فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue: 2, 2007
 • تاریخ انتشار: 1386/09/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا نجاتی، رحمت الله هوشمند صفحه 1
  کنترل کننده های فازی در دو دهه اخیر به صورت موفقیت آمیزی در کنترل سیستم های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله روشی جدید برای کنترل موتور DC مغناطیس دائم متصل به بار نامتعادل ارائه می شود. عدم تعادل بار باعث ارتعاشات ماشین، نوسانی شدن توان، ایجاد خستگی در محورماشین و استهلاک تجهیزات می شود. در این مقاله از کنترل کننده فازی-عصبی برای کنترل بار نامتعادل استفاده می شود. به علت طبیعت غیر خطی بار و ماشین، در سرعت های مختلف نوسانات ماشین متفاوت است، لذا به منظور تطبیقی بودن کنترل کننده با ماشین با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی ضرایب ورودی-خروجی کنترل کننده فازی در هر سرعت به هنگام می شوند. ضرایب بهینه در هر سرعت با استفاده از جستجوی مستقیم بدست آمده و با این ضرایب شبکه عصبی مصنوعی به روش لوونبرگ-مارکواردت آموزش می بیند. نتایج عملی بدست آمده از سیستم ساخته شده حکایت از کارائی روش ارائه شده دارد.
  کلیدواژگان: کنترل کننده فازی، عصبی، بار نامتعادل، کنترل تطبیقی، ماشین DC مغناطیس دائم
 • امین اشرفیان پور، محسن عشوریان، فرید شیخ الاسلام صفحه 7
  یکی از شبکه های حلقوی ای که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، استاندارد 802.17 جهت، RPR است. الگوریتم استفاده شده در شبکه (Resilient-Packet-Ring:RPR) معروف به حلقه بسته برگشتی می باشد. این الگوریتم همواره بالاترین اولویت را به بافر (Priority-Queue:PQ) زمانبندی در گره ها صف اولویت دار ارسال اختصاص می دهد از اینرو ترافیکهای با اولویت بالا مانند بسته های ویدیوئی، در گره های دچار ازدحام جهت می شوند. در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر (Jitter) دسترسی به حلقه متحمل تاخیرهای زیاد و ناپایداری لرزش برای زمانبندی گره مطرح گردیده و با روش سنتی آن مقایسه می گردد. DRR (Deficit Round-Robin) الگوریتم شبیه سازی گردیده و کارایی OPNET جهت ارزیابی کارایی سیستم، یک شبکه با تعداد 10 گره در محیط نرم افزار الگوریتم پیشنهادی بررسی خواهد شد. با بکارگیری طرح جدید کیفیت سرویس دهی ارسال ترافیک در گره دچار ازدحام بهبود عمده ای خواهد یافت و این امر موجبات ارتقاء کارایی ارسال بلادرنگ سیگنالهای چندرسانه ای را فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: . IEEE802.17، DRR، MAN، RPR، حلقه بسته برگشتی
 • امیر زعیم باشی نصرت آبادی، محمدرضا تابان، روزبه واحدی پور صفحه 15
  در این مقاله دو روش کلی، روش های متکی بر آشکارسازهای مهندسی و روش های متکی بر آشکارسازهای شبه بهینه، برای رسیدن به آشکارسازهای CFAR معرفی و مقایسه شده است و بر اساس روش های متکی بر آشکارسازی شبه بهینه در کلاتر با توزیع K آشکارساز GLRT-MAPبدست آمده و عملکردش از لحاظ خاصیت CFAR و احتمال آشکارسازی با آشکارساز GLRT-LQ مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند، آشکارساز GLRT-LQ یک آشکارساز با خاصیت CFAR نسبت به پارامتر های کلاتر بوده، ولی نسبت به تغییرات در همبستگی ماتریس کواریانس کلاتر دارای خاصیت CFAR نمی باشد، در حالیکه آشکارساز پیشنهادی GLRT-MAP با ساختاری پیچیده تر نسبت به آشکارساز GLRT-LQ، یک آشکارساز کاملا CFAR می باشد.
  کلیدواژگان: آشکارسازی اتوماتیک، CFAR، کلاتر غیر گوسی، احتمال هشدار غلط و هدف با تموج سریع
 • امیر علی مهاجرپور، علی کریمپور، ناصر پریز صفحه 23
  در این مقاله ضمن معرفی سیستمهای کنترل شبکه، تاخیر و اتلاف اطلاعات به عنوان دو اثر مهم شبکه در عملکرد سیستمهای کنترلی در نظر گرفته می شوند. اثر هر یک در معادلات سیستم بطور مناسبی مدل شده، با استفاده از این مدلهای ارائه شده، عملکرد سیستم مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در ادامه نیز یک ناحیه پایداری بر اساس تاخیر و اتلاف اطلاعات معرفی می گردد.
  درانتها روش هایی برای طراحی کنترلر مناسب، جهت حذف اثرات شبکه و دستیابی به عملکرد مناسب سیستم، در هر دو حالت سیستمهای SISO و MIMO بطور جداگانه، ارائه می گردد و عملکرد کنترلر طراحی شده، مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی، سیستمهای کنترل شبکه، پریود نمونه برداری موثر، ناحیه پایداری
 • امیر حسین زائری، رحمت الله هوشمند، محمدحسین کافی صفحه 33
  یکی از مسائل و مشکلات موجود در عیب یابی ترانسهای سیستم های قدرت بر اساس روش آنالیز گازهای غیرمحلول در روغن ترانس1، عدم انطباق نتایج تشخیص عیب با استفاده از استانداردهای مختلف در بعضی از شرایط، با واقعیت موجود می باشد. در راستای حل مشکل مذکور، در این مقاله سعی گردیده است تا با استفاده از منطق فازی در این گونه استانداردها نتایج حاصله مورد بررسی قرار گرفته و میزان صحت و قابلیت اطمینان هر کدام از نتایج احتمالی بر اساس موارد تجربی تعیین گردد. مقایسات انجام گرفته ما بین روش جدید پیشنهادی و روش های موجود کارایی این روش را در تشخیص واقعی تر عیب ترانسها و راکتورهای قدرت، بدون نیاز به خارج کردن آنها از شبکه جهت تعیین عیب تجهیز، روشن می سازد. علاوه بر این، در مواردی که استانداردهای مختلف، قادر به تشخیص خطا نباشند، روش پیشنهادی، خطا را به شکل واقعی ارائه می کند.
  کلیدواژگان: تشخیص خطای ترانسفور ماتور، تحلیل گازهای غیرمحلول، منطق فازی
 • علیرضا صدیقی انارکی، شیما شیریزدی صفحه 39
  در این مقاله روش جدیدی برای شناسایی و طبقه بندی انواع حالت های گذرا از جمله: کلیدزنی خازنی، کلیدزنی بار، اتصال کوتاه تکفاز، دوفاز، سه فاز و جریان هجومی ترانس ارائه شده است. در این روش برای دسترسی به مؤلفه های فرکانس بالای سیگنال ها و استخراج ویژگی ها، از تبدیل موجک و برای انتخاب ویژگی ها، از روش آنالیز مؤلفه های اصلی و برای جداسازی داده ها از طبقه بندی کننده بیز استفاده شده است. اطلاعات مربوط به انواع حالات گذرا با شبیه سازی یک فیدر KV20 به کمک برنامه EMTP بدست آمده اند. نتایج میزان موفقیت بالای این روش را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: حالتهای گذرای شبکه توزیع، تبدیل موجک، طبقه بندی کننده بیز، آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA)
 • پیمان معلم صفحه 45
  دراین مقاله ابتدا معرفی اجمالی گراف توصیفی و گراف توصیفی فازی به همراه مثالهایی مطرح شده و سپس چهارچوب بازشناسی الگو برمبنای گراف توصیفی فازی به همراه مثالهایی بیان خواهد شد. در ادامه جهت بهبود معیار تطابق گرافهای توصیفی فازی، پیشنهادی بر اساس بکارگیری خودکار قیود زبانی فازی مطرح شده و در انتهای مقاله با مثالی مناسب کارایی اصلاح پیشنهادی در تطابق گراف توصیفی فازی با روش متعارف مقایسه می شود. گراف توصیفی ابزاری مناسب برای درج اطلاعات عددی در گراف بوده که برای نمایش الگوهای ساختاری مناسب است. از نتایج بکارگیری تئوری مجموعه های فازی در گراف توصیفی، گراف توصیفی فازی یا FAG است که بیان فازی گراف توصیفی می باشد. در چهارچوب شناسایی الگو بر اساس گراف توصیفی فازی، FAG نمونه ناشناخته با HFAG های (FAG های غیرفازی یا پیش الگوهای) هر کلاس مطابقت داده شده و نمونه ناشناخته به کلاسی که بیشترین درجه تطابق (شباهت) را دارد، منتسب می گردد. تاکنون در محاسبه درجه تطابق دو FAG همه ویژگی ها همانند هم فرض می شد ولی در شناسایی الگو بعضی از ویژگی ها اهمیت بیشتری در طبقه بندی ایفاء می کنند. از آنجاییکه اهمیت ویژگی ها از دید زبان طبیعی توسط قیود زبانی بیان شده و در تئوری مجموعه های فازی مدلسازی قیود زبانی با استفاده از اصلاحگرهای فازی (عملگرهای مناسب) روی توابع عضویت انجام می شود، در این مقاله سعی شده برای بیان ارزش متفاوت ویژگی ها در درجه تطابق دو FAG، از قیود زبانی و بالطبع عملگرهای مناسب روی توابع عضویت فازی استفاده شود که نهایتا منجر به پیشنهاد رابطه کاملتری برای درجه تطابق می شود. در انتهای مقاله نیز روشی برای خودکار سازی قیود زبانی انتخاب شده در اصلاح معیار شباهت دو FAG پیشنهاد و کارآیی این روش با مثالی، ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: شناسایی ساختاری الگو، گراف توصیفی فازی، شباهت، قیود زبانی
 • سعید اباذری صفحه 53
  یکی از مسائل مهم در سیستم های قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان بحرانی در پایداری گذرا می باشد. لذا توجه به اهمیت میرا نمودن نوسانات در بهبود پایداری گذرا ما را به این سمت هدایت می نماید که از ابزاری بهره گیریم که بتواند در این امر ما را کمک نماید. یکی از ابزارهای مهم در این کار قطع کننده مقاومتی1 می باشد اما چگونگی عملکرد آن در سیستم قدرت، زمان کار و محل به کار گیری آن از مسائل مهم می باشد. در این راه با استفاده از المانهای الکترونیک قدرت و مدلسازی دقیق، شبکه کنترل کننده بهینه ای طرح شده است که ما را به هدف نهایی خود رهنمون می سازد. مانع های مقاومتی در حقیقت به طور مؤثر انرژی اضافی که در اثر اختلال بوجود آمده است را جذب نموده و بدین ترتیب در بهبود پایداری کمک می نماید.
  کلیدواژگان: مانع های مقاومتی، پایداری گذرا، کنترل bang، bang، کنترل بهینه
 • دستور العمل نحوه تهیه مقاله جهت چاپ در فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی برق مجلسی
  صفحه 59
|
 • Reza Nejati, Rahmat Hooshamnd Page 1
  In two recent decades, fuzzy controllers have been used in controlling different systems successfully. In this article, a new method is given for controlling of permanent magnetic DC motor connected to unbalanced load. Imbalance of load leads to machine vibrations, fluctuation of power, making exhaustion in machine shaft, and equipment depreciation. In this article neuro-fuzzy controllers are used for controlling unbalanced load. Because of non-linear nature of load and machine, machine fluctuations are different in various speeds. For making controller adaptive with machine, using an artificial neural network, the input-output coefficients are be updated in any speed. Optimized coefficients obtained by using of direct search method, and with these coefficients, artificial neural network trained with Lauvenberg-Marcoardet method. Operational results obtained from developed system, shows the efficiency of given method.
 • Amin Ashrafiyanpour, Mohsen Ashourian, Farid Sheykholeslam Page 7
  The Resilient Packet Ring (RPR) architecture, known as the IEEE 802.17 standard, has received attention in the last year. The Priority Queue (PQ) algorithm is recommended as the scheduling scheme for RPR, which always gives priority to the transit buffer. Using this scheduling scheme in RPR, the high priority traffic, such as video packets waiting to access the ring at congested node in the transmit buffer, suffer large delays and unsteady delay jitters. In this, we propose new scheduling schemes base on Deficit Round-Robin (DRR) algorithm and compare it with the original schemes. To assess the efficiency of the system we simulate the network with 10 node attachments in the OPNET simulator and consider the efficiency of the new scheme. Using this scheme, the QoS of traffic transmission on the congested node can be significantly improved. Real time video traffic can benefit from such schemes.
 • Amir Zaimbashi, Mohammad Reza Taban, Vahedipour Rozbeh Page 15
  In this paper, the problem of signal detection based on suboptimum-constant false alarm rate (CFAR) detector, in the presence of a mixture of K-distributed clutter, is studied. In this case, a new suboptimum detector named generalized likelihood ratio test and maximum a posteriori (GLRT-MAP) is proposed and compared with generalized likelihood ratio test and linear quadratic (GLRT-LQ) suboptimum detector. The CFAR properties of the GLRT-MAP detector are investigated and compared with that of the GLRT-LQ detector. The simulation results show that the GLRT-MAP is a completely CFAR detector regardless of the clutter distribution and correlation in covariance matrix, whereas the GLRT-LQ is only CFAR detector regardless to clutter distribution. The performance analyses of the GLRT-MAP and GLRT-LQ are investigated by means of Monte Carlo simulation, and results are provided in results section.
 • Amir Mohajerpour, Ali Karimpour, Naser Pariz Page 23
  This paper discusses the impact of network architecture on control performance in a class of distributed control systems called Networked Control Systems (NCSs) and provides design considerations related to control quality.Then, we discuss the framework for controller design NCSs where sensors, actuators, and controllers are distributed and interconnected by a common communication network. Multiple distributed communication delays as well as multiple inputs and multiple outputs are considered in the discretetime modeling algorithm. The proposed NCS model is used as a foundation for optimal controller design to compensate for the multiple time delays. The proposed control algorithm utilizes the information of delayed signals and improves the control performance of a control system with distributed communication delays. Several simulation studies are provided to evaluate the control performance of the proposed controller design.
 • Amirhoseyn Zaeri, Rahmat Houshmand, Mohammad Kafi Page 33
  The power electric transformer fault diagnosis is based on dissolved gas-in-oil analysis (DGA). the conventional fault diagnosis methods, i.e. the ratio methods (Rogers, Dornenburg and IEC) and the key gas method, have limitations such as the “no decision” problem. Various artificial intelligence techniques may help solve the problems and present a better solution. In this paper present a fuzzy systems to fault diagnosis in power electric transformer by dissolved we gas analysis.
 • Alireza Sedighi, Shima Shiryazdi Page 39
  In this paper trensients data wave obtained by simulation of a real 20kv distribution feeder using EMTP. Wavelet transform is used for the decomposition of signals. Feature extraction and principal analysis (PCA) are applied for feature vector reduction, and Bayes classifier is used for classification of data. Wavelet coefficients are used for the classification of transients. Results show that the proposed method is efficient for detection of transients.
 • Payman Moallem Page 45
  Fuzzy Attribute Graph (FAG) is a powerful tool for representation and recognition of structural patterns. The conventional framework for similarity measure of FAGs is based on equivalent fuzzy attributes but in fuzzy world, some attributes are more important. In this paper, a modified recognition framework, using linguistic modifier for matching of the fuzzy attribute graphs, is introduced. Then an algorithm for automatic selection of fuzzy modifier based on the learning patterns is posed. Some examples for the conventional and modified framework for FAG similarity measure are studied and the potential of the proposed framework for FAG matching is showed.
 • Saeed Abazari Page 53
  One of the most important problems in power systems design is increasing the damping of the swing amplitude and also to increase the critical time in transient stability. One of the best techniques is to use resistor braking. However, their performance in power systems, duration of their activity and their place of installation are of great importance. In this paper by using of some of devices in power electronics and by precies modeling of the network and optimal controller is designed which leads as to our final objective. In fact resistor braking are effectively attract additive energy which is a result of disturbances and help us to improve the stability of overall system.