فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - پیاپی 1 (بهار 1388)
 • پیاپی 1 (بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/04/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • هادی استوان صفحات 1-11
  گونه های مختلف بی مهرگان بزرگ از جمله حشرات که در کف آبها زندگی می کنند از نظر حساسیتشان به فاکتورهای زنده و غیرزنده متفاوت عمل می کنند. فناوری به کارگیری جمعیت حشرات آبزی برای نشان دادن درجه آلودگی توده آب های مختلف بیش از نیم قرن است که وجود دارد و این موضوع بر اساس توانمندی های زیستی موجودات زنده ای که به عنوان شاخص آلودگی و سطوح مختلف آن بکار می روند بنا شده است. در پاییز 1387 تحقیقی به منظور برآورد شاخص زیستی رودخانه کر با بکارگیری فون حشرات آبزی صورت گرفت که در مجموع 16 خانواده حشره از 14 کد زیستگاهی رودخانه جمع آوری و شناسایی شدند و شاخص زیستی این رودخانه محاسبه گردید. در تحقیق صورت گرفته بر روی رودخانه کر، شاخص زیستی این رودخانه در فصل پاییز عدد 2/7 بدست آمد که با استفاده از جدول مربوط به برآورد کیفیت آب براساس شاخص زیستی، کیفیت آب این رودخانه در فصل پاییز نسبتا نامرغوب و آلودگی آب به مواد آلی معنی دار بود.
  کلیدواژگان: شاخص زیستی، کیفیت آب، حشرات آبزی، رودخانه کر
 • مهدی غیبی، ابراهیم سلیمان نژادیان صفحات 13-25
  رفتار تغذیه ای تریپس شکارگر Scolothrips longicornis Priesner روی کنه دو لکه ای Tetranychus turkestani (Ugaron & Nikolski) روی دیسک برگی و در تحت شرایط آزمایشگاهی (دما oC1±26، رطوبت نسبی 5±60%، طول مدت روشنایی: 16 و تاریکی: 8 ساعت) مورد مطالعه قرار گرفت. مدت زمان تغذیه تریپس ماده بالغ از یک تخم کنه 37/0±52/1، از یک لارو 4/0±63/2 و از پروتونمف، دئوتونمف و کنه ماده بالغ به ترتیب 3/0±13/3، 7/0±93/7 و 2/1±5/15 دقیقه تعیین گردید. این تریپس در سن اول لاروی به طور میانگین روزانه از 1/10 تخم یا 2/1 کنه ماده و در سن دوم لاروی 5/34 تخم یا 7/4 کنه ماده بالغ را مورد تغذیه قرار داد. تریپس ماده بالغ به طور میانگین روزانه از1/49 تخم یا 7/11 کنه ماده بالغ و یک تریپس نر بالغ از 40 تخم یا 2/6 کنه ماده بالغ تغذیه نمودند. تریپس ماده جفت گیری کرده با مصرف 7/11 عدد کنه ماده بالغ دو لکه ای در روز بالاترین اشتها را نشان داد، در حالیکه تریپس ماده باکره و نر به ترتیب با مصرف 3/7 و 2/6 کنه ماده از نظر اشتها تفاوت معنی داری با هم نداشتند. متناسب با افزایش دما از 5 تا 40 درجه سلسیوس، میزان تغذیه تریپس ماده روند افزایشی نشان داد. در دمای 5 درجه سلسیوس تغذیه (3/0 کنه ماده بالغ) تقریبا متوقف شد و در 40 درجه، روزانه 1/17 کنه ماده بالغ مصرف شد. در دمای 45 درجه سلسیوس میزان تغذیه شدیدا کاهش یافت و تقریبا معادل میزان تغذیه در دمای 26 درجه سلسیوس گردید. تریپس در تراکم های متفاوت دو گونه کنه دولکه ای و کنه شرقی (Eutetranychus orientalis) بر اساس مدل مرداک، تغییر رفتار ترجیح منفی نشان داد و با افزایش تراکم کنه دولکه ای بر میزان تغذیه افزود. نتایج بدست آمده نشان داد که این تریپس توانایی بالقوه ای برای کنترل بیولوژیک جمعیت کنه های تارتن خانواده Tetranychidae دارد.
  کلیدواژگان: Scolothrips longicornis، Tetranychus turkestani، کنترل بیولوژیک، رفتار تغذیه ای
 • حسن قهاری، هادی استوان، مهرداد طبری صفحات 27-41
  سن های شکارگر (Heteroptera) از جمله دشمنان طبیعی کارآمد در اغلب اکوسیستم های زراعی می باشند که نقش بسیار مهمی در برنامه های کنترل بیولوژیک و طبیعت دارند. بر این اساس و با توجه به اهمیت برنج به عنوان یک محصول غذایی اساسی در ایران و نیز وجود طیف وسیعی از انواع آفات در مزارع برنج شمال ایران، تنوع گونه ای و تغییرات جمعیت این گروه از شکارگران در مزارع برنج مازندران طی سال های 1384 و 1385 بررسی شد. بر اساس نتایج این پژوهش، بیست گونه سن شکارگر از مزارع برنج مازندران جمع آوری گردید که از این میان هشت گونه شامل Oncocephalus pilicornis Reuter، Oncocephalus plumicornis (Germar)، Reduvius pallipes Klug، Rhynocoris iracundus (Poda) و Coranus cf. niger Rambur از خانواده ی Reduviidae و گونه های Stenodema calcaratum (Fieb.)، Orthotylus flavosparsus (C.Sahlb.) از خانواده ی Miridae و گونه یBrachynema puncticornis Rt. از خانواده ی Pentatomidae گزارش جدیدی برای فون ایران می باشند. نتایج بررسی های مربوط به فراوانی دوره ای جمعیت سن های شکارگر در مزارع برنج نشان داد که انبوهی جمعیت این شکارگران در طول فصل زراعی به طور تدریجی در حال افزایش است ولی مصرف حشره کش ها موجب ایجاد تلفات شدیدی در جمعیت آنها می گردد. همچنین نتایج نمونه برداری ها از تغییرات جمعیت سن های شکارگر در ساعات مختلف روز نشان داد که حداکثر فعالیت روزانه این حشرات در حدود ساعات 10 صبح و حدود 18 عصر صورت می گیرد و این شکارگران در ساعات 12 الی 16 بعد از ظهر به دلیل گرما و رطوبت بالای مزارع برنج به زیر بوته ها و نیز لابلای علف های هرز حاشیه ی مزارع پناه می برند. نتایج بررسی های مربوط به تراکم جمعیت سن های شکارگر روی سه رقم فجر، خزر و نعمت نشان داد که بالاترین تراکم سن ها روی رقم فجر بدست آمد و اختلاف معنی داری بین دو رقم خزر و نعمت مشاهده نگردید. با توجه به اینکه رقم فجر جزو ارقام حساس برنج به کرم ساقه خوار برنج محسوب می شود و تراکم جمعیت آفت روی آن بیشتر از سایر ارقام می باشد، به همین دلیل جمعیت بالاتری از سن های شکارگر به جهت فراوانی طعمه روی این رقم مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: سن های شکارگر، تغییرات جمعیت، برنج، مازندران
 • رویا بیابانی، ساسان قاسمی، محمد صالحی، حشمت الله رحیمیان صفحات 43-55
  بیماری برگ سفیدی نیشکر یکی از مخربترین بیماری های نیشکر در آسیا می باشد. این بیماری به عنوان یک بیماری فیتوپلاسمایی بر روی نیشکر در استان خوزستان نیز گزارش شده است. علاوه بر نیشکر، مرغ نیز علائم برگ سفیدی ناشی از فیتوپلاسما را در این استان نشان می دهد. به منظور خالص سازی نسبی فیتوپلاسمای عامل برگ سفیدی از نیشکر آلوده به بیماری استفاده شد. آموده حاصل از خالص سازی نسبی 40 گرم بافت آلوده به خرگوش تزریق و بعد از خون گیری، آنتی سرم تهیه گردید. آنتی سرم حاصل پس از جذب با عصاره سالم در آزمایش های الیزا (PTA-ELISA)، دیبا (DIBA) و (TPIA) Tissue Print، فقط قادر به تشخیص و شناسایی فیتوپلاسمای همولوگ خود بود درحالی که هیچ گونه واکنشی بین آنتی سرم با فیتوپلاسماهای غیر همولوگ (زردی پروانش، جاروک لیمو ترش، جاروی بادام و برگ سفیدی مرغ) مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: فیتوپلاسما، نیشکر، بیماری برگ سفیدی، سرولوژی
 • محمد مجتبی کامل منش، ساسان قاسمی، آنیتا نماینده صفحات 57-70
  به منظور بررسی روابط علت و معلولی عملکرد دانه با برخی صفات زراعی در ژنوتیپ های لوبیا و تعیین سهم آن دسته از صفات که بیشترین تاثیر را بر عملکرد دارند، آزمایشی با 25 ژنوتیپ در دو شرایط بدون آلودگی و آلودگی به وسیله ویروس موزائیک معمولی لوبیا (Bean common mosaic virus) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. ابتدا ضرایب همبستگی فنوتیپی صفات با یکدیگر محاسبه شد. در شرایط بدون آلودگی صفات تعداد ساقه فرعی، شاخص برداشت و طول دوره زایشی و در شرایط آلودگی تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف و شاخص برداشت با عملکرد دانه همبستگی معنی دار در سطوح احتمال 05/0 و 01/0 نشان دادند. جهت تعیین سهم صفاتی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه داشتند از تجزیه رگرسیون گام به گام و متعاقب آن از تجزیه علیت استفاده شد. در تجزیه رگرسیون گام به گام صفت عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته وسایر صفات به عنوان متغیر مستقل قرار گرفتند. در شرایط بدون آلودگی به ترتیب صفات تعداد ساقه فرعی، شاخص برداشت، وزن بوته و طول ساقه اصلی وارد مدل رگرسیونی شده و در مجموع 84 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمودند. در شرایط آلودگی نیز به ترتیب شاخص برداشت، وزن بوته و تعداد دانه در غلاف وارد مدل گردیدند و مجموعا 93 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمودند و به دلیل معنی دار بودن ضرایب رگرسیون ناقص در مدل باقی ماندند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق شاخص برداشت به عنوان یک معیار گزینش مناسب جهت انتخاب ارقام پر محصول لوبیا در هر دو شرایط بدون آلودگی و با آلودگی معرفی شد. بعد از این صفت بر اساس نتایج حاصل از تجزیه علیت در شرایط بدون آلودگی، صفت تعداد ساقه فرعی و در شرایط آلودگی، تعداد دانه در غلاف به عنوان معیارهای مناسب معرفی می گردند.
  کلیدواژگان: لوبیا، ویروس موزائیک معمولی لوبیا، رگرسیون گام به گام، تجزیه علیت
 • صدیقه محمدی، بهرام منصوری، حمیدرضا زمانی زاده، اصغر حیدری صفحات 71-85
  مکانیسم های آنتاگونیستی سه جدایه Trichoderma harzianum (THJ1، THJ2 & THB)، یک جدایه T. virens و یک جدایه T. viride بر علیه Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی مرطوب ریشه نخود ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی ماکروسکوپی تقابل مستقیم جدایه های Trichoderma و R. solaniمشخص شد که جدایه THJ2 در هر سه نوبت یادداشت برداری به ترتیب به میزان 77/72، 72/94 و 05/94 درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسیلیوم R. solani داشته است. همچنین تمام جدایه های به کاررفته Trichoderma قادر به پیشروی روی میسیلیوم R. solani بودند. در بررسی میکروسکوپی ناحیه تقابل جدایه های Trichoderma و R. solani، تماس، نفوذ و پیچش ریسه ای جدایه های Trichoderma و قطعه قطعه شدن ریسه های قارچ بیمارگر مشاهده شد. در بررسی تاثیر ترشحات مایع خارج سلولی جدایه های Trichoderma مشخص شد که ترشحات مایع THJ2 به میزان پنج و ده میلی لیتر به ترتیب در سه نوبت یادداشت برداری به میزان 34/62، 83/73، 97/70 و 04/68، 59/72، 52/80 درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسیلیوم R. solani داشته است. در بررسی تاثیر ترشحات فرار جدایه های Trichoderma مشخص شد که جدایه THB در هر سه نوبت یادداشت برداری به ترتیب به میزان 02/68، 32/73 و 54/73 درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسیلیوم R. solaniداشته است. به نظر می آید استفاده از ترکیبات غیر فرار بهترین مکانیسم آنتاگونیستی Trichodermaharzianum بر علیه بیمارگر محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: مکانیسم های آنتاگونیستی، جدایه هایTrichoderma و Rhizoctonia solani
 • مقاله کوتاه
 • احسان بیژن زاده، علی بهپوری صفحات 87-93
  به منظور بررسی اثر هتروبلاستی بذر روی ویژگی های جوانه زنی و قدرت گیاهچه در ترب وحشی Raphanus raphanistrum L.)) تحقیق حاضر در دانشکده کشاورزی داراب در سال 1386 انجام شد. این آزمایش در دو شرایط گلخانه ای و آزمایشگاهی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. تیمارها عبارت بودند از سه ارتفاع بوته مادری (60-40، 80-60 و 100-80 سانتی متر) و سه موقعیت بذر در طول گل آذین شامل: 1- بذرهای موجود در پایین گل آذین (خورجین های اول تا پنجم گل آذین) 2- بذرهای موجود در وسط گل آذین (خورجین های ششم تا دهم گل آذین)3- بذرهای موجود در بالای گل آذین (خورجین های یازدهم تا پانزدهم گل آذین). نتایج آزمایشگاهی نشان داد که در هر سه ارتفاع بوته مادری، بذرهای موجود در خورجین های ششم تا دهم گل آذین دارای بیشترین درصد جوانه زنی و بلندترین طول ریشه چه بودند. همچنین در ارتفاع 60 تا 80 سانتی متری بوته مادری، بذرهای موجود در خورجین های ششم تا دهم واول تا پنجم گل آذین بلندترین طول ساقه چه را تولید کردند.در آزمایش های گلخانه ای، بذرهای موجود در خورجین های ششم تا دهم گل آذین در ارتفاع 60 تا 80 سانتی متری بوته مادری، بیشترین تعداد بوته را تولید کردند و بذرهایی که از خورجین های ششم تا دهم گل آذین در ارتفاع 80 تا 100 سانتی متری بوته مادری برداشت شده بودند بیشترین ارتفاع بوته ترب وحشی را در گلدان ها ایجاد کردند.
  کلیدواژگان: ترب وحشی، موقعیت بذر، هتروبلاستی، قابلیت جوانه زنی
 • مقاله های انگلیسی
 • شهرام حسامی، حسین سیدالاسلامی، بیژن حاتمی صفحات 94-106
  زنبور Anagrus atomus (L.) (Hymenoptera: Mymaridae) پارازیتوئید تخم و از عوامل مهم مرگ و میر زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola (Hemiptera: Cicadellidae) در تاکستانهای اصفهان است. در این مطالعه گیاهانی که زنبور روی آنها زمستانگذرانی می کند، پراکندگی پارازیتوئید و میزان پارازیتیسم تخم های زنجرک مو در دو تاکستان طی سالهای 1379 و 1380 بررسی گردید. زنبور A. atomus زمستان را درون تخمهای زنجرک گل سرخ روی رز، نسترن و تمشک به سر می برد. در یک تاکستان که در مجاورت خود میزبانهای زمستانگذران داشت، پارازیتوئید از دهه سوم اسفند از میزبان زمستانگذران خود خارج و یک نسل را در بهار روی آنها تکمیل کرد. از ابتدای اردیبهشت و همزمان با تخمگذاری زنجرک مو، این زنبورها وارد تاکستان شدند. الگوی تشکیل کلنی و پارازیتیسم زنبور نشان داد که پارازیتوئید در تاکستانی که در مجاورت خود میزبان زمستانگذران داشت فراوان تر بود و در اوایل فصل تراکم زنبور پارازیتوئید بیش از دو برابر تاکستانی بود که میزبان زمستانگذران در اطراف خود نداشت. در اواسط فصل میزان پارازیتیسم تخم زنجرک مو در تاکستان با محلهای زمستانگذران به طور قابل توجهی بیشتر بود. پارازیتیسم تجمعی مشخص کرد که افزایش پارازیتیسم در اوایل فصل منجر به افزایش تلفات تخم های زنجرک مو توسط زنبور پارازیتوئید تخم در طول فصل می گردد.
  کلیدواژگان: Anagrus atomus، Arboridia kermanshah، پناهگاه، پارازیتوئید تخم، زنجرک مو، اصفهان
 • حسام الدین رمضانی صفحات 108-113
  اثر چهار قارچ کنترل کنندهTrichoderma hamatum, Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Gliocladium virens و دو باکتری کنترل کننده Pseudomonas fluorescens و Bacillus subtilis روی قارچ عامل بیماری پژمردگی آوندی نخود ایرانی (Fusarium oxysporum f.sp. ciceri) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در بین قارچهای کنترل کننده، T. harzianum با 17 میلیمتر حداکثر کاهش در مقایسه با 7 میلیمتر توسط T. hamatum کمترین کاهش در رشد عامل بیماری گزارش گردید. از لحاظ آماری میزان کاهندگی / کنترل کنندگی رشد قارچ عامل بیماری پژمردگی نخود در بین دو باکتری مورد استفاده در آزمایش تفاوت معناداری مشاهده نگردید. در شرایط مزرعه قارچهای T. harzianum وG. virens وباکتری P. fluorescens که به فرم ماده افزودنی پودر تالک استفاده گردیدند کاهش قابل توجه ای از لحاظ بیماری پژمردگی نخود در مقایسه با تیمار شاهد ایجاد کردند.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیکی، نخود، بیماری پژمردگی، اثر بازدارندگی
|
 • Hadi Ostovan Pages 1-11
  Benthic macroinvertebrate species are differentially sensitive to many biotic and abiotic factors in their environment. The field biotic index is based on family level identification of water arthropods. An interest in environmental quality is one of the major reasons for the study of aquatic insects. The idea of using the aquatic insect community to “indicate” the degree of purity or pollution of a body of water is over half a century old. It is based on the concept of indicator organisms and tolerance levels. During October, November and Dececember 2008 studies were carried out on the field biotic index of Kor river in Marvdasht region (Fars province) using aquatic insects fauna. A total of 16 families were collected and identified in 14 habitat codes of Kor river. In this survey, biotic index of KorRiver was 7.2 and evaluation of the water quality based on the biotic index was calculated. Water quality of Kor river was fairly poor (significant organic pollution) during this survey.
  Keywords: Biotic Index, Water quality, Aquatic Insects, Kor River
 • Mehdi Gheibi, Ebrahim Soleymannejadian Pages 13-25
  Feeding behaviour of the Scolothrips longicornis Priesner preying on Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) was investigated by leaf - island method under laboratory conditions (26±1°C, 60±5% RH and photoperiod of L16: D8 hours). One starved female thrips consumed a mite’s egg, a first instar larva and a protonymph, a deutonymph and an adult female mite in 1.52, 2.63, 3.13, 7.93 and 15.5 minute respectively. The first instar larva of the thrips ate 10.1 eggs or 1.2 female mites, the second instar larva consumed 34.5 eggs or 4.7 female mites and the adult female ate 49.1 eggs or 11.7 adult females per day. The mated female with a prey consumption of 11.7 female mites had the highest appetite. The unmated females and males by daily consumption of respectively 7.3 and 6.2 females had no significant difference in their voracity. The daily mean voracity increased from 0.3 to 17.1 female mites per female thrips by increasing temperature from 5 to 40°C. The rate of feeding severely decreased at 45°C and it was almost equal to rate of feeding at 26°C. Switching behavior of the thrips by using Murdach model, in different proportion of two prey, T. turkestani and E. orientalis shown negative switching and more number of T. turkestani was consumed when the proportion increased. The results indicated that S. longicornis may be a suitable biological agent for suppression of the Tetranychidae mites.
  Keywords: Scolothrips longicornis, Tetraychus turkestani, biological control, feeding behaviour
 • Hassan Ghahari, Hadi Ostovan, Mehrdad Tabari Pages 27-41
  The predator bugs (Heteroptera) are one of the powerful natural enemies in almost agro-ecosystems which have important role in biological control programs. In attention to presence of diverse pests in rice fields and importance of this crop as the main food in Northern Iran, species diversity and population fluctuation of predator bugs were studied in rice fields of Mazandaran province through 2005 - 2006. In a total, 20 species of predator bugs were collected and identified from rice fields of Mazandaran province. Of the collected species, eight species including, Oncocephalus pilicornis Reuter, Oncocephalus plumicornis (Germar), Reduvius pallipes Klug, Rhynocoris iracundus (Poda) and Coranus cf. niger Rambur of family Reduviidae, Stenodema calcaratum (Fieb.), Orthotylus flavosparsus (C.Sahlb.) of family Miridae, and Brachynema puncticornis Rt. of family Pentatomidae are newly recorded from Iran. The results of population fluctuation indicated that the density of predator bugs increases through the crop season gradually, but application of insecticides causes damage to the density population severely. Also, the population density of predator bugs was varied through a day; the most abundant of population was obtained in hours 10 and 18, because of moderate climate. These beneficial insects rest beyond the rice seedlings and among the weeds around the fields through the hours 12 - 16, because of high temperature and humidity in rice fields. The results of population density of predator bugs on three rice varieties including, Fajr, Khazar, and Nemat indicated that highest density was obtained from Fajr and there was not significant difference between the two other varieties. Since the Fajr is a sensitive variety to C. suppressalis and the pest population density on it is higher than other studied varieties, there is higher density of heteropteran predators on this variety than the two others.
  Keywords: Predator Heteroptera, population fluctuation, Rice, Mazandaran
 • Roya Biabani, Sasan Ghasemi, Mohammad Salehi, Heshmatollah Rahimian Pages 43-55
  Sugarcane white leaf (SCWL) is among the most important and economical diseases of sugarcane in Asia. SCWL is reported from Khuzestan province as an emerging phytoplasmal disease of sugarcane. In addition to SCWL, Bermuda grass white leaf (BGWL) the other monocot phytoplasmal disease also is reported from this province. Rabbit has been used for rising of antiserum by injection of partially purified SCWL at 40g of infected tissue. This antiserum exhibited specificity for its homologous phytoplasma antigen in Plate- Trapped Antigen enzyme-linked immunosorbent assay (PTA-ELISA) dot immunoblotting assay (DIBA) and tissue print immuno assay (TPIA). No cross-reactions were observed in reciprocal tests between this antiserum and other tested phytoplasmas.
  Keywords: phytoplasma, Sugarcane, White Leaf disease, serology
 • Mohammad Mojtaba Kamelmanesh, Sasan Ghasemi, Anita Namayandeh Pages 57-70
  In order to study cause and effect of seed yield with some agronomical traits in bean genotypes, two experiments were conducted under field conditions. Twenty five common bean genotypes were sown in 2 separate RCB design with three replications under non-infected and infected conditions. First, phenotypic correlation coefficient of traits with each other was counted. At non-infected conditions number of secondary stem, harvest index, reproduction period and under infected conditions number of seeds in plant, number of seeds in pod and harvest index showed significant correlation with seed yield at 0.05 & 0.01 probability levels. Stepwise regression and then path analysis were used to determine the traits that were effective on seed yield. In stepwise regression analysis seed yield was the dependent and other traits were as independent variables. At non-infected conditions number of secondary stem, harvest index and main stem length were entered in regression model respectively and explained 84% of seed yield variations. In this manner, under infected conditions, harvest index, plant weight and number of seeds in pod justified 93% of seed yield variations. On the basis of achieved results, harvest index was introduced as profitable selection index at non-infected and infected conditions. In order to results of path analysis after harvest index at non-infected conditions number of secondary stem and at infected conditions number of seeds in pod were introduced as suitable indices.
  Keywords: Phaseolus vulgaris, Bean common mosaic virus, stepwise regression, Path analysis
 • Sediqqeh Mohammadi, Bahram Mansoori, Hamid Reza Zamani Zadeh, Asghar Heydari Pages 71-85
  Antagonistic mechanisms of three isolates of Trichodermaharzianum (THJ1, THJ2 & THB), one isolates of T.virens and one isolates of T.viride were studied against wet root rot agent of Iranian chickpea, Rhizoctoniasolani. In dual culture, all isolates of Trichoderma were able to affect the mycelial growth of R. solani. The isolate THJ2 had the highest percent of growth inhibition (72.77, 94.72 and 94.05 %) at three times interval. On the base of microscopic study R. solani was affected by Trichoderma through hyphal contact, hyphal penetration, hyphal coiling and hyphal fragmentation. The effect of Non Volatile Metabolites (NVM) of Trichoderma isolates on mycelial growth of R. solani indicated that the NVM of THJ2 inhibited the growth of pathogen more than other isolates at three times of measurement, using 5ml (62.34, 73.83 and 70.97 %) and 10 ml (68.04, 72.59 and 80.52 %). Volatile Metabolites (VM) of all Trichoderma isolates inhibited mycelial growth wherease T. harzianum (THB) had the highest effect at three times of measurement (68.02, 73.32 and 73.54 %).
  Keywords: Antagonistic mechanisms Trichoderma isolates, Rhizoctonia solani
 • Ehsan Bijanzadeh*, Ali Behpoori Pages 87-93
  In order to investigate the effects of seed heteroblasty on germination and seedling vigor in wild radish (Raphanus raphanistrum L.) this study was conducted in Agricultural College of Darab in 2007. In laboratory and greenhouse, germination and seedling growth studies were conducted on seed harvested from different seed positions and heights of mother plant of wild radish by factorial in completely randomized design using four replications. Treatments consisted of three heights of mother plant (40-60, 60-80, 80-100 cm) and three seed positions within the inflorescence including: 1- Seeds in low part of inflorescence (seeds of the first to fifth siliceous in inflorescence), 2- Seeds in middle part of inflorescence (seeds of the sixth to tenth siliceous in inflorescence), 3- Seeds in upper part of inflorescence (seeds of the eleventh to fifteenth siliceous in inflorescence). The results in laboratory showed that among three heights of mother plant, the seeds of the sixth to tenth siliceous in inflorescence had the maximum germination percentage and produced the tallest length of radicle. Also, in height of 60-80 cm of mother plant, the seeds of sixth to tenth and first to fifth siliceous in inflorescence produced the tallest length of primary shoot. In greenhouse experiments, the seeds of sixth to tenth siliceous of inflorescence in height of 60-80 cm of mother plant produced the maximum number of plants and the seeds that harvested from sixth to tenth siliceous of inflorescence in height of 80-100 cm of mother plant had the maximum height of wild radish.
  Keywords: Wild radish, Raphanus raphanistrum, Seed position, Plant height, Heteroblasty, Germinability
 • Shahram Hesami, Hosein Seyedoleslami, Bijan Hatami Pages 94-106
  Anagrus atomus (L.) (Hymenoptera: Mymaridae) is an egg parasitoid and an important mortality factor for the grape leafhopper, Arboridia kermanshah Dlabola (Hemiptera: Cicadellidae) populations in Isfahan vineyards. A study was conducted to characterize the plants in which A. atomus overwinters, dispersal of the parasitoid, and the level of parasitism of grape leafhopper eggs in two vineyards through 2000-2001. A. atomus overwinters in leafhopper eggs on rose, sweetbriar and blackberry. In a vineyard, with nearby overwintering refuges, the parasitoid emerged by mid-March from alternate hosts. It completed one generation on these alternate hosts, and then arrived in vineyard by late April, synchronized with grape leafhopper oviposition. The pattern of wasp colonization and parasitism indicated that parasitoids were more abundant in the vineyard with refuges close to it. In early spring, density of A. atomus was more than twice in this vineyard compared with vineyard with no refuges close to it. By mid season (July), A. atomus parasitism of A. kermanshah was significantly greater in the vineyard associated with refuges. Cumulative egg parasitism demonstrated that enhanced early season parasitism resulted in a better season-long increase in the mortality imposed by A. atomus on A. kermanshah eggs.
  Keywords: Anagrus atomus, Arboridia kermanshah, refugia, egg parasitoid, grape leafhopper, Lsfahan
 • Hesamedin Ramezani Pages 108-113
  The efficacy of four fungal bioagents viz., Trichoderma hamatum, Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Gliocladium virens and two bacterial bioagents namely Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis were evaluated against the chickpea vascular wilt pathogen, Fusarium oxysporum f.sp. ciceri in vitro condition using Dual Culture Technique. Among the fungal bioagents, T. harzianum produced the maximum inhibition zone of 17 mm compared to the minimum of 7 mm by T. hamatum. There was no significant difference between the inhibition zones produced by P. fluorescens and B. subtilis. Soil application of talc- based formulation of T. harzianum, P. fluorescens and G. virens effectively controlled the vascular wilt of chickpea under field condition.
  Keywords: biological control, Chickpea, Vascular wilt, Bioagents