فهرست مطالب

یافته - سال دهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1387)
 • سال دهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1387)
 • 144 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/11/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • هدایت نظری، مرضیه مومن نسب، فاطمه ورشوچی، سعید فروغی* صفحه 3
  مقدمه

  حدود 8% جمعیت بالغ کشور اعتیاد دارند و روزانه حدود 500 نفر به این جمعیت اضافه می شود. پیامدهای اقتصادی اجتماعی و بهداشتی بسیار سنگین چون طلاق، فحشاء، دزدی و قتل، ابتلای به ایدز و هپاتیت و ضرری معادل 29 درصد درآمد ملی از جمله عوارض اعتیاد برای کشورماست. امکانات محدود فعلی موجود در مراکز بستری و سرپایی درمان اعتیاد و روش های وقت گیر و هزینه بر موجود، باعث شده تا روش های ترک سریع اعتیاد از دیدگاه کارآیی، عوارض جانبی تحمل و عود اعتیاد هر روز بیشتر مورد توجه و امتحان قرار گیرند.

  مواد و روش ها

  از فروردین تا شهریور ماه 1384، 140 مرد معتاد به مواد افیونی (هروئین و تریاک) که در دو گروه جداگانه همتاسازی شده بودند به ترتیب تحت سم زدایی سریع با نالترکسون و متادون قرار گرفتند. روند ترک اعتیاد در تمامی بیماران به مدت 3 ماه تحت نظر بود و در گروه اول کلونیدین، بنزودیازپین و نالترکسون همراه با درمان علامتی در 4 روز اول و ادامه ی درمان نگهدارنده با نالترکسون و در گروه دوم متادون تراپی به مدت یک ماه انجام شد.

  یافته ها

  سن مددجویان بین 73 – 18 با میانگین 34 سال و بهره ی هوشی همگی حداقل نرمال بود. میزان موفقیت در روش سریع 55% و در روش متادون 50% بود. عود در روش سریع کندتر رخ داد و کمتر بود (45% در مقابل 50%). گرچه تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. میزان موفقیت بیشتر در روش سریع مربوط به نمونه های دارای سابقه ی اعتیاد کمتر و معتادین به هروئین بود که این مقادیر در روش متادون مربوط به نمونه های با سابقه ی اعتیاد بیشتر و معتاد به تریاک بود. در هر دو گروه ارتباط بین موفقیت در ترک با نوع اعتیاد، شغل، تاهل و سطح تحصیلات معنی دار نبود. مهمترین عارضه ی جانبی درمان افت فشارخون شریانی (در گروه سریع 10% و در گروه متادون 5%) بود.

  بحث و نتیجه گیری

  روش سم زدایی سریع با نالترکسون با توجه به میزان موفقیت بالا، زمان کمتر و عوارض ناچیز می تواند روش مناسبی در سم زدایی افیون ها در زمان کمتر و حجم بیشتر داوطلبان ترک باشد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، مواد افیونی، ترک، سم زدایی سریع با نالترکسون
 • مژگان جاریانی، ماندانا ساکی، مهدی بیرجندی، حمید احمدی، معصومه روهنده، افسانه بدری صفحه 12
  مقدمه
  اختلال شخصیت مرزی یک اختلال ناتوان کننده است که 2 در صد جامعه را شامل میشود. درمانهای مختلفی برای آن پیشنهاد شده است. هر چه درمان بتواند طیف وسیعتری از علائم را پوشش دهد، مناسبتر است. در این اختلال ابتلاء به مواد مخدر نیز شایعتر است، که این امر موجب پیچیدگی علائم شده و بهبودی را دشوار تر می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر الانزاپین و سرترالین در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام گرفته است.
  مواد وروش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمائی بالینی بوده است. 120 نفر زن و مرد پس از مصاحبه بالینی روانپزشک بر اساس معیارهای تشخیصی جهت اختلال شخصیت مرزی و تحت درمان نگهدارنده با متادون انتخاب و بطور کاملا«تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. یک گروه تحت درمان با الانزاپین با دوز 10-5 میلی گرم و گروه دیگر تحت درمان با سرترالین با دوز 100-50 میلیگرم قرار گرفتند. پرسشنامه 90% قبل از درمان ودر هفته های 4، 8 و12 جهت کلیه واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد.
  یافته ها
  مطابق کارآزمائی بالینی انجام شده در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی تحت درمان نگهدارنده با متادون، سرترالین و الانزاپین در بهبود علائم افسردگی و اضطراب،کاهش حساسیت در روابط بین فردی و پرخاشگری و همچنین کاهش علائم وسواسی، بدبینی و جسمانی کردن موثر بوده اند اگرچه در بسیاری از ایتم ها الانزاپین علائم را بیشتر تخفیف داده است.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجائی که نتایج مطالعه مبین تاثیر داروهای اولانزاپین و سرترالین در بهبودی علائم بیماران با اختلال شخصیت مرزی بود، پیشنهاد می گردد از دارو درمانی توام با سایر درمانهای رواندرمانی جهت کنترل علائم اختلال استفاده شود.
 • حسین کرمی، کورش وحیدشاهی، مهرنوش کوثریان، علی عباسخانیان، نیکو پروین نژاد، سارا احتشامی، معصومه میرراجعی صفحه 20
  مقدمه
  از آنجا که اطلاعات دقیقی در مورد عوارض بینایی در بیماران تالاسمی منطقه مازندران وجود ندارد دراین مطالعه شیوع عوارض چشمی و عوارض مرتبط با آن در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور تحت پوشش بخش تالاسمی بیمارستان بوعلی سینای ساری مورد بررسی قرار گرفت. ‎.‎
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی مقطعی وجامعه مورد مطالعه 60 نفر از بیماران تالاسمی ماژور تحت پوشش بخش تالاسمی بیمارستان بوعلی سینای ساری بودند. بیماران از نظر وضعیت بیماری و عوارض آن از پرونده موجود در بخش بررسی شده سپس بررسی حدت بینایی توسط اپتومتریست و با کمک چارت اسنل و بررسی ته چشم توسط پزشک انجام شد.. ابزار مطالعه پتانسیل برانگیخته بینایی( VEP )دستگاه TOENEES ساخت ایتالیا بود که واجد قابلیت اخذ VEP و P 300 بود. یافته ها با نرم افزار SPSS 13 و استفاده از ابزار آمار توصیفی و تستهای آماری مناسب تحلیل گردید. ‎.‎
  یافته ها
  مطالعه بر روی 60 بیمار که 33 نفر از آنها (55%) مذکر بودند انجام شد. در مطالعات چشمی 4 نفر (6/6%) از نظر اپتومتری مشکل داشتند سه بیمار با اصلاح عیب انکساری دید نرمال پیدا نمودند. در معاینات اسلیت لامپ 3 بیمار (5%) مبتلا به کاتاراکت به صورت Inferior Posterior cortical cataract بودند. 2 بیمار (3/3%) نیز رسوبهای دانه ای در نواحی محیطی و سطحی عدسی punctuate lens cortical opacity داشتند. یک بیمار (7/1%) نیز mild nuclear ‎sclerosis داشت. در معاینات با افتالکوسکوپ مستقیم و غیر مستقیم 4 بیمار (7/6%) تغییرات رنگدانه ای در ناحیه ماکولا و یک بیمار (7/1%) تغییر در عصب بینایی به صورت Left optic nerve head pit داشتند. همچنین در ارزیابی نوروفیزیولوژیک به صورت VEP هیچیک از بیماران یافته غیر طبیعی از نظر زمان تاخیر یا latency و ولتاژ نشان ندادند. ‎.
  بحث و نتیجه گیری
  این پژوهش نشان می دهد که در بیماران ما مجموعا 20% دچار عوارض چشمی بودند. عوارض یافت شده در مطالعه ما می تواند ناشی از سمیت مستقیم دسفرال، توکسیسیتی آهن،و اثرات دارو در اتصال به مس و روی و خارج کردن آنها از سلول های شبکیه و یا از عوارض خونسازی خارج مغز استخوانی تالاسمی باشد. مسلما با استناد به یافته های فوق معاینات و پیگیری مستمر این بیماران از لحاظ عوارض چشمی و تنظیم دوز دسفرال ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، عوارض چشمی، دسفرال
 • علیرضا خلعتبری، تقی طریحی صفحه 28
  کلیات موضوع: در این مقاله مجموعه مطالعات آزمایشگاهی و بالینی صورت گرفته در زمینه استفاده از سلول های استرومایی مغز استخوان جهت بهبود ضایعات عصبی، مورد بررسی قرار گرفته است ‎.‎ تاریخچه: در مغز استخوان دو دسته سلول بنیادین وجود دارد: سلول های بنیادین خونسازو سلول های بنیادین غیر خون ساز (استرومایی). بررسی های vitro In نشان داده است که سلول های استرومایی مغز استخوان قابلیت تمایز به سلول های مختلف از جمله سلول های عصبی را دارا می باشد. از طرف دیگر مطالعات vivo In نیز نشان داده است که در پی تزریق سلول های استرومایی مغز استخوان به بافت عصبی آسیب دیده، این سلولها ضمن یکپارچه شدن با بافت عصبی میزبان وتمایز به سلول های عصبی، زمینه بهبود نسبی بافت آسیب دیده وبازگشت حرکات مختل شده را نیز فراهم می آورد. همچنین بررسی ها نشان داده که علاوه بر تزریق مستقیم سلول های استرومایی در بافت عصبی آسیب دیده، از سایر روش های غیر تهاجمی از جمله تزریق درون وریدی، تزریق درون بطنی و روش بزل کمری نیز جهت پیوند این سلول ها میتوان استفاده نمود. ‎.‎
  مواد و روش ها
  مطالعات صورت گرفته در خصوص تمایز سلول های استرومایی مغز استخوان به سلول های عصبی را می توان در دو بخش مورد بررسی قرار داد: تمایز سلول های استرومایی مغز استخوان در‎ In vitro‎و تمایز سلول های استرومایی مغز استخوان در‎ In vivo‎ بررسی ها نشان می دهد که پیوند سلول های استرومایی مغز استخوان، روند ترمیم نقایص نورولوژیک را در مدل های حیوانی سکته مغزی، ضربات مغزی، ضایعات نخاعی، بیماری پارکینسون و نیز ضایعات اعصاب محیطی بهبود می بخشد. ‎.‎
  بحث و نتیجه گیری
  امروزه سلول های استرومایی مغز استخوان به جهت تهیه آسان از مغز استخوان بیمار و در نتیجه عدم واکنش سیستم ایمنی به دنبال عمل پیوند، سرعت تکثیر زیاد سلول ها در محیط کشت، بیان ژن های مربوط به سلول های عصبی، یکپارچه شدن با بافت عصبی میزبان پس از پیوند؛ به عنوان یکی از منابع سلولی مطلوب جهت بهبود ضایعات عصبی مطرح می باشد.
  کلیدواژگان: ضایعات عصبی، پیوند سلولی، سلول های استرومایی مغز استخوان
 • مرضیه اکبرزاده، راحله مجربیان، محمد ابراهیم پارسانژاد، طاهره کشاورز، نجف زارع صفحه 37
  مقدمه
  سندرم تخمدان پلی سیستیک شایع ترین اختلال هیپرآندروژنیک در سنین باروری می باشد. میزان شیوع آن تقریبا 10-5 درصد خانمها در سنین باروری است. هدف این پژوهش بررسی میزان تحمل غیرطبیعی گلوکز، مقاومت به انسولین عوامل خطرزای مؤثر بر بروز دیابت تیپ 2 در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی سیستیک و بررسی تحمل غیر طبیعی گلوکز ومقاومت به انسولین می باشد. ‎.‎
  مواد و روش ها
  پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که به منظوربررسی تحمل غیر طبیعی گلوکز ومقاومت به انسولین و بروز دیابت تیپ در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی سیستیک انجام شده است. نمونه های این مطالعه را 150 نفر از بیماران واجدشرایط پژوهش تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری آسان مبتنی بر هدف انتخاب شدند. از بین نمونه ها 125 نفر آزمایشات را انجام دادند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، ترازو، متر، آزمایش گلوکز ناشتا، انسولین ناشتا و تحمل گلوکز با 75 گرم گلوکز خوراکی بوده است. جواب آزمایشهای قندخون براساس معیارهای 1999 سازمان بهداشت جهانی سنجیده شده است. ‎.‎
  یافته ها
  3/65%جامعه پژوهش در گروه سنی 29-20 سال قرار داشته است. اکثریت واحد ها (42%) دارای تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بوده،22% دارای سابقه دیابت و 3/71% تا کنون حاملگی را تجربه نکرده بودند. میانگین‎ BMI‎ در افراد مورد پژوهش 34/27با انحراف معیار 6/51 بود.نتایج نشان داد که 4/14 درصد افراد، اختلال گلوکز ناشتا ( IGF ) و در 4درصد، دیابت شیرین دارند( mg/dl 126≤ FBS ). نتایج قند خون دو ساعت بعددر 2/7موارد مختل بود( mg/dl 199-140) همچنین 8/0%افراد دیابت شیرین ( mg/dl 126≤200). ‎.‎
  بحث و نتیجه گیری
  عوارض حاصل از هیپرآندروژنیسم و هیپراسولینیسم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی سیستیک سلامت بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد، آنها را در معرض بیماری های دیابت وقلبی و عروقی قرار می دهد. لذا غلظت انسولین ناشتا و نسبت گلوکز ناشتا به انسولین ناشتا، مارکرهای مناسب برای تعیین مقاومت به انسولین در سندرم سندرم تخمدان پلی سیستیک است. به همین دلیل انجمن دیابت آمریکا غربالگری اختلال تحمل گلوکز و دیابت تیپ 2 را در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی سیستیک توصیه کرده است. ‎.‎
  کلیدواژگان: گلوکز، انسولین، دیابت، سندرم، تخمدان پلی سیستیک، شیراز
 • پریسا نامداری، هدایت نظری، محمد جواد طراحی، محمدرضا محمدی صفحه 43
  مقدمه
  اختلال رفتاری کمبود توجه بیش فعالی ‎(ADHD)‎ یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی است که در کودکی آغاز می شود و یک مسئله مهم بهداشت روانی جامعه به شمار می رود. آمار نشان می دهد 5-3% کودکان در سن مدرسه مبتلا به ADHD می باشند. وجود مشکلات رفتاری از جمله ADHD اثرات مخربی بر روابط اجتماعی، تحصیلی، شخصیتی و رفتاری افراد در کودکی و بزرگسالی دارد. بنابراین بر آن شدیم پژوهش حاضر را با هدف بررسی شیوع اختلال رفتاری کمبود توجه – بیش فعالی در دانش آموزان دبستانی شهر خرم آباد انجام دهیم. ‎.‎
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 84-1383 در پایه های اول تا پنجم دبستانهای شهر خرم آباد می باشد. نمونه ها (945 N=‎ ) از 16 مدرسه دولتی و غیردولتی (8 مدرسه دخترانه، 8 مدرسه پسرانه) بصورت خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده Child Symptom Inventories 4 (CSI 4 ‎)‎ بود. که ابزاری برای غربالگری شایع ترین اختلالهای روانپزشکی کودکان. پرسشنامه ها در دیداری جداگانه توسط والدین و معلمین تکمیل گردید. سپس با توجه به نمره گذاری مواردیکه ADHD را نشان می دادند توسط روانپزشک معاینه بالینی شدند. سپس نتایج توسط آمار توصیفی و آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ‎.‎
  یافته ها
  در 17/3 درصد افراد مورد پژوهش اختلال رفتاری ADHD گزارش شد که به ترتیب 40 درصد مربوط به اختلال ADHD از نوع بی توجهی، 3/33 درصد نوع بیش فعال و 6/26 درصد از نوع ترکیبی بود. ADHD در پسران بیشتر از دختران گزارش دیده شد (9/4 درصد در برابر 5/1 درصد). بین جنس کودکان و اختلال ADHD‎ارتباط معنی دار وجود داشت(005/0 p<‎ ). دانش آموزان پایه های دوم و سوم دبستان بیشترین میزان اختلال ADHD و پایه پنجم کمترین میزان را داشتند. ولی بین سن، میزان تحصیلات والدین، شغل والدین، میزان درآمد، پایه تحصیلی و مشکلات روانپزشکی در خانواده ارتباط معنی دار وجود نداشت. ‎.‎
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای اختلالات رفتاری از جمله بیش فعالی و کم توجهی در دانش آموزان شناسایی این اختلالات در کودکان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه بیش فعالی، شیوع، کودکان، دانش آموزان، خرم آباد
 • مرتضی حسین زاده، افرا خسروی صفحه 49
  مقدمه
  کم خونی فقر آهن یکی از شایعترین کم خونی های رایج در دنیا بخصوص برای کودکان و بانوان در سنین بارداری می باشد. یکی از دلایلی که اخیرا«به عنوان عامل مهمی در کاهش آهن خون به دلیل ممانعت از جذب گوارش آهن معرفی گردیده است هلیکوباکتر پیلوری می باشد. زیرا ایجاد گاستریت ناشی از این باکتری سبب ایجاد استعداد ابتلا به آنمی فقر آهن شده و این عمل بوسیله کاهش ترشح اسید هیدروکلریک و متعاقب آن کاهش جذب آهن صورت می گیرد..
  مواد و روش ها
  در100 کودک سنین 12-7 سال و با تشخیص قطعی آنمی فقر آهن، میزان آهن سرم، فریتین، TIBC و آنتی بادی IgG علیه هلیکوباکتر پیلوری بروش ELISA مورد بررسی قرار گرفت. در ضمن پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیکی و اطلاعات لازم از قبیل علائم بالینی به صورت محرمانه تکمیل گردید، سپس اطلاعات بدست آمده و نتایج آزمایشات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..
  یافته ها
  در بیماران مبتلا به آنمی فقر آهن فراوانی تیتر آنتی بادی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری 90 درصد بوده است که از این میزان 80 درصد افراد دارای تیتر نشان دهنده آلودگی و 10 درصد تیتر با وضعیت تهاجمی بوده اند. آنالیز واریانس متغیرها نشان داده است که بین کاهش سطح آهن و فریتین سرم و افزایش TIBC، با افزایش IgG علیه هلیکوباکترپیلوری ارتباط معنی داری وجود داشت..
  بحث و نتیجه گیری
  در نهایت نتایج این مطالعه مشخص می کند که ابتلا به عفونت تهاجمی هلیکوباکتر پیلوری و کاهش جذب آهن می تواند در بروز آنمی فقر آهن در کودکان موثر باشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، آنمی فقر آهن، سطح سرمی آهن، فریتین
 • بهروز عزت پور، بهزاد حق پناه، سید حسین حجازی، زهرا غیور، علیرضا عندلیب صفحه 62
  مقدمه
  توکسوپلاسما گوندی یک انگل بیماریزای منتقله از راه غذا است که از طریق مصرف گوشت و عمدتا«گوشت گوسفند و خوک آلوده- بوسیله اوسیست های دفع شده در مدفوع گربه، انسان را آلوده می سازد. آلودگی در انسان می تواند باعث ناهنجاری های جنینی شدید،گرفتاری های چشم ویا آنسفالیت گردد. ابتلا به توکسوپلاسموزیس در دوران حاملگی خصوصا در دام اغلب منجر به سقط و لطمات اقتصادی قابل ملاحظه ای خواهد شد.هدف از این مطالعه بررسی این نکته است که آیا ایمونیزاسیون بوسیله آنتی ژنهای سطحی توکسوپلاسما گوندی می تواند باعث محافظت موش در برابر عفونت با این انگل شود؟.
  مواد و روش ها
  جهت انجام برنامه ایمن سازی از سویه بسیار بیماریزای RHدر مطالعه استفاده شد. آنتی ژنهای سطحی تاکی زوئیت ها که در محیط کشت تکثیر یافته بودند با استفاده از MEGA-10- یک دترجنت غیر یونیک - جدا شدند.گروه های 17تایی موشهای نر به دو صورت داخل صفاقی و زیر جلدی به فواصل ده روز،دو بار این آنتی ژن را دریافت کردند. 21 روز پس از دریافت آخرین دوز، نمونه خون نیمی از موشها جهت انجام آزمایش IFAT گرفته شد و باقیمانده موشها تعداد 2000 تاکی زوئیت زنده و فعال سوش کشنده RH را به صورت داخل صفاقی دریافت کردند..
  یافته ها
  نتایج حاکی از افزایش تیتر آنتی بادی بعد از برنامه ایمونیزاسیون بود(05/0> p). نتایج بقای موشها پس از انجام آزمایشات (challenge) نیز نشان دهنده اختلاف معنی دار بین گروه های آزمایش (ID،IP) با گروه شاهد بود (05/0>p)..
  بحث و نتیجه گیری
  ادجوانت ها نقش مهمی را در برنامه های ایمن سازی ایفا می کنند.در هر صورت استفاده از ادجوانت های مناسب از قبیلISCOM مجموعه های محرک سیستم ایمنی(Immune Stimulating Complexes) و پروتئین های سطحی تاکی زوئیت توکسوپلاسما گوندی از قبیل P30 برای تحریک بهتر پاسخهای ایمنی سلولار و طبیعی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ایمونیزاسیون، آنتی ژنهای سطحی، تاکی زوئیت، توکسوپلاسماگوندیی، MEGA، 10
 • غلامرضا شهسواری، عبدالوهاب احسانی زنوز، مسعود هوشمند، قاسم آهنگری، محسن فیروزرای صفحه 70
  مقدمه
  اثر اسانس روغنی ساتورجا خوزستانیکا جمزاد((SKEO نوع بومی بر فعالیت و بیان ژن برخی آنزیم های تنظیم کننده قند در کبد رتهای نرمال و دیابتی شامل گلوکوکینازGK))، گلیکوژن فسفریلازGP)) و فسفوانول پیرووات کربوکسی کینازPEPCK)) مورد ارزیابی قرار گرفت.. دهان به رتهای دیابتی و نرمال بمدت سه هفته خورانده شد. سطوح mRNA با استفاده از تکنیک Real time-PCRاندازه گیری شد..
  یافته ها
  غلظت قند خون رتهای دیابتی دریافت کننده SKEO در قیاس با رتهای کنترل دیابتی بطور معنی داری کاهش یافت(p<0. 001). فعالیت و سطوح mRNA آنزیم های GK و GP در رتهای دیابتی تحت تیمار با SKEO در قیاس با کنترل دیابتی بطور متوسط افزایش نشان داد گرچه این تغییرات معنی دار نیست. فعالیت PEPCK کبدی و سطوح mRNA آن در رتهای نرمال تحت تیمار با SKEO در قیاس با گروه کنترل نرمال بطور معنی داری کاهش یافت (05/0p<). سطوح افزایش یافته mRNA و فعالیت PEPCK رتهای دیابتی دریافت کننده SKEO در قیاس با گروه کنترل دیابتی بطور معنی داری کاهش می یابد (p< 0. 05)..
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها اشاره دارند که گونه بومی SKEO به واسطه یک افزایش متوسط در مقادیر GK و GP بعلاوه یک کاهش قابل توجه در PEPCK در کبد رتهای دیابتی تحت تیمار ممکن است در عمل پائین آوردن گلوکز پلاسما سهیم باشد به نظر می رسد که این عمل در ارتباط با خواص آنتی اکسیدان SKEO باشد.
  کلیدواژگان: آنتی هایپرگلایسمی، رتهای دیابتی، بیان ژن، گلوکوکیناز، گلیکوژن فسفوریلاز کبدی، فسفوانول پیرووات کربوکسی کیناز، ساتورجا خوزستانیکا جمزاد
 • محمدرضا بیگدلی، علی اکبر مراتان صفحه 80
  مقدمه
  پیش شرطی سازی به ایسکمی یکی از پدیده های درون زاد است که می تواند توسط عوامل مختلف و از مسیرهای مولکولی متفاوت در بافت های مختلف مانند مغز ایجاد شود. در این مطالعه اثر پیش شرطی سازی به واسطه هیپرکسی نورموباریک (HO) پیوسته و متناوب بر میزان، نقص نورولوژیک، حجم سکته مغزی و میزان فعالیت آنزیم کاتالاز مورد بررسی قرار گرفته است..
  مواد و روش کار
  رت ها در چهار گروه به صورت گروه های پیوسته (24 ساعت پیوسته) و متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6 روز) در معرض HO و نورموکسی نورموباریک (RA یا هوای اتاق) قرار می گرفتند. هر گروه به سه زیرگروه تقسیم می شدند. زیرگروه اول، بعد از 24 ساعت، تحت جراحی انسداد شریان میانی مغز (MCAO) به مدت 60 دقیقه قرار می گرفتند و سپس 24 ساعت به آنها اجازه برقراری مجدد جریان خون داده می شد. زیرگروه دوم و سوم بنام زیر گروه شم (بدون MCAO) و گروه دست نخورده (بدون جراحی) برای بررسی اثر هیپرکسی نورموباریک بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در نظر گرفته شده بود..
  نتایج
  یافته های ما نشان می دهد که HO متناوب و پیوسته در القای IT درگیر هستند. پیش درمان با HO پیوسته و متناوب نقص های نورولوژیک را بهبود می بخشد، حجم سکته مغزی را کاهش می دهد و میزان فعالیت آنزیم کاتالاز را به طور معنی دار افزایش می دهد. اثر هیپرکسی نورموباریک پیوسته نسبت به گروه هیپرکسی نورموباریک متناوب بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز بیشتر است..
  نتیجه گیری
  اگرچه برای شناخت مکانیسم حفاظت عصبی حاصل از هیپرکسی نورموباریک مطالعات زیادی لازم است، اما نتایج این تحقیق نشان می دهد که هیپرکسی نورموباریک آثار حفاظت عصبی خود را احتمالا تاحدی از طریق افزایش میزان فعالیت آنزیم کاتالاز نشان می دهد.
  کلیدواژگان: پیش شرط سازی به ایکسمی، میزان فعالیت آنزیم کاتالاز، سکته مغزی، هیپرکسی نورموباریک
 • بابک بهاروند، مهرداد نامداری، معصومه غفاری صفحه 92
  مقدمه
  فشار خون بالا ناشی از استرس زمانی ایجاد می شود که فشار خون شخص در مطب یا مرکز درمانی بالاست ولی با استفاده از هولتر مانیتورینگ در حد نرمال است. این پدیده باعث می شود تا این افراد به درمانهای رایج ضد فشار خون پاسخ مثبت ندهند..
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی توصیفی با هدف بررسی میزان پرفشاری خون ناشی از استرس حضور بیمار در درمانگاه و مطب در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در طی سالهای 85 تا 86 انجام شد. دویست بیمار مراجعه کننده به درمانگاه پس از اندازه گیری فشار خون توسط دستگاه جیوه ای استاندارد شده و با رعایت سایر شرایط در صورتی که میزان فشار خون بیمار در دوره های پرفشاری خون ملایم و متوسط بود به مدت 24 ساعت توسط دستگاه هولتر مانیتورینگ مدل در منزل نیز مورد بررسی قرار گرفتند. سپس میزان فشارها در دو روش با نرم افزارSPSS و با استفاده از آزمون آماری t مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند..
  یافته ها
  در این مطالعه مقایسه فشار خون در درمانگاه و سپس اندازه گیری فشار خون 24 ساعته توسط هولتر نشان داد که 35% افرادی که در بدو ورود در درمانگاه در دو گروه پرفشاری ملایم و متوسط قرار گرفته بودند. فشار خون آنها در محدوده نرمال بوده و از این تعداد 70 نفر فشار خون بالا و 10 نفر مبتلا به دیابت و 49 نفر مبتلا به هیپرلپیدمی و 38 نفر سیگار می کشیدند. 65 نفر سابقه پرفشاری فامیلیال داشتند. آزمون آماری t اختلاف معنی داری بین میانگین میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در درمانگاه و مانیتورینگ 24 ساعته فشار خون نشان داد (001/p<)..
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطلعه مقایسه میزان فشار خون در درمانگاه و همچنین میزان فشار خون در طی 24 ساعت مانیتورینگ نشان داد که 35% موارد که بطور روتین و با اندازه گیری فشار خون در درمانگاه و مطب تحت درمانهای دارویی و غیر دارویی قرار می گیرند عملا نیازی به درمان ندارند و فشار خون آنها در محدوده طبیعی می باشد. با توجه به اختلاف قابل توجه اندازه گیری فشار خون در مطب (درمانگاه)و فشار خون 24 ساعته در منزل استفاده از هولترمانیتورینگ در اکثر بیماران با فشار خون خفیف و متوسط ضروری است..
  کلیدواژگان: فشار خون، قابل حمل، استرس، هولترمانیتورینگ، W، C، H
 • سیدپیمان هاشمی، بهرام دلفان، علیرضا غیاثوند، فاطمه رئیسی، مریم البرزی صفحه 97
  مقدمه
  اولئوروپئین فراوانترین نوع از ترکیبات فنلی در برگ و میوه زیتون است و اثرات درمانی آن به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی بخوبی شناخته شده است. میزان و نوع بیوفنلها در برگ زیتون بستگی به عواملی نظیر نوع رقم، آب و هوا، محل کشت، زمان برداشت و نیز روش استخراج دارد. در استان لرستان انواع گوناگونی از درختان زیتون کشت شده اند که اندازه گیری میزان اولئوروپئین در برگ این ارقام بعنوان منبعی غنی از این ماده می تواند بسیار با ارزش باشد..
  مواد و روش ها
  در این تحقیق برگ13 رقم مختلف زیتون پرورش داده شده در ایستگاه های تحقیقاتی شهرستان خرم آباد جمع آوری گردید. اولئوروپئین و ترکیبات وابسته پس از خشک و آسیاب شدن برگها طی دو مرحله 30 دقیقه ای در حمام فراصوت توسط حلال اتانل-آب (30: 70) استخراج گردید. برای اندازه گیری کمی اولئوروپئین در نمونه های استخراجی از دستگاه HPLC با ستون C-8 استفاده شد..
  یافته ها
  روش استخراجی مورد استفاده بطور موثر و کمی اولئوروپئین را از برگ زیتون استخراج نمود و بهینه سازی شرایط HPLC منجر به ارائه یک روش مطلوب برای جداسازی و اندازه گیری این ماده گردید. بررسی غلظت اولئوروپئین در 13 رقم زیتون مورد مطالعه نشان داد که اختلاف میزان این ماده در ارقام مختلف زیتون کاملا معنی دار می باشد. کمترین میزان اولئوروپئین در رقم کالامون به میزان 112.9 و بیشترین میزان آن در رقم سویلانا به میزان mg 7/235 در هر گرم گیاه خشک اندازه گیری شد..
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به ارزان و مقرون به صرفه بودن استخراج اولئوروپئین از برگ زیتون و بالاتر بودن میزان این ماده در ارقامی خاص، با توجه به نتایج این تحقیق، می توان نسبت به تهیه اقلام دارویی حاوی در صد بالایی از اولئوروپئین بعنوان یک آنتی اکسیدان قوی و دارای خواص دارویی متعدد اقدام نمود.
 • ایرج شهرامیان، عبدالوهاب مرادی، عباسعلی معین، نورمحمد نوری، غلامرضا سلیمانی صفحه 106
  مقدمه
  ویروس هپاتیت B یکی از شایع ترین پاتوژن های مزمن در جهان به شمار می رود. حدود 350 میلیون نفر در سراسر جهان حامل مزمن هپاتیت ب هستند. بیش از سه چهارم عفونتهای هپاتیت ب در جهان در خاور میانه و افریقا واقع میشود. آمارمتفاوتی ازآلودگی به این ویروس ازایران گزارش شده است. با توجه به اینکه درآینده نزدیک طرح واکسیناسیون متولدین 1368 در شهرستان زابل (وکل کشور) انجام خواهد شد، و از وضعیت شیوع مارکرهای سرمی هپاتیت ب در این افراد و سنین کمتر اطلاعات و شواهد دقیقی در دسترس نیست. در این مطالعه وضعیت مارکرهای سرمی هپاتیت B در گروه سنی (متولدین 1368) در شهرستان زابل بررسی گردید..
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه تعداد 458 نفر از جمعیت متولدین 1368 انتخاب شده وپس از تکمیل پرسشنامه از آنها نمونه خون گرفته شد. نمونه خون ازنظر مارکر های سرمی هپاتیت ب با استفاده از کیت Diapron ساخت کشور ایتالیا بررسی گردید ونتایج با استفاده از نرم افزار SPSS وارد کامپیوتر شده و با استفاده ازتستهای آماری مناسب تجزیه وتحلیل شد..
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد 221 نفر (2/48%) مذکر و 237 نفر (8/51%) مونث بوده و 197 نفر (43%) ساکن شهر و 261 نفر (57%) ساکن روستا میباشند. از نظر قومیت 1/17 درصد آنها فارس، 67 درصد سیستانی و 9/15 درصد بلوچ بودند. در کل افراد مورد مطالعه 36 نفر (7/7%) HBsAb مثبت و 16 نفر (5/3%) HBsAg مثبت و 2 نفر (44/0%) HBcAb مثبت و 4 نفر (87/0%) HBeAg مثبت بودند. از کل افراد مورد مطالعه 73 نفر (9/15%) سابقه واکسیناسیون برعلیه هپاتیت ب داشتند که از بین آنها فقط 32 نفر (8/43%) HBsAb مثبت بودند..
  بحث و نتیجه گیری
  میزان 5/3% HBsAg مثبت برای گروه مورد مطالعه با توجه به اینکه هنوز در معرض ریسک فاکتورهای عفونت با HBV قرار نگرفتند زیاد بنظر میرسد و میزان 7/7% HBsAb مثبت نشان دهنده در معرض آلودگی بودن تعداد زیادی از جمعیت مورد مطالعه را بازگو مینماید. از طرفی فقط میزان 8/43% HBsAb مثبت بودن افراد واکسینه شده به دلیل عدم کارایی مناسب واکسن در منطقه نگران کننده است. بررسی موارد مذکور به مطالعات وسیعتری در منطقه نیاز دارد.
  کلیدواژگان: متولدین 1368، HBeAg، HBcAb، HBsAb، HBsAg، زابل
 • افرا خسروی، اقباله اسدالهی، پروفسور پل اونیل صفحه 114
  مقدمه
  مقاومت پلاسمودیوم فالسیپاروم به کلروکین به یکی از مشکلات عمده بهداشتی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. آمودیاکین یکی از ترکیبات 4-آمینوکینولین است که علیه بسیاری از فرمهای مقاوم به کلروکین موثر است، اما بهر حال استفاده کلینیکی از آمودیاکین به جای کلروکین به شدت محدود شده است زیرا این دارو دارای اثرات هپاتوکسیکی و آگرانولوسیتوزی در مصرف کنندگان می باشد..
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر آنالوگ های ایزومریک آمودیاکین در یک روش چهار مرحله ای تولید شده و علیه فرمهای پلاسمودیوم فالسیپاروم TM6 (مقاوم به کلرکین) و HB3 (حساس به کلروکین) بصورت in vitro آزمایش گردیده اند. انگل مالاریا بر اساس روش اصلاح شده Jensen و Trager برای کشت انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم در گلبولهای قرمز انسان کشت داده شد.بر اساس این روش پلاسمودیوم فالسیپاروم در محیط کشت مداوم که حاوی گلبولهای قرمز گروه خونی O انسان در محیط کشت 1640 RPMIباضافه 10 درصد سرم AB انسانی و با استفاده از گاز ترکیبی که حاوی 3 درصد دی اکسید کربن،6 درصد اکسیژن و 91 درصد نیتروژن بود در 37 درجه سانتیگراد نگهداری شد..
  یافته ها
  چندین آنالوگ 4-کلرو آمودیاکین فعالیت ضد مالاریایی قوی به صورت in vitro علیه هر دو فرم مقاوم و حساس پلاسمودیوم فالسیپاروم نشان داده اند. آنالوگهای 5b، 5c و 5i نه تنها در مقیاسهای نانومولار فعالیت ضد انگلی قوی داشته اند بلکه مقاومت متقاطع خیلی کمتری از خود نیز نشان داده اند. اثرات ضد پلاسمودیومم فالسیپاروم این آنالوگها علیه فرم حساس به کلروکین 3HB بسیار عالی تر از کلروکین بود و تا حدودی نسبت به آمودیاکین نیز ارجحیت داشته اند اگر چه با افزایش طول زنجیره جانبی این اثرات رو به کاهش می گذاشت مثلا«در مورد آنالوگهای دی بوتیل و نیز آنالوگهای پیریدین (5g و (5j این اثرات قابل توجه بوده است..
  بحث و نتیجه گیری
  در یک فرایند چهار مرحله ای 10 آنالوگ مختلف کلروآمودیاکین ساخته شد که به صورت in vitro علیه گونه های مقاوم و حساس به کلروکین پلاسمودیوم فالسیپاروم اثرات امیدوارکننده ای نشان دادند. یکی از مشکلات 4-آمینوکینولینها داشتن واکنش مقاومتی متقاطع با کلروکین علیه فرمهای مقاوم به کلروکین پلاسمودیوم فاسیپاروم است که خوشبختانه بیشتر این آنالوگها چنین مقاومتی را در مقیاسهای بسیار ناچیزی نشان دادند. اگر چه چنین نتایجی دلگرم کننده است ولی مظالعات بیشتری لازم است تا اثرات ضد مالاریایی این آنالوگها علیه ایزوله های بیشتری از انگل مالاریا آزمایش گردد.
  کلیدواژگان: آنالوگهای جدید، ضد مالاریا، پلاسمودیوم فالسیپاروم، کلروکین، آمودیکین
|
 • Dr H. Nazari, S. Foroughi, M. Momen-Nasab Page 3
  Background

  About 8 percent of Iranian adult population are illicit drug abusers. Affected persons grow more each day. Ominous consequences such as divorce, prostitution, murder and other crimes and infectious diseases such as AIDS and hepatitis take place following drug abuse, as well as a loss equall to 29% of national income for our country. Traditional treatment methods wasted too much time and cost. professional inpatient clinics are not adequate for admission of all care seekers. Rapid detoxification methods are supposed to be better alternatives.

  Materials And Methods

  140 male drug abusers in two matched groups were assessed from March to September, 2005. They used heroin or opium. Both groups were scheduled for detoxification and were closely observed for 3 months thereafter. First group received Clonidine, Benzodiazepine and Naltrexone besides symptom relieving modalities in first 4 days of treatment. Naltrexone was continued in maintenance dose for one month. Second group received Methadone for one month.

  Results

  Client's age was between 18 to 73 years, with mean age 34 years old. Their intelligence quotients were above the lower limit of normal range. There was no significant difference according to these parameters between two groups. Success rate in rapid detoxification group was 55 % and in Methadone group was 50 %. Relapse in rapid detoxification method occurred less frequent and slower (45 % vs. 50%). In Naltrexone group, better success rate was due to less duration of drug abuse and heroin dependency. In Methadone group, therapy had better results in patients with longer drug abuse history and opium addiction. There was no significant difference between success rate and either drug kind or job, marital status or education level. The most serious adverse effect in both groups was hypotension (10% in Naltrexone and 5 % in Methadone groups).

 • M. Jariani, M. Saki, M. Birjandi Page 12
  Background
  Borderline Personality disorder is a disabling disease affecting 2% of general population. Various drugs have been suggested for treatment of borderline Personality disorder. If a drug could alleviate a wide range of symptoms, it would be more suitable. In these disorders drug addiction is very common. This fact makes the symptoms complicated and the treatment more difficult. This study is designed to evaluate the effect of Olanzapine and Sertraline in patients suffering from personality disorders who are on methadone maintenance therapy.
  Materials And Methods
  This clinical trial study was carried out on 120 male and female cases chosen for methadone maintenance therapy through interview by a psychiatrist based on DSM-IV-TR diagnostic criteria for BPD. Afterwards they were randomly divided into two groups. These groups separately received Olanzapine (5-10 mg daily) and Sertraline (50-100 mg daily) therapy. The SCL-90 questionnaire was filled out by the participants before treatment and at the 4th, 8th and 12th weeks of the treatment.
  Results
  According to this clinical trial, Olanzapine and Sertraline were effective in ameliorating symptoms of depression, anxiety and aggression, reducing sensitivity in interpersonal relationship and alleviating obsessive symptoms, pessimistic behaviors and somatization disorders in patients with personality disorders on methadone maintenance therapy.
  Conclusion
  As results of this study stated that Olanzapine and Sertraline are definitely effective in alleviating symptoms of patients with personality disorder, prescribing theses drugs are highly recommended for these patients.
 • Dr Hosein Karami H., Dr Kurosh Vahid-Shahi Page 20
  Background
  As There is not accurate information about ocular defects in Thalassemia Major ‎‎(TM) patients in Mazandaran province, this study was designed to assess the prevalence of ‎ophtalmopathies in thalassemic patients and also recognize its relevant factors in Sari Boo Ali Sina ‎hospital. Sari.‎
  Materials And Methods
  This descriptive Cross-sectional was Carried out on 60 TM patients in ‎Thalassemia center at Sari Boo Ali Sina hospital. Subjects were selected by systematic sampling. ‎After gathering demographic data, patients were evaluated about their illness and its complications ‎from their medical records. Their visual acuity was assessed using Snell chart by an optometrist. ‎Evaluation of retina was done by our ophthalmologist colleague. Visual evoked potential (VEP) ‎was assessed by TOENEES instrument made in Italy which had the ability to assess both VEP and ‎P300. Findings were analyzed by SPSS13 software and Chi square and Mann-whitney tests.‎
  Results
  60 patients underwen this study that 33 of them (55%) were male. 4 of them (6.6%) had ‎problems in visual acuity. 3 of these became normal after refractive correction. 3 patients (5%) had ‎Inferior Posterior Cortical Cataract. 2 of them (3.3%) had punctuate lens cortical opacity and one ‎‎(1.7%) had mild nuclear sclerosis. 4 patients(6.7%) had macular pigmentation and one (1.7%) had ‎left optic nerve head pit. No abnormal finding was detected in VEP, such as latency in voltage.
  Conclusion
  Totally 20 patients had ocular complications. These defects can be a result of ‎desferal toxicity or Iron toxicity and drug effects on binding to cupper and zinc and removing them ‎from retinal cells or extramedulary hematopoesis. So based on the results, ophthalmologic ‎evaluation of TM patients and tight desferal dose adjustment in these patients seems necessary. ‎
 • Dr Alireza Khalatbari A., Dr Taghi Tarihi T Page 28
  Background
  This article reviews experimental and clinical studies in which neural injuries ‎repaired with bone marrow stromal cells. History: Bone marrow contains two kinds of stem cells: hematopoietic and nonhematopoietic ‎‎(stromal) stem cell. In vitro studies indicate that bone marrow stromal cells have the capacity of ‎differentiation into other cells (such as neural cell) under treatment with inducing agents. On the ‎other hand, in vivo studies have shown that after transplantation of this cells into damaged neural ‎tissues, engraft to host tissue, differentiat to neural cell and improves neurological and motor ‎function. In addition to direct injection, other noninvasive methods such as intravenous, ‎intraventricular and lumbar puncture use for bone marrow stromal cell transplantation.
  Conclusion
  Bone marrow stromal cells are suitable source for the treatment of neural injuries ‎because of easily available, immunological inert after transplantation, rapid expansion in culture, ‎gene expression of neural cells and engraftment to host neural tissue. ‎
 • M. Akbarzadeh, R. Mojarabian Page 37
  Background
  Polycystic ovarian syndrome is one of the most commen hyper androgenic ‎disorders affecting women, its prevalence being estimated at 5% – 10%. Our goal was to survey ‎abnormal glucose tolerance, insulin resistance and incidence of diabetes type 2 in patients with ‎polycystic ovary syndrome.
  Materials And Methods
  This investigation is a descriptive – analytic study which is done to ‎survey abnormal glucose tolerance, insulin resistance and incidene of diabetes type 2 in polycystic ‎ovary syndrome (PCOS). This study included 150 patients with the diagnosis of PCOS. These ‎patients were chosen by target based sampling. Among the subjects, laboratory tests were ‎performed for 125 patients. Questionnaire, fasting blood suger test, fasting insulin and glucose ‎tolerance test by 75gr glucose, were used as data gathering tools. The results of the blood suger test ‎were interpreted using the WHO 1999 criteria.
  Results
  The results of oral and glucose tolerance test showed 14. 4 percent of the patients had ‎impaired fasting glucose and 4 percent of the patients had diabetes type 2 (FBS>126mg/dl). Insulin ‎resistance was seen in 9. 8 percent of the patients. 7. 2 percent of the patients had impaired blood ‎suger after two hours (140-199 mg/dl) and 0. 8 persent of patients had diabetes type 2 (200>mg/dl).
  Conclusion
  level of fasting blood suger and insulin and ratio of fasting blood suger to fasting ‎insulin were good markers for diagnosis of insulin resistance. American diabetic association recommended for the care of young women with PCOS, screening ‎for impaired glucose tolerance and diabetes type2. ‎
 • Namdari_H. Ý Nazari Page 43
  Background
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most prevalent ‎psychiadric disorders starting from Childhood and is considered as an important mental health ‎problem of a society. Behavioral disorders including ADHD may have distractive effects on peoples ‎social, educational, personality, and behavioral relationship in their childhood and adulthood. ‎Therefore, we decided to conduct the present research for ADHD in elementary school students of ‎Khoramabad year 2004.‎
  Materials And Methods
  This research was a cross-sectional study. Its statistical community ‎includes all the students studing in grades one to five at elementary school in Khorramabad ‎‎(N=945).‎ Some 16 state and private schools (8 girls and 8 boys schools) were selected in a cluster and multi-‎stage method. The standardized questionnaire Child symptom inventories – 4 (CSI4) has been used ‎to collect data, which was a means for the prevalens of children’s psychiatric disorders. Owing to ‎their scoring. The cases which showed ADHD were undergone clinical examination by psychiatrist. ‎Then, the results were analyzed using descriptive statistic and X2 test.‎
  Results
  The total sample was 945 children There were 50.7% and 49.3% girls and boys ‎respectively. Some 3.17 per cent of them were reported to suffer from ADHD the most percentages ‎of which were of inattention (40%), overactivens (33.3%), and mixed type (26.6%). ADHD was ‎reported to be more prevalent in boys than girls (4.9% VS. 1.5%). The students in grade 5 showed ‎the lowest, and those in grade 2 and 3 showed the highest prevalence rate of suffering from ADHD. ‎There was also a significant relationship between children’s sex and ADHD (P<0.005). However, ‎there seemed no significant relationship between parents age, education, job, income, grade, and the ‎family psychiatric problems.
  Conclusion
  Due to the high prevalence of the disorder including ADHD, and lack of enough ‎attention to their consequences in children and adolescent age group. It seems necessary to identify ‎these disorders so that they may be considered in time. Since our population is stepping to word ‎growth and development, understanding children’s problems is very worthy. Because they play an ‎important role in our society future. On the other hand, providing mental health for children and ‎teenagers half them to play better their social, mental and physical role in society.‎
 • M. Hossein-Zadeh M., Dr A. Khosravi Page 49
  Background
  Iron deficiency anemia is one of the most prevalent anemia in children and pregnant women in the world. It has recently been revealed that H.pylori infection is one the most important causes of anemia.
  Materials And Methods
  In this analytical study 100 anemic children were analyzed using total Iron, Ferritin, TIBC and H.pylori IgG assay. Data were collected using a questionnaire in which the following parameters were included: age, blood group, infancy nutrition, iron consumption, fatigue, weakness, height, weight, gastrointestinal, infection, parasitic and humoral diseases and demographic information.
  Results
  The most prevalent blood group detected in the studied cases was group O (62%) while only 3% of the individual showed AB group. 79% were breastfeed, 9% bottle-feed, 12% used both breast and bottle-feeding methods. 37% of the children consumed iron during breastfeeding. A significant relationship was observed for the iron level in serum, ferritin, level of TIBC and elevated level of IgG titer to H.pylori.
  Discussion
  The results of this study indicated that the significant relationship between the iron level, IgG titer and h.pylori infection rate could be referred to as an important factor influencing the anemia rate so that H.pylori IgG test could be checked for anemia together with the other routine tests
 • B. Ezatpour, B. Haghpanah Page 62
  Taoxoplasma gondii is an important food-borne parasite transmitted primarily from animals to humans through meat consumption, mainly pork and lamb, as well as through oocysts shed by cats. Infection in humans can cause severe fetal malformations, ocular complications or encephalitis. Toxoplasmosis infection during pregnancy, especially in sheep, often results in abortion, representing considerable economic loss.The aim of this study was to investigate whether Toxoplasma gondii surface antigens can protect experimental mice against T. gondii infection.
  Materials And Methods
  To immunize experiments, we evaluated a virulent strain (RH) for challenge experiments.Surface antigens recovered from tachyzoites in RPMI-1640 culture with MEGA-10. Groups of 17 male mice were intraperitoneally (i.p.) & intrapdermal(i.d) immunized with 2 doses at 10 day intervals. Blood samples were collected from tail veins 21 days after last immunization. Antibody was detected using IFAT. 21 days after the last immunization, both groups were challenged (i.p.) with 2 × 103 RH strain tachyzoites.
  Results
  The results showed an increase of antibody levels after each immunization.Finding showed that immunized mice had longer survival than mice from the control group.
  Conclusion
  Adjuvants play an important role in the efficacy of immunizations.However,suggested that with use of other adjuvants(ISCOM)and surface proteins(P30) for better stimulating the humoral and cellular immune responses.
 • Gh Shahsavari, A. Ehsani- Zonouz Page 70
  Background
  The effect of the wild SKEO on activities and genes expression of hepatic glucokinase (GK), glycogen phosphorylase (GP) and phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) in normal and diabetic rats was evaluated.
  Materials And Methods
  The wild SKEO was orally administered at dose (100 mg/kg per day) to normal, as well as diabetic rats for 21 days. The levels of mRNA were determined using the quantitative real- time RT-PCR technique.
  Results
  The plasma glucose concentrations of diabetic rats receiving the wild SKEO compared with diabetic control were significantly decreased. Hepatic GK and GP activities and their mRNA levels of diabetic rats treated with the wild SKEO moderately increased compared with diabetic control.. The activity of hepatic PEPCK and its mRNA levels were significantly decreased in normal rats treated the wild SKEO. The enhancement of PEPCK activity and its mRNA levels of diabetic treated rats with was significantly decreased compared with diabetic control (P<0.05).
  Conclusion
  Our results indicate that a moderate enhancement of GP and GK as well as an excessive inhibition of PEPCK in liver of STZ-induced diabetic rats treated with the wild SKEO may contribute to the plasma glucose lowering action of SKEO that seems to be in relation with antioxidant properties of SKEO.
 • Mr Bigdeli, Aa Maratan Page 80
  Introduction
  Ischemic preconditioning (IPC) is an endogenous phenomenon that can induce ischemic tolerance (IT) in variety of organs such as brain. In this study, we examined the intermittent and prolonged dose of normobaric hyperoxia (HO) on neurologic deficit scores, infarct volume, and catalase activity.
  Material And Method
  The rats were divided to four main groups. First two main groups were exposed with HO in prolonged (24h PrHO) and intermittent (4h×6days InHO) groups and second two main group acted as controls, and were exposed to 21% oxygen in the same chamber (room air, RA) continuously (24h PrRA) and discontinuously (4h×6days InRA). Each group subdivided to three subgroups. After 24 h, first subgroup were subjected to 60 minutes MCAO followed by 24h of reperfusion. Then, IT induced by InHO and PrHO were measured by neurologic deficit scores and infarct volume. Second and third subgroups were called sham-operated and intact subgroups for assessment of the effect of HO on catalase activity.
  Result
  Our findings indicate that InHO and PrHO are involved in the induction of IT. Pretreatment with InHO and PrHO reduced neurologic deficit scores and infarct volume significantly. InHO and PrHO increase catalase activity significantly. The catalase activity of prolonged HO groups significantly was more than that of intermittent HO groups.
  Conclusion
  Although further studies are needed to clarify the mechanisms of ischemic tolerance, InHO and PrHO seem to partly exert their effects via increase catalase activity.
 • B. Baharvand, M. Namdari Page 92
  Background
  The virtual rise of blood pressure resulted from stress, that is observed in subjects that are tested in medical centers, can be oftenly corrected by holter. This phenomenon causes such persons not to response to the common anti blood pressure treatments (2).
  Materials And Methods
  This descriptive study was conducted 2006-2007 at the heart clinic of Shohadaye–Ashayer hospital in Khorramabad during 2006-2007 to investigate the rate of stress induced H. T. N Coming to the clinics. The cases (N=200) were measured for their blood pressure with the standardized mercury devices. If the rate of their blood pressure was high, normal or mild to moderate HTN, they were measured at home with the Interface I. F 250 model of Holter monitoring for 24 hours. Then, using the t-test and SPSS, the rate of blood pressure in the both methods were compared and analyzed.
  Results
  The comparison of blood pressure at the clinic and the 24-hours blood pressure measurement with the Holter monitoring showed that 35% of those who fell into two groups of mild and moderate hypertension at the clinic had a normal blood pressure, 70 subjects were suffering from high blood pressure, 20 cases were suffering from diabetes, 98 from hyperlipidemia while 76 patients were smokers, also 130 of them had familial hypertensive records. The statistical t-test demonstrated a significant difference between the average rate of systolic and diastolic blood pressure at the clinic and the 24-hour monitoring of blood pressure with the Holter (P<0. 001).
  Conclusion
  In this study, the comparison of blood pressure valve at the clinic and the value of blood pressure during 24 hours using monitoring showed that 35% of the cases undergoing pharmacologic and non- pharmocologic treatments routinely and by the measurement of blood pressure at the clinic and / or at the doctor’s office did not need any treatment as their blood pressure were in the normal range (4, 5). Regarding the considerable difference between the blood pressure measured in the clinic and the 24-hour blood pressure at home, it is necessary to use the Holter monitoring for most of the patients suffering from the mild and/or moderate blood pressure (8).
 • Dr P. Hashemi, Dr B. Delfan Page 97
  Background
  Oleuropein (OE) is the most abundant biophenol compounds in olive leaves and its healthy effects as a strong antioxidant is well known. The oleuropein level in olives depends upon cultivated variety, climate, place, time and the method of extraction. In Lorestan province, many varieties of olive have been cultivated that the study of OE level in their leaves, as whilst sources of this material, is of great value.
  Materials And Methods
  In this work, the leaves of 13 varieties of cultivated olive in a research station in Khorramabad were collected. OE and related compounds were extracted in two 30 min successive stages in an ultrasonic bath using 30: 70 water/ethanol as solvent. For quantitative determination of OE in the extracts, a HPLC method with C-8 column was used.
  Results
  The extraction method efficiently extracted OE from olive leaves and optimization of the HPLC method resulted in an appropriate separation and quantitation of the sample components. Study of the OE concentrations in 13 varieties of olive leaf samples indicated that the difference in OE level between olive varieties is quite significant. The minimum and maximum OE levels were observed in Kalamon variety, with 112. 9 mg/g, and Sevillana variety, with 235. 7 mg/g, respectively.
  Conclusion
  Olive leave, is a cheap and wealth source of OE and according to the results of this work one can select the varieties to be used for the preparation of medicines containing high levels of this important antioxidant.
 • I. Shahramian, A. Moradi Page 106
  Background
  Hepatitis B virus is known as one of the most common pathogen in the world. 350 million people are chronic carrier in the world and more than 3/4 hepatitis B virus infection are in Middle East and Africa. Various statistics of this infection has been reported in Iran. Since vaccination plan of 1989 born not only in Zabol but through Iran, will be performed and there is no exact information about their hepatitis B serum markers situation, this study going to inspect the hepatitis B sero-markers situation in this age group in Zabol.
  Materials And Methods
  In this study, 458 person from 1989 born was selected and after completing the questionnaire, blood sample collected. Blood samples detected to Hepatitis sero-markers by the Italian Dia-pro Elisa kits and results entered into computer by SPSS soft ware and analyzed by appropriate statistics testes.
  Results
  Results shown 221 (48.2%) are male, 237 (51.8%) female, 197 (43%) urban, 261 (58.8%) rural, 17.1% Fars, 67% Sistani and 15.9% Baluch. All in the 36 (7.7%) person HBsAb positive, 16 (3.5%) HBsAg positive, 2 (0.44%) HBcAb positive and 4(0.87%) HBeAg were positive. From all whom studied 73 (15.9%) had Hepatitis B vaccination that 32 (43.8%) were HBsAb positive.
  Conclusion
  It seems 3.5% HBsAg positive rate for this group by paying attention to this point nobody was exposed to infectious risk factors HBV is a lot. 7.7% HBsAb positive rate indicates that many of them are exposed to infection, however only 43.8% vaccinated person were HBsAb positive and this means lack of quality of vaccine. Considering the mentioned cases need to expended studies.
 • A. Khosravi, E. Asadollahy Page 114
  Background
  Resistance to chloroquine (CQ) in Plasmodium falciparum malaria has become a major health concern of the developing countries.This resistance has prompted a re-examination of the pharmacology of alternative antimalarials that may be effective against resistant strains. Amodiaquine (AQ) is a 4-aminoquinoline antimalarial which is effective against many chloroquine-resistant strains of P. falciparum. However, clinical use of AQ has been severely restricted because of associations with hepatotoxicity and agranulocytosis. The aim of this study was to examine the effects of replacing the 4’OH function of amodiaquine with either chlorine or fluorine.
  Materials And Methods
  A successful four-step synthesis of a new series of 4-chloro analogues has been designed and applied to the synthesis of an array of 10 analogues. Malaria parasites were maintained in continuous culture using the method of Jensen and Trager. Cultures were grown in flasks containing human erythrocytes (2-5%) with parasitemia in the range of 1% to 10% suspended in RPMI 1640 medium supplemented with 25 mM HEPES and 32 mM NaHCO3, and 10% human serum (complete medium). Cultures were gassed with a mixture of 3% O2, 6% CO2 and 91% N2 and were kept in a 30 degree temperature.
  Results
  It is apparent that several analogues had very potent antimalarial activity against both strains of the parasite. In particular 5b, 5c and 5i were not only active in the single nanomolar range, but they also displayed little cross-resistance. Against the sensitive HB3 strain, these analogues were superior to chloroquine and slightly more potent than amodiaquine. Activity was reduced when the side-chain was large (eg. dibutyl analogue and pyridine analogues, 5g and 5j respectively).
  Discussion
  In a four - step Process, 10 different chloro - amodiaquine were synthesized which showed (in vitro) Promising effects against chloroquine resistant strains of Plasmodium falciparum. It is clear that the 4’chloro series has several members with higher or equivalent activity to amodiaquine (and 4(b)). In particular, given the metabolic resilience of the N-tert butyl side-chain (as seen in metabolism studies with 4b) analogue 5b looks like an excellent candidate worthy of further investigation.