فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال هفدهم شماره 2 (بهار 1388)
 • سال هفدهم شماره 2 (بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/02/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابوالحسن حلوانی، مریم توکلی، محمد صفری کمال آبادی صفحه 3
  مقدمه
  بیماری انسدادی مزمن ریوی یکی از علل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است که میزان مرگ و میر ناشی از آن در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی توزیع فراوانی عوامل خطرساز (Chronic obstructive pulmonary disease)COPD و تاثیر آنها بر شدت بیماری در بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان های شهید صدوقی و شهدای کارگر یزد است.
  روش مطالعه
  مطالعه از نوع توصیفی است و نمونه ها، به روش Case Series جمع آوری شده و شامل بیماران بستری در بخش داخلی این دو بیمارستان در طول سال 1385 و به تعداد 300 نفر می باشد.
  نتایج
  34/81% از بیماران مرد و 66/18% زن بودند. بیشترین توزیع فراوانی در گروه سنی 74-65 سال بود(34/41%). 7/18% تنها ریسک فاکتورشان سیگار بود6/43% تنها ریسک فاکتورشان شغل مرتبط(کشاورزی،نانوایی،مقنی،معدن کاری، کارگر صنعتی و نساجی) و %35 هر دو ریسک فاکتور را داشتند. 7/2% تنها ریسک فاکتورشان بیماری زمینه ای(آسم، آلرژی، سل،سابقه تماس با مواد شیمیایی و جنگی) بود. 55% بیماران تنها یک ریسک فاکتور داشتند. 7/77% بیماران شغل مرتبط با COPD داشتند. شایع ترین شغل به طور کلی کشاورزی (3/52%) بود. ولی در مردان، کشاورزی(5/54% مردان) و در زنان نانوایی (4/46% زنان) بود. شایع ترین بیماری زمینه ای مرتبط با COPD سابقه آلرژی (3/9%) بود. تعداد ریسک فاکتورها و طول مدت شروع علایم بیماری دو فاکتوری بودند که بر شدت بیماری بر اساس معیارهایGOLD، تاثیر مستقیم داشتند. در حالی که نوع شغل، ریسک فاکتورهای مختلف به تنهایی و جنس بر شدت بیماری اثری نداشتند. میانگین FEV1 در دو جنس تفاوت معنی داری نداشت(57/16±74/35). هیچ یک از بیماران اسپیرومتری مرحله 1 نداشتند.
  نتیجه گیری
  سابقه شغل مرتبط با COPD نسبت به سایر ریسک فاکتورها در هر دو جنس از فراوانی بیشتری برخوردار بود(در مردان کشاورزی و در زنان نانوایی) که اهمیت بالای مشاغل مرتبط با COPD در بروز بیماری و لزوم توجه بیشتر به این گروه ها را نشان می دهد. بیش از نیمی از بیماران سابقه مصرف سیگار داشتند که انجام اسپیرو متری در این گروه جهت غربالگری توصیه می شود. علیرغم اهمیت بالای عوامل خطرساز در ایجاد بیماری هر کدام از آنها به تنهایی تاثیر قابل ملاحظه ای بر شدت بیماری ندارند ولی ترکیب این علل باعث تشدیدآن می شود. با افزایش زمان بیماری و در نتیجه تشدید آن نیاز به مراقبتهای درمانی جدی تر و برنامه های بازتوانی و حمایت های عاطفی خانواده و اجتماع بیشتر می شود.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، بیماران بستری، COPD
 • بنفشه فرزین راد، کمال مقصودی، کاظم ملکوتی صفحه 10
  مقدمه
  اختلالات مغزی-عروقی سومین علت منتهی به مرگ در سنین بالای پنجاه سال است و در بیش از پنجاه درصد و حتی تا هفتادوهشت درصد این بیماران اختلالات روانی گزارش شده است. هدف کلی این پژوهش ارزیابی اختلالات روانی در بیماران سکته مغزی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری تصادفی 100 بیمار سکته مغزی بستری در بخش نورولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم انتخاب و بر اساس پرسش نامه نورورسایکوتیک(NPI) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون های آماری مجذور خی و t تست توسط نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  نتایج
  37 مرد و 63 زن با میانگین سنی 5/62 سال در طی 1 تا 12 ماه بعد از سکته مغزی ارزیابی شدند. نتایج حاصل از مجذور خی نشان داد که بیماران مرد در خرده مقیاس های هذیان، آپاتی، مهارگسیختگی و مشکلات خواب و بیماران زن در خرده مقیاس اضطراب نمره بیشتری آوردند. یافته های حاصل از t تست حاکی از آن بود که بین ضایعات نیمکره راست و یوفوری همبستگی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به ترتیب افسردگی، اضطراب و پرخاشگری شایع ترین اختلالات روانی بعد از سکته مغزی بودند.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، اختلالات روانی، نوروسایکولوژی
 • اسماعیل حاجی نصرالله، جمال جعفری، حسن پیوندی، محمدرضا حاجی اسماعیلی صفحه 15
  مقدمه
  سوختگی مری و معده ناشی از مواد سوزاننده یکی از مشکلات بزرگ جراحی می باشد که با پیشرفت روش های درمانی و جراحی تاکنون نتایج امیدوار کننده ای به همراه نداشته است. ما در این مطالعه وضعیت این بیماران را از نظر میزان و نوع آسیب و اقدامات درمانی و تشخیصی انجام شده و عاقبت بیماری مورد بررسی قرار داده ایم.
  روش بررسی
  در این مطالعه از بیمارانی که به دلیل سوختگی گوارشی در طی سالهای 1372 تا 1382 به بیمارستان لقمان حکیم مراجعه کرده بودند، تعداد 88 بیمار تحت مطالعه قرار گرفتند و طی آن داده های متغیرهایی نظیر سن، جنس، درجه سوختگی مری و معده، ماده سوزاننده، عمل جراحی انجام شده جمع آوری و به دنبال آن اختلال بلع زودرس و دیررس و نتایج آندوسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS 11 و با تست آماری کای دو تحلیل و نتایج ارایه شد.
  نتایج
  64% سوختگی ها با مواد سوزاننده در جنس مرد و در گروه سنی 40-31 سال شایع تر بوده است. بیشترین ماده سوزاننده مصرف شده، اسید با42% سپس داروی نظافت با 25% و قلیا با 15% بود. 47% سوختگی ها درجه دو، 29% درجه سه و 26% درجه یک بوده است. میزان مرگ و میر در سوختگی درجه دو 5/8% و درجه سه 64% بوده است. در سوختگی درجه دو آندوسکوپی تاخیری در بیماران عمل شده 48% زخم و 26% تنگی نشان داد، در حالیکه در بیماران عمل نشده 7% زخم و 46% تنگی داشتند. در سوختگی درجه سه از بیماران جراحی شده 59% فوت شدند و در بیماران رضایت به عمل نداده80% فوت شده بودند. بیمارانی که به دلیل سوختگی درجه سه جراحی شدند، همگی دچار دیسفاژی شده اند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که جراحی در سوختگی درجه دو باعث کاهش عوارض شده است ولی در سوختگی درجه سه انجام عمل جراحی تاثیر قابل توجهی بر روی پیش آگهی ندارد.
  کلیدواژگان: سوختگی، مری، معده، درمان سوختگی
 • سعید حمیدی زاده، رضا مسعودی، فضل الله احمدی، عیسی محمدی صفحه 20
  مقدمه
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن، پیشرونده سلولهای عصبی مرکزی است. غالبا در افراد جوان که در مرحله فعال زندگی خود قرار دارند و درباره نقش و مسئولیتهای خانوادگی خود نگران هستند بروز کرده و کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از شاخص های موفقیت مداخلات درمانی و مراقبتی در بیماری های مزمن بهبود کیفیت زندگی است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه خودمراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه با طراحی کارآزمایی بالینی((Clinical Trial و با حضور 70 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. 6 جلسه برنامه آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی بیماران و مبتنی بر الگوی اورم در طول چهار ماه توسط بیماران به کار گرفته شد و با استفاده از چک لیستهای خودگزارش دهی میزان به کارگیری برنامه ها پیگیری و اندازه گیری گردید. ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران گروه آزمون و شاهد قبل و چهار ماه بعد از اجرای برنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  آزمون آماری تی مستقل اختلاف معناداری در ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله نشان نداد(33/0(P=. در حالی که همین آزمون اختلاف معناداری در دو گروه بعد از اجرای مداخله نشان داد(001/0(P=. آزمون آماری تی زوجی نیز تفاوت معناداری در جهت افزایش در ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران گروه آزمون چهار ماه بعد از مداخله نشان داد(001/0(P=، در حالیکه همین آزمون تفاوت معناداری در ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران گروه شاهد بعد از چهار ماه نشان نداد(95/0(P=.
  نتیجه گیری
  طراحی و به کارگیری برنامه خودمراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس می تواند موثر باشد. لذا اگربرنامه ای بر اساس نیازهای آموزشی و با توجه به اصول آموزش به بیمار و با رویکرد مدل علمی خودمراقبتی اورم طراحی گردد، می تواند به عنوان یک مداخله پرستاری در ارتقای ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس موثر باشد.
  کلیدواژگان: الگوی خود مراقبتی اورم، ابعاد جسمی کیفیت زندگی، مولتیپل اسکلروزیس
 • حیدر میرفخرالدینی، داریوش فرید، حسین صیادی تورانلو صفحه 30
  مقدمه
  فرهنگ سازمان، بیانگر شخصیت سازمان است. فرهنگ شامل ارزش ها، نرم ها، محسوسات و نشانه های اعضای سازمان و رفتارشان است. با توجه به اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازمانی و اینکه عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآمد، امری محدود، وقت گیر و پرهزینه است و با توجه به نقش بسیار مهم فرهنگ سازمان در موفقیت سازمان ها و غفلت بسیاری از مدیران کشورمان از این امر مهم، مطالعه، تحقیق و اشاعه این مباحث، گامی در جهت بیداری از خواب غفلت است. در این راستا این مقاله درصدد است تا به عارضه یابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل تعالی سازمانی در مراکز خدمات درمانی استان یزد بپردازد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی برروی یک نمونه ی 95 نفری از کارکنان مراکز خدمات درمانی یزد انجام گرفته است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. این پرسشنامه مبتنی بر 10 بعد و 44 معیار در ارتباط با مولفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد مدل تعالی سازمانی تهیه شده است.
  نتایج
  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کل، ابعاد فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده بر اساس مدل EFQM، در مراکز خدمات درمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با این حال نتایج رتبه بندی با TOPSIS نشان داد که بعد ابتکار فردی و هدایت رهبری نسبت به سایر ابعاد از وضعیت بهتری برخوردار است.
  نتیجه گیری
  سازمان ها برای حرکت به سمت تعالی، ناگریز از استقرار سیستم های نوین مدیریتی هستند. رهبری سازمان، برنامه ریزی استراتژیک، ارتقاء و رضایت کارکنان، استفاده بهینه از منابع و تدوین و بکارگیری فرآیندها از جمله عواملی هستند که طراحی و استقرار برنامه های بهبود مرتبط با آنها می تواند سازمان ها را در جهت رشد و تکامل به پیش ببرد. بی شک تلاش برای حصول به نتایج و ارزیابی های دوره ای و بازنگری در برنامه ها نیز برای دست یابی تعالی بسیار ضروری است. در این راستا فراهم کردن شرایط و امکانات لازم به منظور بهبود ابعاد فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده در این پژوهش، علاوه بر این که باعث ایجاد شرایط مطلوب برای سازمان و کارکنان می گردد، می تواند زمینه های لازم جهت رشد و تعالی سازمانی را نیز در برگیرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدل تعالی سازمانی، EFQM، تصمیم گیری چند معیاره، TOPSIS
 • علی شمس، احمد زواران حسینی، محمدرضا مسجدی، شاپور شاه قاسم پور، مجید ریانی، نسرین اسفندیاری، مجید پورامیری صفحه 43
  مقدمه
  سلولهای NKT جمعیتی از سلولهای T هستند که ویژگیهایی از سلولهای NK را بروز میدهند. این سلولها علاوه بر اعمال اجرایی نقش مهمی در تنظیم پاسخهای ایمنی دارند. اهمیت این سلولها در عفونتهای درون سلولی مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به خوبی روشن نشده است. هدف این مطالعه بررسی تعداد این سلولها در خون محیطی بیماران مسلول مقاوم به درمان و مقایسه آن با افراد مصون نسبت به سل است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مورد- شاهدی است و چهار گروه از افراد سالم و بیمار شامل 25 بیمار مسلول مقاوم به درمان، 30 بیمار مسلول تازه تشخیص داده شده که درمان نگرفته بودند و 30 فرد سالم با تست توبرکولین جلدی مثبت (PPD+) و 30 فرد سالم با تست توبرکولین جلدی منفی (PPD-) انتخاب شدند. تعداد دو جمعیت از سلولهای NKT با مارکرهای Vα24Vβ11 و CD3CD56 در خون محیطی این افراد با استفاده از فلوسایتومتری تعیین و در گروه های مورد مطالعه مقایسه شد.
  نتایج
  یافته های این مطالعه نشان داد که تعداد سلولهای Vα24+Vβ11+ در خون محیطی بیماران مسلول تازه تشخیص داده شده و بیماران مسلول مقاوم به درمان به طور معنی داری کمتر از افراد سالم PPD+ بود در حالیکه تعداد سلولهای CD3+CD56+ در گروه های مورد بررسی تفاوت معنی داری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه کاهش تعداد سلولهای NKT با مارکرهای Vα24 وVβ11 ممکن است درعفونت زایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بویژه در بیماران مسلول مقاوم به درمان نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: سلولهای NKT، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سل مقاوم به درمان، آزمون توبرکولین
 • محمدعلی حسینپور فیضی، سولماز منیری جوادحصاری، اسماعیل بابائی، وحید منتظری، منیره حلیمی صفحه 50
  مقدمه
  Survivinعضو جدیدی از خانواده ی پروتئین های مهارکننده ی آپوپتوز (IAP)می باشد که نقش مهمی در تنظیم چرخه ی سلولی و آپوپتوز ایفا می کند. بیان متمایز این ژن در سلول های توموری بر خلاف سلول های نرمال، آن را به عنوان چهارمین ترانس -کریپتوم عمده در تومورها معرفی کرده است. سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان می باشد و تلاش دانشمندان برای طبقه بندی آن به نتایج مختلفی منجر شده است. به دلیل شیوع بسیار بالای تومورهای پستان و کمبود مارکرهای مولکولی مناسب جهت تشخیص و پیش-آگهی آنها، تلاش های گسترده ای در راستای شناسایی مارکرهای مولکولی اختصاصی که بتوانند غده های توموری را از غیرتوموری متمایز سازند درحال انجام است. در مطالعه ی حاضر بیان ژن Survivin و واریانت های پیرایشیΔEx3، 2b و3b آن به عنوان مارکر مولکولی در تومورهای پستان و بافت حاشیه ی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  در تحقیق حاضر 18 نمونه ی توموری و17 نمونه ی حاشیه ی تومور به صورت یک مطالعه مورد شاهدی با استفاده از تکنیک Reverse Transcriptase -Polymerase Chain Reaction نیمه کمی مورد بررسی قرار گرفتند و ژن ß2m به عنوان کنترل داخلی برای نرمال نمودن نتایج به کار رفت.
  نتایج
  1) ژن Survivin و واریانت های پیرایشی ΔEx3،2b و3b در اکثر نمونه های توموری نسبت به بافت حاشیه ای آن بیان مجدد و بالایی داشتند 2) سطوح بیان ژن Survivin، Survivin-ΔEx3 و Survivin-3b با ماهیت توموری نمونه ها ارتباط معنی داری داشت 3) بیان واریانت 2b در تعداد کمی از نمونه ها مشاهده شد 4) بیان واریانت 3b فقط در نمونه های توموری دیده شد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که واریانت Ex3∆ می تواند به عنوان ترانس کریپتوم غالب در سرطان پستان معرفی شود.
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج ما نشان می دهد که بیان Survivin، Survivin-ΔEx3 و Survivin-3b با ماهیت سرطانی تومورها در ارتباط بوده و Survivin-ΔEx3 واریانت غالب بیان شده در کارسینوماهای پستان می باشد. این نتایج ضمن تایید شایستگی ژن Survivin و واریانت های پیرایشی آن به عنوان مارکرهای مولکولی در سرطان پستان، نقش کلیدی این ژن و واریانت های مذکور به ویژه 3b را در بروز تومورهای پستان نشان داده و تفکیک ناحیه ی توموری از حاشیه ی تومور را امکان پذیر می سازد. بنابراین ارزیابی بیان ژن Survivin و واریانت های پیرایشی آن می تواند به عنوان مارکری برای رده بندی بیماران سرطان پستان جهت تیمارهای موثرتر مورد استفاده قرار گیرد و یک هدف درمانی نویدبخش برای درمان باشد
  کلیدواژگان: Survivin، واریانت پیرایشی، RT، PCR نبمه کمی، سرطان پستان
 • محمد حسین دشتی رحمت آبادی، علیرضا وحیدی مهرجردی، علی اصغر پیله وریان، فاطمه فرزان صفحه 57
  مقدمه
  استفاده از داروهای گیاهی برای درمان انواع ناخوشی ها از جمله بر طرف کردن درد همواره مورد توجه مردم در جوامع مختلف بوده است و تحقیقات فراوانی در مورد اثر ضد درد عصاره های گیاهان انجام شده است. دارچین نیز در طب سنتی به عنوان ضد درد و ضد التهاب شناخته شده و در درمان بیماری های مرتبط با التهاب مانند روماتیسم و برونشیت و همچنین برای دردهای ماهیچه ای تجویز می شده است. اما اثر ضد درد آن به طور علمی مورد بررسی قرار نگرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت تجربی در دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد بر روی تعداد 25 سری موش سفید آزمایشگاهی با وزن 300-200 گرم که به صورت تصادفی به 5 گروه 5 تایی تقسیم شده بودند انجام گردیده است. در این مطالعه اثر تزریق داخل صفاقی عصاره آبی- الکلی دارچین در دوزهای 50، 100 و500 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن بر کاهش درد با استفاده از روش سنجش درد مزمن(آزمون فرمالین) به مدت یک ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  یافته های این پژوهش نشان داد که عصاره دارچین در دوز بالا(mg/kg500) مرحله دوم درد (درد مزمن) را در آزمون فرمالین نسبت به گروه شاهد به طور معنی دار(001/0(P< کاهش می دهد ولی دوزهای mg/kg 50 و100 اثری بر کاهش درد نداشته اند.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق اثر ضد درد مزمن دارچین در دوز بالا در آزمون فرمالین را تایید کرده و به نظر می رسد این اثر ناشی از خاصیت ضد التهابی گیاه فوق باشد.
  کلیدواژگان: دارچین، Cinnamomum Zeylanicum، درد، موش سفید بزرگ آزمایشگاهی، آزمون فرمالین
 • مجید علی محمدی اردکانی، حبیب الله میرغفوری، سیدحیدر میرفخرالدینی، علی محمد دامکی، حجت الله مومنی صفحه 67
  مقدمه
  ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملکرد سازمان، برنامه ریزی و هدفگذاری جهت بهبود عملکرد می باشد. با وجود پیشرفت های قابل توجهی که سال های اخیر در طراحی چارچوب ها و سیستم های ارزیابی عملکرد رخ داده است، بسیاری از سازمان ها همچنان بر معیارهای سنتی متکی هستند.
  روش بررسی
  در این مقاله کارایی نسبی 12 بیمارستان دولتی استان یزد طی سالهای 83 تا 85 با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده DEA))مورد ارزیابی قرار گرفته است. سه متغیری که به عنوان ورودی برای سنجش کارایی مورد استفاده قرارگرفته اند عبارتند از: تعداد پزشکان، تعداد پیراپزشکان شاغل در مرکز درمانی و تعداد تخت فعال بیمارستان. سه متغیر نیز به عنوان خروجی های مدل مدنظر قرار گرفته اند. این متغیرها عبارتند از: تعداد بیماران بستری شده، تعداد بیماران سرپایی و تخت روز اشغالی بیمارستان. این تحقیق براساس آمار عملکرد سال های 1383 تا 1385 انجام گرفته است.
  نتایج
  نتایج تحقیق بیانگر این است که در سال 85 بیمارستانهای اردکان، میبد، خاتم، افشار و طبس نسبت به دیگر بیمارستان ها دارای کارایی صددرصد بوده و بیمارستان های سوانح و سوختگی با سطح کارایی نسبی 471/0، تفت با سطح کارایی نسبی 62/0 و بیمارستان ابرکوه با سطح کارایی نسبی 68/0 دارای کارایی پایین تری بوده اند. ضمنا در این مقاله سعی شده تا میزان ورودی ها و خروجی های هدف، برای بیمارستان های ناکارا جهت رسیدن به مرز کارایی تعیین گردد. به عنوان مثال جهت کارا شدن بیمارستان تفت به روش خروجی محور می بایست تعداد بیماران سرپایی به 54494 نفر، تعداد بیماران بستری به 5225 نفر و تخت روز اشغالی به 21009 نفر روز افزایش یابد. سایر نتایج در جداول مجزا قابل ملاحظه می باشد.
  نتیجه گیری
  مدیران مراکز خدمات درمانی، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها قادر خواهند بود تا کارایی نسبی بخش های مختلف مراکز درمانی را سنجیده و برنامه ریزی لازم را جهت بهبود کارایی این بخشها ارایه نمایند.
  کلیدواژگان: کارایی، مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)، مدل بازده نسبت به مقیاس ثابت (CCR)، مدل بازده نسبت به مقیاس متغیر (BCC)
 • الهام ایمانی، زهرا مشتاق عشق، طاهره علی حسینی، حمید علوی مجد صفحه 76
  مقدمه
  بخش مراقبت های ویژه یکی از بخش های پر استرس برای بیماران می باشد و استرس سبب ایجاد تغییراتی در شاخص های فیزیولوژیک بیماران می گردد. بنابراین استفاده از یک روش کم هزینه و آرام بخش جهت پایدار نگهداشتن شاخص های فیزیولوژیک ضروری است. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر ماساژ پاها بر شاخص های فیزیولوژیک شامل نبض، تنفس، فشار متوسط شریانی، درجه حرارت و اشباع اکسیژن شریانی می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی با اندازه گیری های مکرر است که در آن 46 نفر از بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان شهدای تجریش مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص های فیزیولوژیک بیماران در روزهای دوم، سوم و چهارم بستری در بخش ICU، 10 دقیقه قبل و 10 دقیقه و 30 دقیقه بعداز ماساژ استروک پاها کنترل گردید. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که پس از 5 دقیقه ماساژ پاها بطور معنی داری تعداد نبض، تعداد تنفس و فشار متوسط شریانی کاهش (P<0.001) و درصد اشباع اکسیژن شریانی افزایش می یابد (P<0.001) در مورد درجه حرارت با اینکه کاهش درجه حرارت بعد از ماساژ معن یدار بود، اما تغییرات حاصله بسیار کم بوده و از نظر بالینی می توان گفت درجه حرارت بیماران تقریبا ثابت مانده است.
  نتیجه گیری
  یافته ها فعالیت پاراسمپاتیکی بدنبال ماساژ پا را نشان می دهند که باعث تغییر در پاسخ های فیزیولوژیک، ایجاد احساس آرامش و کاهش اضطراب بیماران می گردد. بدین تر تیب می توان با استفاده از یک روش ساده، کم هزینه و غیرتهاجمی از اضطراب بیماران در بخش مراقبت های ویژه کاست و سبب پایدار نگهداشتن شاخص های فیزیولوژیک و کاهش عوارض ناشی از بالا بودن علایم حیاتی شد.
  کلیدواژگان: ماساژ، شاخصهای فیزیولوژیک، بخش مراقبتهای ویژه
 • گزارش مورد
 • سیدجلیل میرمحمدی، علی اکبر مروتی، محمدرضا حاجی اسماعیلی، محمد جلیلی، سراج الدین وحیدی، محمد فرات یزدی، منصور مقیمی، ابوالفضل برخورداری صفحه 83
  مزوتلیوم بدخیم تونیکا واژینالیس تومور بسیار نادر و کشنده دستگاه تناسلی مردان می باشد. در بیمارانی که سابقه تماس با آزبستوز دارند به صورت هیدروسل و فتق اینگوینال تظاهر می یابد.
  ما در این مقاله یک مورد مزوتلیوم بدخیم تونیکا واژینالیس در یک مرد 69 ساله که به علت هیدروسل و فتق اینگوینال چپ ارجاع و تحت عمل جراحی ارکیدکتومی و هرنیورافی قرار گرفته بود را معرفی می کنیم که بعد از عمل، بررسی هیستولوژیک نمونه ارسالی تشخیص مزوتلیوم بدخیم را تایید کرد.
  مزوتلیوم بدخیم تونیکا واژینالیس تومور بسیار نادر شغلی و دارای رفتار فوق العاده تهاجمی است که درمان آن سخت و تهاجم موضعی و متاستاز وسیعی ایجاد می کند و پیش آگهی بدی دارد.
  کلیدواژگان: مزوتلیوم بدخیم، تونیکا واژینالیس
 • مقالات خود آموزی
 • اعظم السادات هاشمی، فروغ السادات نورانی، جمشید آیت االلهی، علیرضا جناب زاده، مریم خیر اندیش صفحه 87
  تالاسمی شایع ترین هموگلوبینوپاتی ارثی جهان است. در این بیماری کاهش یا فقدان در سنتز یک یا چند زنجیره گلوبین وجود دارد. بیماری تالاسمی از سال 1925 به عنوان یک سندرم شامل اسپلنومگالی، دفرمیتی استخوانی و آنمی شناخته شد.
  این بیماری در حال حاضر به عنوان یک معضل طب و جامعه مطرح می باشد. تالاسمی ها به سه دسته تالاسمی ماژور، مینور و اینترمدیا تقسیم بندی می شوند. شروع علایم معمولا از 6 ماهگی به صورت رنگ پریدگی است که مرتب بر شدت آن افزودهمی شود. تالاسمی به آسانی بر اساس کم خونی شدید به همراه هپاتواسپلنومگالی تشخیص داده می شود. سطح هموگلوبین تا حدود سطح Hb تا حدود g/dl 4-3 کاهش می یابد، RBCها به طور مشخص هاپیوکرم هستند، پویکیلوسیتوز زیاد (تنوع بی نهایت در شکل RBCها) شامل تارگت سلها، سلول های قطره اشکی و تخم مرغی، الپتوسیتوز، RBCهای قطعه قطعه و میکرواسفروسیت ها وجود دارند که نتیجه عدم توازن سنتز زنجیره های گلوبین هستند. عوارض این بیماری شامل اختلالات اندوکرین، نارسایی کبدی و نارسایی قلب است. درمان این بیماری شامل تزریق خون، اسپلنکتومی، آهن زدایی و پیوند مغز استخوان می باشد.
  امروزه از درمان های آهن زدایی جدیدی با نام های ICL670 و Deferiprine یا L1 (DFP) و Desferrothiocin یا DFT استفاده می شود.
|
 • Ah Halvani, M. Tavakoli, M. Safari Kamalabadi* Page 3
  Introduction
  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the leading causes of morbidity and mortality in both industrialized and developing countries and is projected to be the third most common cause of death in both men and women by the year 2020.
  Methods
  This descriptive (case series) study evaluated risk factors of 300 COPD patients admitted in Shahid Sadoughi and Shohadaye Kargar hospitals of Yazd using the respiratory disease questionnaires.
  Results
  81.34% were men, 18.66% were women and their age range was between 33-92 years but majority of patients were in the 65-74 years age group (41.34%). Mean age of women were more than men which was significant (70.858.68). The results were as follows: Cigarette smoking was the only risk factor in 18.7% (23% of men), 43.6% had occupational COPD(87.5% of Women & 33.6% of Men), while 35% had both the risk factors (5.4% of Women & 41.7% of Men) and 2.7% had an underling disease as the only risk factor.55% of patients had only one risk factor (76.8% of Women & 50% of Men), 39.3% had two and 5.6% of patients had more than two risk factors. 77.7% of patients had occupational exposure overall, the most frequent occupation was farming but in women it was bread making in the bakery. The most frequent underling disease was HTN (29%) but the most frequent related disease was allergy (9.3%). There was a relationship between number of risk factors, duration of symptoms and disease severity but sex, type of job and different risk factors had no significant effects on it. Mean of FEV1 did not differ significantly in men and women (35.7416.57).
  Conclusion
  Majority of patients were more than 65 years of age. The most frequent risk factor was occupational exposure that shows its important role in development of disease in both men & women. It is therefore necessary to perform screening tests like spirometry in this high risk group. Type of job, risk factor and sex had no effects on disease severity but number of risk factors had a significant effect this indicates that combination of risk factors is more important than type of risk factor for example we should try to prevent smoking in people with occupational exposure. Duration of symptoms also had a significant effect on severity and therefore emotional support, intensive treatment and rehabilitation programs should be considered in patients with chronic symptoms.
  Keywords: Epidemiology, COPD, Inpatients
 • B. Farzinrad*, K. Maghsoodi, K. Malakooti Page 10
  Introduction
  Cerebrovascular disorders are the third leading cause of death in individuals over the age of 50 mental disorders of this origin are reported in up to 50 and even 78 percent of patients. The global goal of this study was to assess mental disorders of stroke patients.
  Methods
  In a cross-sectional study, 100 consecutive stroke patients in the neurology clinic of Rasool hospital were evaluated by accidental sampling and use of Neuropsychotic Inventory (NPI). Data was analyzed using Chi square and t-test.
  Results
  37 men and 63 women with mean age of 62.5 years were assessed over 1 to 12 months after their stroke. The results of Chi square suggested men patients had higher frequency in subscales of delusion, aphaty, disinhibition and sleep disorders and women patients in subscale of anxiety. The results of t-test reported that there was a correlation between right hemisphere lesions and euphory.
  Conclusion
  Depression, anxiety and aggression were the most common mental disorders after stroke, respectively.
  Keywords: Stroke, Mental disorders
 • E. Haji Nasrollah, J. Jafari*, H. Peivandi, Mr Haji Esmaeili Page 15
  Introduction
  Corrosive gastroesophagitis is one of the major problems in surgery and though multidiciplinary approach is used in these patients, prognosis of such patient is poor. In this retrospective study we selected patients with corrosive gastroesophagitis who had referred to Loqman hospital in the last decade and the results of treatment were analyzed.
  Methods
  We analyzed patients with corrosive gastroesophagitis who had referred to Loqman hospital in the last decade retrospectively. Factors included age, sex, grade, substance use, surgery option and results of endoscopy.
  Results
  In this study, 88 patients were evaluated. Most of the patients were men (64%) in the 31-40 years age group and the most common substance involved was acid (42%), cleaning (25%) and alkaline (15%) solutions. Mortality on the base of grading was: grade I= 0%, grade II = 8.5% and grade III= 64%. Endoscopy results in operated group were as follows: 48% ulcer and 26% stricture, while in the non operated group 7% had ulcers and 46% strictures. Mortality was 59% in the operated group and 80% in the non operated group. But all grade III patients had dysphagia.
  Conclusion
  In grade II corrosive esophagitis, gastritis surgery is the best option for decreasing morbidity, but in grade III patients, surgery has a very poor prognosis.
  Keywords: Treatment, Corrosive esophagitis
 • S. Hamidizadeh*, R. Masoodi, Fa Ahmadi, E. Mohammadi Page 20
  Introduction
  Multiple sclerosis is a chronic, progressive and degenerative myelin sheath disease of the central nervous system. It frequently occurs in young people in the productive stage of life who are solicitous about their role and family responsibilities. One of the treatment and vigilance intervention index in improvement of chronic illness is quality of life. The objective of the implementation of this study was to assess the effect of Orem self- care program on physical quality of life in multiple sclerosis patients.
  Methods
  This study was a quasi-experimental research on 70 multiple sclerosis patients’ who were randomly allocated to experimental or control group (35 patients in each group). The experimental group was treated with self-care program based on Orem self-care frame work and compared with the control group. Data was analyzed using presumption statistics.
  Results
  T test showed that there was no significant difference in the physical quality of life score before intervention in the two groups (P=0.33, T=-0.69), while after intervention, the same test indicated a significant difference between the two groups (P=0.001, T=14.42). Pair t test showed significant difference in experimental group before and after self care program (P=0.001, T=-14.20), whereas the same test showed no significant difference in the control group (P= 0.95, T= -0.06).
  Conclusion
  According to the study result, self care program based on the Orem frame work can have an effect on the physical quality of life in multiple sclerosis patients. Therefore, if a program is designed on the basis of educational needs and the “Orem self- care model” approach, it can be effective for enhancing the multiple sclerosis patients physical quality of life, and it can be recommended as a nursing interventional program. This intervention is safe, inexpensive and complementary that can be used to support multiple sclerosis patients in treatment centers.
  Keywords: Orem Self Care Program, Physical Quality of Life, Multiple Sclerosis Patients
 • Sh Mir-Fakhreddini*, D. Farid, H. Sayyadi Tooranlo Page 30
  Introduction
  Organization culture explains the characteristic of any organization. Organization culture includes values, standards and portrays behavior of members of that organization. Considering the pivotal role which is played by human resources and also the cost borne by these human sources, any kind of neglection on part of management can be drastic.
  Methods
  This cross-sectional study included 95 employees of Yazd health care institutions. Data collection was through a questionnaire based on 10 dimensions and 44 indicators about organizational culture in EFQM environment.
  Results
  The situation regarding organizational culture dimensions was not appropriate from viewpoint of EFQM in any of the health care institutions.
  Conclusions
  Spurred by impressive results in other industries, this compelling and logical approach has begun to penetrate the thinking of health care accrediting agencies, business coalitions, private foundations and leading health care organizations. In this case, making some potential situations and using the study results of improvement of organizational culture can develop environmental situations for employee’s promotion and firm growth.
  Keywords: Organizational Culture, EFQM, MADM, TOPSIS
 • A. Shams*, A. Zavaran-Hoseeni, Mr Masjedi, Sh Shah-Gasempoor, M. Ryani, N. Esfandiari, M. Poor-Amiri Page 43
  Introduction
  Natural killer T (NKT) cells are a subset of lymphocytes that express some NK cells properties. NKT cells have a regulatory role in immune responses. Little is known about the potential role of NKT cells in human infectious diseases. The goal of the present study was determination of frequency of Vα24Vβ11 and CD3CD56 NKT cells in tuberculosis patients.
  Methods
  According to our criteria, three groups were selected for our study: 30 healthy PPD positive skin test reactors, 30 healthy PPD negative skin test reactors, 30 new case active TB patients and 25 Multi-drug resistance Tuberculosis (MDRTB) patients. Frequency of Vα24Vβ11 and CD3CD56 NKT cells in fresh peripheral blood was determined by Flow cytometry.
  Results
  Frequency of Vα24Vβ11 NKT cells in the new case TB and MDRTB patients as compared to PPD positive healthy donors was significantly decreased (P<0.05), whereas CD3CD56 NKT cell numbers were similar in all groups.
  Conclusion
  According to our results decrease in frequency of Vα24Vβ11 NKT cells may be related to insufficient immune responses to mycobacterium tuberculosis infection, especially in MDRTB patients.
  Keywords: Natural killer T cells (NKT), Mycobacterium tuberculosis, Tuberculosis, Multidrug resistant tuberculosis, Tuberculin test
 • Ma Hosseinpour Feizi*, S. Moniri Javadhesari, E. Babaei, V. Montazeri, M. Halimi Page 50
  Introduction
  Survivin is a new member of the Inhibitor Apotosis Protein family (IAP) which plays an important role in the regulation of both cell cycle and apoptosis. Its distinct expression in tumor cells as compared to normal adult cells introduces Survivin as the fourth transcriptom demonstrated in tumors. Breast cancer is the most common malignancy among women and scientist`s efforts to classify it has lead to various molecular subtypes and controversial results. Because of the high prevalence of these tumors and lack of suitable molecular markers for diagnosis and prognosis, there are ongoing efforts to find molecular markers which can distinguish nontumoral from tumor tissues. In this study we evaluate the potential usefulness of Survivin and its splice variants ΔEx3, 2b and 3b as molecular markers in breast cancer.
  Methods
  We studied 18 tumor and 17 non tumor adjacent tissues. Transcription levels were measured by Semiquantitative Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) and normalized by ß2m as an internal control.
  Results
  1)Survivin and its splice variants Δex3, 2b and 3b showed differentially higher expression levels in tumors than adjacent normal tissues. 2) The expression levels of Survivin, Survivin-ΔEx3 and Survivin-3b were significantly correlated with the type of tumors. 3) Survivin-2b was expressed in a few samples. 4) Survivin-3b was detected only in tumor samples. Also, our results showed that ΔEx3 variant can be introduced as a dominant expressed variant in breast cancer.
  Conclusion
  Our data indicated that the expression of Survivin, Survivin ∆Ex3 and especially, Survivin-3b were correlated with cancerous nature of tumors and Survivin-∆Ex3 was the most common expressed variant in breast carcinomas. These results besides confirming the potential usefulness of Survivin and its splice variants as molecular markers in breast cancer, demonstrated the role of the gene and its splice variants, especially 3b in these lesions that enables distinguishing normal from tumor tissues. Therefore, evaluation of the expression of Survivin and its splice variants might be used as markers to stratify breast cancer patients for more optimal treatment modalities or it could be a promising new target for therapy.
  Keywords: Survivin, Splice variant, Semiquantitative RT-PCR, Breast cancer
 • Mh Dashti-Rahmatabadi, Ar Vahidi Merjardi*, Aa Pilavaran, F. Farzan Page 57
  Introduction
  Since time memorial, herbal medicine has played an important role for relief of various symptoms including pain relief. Many researches have focused on the curative as well as antinociceptive effects of herbal extracts. Cinnamon Zeylanicum has long been prescribed in traditional medicine for the treatment of inflammatory-related diseases such as rheumatisms, bronchitis and muscle pains. However, there is little if any scientific research indicating this effect.
  Methods
  This experimental study was carried out in Shaheed Sadoughi Medical School on 25 Wistar Rats (200-300grams) randomly divided into 5 groups. In this study, the analgesic effect of intraperitoneal administration of hydro-alcoholic Cinnamon extract in different doses (50,100,500mg/kg) was assessed by using Formalin Test (for chronic pain) during 1hr. post Formalin injection.
  Results
  Our results indicated that cinnamon extract in high dose (500mg/kg) decreased the chronic pain intensity in the 2nd phase of formalin test. This analgesic effect was significant (P<0.001) as compared with sham group, but the lower doses (50 &100mg/kg) of cinnamon extract did not show any analgesic effect on chronic pain in Formalin Test.
  Conclusion
  Data from this study confirms the analgesic effect of high doses (500mg/kg) of cinnamon extract on chronic pain in Formalin Test which may be due to anti-inflammatory effect of this plant material.
  Keywords: Cinnamon, Chronic pain, Rat, Formalin Test
 • M. Alimohammadi Ardakani*, Sh Mirghafoori, Sh Mirfakhradini, A. Damaki, H. Momeni Page 67
  Introduction
  Performance measurement, programming and goal setting for performance improvement are needed for organizations to improve their performance. Despite advancement in performance measurement systems, many organizations still emphasize on old models.
  Methods
  This paper analyzes the efficiency of Yazd governmental hospitals by using DEA model from 2004 to 2006. The inputs in DEA model are 3 variables including number of physician, number of health personnel and number of beds. The outputs in DEA model are also 3 variables number of in-patients, number of out-patients and number of bed days.
  Results
  This paper results suggest that hospitals in Ardakan, Maybod, Khatam and Tabas Counties and only Afshar hospital in Yazd city are efficient. Inefficient hospitals include Savaneh Sookhtegi hospital of Yazd city and the hospital in Abarkooh County. Also, this paper determined the input and output targets of efficient and inefficient hospitals. For example, hospital in Taft County is efficient when number of inpatient increases to 54494, number of outpatients increases to 5225 and number of bed days increases to 21009 by output orientation model.
  Conclusion
  Manager of hospitals can measure efficiency of hospital sections by using DEA models and plan for efficiency improvement, respectively.
  Keywords: Efficiency, DEA models, CCR model, BCC model
 • E. Eimani*, Z. Moshtaqeshgh, T. Ali Hoseini, H. Alavi Majd, J. Abedsaeidi Page 76
  Introduction
  Intensive care unit is one of stressful wards for patients and stress creates some alterations in physiologic indicators of patients. So it is necessary to use a low expense and comforting method to stabilize physiologic indicators. The purpose of the present research is to determine the effect of foot massage on physiologic indicators including pulse, respiration, mean arterial pressure, temperature and arterial blood oxygen saturation.
  Methods
  This research was a quasi experimental study and a clinical trial with repeated measures in which 46 patients with brain stroke hospitalized in intensive care unit of Tajrish Shohada Hospital in Tehran were studied. Information was collected 10 minutes before and 10 and 30 minute intervals after foot stroke massage on the second, third and fourth days of ICU admission. Data was analyzed with repeated measures ANOVA statistical method.
  Results
  Findings showed that after 5-minute foot massage, pulse rate, respiratory rate and mean arterial blood pressure significantly decreased (P<0.001) and spo2 increased (P<0.001). Decreasing temperature was significant but alterations were little and clinically it can be said that body temperature had no alteration and approximately remained constant.
  Conclusion
  Findings showed that parasympathetic activity after foot massage results in alteration of various body physiologic responses, relaxes patients and decreases their anxiety. Therefore anxiety of patients can decreased with using a simple, low expense and non invasive method and can stabilize physiologic indicators and decrease effects of vital signs instability.
  Keywords: Massage, Physiologic indicators, Intensive care unit
 • Sj Mir Mohammadi, Ak Morovati, Mr Haji Esmaeili, M. Jalili*, S. Vahidi, M. Forate Yazdi, M. Moghimi, A. Barkhordari Page 83
  Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis constitutes a very rare but often fatal malignancy of the male genitalia. This diagnosis should be suspected in patients exposed to asbestos and those presenting with clinical symptoms of either hydrocele or inguinal hernia. We report here a case of malignant mesothelioma of the tunica vaginalis. A 69-year-old man with a left hydrocele and inguinal mass was referred for left inguinal orchidectomy and hernioraphy. Histologic examination showed a malignant mesothelioma. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis is a very rare occupational neoplasm with highly aggressive biological behaviour. Treatment is difficult, and widespread local invasion and/or metastatic disease at presentation are associated with a poor prognosis.
  Keywords: Malignant mesothelioma, Tunica vaginalis