فهرست مطالب

پژوهش های بالینی دام های بزرگ - پیاپی 4 (پاییز 1387)
 • پیاپی 4 (پاییز 1387)
 • 67 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/09/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدرضا صادقی، سیدشمس الدین قائم مقامی، مهران بخشش، سهیلا مرادی، عباس گنجی، مهدی احمدی صفحه 1
  سقط جنین که از عوامل مهم اصلی زیان های اقتصادی در گله های گوسفند و بز به حساب می آید، توسط چندین عامل عفونی و غیرعفونی ایجاد می شود. باکتری ها مهمترین علت سقط جنین های عفونی در دام های اهلی هستند. در این پژوهش که با هدف تعیین میزان شیوع عوامل باکتریایی در جنین های سقط شده گوسفد و بز در استان مرکزی صورت پذیرفت از 43 گله مبتلا نمونه سرم تهیه و بوسیله روش های سرولوژی از نظر بروسلوز آزمایش شدند. از گله های سرم منفی تعداد 70 نمونه جنین سقط شده تهیه گردید و در آزمایشگاه از کبد و مغز استخوان هر جنین روی محیط های انتخابی کشت انجام شد. تعداد 11 گله (8/25%) در آزمایش های سرولوژی بروسلوز واکنش مثبت نشان دادند. در این مطالعه از تعداد 22 نمونه جنین سقط شده باکتری جدا گردید که شامل: 2 مورد لیستریا، 1 مورد کمپیلوباکتر، 5 مورد باسیلوس، 4 مورد استافیلوکوکوس، 1 مورد استربتوکوکوس، 3 مورد اشرشیاکلی، 4 مورد اولیگلا، 1 مورد انتروکوکوس و 1 مورد آئروموناس بودند. این اولین گزارش مستند جداسازی باکتری اولیگلا از موارد سقط جنین گوسفند و بز در ایران می باشد. با توجه به شیوع بالای عفونت های باکتریایی، رعایت موازین بهداشتی و پوشش کامل واکسیناسیون برای پیشگیری از سقط جنین پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سقط جنین باکتریایی، سرولوژی، آلودگی، اولیگلا، گوسفند، بز، استان مرکزی
 • سیامک علیزاده، مرتضی علوی شوشتری، عبدالرضا رستگارنیا صفحه 7
  به منظور ایجاد استروس در سگها هورمون PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropine) روانه به میزان IU/Kg 20 به مدت 5 روز به شش قلاده سگ ماده ژرمن شیپرد با آنستروس طبیعی به روش عضلانی تزریق گردید و روز ششم هم هورمون HCG (Human Chorionic Gonadotropine) با دوز IU1000 به صورت زیر جلدی تزریق شد. پنج سگ ماده در عرض 7 3 روز علائم پرواستروس واضحی را نشان دادند. از این تعداد چهار سگ ماده استروس طبیعی با تخمک گذاری را نشان داده و آبستن شدند و 85 72 روز بعد از شروع درمان توله های طبیعی به دنیا آوردند. تغییرات سلول شناس واژن در طی دوره درمان از نوع سلولهای پارابازال، بینابینی کوچک، بزرگ و وجود نوتروفیل به سمت مشاهده غالبیت سلولهای بینابینی بزرگ، گلبول قرمز و کم شدن نوتروفیل بود و در انتهای دوره درمان و بعد از آن به سمت سلولهای سطحی هسته دار و بدون هسته بود. نتایج خونگیری روز اول و آخر درمان با کیتهای پزشکی چندان دقیق نبود و نیاز به کیت های تخصصی دامپزشکی در این زمینه می باشد. در این بررسی میزان استروس83 درصد و آبستنی65 درصد بود. نتایج نشان می دهد که PMSG و HCG در ایجاد استروس سگها می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: فحلی، سگ ماده، HCG، PMSG، آبستنی
 • منصوره غلامی، مریم فلاحی صفحه 15
  در این تحقیق، میزان انتقال انفرادی و مخلوط فلزات سنگین مس و کادمیوم با شویندهLAS (سدیم آلکیل بنزن سولفانات خطی) در زنجیره غذایی بچه ماهی سفید یک گرمی نشان داده شده است، انتقال فلز سنگین کادمیوم در زنجیره غذایی از مقدار حد مجاز اضافه شده در محیط کشت جلبک ((Scenedesmus obliquus به مقدار 0127/0 ppm، بترتیب در جلبک آلوده، 0041/0 ودر دافنی((Daphnia magna0015/0 بود در بچه ماهی سفید Rutilus frisii kutum)) تغذیه شده با دافنی آلوده، مقدار قابل توجهی مشاهده نشده و در مورد بچه ماهی سفید تغذیه شده با جلبک آلوده 002/0ppm بدست آمد ومیزان انتقال در زنجیره بترتیب، 32% و 8% و 16% اندازه گیری شد. انتقال فلز سنگین مس، از مقدار حد مجاز اضافه شده به محیط کشت جلبک به میزان 15/0ppm، مقدار 07/0 در جلبک آلوده در دافنی 02/0 ودر بچه ماهی سفید تغذیه شده بادافنی میزان قابل توجهی مشاهده نشد. در بچه ماهی سفید تغذیه شده با جلبک آلوده 02/0ppm و انتقال در زنجیره بترتیب، 46%، 13% و 13% بدست آمد و میزان انتقال مخلوطLAS+Cd))، از مقدار حد مجاز آلاینده های اضافه شده به محیط کشت جلبک به مقدار (0127/0و 153/2)ppm، در جلبک آلوده 007/0 ودر دافنی 003/0 ودر بچه ماهی سفید تغذیه شده از دافنی 001/0 ودر بچه ماهی تغذیه شده باجلبک آلوده 003/0ppm ومیزان انتقال در زنجیره بترتیب، 58%، 25%، 8%، 25% بدست آمد. همچنین نتایج بدست آمده از انتقال مخلوط LAS،Cu نشان داد، از مقدار حد مجاز آلاینده های افزوده شده به محیط کشت جلبک به مقدار 15/0و153/2 ppm، در جلبک آلوده 09/0 ودر دافنی 05/0، بچه ماهی سفید تغذیه شده توسط دافنی آلوده 01/0 ودر بچه ماهی سفید تغذیه شده باجلبک آلوده 04/0ppm ومیزان انتقال در زنجیره بترتیب، 60% و 33% و 6% و 45% بدست آمد. باتوجه به آزمون غیر پارامتری کروسکال-والیس نتیجه می شود بین دو آلاینده Cu وLAS+Cu از نظر میزان انتقال ومقدار جذب، در حلقه های زنجیره غذایی، اختلاف معنی دار آماری (01/0< P) همچنین بین دو آلاینده Cd و LAS+Cd از نظرمیزان انتقال ومقدار جذب، در حلقه های زنجیره غذایی اختلاف معنی دار آماری مشاهده نمی گردد (01/0< P). تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد کادمیوم در مقایسه با مس سمی تر است و در حالت مخلوط با LAS درصد سمیت چند برابر افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: کادمیوم، مس، جلبک، دافنی، ماهی سفید، شوینده
 • علیرضا نجف پور، علی پورمعصوم قره باغ صفحه 23
  امروزه برای ایجاد بی حسی اپی دورال علاوه بر داروهای بی حسی استفاده از سایر داروها مانند کتامین در گونه های مختلف حیوانات متداول می باشد، با افزایش pH روند نفوذ پذیری غشایی داروی بی حسی و انتشار آن در چربیهای غلاف عصبی بیشتر شده و اثر بی حس کنندگی دارو به دنبال پخش سریع آن در مناطق داخلی و آکسون های عصبی بیشتر می شود. در نتیجه باعث ایجاد بی حسی سریع و نیز افزایش طول مدت بی حسی می گردد. در این مطالعه کتامین تجارتی باpH برابر (01/0±6/4) استفاده شد و با افزودن بی کربنات سدیم یک مولار pH های 01/0±6/5 و01/0±6/6 تهیه گردید. 9 راس گوسفند نژاد شال سالم با میانگین وزنی 29/13±89/38 کیلوگرم به طور تصادفی انتخاب و مقدار یک میلی لیتر به ازای هر20 کیلو گرم وزن زنده دام از هر یک از محلول های تهیه شده در فضای اپی دورال کمری بین آخرین مهره کمری و اولین مهری عجزی (L6-S1) بدون مقاومت، تزریق گردید. زمان ایجاد و کامل شدن بی حسی نواحی شکمی وخلفی دام و نیز بازگشت و تکمیل حس این نواحی با بهره گیری از روش نیش سوزن بررسی و ثبت گردید. آنالیز آماری نتایج نشان داد تغییر pH کتامین به سمت قلیایی و در pH های 01/0±6/5 و01/0±6/6 تغییرات معنی داری را نسبت به کتامین تجارتی (01/0±6/4) از نظر زمان ایجاد بی حسی ناحیه دنبه، و زمان تکمیل بی حسی ناحیه پرینه و نواحی خلفی اندام حرکتی خلفی نشان داد. بنابر این میتوان چنین نتیجه گیری کرد که در جراحی های رکتوواژینال و سایر جراحیهای ناحیه خلفی گوسفند از کتامین قلیایی شده استفاده کرد چرا که علاوه بر ایجاد بی حسی باعث آرام بخشی عمومی در حیوان می شود، لازم به ذکر است قلیایی تر شدن کتامین اثری روی خواص داروئی آن ندارد.
  کلیدواژگان: گوسفندشال، pH، کتامین هیدروکلراید، بی حسی اپی دورال
 • محمد کاظمیان، غلامحسین وثوقی صفحه 31
  این تحقیق با هدف مطالعه چرخه تولید مثلی خرچنگ روح (Ocypode saratan) (Weber، 1795) در سواحل ماسه ای منطقه بین و جزر و مدی پارک واقع در خلیج چابهار انجام گرفت. نمونه برداری از دی ماه 1386 به مدت یکسال و تا به طور ماهیانه، با تله گذاری (با ابعاد 90×110×230 سانتی متر) در طول بخش جزر و مدی ساحل صورت پذیرفت. در مجموع 585 نمونه جمع آوری شد و زیست سنجی و مطالعه ماکروسکوپی گنادها بر روی آنها انجام شد. همچنین بررسی دانه سنجی خاک ساحل نشان داد که این گونه به دلیل انتخاب دانه بندی ترجیحی برای حفر حفره محل زیست، در خاک هایی با اندازه ذرات شن با قطر 75 تا 180 میکرومتر لانه سازی می کند. نسبت جنسی نر به ماده به صورت 44/0 به 56/0 تعیین شد. همینطور حداقل اندازه عرض کاراپاس در اولین بلوغ جنسی بر حسب سانتی متر در جنس ماده گونه Ocypode saratan در منطقه پارک 77/3 = LM50 بدست آمد. با توجه به شاخص رسیدگی و رابطه آن با درجه حرارت و شوری مشخص شد که این خرچنگ دارای دو اوج تخم ریزی بوده و مه نوع بهاره بزرگتر از نوع پاییزه می باشد.
  کلیدواژگان: دریای عمان، ایران، Ocypode saratan، چرخه تولید مثلی، خرچنگ روح
 • علی نوبخت، فرشید مظلوم، صابر خدایی، جعفر پیش جنگ صفحه 39
  این مطالعه جهت ارزیابی اثرات کاهش و یا حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی دوره های رشد و پایانی بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در 5 تیمار و 3 تکرار با تعداد 20 قطعه جوجه در هر تکرار و در مجموع 300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس- 308 به مدت 8 هفته در سه مرحله آغازین (21-0 روزگی)، مرحله رشد (42-21 روزگی) و مرحله پایانی (56-42 روزگی) انجام گرفت.گروه های آزمایشی شامل گروه شاهد که در طول دوره های مختلف پرورشی از مکمل های معدنی و ویتامینی به میزان 5/2 کیلوگرم در هر تن در جیره های غذایی آن ها استفاده شده بود و 4 گروه آزمایشی دیگر که در جیره های غذایی آن ها در مراحل رشد و پایانی مقادیر استفاده از مکمل های مواد معدنی و ویتامینی کاهش و یا حذف شده اند، نتایج حاصله از این آزمایش نشان داد که کاهش و یا حذف مکمل های مواد معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی جوجه های گوشتی در مراحل رشد و پایانی اثرات معنی داری بر عملکرد و صفات لاشه آن ها ندارد (05/0
  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، عملکرد، مکمل های معدنی و ویتامینی
 • مجید مروتی شریف آباد، بیژن رادمهر صفحه 47
  برای بررسی بافت شناسی کام نرم جنین شتر، 72 عدد جنین مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور از سنین 2 تا 13 ماه و در هر ماه 6 جنین (3 عدد نر، 3 عدد ماده) انتخاب شدند. ابتدا رحم آبستن شتر از کشتارگاه تهیه گردید، پس از باز نمودن آن ها، جنین بیرون آورده شد و سن آنها محاسبه گردید. بعد سر جنینها جدا شده و در فرمالین 10% به آزمایشگاه بافت شناسی ارسال گردید. بعد از باز کردن فک پایین و بالا، کام نرم به طور کامل جدا شد. به منظور مطالعه بافت شناسی نمونه های مذکور، با استفاده از شیوه های رایج به صورت برشهای متوالی از آنها مقطع تهیه شد. در بررسی مقاطع میکروسکوپی مشخص شد که بافت پوششی کام نرم از حالت ساده به مطبق و شبه مطبق تبدیل می شود. همچنین ضخامت بافت پوششی (تعداد ردیف های سلولی) به تدریج افزایش سن جنینها شروع به افزایش می نماید. در جنینهای کم سن غدد به صورت موکوس و سروز و یا مخلوطی از هر دو بودند ولی در سنین بالاتر غدد موکوسی بیشتر شده بود. عضلات بسیار نازک بود و از نظر بافت شناسی تفاوتی بین دو جنس نر و ماده مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: شتر، جنین، کام نرم، بافت شناسی
 • شهروز برادران نویری، علیرضا علیپور، محمد پوردهقانی، فریدون چکمه دوز قاسمی، محمد پورکاظمی، محمود محسنی، علی حلاجیان صفحه 53
  در این تحقیق به چگونگی ایجاد بانک اسپرم از ماهیان خاویاری دریای خزر پرداخته شده است. طی این بررسی که در دو فصل تکثیر این ماهیان صورت گرفت، اسپرم 18 مولد از انواع ماهیان خاویاری با کیفیت مناسب و تحرک بالای 70% تحت انجماد قرار گرفت. محلول رقیق کننده مورد استفاده شامل mM 118 تریس، mM 4/23 ساکارز، DMSO 15% بود. انتقال نمونه ها بداخل نی های انجماد (پایوت ها) با دستگاه پر کن خودکارانجام شد. سپس بعد از سرمادهی چند مرحله ای، 1290 میلی لیتر از اسپرم منجمد این ماهیان در ازت مایع نگهداری شد. بررسی نمونه ها نشان داد که مولدین تاسماهی ایرانی صید شده از رودخانه، نسبت به مولدین غیر رودخانه ای از کیفیت و کمیت بالاتری برخوردارند. همچنین اسپرم ماهی ازون برون در مراحل انجماد، نسبت به اسپرم تاسماهی ایرانی از قابلیت تحرک بیشتری پس از انجمادزدائی برخوردار است. لقاح تخمک ماهی ازون برون به کمک اسپرم منجمد 2 ساله و تخمک تاسماهی ایرانی با اسپرم منجمد 5 ساله به ترتیب 3/14 درصد و 7/43% لقاح پس از 24 ساعت را نشان داد.
  کلیدواژگان: اسپرم ماهیان، خاویار، تخمک، لقاح
 • صفحه 61