فهرست مطالب

مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار - زمستان1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رویا منصورقناعی، هما مصفای خمامی صفحه 1
  مقدمه
  افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی در جهان است که می تواند هرفردی را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی های فعلی که درداخل وخارج کشورما بر روی دانشجویان صورت گرفت، شیوع آن را از (10/37 تا 8/64 درصد) گزارش کرده اند وبه نظر می رسد که دانشجویان گروه پزشکی به دلیل موقعیتهای استرس زای بالینی نسبت به این اختلال آسیب پذیرتر باشند. عوامل متعددی را در بروز افسردگی دخیل می دانند نظیر سن، جنس، وضعیت تاهل و اسکان در خوابگاه.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین افسردگی وعوامل موثر برآن در دانشجویان پرستاری ومامایی شرق گیلان صورت گرفت.
  روش
  این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی است و نمونه مورد مطالعه مبتنی برکل جامعه بوده که کل دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیلان (لاهیجان و لنگرود) که 110 نفر بودند و تمایل به شرکت درپژوهش داشتند، نمونه مورد مطالعه را تشکیل می دادند. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه ای در دو بخش بود که بخش اول مربوط به اطلاعات دموگرافیک واحدها وبخش دوم مربوط به سنجش میزان افسردگی براساس آزمون سنجش افسردگی بک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS10 تجزیه و تحلیل گردید و از آمار توصیفی درقالب جداول فراوانی واز آزمونهای آماری کروسکال والیس، آنالیزواریانس وآزمون دقیق فیشر به منظور تحلیل داده ها استفاده گردید.
  نتایج
  میانگین سن دانشجوبان مورد معالعه 20 سال (2 سال) تعیین گردید. دانشجویان مجرد، رشته پرستاری و ساکن در خوابگاه وسال دوم تحصیلی به ترتیب (3/96%)، (7/77%)، (1/77%) و(40%) ازنمونه های موردمطالعه را تشکیل می دادند. میزان شیوع افسردگی متوسط تا شدید حدود(5/24%) بود. دانشجویانی که درجاتی از افسردگی را داشتند شامل (10%) شدید، (5/14%) متوسط، (3/37%) خفیف و(2/38%) بدون افسردگی یا میزان خیلی کم افسردگی بود. این مطالعه نشان داد که بین سن، جنس، وضعیت تاهل و سکونت در خوابگاه، رشته تحصیلی با میزان شیوع افسردگی ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر که بیانگر فراوانی افسردگی در بین دانشجویان است. جا دارد مسئولان با راه اندازی، مرکز مشاوره دانشجویی و یا تقویت این مراکز تعداد مبتلایان به افسردگی را کاهش دهند و با شناخت سریع و به موقع از عواقب خطرناک آن پیشگیری نمایند.
  کلیدواژگان: افسردگی، دانشجوی پرستاری، دانشجوی مامایی، عوامل موثر
 • حمید تقی نژاد، مهری کهن، نوشین کهن صفحه 8
  مقدمه
  پرستاری و مامایی از حرفه های پیچیده و دشواری هستند که مانند حرفه پزشکی و سایر رشته های وابسته به علوم پزشکی با استفاده از علوم و مهارت های خاص خود در جهت پیشبرد سلامتی از نظر جسمی، روانی و اجتماعی گام بر می دارند. این حرف زمانی به مفهوم واقعی خود دست پیدا خواهند کرد که به مرحله عمل در آمده و این امر میسر نخواهد شد مگر با هماهنگی گروه هایی که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را به عهده دارند. آموزش بالینی به لحاظ اهمیت، قلب آموزش حرفه ای شناخته شده است، زیرا بیش از نیمی از زمان آموزشی دانشجویان پرستاری و مامایی را تشکیل می دهد و اساس کسب مهارتهای حرفه ای در آنها می باشد. مسئله شکاف بین آموزش نظری و بالینی پرستاری از ریشه های عمیقی برخوردار بوده و در طول تاریخ پرستاری نگرانی هایی را ایجاد کرده به طوری که اذهان برنامه ریزان آموزشی را به خود معطوف ساخته است.
  هدف
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به منظور بررسی موانع آموزش بالینی، انجام شده است.
  روش
  در این پژوهش نظرات دانشجویان، مربیان دانشکده پرستاری و مامایی ایلام و کارکنان پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام، در مورد آموزش بالینی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری آسان و مبتنی بر هدف انتخاب و نهایتا 101 دانشجوی پرستاری و مامایی، 15 مربی پرستاری و مامایی و 58 پرستار و ماما نمونه های این پژوهش را تشکیل دادند. اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری کای اسکوئر، استفاده شد.
  نتایج
  بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان، مربیان و کارکنان پرستاری و مامایی در رابطه با میزان علاقه به حرفه خود، تعیین هدف های آموزشی در بخش ها توسط مربیان، بکارگیری مربیان با توجه به تخصص و توانایی آنها، توجه مسئولین به جذب و نگهداری مربیان مجرب و ارتباط اصولی و منطقی بین مربی و دانشجو اختلاف نظر دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که اکثریت دانشجویان و مربیان و کارکنان پرستاری و مامایی، آموزش بالینی را متناسب با اهداف آموزش پرستاری و مامایی نمی دانند و باید در جهت ارتقاء کیفیت آموزش بالینی، گام های اساسی برداشته شود.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، پرستاری، مامایی، دانشجو
 • حکیمه حسین رضایی، صدیقه خدا بنده، سکینه محمد علیزاده صفحه 15
  مقدمه
  سه اصل اساسی در تسکین درد زایمان، سادگی، بی خطری و حفظ هموستاز جنین است. گاز آنتونوکس مخلوط گازی هموژن اکسیژن و ونیتروزاکساید است که به عنوان روشی برای کاهش درد استفاده می شود.
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین تاثیر این گاز بر برخی متغیرهای مربوط به زایمان می باشد.
  روش
  این مطالعه تجربی بر روی 100 زن حامله کاندید زایمان طبیعی، مراجعه کننده به بیمارستان امام علی شهرستان زرند انجام گرفت زنان به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم شدند. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست مشاهده ای که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته بود، استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری مجذور کای دو با استفاده از شاخص های مرکز و پراکندگی صورت گرفت.
  نتایج
  دو گروه مورد مطالعه از نظر میانگین سن و سن اولین زایمان، نوع و تعداد زایمان ها تفاوت معنی دار آماری نداشتند. طول مدت مرحله اول و دوم زایمان در گروه تجربی به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. (01/0> p) طول مدت مرحله سوم زایمان در گروه تجربی بیش از گروه کنترل اما تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. از نظر مقدار خونریزی بعد از زایمان تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. در گروهی که گاز آنتونوکس مصرف کرده بودند، همکاری زائو در طی زایمان به طور معنی داری بیشتر از گروه دیگر بود (1/0 >p). نمره آپگار نوزادان در دو گروه تفاوت معنی دار آماری را نشان نداد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه که حاکی از نداشتن اثر سوء گازآنتونوکس و کاهش طول مدت مرحله اول و دوم زایمان و همچنین همکاری بیشتر زائو در جریان مصرف گاز آنتونوکس، می باشد استفاده روتین از این گاز در مواردی که منع مصرف ندارد می تواند با کاهش درد و رضایت بیشتری را از زایمان طبیعی ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: گاز آنتونوکس، زایمان طبیعی، بی دردی
 • نادر آقاخانی، جواد آقازاده، رحیم بقایی، نرگس رهبر، همت خدایی صفحه 23
  مقدمه
  کمر درد شایع ترین مشکل عضلانی اسکلتی است که معمولا در کارهای بدنی دیده می شود که با بلند کردن اشیا وچرخیدن همراه است و با کشیدن سیگار، کم تحرکی و چاقی، تشدید می شود. آمار نشان می دهد که 80 درصد از افراد در دوران زندگی خود حداقل یک مرتبه به علت کمردرد به پزشک مراجعه کرده اند و بعضی از مشاغل بهداشتی درمانی از جمله پرستاران با اختلالات عضلانی اسکلتی مخصوصا کمردرد بیش از سایرین در گیرند که این امر موجب افزایش غیبت ها و هزینه های ناشی از آن و تحمیل مخارج درمانی می شود.
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی میزان کمر درد در کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر ارومیه بوده است تا با شناسایی این میزان بتوان تدابیری را در زمینه پیشگیری وکاهش این مساله اتخاذ نمود.
  روش
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش یا سفید، 100 نفر از کادر پرستاری (69%) زن و (31%) مرد که به صورت تصادفی در سه بیمارستان آموزشی شهر ارومیه انتخاب شده بودند، تحت بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای در مورد وجود، علل و پی آمدهای کمر درد بود. برای سنجش میزان درد نیز از تست استاندارد Visual Analogue Scal VAS) بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی انجام گرفت.
  نتایج
  پس از بررسی مشخصات دموگرافیک مشخص شد که بین مدت ابتلا به کمردرد با شدت درد رابطه معنی دار وجود داشت و شدت درد در افراد بالای 40 سال بیشتر بود (05/0› p). از نظر علت کمردرد95% ایستادن طولانی مدت 62% استرس کاری 49% بد نشستن49% خم شدن و 36% حرکات چرخشی را عامل کمردرد می دانستند. در مورد سن، نوع بخش رابطه معنی داری با کمردرد مشاهده نشد، ولی سنگینی کار و وجود سابقه خانوادگی این مشکل با کمردرد رابطه معنی داری داشت (05/0›p) همچنین میانگین روزهای غیبت ناشی از کمردرد در مدت یک سال در پرستاران 8/5 روز با انحراف معیار 3/4 روز بود.
  بحث و
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه یافته ها نشان داد که اکثر نمونه های مورد پژوهش دارای کمردرد بودند، ضروری به نظر می رسد که از یافته ها درحیطه آموزش به پرسنل برای کاهش و پیشگیری از پیامدهای کمردرد و همچنین جلب توجه مسئولین درباره اخذ تدابیر پیشگیرانه استفاده شود و سطح آگاهی پرسنل در زمینه انجام صحیح حرکات ارتقاء یابد.
  کلیدواژگان: کمردرد، پرستاران، ارومیه
 • نیکی مزاری، پروین سالاری صفحه 33
  مقدمه
  حدود (30-80%) خانمها قبل از قاعدگی دچار مشکلات جسمی و روانی و رفتاری به نام سندرم قبل از قاعدگی هستند که اثرات آزاردهنده ی روحی آن نتایج مستقیمی بر کاهش کارآیی و قدرت تصمیم گیری افراد شاغل دارد.
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین تاثیر طب فشاری بر شدت افسردگی سندرم قبل از قاعدگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر مشهد است.
  روش
  این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دو گروهه و سه متغیر دوسوکور است که در آن تاثیر طب فشاری بر شدت افسردگی سندرم قبل از قاعدگی پنجاه پرستار شاغل در بیمارستانهای شهر مشهد بررسی شد. افراد شرکت کننده در این پژوهش ایرانی بوده و در محدوده سنی 45-22 سال با قاعدگی طبیعی (8-3 روز خونریزی و 31-26 روز فاصله) و مشکل جسمانی و روانی نداشته باشند و هورمون مصرف نکنند و از آخرین زایمان و شیردهی آنها حداقل 6 ماه گذشته باشد و حوادث نامطلوب (فوت عزیز و طلاق...) در حداقل سه ماه قبل و حین پژوهش تجربه نکرده باشند. نمونه گیری به شیوه ی تصادفی خوشه ایاز بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی شهر مشهد انجام شد. داده ها توسط فرم پرسشنامه (مشخصات فردی و خصوصیات شرکت در پژوهش) و تقویم ثبت احوال روزانه به مدت دو ماه قبل از شروع درمان برای تایید سندرم قبل از قاعدگی در مرحله لوتئال و تست بک برای تعیین شدت افسردگی قبل، حین (پایان هفته چهارم) و انتهای درمان (پایان هفته هشتم) درمرحله لوتئال جمع آوری گردید. تکنیک طب فشاری در نقاط دست و پا و گوش (،B60،H9،H7،H5،H3 شن من گوش) به مدت 15 دقیقه در هشت جلسه به فاصله یک هفته در گروه آزمایشی و در نقاط بی اثر در گروه پلاسبو انجام شد.
  نتایج
  میانگین شدت افسردگی گروه آزمایشی پس از درمان با طب فشاری نسبت به قبل از درمان کاهش یافته (05/0P<) ولی در گروه پلاسبو میانگین شدت افسردگی پس از انجام طب فشاری نسبت به قبل از انجام آن اختلاف معنی داری (05/0P>) نداشته است. میانگین کاهش شدت افسردگی در انتهای درمان در گروه پلاسبو (1/2%) و در گروه آزمایشی (2/44%) بوده است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  تاکنون داروهای مختلفی برای درمان این سندرم به کار رفته که اثرات جانبی مانع از تجویز عمومی آنها شده است. با توجه به نتایج این پژوهش و بی خطر بودن طب فشاری پژوهشگر استفاده از آن را در کاستن شدت افسردگی سندرم قبل از قاعدگی پیشنهاد می کند ولی نتیجه گیری نهایی نیاز به پژوهشهای آینده با تعداد نمونه و مدت زمانی بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: سندرم قبل از قاعدگی، افسردگی، طب فشاری، پرستار
 • نوشین کهن، سکینه سبزواری، نوذر نخعی، مهری کهن صفحه 40
  مقدمه
  محدوده قلمرو و حریم شخصی از مفاهیم پایه پرستاری است. ماهیت مراقبتهای طبی و پرستاری اغلب به گونه ای است که ورود به قلمرو و فضای شخصی مددجویان اجتناب ناپذیر است. برآورده شدن این نیاز برای بهبودی مددجو ضروری است.
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نظر بیماران بخشهای داخلی جراحی در مورد رعایت حریم شخصی آنان صورت گرفت.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه پیمایشی است. که 400 بیمار با روش نمونه گیری غیر احتمالی به طریق سهمیه ای در آن شرکت داشتند. روش جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه با پرسشنامه بود. پرسشنامه در برگیرنده ویژگی های فردی و 17 سوال جهت تعیین نظرات بیماران در مورد رعایت حریم شخصی با استفاده از مقیاس 4 درجه ای (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای من-ویتنی، کروسکال والیس و از شاخصهای مرکزی و پراکندگی جهت توصیف داده ها استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد "عدم استفاده از وسایل خصوصی شما برای دیگران " با میانگین نمره 48/3 بالاترین مورد رعایت شده و "معرفی خودشان (کارکنان درمانی) به شما قبل از ارائه مراقبت" با میانگین 81/1 از دید بیماران شرکت کننده کمترین مورد رعایت شده بود. بین ویژگی های فردی مانند جنس، محل سکونت، بخش و رعایت حریم شخصی ارتباط معنی داری وجود داشت(P<005)، بدین صورت که افراد مذکر، ساکن در شهرو بخش جراحی میزان رعایت حریم شخصی را بیشتر از سایر گروه ها ذکر کردند.
  بحث و
  نتیجه گیری
  مشخص شدن جنبه های حریم شخصی که کمتر رعایت شده، نشان می دهد که این موارد از نظر بیماران دارای اهمیت بوده و رعایت آنها توسط پرستاران و تیم درمانی ضروری است. بدیهی است اصلاح عملکرد در محیطهای بالینی در بهبود مددجو و آرامش روحی او نقش بسزایی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: حریم شخصی، بیماران بستری، بخشهای داخلی جراحی، نظرات
 • منصورعرب، عباس عباس زاده، معصومه رشیدی نژاد، بتول پور ابولی صفحه 48
  مقدمه
  حوادث رانندگی در میان حوادث مختلف شایع ترین علت مرگ ومیر در سنین زیر 45 سال است. در کشور ما تصادفات رانندگی و مرگ ومیر در اثر این تصادفات بالاست.
  هدف
  این مطالعه به منظور تعین ویژگی های، تصادفات رانندگی منجر به فوت در شهرستان بم طی سالهای 79 تا 81 انجام شده است.
  روش
  این مطالعه یک پژوهش مقطعی گذشته نگر می باشد که با استفاده از پرونده های پزشکی قانوی وبه منظور بررسی میزان تصادفات رانندگی منجر به فوت در سطح شهرستان بم طی سالهای79، 80 و پنج ماه اول سال 81 انجام شده است.
  نتایج
  نتایج این پژوهش بیانگر آن است که میزان مرگ ومیر در اثر تصادفات رانندگی به نسبت جمعیت شهرستان نزدیک به 5/1 برابر متوسط کشور است. حدود (70درصد) مرگ ومیر در اثر تصادفات مربوط به سن زیر 40 سال بوده است. مردان تقریبا 5/6 برابر زنان در معرض مرگ در اثر تصادفات رانندگی می باشند. با افزایش سطح سواد از میزان مرگ در اثر تصادفات رانندگی کاسته شده است. ضمنا میزان تصادفات در ماه های فروردین و بهمن در مقایسه با سایر ماه های سال بیشتر بوده است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  با توجه به هزینه های بالائی که تلفات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی به جامعه وارد می کند و مصدومیت و معلولیت ناشی از تصادفات هم به آن اضافه می گردد. هر گونه تلاشی در جهت کاهش میزان تصادفات رانندگی می تواند به حفظ سرمایه های مادی و معنوی جامعه بیانجامد. لذا پژوهشهای بیشتری در این زمینه و انجام اقدامات پیشگیرانه بویژه در زمان افزایش فصلی تصادفات توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تصادفات رانندگی، مرگ و میر، بم
 • عصمت نوحی، مریم شریفی یزدی، شهین شفیعی صفحه 55
  مقدمه
  شناخت صحیح نیازهای سالمندان از مهمترین مسائل اساسی بهبود کیفیت زندگی در هر کشوری است. با افزایش جمعیت سالمندان، مشکلات عدیده مربوط به سلامتی و صرف هزینه خدمات بهداشتی درمانی در این گروه توجه همه جانبه به سالمندان ضروری است.
  هدف
  تعیین تاثیر آموزش به روش سخنرانی تعاملی برتوانایی شناختی بهورزان شهرستان کرمان در مورد بهداشت سالمندی بوده است.
  روش
  این بررسی یک مطالعه نیمه تجربی است که با مداخله برنامه آموزشی (بهداشت سالمندان) با سبک سخنرانی تعاملی در گروه مورد مطالعه (کلیه بهورزان شهرستان کرمان104 n= نفر) با انجام پیش آزمون و پس آزمون (27 سوال از نوع چهار گزینه ای نمره 1 در موارد صحیح و صفر برای موارد غلط و احتساب نمره بر مبنای 20) اجراشد و تاثیر آن بر متغیردانش مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های پارامتریک،t-test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین نمره دانش واحدهای پژوهش قبل و بعد از آموزش به ترتیب9/1±79/12، 69/1±4/17 بود. بین میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی دار آماری (001/0P<) وجود داشت. همچنین بین متغیرهای سن، مدت خدمت با نمره میزان یادگیری ارتباط معنی دار (01/0P<) مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  به منظور آموزش و ارتقاء سلامت سالمندان، شناخت بهورزان از دلایلی که سالمند به خاطر آن نیاز به مراقبت دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج نشانگر اثر بخشی آموزش به روش سخنرانی تعاملی بر یادگیری بهورزان بوده است لذا گسترش برنامه های آموزشی در خصوص سالمندی در گروه هدف ضروری است.
  کلیدواژگان: آموزش، سخنرانی تعاملی، بهداشت سالمندی، بهورزان، شهرستان کرمان