فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 19 (تابستان 1387)
 • پیاپی 19 (تابستان 1387)
 • ویژه کتاب کافی
 • 204 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/07/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 3
 • مقالات
 • ترجمه: مینا اسکویی صفحه 9
  حضرت آیت الله شیخ محمدرضا جعفری نجفی ترجمه ای دقیق و استوار از اصول کافی به زبان انگلیسی به سامان آورده که چندین جزء از آن به چاپ رسیده است. ایشان، علاوه بر ترجمه متن، تعلیقاتی بر آن نگاشته اند که به دلیل گستردگی حوزه های مختلف موضوعی، مورد توجه دانشوران بوده و هست. در این گفتار، تعلیقات نگارنده بر چهارده باب نخستین کتاب الحجه به فارسی برگردانده شده است.
  کلیدواژگان: اصول کافی، ترجمه انگلیسی، اصول کافی، تعلیقات، امامت، تعلیقات کافی، جعفری نجفی، محمدرضا
 • صفحه 21
  این مقاله شامل پرسشهایی است در زمینه های: 1. نقش حدیث در شناخت دین 2. جایگاه کتاب کافی در فرهنگ شیعی 3. اهداف شیخ کلینی از تنظیم و تدوین کتاب کافی 4. نیازسنجی ضرورت پرداختن به تحقیق و ترویج کتاب کافی و شیخ کلینی و 5. بایسته های پژوهشی مرتبط با کافی و کلینی؛ که توسط اندیشمندان معاصر: استاد محمد بیابانی اسکویی، دکتر محمدمهدی رکنی، حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری و استاد علی ملکی میانجی پاسخگویی شده است. بر اساس پاسخهای این اندیشمندان، 1. براساس حدیث ثقلین سرچشمه اصلی دین قرآن و حدیث است. 2. کتاب کافی با توجه به قدمت و جامعیت و اعتبار، نه تنها در چالشهای فکری زمان خود نقش اساسی داشته است، بلکه برای زمانهای بعد نیز چنین نقشی دارد. 3. برای ترویج کافی در روزگار حاضر به ویژه با توجه به معارف اعتقادی شیعی، باید برمبنای آن تلاشهای بیشتری انجام شود که راه حلی مناسب برای پاسخ به خرافات و تحریفات است. 4. پژوهشهای حدیثی بیشتر و جدیتر برای شناخت کافی لازم است.
  همه بزرگان و فقهای طراز اول شیعه به عظمت و جایگاه ویژه کتاب کافی اعتراف و با نهایت بزرگداشت و تکریم، از مولف آن یاد کرده اند. پرداختن به کتاب کافی، یعنی احیای مکتب اسلام و قرار دادن اسلام ناب در اختیار جامعه بشری و خدمت سترگ به علم و فرهنگ و دین.
  کلیدواژگان: کلینی، پرسش و پاسخ، کافی، پرسش و پاسخ، عقل، کافی، اعتبار، حدیث، قرآن، اهل بیت (ع)، مفسران قرآن، تدوین حدیث
 • دکتر احمدرضا غائی صفحه 37
  مقاله حاضر به بررسی علمی و نگرش تطبیقی دو جامع حدیثی کهن شیعه و سنی، «کافی کلینی» و «صحیح بخاری» از پنج دیدگاه مختلف پرداخته است: 1. جایگاه کتب مذکور و نویسندگان آنها نزد دانشمندان شیعه و علمای اهل تسنن، همراه با ذکر اقوال دانشمندان اهل تسنن درباره بخاری و صحیح او، نمونه هایی از ستایشهای دانشمندان شیعه از کتاب کافی کلینی و انگیزه نگارش کتاب کافی 2. شخصیت، وثاقت و مقبولیت نویسندگان هر دو کتاب نزد پیروان هر دو مکتب و شخصیت علمی و وثاقت کلینی از منظر بزرگان اهل سنت، از جمله بغوی و ابن اثیر جزری 3. صحت انتساب کتب به نویسندگان و زمان تدوین و نگارش کتب 4. ترتیب و تنظیم هر دو کتاب، مقایسه کمی آنها از نظر تعداد احادیث، تعداد ابواب، شکل و محتوای ابواب و مقایسه کیفی روایات با توجه به: الف) محتوا و ب) عمق و ژرفای معانی 5. صحت احادیث دو کتاب با تکیه بر ملاکهای گوناگون، از جمله فاصله تدوین و صدور، قرائن ضعف در متون احادیث صحیح بخاری و حصول اطمینان نسبت به صدور احادیث کافی از معصوم. برخی شواهد ضعف در اسناد و راویان صحیح بخاری و نمونه هایی از تعصب در این کتاب، در موضوع کم رنگ جلوه دادن فضائل علی7، ترک حدیث آلمحمد9 و تجاهل نسبت به حضرت صادق7 بررسی و اشاره شده است.
  کلیدواژگان: صحیح بخاری، کافی کلینی، کلینی، محمدبن یعقوب، بخاری، محمدبن اسماعیل، کافی، مقایسه تطبیقی، صحیح بخاری، مقایسه تطبیقی
 • دکتر جمال فرزند وحی، محمدجعفر شهروزی صفحه 78
  معنی لغوی واژه های «سبب»، «ورود»، «مورد»، «صدور»، در حدیثشناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، به تفصیل، به بررسی این واژه ها پرداخته شده است. مورد صدور حدیث در علم حدیث و درایت حدیث، بسیار اثرگذار است. احادیث معصومین: در شرایط زمانی و مکانی متفاوت و با انگیزه ها و هدفهای خاصی صادر شده که در تاریخ تدوین حدیث، به دلایل مختلف، بسیاری از موارد صدور حدیث، حذف یا به فراموشی سپرده شده است. همچنانکه اسباب نزول قرآن در فهم و تفسیر قرآن مطلوب است، اسباب ورود و صدور حدیث نیز در فهم و تبیین حدیث مطلوب است. در فواید شناخت مورد صدور احادیث، به ایجاد بصیرت در فهم حدیث، تخصیص عام، تقیید مطلق، تبیین مجمل، بیان علت حکم، شناخت احادیث تقیه ای، رفع تعارض، تبیین نسخ، ترجیح بین احادیث، آشنایی با کسانی که حدیث خطاب به آنها صادر شده، رفع ابهام از کلمات و عبارات نامفهوم، آشنایی با شیوه معصومین: در بیان مطالب و ایجاد تسهیل در حفظ احادیث اشاره شده است.
  میزان اعتبار مورد صدور احادیث به لحاظ: ناقل حدیث، مورد صدورهای خبری، مورد صدورهای انفصالی و تعارض بین موارد صدور حدیث بررسی شده است. کتاب کافی با توجه به مورد صدور احادیث، به دو دسته احادیث فاقد صدور خاص و احادیث دارای مورد صدور خاص تقسیمبندی و هریک از این قسمتها بررسی شده است.
  عوامل موثر در عدم نقل و نگارش مورد صدور احادیث، به دو دسته اصلی: عوامل مخصوص هر دوره و عوامل عمومی، تقسیم و به شرح آنها پرداخته شده است.
  موضوعات مورد صدور احادیث شفاهی و مکتوب در کتاب کافی کلینی در انواع: سوالها، مجادله ها، درخواستها، شکایتها و عرضه ها تقسیمبندی، بررسی و در هر مورد نیز شواهد حدیثی بیان شده است.
  کلیدواژگان: سبب، ورود، مورد، مورد صدور، مورد صدور، کافی، سبب ورود، کافی، تدوین حدیث، حدیث، واژه ها
 • محمد بیابانی اسکویی صفحه 110
  انسان در عالم ذر که پیش از این دنیا بوده خدای خود را شناخته و در آزمونی بزرگ، به وحدانیت او شهادت داده است. در این گفتار درباره حقیقت این عالم و تعدد عوالم ذر سخن می رود. همچنین شش آیه قرآن که به عالم ذر اشاره دارد، مورد بحث قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: عالم ذر، عالم ارواح، قرآن، آیات عالم ذر، توحید، معرفت فطری
 • گزارش و معرفی
 • حمید سلیم گندمی، صدیقه شاکری صفحه 131
  دراین پژوهش، پس از ارائه شرح حال بسیار مختصر شیخ کلینی، به معرفی رساله های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در موضوع شیخ کلینی و الکافی، به صورت توصیفی، همراه با چکیده، محل نگهداری و شماره بازیابی آنها پرداخته است. در مجموع، تعداد 37 پایاننامه شامل 17 پایاننامه مستقل و 20 پایاننامه مرتبط از پایگاه ها، مراکز اطلاع رسانی، فهرست های پیوسته برخی از کتابخانه های دانشگاهی و سایر منابع، شناسایی و به ترتیب الفبایی عناوین، معرفی شدند. در قسمت پایانی پژوهش حاضر، بررسی آماری مختصری درباره پایاننامه ها به لحاظ موضوع، زبان، سال و مقطع تحصیلی ارائه شده است که بر این اساس، فقط دو پایاننامه به زبان عربی تدوین شده و قدیمترین پایاننامه به دست آمده، مربوط به سال 1342 بوده و بیشترین پایاننامه ها در سال 1379 تحقیق و دفاع شده است. موضوعات اصلی پایاننامه های معرفی شده، قرآن و استناد به آن، حدیث و استناد به آن، کتاب کافی و شرح حال شیخ کلینی است.
  کلیدواژگان: کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، کافی، پایان نامه، کلینی، محمدبن یعقوب، پایان نامه ها، پایان نامه ها، بررسی آماری
 • ایمان نوربخش صفحه 169
  کتاب «مکتب در فرآیند تکامل» بر مبنای دو هدف، توسط دکتر حسین مدرسی طباطبایی، تالیف شده است: 1. معرفی تاریخ تشیع به عنوان یک جریان عقیدتی در اسلام، به خوانندگان غربی و غیر مسلمان 2. شناخت فرآیند شکلگیری و تکامل مکتب تشیع در سه قرن نخست اسلامی. فصل اول کتاب با عنوان «حقوق و مسئولیتها» شامل مروری کوتاه بر تاریخ تشیع تا ابتدای دوران غیبت صغری است که در این نقد، بخش اعظم آن مورد بررسی قرار گرفته است. روایات استناد شده در کتاب مکتب در فرآیند تکامل، در موضوعهای امامت، غیبت امام مهدی7 و... از منابع حدیثی همچون المحاسن احمدبن محمدبن خالد برقی، الکافی شیخ کلینی، الغیبه محمدبن ابراهیم نعمانی و اختیار معرفه الرجال شیخ طوسی استخراج شده که در این مقاله، به بررسی آنها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: کتاب، مکتب در فرآیند تکامل، نقد و بررسی، تشیع، تشیع، تاریخ، امامت، خلافت، غیبت امام عصر(عج)
 • بایسته های پژوهشی
 • بازتاب
 • حمید فرناق ترجمه: حمید فرناق صفحه 2
|
 • Page 9
  The great scholar, Sheikh Muhammad-Reza Jafari Najafi, prepared a precise translation of Asul Al-KÌfi in English from which several chapters has been published so far. In addition to the translation of kÌfi, he, also, wrote some explanatory notes for it. These explanatory notes are very interesting regarding their diversity in various subjects.In this essay, the explanatory notes of kÌfi on the first 14 chapters of All-hojjah book translated into persian.
 • Page 21
  This article includes questions about:1) The role of Hadith in knowing religion, 2) The place of Al-Kolaini book in Shiite culture, 3) The aims of sheikh Al-Kolaini in collecting Al-Kafi Book, 4) The need analysis of the necessity of study, research and propagation of Al-Kafi Book and sheikh kolaini. 5) The Research¨s requirments related to Kafi and Kolaini, answered by current scholars like: Dr._Muhammad Biabani Oskouei, Dr. Muhammad Mahdi Rokni, Muhammad Muammadi Rei Shahri, Dr. Ali Maleki Miyanji. On the basis of their answers: 1) according to Saqulein tradition, the true source of religionis Quran and tradition. 2) Al-KÌfi Book, out of its precedence, comprehensiveness, authenticity, and validity, not only has a significant role in the chalenges of thoughts of its era, but also has a significant role for the comming eras. 3) To propagate Al-KÌfi in present time, especially for its Shiite teachings, more effort is needed to introduce it as an answer to all superstitions and 4) More serious researches in traditions is needed to know Al-KÌfi futher. All great scholars of Shiite are remembered Al-KÌfi with respect to and emphasize on greatness and especial place among religious books.Paying attention to Al-Kafi means reviving Islam and making Islam more accessible for society and is a great service to science, culture and religim.
 • Ahmad Reza Gh, Igrave, Ei Page 37
  This article is a scientific comparative research about 2 old Shiite and Sunni collections of traditions, i.e. al-KÌfi of Kolaini, and the Sahih of Bukhari, from 5 viewpoints:1. The values and steps of the above books and authors in the eyes of the Shiite and Sunni scholars respectively (The compliments of the Sunni scholars towards Bukhari and his "Sahih", and some of the admiring words of the Shiite writers about al-KÌfi and its author, and the purpose of its compilation are given.)2. The characters, authenticity, and competence of both writers in their communities, and the authenticity of Shaikh Kolaini acknowledged by some of the prominent Sunni writers such as Baghavi and Ibne Athir;3. The authenticity of attribution of the above books to their authors, and the times of their compilations; 4. The arrangements of the 2 books; quantitative comparison of the collected traditions, the chapters and parts; and qualitative comparison of the collected traditions in each book according to their contents and depth of meanings;5. The grade of accuracy or weakness, and the right (false) attribution of the collected traditions in each of the 2 books, to the holy prophet and other infallible Imams, are also discussed. Some of documents, witnesses, and narrators in Sahih of Bukhari are proved to be weak and unreliable. Some hints and indications about prejudice of Bukhari, and his negative view towards Imam Ali and other holy Imams from the household of the prophet Muhammad (p.b.u.t); and his negligence toward his contemporary infallible Imam, Imam Sadeq, are provided and discussed.
 • Jamal Farzand Vahy (Phd), Muhammad Jafar Shahroozi Page 78
  The lingual meaning of the words "means", "issue", "utterance", and "case" are very important in a study of the sayings, traditions, and practices of the holy prophet and infallible Imams of Islam. The means or condition of issue of a tradition is important and influential in studying or understanding it. The words and traditions of the holy and infallible leaders have been issued in different times and occasions, and with special intentions. Yet, at the time of writing down and/or compiling of the traditions, for different reasons, many of those "means" and reasons of issue are forgotton, dropped, and neglected. As knowing the reason and condition of the relevation of the Quranic verses help to have a better understanding of them; in the same way, knowing the reason and means of issue of traditions are useful and helpful. All the rules and procedures which are logical means of better understanding of the Quranic verses, are again applicable and necessary.In this article, the validity of issue of the traditions with regards to the following aspects are discussed.- Chain of the narrators of the tradition;- If the tradition is informative or imperative; - Resolution of conflict(s) in cases of issue of the traditions.By considering the above clarification,the traditions collected in KÌfi are classified in 2 groups, and reviewed; i.e., traditions without specifying their surrounding conditions of issue; and traditions that their conditions, the reason or cause of issue... are specifically explained.Then the main reasons and factors for omission and not mentioning the surrounding information of the traditions are classified and described in two main categories, as - general reasons and factors- specific reasons and factors in every stage.The topics indicating the causes and reasons of issue of the traditions collected in KÌfi are classified as discussions, requests, claims, and new informations. Then those topics are explained, and for every case some sample traditions are provided.
 • Muhammad Biabani Oskouei Page 110
  Mankined recognized his God in the world of Zar, the world before this world and confessed his unity.In this article, it is talked about the truth of this world and the severality of the worlds of Zar, and 6 verses of Quran referring to the world of Zar has been discussed as well.
 • Hamid Salim Gandomi, Sediqhe Shakeri Page 131
  In this essay, after a very short biography of the late Shaikh Kolaini, those theses prepared by the university students, in graduate and doctoral courses, with the subjects of "Shaikh Kolaini", and the book "al-KÌfi" are provided in a descriptive manner, along with the libraries where they are kept.Altogether 37 works, 17 independent, and 20 collective and related works, are searched out and introduced from different universities and information centers.At the end of the essay, an statistic research is performed about the topics, language(s), university grade, and the years when the theses were performed. Statistics show that only 2 of the works where was done in 1963; while most of them were carried out in 2000-2001. The main subjects of the introduced theses were the holy Quran, the traditions and words of the infallible leaders of Islam, the book al-kÌfi, and biography of Shaikh Kolaini.
 • Iman Norbakhsh Page 169
  The book "Crisis and Consolidation..." was written by Husain Modarresi Tabatabai for two
  Aims
  1) Introducing the history of Shiite Islam as a theological trend in Islam, to western and non-Muslim addresses, 2) Knowing the process of forming the Thought of Shiite in the first 3 centuries of Islam. The first chapter of the book "The Rights and Responsibilities" includes a brief review on the history of Shiite up to the beggining of the short occultation of Imam Mahdi. The traditions quoted in the book of "Crisis and Consolidation...", on the subjects of Imamat, occultation of Imam Mahdi and etc hav been chosen from the traditional sources like "Al-Mahasen" Ahmad Ibn Muhammad Ibn Khalid Baarghi, "Al-KÌfi" Sheikh Al-Kolaini, "Al-Gheibah" Muhammad Ibn Ibrahim Na¨mani, and "Iktiyar Marefat Al-Rejal" Sheikh Tosi.