فهرست مطالب

مدیریت بازرگانی - سال یکم شماره 2 (بهار و تابستان 1388)

فصلنامه مدیریت بازرگانی
سال یکم شماره 2 (بهار و تابستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/02/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • امیر البدوی، رودابه قرایی صفحه 3
  غیرقابل اعتماد بودن صورت های مالی شرکت ها در ایران مدیران صنعت بانکداری را بر آن داشته تا علاوه بر رتبه مالی ریسک،خواهان رتبه ای کیفی از ریسک مشتریان باشند تا تکمیل کننده رتبه مالی مشتریان باشد. این تحقیق مؤثرترین فاکتورهای کیفی در ریسک وام دهی را با استفاده از روش دلفی استخراج نموده است. به عنوان یک مورد پژوهی، رابطه وام دهی یک بانک خصوصی یعنی بانک کار آفرین و صد مورد از وام گیرندگان آن (برخی از آنها جزو مشتریان خوش حساب و برخی دیگر بدهی معوقه داشته اند)، مورد بررسی قرار گرفته اند و از کمیته اعتبار این بانک درخواست شده است تا این شرکت ها را بر اساس ویژگی های استخراج شده در این تحقیق و بر اساس روش دلفی استخراج شده است امتیازبندی نمایند. سپس رتبه ریسک کیفی این شرکت ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی رتبه کیفی ریسک این شرکت ها مفاهیم ضمنی مفیدی را در زمینه مدیریت بهتر روابط B2B آشکار ساخته است که از آن جمله می توان به شناسایی عوامل تمییز دهنده مشتریان خوش حساب و بدحساب اشاره کرد.
  کلیدواژگان: وام دهی رابطه مند، روش دلفی، عامل کیفی ریسک، رتبه ریسک
 • محمدتقی امینی، صمد خباز باویل صفحه 17
  شرکت های قطعه سازی با توجه به شرایط محیطی و قابلیت های کنونی و آینده خود باید استراتژی مناسبی را انتخاب نمایند تا به بقا و رشد این شرکت ها در عرصه پر رقابت صنعت قطعه سازی کمک کند. شرکت سهند خودرو به عنوان یک شرکت کوچک سازنده قطعات خودرو، در شهرک صنعتی شهید رجایی تبریز واقع شده است. برای تدوین استراتژی این شرکت از چارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده شده است. در مرحله شروع، بیانیه ماموریت شرکت سهند خودرو تعیین گردیده و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) آورده شده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده در مراحل قبل در مرحله تطبیق و مقایسه، ماتریس سوات(SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی (IE) را تشکیل داده ایم. در مرحله تصمیم گیری با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)گزینه های مختلف استراتژی شناسایی شده در مرحله تطبیق و مقایسه، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته، و بهترین استراتژی برای شرکت سهند خودروکه عبارت است از: ائتلاف استراتژیک با شرکت های رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی، انتخاب شده است.
  کلیدواژگان: چارچوب جامع تدوین استراتژی، بیانیه ماموریت، ماتریس سوات، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
 • محمد جواد ایروانی صفحه 33
  بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصت های ناشی از آن ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند. برای دستیابی به این منظوراین مقاله ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی مورد توجه قرار می دهد. با توجه به ابعاد موضوع فرصت های فرا روی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبرد های کلیدی جهت مقابله با تهدید های پیش رو و بهره مندی بهینه از فرصت ها پیشنهاد گردیده است.
  کلیدواژگان: بحران مالی، بازارهای مالی، سیاست خارجی، راهبرد
 • علی اصغر پورعزت، پریسا رضایی، حمیدرضا یزدانی صفحه 47
  علوم اجتماعی با موضوعاتی چون رفتار انسانها، گروه ها و جوامع، و به طور کلی سیستم های انسانی و اجتماعی سرو کار دارند؛ موضوعاتی که بسیار پویا و متغیر بوده، ودر شبکه ای از تعاملات پیچیده شکل می گیرند.این مقاله ضمن تامل بر این مهم، در صدد پاسخ به این سوال است که چرا با وجود تلاش های گسترده دانشگاه ها برای آموزش روش های نظریه پردازی و جدیت به حل مساله، سیر نظریه پردازی، به ویژه در حوزه علوم اجتماعی، با نوعی بن بست مواجه شده است. بدین منظور، دیدگاه های اساتید سه گروه مدیریت،روانشناسی و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفت و یافته های پژوهش حاکی از وجود موانع ساختاری، کارکردی،انگیزشی،و فرهنگی جوامع علمی در فرایند نظریه پردازی در علوم اجتماعی دارند. همچنین ادعای اصلی پژوهش آن است که علی رغم اهمیت توجه به موانع ساختاری، کارکردی و فرهنگی، عدم توجه به فراگرد طبیعی نظریه پردازی در تاکید بر شناسایی مسئله و تمرکز بر حل آن، یکی از دلایل اصلی رکود سیر نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی است.
  کلیدواژگان: نظریه و حل مساله، روش شناسی، مدیریت تولید دانش، انگیزه دانش پژوهی، موانع توسعه دانش
 • داود حسینی هاشم زاده صفحه 63
  این تحقیق در سه سال و در هر سال یک مرتبه(سه پژوهش) به منظور شناخت عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک صنعت و معدن و ارایه راه کارهایی برای افزایش رضایت مشتریان، انجام شده است. هم چنین شناخت نگرش مشتریان به کارکنان بانک و ارزیابی آنان از قوانین، مقررات و آیین نامه های بانک، و رضایت ایشان از کیفیت خدمات بانک، و شناخت پایگاه مشتری، و رابطه این متغیرها با متغیر وابسته تحقیق (رضایت مشتری) از دیگر اهداف این پژوهش است، که عمدتا در قالب فرضیه های پژوهش و مدل پژوهش روابط بین متغیرها صورت بندی و سنجیده شده است. در این تحقیق، که پژوهشی کاربردی است، از یکی از شاخه های روش تحقیق طولی به نام روند پژوهشی استفاده شده است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که پایایی مقیاس های مختلف آن در چهار آزمون سنجیده شده است که نتایج آزمون ها حکایت از تکرارپذیری بالای مقیاس ها دارد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان(حقیقی و حقوقی) بانک صنعت و معدن است که از بانک تسهیلات دریافت کرده اند. حجم نمونه در مرحله اول پژوهش 675 نفر، در مرحله دوم پژوهش 681 نفر، و در مرحله سوم پژوهش556 نفر است که با روش نمونه گیری طبقه بندی، نمونه ها انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر کیفیت خدمات (شامل پنج بعد آن) بیشترین تاثیر را (44/0) بر رضایت مشتریان دارد و بعد از آن به ترتیب نگرش مشتریان به کارکنان بانک (33/0)، ارزیابی آنان از قوانین و مقررات بانک (28/0)، تحصیلات مشتریان(12/0)و پایگاه مشتریان(07/0)تغییرات،متغیر رضایت مشتریان را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: رضایت مشتری، کیفیت خدمات، نگرش به کارکنان بانک، نگرش به قوانین، مقررات و، ، ، بانک، پایگاه مشتری
 • بهرام رنجبریان، مجتبی براری صفحه 83
  شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان ها موجب شده آنها بتدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتریان گام بردارند و طبق نظر محققان، بازاریابی رابطه مند مناسب ترین گزینه برای تحقق این امر می باشد. در این مقاله تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند شامل تعهد، اعتماد، ارتباطات و مدیریت تعارض را بر وفاداری مشتریان، اهمیت این متغیرها از دید مشتریان و میزان توفیق بانک در زمینه ایجاد هر یک از این متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق312 نفر از مشتریان یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی در شهرستان اصفهان می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرشسنامه بوده و داده ها با روش رگرسیون چندگانه مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانک دولتی چهار بنیان بازاریابی رابطه مند تاثیر مثبت و معنا داری بر وفاداری مشتریان داشته است. در بانک خصوصی نیز به غیر از متغیر ارتباطات بقیه متغیرها تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته اند.
  کلیدواژگان: بازاریابی رابطه مند، اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض، وفاداری
 • عباس صدقی، سید رضاسیدجوادین، داود مطلبی، سیدجابر حسینی، حمیدرضا یزدانی صفحه 101
  امروزه اندازه گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان سازمان ها به یکی از دغدغه های اصلی مدیران آنها بدل گشته است. دراین مقاله، محققین ضمن معرفی مدل های موجود در زمینه شاخص رضایت مشتری، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری مؤدیان مالیاتی می باشند. در این راستا با مطالعه ادبیات رضایت مشتری و نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا قانون مالیات های مستقیم ایران و آیین نامه های اجرایی آن، قانون برنامه توسعه کشور، تصویب نامه طرح تکریم ارباب رجوع وسایر منابع موجود مورد بررسی قرارگرفت وتعداد 22 فاکتور مؤثر بر رضایت مؤدیان شناسایی و سپس بر این مبنا پرسش نامه ای طراحی و دراختیارمتخصصین قرارداده شد. پس ازتحلیل عاملی اکتشافی داده ها، نتایج تحقیق نشان دادکه پنج دسته ازعوامل جهت سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی دخیل می باشند که شامل کارکنان، انتظارات، ارتباطات، قانون و فرهنگ می باشد و مدل استخراج شده نیز توسط تحلیل عاملی تاییدی، مورد تایید قرار گرفت. در نهایت، مدل بر مبنای پرسش نامه ای که دراختیار مؤدیان مالیاتی مستقر دراداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ قرارداده شد، مورد سنجش قرار گرفت.
  کلیدواژگان: شاخص رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، مالیات، مؤدیان
 • علی اکبر فرهنگی، علی لطفی صفحه 119
  امروزه رویکرد توسعه صادرات به عنوان یک اصل پذیرفته شده در عرصه تجارت خارجی کشور ما شناخته شده و تسهیل تجارت در برنامه های توسعه و سیاستگذاری ها مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. از آنجا که سیاستگذاری، حمایت و پشتیبانی، بسترسازی و ایجاد تسهیلات و زیرساخت های ضروری ماموریت های سازمان توسعه تجارت ایران معرفی شده است، در این تحقیق خدمات بازاریابی ارائه شده توسط سازمان مذکور در چند سال گذشته مورد بررسی قرارگرفته تا شناخت بهتری از انتظارات صادرکنندگان حاصل گردد. خدمات بازاریابی در این تحقیق در چهار دسته خدمات اطلاعاتی (اطلاعات تجاری)، خدمات آموزشی در زمینه بازاریابی و بازرگانی، خدمات تبلیغات تجاری و خدمات ترویجی مورد توجه قرار گرفت. فرضیه اول مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین وضعیت موجود و مورد انتظار صادرکنندگان از انواع خدمات بازاریابی ارائه و انواع خدمات بازاریابی نیز در چهار فرضیه فرعی ارائه گردید. پرسشنامه بر طبق نمونه گیری تصادفی ساده در اختیار شرکت های دارای صادرات در چندسال گذشته قرار گرفت. بر طبق نتایج تحلیل آماری همگی فرضیات با استفاده از آزمون T استیودنت تایید شدند. همچنین اولویت بندی خدمات بازاریابی جهت ارائه راهکارهای بهبود بر اساس میزان شکاف عبارتند از: خدمات اطلاعاتی، خدمات ترویجی، خدمات تبلیغات تجاری و خدمات آموزشی در زمینه بازاریابی و بازرگانی.
  کلیدواژگان: خدمات بازاریابی، خدمات آموزشی، خدمات اطلاعاتی، خدمات ترویجی و خدمات تبلیغات تجاری
 • غلامحسین نیکوکار، علی دیواندری، عبدالحمید ابراهیمی، محمدرحیم اسفیدانی صفحه 135
  با توجه به حضور جدی رقبای خارجی در بازار لوازم خانگی ایران و استفاده آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این بازار، موقعیت رقابتی شرکت های داخلی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و لازم است با نگاهی علمی و دقیق، استراتژی مناسب رقابت در بازارهای داخلی طراحی شود تا بنگاه ها بتوانند بر اساس آن از استراتژی های مناسبی استفاده نمایند. از این رو، در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش تئوری سازی داده بنیاد و با بررسی رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان لوازم خانگی ایران، الگوی رفتار مصرف کنندگان طراحی و تبیین شود. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه مصرف کنندگان لوازم خانگی ایران دارای سه الگوی رفتاری عقلایی، احساسی و هوشمند هستند و به طبع آن بنگاه ها نیازمند استفاده از استراتژی های بازاریابی مبادله ای، تعاملی و هوشمند می باشند.
  کلیدواژگان: استراتژی بازاریابی اینترنتی، رفتار مصرف کننده، بازار لوازم خانگی
|
 • Page 17
  Considering current situation and approaching one, Car-component manufacturers should choose an appropriate strategy so that this strategy can help them survive in competitive market of manufacturing. Sahand khodro company as a small car-component manufacturer, is located in industrial town of Shahid Rajaie in Tabriz. Comprehensive framework for strategy formulation is used to formulate Sahand khodro company's strategy. In initiating stage, Sahand khodro company's mission statement is determined and then at input stage, EFE matrix and IFE matrix are inserted. We have formulated SWOT matrix and IE matrix at matching stage based on acquired information through previous stages. At dicision-making stage various choices of strategies, that had been identified at matching stage, were evaluated using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) by empirical methods and out of any subjectivity in opinion. The best strategy was chosen for the company that is: strategic coalition with competitors in order to achieve competitive advantages.
 • Page 33
  Rising global financial crisis and the necessities of facing its negative effects and taking advantage of opportunities rendered by crisis, should be noticed by economic authorities. In order to achieve above-mentioned purpose, this essay, in addition to present roots of financial crisis in the world economy, also will consider the crisis from theoric and economic aspects. Considering dimensions of the subject, opportunities which is available to country's economy caused by financial crisis has been explained and at the end in order to face threats and use opportunities key strategies has suggested.
 • Page 47
  Social Sciences with such topics as human behavior, groups and communities, and in general deal with human and social systems. These subjects are very dynamic and variable, and form in complex interactions network. According to this point, the aim of this article is to answer the question that despite the fact that there are universities wide efforts for training theory building method and problem solving" why has the way of theory building particularly in the field of social sciences been blocked?" For this purpose, three groups of professor's views, Management, Psychology and Political Science were evaluated and findings indicate that there are structural, functional, motivational, and cultural communities barriers in the process of theory building in the social sciences. This article also shows that lack of attention to the theory building natural processing with emphasis on identifying and focusing on solving the problem, despite the importance of structural barriers and cultural functions, is one of the main reasons of theory building recession in the area of Social Sciences.
 • Page 63
  This essay proposes results of three investigations on satisfaction of Industry & Mine Bank's customers. This research rendered yearly and pursues following
  Purposes
  attainment to resolution for increasing customer's satisfaction, knowing of customer's attitudes on Bank employees, customer's Judgment on regularities of Bank, measuring customer's satisfaction, knowing of customer's status. Hypotheses of mentioned investigations related relation of above independent variables and customer's satisfaction. This research used longitudinal method and its technique of data gathering is questionnaire. Sample size was 675 customers at the first phase, 681 customers at the second phase, and 556 customers at the final phase. Achieved results from this research indicate: 1) The correlation between service quality and customer's satisfaction is at %44 level. 2) The correlation between customer's attitudes and customer's satisfaction is at %33 level. 3) The correlation between customer's judgment on regulities and customer's satisfaction is at %28 level.
 • Page 83
  Competition intensity in market place and perceived importance of customer retention for organizations has inclined them to develop and maintain enduring relation with customers. According to marketing scholars, relationship marketing is the best strategy for doing so. In this article the contribution of relationship marketing underpinnings namely, commitment, trust, communication, and conflict handling to customer loyalty and their importance from customer viewpoint and success of bank in developing such relation have been studied. This is a descriptive survey study, which its research population was made up of 312 customers of different branches of a private and a government owned bank. The data gathering instrument was a self administered questionnaire. Data were analyzed by a multiple regression model. The results indicate that in the government bank, the four underpinning of relationship marketing have significant relation with customer loyalty but in the private bank there was no significant relation between customer loyalty and banks communication
 • Page 101
  This study attempts to come up with a practical framework for evaluating the taxpayer satisfaction for taxation organization. In so doing, first, 22 essential factors in taxpayer satisfaction process; were found in the literature related to the Customer Satisfaction Indices, and then a questionnaire was constructed based on these factors. 140 experts in this field participated in the study and then the data was analyzed through the SPSS and LISREL software. The results, using factor analysis, revealed that five factors including Communication, Expectation, Rule, Culture and Human factors were important in assessing the level of the taxpayer satisfaction that is necessary for government to successful planning for tax income.
 • Page 119
  Nowadays Export development approach is introduced as an accepted principle in my country's external commerce and managers attend trade facility. Since Top's mission is make policy, support, make needful infrastructure and facilities creation for businessmen, Top's marketing services have been survey in my research until exporter's expectations is identified completely. Marketing services in my research in four categories have been attended that encompass information, training, publication and promotion. First hypothesis is existence of meaningful difference between existent status and expectational status about marketing services was offered. All of secondary hypothesis about kinds of marketing services was offered. Questionnaire with simple chancy sampling was distributed between exporters companies in past three years. All of hypothesis by T student test supported. Also kinds of marketing for improvement solution offer have been referenced that according to gap are information, promotion, publication and training.
 • Page 135
  Iran home appliances producers are challenged by the many foreign competitors. These companies can employ Information and communication technology for improvement of the competitiveness. So in this paper, the identification of internet marketing strategies and the consumer behavior have been analyzed by grounded theory. The research shows that, internet marketing strategy (IMS) can be classified into three kind of different strategies: Transactional, interactive and intelligent. And the behavior of the Iranian home appliances could be descripting in three styles: Rational Shoppers, feeling Shoppers and Intelligent Shoppers.