is an important factor in anticorrosive performance of the coatings and although both of the pigments individually have a considerable effect on the improvement of the anti-corrosive performance of the coatings, but when a mixture of the pigments was employed the results were better than each of them singly. The best corrosion resistance was observed in the sample which the ratio of the aluminum pigment to MIO pigment was 9 to 1. J. Color Sci. Tech. 1(2009), 227-236.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Anticorrosion pigment, Electrochemical impedance spectroscopy, Salt spray, Micaceous iron oxide, Aluminum pigment
 • M. Amini, M. Arami, A. Akbari, N. M. Mahmoodi Page 237
  The purpose of this work is to investigate the performance of nanofiltration membrane for separation of acid dyes. Nanomembranes have been developed by UV photografting technique. Acrylic acid was used for the modification of polysulfone ultrafiltration membrane that prepared via wet phase inversion method. The modified membrane characteristics were measured and the most suitable nanofiltration membrane was chosen for treatment of dye effluents. It was observed that selected UV-photograftedmembrane showed acceptable performance both in terms of flux and rejection. Acid dye retention was between 86 and 99.7% and hydraulic permeability was 7.6 L/m2 h bar. It was observed that increase of either dye molecular weight or dye charge leads toimprove of dye separation that confirm the effectiveness of sieving and Donnan repulsion mechanism, respectively, in nanofiltration membranes. The influence of pH on the performance of membrane in terms of permeability and dye retention was established. It was found that by changing the pH (3, 6 and 9), membrane surface and dye have different behaviors that influence the final performance of selected nanomembrane. According to results, pH=9 of dye bath provides the best condition for dye separation. J. Color Sci. Tech. 2(2009), 237-247.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Nanofiltration, UV Photo, grafting, Acid dye, pH
 • M. Barmar*, M. Barikani Page 249
  Polyurethane thickeners are important member of associative thickeners group. The structures of these materials consist of a hydrophilic segment with hydrophobic end segments. Firstly, the effect of polyethylene glycol molecular weight was studied toinvestigate the influence of hydrophilic segment on performance of polyurethane thickeners. Then, the optimum molar ratio of OH/NCO was obtained for synthesizing of the thickeners. Finally the model thickener was prepared with the suitable structure. The performance of the synthesized associative thickener was studied in water and a water-based resin. The associative thickener model showed very good thickening efficiency. J. Color Sci. Tech. 2(2009), 249-255.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Thickener, Associative, Polyurethane, Hydrophile, Water, based resin
 • D. Asefi, M. Arami, A. A. Sarabi, N. M. Mahmoodi Page 257
  Corrosion inhibition effect of cationic surfactant DTAB (dodecyl three methyl ammonium bromide) on low carbon steel in 1M HCl was studied using weight loss method. Inhibition efficiency increased with the increase of surfactant concentration. The adsorption of the surfactant on the steel surface forms a barrier layer on the surface and it was the main reason of its inhibition effect. Effect of three long chain alcohols C7OH (1-heptanol), C12OH (1-dodecanol), C15OH (1-pentanol) on inhibition efficiency of DTAB was studied considering chain length compatibility. Also synergistic effect between surfactant and chloride ions in 1M HCl was investigated with the presence of different concentration of NaCl. The inhibition efficiency increased with the increase of NaCl concentration and reached the maximum value near 0.1 M. This composite inhibitor system containing cationic surfactant and chloride ions was efficient and low-cast for steel corrosion inhibition in HCl medium. J. Color Sci. Tech. 2(2009), 257-263.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Corrosion inhibition effect, Cationic surfactant, Acid medium, Alcohol