فهرست مطالب

پژوهش های زراعی در حاشیه کویر - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1387)
 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1388/04/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشید عارف صفحه 133
  به منظور بررسی تاثیر عناصر روی و بور در غلظت و جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ذرت، یک آزمایش مزرعه ای با پنج سطح روی (0، 15، 30 و 45 کیلوگرم در هکتار روی و محلول پاشی روی) و چهار سطح بر (0، 4 و 8 کیلوگرم در هکتار بور و محلول پاشی بور)، به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در سه تکرار، در سال 1382 در نی ریز فارس انجام شد و رقم ذرت تحت آزمایش، سینگل کراس 401 در نظر گرفته شد. سطوح مختلف روی و بور تاثیری بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در دانه نداشتند، ولی کاربرد تمام سطوح روی و بور، باعث افزایش جذب نیتروژن و پتاسیم در دانه شد. مصرف روی به صورت خاکی، جذب فسفر در دانه را افزایش داد، ولی محلول پاشی روی، تاثیری بر آن نداشت. کاربرد 4 کیلوگرم در هکتار و محلول پاشی اسید بریک، جذب فسفر در دانه را افزایش داد. کمترین میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در دانه، در سطوح بدون روی و نیز بور مشاهده گردید. وجود مقدار زیاد روی در خاک، کمک به افزایش غلظت و جذب نیتروژن ر دانه در اثر مصرف بور نمود. بنابراین در سطح بالای روی، بین بور و نیتروژن اثر همیاری مشاهده شد. محلول پاشی بور، کمک به افزایش غلظت و جذب نیتروژن در دانه، بر اثر کاربرد روی نمود. مصرف بور در سطوح پایین روی، تاثیری بر غلظت فسفر و پتاسیم در دانه نداشت، ولی در سطح بالای روی، باعث افزایش غلظت فسفر و پتاسیم در دانه شد. مصرف بور در هیچ یک از سطوح روی تاثیری بر جذب پتاسیم در دانه نداشت ولی در سطوح بالای روی، جذب فسفر در دانه را افزایش داد. میزان زیاد روی در خاک، کمک به افزایش غلظت فسفر و پتاسیم و همچنین جذب فسفر بر دانه در اثر مصرف بور نمود.
  کلیدواژگان: دانه ذرت، عناصر پرمصرف، روی و بور
 • کیوان کرکودی، رمضانعلی عزیزی، ابولقاسم لواف صفحه 155
  در این تحقیق تاثیر سنین مختلف از شیرگیری بر عملکرد پروار بره های نر نژاد فراهانی مطالعه شد. بدین منظور تعداد 16 راس بره نر در سنین 45، 60، 75 و 90 روزگی به طور تصادفی انتخاب، از شیرگرفته شده و به مدت 90 روز پروار گردیدند. آزمایش در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی با چهار سن از شیرگیری در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سن از شیر گیری میانگین وزن نهایی، خوراک مصرفی روزانه، لاشه گرم و لاشه سرد به طور معنی داری افزایش یافت (05/0 P<): ولی در میانگین کل تغییرات وزن، وزن افت لاشه و درصد افت لاشه، تفاوتی حاصل نگردید (05/0 P>). از طرفی، بین میانگین افزایش وزن روزانه در سنین 45 و60، همچنین 75 و90 روزگی تفاوتی دیده نشد (05/0 P>). میانگین ضریب تبدیل غذایی سنین 45، 60 و 75 روزگی اختلاف نداشت، ولی به طور معنی داری کمتر از سن از شیرگیری 90 روزگی بود (05/0 P<). با توجه به عدم تفاوت معنی دار کل تغییرات وزن، وزن افت لاشه و درصد افت لاشه در سنین مختلف از شیرگیری و نیز با توجه به یکسان بودن آماری ضریب تبدیل غذایی در سنین 45، 60 و 75 روزگی و بهتر بودن این فراسنجه نسبت به سن از شیرگیری 90 روزگی و ازطرفی با احتساب صرفه اقتصادی ایجاد شده در اثر فروش شیر مازاد میش و کاهش تراکم دام در مرتع توصیه می گردد که بره های نر نژاد فراهانی در سن 60 روزگی از شیرگرفته شده و وارد مرحله پروارگردند.
  کلیدواژگان: سن از شیرگیری، صفات پروار، بره نژاد فراهانی3
 • محمد میرزاخانی، امیر حسن امیدی صفحه 173
  این مطالعه به منظور بررسی تحمل به سرما و مقایسه عملکرد دانه ارقام بهاره پیش سرمایی شده با ارقام پاییزه گلرنگ در پاییز سال زراعی 85-1384 در مزرعه آموزشی – تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد اسلامی اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. 28 رقم گلرنگ پاییزه و بهاره به ترتیب به نام های پدیده،S-6-46، LRV-51-13، LRV-51-20، 697، LRV-290، K.W.2، Yenice، LRV-51-11، K.C.72، K.A.72، IL-128، محلی مرند، L.S.P، IL-119،IL-111، محلی میاندوآب، ژیلا، uc-1، نبراسکا – 10، رقم محلی اصفهان، اراک– 2811، FO2، داوری-2811، ES.68،(2) IL-111،(2) LSPو LRV-51-51 استفاده شد. هر رقم در دو ردیف به صورت جوی و پشته و بطول 5 متر کشت شد. صفاتی از قبیل تعداد شاخه های فرعی درهر گیاه، تعداد غوزه در گیاه، تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه، درصد خسارت سرما و عملکرد دانه اندازه گیری شد. بیشترین مقدار عملکرد دانه با 2691 کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار عملکرد دانه با 7/180 کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به ارقام 697 و)2(-IL-111 است. مقایسه میانگین ها نشان داد کهرقم IL-111(2)با میانگین 33/85 درصد سرمازدگی و رقم 697 با میانگین 33/2 درصد سرمازدگی به ترتیب حساس ترین و متحمل ترین ارقام نسبت به سرما بودند. مرحله ساقه دهی گلرنگ، از حساس ترین مراحل رشدی به سرما است و در صورتی که این مرحله با سرما مواجه شود باعث افزایش شدید خسارت سرمازدگی می شود. با توجه به نتایج سایر طرح های تحقیقاتی که توسط نگارنده انجام شده است، به نظر می رسد کاشت گلرنگ پاییزه در این منطقه، قبل از 15 مهرماه با خطر سرمازدگی مواجه خواهد شد. البته نوع رقم و مدیریت مزرعه، از قبیل تعداد دفعات آبیاری، مقدار و زمان مصرف کودهای شیمیایی خصوصا نیتروژن و غیره در افزایش یا کاهش درصد خسارت سرمازدگی گیاهان موثر است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی مقدار تحمل به سرما در ارقام گلرنگ بهاره که قبلا تیمارهای سرمادهی بر روی بذر آن ها انجام شده و مقایسه عکس العمل آن ها با ارقام پاییزه گلرنگ تحت شرایط اقلیمی یکسان در منطقه مورد بررسی بوده است.
  کلیدواژگان: گلرنگ، عملکرد دانه، تحمل به سرما، ارقام بهاره پیش سرمایی شده
 • سارا موحد صفحه 191
  یکی از مهمترین راه های فساد فراورده های گوشتی خام و حرارت دیده، اکسیداسیون چربی و یا بخش چرب آن ها است. در این تحقیق، به منظور جلوگیری از فساد اکسیداتیو نمونه های سوسیس و کالباس، از سه نوع آنتی اکسیدان مصنوعی هیدروکسی آنیزول بوتیله (BHA)، هیدروکسی تولوئن بوتیله (BHT) و ترشیاری بوتیل هیدروکینون (TBHQ) استفاده گردید. محصولات گوشتی مورد آزمایش نیز شامل چهارنمونه سوسیس و کالباس بود که آنتی اکسیدان های مذکور با غلظت های مختلف به خمیر گوشتی این فراورده ها افزوده شد. نتایج عملکرد آنتی اکسیدان های اضافه شده در پایداری بخش چرب فراورده های گوشتی وافزایش مدت نگهداری این محصولات طی دو روش «پایداری در کپسول اکسیژن» و «پایداری در مدت نگهداری» تعیین و در نهایت مشخص گردید که در نمونه های سوسیس و کالباس حرارت دیده ای که به صورت توام از آنتی اکسیدان های TBHQ و BHA به میزان 06/0 درصد و نیز در فرآورده های گوشتی خام که از BHA به تنهایی به میزان 01/0 درصد استفاده شده به ترتیب بیشترین و کمترین زمان پایداری در برابر اکسیداسیون و مدت نگهداری را دارا بودند. این پژوهش طی سال های 87-1386 در شرکت سهامی خاص کشت دانه های روغنی تهران انجام گردید.
  کلیدواژگان: فراورده گوشتی، آنتی اکسیدان، هیدروکسی آنیزول بوتیله، هیدروکسی تولوئن بوتیله، ترشیاری بوتیل هیدروکینون
 • محمد نصری، منصوره خلعت بری صفحه 197
  با هدف مطالعه و بررسی تاثیر غلظت محلول پاشی ریز مغذی [B، Fe، Mg، Mn، Zn، Mo] (0 و 2 و 4 در هزار) و 3 رقم کلزا(Zarfam Hyola-42، SLM 046-) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد ورامین اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد بررسی از لحاظ ارتفاع، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن و شاخص برداشت در سطح 1 درصد اختلاف معنی دار داشتند. Hyola-42 با میانگین عملکرد 3671 کیلوگرم در هکتار (کلاس a) نسبت به رقم Zarfam با میانگین عملکرد 6/2654کیلوگرم در هکتار (کلاس c) 28 درصد برتری نشان داده است. هر چند ارتفاع SLM046 با متوسط 7/126 سانتی متر در بالاترین و Hyola-42 با متوسط 1/116 سانتی متر در پایین ترین کلاس آماری جای گرفت. در سایرصفات تحت بررسی(تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن و شاخص برداشت) Hyola-42 نسبت به 2 رقم دیگر، برتری داشت. غلظت محلول پاشی بر روی تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه درخورجین، وزن هزار دانه، عملکرد، درصد روغن، عملکرد روغن و شاخص برداشت در سطح 1 درصد معنی دار شد. تعداد دانه درخورجین به ترتیب با متوسط 3/36 عدد در غلظت 4 در هزار در کلاس اول و در تیمار شاهد با متوسط 3/27 عدد آخرین رتبه آماری را به خود اختصاص داد. وزن هزار دانه نیز از متوسط 26/3گرم در رقم Zarfam به 27/4 گرم در رقم Hyola-42 رسید. غلظت محلول پاشی باعث افزایش وزن هزار دانه شد؛ که از میانگین 29/3 گرم در تیمار شاهد به 35/4گرم در تیمار غلظت 4 در هزار رسید. عملکرد نیز تحت تاثیر غلظت محلول پاشی قرار گرفت. در تیمار محلول پاشی 4 درهزار نسبت به شاهد، عملکرد دانه 30 درصد افزایش یافت و از متوسط4/2609 به 3726 کیلوگرم در هکتار رسید. اثرات متقابل رقم و غلظت محلول پاشی نیز بر عملکرد دانه معنی دار گردید. رقم Hyola-42 و غلظت 4 درهزار و Zarfam و غلظت محلول پاشی صفر(شاهد) به ترتیب با متوسط 4297 و 2140 کیلوگرم در هکتار، در اولین و آخرین کلاس آماری جای گرفتند. درصد روغن نیز تحت تاثیر غلظت محلول پاشی قرار گرفت و از متوسط 5/40 درصد در شاهد به 98/43 درصد، در تیمار 4 در هزار رسید. اثرات ساده و متقابل رقم و غلظت ریز مغذی بر شاخص برداشت تاثیرگذار بود. هیبرید Hyola-42 با متوسط 53 درصد در کلاس (a) و Zarfamبا متوسط 36 درصد، در کلاس آماری (c) جای گرفت. و تیمار محلول پاشی شاهد با متوسط 37 درصد، کمترین مقدار و تیمار 4 در هزار با متوسط 50 درصد بالاترین، مقدار را به خود اختصاص داد. در نهایت، هیبرید Hyola-42 با تیمار محلول پاشی 4 در هزار، بالاترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد را به دست آورد که برای کشت در منطفه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کلزا، عناصر کم مصرف، رقم، عملکرد و اجزای عملکرد، درصد روغن
 • محمد صادق صبوری، احمد رضا عمانی، مهدی میردامادی صفحه 215
  هدف کلی این پژوهش بررسی، نقش فعالیت های آموزشی و ترویجی در فعالیت های زراعی (انتخاب کود مناسب، ضدعفونی بذور، کنترل علف های هرز، تاریخ مناسب کاشت و کاهش ضایعات) گندم کاران شهرستان گرمسار در طرح محوری گندم طی سال های 83-82 از استان سمنان است. برای انجام این پژوهش از روش های توصیفی و علی- ارتباطی بهره گرفته شد و گندم کاران طرح محوری گندم طی سال 83-82 در شهرستان گرمسار به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. بر اساس نمونه گیری تصادفی 120، نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج به دست آمده در زمینه اثر فعالیت های ترویجی بر فعالیت های زراعی، مشخص شد که 82درصد از افراد در زمینه انتخاب کود مناسب، 73 درصد در زمینه ضدعفونی بذور، 70 درصد در زمینه کنترل علف های هرز، 68 درصد در زمینه تاریخ کاشت و 7/41 درصد افراد در زمینه کاهش ضایعات، اثر فعالیت های آموزشی و ترویجی را در طرح محوری گندم متوسط به بالا ارزیابی نموده اند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی مشخص شد که 24 درصد تغییرات متغیر انتخاب کود مناسب، 20 درصد تغییرات متغیر ضدعفونی بذور، 31 درصد تغییرات متغیر کنترل علف های هرز، 23 درصد تغییرات متغیر تاریخ مناسب کاشت و 18 درصد تغییرات متغیرکاهش ضایعات گندم، بر اثر فعالیت های آموزشی و ترویجی در طرح محوری گندم طی سال های 83-82 بوده است.
  کلیدواژگان: ترویج، گندم، عملکرد، گندم کار، طرح محوری گندم
 • علیرضا صیداوی، علی قطبی، محمد چمنی صفحه 229
  امروزه برای بررسی باکتری های دستگاه گوارش از روش های نوین مولکولی استفاده می شود. باکتری های جنس بیفیدوباکتریوم نقش مهمی در ممانعت از استقرار برخی پاتوژن ها در دستگاه گوارش طیور داشته و ضمن افزایش مقاومت طیور در برابر بیماری ها، سبب بهبود سیستم ایمنی و عملکرد آن ها می شوند. این تحقیق به منظور تعیین جمعیت نسبی باکتری های جنس بیفیدوباکتریوم در دوازدهه، ژوژنوم، ایلئوم و روده کور جوجه های گوشتی در سال 1386 در دانشگاه آزاد اسلامی رشت انجام شد. از تکنیک مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز و شیوه دنسیتومتری برای بررسی جمعیت نسبی این باکتری استفاده شد.برای این منظور، محتویات گوارشی خارج و DNA مربوطه استخراج شد. با استفاده از یک آغازگر اختصاصی، باند اختصاصی مربوط به این باکتری و با استفاده از یک آغازگر عمومی، باند اختصاصی کل باکتری های دستگاه گوارش به دست آمد. سپس به کمک تکنیک دنسیتومتری، جمعیت نسبی باکتری های جنس بیفیدوباکتریوم نسبت به کل باکتری های دستگاه گوارش تعیین شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد باکتری های جنس بیفیدوباکتریوم 50/4 درصد کل باکتری های دوازدهه را شامل می شدند که این مقدار در ژوژنوم معادل 95/4 درصد برآورد شد. همچنین 17/5 درصد کل باکتری های موجود در ایلئوم را باکتری های جنس بیفیدوباکتریوم تشکیل می دادند و نسبت جمعیت این باکتری ها در روده کور نیز معادل 36/9 درصد برآورد شد. جمعیت نسبی باکتری های جنس بیفیدوباکتریوم در بخش های تحتانی روده (ایلئوم و روده کور) نسبت به بخش های فوقانی روده باریک بیشتر بود. همچنین جمعیت نسبی باکتری های جنس بیفیدوباکتریوم در هر سه سن چهار، چهارده و سی روزگی، در روده کور بیش از سایر بخش های مورد بررسی (دوازدهه، ژوژنوم و ایلئوم) بود. نتایج، نشان دهنده متغیر بودن جمعیت باکتری های جنس بیفیدوباکتریوم در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور است که با عملکرد، وظایف و محیط فیزیکوشیمیایی این بخش ها مرتبط است.
  کلیدواژگان: طیور، بیفیدوباکتریوم، فراوانی، دنسیتومتری، روده کوچک
 • موسی الرضا وفایی تبار، فرشید طلعت صفحه 245
  پنبه از خانواده مالواسه (پنیرک)و جنس گوسیپیوم بوده و ارقام تجاری آن در ایران از گونه هیرستوم است. خصوصیات منحصر به فرد الیاف پنبه موجب گردیده تا این محصول به عنوان مهمترین نبات لیفی شناخته شود. این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات صفات زراعی و کمیت و کیفیت الیاف ارقام پنبه ای که از طریق روش های مختلف اصلاحی به دست آمده اند و از نظر یک یا چند صفت، برتری خود را نسبت به ارقام تجاری نشان داده اند در منطقه ورامین انجام گردید. در این مطالعه تعداد 9 رقم به همراه شاهدهای ورامین و ساحل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار طی سال های 85-1384 مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که رقم 43259 ضمن داشتن عملکرد بالا، از اکثر ارقام زودرستر نیز است. این رقم با داشتن طول شاخه زایای کوتاه و ارتفاع کم، به صورت رقمی پاکوتاه ظاهر گردید. این خصوصیات می توانند برای اصلاح ارقام تجاری و تولید رقم جدید در برنامه های اصلاحی و همچنین در برنامه های تهیه بذر هیبرید مدنظر قرار گیرند. سایر ارقام نظیر آوانگارد و اوپال نیز زودرسی بالایی از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: پنبه، خصوصیات کمی و کیفی، ورامین، زودرسی
|
 • Farshid Aref Page 133
  For the purpose of studying the effect of Zn and B fertilizers on the yield, concentration and uptake of N, P and K in the corn grain, a factorial experiment consisting of five levels of Zn (0, 15, 30 and 45 kg/ha Zn, as Zn solution spray) and four levels of B (0, 4, and 8 kg/ha as B, and B solution spray) in a completely randomized block design was conducted in three replications during 2002 in Fars Neyriz region of Iran,. A corn variety Single Cross 401 was the test crop. The effects of Zn and B on N, P and K concentration in the grain were insignificant. Application of Zn and B in all levels increased uptake of N and K in the grain. Application of Zn, only to the soil, increased P uptake in the grain. The use of 4 kg/ha and spraying of boric acid, increased P uptake by the grain. The lowest grain uptake of N, P and K were seen at no Zn and B levels. A high Zn content in the soil helped increasing the concentration and uptake of N in the grain by B application, therefore, at high levels of Zn, there was a synergism between B and N. Boron spraying helped with increasing the concentration and uptake of N in the grain by Zn application. Boron application at low Zn levels had no effect on P and K concentration in the grain, but at high Zn level, increased P and K concentration in the grain. Boron use had no effect on K uptake by the grain at any level of the Zn, but at high Zn levels, it increased P grain uptake. High level of Zn in the soil helped with increase in P and K concentration as well as P grain uptake by B application.
 • Karkoodi. K., Azizi. R., Lavvaf. A. Page 155
  In this study effect of different weaning ages on feedlot performance of Farahani male lambs was studied. A number of 16 male 45, 60, 75 and 90 days-old lambs were randomly selected, weaned and fattened for 90 days. The study was carried out on a completely randomized design with four weaning weights in four replicates. Results showed that increasing weaning weight significantly increased, daily feed intake, warm and cool carcass weights, but had no significant effect on total live weight, shrunk body weight and carcass shrunk percent. Thus, no difference was observed in average daily gain between 45 and 60 days ages. Mean of feed conversion ratio for 45, 60 and 75 days-old lambs was not significantly different; however, it was significantly lower than 90 days weaning weight lambs. According to no significant changes in total weight changes, shrunk body weight and carcass shrunk percent in different weaning weights and as feed conversion ratio for 45, 60 and 70 days-olds was statistically the same and better than 90 days weaning weight in addition to economical conditions which can be formed by selling the un used milk and decrease in animal aggregation in pastures 60 days age may be suggested for weaning weight of Farahani male lambs for fattening.
 • M. Mirzakhani, A. H. Omidi Page 173
  This study was carried out in order to comparison of tolerance chilling stress and grain yield in prechilling spring cultivars with winter safflower cultivars in field of farahan university in Markazi province in 2006. A randomized complete block design with three replications was used 10 number of prechilling spring cultivars and 18 number of winter safflower cultivar: (Padide, S-6-46, LRV-51-13, LRV-51-20, 697, LRV-290, K.W.2, Yenice, LRV-51-11, K.C.72, K.A.72, IL-128, Marand local variety, L.S.P, IL-119, IL-111, Miandoab local, Gila, uc-1, Nebraska-10, Esfahan local variety, Arak-2811, FO2, Davari-2811, ES.68, IL-111(2), LSP(2), LRV-51-51. Each plot consisted of 2 rows, 5 m long with 50cm between rows and 5cm between plants on the rows. Some important characteristics such as: plant height, umber of branches per plant, number of grain per head, 1000-seed weight and grain yield were recorded. The results indicated that 697 cultivar with (2691 kg/ha), LRV-51-20 cultivar with (2062 kg/ha) cultivar and, K.C.72 with (2043 kg/ha) grain yield were significantly superior to the other treatments. The purpose of use prechilling spring cultivars to define least on new cultivar for planting in autumn in climate Farahan region.
 • Sara Movahhed Page 191
  On of the most important ways of fresh and heated sausages deterioration is their fat oxidation. In this study three types of synthetic antioxidants including butylated hydroxi anysol (BHA), butylated hydroxi toluene (BHT), and tertiary butyl hydroquinone (TBHQ) were used in order to preventing oxidative deterioration. The studied meat products included four types of sausages which different concentration of these antioxidants were added to their pulpy products. The results of adding the antioxidants in stability of the products fat and their shelf life were determined through ((Oxygen Bomb Test (OBT))) and ((Oven Storage Test (OST))). Finally it was suggested that the heated samples of sausage using both BHA and TBHQ amounted 0.06% as well as fresh products using only 0.01% BHA, had the longest and the shortest shelf life against oxidation and keeping duration, respectively. This study was carried out during 2007-2008 in oily seeds cultivation co, Tehran.
 • M.Nasri. M.Khalatbari Page 197
  In order to study and effect of solution sprinkle of microelement (0, 2,4per1000) and rapeseed 3 genotypes (Zarfam Slm046, Hyola-42) an experiment performed randomized as a factorial in the form of complete blocks plan at 3 repetition at the research farm of Agricultural College of Varamin Azad University in agronomical year 2004. The result of analysis of variance showed that surveyed genotypes had significant difference in respect to the number of pod per plant, number of grain per pod, 1000 seed weight, grain yield, oil yield and harvest index (HI) on %1 level. Hyola-42 genotype by 3671 kg/ha yield mean (a) was better then Zarfam genotype by 2654,6 kg/ha yield mean(c). Although SLM 046 height by 126.7Cm mean was in highest level and Hyola- 42 by 116.1 Cm mean was in lowest level, in the rest of surveyed characteristics, Hyola-42 was better then other 2 genotypes. Concentration solution was significant considering to number of pod per plant, number of grain per pod, 1000 seed weight, grain yield, oil percent, oil yield and harvest index (HI) in %1 level. At the first group, number of grain per pod by 36,3 number mean and 4 per1000 concentration and at control group treatment by 27.3 number mean was the latest statistical level. 1000 seed weight increased from 3,26 gr mean in zarfam genotype to 4,27 gr in HYola-42 genotype. Concentration solution led to increase 1000 seed weight and this amount reached from 3,29 gr mean in control group treatment to 4,35 gr in 4 per1000 treatment. Also yield affected on solution sprinkle and by high amount of solution sprinkle in 4 per1000 increased 30% rather than seed yield. From the mean of 2609.4 kg/ha reached to 3726 kg/ha. Also interaction of genotype and solution sprinkle became significant. Hyola-42 genotype and concentration 4 per1000 and zarfam genotype and solution sprinkle zero% (control) with the mean of 4297 kg/ha and 2140 kg/ha were in the first and last statistical level respectively. Oil percent also effected on solution sprinkle and from mean % 40.5 in control group reached to %43.98 in treatment 4 per 1000.Harvest index also effect on genotypes and micro element, Hyola-42 by mean 53% was in level (a) and Zarfam genotype by mean 36% was in statistical level (c), In treatment control group solution sprinkle by mean 37% was the least quality and treatment 4 per1000 by mean 50% was the most quality.
 • Page 215
  The main objective of this article is to present the results of a study done about the impact of agricultural extension and education in farming practices of wheat farmers in Garmsar Township. The research design was a descriptive and causal correlative method. Wheat farmers in Garmsar township who cultivated wheat by the use of irrigation in the year of 1382-83 were the target population for this study. A random sample of wheat farmers selected from Garmsar township(n=120). The main results of the study revealed that 82% of respondent about appropriate manure, 73% about sterilizing, 70% about weed control, 68% about time of planting have unsure to high attitude about impact of agricultural extension and education in farming practices of wheat farmers. As 24% changes in using of appropriate manure, 20% changes in using sterilizing, 31% changes in weed control and 23% changes in appropriate time of planting by participated in extension practices explained
 • A.R. Seidavi, A. Qotbi, M. Chamani Page 229
  Today, it is used modern molecular techniques for investigation on gastrointestinal bacteria. Bifidobacterium spp. have critical role in prevention of some pathogens colonization in gastrointestinal tract's poultry. These bacteria increase poultry resistance against diseases and improve their immune system and performance. This experiment was conducted in order to determining of relative population of Bifidobacterium spp. in duodenum, jejunum, ileum and cecum of broiler chickens at 2007 in Islamic Azad University, Rasht Branch. It was removed gut contents and extracted their DNA. It was obtained a specific band for detecting of mentioned bacterium using a set specific primer and also a specific band for detecting of all bacteria. It was determined relative population of Bifidobacterium spp. relative to total gut bacteria. Result analysis was showed Bifidobacterium spp. consists 4.50% of total duodenum bacteria. Also it was showed Bifidobacterium spp. consists 4.95% of total jejunum bacteria. Meanwhile Bifidobacterium spp. consists 5.17% of total ileum bacteria. Furthermore it was showed Bifidobacterium spp. consists 9.36% of total cecum bacteria. Relative population of Bifidobacterium spp. in lower segments i.e. ileum and cecum were higher than upper segments i.e. duodenum and jejunum. Meanwhile, relative population of Bifidobacterium spp. in 4, 14 and 30d of ages in cecum were higher than other segments i.e. duodenum, jejunum and ileum. Obtained results showed Bifidobacterium spp. populations were variable in various intestine segments and correlated with their functions and physicochemical environment.
 • M. Vafaie-Tabar, F. Talat Page 245
  Cotton belongs to the family Malvacea and genus Gossypium and commercial cultivars in Iran belong to species Hirsutum. Cotton is the most important natural source of fiber currently used in the textile industry. This study was carried out at Varamin research center in order to evaluate the agronomy and fiber quality traits of new developed cotton varieties which are having high performance in term of various traits as compare to current commercial cultivars. The assessment comprising nine cultivars as well as Varamin and Sahel cultivars as checks, performed during 2005-2006 using RCBD with four replications. The results showed that cultivar 43259 had outstanding features in view of yield and earliness. Because of short sympodia and lower plant height, this variety was appeared as a dwarf and compact cultivar as compare to others. These remarkable characters can be used in development of current commercial cultivars or breeding of new varieties and hybrid seed production programs. Two cultivars, namely Avangard and Opal showed highest value of earliness compare to others.