فهرست مطالب

نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)
سال ششم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1381)

 • تاریخ انتشار: 1381/05/11
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علیرضا نیکویی، جواد ترکمانی صفحه 1

  بیمه محصولات کشاورزی، از جمله راه کارهای مناسب برای غلبه بر ریسک حاکم بر تولید در بخش کشاورزی و افزایش اطمینان خاطر کشاورزان نسبت به درآمد آینده شان می باشد. در این پژوهش بیمه محصولات گندم به عنوان شیوه بیمه فردی-اختیاری، و چغندر قند به عنوان شیوه اجباری-گروهی، به صورت موردی در استان فارس در نظر گرفته شده، و تاثیر این دو شیوه متفاوت بیمه بر نحوه رویارویی کشاورزان با مخاطره بررسی گردیده است. داده های لازم با استفاده از روش نمونه گیری از گندم کاران و چغندرکاران سه ناحیه اقلیمی مدیترانه ای، نیمه صحرایی گرم و کوهستانی سرد، با تکمیل پرسش نامه، و به روش مصاحبه حضوری، در سال زراعی 76-1375 جمع آوری گردید. پس از محاسبه ضرایب ریسک گریزی بهره برداران با استفاده از روش قاعده اول اطمینان، نتایج بررسی تاثیر بیمه بر ضرایب ریسک گریزی نشان داد که، ماهیت اجباری بودن و استمرار سالیانه بیمه چغندر قند به همراه ارائه نهاده های لازم و خدمات مکانیزاسیون زراعی در تولید چغندر از طرف کارخانه های قند و مراقبت دایم از مزارع کشاورزان، باعث تاثیر بیمه بر افزایش سطوح ریسک گرایی چغندرکاران شده است. در حالی که، در مورد گندم، به دلیل همیشگی نبودن پوشش بیمه برای سال های زراعی پی در پی و اطمینان نداشتن کشاورزان به نظام بیمه، بیمه تاثیر معنی داری بر سطوح ریسک گرایی نداشته است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که شیوه بیمه چغندر قند، “جا افتادن فرهنگ بیمه” در میان بهره برداران را در پی داشته، و اجرای آن به یکی از اهداف اصلی نظام بیمه محصولات کشاورزی، که همان افزایش سطوح ریسک گرایی کشاورزان است، نزدیک تر می باشد.

  کلیدواژگان: بیمه، ریسک، ریسک گریزی، قاعده اول اطمینان، بیمه اجباری، بیمه اختیاری
 • امیرمظفر امینی، رضا صفری شالی صفحه 17

  نوشتار حاضر دستاوردهای یک پژوهش میدانی است که تاثیر آموزش اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان تهران را در موفقیت این شرکت ها مورد ارزیابی قرار می دهد. در بررسی و تحلیل داده های این پژوهش از آزمون های مختلف آماری نظیر آزمون استقلال، ضریب هم بستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دانکن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین دو متغیر آموزش وموفقیت شرکت ها، رابطه ای مستقیم و معنی دار وجود دارد. هرچه آموزش های ارائه شده مرتبط با شغل و یا مسئولیت اعضای شرکت بیشتر باشد، این شرکت ها از موفقیت افزون تری برخوردار می شوند. نتایج دیگر پژوهش گویای این واقعیت است که در شرکت هایی که هیئت های مدیره آنها از سطح تخصصی بالاتری برخوردارند، آموزش بیشتری ارائه شده است. در این شرکت ها مشارکت اعضا در افزایش میزان سرمایه، در مقایسه با شرکت هایی که آموزش کمتری داشته اند، بیشتر است.

  کلیدواژگان: شرکت های تعاونی مرغداران، آموزش، نیروی انسانی، موفقیت
 • مجید راحمی، حمید زارع صفحه 29

  به منظور بررسی اثر تیمارهای گرمایی و سرمایی بر حشرات آلوده کننده انجیرهای خشک استهبان آزمایش هایی انجام گرفت. دو نوع کیسه بسته بندی (سوراخ دار و بدون سوراخ)، دو نوع انبار با دمای 23 درجه سانتیگراد و انبار سرد (2 و 10 درجه سانتیگراد)، 9 مدت زمان تیمارهای گرمایی و سرمایی (3، 4، 5، 6، 7، 10، 15، 20 و 25 ساعت) و 13 تیمار دمایی [23، 45، 50، 55، 60، 65، 70، 75، 25-، (25-)+45، (25-)+50، (25-)+55، و (25-)+60 درجه سانتی گراد] در این آزمایش ها بررسی گردید. نتایج آزمایش نشان داد که شب پره هندی (Plodia interpunctella) که یک آفت مهم در انبارهای انجیر است، با بسته بندی انجیر در کیسه های پلاستیکی بدون سوراخ با ضخامت 24/0 میلی متر، بعد از تیمارهای دمایی مناسب، به طور رضایت بخشی کنترل می شود. انبار سرد با دمای 2 درجه سانتیگرادبه گونه ای معنی دار تمام مراحل زندگی پروانه را در انبار از بین می برد. انجیر خشک تیمار شده در دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت هفت ساعت و یا بیشتر، 65 درجه سانتیگراد به مدت شش ساعت و یا بیشتر، 25- درجه سانتیگراد به مدت 15 ساعت و یا بیشتر، بدون تغییر کیفیت ظاهری میوه، به خوبی در برابر آفت حفظ گردید.

  کلیدواژگان: آفات انباری، شب پره هندی، تیمارهای دمایی
 • بررسی جنین زایی غیرجنسی از تخمک های بارور نشده لیمو آب شیراز(Citrus aurantifolia L. var. Mexican lime) در محیط های کشت مختلف
  رضا فتوحی قزوینی، سیامک شیرانی صفحه 43

  تاثیر محیط های کشت مختلف حاوی مواد تنظیم کننده رشد در جنین زایی غیر جنسی از لیمو آب شیراز (مکزیکن لایم) مورد بررسی قرار گرفت. میانگین جنین زایی از تخمک های بارور نشده پس از 60 روز در محیط های مختلف کشت از صفر تا 75/33 درصد متغیر بود. هورمون GA3 در غلظت های 01/0 و 1/0 میلی گرم در لیتر تاثیر معنی دار و تحریک کنندگی در جنین زایی نشان داد. حضور عصاره جو نیز در محیط کشت باعث افزایش جنین زایی از تخمک ها شد، به طوری که در کمترین غلظت (300 میلیگرم در لیتر)، بهترین اثر را در جنین زایی نشان داد. در حالی که غلظت 1000 میلی گرم عصاره جو مانع جنین زایی شد، ولی رشد کالوس جنین زا را افزایش داد. با مصرف هورمون BA در غلظت های 01/0 و 1/0 میلی گرم در لیتر، جنین زایی افزایش نشان داد، در صورتی که در غلظت های بیشتر نقش بازدارندگی داشت. نمو جنین ها در محیط های کشت مختلف نیز بررسی گردید. شاخص میانگین طول ریشه چه به ساقه چه روی محیط کشت MT به همراه 1/0 میلیگرم در لیتر جیبرلین 22/0 ±22/1 بود، که برای جنین زایی، تکامل جنین ها و تبدیل به گیاهچه به عنوان مناسب ترین محیط غذایی تعیین شد.

  کلیدواژگان: مکزیکن لایم، جنین زایی غیرجنسی، مواد تنظیم کننده رشد
 • عبدالمجید رونقی، محمدرضا چاکرالحسینی، نجف علی کریمیان صفحه 53

  فسفر و آهن از عناصر غذایی ضروری گیاهانند. در خاک های آهکی ایران، به دلیل فراوانی کربنات کلسیم، و نیز پ-هاش بالا، قابلیت استفاده آهن کم می باشد. هم چنین، مصرف بیش از نیاز کودهای فسفردار ممکن است قابلیت استفاده آهن را کاهش دهد. هدف از این بررسی ارزیابی گلخانه ای تاثیر فسفر و آهن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت (Zea mays L) بود. تیمارها شامل پنج سطح فسفر(صفر، 40، 80، 120 و 160 میلی گرم در کیلوگرم از منبع پتاسیم دی هیدروژن فسفات) و چهار سطح آهن (صفر، 5/2، 5 و 10 میلی گرم در کیلوگرم از مبنع سکسترین آهن) به صورت فاکتوریل، در چارچوب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار بود. گیاهان به مدت هشت هفته در یک خاک لومی سری چیتگر با نام علمی Typic Calcixerepts، thermic، carbonatic، fine-loamy رشد کردند. نتایج نشان داد که کاربرد فسفر تا سطح 80 میلی گرم در کیلوگرم سبب افزایش وزن خشک قسمت هوایی گردید. غلظت و جذب کل فسفر با مصرف فسفر افزایش، ولی با کاربرد آهن کاهش یافت. کاربرد آهن تا سطح پنج میلی گرم در کیلوگرم، وزن خشک را افزایش، ولی در سطوح بالاتر آن را کاهش داد. غلظت و جذب کل آهن با کاربرد آهن افزایش، ولی با کاربرد فسفر کاهش یافت. با مصرف فسفر، غلظت روی و مس در گیاه به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. غلظت منگنز در سطح 40 میلی گرم فسفر در کیلوگرم افزایش، ولی در سطوح بالاتر کاهش یافت. کاربرد آهن، غلظت روی و منگنز را در قسمت هوایی ذرت کاهش داد، ولی تاثیری بر غلظت مس نداشت.

  کلیدواژگان: فسفر، آهن، تغذیه گیاه، ذرت، کربنات کلسیم، پ، هاش
 • سعیدرضا وصال، عبدالرضا باقری، عباس صفرنژاد صفحه 67

  به منظور بررسی پاسخ آندروژنیک ارقام نخود، دو رقم پیروز و کرج 31-60-12، که به ترتیب نماینده ای از تیپ های دسی و کابلی هستند، برای انجام کشت بساک انتخاب شدند. بساک های حاوی میکروسپورهای تک هسته ای منتخب از غنچه های گل تیمار شده در شرایط سرما (7 تا 10 روز)، در محیط کشت پایه MS حاوی غلظت های متفاوت دو تنظیم کننده رشدی توفوردی (1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر) و کینتین (1/0، 2/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر) کشت گردیدند. برای باززایی، از محیط های کشت MS و بلیدز تغییر یافته با ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشد و غلظت متفاوت ساکارز استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر تنظیم کننده های رشدی توفوردی و کینتین در القای کالوس بسیار معنی دار است، و با افزایش غلظت هرکدام از این تنظیم کننده ها میزان القای کالوس به طور معنی داری کاهش یافت. محیط کشت حاوی غلظت های کم هر دو تنظیم کننده رشدی (1 و 2/0 میلی گرم در لیتر به ترتیب برای توفوردی و کینتین) بهترین واکنش القای کالوس را در پی داشت. هم چنین، اثر متقابل ژنوتیپ × غلظت های توفوردی نیز معنی دار شد، به طوری که رقم پیروز نسبت به رقم دیگر، در واکنش به غلظت های متفاوت توفوردی، پاسخ بهتری به القای کالوس از خود نشان داد. تمایز کالوس ها و القای اندام زایی در محیط کشت MS حاوی NAA و BA با سه درصد ساکارز، و جنین زایی در کالوس های حاصل از بساک در محیط کشت بلیدز غنی شده با 5/0 میلی گرم در لیتر کینتین و 10 درصد ساکارز اتفاق افتاد. بررسی سیتولوژیک کالوس ها، وجود سلول های هاپلویید و تنوع کروموزومی را به اثبات رساند. بنابراین، بهینه کردن غلظت تنظیم کننده های رشد در محیط کشت القا، و استفاده از محیط های کشت مختلف پایه با غلظت مشخصی از ساکارز، می تواند بهبود باززایی از بساک های نخود را به دنبال داشته باشد. به نظر می رسد تعیین مشخصه کالوس ها از مرحله القا تا باززایی، و نیز تعیین اثر پیش تیمار سرما در آزمایش های بعدی بتواند در بهبود پاسخ به کشت بساک در نخود مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: القای کالوس، باززایی، کشت بساک، نخود، هاپلویید
 • فهیمه شاهین نیا، عبدالمجید رضایی، عباس سعیدی صفحه 77

  به منظور بررسی میزان تنوع و مطالعه هم بستگی میان صفات مرتبط با کیفیت نانوایی از طریق تجزیه ضرایب مسیر، 145 ژنوتیپ گندم نان مرکب از 90 لاین اصلاحی و 55 رقم بومی و زراعی مورد آزمایش قرار گرفتند. از صفات درصد پروتئین، حجم رسوب زلنی، حجم رسوب با SDS، سختی دانه، وزن حجمی (هکتولیتر)، حجم نان، درصد رطوبت دانه و جذب آب، به عنوان معیارهای غیر مستقیم برای ارزیابی کیفیت نانوایی ژنوتیپ ها استفاده شد. صفات سختی دانه، حجم رسوب زلنی و حجم رسوب با SDS، به ترتیب با ضرایب تغییرات 51/13، 83/11 و 03/11 از بیشترین میزان تنوع برخوردار بودند. نتایج تجزیه عامل ها برای ژنوتیپ ها بر مبنای صفات کیفی گویای نقش دو عامل پنهانی در توجیه 23/98 درصد از تنوع کل داده ها بود. این عوامل به ترتیب عامل شاخص پروتئین دانه و حجم نان نام گذاری شدند. نتایج مطالعه هم بستگی میان صفات کیفی، بر رابطه مستقیم و معنی دار درصد پروتئین و حجم رسوب با SDS، با دیگر صفات مرتبط با کیفیت نانوایی گواهی داد. در رگرسیون مرحله ای، درصد پروتئین به عنوان صفت توجیه کننده مقدار زیادی از تغییرات صفات کیفی دیگر، در مراحل اول و دوم به مدل وارد شد. هم چنین، تجزیه ضرایب مسیر نشان دهنده اهمیت اثر مستقیم و معنی دار صفات درصد پروتئین، حجم رسوب زلنی، حجم نان، درصد رطوبت دانه و درصد جذب آب و اثر غیر مستقیم این صفات از طریق درصد پروتئین بر تغییرات حجم رسوب با SDS بود. تجزیه خوشه ایبر پایه صفات کیفی نشان دهنده ظرفیت مطلوب ژنوتیپ های زراعی و بومی از حیث صفات مرتبط با کیفیت و کمیت پروتئین، در مقایسه با ژنوتیپ های گروه های دیگر (به طور عمده لاین های اصلاحی) بود.

  کلیدواژگان: تنوع، تجزیه ضرایب مسیر، کیفیت نانوایی گندم
 • محمدعلی ادریس، محمد مستاجران، رحیم عبادی صفحه 91

  به منظور برآورد هم بستگی بین میزان تولید عسل و برخی از ویژگی های ظاهری زنبور عسل، سی ملکه مادر، به صورت تصادفی از زنبورستان مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان انتخاب، و از هر ملکه مادر پنج ملکه دختر پرورش داده شد و بررسی گردید. محصول عسل تابستان از اختلاف وزن شان عسل قبل و بعد از استخراج عسل اندازه گیری شد، و محصول عسل پاییز بر اساس مساحت سطح قاب سرپوشیده محاسبه گردید. صفات ظاهری با استفاده از استریومیکروسکوپ مجهز به عدسی چشمی مدرج، بر اساس روش روتنر اندازه گیری شد. میانگین تولید عسل در سال 05/10 کیلوگرم تخمین زده شد. هم بستگی فنوتیپی بین تولید عسل سالیانه با تولید عسل تابستان و پاییز به ترتیب 49/0 و 88/0 برآورد گردید، در حالی که هم بستگی بین عسل تولیدی تابستان و پاییز در حد پایین بود. هم بستگی معنی داری بین عسل تولیدی تابستان و ایندکس کوبیتال B، طول ساق پا و عرض بال جلو (به ترتیب 28/0، 25/0 و 21/0) مشاهده شد. هم چنین، هم بستگی معنی داری بین عرض پنجه با عسل تولیدی کل و پاییز به دست آمد (به ترتیب 22/0 و 23/0). هم بستگی ژنتیکی بین طول پنجه و ایندکس کوبیتال با تولید عسل تابستان منفی برآورد شد (به ترتیب 75/0- و 45/0-). با توجه به هم بستگی زیاد بین عسل تولیدی تابستان و کل عسل تولیدی سالیانه، بهتر است برای صرفه جویی در زمان و هزینه ها به منظور بهبود کل عسل تولیدی، انتخاب بر اساس محصول تولیدی تابستانه کلنی باشد. هم چنین در طرح های به نژادی برای افزایش تولید عسل، می توان از صفات هم بسته طول ساق، عرض بال جلو و ایندکس کوبیتال استفاده کرد.

  کلیدواژگان: زنبور عسل، هم بستگی، تولید عسل، صفات ظاهری (مورفولوژیک)
 • محمد مولایی، حسن نصیری مقدم، حسن کرمانشاهی صفحه 105

  به منظور بررسی رشد و شاخص های لاشه در جوجه خروس های تحت محدودیت غذایی، آزمایشی در اوایل دوره پرورش انجام گرفت. جوجه های با محدودیت غذایی از 7 تا 14 روزگی مقداری غذا دریافت کردند تا معادلBW0.67*1.5 کیلوکالری انرژی به ازای هر پرنده در روز تامین گردد. از روز نخست تا 7 روزگی و از 14 تا 56 روزگی تمام پرندگان به صورت آزاد تغذیه شدند. جیره های پرندگان تحت محدودیت در مرحله بازگشت به تغذیه آزاد، یعنی در دوره آغازین و رشد، دارای اسیدهای آمینه متیونین و سیستین به میزان 15% بیشتر از توصیه (1994 NRC) بود. اختلاف معنی داری در درصد کبد، سینه، قلب، و درصد چربی کبد و لاشه میان پرندگان تحت محدودیت غذایی و گروه شاهد با تغذیه آزاد در 56 روزگی دیده نشد. وزن بدنی جوجه های با محدودیت غذایی به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد در 56 روزگی بود (P<0.05). با وجود این، جوجه های تحت محدودیت غذایی به طور معنی داری ضریب تبدیل غذایی کمتری در کل دوره پرورشی داشتند (P<0.05). پرندگان تحت محدودیت که جیره هایی با سطوح بالاتر اسیدهای آمینه گوگرددار را در دوره آغازین و رشد در مرحله بازگشت به تغذیه آزاد دریافت کردند، به طور معنی داری چربی محوطه شکمی کمتری در مقایسه با گروه شاهد داشتند (P<0.05).

  کلیدواژگان: محدودیت غذایی، جوجه گوشتی، اسید آمینه، وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، چربی محوطه شکمی
 • ابراهیم روغنی حقیقی فرد صفحه 115

  این آزمایش به منظور بررسی اثر باکتری تولید کننده اسید لاکتیک (LAB) و اوره بر ترکیب شیمیایی، ارزش غذایی و ویژگی های مایع شکمبه علوفه کامل جو سیلو شده انجام گردید. در یک طرح کاملا تصادفی و به صورت چرخشی، چهار گوسفند نر سافولک مورد استفاده قرار گرفت. محلول LAB به میزان دو لیتر بر هر تن گیاه تر جو (با 35% ماده خشک) و اوره به میزان چهار کیلوگرم به هر تن ماده خشک (با 55% ماده خشک)، افزوده و به مدت 60 روز سیلو شد. سیلاژهای با ماده خشک کم، pH پایین تر، قندهای محلول در آب باقی مانده، ازت آمونیاک، اسید لاکتیک و اتانول بیشتر و نسبت لاکتات به استات بالاتری داشتند. LAB موجب افزایش اسید لاکتیک و نسبت بالاتر لاکتات به استات گردید. قابلیت هضم ماده خشک (P<0.001)، ماده آلی (01/0>P)، دیواره سلولی (P<0.05)، دیواره سلولی بدون همی سلولز (01/0>P) و ازت کل (01/0>P)، با افزودنی ها افزایش معنی داری نشان دادند. میانگین غلظت ازت آمونیاکی و pH شکمبه با سیلاژهای دارای اوره، به طور معنی داری (P<0.05) افزایش یافت. میزان پروپیونات شکمبه با سیلاژهای دارای LAB به طور معنی داری (01/0>P) بالاتر از سیلاژهای دارای اوره بود. نتایج نشان می دهد که افزودن LAB به میزان دو لیتر به هر تن علوفه کامل جو با حدود 35 درصد ماده خشک، موجب بهبود تخمیر و ارزش غذایی گردیده است.

  کلیدواژگان: گیاه کامل جو، باکتری تولید کننده اسید لاکتیک، اوره، ارزش غذایی، اسیدهای چرب فرار
 • غلامرضا مصباحی، جلال جمالیان صفحه 125

  پکتین به عنوان ماده ایجاد کننده ژل، قوام دهنده، بافت دهنده، امولسیون کننده و تثبیت کننده، در بسیاری از مواد غذایی کاربرد دارد. تفاله چغندر قند، که پس از استخراج قند از چغندر حاصل می شود، منبعی سرشار از پکتین است. هدف از این پژوهش، ارائه روشی خاص برای استخراج پکتین از تفاله چغندر، و نیز بهبود خواص عملکرد پکتین استخراجی به منظور افزایش کاربرد آن بود. نخست تفاله چغندر، خشک شده و به صورت پودر در آورده شد. سپس در شرایط اسیدی با pH برابر 1 و 5/1، و در دمای 80 و 90 درجه سانتی گراد، و طی زمان های استخراج 1، 2، 3 و 4 ساعت، عمل استخراج پکتین از تفاله انجام شد. بیشترین بازده استخراج پکتین به میزان 35/22 درصد، تحت شرایط دمایی 90 درجه سانتی گراد، pH برابر 1 و مدت استخراج 4 ساعت حاصل گردید. در مرحله بعد ترکیبات ساختمانی پکتین استخراج شده از تفاله چغندر قند بررسی، و با پکتین تجاری مرکبات مقایسه شد. آن گاه پکتین تفاله چغندر قند در چند ماده غذایی مورد استفاده قرار گرفت، و برخی خواص عملکردی آن با پکتین تجاری مرکبات مقایسه گردید. هم چنین، اثر آمونیوم پرسولفات و pH بالا بر توانایی ایجاد ژل و افزایش ویسکوزیته توسط پکتین حاصله بررسی شد. سپس اثر کاربرد پکتین تفاله چغندر قند بر عطر و طعم چند ماده غذایی ارزیابی، و با پکتین تجاری مرکبات مقایسه شد. سرانجام نتیجه گرفته شد که پکتین استخراجی از تفاله چغندر، در برخی مواد غذایی مانند سس کچاپ به عنوان ماده قوام دهنده و افزایش دهنده ویسکوزیته قابل استفاده است، ولی نمی توان از آن انتظار داشت که در مواد غذایی، ژل مستحکمی را ایجاد کند.

  کلیدواژگان: پکتین، تفاله چغندر قند، تولید ژل، قوام دهنده، افزایش ویسکوزیته
 • رقیه رمضانی، احمد کرباسی صفحه 139

  در این پژوهش روغن مایع آفتاب گردان استحصال داخلی، که توسط کارخانه نرگس شیراز روغن کشی و تصفیه می شود، در بسته بندی هایی شامل بطری های پلاستیکی شفاف و زردرنگ از جنس پلی اتیلن ترفتالیت (PET)، ظروف پلاستیکی پلی اتیلن با دانسیته زیاد (HDPE) زردرنگ، و قوطی های فلزی تهیه گردید. نمونه ها در دمای معمولی و قفسه های مشرف به نور طبیعی محیط و به مدت یک سال نگهداری شد. سپس هر 45 روز یک بار عدد پراکسید، و در فاصله های زمانی صفر و شش و دوازده ماه عدد تیوباربیتوریک اسید (TBA) و عدد آنیسیدین در نمونه ها اندازه گیری شد. ضمنا، نمونه ها در بسته بندی های پلاستیکی در محفظه نوردهی مجهز به لامپ مهتابی (W20) قرار گرفتند. در این نمونه ها نیز عدد پراکسید اندازه گرفته شد. هم چنین، درصد میزان عبور نور از جدار مواد بسته بندی در طول موج های 350 تا 800 نانومتر تعیین گردید. بیشترین تغییرات عدد پراکسید، عدد TBA و عدد آنیسیدین طی یک سال نگهداری نمونه های روغن آفتاب گردان در دمای معمولی و نور طبیعی، مربوط به ظروف پلاستیکی پلی اتیلن با دانسیته زیاد (HDPE) بود، که با دیگر ظروف بسته بندی اختلاف معنی دار (P<0.05) داشت. زمان نگهداری روغن ها در این ظروف کمتر از شش ماه است، در حالی که برای دیگر ظروف بسته بندی بیش از یک سال می باشد. نتایج نمونه هایی که در برابر لامپ مهتابی (W20) قرار داشتند نشان می دهد که بیشترین تغییرات عدد پراکسید مربوط به ظروف PET شفاف، و کمترین آن مربوط به PET زردرنگ است، که در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار دیده شد. بنابراین، ظروف پلاستیکی PET برای بسته بندی روغن آفتاب گردان بسیار مناسب می باشد، و بیشترین پایداری روغن در این نوع ظروف، و سپس قوطی های فلزی است. ظروف PET زردرنگ به علت پایین بودن درصد عبور نور از جدارشان در طول موج های 350 تا 800 نانومتر، و تغییرات کم عدد پراکسید در نمونه هایی که در برابر لامپ مهتابی (W20) قرار داشتند، می تواند جای گزین ظروف PET شفاف شود. اگرچه درصد عبور امواج در این محدوده در ظروف HDPE ناچیز است، ولی به دلیل پلی مر به کار رفته و فساد اکسیداسیون بیشتر در روغن در این نوع ظروف، برای بسته بندی مناسب نیستند. هم چنین، نتایج این پژوهش نشان داد که فساد اکسیداسیون در روغن بیشتر تحت تاثیر جنس مواد بسته بندی است، و تاثیر شرایط نوردهی کمتر می باشد.

  کلیدواژگان: روغن آفتاب گردان، پایداری اکسیداسیونی، ظروف بسته بندی، پلی اتیلن با دانسیته بالا
 • علیرضا عباسیان، رحیم عبادی صفحه 149

  به منظور ارزیابی اثر تغذیه ای مواد پروتئینی مختلف در جیره های غذایی زنبوران عسل کارگر آزمایش هایی با 15 تیمار به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار روی زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera L) انجام گرفت. در این آزمایش ها اثر تغذیه ای 15 تیمار روی مدت زمان مربوط به تلفات 50 درصد و طول عمر زنبورهای کارگر در قفس بررسی گردید. تاثیر تغذیه کیک های جانشین گرده گل، شامل پودر دانه سویا، پودرکنجاله سویا، پودر مخمر نانوایی، گلوتن گندم، پودر دانه سویا+کنجاله سویا، پودر دانه سویا+گلوتن گندم، پودر دانه سویا+مخمر، کنجاله سویا+گلوتن گندم، گلوتن گندم +مخمر، و مکمل گرده گل شامل گلوتن گندم +گرده، پودر دانه سویا+گرده، کنجاله سویا+گرده، مخمر نانوایی +گرده، و دو تیمار شاهد شامل گرده گل و عسل بر مقدار پروتئین و چربی لاشه زنبورها مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که مواد پروتئینی مختلف آثار متفاوتی بر طول عمر زنبورهای کارگر داشتند، به طوری که مکمل گلوتن گندم و جانشین سویا به ترتیب بیشترین (58/60 روز) و کمترین (53/10 روز) طول عمر زنبورهای کارگر را به همراه داشتند. مقدار مصرف غذا در تیمارهای مختلف مرحله انکوباتور تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0 <P). بیشترین درصد ماده خشک لاشه زنبورهای کارگر مربوط به تیمار سویا (34 درصد) و کمترین آن مربوط به تیمار مکمل مخمر (54/31 درصد) بود، که با هم تفاوت معنی داری نشان دادند (05/0 >P). بیشترین درصد پروتئین لاشه مربوط به تیمار مکمل گلوتن گندم (57/22 درصد) و کمترین آن مربوط به تیمار مکمل مخمر (01/20 درصد) بود. هم چنین، بیشترین درصد چربی لاشه در تیمار مکمل سویا (75/4 درصد) وکمترین آن در مکمل گلوتن گندم (84/3 درصد) دیده شد. نتایج نشان داد که می توان از موادی نظیر پودر سویا، کنجاله سویا، گلوتن گندم و مخمر نانوایی در تهیه کیک های جانشین و مکمل گرده گل در تغذیه زنبورعسل استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تغذیه زنبور عسل، مکمل گرده گل، جانشین گرده کل، طول عمر، پروتئین لاشه، چربی لاشه، Apis mellifera L
 • علیرضا هادیان، حسین سیدالاسلامی صفحه 159

  در سال های 1377 و 1378، تراکم حشرات کامل پسیل پسته و نسبت جنسی آن، با استفاده از تله های زردرنگ چسب دار و ضربه زنی به شاخه ها در دو باغ به طور هفتگی تعیین شد، و با شمارش تخم و پوره ها روی برگ، ضمن بررسی تغییرات فصلی جمعیت، کارایی دو روش مقایسه گردید. با استفاده از تله های زردرنگ چسب دار، ساعات فعالیت پروازی حشرات کامل در طول روز نیز تعیین شد. حشرات کامل پسیل پسته هم زمان با باز شدن گل ها و برگ های پسته فعال شدند. شکار حشرات کامل در هر دو روش، با تغییرات تراکم تخم و پوره های بدون جوانه بال هم بستگی شدیدی داشته و حداقل پنج (حداکثر شش) نقطه فراز نشان داد. دو نقطه فراز در بهار اتفاق افتاد، و تراکم آفت در مقایسه با تراکم تابستانه و پاییزه کم بود. نخستین شکار حشرات کامل روی تله های زردرنگ بود، و در مجموع تله های زردرنگ در مقایسه با روش ضربه زنی روش مناسب تری برای بررسی تغییرات فصلی جمعیت پسیل پسته شناخته شد. نسبت جنسی نر به ماده در طول سال، و در فصول گرم و سرد سال به تفکیک، مساوی بود. ولی در آغاز فصل تله های زردرنگ جاذبه بیشتری برای نرها، و در روش ضربه زنی شکار بیشتری از ماده داشت. نقاط فراز پرواز روزانه بین ساعات 9 تا 16 اتفاق افتاد.

  کلیدواژگان: نوسانات فصلی جمعیت، نسبت جنسی، فعالیت روزانه
 • غلامحسین طهماسبی، رحیم عبادی، ناصر تاج آبادی، منصور آخوندی، سعید فرج صفحه 169

  زنبور عسل کوچک یکی از دو گونه زنبور عسل موجود در ایران است که در نواحی جنوبی کشور زندگی می کند، و نقش مهمی در گرده افشانی گیاهان این منطقه ایفا می نماید. در این پژوهش تلاش شد وضعیت توده های زنبور عسل کوچک در ایران، و نیز اثر شرایط جغرافیایی و اقلیمی در تغییرات مورفولوژیک و جدا شدن این توده ها بررسی گردد. بدین منظور بیش از 400 نمونه زنبور کارگر از 40 کلنی مربوط به 26 شهرستان و 9 استان جمع آوری، و اندازه گیری دوازده صفت مورفولوژیک آنها با روش روتنر (1978) انجام شد. برای تعیین مختصات جغرافیایی و متغیرهای اقلیمی، از میانگین این متغیرها در طول عمر ایستگاه های سینوپتیک هر منطقه و یا میانگین متغیرها در ایستگاه های هواشناسی مناطق استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با روش تجزیه به مولفه های اصلی انجام گردید. نتایج نشان داد که گونه زنبور عسل کوچک دارای دو توده جداگانه در نواحی جنوبی ایران است. مناطق جنوب غربی با عرض جغرافیایی بیشتر و با زنبوران بزرگ تر در یک گروه، و مناطق جنوب شرقی با عرض جغرافیایی کمتر با زنبوران کوچک تر در گروهی دیگر قرار می گیرند. بررسی هم بستگی صفات ظاهری با شرایط جغرافیایی و متغیرهای اقلیمی نشان داد که صفات مربوط به اندازه جثه، اندازه بال و پای زنبوران عسل کوچک با عرض جغرافیایی هم بستگی مثبت و با طول جغرافیایی هم بستگی منفی، و نیز با میزان بارندگی سالیانه منطقه هم بستگی منفی معنی دار دارد، ولی با صفات مربوط به درجه حرارت، رطوبت نسبی، سرعت باد، حداقل درجه حرارت و... هم بستگی معنی داری ندارد. نتایج این پژوهش به طور کلی نشان داد که مناطق شمالی تر، مرتفع تر و پرباران تر دارای زنبوران بزرگ تری است. این نتیجه با قانون برگمن، که معتقد است حیوانات مناطق شمالی تر و سردتر دارای جثه بزرگ تری هستند، هم خوانی دارد.

  کلیدواژگان: زنبور عسل کوچک، مورفولوژی، جمعیت، بیومتری، ایران
 • محمد لغوی، احمد ملاصادقی صفحه 177

  بازده کششی دو نوع تراکتور میان قدرت متداول در ایران، یعنی تراکتورهای مسی فرگوسن 285 و یونیورسال 650 در عملیات شخم توسط گاوآهن برگردان دار ارزیابی و مقایسه گردید. آزمون مزرعه ای در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به صورت فاکتوریل در چارچوب طرح بلوک های کامل تصادفی، در مزرعه ای با بافت خاک لوم رسی شنی و میانگین رطوبت 18 درصد در عمق صفر تا 30 سانتی متری انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه نوع یا وضعیت تراکتور (یونیورسال 650، مسی فرگوسن 285 بدون سنگین سازی چرخ ها و مسی فرگوسن 285 با سنگین کردن چرخ ها توسط آب نمک) و سه سطح عمق شخم سطحی (10 تا 15 سانتی متر)، متوسط (15 تا 20 سانتی متر) و عمیق (20 تا 25 سانتی متر) بود. سرعت اجرای شخم در کلیه تیمارها در حدود چهار کیلومتر در ساعت ثابت نگه داشته شد. پارامترهای مورد اندازه گیری و مقایسه شامل نیروی کشش مال بندی، مقاومت کششی، درصد لغزش چرخ های محرک و بازده کششی تراکتور بود. نتایج نشان داد که عمده ترین اختلاف بین سه نوع یا وضعیت تراکتورها مربوط به لغزش چرخ های محرک است، به طوری که میانگین درصد لغزش در سه سطح شخم در مورد تراکتور یونیورسال 650 کمترین (6/12%) و در تراکتور مسی فرگوسن 285 بدون سنگین سازی چرخ ها بیشترین (27%) بود، که با سنگین سازی چرخ های محرک به 7/17 درصد کاهش یافت. هم چنین، در حالی که افزایش درصد لغزش تراکتور یونیورسال 650 با افزایش عمق شخم شدید نبود (7/9% به 5/16%)، تراکتور مسی فرگوسن 285 سنگین سازی نشده شدیدترین تغییرات را نشان داد (11% به 48%). تجزیه و تحلیل آماری بازده کششی تیمارها نشان داد که تغییر معنی داری در بازده کششی تراکتور یونیورسال 650 با افزایش عمق شخم حاصل نگردید، و با میانگین بازده 8/73% دارای عملکرد مطلوبی بود، در حالی که بازده کششی تراکتور مسی فرگوسن 285 سنگین سازی نشده، که در شرایط شخم سطحی بیش از 75% بود، با افزایش عمق شخم به 46% کاهش یافت. سنگین سازی چرخ های محرک تراکتور مسی فرگوسن 285 روند نزولی بازده کششی را با افزایش عمق به طور چشم گیری بهبود بخشید، و حداقل آن را به حدود 63% ارتقا داد. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که تراکتور مسی فرگوسن 285، چنانچه سنگین سازی نگردد، تنها در انجام عملیات خاک ورزی سطحی بازده مطلوب دارد، و برای شخم متوسط و عمیق باید از تراکتور یونیورسال 650 و یا مسی فرگوسن 285 سنگین شده استفاده نمود.

  کلیدواژگان: بازده کششی، تراکتور، گاوآهن برگردان، لغزش چرخ، مقامت غلتشی
 • عباس همت، اردشیر اسدی خشویی صفحه 187

  به منظور گسترش کشت مکانیزه پنبه در مناطق با آب آبیاری شور و خاک های حساس به سله در استان اصفهان، ارزیابی عملکرد ماشین های کاشت با، یا بدون سله شکن در روش کشت مسطح ضروری است. از این رو، آزمایشی برای مقایسه فراسنجه های عملکردی چند نوع ماشین کاشت پنبه در یک خاک با بافت لوم رسی، در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان انجام شد. چهار تیمار ماشین های کاشت با استفاده از ردیف کارهای بذرسازان در دو وضعیت، و جاندیر و خطی کار دانمارکی با سه روش سله شکنی، به ترتیب سله شکنی با سله شکن ستاره های غلتان و استوانه ای دندانه دار و بدون سله شکنی، با به کارگیری آزمایش فاکتوریل در چارچوب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار ارزیابی شدند. عملکرد ماشین های کاشت با اندازه گیری تعداد و فاصله میان بوته ها در هر تیمار، و تعیین میانگین و انحراف معیار فاصله های میان بوته های سبز شده، و تعیین شاخص های کاشت چندتایی، نقاط بدون بوته، کیفیت تغذیه موزع، دقت و کپه کاری، ارزیابی گردیدند. اگرچه در این آزمایش، به جای اندازه گیری فاصله میان بذرهای کاشته شده، فاصله میان بوته های سبز شده اندازه گیری شد، ولی معیارهای استفاده شده در این پژوهش ویژگی های ماشین های کاشت را به خوبی نشان داد. میانگین و انحراف معیار فاصله های میان بوته ای، به تنهایی تفاوت میان عملکرد ماشین های کاشت را در تمام روش های سله شکنی به خوبی نشان نداد. شاخص کپه کاری پیشنهادی بهتر از شاخص کاشت چندتایی، مشخصه کپه ریزی را در بذرکارها، جدا از روش سله شکنی مشخص نمود. در حالت بدون سله شکنی، تمایل به کپه ریزی در ردیف کار بذرسازان، سبب کاهش میانگین و انحراف معیار فاصله های میان بوته ای گردید. سله شکنی موجب کاهش فاصله های میان بوته ای در کلیه ماشین های کاشت، به ویژه در خطی کار که تمایل به کپه ریزی در آن بسیار ناچیز بود، شد. بر پایه نتایج حاصله، در ردیف کارهای بذرسازان و جاندیر، نوع موزع حجمی، و نه تک دانه کار بود.

  کلیدواژگان: پنبه، ردیف کار، خطی کار، فاصله بین دو بوته ای، سله شکنی
 • صادق فرهی آشتیانی، مجید مهدیه، ایرج نحوی صفحه 201

  این پژوهش به منظور بررسی چگونگی افزایش تولید کتوکاروتنویید آستاگزانتین در جلبک سبز هماتوکوکوس پلوویالیس، تاثیر شوری، ائوزین و کمبود فسفات بر میزان رشد و تولید آستاگزانتین انجام شده است. آزمایش های لازم، تحت شرایط سترون در اطاقک رشد با دمای 20 درجه سانتی گراد صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که شوری، کمبود فسفات و مصرف ائوزین کیست زایی را تحریک می کند، و هم زمان تشکیل آستاگزانتین و میزان وزن خشک جلبک افزایش می یابد. با افزودن هیستیدین به محیط کشت، به عنوان یک خاموش کننده اکسیژن یکتایی، تشکیل آستاگزانتین نیز تحت شرایط کمبود فسفات کاهش می یابد. از این رو، می توان گفت شاید انباشته شدن آستاگزانتین در جلبک به پاسخ های آنتی اکسیداتیو آن مربوط باشد، که زنده مانی سلول های جلبک را تحت شرایط دشوار محیطی افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: شوری، کمبود فسفات، ائوزین، آستاگزانتین، هماتوکوکوس پلوویالیس
 • سید علی میرمحمدی میبدی، علیرضا امینی حاجی آبادی، جمال الدین خواجه دین صفحه 215

  محدوده اطراف مصب رودخانه زاینده رود به باتلاق گاوخونی، رویشگاه های مناسب گونه های شورپسندی مانند Aeluropus littoralis، Aeluropus lagopoides، Halocnemum strobilaceum و Salicornia europea می باشد. با این حال، خواسته های اکولوژیک این گونه ها و فاکتورهای زیست محیطی کنترل کننده ساختار اجتماعات گیاهی و استقرار آنها روی خاک این مناطق به خوبی درک نشده است. دانش کافی در این زمینه برای به کارگیری این گونه ها در پهنه های شور ضروری است. در این پژوهش، الگوی استقرار چهار گونه مذکور در رویشگاه های متنوع، بر اساس شناخت اهمیت نسبی ویژگی های خاک رویشگاه هر یک از گونه ها و تاج پوشش گونه های مورد بررسی، به کمک روش ریاضی اوردیناسیون تشریح و ارزیابی شد. برای این منظور 48 قطعه روی ترانسکت های دارای بیشترین تنوع گونه ای از نظر پوشش انتخاب گردید، و متغیرهای درصد پوشش و عوامل خاک شامل EC، pH، مقادیر رس، سیلت، شن و عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در یک دوره یکساله در سال 1378 اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده از خاک و گیاه بر طبق روش اوردیناسیون از دسته PCA و CCA تجزیه شدند تا ارتباط ویژگی های خاک رویشگاه ها و گونه ها مشخص گردد. نتایج آنالیز اوردیناسیون به خوبی ویژگی کلی رویشگاه هر گونه را از لحاظ عوامل خاکی مورد بررسی تفکیک، و ارتباط آنها را مشخص نمود. تجزیه ها نشان دهنده وجود هم بستگی معنی دار بین تغییر نوع و درصد گونه ها با شیب تغییرات عوامل خاک بود. به طور کلی، واکنش گونه ها به عوامل خاکی در این آزمایش، می تواند به عنوان مولفه مهم در گسترش و تعمیم الگوهای رشد و نمو این گونه ها برای مناطق شور مشابه مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: Salicornia، Halocnemum، Aeluropus، اوردیناسیون CCA، PCA
 • رضا امید بیگی صفحه 231

  سرخارگل (Echinaceae purpurea) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی بیشتر کشورهای توسعه یافته است. مواد موثره این گیاه خاصیت ضد ویروسی داشته، هم چنین تقویت کننده سیستم دفاعی بدن (Immunostimulant) می باشند. از آن جا که سرخارگل در فلور ایران وجود ندارد، هدف از انجام این پژوهش بررسی سازگاری این گیاه در شمال تهران (منطقه زردبند) است، که با استفاده از نتایج آن بتوان آن را در مقیاس گسترده کشت و نیاز صنایع داروسازی را به آن برطرف کرد. برای مقایسه میانگین های حاصل در صفات مختلف از آزمون t در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که گیاه سرخارگل به منطقه مورد پژوهش سازگار است، و می توان آن را در سطح گسترده کشت نمود. مناسب ترین زمان برای انتقال نشاها به زمین اصلی از 15 مرداد تا 15 شهریور است. گیاه سرخارگل تا سال چهارم بازدهی اقتصادی دارد (از نظر عملکرد و میزان مواد موثره) و از سال چهارم به بعد نه تنها از عملکرد پیکر رویشی گیاه کاسته می شود، بلکه به لحاظ چوبی شدن ساقه ها، از کمیت و کیفیت مواد موثره آن نیز کاسته شده و ارزش دارویی خود را از دست می دهد.

  کلیدواژگان: سرخار گل، گیاه دارویی، سازگاری، شمال تهران
|
 • A. R. Nikooie *, J. Torkamani Page 1

  Agricultural insurance is one of the appropriate ways to overcome the risk in agricultural production and to increase farmers’ income security. In this study, the influence of wheat insurance, as personal-free insurance, and sugar beet insurance, as group-forcible insurance, on farmers’ risk attitudes in Fars Province were investigated as a case study. Data were collected using stratified multi-stage cluster sampling method and interviews in the years 1375-1376. The sample included wheat and sugar beet farmers in three different climates including Mediterranean, warm sub-desert and cold mountainous in Fars Province. Results of estimating risk aversion coefficients of farmers, using Safety First Rule (SFR), showed that sugar beet forcible insurance along with giving inputs, mechanization services, lookout of farms by sugar plants led to continuous insurance purchase by farmers in consecutive years. Therefore, sugar beet farmers tended to welcome insurance and the effect of insurance on their risk aversion coefficients was positive. However, discontinuity of insurance purchase by wheat farmers in consecutive years and farmers’ lack of confidence in insurace system caused the influence of insurance on wheat farmers’ risk aversion coefficient to be insignificant. Thus, sugar beet insurance type is closer than wheat insurance type to one of the main aims of agricultural insurance system, which is increasing farmers’ tendency to take risks.

  Keywords: Insurance, Risk, Risk aversion, Safety First Rule, Group- forcible insurance, Personal- free insurance
 • A. M. Amini *, R. Safari Shali Page 17

  This manuscript shows the findings of a research that investigated the effects of trainings on the members and the employees of the poultry cooperatives in Tehran Province on the performance of these cooperatives. To analyze the data, 2, correlation coefficient, one way-analysis of variance, and Duncan Test were used. The results of the study showed a positive and statistically significant relationship between training of members and performance of cooperatives. The more the trainings were related to type of occupation or responsibility, the larger were the effects on the cooperative performance. Cooperatives with more specialized top managers, offered more training to their members. Compared to cooperatives with more training, the members had less participation in increasing their investment.

  Keywords: Poultry cooperatives, Training, Human-force, Success
 • M. Rahemi *, H. Zare Page 29

  Experiments were conducted to evaluate the effects of heat and cold treatments on the disinfestation of dry figs from Estahban. Tow types of packing bags (with or without holes), two storage conditions including one at 23oC and one cold storage condition (10oC and 2oC), 9 heat and cold treatment durations (3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 and 25 hrs) and 13 temperature treatments [23, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 45+(-25), 50+(-25) and 60+(-25) oC] were used in these experiments. The results showed that Indian meal moth, Plodia interpunctella, which is a major pest in dry fig storage, can be satistfactorily controlled by packing figs in plastic bags with a thickness of 0.24 mm after suitable temperature treatment. Cold storage at 2oC significantly controlled all developmental stages of moths at storage. Temperature treatments at 60oC for 7hrs or more, at 65oC for 6hrs or more, and at -25oC for 15hrs or more were found to be capable of controling pest most satisfactorily without changing fruit external quality.

  Keywords: Storage pest, Plodia interpunctella, Heat treatment
 • Study of the Effects of Somatic Embryogenesis of Unfertilized Ovules from Mexican Lime (Citrus aurantifolia L.) on Different Media
  R. Fotouhi Ghazvini *, S. Shirani Page 43

  The effect of different media including the growth regulators on somatic embryogenesis from Mexican lime was studied. The average embryo formation after 60 days from unfertilized ovules in different media was evaluated at 0 to 33.75%. The most effective hormone to stimulate embryogenesis was GA3 at 0.01 and 0.1 mg/l concentrations. Malt extract (ME) at 300 mg/l increased embryo formation, whereas at 1000 mg/l, it inhibited embryogenesis but produced embryogenic callus. Banzyl adenine (BA) at 0.1 and 0.01 mg/l concentrations had significant effects on embryogenesis, while embryo formation was inhibited at high concentrations. Embryo development in different media was also studied. The index of mean root length to mean stem length in the MT3 medium supplemented with 0.1 mg/l of GA3 was observed to be 1.22±0.22, which was regarded a suitable medium for embryo formation, embryo development and plantlet regeneration.

  Keywords: Mexican Lime, Growth regulators, Somatic embryogenesis
 • A. Ronaghi *, M. R. Chakerolhosseini, N. Karimian Page 53

  Phosphorus (P) and iron (Fe) are essential nutrients for plants. Iron availability is low in calcareous soils of Iran due to the excessive amounts of CaCO3 and high pH. Overfertilization of P fertilizers may also decrease Fe availability. The objective of this study was to evaluate the effect of P and Fe on the growth and chemical composition of corn (Zea mays L.) under greenhouse conditions. Treatments consisted of a factorial arrangement of P rates (0, 40, 80, 120 and 160 mg kg-1 as KH2PO4) and Fe rates (0, 2.5, 5 and 10 mg kg-1 as Fe EDDHA) in a completely randomized design with four replications. Plants were grown for 8 weeks in a loamy soil, calssified as Chitgar series (fine-loamy, carbonatic, thermic, Typic Calcixerepts). Results showd that P application up to 80 mg kg-1 increased corn top dry matter. Corn P concentration and total uptake increased by P application but decreased by Fe application. Application of Fe up to 5 mg kg-1 increased dry matter but decreased it at higher rates. Concentration and total uptake of Fe increased by Fe application but decreased by P application. Zinc and copper concentrations decresed significantly when P was added. Manganese concentration increased at 40 mg P kg-1 but decreased at higher rates. Iron application decreased zinc and manganese concentrations but had no effect on copper.

  Keywords: Phosphorus, Iron, Plant nutrition, Corn, Calcium carbonate, pH
 • S. R. Vessal *, A. Bagheri, A. Safarnejad Page 67

  In order to investigate the androgenic response of chickpea cultivars, two Iranian Chickpea cultivars, Pirooz and Karaj 12-60-31, were used in this study. After 7 to 10 days of cold pretreatment of flower buds, anther containing uninucleate stage of microspores were placed aseptically on MS medium supplemented with various combinations of growth regulators of 2,4-D (1,2 and 3 mg/l) and kinetin (0.1, 0.2 and 0.5 mg/l). Callus regeneration achieved using MS and modified Blayd’s media with various hormones and different sucrose concentrations. The results indicated that the callus initiation was significantly affected by 2,4-D and kinetin concentrations, and that increasing these hormones reduced callus induction. The best response obtained on media with the lowest concentration levels of 2,4-D and kinetin (1 and 0.2 mg/l, respectively). A highly significant genotypic effect and a genotype  2,4-D interaction were detected, which proved that Pirooz response was the best. Callus differentiation and organogensis occurred in MS medium supplmented with NAA, BA and 3% sucrose. Mature embryos also obtained in modified Blayd’s plus 0.5 mg/l kinetin and 10% sucrose. Cytological studies revealed the presence of haploid cells with chromosome variation in the anther derived callus. Therefore, optimizing the hormone levels of different basal media with a particular sucrose cocentration may improve haploid regeneration in chickpea. It seems a further study should be carried out to characterize calli from induction to regeneration and to determine the effect of cold pretreatment, the results of which could be used to improve anther culture response of chickpea.

  Keywords: Callus induction, Regeneration, Anther culture, Chickpea, Haploid
 • F. Shahin Nia *, A. Rezai, A. Saedi Page 77

  The variation and path coefficient analysis of bread-making quality traits have been studied for 145 genotypes of breeding lines, cultivars and landrace varieties of wheat (Triticum aestivum L.). Bread-making quality traits of genotypes was evaluated indirectly by protein percentage, SDS and Zeleny sedimentation tests, hardness index, test weight, bread volume, grain moisture, and water absorption percentage. Hardness index, Zeleny and SDS sedimentation tests had the highest coefficient of variability (13.51%, 11.83% and 11.03%, respectively). Factor analysis for the genotypes, based on qualitative traits revealed two factors, which explain 98.23% of total variation and were named grain protein index and bread volume factors. The result of correlation analysis indicated positive and significant relationship between protein percentage, SDS sedimentation test and other bread-making quality traits. On the first and second steps of stepwise regression analysis, protein percentage was the most effective trait in explaining different qualitative trait variations. Path analysis also showed the direct and significant effects of protein percentage, Zeleny sedimentation volume, grain moisture and water absorption percentage, and bread volume on SDS sedimentation test. According to cluster analysis based on qualitative traits, the cultivars and landrace varieties, from the view poit of protein quality and quantity, had the highest potential among other groups (generally breading lines).

  Keywords: Bread wheat quality, Path analysis, Variation
 • M. A. Edriss *, M. Mostajeran, R. Ebadi Page 91

  To estimate the relationship between honey yield and some of the morphological characters, five queen-daughters from each of 30 queen-mothers were studied. The queen-mothers were selected randomly from the apiary of Research Center of Animal Science and Natural Resources in Isfahan Province. Summer honey yield was measured from the difference of honey comb before and after honey extraction while fall honey production was calculated from area of sealed honey combs. Morphological characters were recorded using a stereodissecting microscope fitted with a calibrated micrometer reticule according to Ruttner’s procedures. The mean of honey yield for a year was estimated to be 10.05 kg. Phenotypic correlations between yearly honey production and summer and fall honey productions were estimated to be 0.49 and 0.88, respectively, while the correlation between summer and fall honey yields was low (0.019). There were significant correlations between summer honey yield with cubital-b index, tibia length and forewing width (0.28, 0.27 and 0.25, respectively). Also there were significant correlations between metatarus width with total and fall honey yields (0.22 and 0.23, respectively). Genetic correlations between metatarus length and cubital index with summer honey yield were negative (-0.75 and -0.45, respectively). It may be concluded that due to the high correlation between summer honey production and total honey yield, one could improve yearly honey production by selecting on the basis of summer yield of colonies. Among morphological traits, metatarus length, forewing width and cubital index could be used in the breeding plan in order to increase honey yield.

  Keywords: Honey bee, Correlation, Honey yield, Morphological traits
 • M. Moalai *, H. Nassiri moghaddam, H. Kermanshahi Page 105

  An experiment was conducted to determine growth and carcass characteristics of male broilers subjected to early feed restriction. Restricted birds were fed equivalent to 1/5*BW0.67 Kcal/day/bird between days 7 and 14. On days 0 to 7 and 14 to 56, all chickens received feed ad-libitum. Diets of feed-restricted birds were supplemented with 15% higher methionin and cystine recommended by NRC (1994) during refeeding in starter and grower periods. No significant differences were observed for liver, breast, heart, carcass and liver fat between early restricted birds and ad-libitum control at 56 days of age. Body weight for restricted broilers were significantly (P<0.05) lower than that of controls in 56 days. However, restricted broilers had significantly lower total-feed to gain ratio than the unrestricted control. Restricted broilers that received diets high in total sulfur amino acids in starter and grower periods had singnificantly lower abdominal fat pad than control birds.

  Keywords: Feed restriction, Broiler, Amino acid, Body weight, Feed to gain ratio, Abdominal fat pad
 • E. Rowghani Haghighi fard * Page 115

  This experiment was carried out to study the effects of Lactic Acid Bacteria (LAB) and urea on chemical composition, nutritive value and rumen fermentation characteristics of whole-crop barley. In a completely randomized design with cross over arrangement, 4 Suffolk male lambs were used. Whole-crop barley was either treated with LAB solution (35% dry matter) at the rate of 2 L/ton herbage fresh weight or urea (55% dry matter) at the rate of 40 Kg/ton dry matter herbage and ensiled for 60 days. Low dry matter silages had lower pH and higher residual water soluble carbohydrates, ammonia-N, lactic acid and ethanol and higher lactate:acetate ratios. LAB resulted in higher lactic acid content and lactate:acetate ratios. DM (P<0.001), OM (P<0.01), NDF (P<0.05), ADF (P<0.01) and total nitrogen (TN) digestibility increased with additives. Mean rumen ammonia-N concentration and pH significantly (P<0.05) increased with urea-treated silages. Rumen propionate concentration was significantly (P<0.01) higher with LAB-treated silages than with urea-treated ones. The results indicated that the addition of LAB at the rate of 2 L/ton fresh weight to whole-crop barley at 35% dry matter enhanced fermentation and nutritive value.

  Keywords: Whole- crop barley, Lactic acid producing bacteria(LAB), Urea, Nutritive value, Volatile fatty acid
 • G. R. Mesbahi *, J. Jamalian Page 125

  Pectin is used in a number of foods as a gelling agent, thickener, texturizer, emulsifier and stabilizer. Sugar-beet pulp, the residue left from sugar extraction, is a rich source of pectin. It was the purpose of this study to develop a procedure for the extraction of pectin from sugar-beet pulp and to improve the functional properties of this pectin for more potential uses. To extract pectin, pressed beet pulp was dried and powdered. Then, it was extracted under various conditions (pH 1 and 1.5, temperatures of 80oC and 90oC and extraction periods of 1, 2, 3 and 4 hr). The highest yield (22.35%) was obtained at 90oC after 4 hr at pH 1. Chemical composition of the extracted pectin and that of commercial citrus pectin were determined and compared. Also, the beet pulp pectin was used in certain foods and its functional properties were compared with those of the commercial citrus pectin. The effects of ammonium persulfate and high pH levels on the above mentioned properties were investigated. Finally, the effects of the beet pulp pectin and the commercial citrus pectin on the flavor of certain foods were evaluated. The results indicate that the extracted beet pulp pectin can be used in certain foods such as ketchup sauce as a thickener or as an agent increasing the viscosity however, it does not have the ability to form firm gels in food.

  Keywords: Pectin, Sugar-beet pulp, Gelling agent, Thickener, Viscosity
 • R. Ramezani *, A. Karbassi Page 139

  In this research, sunflower oil that was extracted and refined at Shiraz Narges Oil Company was packed in four different containers, namely, clear PET (polyethylene terephtalate), yellow PET, yellow HDPE (high density polyethylene), and metal can. Samples were kept at ambient temperature in the shelf exposed to normal light for a period of 1 year. Peroxide values were determined at 45-day intervals and TBA and anisidine values were measured at 0, 6 and 12-month periods. In order to determine the effect of artificial light, some samples in PET and HDPE containers were kept in a wooden box equiped with four (20 w) fluorescent lamps and the peroxide values of the samples were determined. Light transmittance properties of the packaging materials were measured using a spectrophotometer over a wavelength range of 350 nm to 800 nm. The data indicated that the greatest variations in peroxide, TBA and anisidine values were observed in samples in HDPE containers (significantly different at 5% level) kept under normal light and ambient temperature for a period of 1 year. It was also shown that the shelf life of sunflower oil in HDPE container was less than 6 months while for the other packaging materials it was more than one year. Samples exposed to artificial light indicated that the highest peroxide values belonged to samples in clear PET while those in yellow PET proved to have the lowest. Finally, PET container proved to be the most suitable container for sunflower oil followed by metal can. Yellow PET with the lowest transmittance percentage (350-800 nm) and peroxide value (when exposed to 20 w fluorescent lamp) could be substituted for clear PET. HDPE container proved to be unsatisfactory for sunflower oil due to high oxidation rate.

  Keywords: Sunflower oil, Storage stability, Packaging materials, Polyethlene terephtalate, High density polythlene
 • A. R. Abbasian *, R. Ebadi Page 149

  In order to study the effects of different protein feeds on honey bees (Apis mellifera L), experiments were conducted in a completely randomized block design with 15 treatments and 4 replicates. The nutritional effects of different treatments on caged bees were studied through recording half-life time (50% mortality). Pollen substitutes were soybean flour, soybean meal, bread yeast, wheat gluten, soybean flour + soybean meal, soybean flour + bread yeast, soybean flour + wheat gluten, soybean meal + wheat gluten, and wheat gluten + bread yeast. Pollen supplements were wheat gluten + pollen , soybean flour + pollen, soybean meal + pollen, bread yeast + pollen and two controls as pollen and honey. The nutritional effects of different protein sources provided by pollen substitutes and supplements were recorded on the amount of carcass protein and fatbody of honey bee workers in experimental colonies. The wheat gluten supplement and the soybean substitute showed the longest (60.58 days) and the shortest (10.53 days) half-life time of worker bees, respectively. The amount of food consumption in different treatments was not significantly different (P>0.05). The greatest DM of worker bees (dry matter of carcass) was related to soybean (34%) and the least related to yeast supplement (31.54%), which were significantly different (P<0.05). The highest carcass protein belonged to wheat gluten supplement (22.57%) and the lowest was related to yeast supplement (20.01%). The greatest carcass fat was related to soybean supplement (4.75%) and the lowest to wheat gluten supplement (3.84%). Results of the present experiments showed that soybean flour, soybean meal, wheat gluten and bread yeast can be used in pollen supplement and substitute cakes.

  Keywords: Honey bee nutrition, Pollen supplement, Pollen substitutes, Longevity, Carcass protein, fatbody, Apis mellifera L
 • A. R. Hadian *, H. Seyedoleslami Page 159

  In 1998 and 1999, adult population density of pistachio psylla and its sex ratio were determined weekly in two orchards with yellow sticky board traps and limb jarring. Also egg and nymphal population was determined on the leaves. By studying the seasonal population fluctuaions, the efficiencies of the two methods were compared. Meanwhile, using yellow sticky boards, diurnal activity of adults was investigated. Adult pistachio psylla became active during flower and leaf bud opening. Adult capture with both methods showed a high correlation with egg and unwinged nymphal density counts, with at least five peaks (maximum six). Two peaks occurred during spring and densities were much lower in comparison with those of later generations. First adult capture was observed on yellow traps. Yellow traps were found to be a better method than the limb jarring method for the study of seasonal population from adult captures. Sex ratio was equal through out the growing season and during the warmer or cooler months of the year. However, more males were attracted to traps and more females were captured with limb jarring early in the season. Peak activites during day occurred through 9-16 p. m.

  Keywords: Seasonal population fluctuation, Sex ratio, Diurnal patterns
 • G. Tahmasebi *, R. Ebadi, N. Tajabadi, M. Akhondi, S. Faraj Page 169

  Small honeybee (Apis florea) is one of the common species in Iran. Apis florea lives in southern Iran and plays an important role in the polination of plants in this region. In a series of studies during the years 1997-1998, the genetic populations of the Iranian small honeybee and the effects of geographic and climatic conditions on the morphological variation and separation of Iranian small honeybee were investigated. For this purpose, 400 samples of worker bees from 40 colonies from 26 cities in 9 provinces were collected and twelve morphological characters were measured, using Ruttner method (1978). To determine geographical and climatological variables, average values collected by synoptic stations and other meteorological stations of Iran Meteorological Organization were used. The principal components analysis was used in the statistical analysis of the data obtained. The results show that there exist two distinct groups of small honeybee populations in Iran. Southwest of Iran hosts a class of bigger bees forming one distinct group while southeast of Iran hosts smaller bees forming the second group. Latitude has a positive correlation with size of body, wings and legs. Amount of precipitation has a nagative correlation with size of body, wings and legs. Temperature, wind speed. relative humidity, freezing days and other parameters did not show any correlations with size of body. The results from this research proved that the more northern areas with higher altitudes and more precipitation have bigger honeybees. This finding is in accordance with the Bergman law about other animals.

  Keywords: Small honeybee ( Apis florea ), Morphology, Poulation, Biometry, Iran
 • M. Loghavi *, A. Mollasadeghi Page 177

  In this study tractive efficiency (TE) of MF285 and U650 tractors during moldboard plowing were evaluated and compared. Field experiments were conducted at the Experimental Station, College of Agriculture, Shiraz University, using a randomized complete block design with a 3*3 factorial. The soil was sandy clay loam with an average moisture content of 18% b.d. from zero to 30 cm depth. Test treatments were combinations of three tractor types or conditions (U650, MF285 liquid ballasted and MF285 with no liquid or weight ballast) and three levels of plowing depth (10-15 cm, 15-20 cm and 20-25 cm). Plowing speed was kept constant at about 4 km/h throughout the experiment. The measured or calculated parameters included: tractor drawbar pull and rolling resistance, drive wheel slip and tractor tractive efficiency. Statistical analysis of the test results showed that the primary difference between the tractor types or conditions was in their wheel slip, such that the average wheel slip of U650 was lowest (12.6%) while that of unballasted MF285 was highest (27%) and was reduced to 17.7% with liquid ballasting. Also, while growth of unballasted MF285 wheel slip with increasing plowing depth was drastically high (11% to 48%), that of U650 was quite moderate (9.7% to 16.5%). Analysis of the calculated values of TE showed that there was no significant changes in the TE of U650 with increasing plowing depth and that with an average of 73.8%, it had a desirable performance. The TE of unballasted MF285 that was over 75% at shallow plowing, dropped to 46% with increasing plowing depth, while water ballasting improved the decreasing trend of TE with plowing depth and raised its minimum value to about 63%. The overall results of this study showed that unballasted MF285 tractors had desirable TE only at shallow plowing and that for medium and deep plowing, U650 or water ballasted MF285 tractors should be used.

  Keywords: Tractive efficiency, Tractor, Moldboard plow, wheel slip, Rolling resistance
 • A. Hemmat *, A. Assadi Khoshoei Page 187

  To increase mechanized cotton planting in areas with saline irrigation water and crust forming soil in Isfahan Province, assessment of seeders in flatland planting method with or without crust breaking is essential. An experiment was conducted at the Kabootarabad Research Station of Isfahan Research Center to compare the performance parameters of planting equipment in a clay loam soil. Four planting equipment treatments using Bazrsazan and John Deere planters and Nordsten drill along with three crust breaking methods, including rolling cultivator, rolling-type crust breaker and no crust breaking, were laid out in a factorial experiment within a randomized complete block design with three replications. Planters’ performance was evaluated by measuring the number of plants and plant spacings in each treatment, and estimation of the mean and standard deviation, multiples index, miss index, quality of feed index, precision, and hill-dropping index. Although the plant spacings, and not the seed spacings, were measured in this experiment, the indices used in this research showed the planters’ performance to be very satisfactory. The suggested hill-dropping index showed the multiple seeds dropping characteristics of the seeders to be better than those of the multiples index regardless of the crust breaking methods. In the non-crust breaking method, the multiple seeds dropping tendency of Bazrsazan planter brought about a reduction in the mean and standard deviation of plant spacings. Crost breaking caused a reduction in plant spacings for all seeders, especially for the drill whose multiple seeds dropping tendency was negligible. The results indicated that the seed metering systems in Bazrsazan and John Deere planters were volumetric rather than single seed metering devices.

  Keywords: Cotton, Planter Drill, Plant spacing, Crust breaking
 • S. Farrahi-Ashtiani *, M. Mahdiyeh, I. Nahvi Page 201

  In order to increase ketocarotenoid astaxanthin production by Haematococcus pluvialis, the effects of salinity, phosphate deprivation and eosin on growth and astaxanhin production were examined. The experiments were carried out in the growth chamber at 20oC under sterile conditions. The results showed that under salinity, phosphate deprivation and eosin supply, encystment was induced, and at the same time, astaxanthin formation and dry weight increased. Furthermore, by adding histidine to culture medium as a quencher of singlet oxygen, astaxanthin production significantly reduced. Therefore, it can be claimed that accumulation of astaxanthin may be related to antioxidative responses, which increased survival of algal cells under environmental stress conditions.

  Keywords: Salinity, Phosphate deprivation, Astaxanthin, Eosin, Haematococcus phuvialis
 • S. A. Maybodi *, A. R. Amini Hajiabadi, J. Khajeddin Page 215

  A number of halophytic species as Salicornia europea, Halocnemum strobilaceum, Aeluropus lagopoides, and Aeluropus littoralis were found to occupy a significant portion of the total vegetation of the surrounding area at the Zayande-Roud inlet to Gavkhoony wetland. However, their ecological demands and bioenvironmental factors by which vegetation community composition has been affected is not undestood. A compehensive knowledge of the establishment is essential for future improvements in using the above species on salanized regions. In this paper, using the ordination method. The establishment pattern of  these four species in a range of varied habitats is evaluated based on the recongition of the relative  significance of habitat soil chemical properties and vegetion crown cover to the establishment of the four species. For this purpose, 48 plants meansurements were taken along a transect, having more species variation in term of vegetation cover percentage. Furthermore, 48 soil samples were taken from the plot along the same transect in a one-year period in 1999. The soil samples were analysed for PH, EC, available Na, K, Ca and Mg as well as clay, and silt contents. The ground and field vegetation data were analysed using the Principlas Components Analysis (PCA), and Canonical Correspondence Analysis (CCA) to produce summary vectors (PCA axes) of both the soil chemistry and habitat vegetation structure datasets. The summary of ordination method quantified the degree to which soil variables and species cover were related to variability in ground vegetation composition. variation in community composition (type and percentage) was significantly related to gradient of the aforementioned soil factors. Generally, the vegatation community composition in this experiment could be considered as a key component to expand the growth and development patterns of these species to similar salinised regions.

  Keywords: Salicornia, Halocnemum, Aeluropus, Principal Components Analysis (PCA), Canonical Correspondence Analysis (CCA)
 • R. Omidbaigi * Page 231

  Purple coneflower (Echinaceae purpurea (L.) Mnch) is one of the most important medicinal plants used by pharmaceutical industries in industrialized countries. The active substances of this plant are antiviral and are used as human immunostimulant. The plant of purple coneflower is not included in the Iranian flora. Therefore, the main aim of this study was to evaluate the adaptability of the plant to the conditions in the north of Tehran (Zardband region). The results from this research should contribute to large-scale production as a raw material for Iranian pharmaceutical industries. Comparison of means of the different characteristics was carried out using t-test at 5% level. Results showed that purple coneflower is adaptable to the climatic conditions in the north of Tehran and can be produced on a large scale. The suitable time for transplanting the seedling in the field was from 5 August to 5 September. Maintaining the purple coneflower until its fourth vegetative period is economical. Transplanting after this date produces woody stems and reduces both the herb yield and the quality of its active substances.

  Keywords: Purple coneflower, Medicinal plant, Adaptability, North of Tehran