فهرست مطالب

پژوهش های زراعی در حاشیه کویر - سال پنجم شماره 1 (بهار 1387)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/02/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نبی الله نعمتی، حسینعلی شیبانی، احمد ذاکری صفحه 1
  منطقه ورامین با آب و هوای خشک و نیمه گرمسیری، بهترین محل برای تولید گیاهان دارویی است. در این بررسی که در سال 1385 در منطقه ورامین صورت گرفت، اجزای عملکرد شش گونه گیاهان دارویی(کتان، گلرنگ، گشنیز، زنیان، رازیانه و کنجد) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCB) در سه تکرار انجام شد. در طول دوره رویش، یادداشت برداری روی 5 صفت انجام شد: مقدار بیوماس خشک، میزان کاه و تعداد بوته برداشت شده در کرت (5/7 مترمربعی)، زودرسی (تعداد روز تا رسیدن دانه) و محصول دانه (کیلوگرم در هکتار). محاسبات آماری و نتایج آزمون F و آزمون چند دامنه ای دانکن داده های حاصل نشان داد که کنجد، بیشترین میزان تولید دانه (3512 کیلوگرم در هکتاردرکلاس a) و گیاهان گشنیز و رازیانه، کمترین میزان تولید دانه (451 کیلوگرم در هکتار درکلاس d) را داشتند. ولی رازیانه با توجه به چند ساله بودن، در سال های بعد میزان تولید بیشتری نسبت به سال اول کشت خواهد داشت. بیشترین تعداد روز تا رسیدن دانه در گشنیز (146روز در کلاس a که برای استفاده از سبزینه آن مزیتی به حساب می آید)و کمترین، متعلق به رازیانه(100 روز در کلاس c) بود. جهت رفع ناهمگنی تعداد بوته های برداشت شده در کرت ها و حذف اثر آن در میزان محصول، تجزیه کوواریانس روی برخی خصوصیات مهم مثل بیوماس و محصول دانه انجام گرفت. نتایج نشان داد ضریب سود مندی نسبی آن ها نسبت به تجزیه واریانس به ترتیب 69/152 درصد و 56/210 درصد بود.
  کلیدواژگان: کتان، گلرنگ، گشنیز، زنیان، رازیانه، کنجد
 • آرش برزو، محمدرضا ممیزی، عباسعلی نیک اندیش صفحه 19
  امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری جدی برای رفاه انسان و حتی حیات او به شمار می آید که نه تنها سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع و مراتع می گردد بلکه با رسوب مواد درآبراهه ها و مخازن سدها زیان های فراوانی را باعث می شود. جهت برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب از روش های متعددی استفاده می شود که در مطالعه فرسایش و رسوب در حوزه چهل چشمه از سه روش EPM، PSIAC و MPSIAC استفاده شد. بررسی و تعیین میزان فرسایش خاک وتولید رسوب، انتخاب بهترین روش برآورد میزان فرسایش و رسوب در سطح حوضه، مشخص نمودن مناطق بحرانی فرسایش یافته و تعیین روش های مناسب برای کنترل فرسایش و کاهش تولید رسوب در هر واحد برنامه ریزی کاری و کل حوضه، از جمله اهداف این مطالعه بوده است.با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تلفیق اطلاعات مختلف جمع آوری شده از حوضه، تخمین میزان فرسایش و رسوب با روش های EPM، PSIAC و MPSIAC در هر زیر حوضه و کل حوضه آبخیز انجام شد. سپس نقشه فرسایش ویژه و نقاط بحرانی تهیه گردید. اعداد به دست آمده توسط سه روش ذکر شده با مطالعات صحرایی و آمار رسوب ایستگاه بند بهمن مقایسه گردید که بر این اساس روش MPSIAC به عنوان بهترین روش تعیین شد.در حوضه مورد مطالعه، عوامل زیادی از جمله تخریب پوشش گیاهی، چرای مفرط و بی رویه به خصوص در مناطق حساس به فرسایش، تخریب مراتع و شخم در جهت شیب، باعث افزایش میزان فرسایش خاک می شوند.جهت کاهش میزان فرسایش توجه به این نکته حائز اهمیت است که 54/46 درصد اراضی حوضه از سازندهای حساس به فرسایش از جنس آهک و مارن های آهکی است لذا لازم است هر گونه پیشنهادی با توجه جدی به نوع و لیتولوژی سازندها انجام گیرد تا موثرتر واقع شود.
  کلیدواژگان: فرسایش خاک، رسوب، EPM، PSIAC، MPSIAC
 • علیرضا استعلاجی، عبدالرحمن احسان، خبات قادری صفحه 31
  در راستای برنامه ریزی کشاورزی بیشتر محققان معتقدند که الگوهای برنامه ریزی هدف و ایجاد گزینه ها، تکنیک های برتری نسبت به برنامه ریزی خطی هستند، از این رو در تحقیق حاضر، الگوهای برنامه ریزی خطی، تقریبا بهینه و هدف و مقایسه آن ها با یکدیگر با توجه به محدودیت ها و هدف های زارع مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از 120 کشاورز در شهرستان جهرم با استفاده از روش آمارگیری خوشه ای دو مرحله ای به طور تصادفی در سال 1385 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که با ارائه الگوی برنامه ریزی خطی متعارف فقط می توان 81/12درصد در جهت بهبود وضعیت فعلی گام برداشت و این میزان تغییر در بازدهی با توجه به شرایط خاص و یا پذیرش اندکی عدول از وضعیت بهینه (الگوهای تقریبا بهینه) اهمیت پیشنهادی خود را از دست می دهد. در الگوهای تقریبا بهینه به دلیل بازدهی بالای محصولات گوجه فرنگی و ذرت در ازای مصرف، عوامل تولیدی محدود علی رغم تغییرات زیاد در بازدهی خود در الگو جای دارند و بر این اساس، عمده توانایی بهره برداران در تغییر ترکیب بر روی چهار محصول جو، خربزه، پنبه و هندوانه متمرکز می شود. همچنین نتایج مربوط به الگوی برنامه ریزی هدف نشان می دهد در زمانی که اهداف برای مدیر دارای اهمیت یکسان است و در زمانی که از اهمیت یکسان برخوردار نیست، از نظر سود ناخالص الگو، متفاوت هستند. در حالتی که مدیر اهداف خود را بر اساس اولویت گروه بندی می کند، بازده برنامه به نسبت حالت اهداف دارای اهمیت یکسان، اندکی بیشتر است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی تقریبا بهینه، برنامه ریزی هدف
 • حسین سلیمانی، علیمراد حسنلی صفحه 45
  این مطالعه به منظور تعیین قیمت تمام شده آب به ازای هر متر مکعب، تعیین بهره وری مصرف آب به عنوان یک عامل تعیین کننده در مناطق خشک و بررسی ارزش افزوده به عنوان یک عامل اقتصادی – اکولوژیکی برای محصولات عمده منطقه داراب (گندم، ذرت، پنبه و پرتقال) صورت گرفت. داده های مورد نیاز با تکمیل 400 پرسشنامه از کشاورزان و همچنین سازمان جهادکشاورزی، سازمان امور آب منطقه ای و سازمان برنامه و بودجه جمع آوری شد. محاسبات مربوط به برآوردهای اقتصادی با روش های اقتصاد مهندسی انجام گرفت. بر اساس آماربرداری ها 5111 چاه در کل منطقه وجود دارد. آب مصرفی با توجه به راندمان برآورد شده در منطقه محاسبه گردید. با توجه به کل حجم آب برداشتی از چاه ها، متوسط برداشت از هر چاه محاسبه شده و بعد از محاسبه هزینه متوسط هر چاه (برای موتور دیزل و الکتروپمپ)، قیمت تمام شده هر مترمکعب آب محاسبه گردید. بعد از محاسبه قیمت تمام شده آب، تابع تولید گیاهان مورد نظر برای محاسبه مقدار کشش و در نهایت میزان ارزش افزوده محاسبه گردید.نتایج نشان داد که قیمت تمام شده آب برای موتور دیزل با بهره 10، 15 و 20 درصد به ترتیب معادل 6/84، 7/94 و 2/109 ریال و برای الکتروپمپ به ترتیب معادل 7/118، 3/161 و 3/208 ریال خواهد بود. کارآایی مصرف آب برای گندم، ذرت، پنبه و پرتقال به ترتیب 48/0، 6/0، 1/0 و 4/1 متر مکعب به ازای هر کیلوگرم و میزان ارزش افزوده نیز با توجه به سود 15 درصد و میانگین قیمت تمام شده آب برای هر دو نوع چاه دیزلی و الکتروپمپ، برای گندم، ذرت، پنبه و پرتقال به ترتیب 4/548، 2/652، 8/391 و 6/984 ریال محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: قیمت تمام شده آب، ارزش افزوده آب، بهره وری مصرف آب، گندم، ذرت، پنبه، پرتقال، داراب، فارس
 • حامد چهارسوقی امین، سید مهدی میردامادی صفحه 61
  هدف از تحقیق حاضر واکاوی مولفه های تاثیرگذار بر معیارهای کشاورزی پایدار در بین زنان کشاورز شهرستان بندرانزلی است که در آن بر دانش بومی برنجکاری منطقه تاکید می شود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و به روش علی– ارتباطی در سال 1385 انجام گرفته است. در این مطالعه، محقق به انتخاب 4 روستا از 38 روستا در دو دهستان «چهارفریضه» و«لیجارکی» حسن رود به صورت نمونه گیری هدف مدار اقدام نمود. جامعه آماری این تحقیق برای فاز کیفی، شامل تعدادی از با تجربه ترین زنان کشاورز در هر روستا بود. برای فاز کمی نیز کلیه زنان کشاورز بالای 25 سال (3049 N=) در نظر گرفته شدند که از این تعداد 275 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی نظامند (سیستماتیک) انتخاب و در این مطالعه شرکت داده شدند. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که مشارکت زنان در مراحل مختلف امور زراعی برنج، قابل ملاحظه و حتی در برخی موارد، بیشتر از مردان روستایی است و در مجموع آنان معیارهای مترتب بر کشاورزی پایدار را رعایت می کنند. یافته های تحلیلی تحقیق نیز نشان داد که بین سن، سابقه برنجکاری، میزان تولید برنج، میزان زمین زراعی برنج (شالیزار)، میزان مشارکت اجتماعی، درآمد سالیانه حاصل از فروش برنج، آگاهی اکولوژیکی و میزان رعایت معیارهای کشاورزی پایدار با احتمال 99درصد همبستگی مثبت و معنی دار و بین تعداد اعضای خانوار و مشارکت در زراعت برنج با میزان رعایت معیارهای کشاورزی پایدار با همین احتمال، همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: دانش بومی برنجکاری، پایداری، کشاورزی پایدار، زنان کشاورز، آگاهی اکولوژیکی، مشارکت
 • محمدرضا زرگران، محمد حسن صفرعلیزاده، سید ابراهیم صادقی، فرشید طلعت صفحه 85
  با توجه به بازدیدهای صحرایی از نهالستان های صنوبر اطراف شهرستان ارومیه فعالیت مینوز صنوبر Lithocolletis populifoliella(Lep.:Gracilariidae) درچند سال اخیرروی کلن های مختلف صنوبر بسیار قابل توجه بوده است.این تحقیق طی سال های1384 تا 1386 به منظورتعیین تراکم ومطالعه فعالیت مینوز روی 10 کلن صنوبر متعلق به 2 گونهPopulus euramericana وP.nigra درایستگاه تحقیقات صنوبر ساعتلوی ارومیه انجام گردید. کلن های مورد استفاده در مساحت6 هزار مترمربع درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با فواصل کاشت3×3متر،در سه تکرار(از هرکلن تعداد 75 اصله نهال درسه تکراروجمعا درکل طرح750 اصله نهال ریشه یک ساله)کشت گردید. از اوایل اردیبهشت تا اواخر شهریور(هرده روزیک بار) با توجه به حذف اثرات حاشیه ای، تعداد 16 اصله نهال وسطی ازتعداد25 اصله نهال درهرتکرار، انتخاب وتعداد برگ های آلوده به مینوز در هر یک از این نهال ها (در4 شاخه 20 سانتی متری در4 جهت اصلی جغرافیایی) مورد شمارش قرارگرفت.جهت تعیین تاریخ خروج حشرات کامل مینوز نیز تعدادی از شاخه های آلوده با پارچه توری بسته شدند. نتایج نشان داد که بیشترین وکمترین تراکم مینوز به ترتیب روی کلنP.n.63/135 و کلن P.e.488 ثبت گردید. با توجه به دو نسلی بودن این آفت، اوج پرواز این حشره در سال های 1384 و 1385 اواسط تیرماه (نسل اول)و اواسط مرداد ماه (نسل دوم)و اوج پرواز آفت درسال 1386 برای نسل اول، اوایل تیرماه و برای نسل دوم نیز در اواخرتیرماه مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: صنوبر، آفات، Lithocolletis populifoliella
 • علی رضا صفاهانی، بهنام کامکار، فرشاد قوشچی، قربان نور محمدی، ناصر باقرانی، محسن باقری صفحه 97
  به منظور بررسی اهمیت شاخص های رشد در قابلیت رقابت ارقام مختلف کلزا در برابر علف هرز خردل وحشی، یک تحقیق مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل ارقام کلزا در 7 سطح شامل (زرفام، طلایه، ساری گل، آرجی اس 003، آپشن 500، هایولا 401 و هایولا 330) و سطوح علف هرز در دو سطح (صفربوته به عنوان شاهد و 30 بوته خردل وحشی در مترمربع) بود. علاوه بر آن، کشت خالص علف هرز خردل وحشی در هر تکرار منظور شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که خردل وحشی سبب کاهش معنی دار عملکرد، ماده خشک، میزان سطح برگ، دوام سطح برگ و سرعت رشد گیاه در تمامی ارقام کلزای مورد آزمایش، گردید. بیشترین مقدار عملکرد، تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت توسعه نسبی سطح برگ و سرعت رشد گیاه در شرایط خالص به رقم هایولا330 تعلق داشت. بیشترین کاهش عملکرد، ماده خشک و شاخص سطح برگ نسبت به شاهد در شرایط مخلوط، به رقم آپشن 500 تعلق داشت و کمترین تاثیر کاهنده رقابت بر صفات مورد اندازه گیری، در رقم رقیب زرفام مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که شاخص سطح برگ به همراه توزیع عمودی سطح برگ و سرعت توسعه نسبی سطح برگ را می توان از جمله شاخص های موثر در کم کردن بیوماس علف هرز خردل وحشی و نیز توانایی تحمل ارقام دانست.
  کلیدواژگان: کلزا، خردل وحشی، رقابت، شاخص های رشد
 • کاوه زرگری، علی محمد شکیب، منصوره کشاورزی، جواد مظفری صفحه 123
  گیاه ترشک (Rumex asetosa L.) گیاهی دوپایه است که می تواند برای مطالعه ژن های دخیل در تشکیل اعضای گل به عنوان گیاه مدل انتخاب شود. بدین منظور بهینه سازی کشت بافت این گیاه جهت تعیین نقش چنین ژن هایی اجتناب ناپذیر است. از این رو مطالعه تاثیر ترکیبات هورمونی بر ریزنمونه های اندام های مختلف جهت باززایی گیاه ترشک انجام شد. محیط کشت MS بعنوان محیط پایه، انتخاب و تاثیر غلظت های مختلف اکسین های IAA و NAA، سیتوکینین های BAP و TDZ روی اندامهای دمبرگ، قاعده برگ و پهنک برگ در باززایی گیاه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ریزنمونه قاعده برگ در ترکیب NAA و BAP به ترتیب با غلظت 5/0 و 3 میلی گرم در لیتر در محیط کشت پایه MS همراه با 3درصد ساکاروز و 7/0 گرم در لیتر آگار، بیشترین باززایی(32 درصد) را داشته است. در استفاده از هورمون TDZ با غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر نیز نتیجه مشابهی حاصل شد. این تحقیق در سال 1384 در مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات انجام گردیده است.
  کلیدواژگان: ترشک، کشت بافت، باززایی، سیتوکینین، اکسین
|
 • N. Nematy, H. Sheibani, A.Zakeri Page 1
  Varamin region with its dry subtropical climate is well known for being the most suitable site for the production of medicinal herbs. This study was undertaken to investigate some morphologic traits, yield and yield components of 6 medicinal plants species in a randomized complete blocks design with six treatments (species) and three replications. The 5 traits recorded during growing season were as follows: Dry biomass, hay and stands per plot (7.5 m2), earliness (days to maturity), and grain yield (kg/ha). Analysis of variance and F test of data showed the highest yield in Sesame (3512 kg/ha) and the lowest in Coriandrum, and Foeniculum (451 kg/ha). Foeniculum was the only herb that produced higher yield in the second year. In regard to maturity Coriandrum with 146 days was the longest and Foeniculum with 100 days was the earliest maturity. In order to overcome heterogeneity at harvested plants numbers, the covariance analysis was employed on some characters such as dry biomass weight per plot, and yield. The results demonstrated respectively 152.69 %, and 210.56 % relative efficiency to the analysis of variance.
 • A. Borzou, M. Momayezi, A. Nickandish Page 19
  Today, soil erosion damage men life. It cause not only poor soil and abandoned farms but also economical harmful by filling the streams and storage dams with sediments. Several methods are used for estimating erosion amount but EPM, PSIAC and MPSIAC are used in present study in 1380. The main aims of this study are:- Applying and comparing experimental methods to estimate sediment and soil erosion amount.- Estimating erosion amount in pasture, forest, farms and gardens and then prepare especially demolition map in 1:25000 scale.- Determining the best method for erosion control in different land uses on the basis of economic conditions and other factors.- Chehl Cheshmeh basin is located 40 km west of Shiraz and its area is 344.674 km2. On the basis of existing condition the EPM, PSIAC and MPSIAC methods were chosen for this study. In this way not only we could compare the methods together but also define the best of them. By using of air photos, the study area is divided to 152 erosion polygons. In the field study necessary information were collected and polygons boundary were corrected. The number of erosion polygons reduces to 30 polygons. By using geographic information system and combination and overlying the collected information’s from the basin erosion is estimated in the basin and its sub basins by three methods. Then prepares the maps of specific erosion and critical erosion zones. The estimated data are compared with the field observations and sediment information’s of Band-e-Bahman hydrometery station. According this comparison MPSIAC is the best method to estimate erosion in this basin. In this basin there are many important factors to increase soil erosion, for example: plant coverage demolition, extremely graze especially in sensitive areas to erosion, demolition of pasture and ploughing on the slope direction.For decreasing the erosion rate in the basin this is important to consider that %46.54 of the basin area is covered by formations with high susceptibility to erosion that are composed of lime stones and marly lime stones.
 • Alireza Estelaji, Abdorahman Ehsan, Khabat Ghaderi Page 31
  Most of researchers believe that goal programming and model making options are better techniques than linear programming. That's why in this research the linear programming model have been optimized and the comparison between them with attention to constraints and objectives of farmer have been done. The needed information for this research have been gathered from 120 farmers in Jahrom City through two stage cluster sampling randomly in the year 1385 (2006). The results well reveal that presenting common linear programming model can only be useful about 12.81 percent in obtaining the goal. In almost optimized model, because of high yield due to consumption of production factors in spite of high fluctuation in their yield tomato and corn are still in the model and that's why most of farmers focus on composition change of four products including barley, melon, cotton and water melon. In addition, the results obtained from goal programming model show that in the time when goals have the same importance for managers and in the time when they do not have the same importance from gross profit point of view, the model is different.unde in the cases when the manager cat egorizes his goals based on priority, the yield of program is slightly higher as compared to when the goals have the same importance.
 • H. Soleimani, A.Hassanli Page 45
  This study was carried out for determination of water unit cost per cubic meter and water use efficiency (WUE) as a major factor in dry land region and assessment of added value as an economic-ecological important factor for major crops (wheat, corn,cotton, orange) in Darab. Needed data was collected through 400 questionnaires from farmers, Jihad-agriculture organization and water region org. Economics-Engineering method used for accounts of economical estimation. Based statistics there were 5111 wells in all regions. Used water estimated with considering of efficiency. After estimating of water cost unit price and WUE, production function for assessment of water value added determined.Result indicated that mean of water unit cost with 15% profit for both of diesel and electro pump was 128 Rials. In addition result shown that WUE an added value in orange were the highest between all major crops in Darab.
 • H. Chaharsoughi Amin, M.Mirdamadi Page 61
  The purpose of this study was to recognize and analyse the factors that influence sustainable agriculture as practiced by women farmer in Bandar-e Anzali township in that is focusing on indigenous knowledge's rice-field. The research is descriptive-analytic and was performed with a relative–causal method in 1385 years. In this study, researcher was selected 4 village out of 38 villages in Lijareky-e Hasanroud and Chaharfarizeh county. The population of this study for qualitative phase consists a number of highest experience farmer women in each village. Also, for quantitative phase, the population consists rice-field women, over 25 years old (N= 3049). In this research, 275 people were randomly selected with systematic sampling method. The descriptive findings of this study showed that the farmer women's participation in different rice-field activities was considerable and even in some of cases is highest than men. In total, they are observing sustainability criteria in agriculture. There exists positive correlation (p=%99) between age, years of experience in rice-field, the amount of rice production, rice-field size, the amount of social participation, rice-field annual income ecological awareness with observing sustainability criteria in agriculture. But there exists negative correlation (p=%99) between the amount of rice-field participation and number of household members with observing sustainability criteria in agriculture.
 • M.R.Zargaran, M.H.Safaralizadeh, S.E.Sadeghi, F.Talat Page 85
  Lithocolletis populifoliella tr. is one of the important pests of Populus plantations in West Azarbaijan Province and field observations indicate that activity of this pest has been noticeable on different clones, specially Populus, during recent years. This survey was conducted in order to determinae of density and L.populifoliella of,on 10 clones of Populus (Populus nigra and P.eauramericana)in Station Populus Research of Saatloo in Urmia, during 2005-2007.The clones were cultured in RCBD (with 3×3 meters distance), in three replications (75saplings from each clones in 3 replications). From first of April to late September (once in ten days) and due to removal of additional effects,16 sapling from 25 saplings in each replicate were selected. The number of L.populifoliella larvae was counted. On each samples (number of four 20 cm branches in four geographical directions). some branches were covered for determining L.populifoliella date of peak flight and adultstu be captured.Results showed that high and low density of L.populifoliella were recorded on Populus nigra 63/135 and P.eauramericana 488 clones, respectively.The flight peak of this pest in 2005 and 2006 were observed on the middle of June (the first generation) and the middle of July for the second generation. The flight peak in 2007 due to warm condition for the first and second generations of L.populifoliella were observed on the first of June and late June, respectively.
 • A. R. Safahani, B. Kamkar, F. Ghooshchi, Gh. Nour-Mohammadi N. Bagherani, M. Bagheri Page 97
  In order to evaluate the interference of wild mustard on growth indices of canola cultivars an experiment was carried out in Agricultural and Natural Resources Research Institute of Gorgan during growing season of 2005-2006. The experiment was established as a randomized completely block design in a factorial arrangement of treatments with three replications. Canola cultivars, Zarfam, Sarigol, Talayh, R.G.S 003, Option 500, Hayola 401 and Hayola 330 were kept under weed free and weed infested conditions. Based on analysis results, wild mustard resulted in reduction of canola dry matter, leaf area index, leaf area index duration and crop growth rate, significantly. The maximum dry matter, leaf area index and crop growth rate in control tretment (weed free treatment) belonged to Hayola330 cultivar. The maximum and minimum reduction rate of dry matter and leaf area index of canola cultivars belonged to control Option500 and Zarfam cultivars respectively. Results revealed that cultivars with higher Leaf area index, relative leaf area expansion rate and better vertical leaf area distribution will be more competitive in weed-infested conditions, and can be used in breeding programs to enhance competitive ability of canola cultivars.
 • K. Zargari, A. M. Shakib, M. Keshazarzi, J. Mozafari Page 123
  Sorrel (Rumex asetosa L.) is a dioecous plant which could be used as a model plant to study genes involved in floral parts formation. Optimizing tissue culture and regeneration in this plant is necessary in order to identify the role of such genes. Therefore effects of different explants and hormone components of the media culture were studied in sorrel. MS medium was chosen as the basic medium and the effects of various concentrations of auxins IAA and NAA, cytokinins BAP and TDZ on three types of explants, petiol, leaf base and leaf blade were studied for plant regeneration. The results indicated that using leaf base fragments as explants on a MS media containing 0.5 mg l -1 NAA, 3 mg l-1 BAP, 3% saccarose and 0.7 mg l -1 had the highest shoot regeneration rate(32%). Using 0.5 mg l -1 TDZ also showed the same result. This study was performed in 2005 at the laboratory complex of Islamic Azad University, Science and Research Branch.