فهرست مطالب

طب جنوب - سال یازدهم شماره 2 (اسفند 1387)
 • سال یازدهم شماره 2 (اسفند 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/12/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بررسی ارتباط برخی یافته های هیستوپاتولوژیک مخاط معده در هیستوژنز‎کارسینوم معده
  آقای داود سهرابی، آقای محمدحسن کریم فر صفحه 1
  زمینه
  سرطان معده، دومین سرطان شایع و دومین علت مرگ ومیر ناشی از سرطان در دنیا است و آدنوکارسینوم معده کشنده ترین سرطان در ایران می باشد. تعداد افرادی که به تازگی سرطان معده آن ها تشخیص داده شده در هر سال رو به افزایش است. هدف از این مطالعه تعیین برخی یافته های هیستوپاتولوژیک در ارتباط با هیستوژنز کارسینوم معده می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد-شاهدی، یافته های بیوپسی 54 نمونه از نواحی غیر تومورال بیمار مبتلا به کارسینوم معده و همین تعداد از افراد گروه شاهد که شامل بیوپسی های غیر سرطانی بودند در بخش پاتولوژی انستیتو کانسر تهران وابسته به سازمان ملی مبارزه با سرطان از نظر گاستریت آتروفیک، متاپلازی روده ای، دیسپلازی، وجود لنفاتیک نودول، انفیلتراسیون ائوزینوفیلی مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در انفیلتراسیون ائوزینوفیلی، تفاوتی میان دو گروه مشاهده نشد، اما در افراد مبتلا به کارسینوم معده، فراوانی گاستریت آتروفیک (76 درصد در مقابل 42 درصد؛ 001/0>P)، دیسپلازی (23 درصد در مقابل 9 درصد؛ 0001/0>P)، متاپلازی روده ای (22 درصد در مقابل 5 درصد؛ 05/0>P) و لنفاتیک نودول (98 درصد در مقابل 39 درصد 0001/0>P) بیشتر از گروه شاهد بود.
  نتیجه گیری
  دیسپلازی ومتاپلازی روده ای وحتی گاستریک آتروفیک می توانند نشان دهنده عوامل خطرساز برای کارسینوم معده باشند. از این رو، در افرادی که بیوپسی می شوند واین علایم را نشان می دهند، نیاز به پی گیری منظم، ضروری است.
  کلیدواژگان: کارسینوم معده، متاپلازی روده ای، گاستریت آتروفیک، دیسپلازی
 • آقای علی اکبر حداد مشهدریزه، آقای محمدرضا سام، خانم صدیقه صفری، آقای علیرضا زمردی پور، آقای سید جواد حسینی، خانم فرزانه صابونی صفحه 98
  زمینه
  قابلیت توالی کوزاک در افزایش بیان ژن های یوکاریوتی مشخص شده است. با توجه به این موضوع می توان از این توانمندی در جهت افزایش بیان پروتئین های نوترکیب استفاده کرد.
  مواد و روش ها
  با هدف بالا بردن بیان ژن فاکتور IX انعقادی، سازه ای بیانی مجهز به پروموتر سایتومگالو ویروس انسانی (CMV) که بیان یک مینی ژن فاکتور IX را تحت کنترل داشت، به توالی کوزاک تجهیز شد. پس از تایید صحت سازه نوترکیب، این سازه به همراه یک سازه بیان کننده فاکتور IX فاقد کوزاک (به عنوان کنترل مثبت) و یک پلاسمید pcDNA3 (به عنوان کنترل منفی) برای ترانسفکشن سلول های تخمدان هامستر چینی (CHO) در سه آزمایش مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. محیط کشت سلول های ترانسفکت شده به منظور آشکارسازی بیان فاکتور IX انسانی پس از 2 و 3 روز جمع آوری و مورد آزمون یک مرحله ای انعقاد قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده در مقایسه با کنترل منفی بیانگر بیان فاکتور IX فعال توسط دو گروه سلول های ترانسفکت شده با پلاسمید‎های نوترکیب بود. مقایسه ابتدایی میزان بیان دو گروه سلول های ترانسفکت شده با دو سازه نوترکیب، نشانگر افزایش بیان توسط سلول هایی است که حاوی توالی کوزاک هستند.
  نتیجه گیری
  علاوه بر تایید نقش افزاینده کوزاک بر بیان فاکتور IX، در این طرح با ساخت پلاسمیدهای بیانی ابزار مناسبی برای مطالعه سیستماتیک بیان فاکتور IX انسانی فعال فراهم شد.
  کلیدواژگان: توالی کوزاک، ژن های یوکاریوتی، پروتئین نوترکیب، فاکتور IX
 • آقای سعید تاج بخش، آقای سپهر صالحی، خانم نسرین معظمی صفحه 108
  زمینه
  یافتن مواد آنتی تومور جدید از اهمیت خاصی در جهت درمان و مبارزه با سرطان برخوردار است. استرپتومایسس ها از مهم ترین میکرو‎ارگانیسم های تولید کننده مواد آنتی تومور می باشند. هدف از این مطالعه، یافتن مواد آنتی تومور در استرپتومایسس های جدا شده از خاک توسط تکنیک کشت سلولی بود.
  مواد و روش ها
  منحنی رشد استرپتومایسس تهیه شد و به منظورتولید فرآورده های میکروبی، نخست سوسپانسیون اسپور به محیط کشت اولیه تلقیح شد و پس از 48 ساعت انکوباسیون، باکتری ها به محیط کشت تولیدی انتقال یافتند. پس از 120ساعت انکوباسیون در محیط کشت تولیدی، در اواخر فاز ثابت رشد فرآیند تولید قطع شد ومایعات تخمیری استرپتومایسس ها جمع آوری شدند. برای غربال‎گری مواد آنتی تومور، روش «سنجش افتراقی مواد سایتوتوکسیک منتشر شده درآگار» بکار گرفته شد که طی آن مایعات تخمیری مذکور روی سلول های T مربوط به لنفوم موش مورد آزمایش قرار گرفتند. فرآورده هایی که قادر به کشتن سلول های سرطانی بودند، با نمایان شدن هاله ای آبی رنگ در کشت های حاوی سلول سرطانی مشخص شدند.
  یافته ها
  مجموعا، 125 فرآورده مربوط به 125 سوش استرپتومایسس به دست آمد که دو فرآورده توانستند پاسخ مثبت (هاله آبی) تولید نمایند.
  نتیجه گیری
  دو فرآورده استرپتومایس های جدا شده از خاک، فعالیت سایتوتوکسیک در کشت سلولی حاوی سلول های توموری از خود نشان دادند، این دو فرآورده می توانند ویژگی آنتی توموری داشته باشند که نیازمند پژوهش های آینده می باشند.
  کلیدواژگان: استرپتومایسس، آنتی تومور، سرطان، سایتوتوکسیک
 • آقای صمد اکبرزاده، آقای محسن آنی، آقای علی اصغر مشتاقی، آقای علی موحد، آقای علیرضا شاهنوش فروشانی صفحه 116
  زمینه
  منیزیم به عنوان کو فاکتور برای فعالیت تعداد زیادی از آنزیم ها ضروری است و در بهبودی سکته قلبی و در تنظیم عملکرد قلبی- عروقی نقش دارد. فعالیت ترانسپورتر سدیم-لیتیوم (SLC) و برخی از شاخص های بیوشیمیایی پلاسما نظیر VLDL، HDL کلسترول، LDL کلسترول، کلسترول تام و تری گلیسرید، سدیم، پتاسیم، اوره و کراتی نین در بیماری های قلبی- عروقی دچار تغییر می‎‎شوند. لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات منیزیم بر فعالیت SLC و شاخص های بیوشیمیایی مذکور می باشد.
  مواد و روش ها
  خرگوش های نر سفید نیوزیلندی با وزن 50±1350 گرم برای این مطالعه انتخاب شدند. این مطالعه در دو بخش in vitro و in vivo انجام گرفت. در بخش in vitroغلظت های مختلف منیزیم بر فعالیت SLC بررسی شد. در بخش in vivo خرگوش ها به دو گروه 5 تایی تقسیم شدند. به گروه اول 40 میلی گرم سولفات منیزیم به ازای کیلوگرم وزن بدن به مدت 2 هفته به صورت داخل صفاقی تزریق شد و به گروه دوم به عنوان کنترل، آب دیونیزه تزریق گردید. در پایان، فعالیت SLC و برخی از شاخص های بیوشیمیایی پلاسما اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  نتایج in vitroو in vivoحاکی از آن است که منیزیم موجب کاهش فعالیت SLC می شود که منجر به افزایش Km و کاهش / Km Vmax می گردد. همچنین نتایج in vivo بیانگر کاهش غلظت های پلاسمایی LDL کلسترول، VLDL، کلسترول و تری‎گلیسرید نیز می باشد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  منیزیم با کاهش فعالیت SLC و همچنین غلظت های پلاسمایی LDL کلسترول، VLDL، کلسترول تام و تری‎گلیسرید، در بهبود وضعیت فشار خون و بیماری های قلبی– عروقی ممکن است مؤثر باشد.
  کلیدواژگان: منیزیم، بیماری‎های قلبی، عروقی، ترانسپورتر سدیم، لیتیوم، کلسترول
 • آقای منوچهر رسولی، خانم سیمین کیانی، خانم مریم به بین صفحه 129
  زمینه
  گونه های بروسلا عامل ایجاد بیماری تب مالت هستند. مشخص شده است که ایمنی تیپ 1 در کنترل عفونت بروسلایی نقش مهمی دارد. در این ارتباط ماکروفاژها نقش اساسی دارند. اینترلوکین 10 که یک سایتوکاین تیپ 2 است و سبب غیرفعال کردن ماکروفاژها می-گردد، دارای اثرات معکوس بر بیماری می باشد. مطالعات نشان داده اند که پلی مورفیسم های ناحیه پروموتر ژن اینترلوکین 10 بر تولید این سایتوکاین تاثیر می گذارند. در این مطالعه ما ارتباط بین این پلی مرفیسم ها بر روی استعداد ابتلا به بیماری تب مالت را بررسی نمودیم.
  مواد و روش ها
  تعداد 190 بیمار مبتلا به تب مالت و 81 دامدار سالم که دام آلوده داشته و محصولات لبنی آلوده آن ها را مصرف می-نمودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی افراد جهت پلی مرفیسم های دو آللی ناحیه پروموتر ژن اینترلوکین 10 در موقعیت‎های 1082- (G/A)، 819- (T/C) و 592- (A/C) به روش PCR-RFLP ژنوتیپ گردیدند.
  یافته ها
  توزیع ژنوتیپ های CC و آلل های C در موقعیت های 819- و 592- ژن اینترلوکین 10 بطور حائز اهمیتی در بیماران بیشتر از دامداران سالم بود (P به ترتیب برابر 034/0 و 008/0). هاپلوتیپ های تکی و دوتایی ATA به طور حائز اهمیتی در گروه کنترل بیشتر از بیماران بود (P به ترتیب برابر 0278/0 و 013/0).
  نتیجه گیری
  فراوانی های بالاتر آلل های C در موقعیت های 819- و 592- ژن اینترلوکین 10 و فراوانی کمتر هاپلوتیپ ATA/ATA در بیماران به عنوان عوامل مستعدکننده بیماری تب مالت مطرح می شوند.
  کلیدواژگان: بروسلا، اینترلوکین 10، پلی مرفیسم ژن، سیستم ایمنی
 • خانم شهناز پولادی، آقای احمد باقرپور برازجانی، خانم نیلوفر معتمد، آقای عبداللطیف امینی، آقای علیرضا رهبر، خانم حکیمه واحدپرست، خانم طیبه غریبی صفحه 139
  زمینه
  امروزه، کاربرد داروهای گیاهی در کاهش میزان چربی و قند خون با استقبال گسترده ای روبرو شده است. کاربرد گیاه اسفرزه در درمان کلسترول خون بالا، نتایج ضد و نقیضی را ارائه داده است.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی شاهددار تصادفی دوسویه کور، 72 نفر از افرادی که دارای سطوح تری گلیسیرید میان 160 تا 200 میلی-گرم در دسی لیتر و LDL کلسترول میان 130 تا 190 بودند، در دو گروه مورد و شاهد به صورت تصادفی قرار گرفتند. در گروه مورد، روزانه 5 گرم پودر دانه گیاه اسفرزه و به افراد شاهد نیز روزانه 5 گرم پودر سلولز داده شد که به صورت ناشتا در آب حل نموده و میل نمایند. پس از 60 روز، از هر دو گروه سطوح لیپیدهای سرمی و قند خون ناشتا بررسی شد.
  یافته ها
  در سطوح تری گلیسیرید تفاوتی در دو گروه دیده نشد، ولی سطح LDL کلسترول سرمی در هر دو گروه کاهش یافت]به ترتیب (07/161 در مقایسه با 50/147 میلی گرم در دسی لیتر در گروه اسفرزه؛ 002/0=P) و (80/156 در مقایسه با 10/132 میلی گرم در دسی لیتر در گروه شاهد؛ 0001/0>P)[. در حالی که HDL کلسترول تنها در گروه شاهد کاهش یافت (88/48 در مقایسه با 34/33 میلی‎گرم در دسی لیتر؛ 0001/0P).
  نتیجه گیری
  اسفرزه می تواند LDL کلسترول سرمی را بدون اثر بر HDL کلسترول کاهش دهد.
  کلیدواژگان: اسفرزه، تری گلیسیرید، کلسترول، قند خون، بیماری های قلبی و عروقی
 • خانم لیلی سخاوت، خانم طاهره زارع طزرجانی، خانم پروین خلاصه زاده صفحه 147
  زمینه
  ویتاگنوس داروی گیاهی است که دارای نقش ضدپرولاکتین و مؤثر بر سندرم پیش از قاعدگی و هیپرمنوره می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر داروی ویتاگنوس بر دردهای پستان در مقایسه با پلاسبو و بررسی مقبولیت و عوارض این داروی گیاهی است.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تعداد 117 نفر زن مراجعه کننده به درمانگاه های زنان با شکایت درد پستان در گروه سنی 50-15 سال به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. به یک گروه 55 نفره به مدت سه ماه روزانه 60 قطره ویتاگنوس و به گروه دوم 62 نفره به مدت 3 ماه، پلاسبو (دارو نما) داده شد.
  یافته ها
  در پایان دوره درمان، 4/88 درصد بیماران به ویتاگنوس و 7/17 درصد به پلاسبو پاسخ دادند (0001/0>P). داروی ویتاگنوس به خوبی تحمل شده و عارضه دارویی نداشت.
  نتیجه گیری
  ویتاگنوس داروی مؤثر و کم عارضه در درمان ماستالژی است و از درمان های شناخته شده که اغلب عوارض بالایی دارند بهتر تحمل می گردد.
  کلیدواژگان: ماستالژی، ویتاگنوس، پرولاکتین، داروی گیاهی
 • آقای آرمان آزادی، خانم منیره انوشه، خانم فاطمه الحانی، آقای ابراهیم حاجی زاده صفحه 153
  زمینه
  چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان یک مشکل سلامتی ویژه است و نیاز به مداخلات جامع پیشگیرانه دارد. این مطالعه با هدف بکارگیری برنامه ارتقاء سلامت در مدرسه بر کنترل عوامل خطر مرتبط با چاقی در نوجوانان دارای اضافه وزن و در معرض خطر اضافه وزن انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع نیمه تجربی است و در دو گروه آزمون و شاهد در شهر تهران در سال 1385 انجام شده است. از میان مدارس راهنمایی پسرانه دولتی منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران دو مدرسه به طریقه تصادفی انتخاب شدند. سپس قد و وزن تمام دانش آموزان اندازه گیری شد و شاخص توده بدنی آنان محاسبه گردید. نوجوانان دارای اضافه وزن و در معرض خطر (براساس نمودارهای مرجع CDC 2000صدک بین 85ام و95ام به عنوان در معرض خطر و صدک بالای 95ام به عنوان اضافه وزن تعریف شده است) شامل 35 نفر در گروه آزمون و 35 نفر در گروه شاهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل ترازو، قدسنج، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک نوجوانان و والدین، پرسشنامه سنجش آگاهی تغذیه ای، پرسشنامه بسامد مصرف مواد غذایی و پرسشنامه ثبت ورزش و فعالیت فیزیکی و تماشای تلویزیون طی یک هفته اخیر بود که توسط نمونه‎های پژوهش قبل و یک ماه پس از اجرای برنامه تکمیل شدند. برنامه که در مجموع 4 ماه به طول انجامید شامل جلسات آموزشی جداگانه برای اولیای مدرسه، والدین دانش آموزان، دانش‎آموزان و نیز تغییرات محیط مدرسه بود.
  یافته ها
  پس از اجرای مداخله، تفاوت معنی داری در شاخص توده بدنی نوجوانان گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد حاصل نگردید (05/0P>). تفاوت معنی‎داری در میانگین امتیاز آگاهی تغذیه ای نوجوانان گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد به دست آمد (0015/0= P)؛ همچنین بین میانگین مصرف لبنیات، تنقلات شور، نوشیدنی های شیرین و غذاهای آماده در مقایسه قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت معنی داری از خود نشان داد (به ترتیب 001/0=P، 006/0=P، 034/0=P و 001/0=P) در حالی که در میانگین مصرف این مواد غذایی در مقایسه قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد تفاوت معنی داری حاصل نگردید (05/0P>). بین میانگین زمان انجام ورزش های با شدت زیاد در طی یک هفته و نیز میانگین زمان تماشای تلویزیون در شبانه روز در گروه آزمون در مقایسه قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری بدست آمد (به ترتیب 04/0=P و 001/0=P) در حالی که در گروه شاهد تفاوت معنی داری در مقایسه قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  هر چند تغییر معنی داری در میانگین شاخص توده بدنی نوجوانان گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد حاصل نگردید، اما بکارگیری برنامه ارتقاء سلامت در مدرسه بر کنترل عوامل خطر مرتبط با چاقی در خصوص الگوی غذایی و فعالیت جسمی مؤثر بوده است و توصیه می شود تاثیر چنین برنامه هایی در مدت زمان طولانی تری مورد سنجش قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه ارتقاء سلامت، چاقی، نوجوانان، مدرسه
 • آقای سید سجاد اقبالی، آقای ایرج نبی پور، خانم زهرا دهقانی صفحه 163
  زمینه
  پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی است که ویژگی آن با از دست دادن توده استخوان و یکپارچگی ریز ساختار استخوان که به شکستگی منتهی می شود، نمود می یابد. شیوع پوکی استخوان با افزایش سن فزونی می یابد. هدف این مطالعه، یافتن شیوع استئوپروز در زنان بالای 50 سال بندر بوشهر بدون در نظر گرفتن عوامل خطر‎ساز پوکی استخوان بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 406 نفر زن بالای 50 سال شهر بوشهر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از 13 منطقه جمعیتی شهر بوشهر انتخاب شدند و به روش DXA در 3 منطقه فمور (گردن، تنه و اینترتروکانتریک) و ستون فقرات (4 L و 2L) تحت انجام دانسیتومتری قرار گرفتند. در مورد هر فرد اطلاعات دموگرافیک، مصرف دخانیات، فعالیت فیزیکی، میزان کلسیم و ویتامین D دریافتی روزانه، شاخص توده بدنی و دور کمر به باسن ارزیابی شدند.
  یافته ها
  میانگین تراکم معدنی استخوان در ناحیه ستون فقرات (844/0±) 944/0 گرم بر سانتی متر مربع و در ناحیه گردن استخوان ران (181/0±) 842/0 گرم بر سانتی متر مربع بود. تراکم استخوانی در هر دو منطقه فوق الذکر با افزایش سن کاهش می یافت (0001/0P<). شیوع، استئوپروز و استئوپنی در ناحیه ستون فقرات در زنان بالای 50 سال شهر بوشهر به ترتیب 0/32 و 4/7 درصد و در ناحیه استخوان ران به ترتیب 6/29 و 9/3 درصد به دست آمد. هیچ تفاوتی میان افراد طبیعی با زنانی که دچار استئوپروز و استئوپنی بودند از لحاظ عوامل خطر ساز ثانویه پوکی استخوان به دست نیامد. اما زنانی که دچار استئوپروز یا استئوپنی بودند بیش از افراد طبیعی، سابقه مصرف دخانیات را چه به صورت فعال روزانه کنونی یا گذشته از خود نشان دادند (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  شیوع استئوپروز و استئوپنی براساس سنجش چگالی توده استخوانی در جمعیت در زنان بالای 50 سال بندر بوشهر از سایر جمعیت های گزارش شده در آمریکا و اروپا و تهران کمتر است.
  کلیدواژگان: استئوپروز، زنان، تراکم استخوانی، منوپوز
 • آقای فرزاد مرادحاصلی، آقای ایرج نبی پور، آقای مجید اسدی، آقای سیروس عباسی صفحه 170
  زمینه
  اندازه گیری حجم تیروئید به کمک اولترا سونوگرافی در پایش برنامه های ید رسانی همگانی در مناطق با کمبود خفیف ید یا عاری از کمبود ید، به جای معاینه فیزیکی تیروئید، برای برآورد میزان رخداد گواتر پیشنهاد شده است. هدف این مطالعه تعیین محدوده رفرانس حجم تیروئید در شهرستان بوشهر می باشد.
  مواد و روش ها
  حجم تیروئید 1247 کودک دبستانی(7 تا 10 ساله) که بر اساس روش احتمال بر مبنای اندازه از خوشه های شهری و روستایی شهرستان بوشهر نمونه گیری شده بودند، میانه و صدک های حجم تیروئید با اولترا سونوگرافی برای سن و سطح بدن برای هر دو جنس تعیین گردید.
  یافته ها
  صدک 97 حجم تیروئید دانش آموزان شهرستان بوشهر براساس سن و جنس از مقادیر پیشنهادی جدید سازمان بهداشت جهانی WHO (تصحیح شده) در تمام سنین کمتر می باشد. شیوع گواتر براساس مقادیر حجم تیروئید WHO برای سن، در جمعیت مورد مطالعه 68/1 درصد و براساس حجم تیروئید برای سن و حجم تیروئید برای سطح بدن براساس مقیاس جدید بین المللی به ترتیب 13/7 و 17/7 درصد بدست آمد.
  نتیجه گیری
  صدک 97 حجم های تیروئید به وسیله اولترا سونوگرافی دانش آموزان شهرستان بوشهر برای تمام سنین کمتر از مقادیر جدید پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی می باشد و از این رو تدوین رفرانس بومی برای برآورد میزان شیوع گواتر توصیه می شود. براساس برآورد میزان شیوع گواتر براساس اولترا سونوگرافی، شهرستان بوشهر “منطقه عاری از کمبود ید” محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: تیروئید، ید، یدرسانی، گواتر، سونوگرافی
 • آقای بیژن مقیمی دهکردی، آقای عبدالرضا رجایی فرد، آقای سید حمیدرضا طباطبایی، آقای بهرام ضیغمی، خانم آزاده صفایی، آقای سید ضیاءالدین تابعی صفحه 177
  زمینه
  سرطان مری ششمین سرطان شایع در ایران می باشد. از آنجایی که پیش آگهی بیماری وخیم است، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان مری صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  کلیه بیماران مبتلا به سرطان مری ثبت شده در مرکز ثبت تومور استان فارس در فاصله زمانی 84-1380 مورد بررسی قرار گرفتند. وضعیت های بقاء کلیه بیماران تا پایان سال 1384 تحت پیگیری قرار گرفت. با استفاده از روش های تک متغیره کاپلان- میر و چند متغیره مدل رگرسیونی کاکس به ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر پیش آگهی بقاء بیماران مذکور اقدام شد.
  یافته ها
  از مجموع 161 بیمار، 99 نفر (5/61 درصد) مذکر بودند. میانگین و میانه زمان بقاء به ترتیب 46/21 ماه و 0/12 ماه حاصل شد. بر اساس روش کاپلان-میر، متغیرهایی از جمله وضعیت تاهل، شغل مردان و زنان، مصرف دخانیات و نوع اولین درمان به عنوان عوامل مؤثر بر بقاء بیماران شناخته شد. همچنین سه متغیر سن تشخیص بیماری، درجه تمایز تومور و نوع اولین درمان نیز به عنوان مهم ترین فاکتورهای مستقل مؤثر بر پیش آگهی بیماران در مدل رگرسیونی کاکس معرفی شدند.
  نتیجه گیری
  متغیرهای سن، تشخیص بیماری و درجه تمایز تومور می توانند به عنوان مهم ترین عوامل پیش آگهی کننده بقاء در برنامه‎های تشخیص و درمان زودرس به منظور افزایش طول عمر در این بیماران مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سرطان مری، پیش آگهی، بقاء، تومور
 • آقای حسین اسماعیلی، آقای غلامرضا حاجیانی، آقای علیرضا منخیان، آقای مهدی پورمهدی بروجنی صفحه 183
  زمینه
  عفونت های قابل سرایت از طریق خون همواره مشکلات زیادی را در استفاده از خون و فرآورده های آن به وجود آورده اند. مطالعه حاضر جهت تعیین فراوانی عفونت های منتقله از طریق خون در بین اهداکنندگان خون مستمر، باسابقه و بار اول استان بوشهر در سال 1385 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه گذشته نگر، کلیه اهداکنندگان خون سازمان انتقال خون استان بوشهر در سال 1385 (20294 نفر) تحت بررسی قرار گرفتند و نشانگرهای عفونت با هپاتیت B، C، ایدز و سیفلیس در آنها با روش های غربال گری و تاییدی مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از بین اهداکنندگان خون استان بوشهر در سال1385، اهداکنندگان مستمر 94/41 درصد، اهداکنندگان با سابقه 43/12 درصد و اهداکنندگان بار اول 61/45 درصد مراجعین را تشکیل می دادند. همچنین، 4/2 درصد اهداکنندگان، افرادی بودند که به صورت محرمانه خون خود را از چرخه مصرف خارج کرده بودند. از کل اهداکنندگان خون، 48 نفر (23/0 درصد) نشانگر هپاتیت B، 42نفر (20/0 درصد) نشانگر هپاتیت Cداشتند و هیچ کدام نشانگر ایدز و عفونت سیفلیس نداشتند و تنها 04/0 درصد اهداکنندگان مستمر شاخص هپاتیت Bرا نشان دادند.
  نتیجه گیری
  عفونت های منتقله ازطریق خون در اهداکنندگان مستمر بسیار کمتر از اهداکنندگان غیر مستمر می باشد.
  کلیدواژگان: اهداکنندگان مستمرخون، هپاتیت B، هپاتیتC، HIV، انتقال خون
|
 • A.A. Mashhadrizeh (Msc), M.R. Sam (Phd), S. Safari (Msc), A.R. Zomorodipour* (Phd), S.J. Hosseini (Msc), F. Sabooni (Phd) Page 98
  Background
  The positive effect of Kozak sequence on the translational efficiency of the eukaryotic genes has been noted and can be used in order to increase recombinant protein expression.
  Methods
  A CMV-regulated human factor IX (hFIX) –expressing plasmid containing factor IX minigene– equipped with the Kozak sequence was constructed. After verification, the constructed plasmid which was in parallel with a Kozak-less hFIX-minigene expressing plasmid (the positive control) and a parental plasmid (pcDNA3) as the negative control were used to transfect Chinese Hamster Ovary (CHO) cells, separately. The expression of the recombinant hFIX (rhFIX) was evaluated by performing one-stage coagulation test on the cultured media collected from the transfected cells after 2 and 3 days.
  Results
  This study indicated the expression of biologically active hFIX by cells transfected with either of the recombinant plasmids in comparison with negative control. The data also shows a higher coagulation activity in the cultured media taken from the cells transfected with the Kozak: hFIX-minigene compared to that of the cells transfected with the Kozak-less hFIX-minigene.
  Conclusion
  In addition to confirming the positive effect of Kozak sequence on the translational efficiency of the eukaryotic genes, the constructed plasmids provide new tools for systematic analysis of the ability of the transfected cells for the production of biologically active hFIX.
 • S. Tajbakhsh* (Phd), S. Salehi (Msc), N. Moazemi (Phd) Page 108
  Background
  Finding new antitumor compounds is essential for treating cancer. Streptomyces species are the major producers of antitumor agents. The objective of the present study was to screen the products of soil isolated Streptomyces species using cell culture technique to detect antitumor agents.
  Methods
  Growth curve of Streptomyces was determined. In the production process, spore suspensions were inoculated to preculture medium and after 48 hours incubation, the bacteria were transfered to production medium. After 120 hours incubation of production medium, the process was stopped and fermentation broths were obtained. "Differential agar diffusion bioassay for cytotoxic substances", as a technique, was performed for the screening of antitumor compounds, so that the fermentation broths were examined on mouse T cell lymphoma using the mentioned technique. Cytotoxicity effect on T cell lymphoma was detected with appearance of blue zone on the cultures containing cancerous cells.
  Results
  Two out of 125 products of Streptomyces showed positive result (blue zone).
  Conclusion
  Two soil isolated Streptomyces products exhibited cytotoxic activity against tumor cell line. Therefore, these two products may have antitumor properties which warrant the need of further investigations.
 • S. Akbarzadeh* (Phd), M. Aani (Phd), S.A.A. Moshtaghi (Phd), A. Movahed (Phd) Page 116
  Background
  Magnesium acts as an essential cofactor for the activity of many enzymes. It regulates the work of cardiovascular system. The activity of sodium–lithium countertransport (SLC) and the concentrations of plasma biochemical parameters such as VLDL, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, sodium, potassium, urea and creatinine are changed in cardiovascular diseases. The aim of this study was to determine the effects of magnesium on SLC activity and some of the plasma biochemical parameters.
  Methods
  New Zealand white rabbits (weighed 1350 ± 50g) were chosen for these experiments. This study was conducted through two in vitro and in vivo techniques. Through in vitro method, the effects of different concentrations of magnesium on SLC activity were investigated. In order to conduct in vivo method, the rabbits were divided into two groups (5 /group). One group was treated by MgSo4 (40 mg/kg body weight) through peritoneum for two weeks. For the second group, deionized water was used. The activity of SLC and mentioned biochemical parameters were determined.
  Results
  The results of both in vitro and in vivo studies showed that magnesium can significantly decrease the SLC activity and also causes an increase in Km and decreased Vmax/Km of the system; and plasma concentrations of VLDL, LDL-cholesterol, total cholesterol and triglycerides were significantly decreased.
  Conclusion
  Magnesium may cause a reduction in blood pressure through decreasing the SLC activity and affecting the concentrations of VLDL, LDL-cholesterol, total cholesterol and triglycerides and so improvement the cardiovascular diseases.
 • D. Sohrabi* (Phd), Mh. Karimfar (Phd), M. Taghi (Phd) Page 129
  Background
  Gastric cancer is the second most common cancer and the second cause of death due to cancer worldwide. Gastric adenocarcinoma is the most common fatal cancer in Iran and the number of patients with diagnosis of gastric cancer is increasing every year. The aim of this study was to compare the histological findings of the biopsies of non cancerous gastric mucosa of patients with gastric cancer and biopsies of gastric mucosa of dyspeptic patients without gastric cancer.
  Methods
  In this case control study, the gastric biopsies of the non neoplastic area of 54 patients with gastric adenocarcinoma and 54 gastric biopsies of dyspeptic patients without gastric cancer were reviewed by two pathologists at an Institute of cancer in Tehran, without knowing from which group the specimens were coming. The investigated variables were atrophic gastritis, dysplasia, intestinal metaplasia and lymphatic nodules.
  Results
  There was no statistically significant difference regarding eosinophilic infiltration, but in patients with gastric carcinoma there were significant differences comparing to the patients without neoplasia in atrophic gastritis (76% and 42%, respectively; p=0.001), dysplasia (23% and 9%, respectively; p=0.0001), intestinal metaplasia (22% and 5%, respectively; p=0.01), and lymphatic nodules (98% and 39%, respectively; p=0.0001).
  Conclusion
  Intestinal metaplasia, dysplasia and even atrophic gastritis can be considered as risk factors for gastric carcinoma. Therefore, in biopsied patients with these findings, a regular follow up is necessary.
 • S. Pouladi* (Msc), A. Bagherpour (Bsc), A. Amini (Md), N. Moatamed (Md), A. Rahbar (Phd) H. Vahedparast (Msc), T. Garibi (Msc) Page 139
  Background
  Nowadays, there is an increasing interest in studying on herbal drugs for decreasing blood levels of lipid and glucose. There is a controversy in studies about the effect of psyllium on hyperlipidemia.
  Methods
  In a double-blind, randomized clinical trial, a total of 72 subjects with serum triglyceride between 160 to 200 mg/dl and cholesterol between 130 to190 mg/dl, were randomly allocated into two case and control groups. We administered 5 gram per day psyllium for the case group, and 5 gram of per day cellulose for the control group. After 60 days, levels of serum lipids and glucose were assessed.
  Results
  There was no significant difference in triglyceride levels between the case and control groups; but the serum LDL-cholesterol levels increased in both groups: 161.07 compared to 147.5 mg/dl in psyllium group (P= 0.002) and 156.8 compared to 132.10 mg/dl in control group (P<0.0001), while HDL-cholesterol level decreased only in the control group (48088 compared to 33.34 mg/dl; P<0.0001).
  Conclusion
  Psyllium can decrease LDL-cholesterol level without affecting the serum HDL-cholesterol level.
 • L. Sekhavat* (Md), F. Zare (Md), A. Aflatoonian (Md) Page 147
  Background
  Vitex agnus-castus is a herbal drug with antiprolactin effect and it is effective in premenstrual syndrome and hypermenorrhea. The purpose of this study was to evaluate vitex agnus-castus extract (chaste tree) in comparison with placebo in treating patients with mastalgia, and evaluation of its acceptability and side effects.
  Methods
  In a double-blind, randomized clinical trial, 117 women with mastalgia, aged 15-50 years old, referring to women’s health centers, were divided into two groups. One group (55 patients) received 60 drops of vitex agnus-castus daily for three months and the control group (62 patients) received placebo for the same period of time.
  Results
  By the end of the treatment, 88.4% of the vitex agnus-castus group and 17/7% of the placebo group showed positive response (P=0.0001). vitex agnus-castus was well tolerated and caused no side effects.
  Conclusion
  Vitex agus-castus is an effective herbal drug with few side effects in treating mastalgia and it is well tolerated.
 • A. Azadi* (Phd), M. Anoosheh (Phd), F. Alhani (Phd), E. Hajizadeh (Phd) Page 153
  Background
  Obesity in children and adolescents is a significant health problem that requires comprehensive prevention and intervention efforts. The present study was carried out to assess the effect of implementation of health promotion program in school on control of risk factor for obesity in obese adolescents and those at risk of obesity.
  Methods
  This quasi-experimental study was carried out involving two groups (case and control) in 1385 in Tehran. Two boys’ secondary schools were selected randomly from secondary schools of 6th region of Education Ministry in Tehran. Body weight and height of the students were measured and body mass indexes (BMI) were calculated. They were divided into two case and control groups, each containing 35 students. The case group consisted overweight and at risk for overweight students (Overweight and at risk for overweight were defined as ≥ 85th and ≥ 95th percentile of age-sex-specific CDC 2000 BMI values, respectively). The tools for data collection included electronic scale, stadiometer, demographic questionnaires of adolescents and parents, Food Frequency Questionnaire (FFQ), nutritional knowledge and a questionnaire for recording physical activity and watching TV in one week. They were distributed to be filled out by students before and one month after the intervention. The interventional program was done in four months included separate educational sessions for teachers, parents and adolescents and changes in school environment.
  Results
  There was no significant differences between the adolescents’ mean Body Mass Index (BMI) in two group after intervention (P>0.05). There was a significant difference between mean nutritional knowledge score in the case group before and after the intervention (P=0.0015). We found significant differences between the mean of intake of dairy products, salty snack, sweets, carbonated beverages and fast food in the case group after and before the intervention (P=0.001, P=0.006, P=0.034, P=0.001; respectively), but there was no significant difference between the intake mean of these food products in the control group after and before the intervention (P>0.05). There were significant differences between the mean time of vigorous physical activity in one week and TV watching in the case group after and before the intervention (P=0.04, P=0.001 respectively) whereas there is no significant differences between mean time of these activities in control group (P>0.05).
  Conclusion
  This research showed that although there were no significant differences between the students’ mean BMI between the two groups after intervention but implementation of this program to control risk factors for obesity regarding dietary pattern and physical activity was successful. Therefore, it is recommended to investigate the effectiveness of such interventions over time in further studies
 • S.S. Eghbali (Md), I. Nabipour* (Md), Z. Dehghani (Md) Page 163
  Background
  Osteoporosis is characterized by low bone mass and microarchitectural deterioration of bone, leading to enhanced bone fragility. Prevalence of osteoporosis increases with age. The aim of this study was to estimate the prevalence of osteoporosis in women older than 50 years old in Bushehr port, irrespective of osteoporosis risk factors.
  Methods
  A total of 406 women over 50 years old were selected from 13 cluster areas of Bushehr port using random sampling method. We used dual x-ray absorptimetry (DXA) for measuring bone mineral density of femoral neck and lumbar areas. Demographic data, smoking, physical activity, daily intake of vitamin D and calcium, body mass index and waist to hip ratio were recorded for each women.
  Results
  Mean BMDs of lumbar spine and femoral area were 0.944 (±0.844) g/cm2 and 0.842 (± 0.181) g/cm2, respectively. BMDs had a trend to decrease with increasing age (P<0.0001). The prevalence of osteopenia and osteoporosis in lumbar spine were 32.0% and 7.4%, respectively and the prevalence of osteopenia and osteoporosis in femur were 29.6% and 3.9%, respectively. No significant differences were observed between normal women and osteoporotic women in secondary osteoporosis risk factors. But osteoporotic women had more history of present or past smoking in comparison to normal women (P<0.05).
  Conclusion
  Prevalence of osteopenia and osteoporosis in women older than 50 years old in Bushehr port is less than USA, Europe and Tehran populations.
 • F. Moradhaseli (Md), I. Nabipour* (Md), M. Assadi (Md), S. Abbassi (Md) Page 170
  Background
  Determination of thyroid volume using ultrasound has been recommended for monitoring public control of iodine deficiency programs in areas with mild iodine deficiency or with no iodine deficiency, instead of physical examination, in order to estimate the prevalence rate of goiter. The aim of this study was to determine the reference ranges of thyroid volume in Bushehr port.
  Methods
  Thyroid volume of 1247 primary schoolchildren aged 7-10 years who were selected by probability proportionate to size method from rural and urban areas of Bushehr port was determined using ultrasonography. Medians and percentiles of thyroid volumes for age and body surface area were calculated for both genders.
  Results
  The 97th percentiles of thyroid volume of Bushehr port schoolchildren according to age and sex were all lower than the corresponding sex-specific normative WHO reference values. Goiter prevalence was 1.68% according to WHO thyroid volume references for age in the studied population. The goiter prevalence according to age and body surface area-specific new normative WHO reference values were 7.13 and 7.17%, respectively.
  Conclusion
  The 97th percentile for thyroid volume, calculated by ultrasonography in Bushehr port schoolchildren, were lower than the international WHO newly recommended reference values in all ages. Therefore, determination of a native reference value for estimating the prevalence rate of thyroid is highly recommended. According to ultrasonographically determined goiter prevalence, Bushehr is an iodine sufficient area.
 • B. Moghimi-Dehkordi (Msc), A.R. Rejaeefard (Phd), S.H.R. Tabatabaee (Msc), B. Zeighami (Phd), A. Safaee (Msc), S.Z. Tabeie (Phd) Page 177
  Background
  esophageal cancer is the 6th most common cancer in Iran. Prognosis in these patients is poor. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the prognostic factors that might affect survival of patients with esophageal cancer.
  Methods
  All patients with esophageal cancer who were registered in Fars cancer registry between 2001 and 2005 were evaluated. They were followed from their diagnostic date until March 20, 2005 (as failure time). Prognostic factors were evaluated using Kaplan-Meier (univariate method) and Cox regression model (multivariate method).
  Results
  Of 161 patients, 99 cases (61.5%) were male. The mean and median survival time was 21.46 and 12 months, respectively. According to the Kaplan-Meier method, variables such as marital status, male's and female's occupation, smoking and type of first treatment were determined as the factors which influence overall survival times of patients. Also, three variables of age at diagnosis, grade of tumor and type of first treatment were identified as independent prognostic factors for survival as determined by Cox regression model.
  Conclusion
  Age at diagnosis and grade of tumor should be considered as the most important prognostic factors in esophageal cancer and early treatment should be considered in order to increase survival time of these patients.
 • H. Esmaeili*, Dvm, Gh.R. Hajiani (Md), A.R. Mankhian (Bsc), M. Poormahdi-Broojeni (Phd) Page 183
  Background
  Blood transmitted infections have always made problems in the use of blood and blood products. In this survey, the seroprevalence of blood-borne infections among regular, sporadic (lapsed) and first-time blood donors of Bushehr city were determined.
  Methods
  In a retrospective study, the prevalence of transfusion transmitted infections was surveyed among all donors of Bushehr city (20294 persons) during March 2006 to February 2007 and infections markers for hepatitis B and C, HIV AIDS and syphilis were surveyed through screening and confirmatory tests.
  Results
  Among 20294 who donated blood through one year in Bushehr province, 8513 were regular donors (41.94%), 2523 sporadic donors (12.43%), 9258 first-time donors (45.61%) and 495 (2.40%) persons were determined as self-exclusion. Of these donors, 48 (0.23%) were HBsAg positive, 42 (0.20%) HCV-Ab reactive, and all were negative for HIV-Ab and syphilis. We found only 0.04% HBsAg positive among regular donors.
  Conclusions
  Blood borne infections among regular blood donors were much less than non regular donors.