فهرست مطالب

توانبخشی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1388)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیر احمدی، نادر معروفی، هاجر ذکاوت، محمد پرنیان پور، حمید بهتاش صفحه 8
  هدف
  بی ثباتی قطعه ای ستون فقرات کمری یکی از زیرگروه های کمردردهای غیراختصاصی می باشد که هنوز علت و تشخیص قطعی آن با روش های موجود کاملا روشن نیست. هدف از این مطالعه معرفی روشی جدید و تکرارپذیر است که قابلیت ارزیابی کینماتیک ستون فقرات کمری را در صفحه ساژیتال داشته باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که از نوع اعتبارسنجی و به روش مقایسه ای می باشد، 15 بیمار مشکوک به بی ثباتی قطعه ای ستون فقرات کمری که به صورت ساده و در دسترس انتخاب شده بودند و 15 فرد سالم که با بیماران جورشده بودند، تحت بررسی پارامترهای کینماتیک قطعات حرکتی کمری در حین حرکات فلکسیون و اکستانسیون با استفاده از فلوروسکوپی دیجیتال پالس قرار گرفتند. پارامترهایی همچون جابجایی انتقالی قطعه ای، جابجایی زاویه ای قطعه ای و طول خط مسیر مراکز چرخش لحظه ای (PICR) برای هر قطعه حرکتی محاسبه گردید. همچنین الگوی حرکتی فقرات کمری نیز بین دو گروه مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون های آماری مجذور خی، کولموگروف- اسمیرنوف، تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  جابجایی انتقالی در حین حرکات فلکسیون و اکستانسیون در بیماران تفاوت معناداری را در قطعه حرکتی 1S-5L نشان داد (001/0>p). طول خط PICR نیز برای مهره های 1L و 5L در حین حرکت اکستانسیون در بیماران تفاوت معناداری را نشان داد (001/0>p). 6 بیمار نیز الگوی حرکتی «ترتیبی-تاخیری» را نشان داده و تفاوت معناداری با سایرین داشتند(001/0>p).
  نتیجه گیری
  در حالی که اغلب مطالعات گذشته نتوانسته اند تفاوت مشخصی بین بیماران دچار بی ثباتی قطعه ای مهره های کمری و افراد سالم گزارش نمایند، در این مطالعه تفاوتهایی بین این بیماران و افراد سالم در منطقه میانی دامنه حرکتی مشخص گردید. به نظر می رسد با استفاده از تجهیزات جدیدی همچون ویدئوفلوروسکوپی دیجیتال تشخیص مشکلاتی همچون ناپایداری قطعه ای مهره های کمری روشن تر شود.
  کلیدواژگان: ویدئوفلوروسکوپی، ستون فقرات کمری، بی ثباتی قطعه ای، کینماتیک، حرکت
 • طاهره سیماشیرازی، آذر مهری، نیره مهدی پور، مهدی رهگذر صفحه 17
  هدف
  فرایندهای واجی، تغییراتی است که کودکان به هنگام بیان کلمات در نحوه تلفظ آن ایجاد می کنند تا بیان آن ها برای ایشان راحت تر شود. این پژوهش با هدف بررسی فرایندهای واجی کودکان عادی فارسی زبان 2 تا 4 ساله صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی است. آزمودنی های این پژوهش تعداد 128 دختر و پسر 24 تا 48 ماهه تک زبانه فارسی زبان و فاقد هر نوع اختلال شدید شنوایی، بینایی، جسمانی، ذهنی، گفتار و زبان، عاطفی-روانی، ساختاری و کارکردی در تولید کننده های گفتاری هستند که به صورت تصادفی ساده از مهدکودک های مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، آزمون محقق ساخته فرایندهای واجی، متشکل از 43 واژه یک تا چهار هجایی شامل تمام واج های زبان فارسی است که توسط آن فرایندهای واجی کودکان در مقوله های ساخت هجا، جانشینی همخوان، جانشینی واکه، همگونی کامل، جابجایی، و سایر فرایندها جمع آوری و بررسی می شود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی، تحلیل واریانس یک طرفه و کروسکال والیس تحلیل شد.
  یافته ها
  در هیچ یک از فرایندهای واجی، تفاوت معناداری بین دخترها و پسرها مشاهده نشد (0/05>p)، اما فرایندهای واجی با افزایش سن روند رو به کاهش داشتند که این کاهش در فرایندهای ساخت هجا (0/001>p)، جانشینی همخوان (0/001>p)، جانشینی واکه (0/003=p) و همگونی کامل (0/003=p) معنادار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تفاوت جنسی تاثیری بر چگونگی فرایندهای واجی ندارد. اما با افزایش سن فرایندهای واجی رو به کاهش می روند که می تواند نشانگر رشد ادراکات واجی و تسلط بیشتر کودکان گروه های سنی بالاتر بر نحوه تلفظ لغات باشد.
  کلیدواژگان: فرایند های واجی، کودک فارسی زبان، فرایند ساخت هجا، فرایند جانشینی، فرایند همگونی کامل
 • سالار فرامرزی، مختار ملک پور صفحه 24
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخلات به هنگام روان شناختی و آموزشی خانواده محور بر رشد حرکتی کودکان با نشانگان داون زیر 5 سال در شهر اصفهان انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش تجربی و مداخله ای، والدین 36 کودک مبتلا به نشانگان داون که به صورت تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی تعادلی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند، با استفاده از مدل مشاوره ای «هورن بی» تحت مداخلات روان شناختی و با حضور در جلسات آموزشی تحت مداخلات آموزشی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از نماگر رشد حرکتی ویندرز و مقیاس رشد روانی- حرکتی گزل استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش های آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  با تحلیل داده های به دست آمده مشخص شد که عملکرد کلی فرزندان با نشانگان داون زیر 5 سال، بین دو گروه مداخله و کنترل در مقیاس های رشد و تحول حرکتی، هم در زمینه رشد روانی- حرکتی و هم در زمینه مهارت های حرکتی درشت، تفاوت معنا داری دارد (001/0> p).
  نتیجه گیری
  مداخلات به هنگام روان شناختی و آموزشی خانواده محور در والدین کودکان مبتلا به نشانگان داون، موجب افزایش رشد روانی – حرکتی و مهارتهای حرکتی درشت فرزندان آنها می شود.
  کلیدواژگان: مداخله به هنگام، مداخله خانواده محور، نشانگان داون، رشد روانی، حرکتی، مهارت حرکتی درشت
 • بتول احدی صفحه 32
  هدف
  این پژوهش به منظور مقایسه مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی در کودکان با و بدون مشکلات حرکتی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق مقایسه ای هفده کودک با مشکلات حرکتی و بیست و پنج کودک بدون مشکلات حرکتی که مهارتهای حرکتی آنان بر اساس مقیاس رشد حرکتی لینکلن- اوزرتسکی سنجیده شده بود، به طور تصادفی انتخاب و وضعیت رفتاری و تحصیلی آنها مورد مقایسه قرار گرفت. از فرم والد چک لیست رفتاری کودک برای ارزیابی مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان استفاده شد. داده های حاصل با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد کودکان دچار مشکلات حرکتی در مقایسه با کودکان بدون مشکلات حرکتی پیشرفت تحصیلی ضعیف تری دارند (001/0> p). همچنین نتایج نشان داد که کودکان دارای مشکلات حرکتی، مشکلات کلی، درونی، بیرونی و اجتماعی، شکایات جسمانی، عدم توجه و گوشه گیری بیشتری نسبت به کودکان بدون مشکلات حرکتی دارند (0/001>p)، ولی بین دو گروه از نظر اضطراب/ افسردگی، مشکلات تفکر و جنسیت و رفتار بزهکارانه و پرخانشگرانه اختلاف معناداری وجود ندارد (0/05
  کلیدواژگان: مشکلات رفتاری، مشکلات حرکتی، مشکلات اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، کودکان
 • مختار عراض پور، محمود بهرامی زاده، محمدعلی مردانی، مسعود کریملو، اسماعیل ابراهیمی، رضا وهاب کاشانی، سیدمحمدابراهیم موسوی صفحه 40
  هدف
  این پژوهش با هدف طراحی و ساخت نوع جدیدی از اسپلینت عنکبوتی و مقایسه تاثیر آن با اسپلینت فلزی معمول بر بهبود عملکرد دست بیماران دارای آسیب عصب رادیال انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه شبه تجربی از بیماران دارای آسیب عصب رادیال که به درمانگاه بیمارستان های سینا و امام خمینی تهران مراجعه کرده بودند، 24 نفر به طور تصادفی انتخاب و پس از تخصیص تصادفی تعادلی به دو گروه، تحت درمان به دو روش استفاده از اسپلینت جدید و اسپلینت فلزی معمول قرار گرفتند. میزان دامنه حرکات مفصلی مفاصل مچ، کف دستی-انگشتی، بین انگشتی نزدیک، بین انگشتی دور و همچنین میزان راحتی و اگزمای پوستی بیماران قبل از مداخله و 4 ماه پس از استفاده از اسپلینت ها ارزیابی و نتایج حاصل با استفاده از آزمون های آماری مجذور خی و تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین دامنه حرکتی مفاصل مچ (0/001>p)، کف دستی-انگشتی (0/003=p) و بین انگشتی نزدیک (0/029=p) بین دو گروه تفاوت معناداری داشت، ولی دامنه حرکتی مفصل بین انگشتی دور دو گروه تفاوت معناداری نداشت (0/054=p)، اگرچه نتایج بهبودی گروه اسپلینت عنکبوتی در این مفصل نیز بهتر از گروه دیگر بود.
  نتیجه گیری
  اسپلینت جدید طراحی شده و اسپلینت فلزی معمول هر دو در بهبودی عوارض ناشی از آسیب عصب رادیال(عدم اکستنشن انگشتان، افتادگی مچ و بدشکلی ثانویه) موثر می باشند، ولی اسپلینت جدید به مراتب بهتر از اسپلینت قدیمی عملکرد دست را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: اسپلینت عنکبوتی، اسپلینت داینامیک، آسیب عصب رادیال
 • مهین رپیس دانا، مهدی طباطبایی نیا، محمد کمالی، نرگس شفارودی صفحه 42
  هدف
  این مطالعه به بررسی تجربیات، انتظارات و نیازهای والدین کودکان ناتوان، در ارتباطشان با ارائه دهندگان خدمات تخصصی و همچنین نقش این افراد در روند تطابق والدین با ناتوانی فرزندشان می پردازد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت کیفی و به شیوه پدیدار شناسانه انجام گرفته است. والدین 9 کودک مبتلا به ناتوانی های مختلف، به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق قرار گرفتند. مصاحبه ها ضبط شده و سپس به صورت کتبی پیاده شد. داده های حاصل با استفاده از روش ون مانن تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  تجربیات والدین در رابطه با خدمات تخصصی ارائه شده به فرزندان ناتوان آنها در چهار حوزه قابل طرح و دسته بندی است. این چهار حوزه عبارتند از: خدمات پزشکی، مشاوره، توانبخشی و آموزشی. در حوزه خدمات پزشکی، مهارت برقراری ارتباط، تشخیص به موقع و بیان واقعیت نمود داشت. خدمات مشاوره مشتمل بر مشاوره حمایتی و آموزشی بود. خدمات توانبخشی، پیشرفت عملکردی کودک، امکان مشاهده و مقایسه دیگر کودکان با شرایط مشابه و نگرش درمانگران را در بر داشت. خدمات آموزشی شامل آموزش کنونی و آینده می گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بر مسائل و چالش های مختلفی که والدین در زمینه برخورداری از خدمات با آنها مواجه هستند، دلالت دارد. این نتایج نشان می دهد که با تشخیص و مداخله به موقع، ارتباط همدلانه و مشاوره سودمند، می توان به والدین در تطابق و کنار آمدن با معلولیت فرزندشان کمک کرد تا بتوانند با ایجاد یک نگرش مثبت به مراقبت و پرورش کودکشان بپردازند.
  کلیدواژگان: کودک ناتوان، والدین، تطابق، تحقیق کیفی، پدیدارشناسی
 • محمدرضا نیکو، حجت نیکبخت، عباس علی گایینی، رامین شعبانی صفحه 53
  هدف این مقاله مروری، ارائه شواهد علمی در خصوص آنکه چگونه تمرینات مقاومتی و هوازی کلید اصلی سلامتی، آمادگی جسمانی و طول عمر است و دلایلی که چرا هر دو نوع تمرین موجود در برنامه فعالیت جسمانی جهت افزایش ظرفیت تمرینی بیماران قلبی- عروقی مناسب است، می باشد. هم اکنون بیماری های قلبی– عروقی از دلایل اصلی مرگ و میر و بیماریزایی در سراسر دنیا هستند. هر چند که عوامل ژنتیکی و سن از عوامل تعیین کننده مهم و خطر ساز این بیماری ها هستند، لیکن سایر عوامل شامل فشار خون، افزایش کلسترول خون، مقاومت در برابر انسولین، دیابت و مشکلات موجود در شیوه زندگی نظیر سیگار کشیدن و رژیم غذایی نیز جزء عوامل خطر ساز مرتبط با بیماری محسوب می شوند. پژوهش ها نشان می دهند که نوتوانی قلب در کاهش خطر مرگ پس از سکته قلبی مهم بوده و تجویز انواع تمرینات موجب بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی می گردد و احتمالا کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی را بهبود می بخشد. یافته ها بیانگر آن است که بیماران عروق کرونر دچار کاهش حداکثر توان هوازی، قدرت عضلانی، کیفیت زندگی و فعالیت بدنی هستند که منجر به افزایش خطر شیوع عوامل خطر ساز این بیماری می شود که با افزایش سن افزایش می یابند. تمرینات بدنی موجب افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی و قدرت عضلانی شده و ممکن است موجب بهبود کیفیت زندگی شوند. امروزه تمرینات بدنی جزء مهم درمان بیماری عروق کرونری محسوب می شود که موجب افزایش ظرفیت عملکردی، کیفیت زندگی و پیش آگهی بیماری می گردد و به طور روز افزون در برنامه های درمانی این بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی، بیماری عروق کرونر، نوتوانی قلب
 • رباب تیموری، گلناز مدرسی، شهلا رقیب دوست، فرشته مومنی صفحه 60

  نشانگان لهجه خارجی (FAS) اختلال گفتاری کمیابی است که در اثر ضایعات وارده بر نیمکره چپ مغز ایجاد می گردد. در این نشانگان عموما ترکیب انحرافات زنجیری و زبرزنجیری در تولید سبب ایجاد لهجه خارجی می گردد. جدا از مشکلات تلفظی زنجیری، خطاهای زبرزنجیری غالبا مختصه اصلی نشانگان لهجه خارجی در نظر گرفته می شوند. در این مقاله گزارشی از یک زن فارسی زبان 53 ساله ارائه می شود که پس از سکته مغزی و وقوع انفارکتوس های کانونی در مرکز نیمه بیضی نیمکره چپ، با لهجه خارجی صحبت می کند. بر اساس اطلاعات محققان و پیگیری های صورت گرفته، احتمالا این بیمار اولین مورد نشانگان لهجه خارجی گزارش شده در ایران می باشد. ویژگی های زبرزنجیری گفتار این بیمار در مقایسه با مختصه های گفتاری سخنگویان طبیعی زبان فارسی و با استفاده از نرم افزار Praat نسخه 4-1-9 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده در راستای یافته های تحقیقات پیشین و نشانگر آن هستند که انحرافات عمده در ویژگی های زبرزنجیری گفتار این بیمار در ارتباط با تکیه، سرعت گفتار و درنگ رخ می دهند.

  کلیدواژگان: نشانگان لهجه خارجی، اختلال گفتاری، انحرافات زبرزنجیری، فارسی زبان
|
 • Amir Ahmadi, Nader Maroufi, Hajar Zekavat, Mohammad Parnian, Pour, Hamid Behtash Page 8
  Objective
  Lumbar segmental instability (LSI) is one subgroup of nonspecific low back pain which its diagnosis has not been clarified. The aim of this study was to present a reliable and novel method for evaluation of lumbar spine kinematics in sagital plane.
  Materials and Methods
  In this comparative and validity testing study, 15 low back patients suspected to have LSI and 15 matched healthy subjects were recruited. Pulsed digital videofluoroscopy was used to investigate kinematics of lumbar motion segments during flexion and extension movements. Segmental linear transition and angular displacement, and Pathway of Center of Rotation (PICR) were calculated for each lumbar motion segment. Movement pattern of lumbar spine between two groups and during range of motion were compared.Data were analyzed by statistical methods such as:Chi-square,Kolmogroff-Smirnoff, Independent T test avd ANOVA with repeated measurements.
  Results
  Segmental linear transition was different in patients during both flexion and extension movements at L5-S1 segment (P<0.001). PICR was different in patients for L1 and L5 vertebrae during extension movement (P<0.001). Six patients showed "Delayed-Sequence" movement pattern and were different from others (P<0.001).
  Conclusion
  Previous studies were unsuccessful to determine differences between LSI patients and healthy subjects. This study determined some differences between two groups during the middle range of lumbar spine. New devices such as digital videofluoroscopy can assist in identifying better criteria to diagnosis of LSI in otherwise nonspecific low back patients in hope of providing more specific treatment.
  Keywords: Video fluoroscopy, Lumber spine, Segmental instability, Kinematics, Motion
 • Tahereh Sima, Shirazi, Azar Mehri, Nayyereh Mehdi, Pour, Mehdi Rahgozar Page 17
  Objective
  Phonological processes are the changes which children make in pronunciation while uttering words. The present study aimed at investigating phonological processes of 2-4 year old Farsi-speaking children.
  Materials and Methods
  The subjects of this cross-sectional and descriptive-analytical study included 128 24-48 months old Farsi-speaking boys and girls without any auditory, visual, physical, mental, speech, language, emotional, structural and functional articulation disorders. They were selected by simple random selection method from nurseries of different areas of Tehran. The research tool was an experimental and researcher made test of phonological processes which were designed for this study, and composed of 43 one-to-four syllable words including all Farsi phonemes by which the categories of syllable structure, consonant substitution, vowel substitution, complete assimilation, replacement and other processes were gathered and assessed. The data were analyzed by Independent T-test, Man-Whitney, One-way ANOVA and Kruskal-Wallis.
  Results
  Findings showed no significant difference at phonological processes between boys and girls (P>0.05). Phonological processes showed a decrease trend by increasing age. Different age groups revealed significant difference in syllable structure (P<0.001), consonant substitution (P<0.001), vowel substitution (P=0.003) and complete assimilation (P=0.003).
  Conclusion
  The findings of the present research reveal that gender has no effect on phonological processes. But by increasing age, these processes decrease which may reflect greater mastery of older children on phonological perception and pronunciation.
  Keywords: Phonological processes, Farsi, speaking children, Syllable structure, Substitution, Comlete assimilation
 • Salar Faramarzi, Mokhtar Malekpour Page 24
  Objective
  The purpose of this study was to examine the effect of psychological and educational family- based early interventions on motor development of Isfahanian children with Down syndrome under age 5.
  Materials and Methods
  In this experimental and interventional study, 36 parents who had children with Down syndrome were randomly selected and assigned into two groups by balanced randomized method. Hornby's counseling model and educational plan was implemented on experimental group. To collect data Winders motor developmental checklist and Gesell psycho-motor scale were used. Covariance statistical method was used to analysis the data.
  Results
  Findings showed that there were significant differences in performance of children with Down syndrome, between experimental group and control group in both gross motor and psycho-motor skills (P<0.001).
  Conclusion
  The results showed that psychological and educational family- based early interventions had significantly increased motor development in gross motor and psycho-motor skills of children with Down syndrome.
  Keywords: Early intervention, Family, based intervention, Down syndrome, Psycho, motor development, Gross motor skills
 • Batoul Ahadi Page 32
  Objective
  This study investigated behavior problems and educational achievement between children with and without motor problems.
  Materials and Methods
  Seventeen children with motor problems (as case group) and twenty five children without motor problems (as control group) whom had been identified by Lincoln-Oseretsky Motor Development Scale, were randomly selected and participated in this comparative study. The parent form of the Child Behavior Checklist was used to assess children’s emotional and behavioral problems. Data were analyzed by Independent T test.
  Results
  Results revealed that children with motor problems obtained significantly poorer scores on school achievement areas than control group (P<0.001). Children with motor problems were also found to evidence relatively high level of total, Internal, external and social problems, somatic complaints, attention deficit and reclusion based on parent reports (P<0.001), but there was no significant difference between two groups in anxiety/depression, cogitation, sexuality, criminal behavior and quarrelsome behavior (P>0.05).
  Conclusion
  These findings indicate that all children with movement problems are at risk for problems on behavioral and school achievement areas. Assessment of children with motor problems, regardless of the degree or severity of these problems should examine a wide range of functions in addition to motor functioning.
  Keywords: Behavior problems, Motor problems, Social problems, School achievement, Children
 • Mokhtar Arazpour, Mahmoud Bahrami, Zadeh, Mohammad Ali Mardani, Massoud Karimlou, Esmaeil Ebrahimi, Reza Vahhab, Kashani, Seyyed Mohammad Ebrahim Mousavi Page 40
  Objective
  The goal of this study was to design and manufactureAWT IMAGE the novel spider splint and compare its effect with conventional metallic splint on improvement of hand function in patients with radial nerve injury.
  Material and Methods
  In this quasi experimental study, 24 patients with radial nerve injury from clinics of Sina and Imam Khomeini hospitals who were randomly selected and assigned into two groups by balanced randomized method, were treated with new splint and conventional metallic splint. For the first visit range of motion at wrist, Metacarpophalangeal, Proximal interphalangeal and Distal interphalangeal joints was measured and evaluated the comfortance level and skin eczema. After 4 months follow up the variables was evaluated again. Data were analyzed by Chi square and Independent T tests.
  Results
  The range of motion of joints at Wrist (p<0.001), Metacarpophalangeal (p=0.003) and Proximal interphalangeal (p=0.029) were significantly more in spider splint group thant other group, but there was no significant difference in range of motion of Distal interphalangeal joint (p=0.054), although function improvement of Distal interphalangeal joint was better too in spider splint group tha other group.
  Conclusion
  The new splint and conventional metallic splint were effective on improvement of radial nerve problems (fingers disextension, drop wrist and secondary deformity), but new splint was more effective on hand function improvement.
  Keywords: Spider splint, Dynamic splint, Radial nerve injury
 • Mahin Raeis, Dana, Mehdi Tabatabaei, Nia, Mohammad Kamali, Narges Shafaroudi Page 42
  Objective
  The aim of this study was to examine parent's experiences, expectations, and needs regarding service providers and their roles in the process of copping with a child with a disability.
  Materials and Methods
  A qualitative phenomenological method has been selected for this study. Nine parents of children with variety of disabilities including children with cerebral palsy, intellectual disabilities, and autism were purposefully selected and semi-structured in-depth interview were conducted. Interviews records were transcribed and analyzed using Van Manen's method.
  Results
  Findings were classified in four domains as experienced and perceived by the participants of the study: medical, consoling, rehabilitation, and education services. Problems accessing information were due to interpersonal relationship skills, early diagnosis, and frank and honest communication. Consoling are two folds support and education. In rehabilitation promote (progress) of child's function, to possible of observation and comparison with other children with similar situation, and attitude of therapists were emerged. Education included: present and future.
  Conclusion
  Findings indicate that the families are faced with ongoing challenges when receiving professional services. These findings revealed that early diagnosis and intervention, empathic relationships, and appropriate consultation will help the parents better cope with their children disabilities and become more positively involved in the care and development of their children with a disability.
  Keywords: Disability, Parents, Coping, Qualitative research, Phenomenology
 • Mohammad Reza Nikou, Hojat Nikbakht, Abbas Ali Gaeini, Ramin Shabani Page 53
  The purpose of this review article is to provide scientific evidence how resistance training and aerobic exercise are key constituents of health, fitness and longevity, and bring to realization that including both of them in our physical activity programs allows patients with cardiovascular disease (CVD) to increase their exercise capacity. To date cardiovascular disease (CVD) remains one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide. Although genetic factors and age are important in determining the risk, other factors, including hypertension, hypercholesterolemia, insulin resistance, diabetes, and lifestyle factors such as smoking and diet are also major risk factors associated with the disease.Researches show that cardiac rehabilitation (CR) is effective in reducing mortality risk after myocardial infarction (MI), and variety of exercise prescriptions can improve O2 peak, and possibly improve the quality of life of patients with CVD. Peak aerobic power (O2 peak), muscle strength, quality of life (QOL) and physical activity have been reduced in patient with coronary artery disease (CAD) that lead to a high prevalence CVD risk factors. These abnormalities increase with age too. Exercise interventions that can improve O2peak, muscle strength, and may also result in an improvement in QOL. In conclusion, it is now widely acknowledged that exercise training is an important component of the management of CVD that can improve functional capacity, quality of life, and prognosis.
  Keywords: Endurance training, Resistance training, Cardiovascular diseases, Cardiac rehabilitation
 • Robab Teimori, Golnaz Modarresi, Shahla Raghib, Doust, Fereshteh Momeni Page 60

  Foreign Accent Syndrome (FAS) is a rare speech disorder that occurs as a consequence of the left hemisphere lesions. This syndrome is usually manifested by a combination of segmental & suprasegmental deviations in production. Despite the segmental difficulties, prosodic errors often are considered as the main feature of Foreign Accent Syndrome. In this article, we report a case of a fifty three years old Persian – speaker woman who presents, in marked degree, with the characteristic features of FAS as a result of a stroke. To our knowledge, she is the first reported case of this syndrome in Iran. The suprasegmental features of this patient were analyzed by Praat Software (Version 4.1.9.), and were compared with the speech characteristics of Persian normal speakers’. The results, in accordance with the previous findings, confirm major deviations in the prosodic aspects of stress, rate of speech and junctures in the patient’s speech.

  Keywords: Foreign accent syndrome, Speech disorder, Prosodic deviations, Persian, Speaking