فهرست مطالب

شریف - پیاپی 48 (خرداد و تیر 1388)
 • پیاپی 48 (خرداد و تیر 1388)
 • ویژه ی مهندسی مکانیک
 • 74 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/05/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقالات پژوهشی
 • کاوه قربانیان، فاطمه بهمنی صفحه 63
  در این نوشتار روشی برای نشت یابی براساس نحوه ی انتشار امواج آکوستیک در لوله های گاز پیشنهاد شده است. بدین منظور، از موازنه ی انرژی آکوستیک امواج صوتی به عنوان ابزاری برای ردیابی وقوع نشت، تخمین مکان نشت، و نیز میزان دبی آن استفاده شده است. با دانستن مقدار انرژی آکوستیک ورودی به لوله و میزان انعکاس، عبور و جذب انرژی از محل نشتی و تغییرات ایجادشده در دامنه ی موج، مکان و میزان نشت تقریب زده می شود. معادلات حاکم بر میدان آکوستیک در لوله یی با وجود نشت نوشته شده و با استفاده از روش تفاضل محدود حل شده است. میزان انعکاس، عبور و جذب انرژی آکوستیک به علت نشتی به ازاء تغییرات فرکانس موج و همچنین اندازه ی نشت نشان داده شده است. تاثیر اندازه و مکان های مختلف نشت بر چگونگی انتشار موج فشاری آکوستیک بررسی شده است.
  کلیدواژگان: امواج آکوستیک، نشتی لوله های گاز، امپدانس
 • جمال زمانی، امیر رفاهی اسکوئی صفحه 73
  رفتار سازه های بتنی، تحت شرایط بارگذاری دینامیکی و شبه استاتیکی، متفاوت اند. در این پژوهش رفتار دینامیکی بتن در برابر نرخ کرنش های بالا،به صورت تجربی و با استفاده از بارگذاری انفجاری بررسی،و نتایج حاصله با داده های نظری مقایسه شده است. ماده ی منفجره در جرم ها و ارتفاع های مختلف از بلوکه های بتنی که به صورت تیر ساده اند قرار داده شده اند. با در دست داشتن خواص استاتیکی بتن و میزان فشار ناشی از انفجار، افزایش ظرفیت تحمل بار در حالت دینامیکی به دست می آید. در این آزمایش ها معیار تخریب ایجاد ترک در منطقه ی کششی تیر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله حاکی از افزایش ضریب دینامیکی (ظرفیت تحمل بار) بین 4٫5 تا 6 به ازاء نرخ کرنش های 66s-1 تا 80s-1 است. این نتایج با نتایج نظری و کارهای انجام شده ی قبلی مطابقت دارد.در پایان، با استفاده از نرم افزار آماری M i n i t a b و با استفاده از شیوه ی طراحی آزمایش ها (DOE)، یک مدل ریاضی نیمه تجربی برای رفتار بتن تحت بار انفجاری معرفی شده است.
  کلیدواژگان: نرخ کرنش، بارگذاری انفجاری، سازه های بتنی، ضریب افزایش دینامیکی، رفتار دینامیکی
 • شهرام کرمی، بیژن فرهانیه صفحه 83
  جاذب یکی از اجزاء مهم چیلرهای جذبی است و نقش به سزایی در بازده چیلر دارد. در این نوشتار نحوه ی مدل سازی عددی فرایند جذب بخار آب در محلول لیتیم بروماید آب روی صفحه ی قائم، تحت شرایط رینولدز بین 5 تا 150، ارائه شده است. این کار با استفاده از فرضیه ی لایه ی مرزی برای معادلات انتقال حرارت، جرم و مقدار حرکت، و نیز روش تفاضلات محدود ضمنی برای حل معادلات مستخرج انجام شده است. تغییرات خواص محلول تحت تاثیر دما و غلظت، و تغییر ضخامت فیلم ناشی از جذب در نظر گرفته شده است. مدل ارائه شده قابلیت ارائه ی پروفیل های دما، غلظت، خواص محلول و نیز شار جرم جذبی و ضرایب انتقال حرارت و جرم را دارد. حل در شرایط مورد نظر مرجع{8}، به منظور مقایسه با نتایج آزمایشگاهی انجام شده است.
  کلیدواژگان: جذب صفحه ی قائم، فرایند جذب، مدل سازی عددی، چیلر جذبی، لیتیم بروماید، آب
 • حسن صیادی، بهروز یزدانشناس شاد صفحه 93
  در این پژوهش ربات شش پایی با شش درجه آزادی فعال و شش درجه آزادی غیرفعال طراحی شده است که پاهای آن سازوکاری چهارمیله یی دارند. این سازوکار باعث شده است که هریک از پاهای ربات به جای حرکت دورانی، حرکتی رفت و برگشتی مانند پاهای حشرات شش پا انجام دهند. اگرچه هر پا دارای یک درجه آزادی است،به واسطه ی مفصل بندی های آن، رفتاری شبیه به حرکت پاهای یک حشره ی شش پا ایجاد می شود که این موضوع یکی از برتری ها و وجوه تمایز این ربات با سایر ربات های شش پای شش درجه آزادی است که تاکنون ساخته شده است.در این پژوهش ابتدا به ویژگی های حرکتی یک حشره ی شش پا مانند سوسک حمام پرداخته شده و سپس نسبت به طراحی پای ربات، بررسی سینماتیک ربات، پایداری استاتیکی، استخراج معادلات مربوط به دینامیک آن و تعیین گشتاورهای ورودی به لینک فعال از هر پا اقدام شده است. در انتها معادلات مربوط به گشتاور اعمال شده از طرف محرک ها به دست آمده است.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، دینامیک، مکانیزم چهارمیله یی، سینماتیک، ربات شش پا
 • حسن خالقی، حمید معتمدی دکاء، امیر امیدوار صفحه 107
  در این نوشتار مدل اغتشاش ناهمسانگرد تنش های رینولدز (RSM) در کد محاسباتی EPISO اعمال و نتایج با مدل همسانگرد k-varepsilon برای حالت های تک فاز و دوفاز مقایسه شده که از هماهنگی مطلوبی برخوردار هستند. همچنین تاثیر جریان فاز گازی متلاطم غیرهمسانگرد داخل موتور بر شکل و پارامترهای ظاهری اسپری، طول نفوذ،نرخ تبخیر و توزیع بخار سوخت با مدل RSM مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل RSM طول نفوذ اسپری را به داخل میدان کمتر از مدل kvarepsilon پیش بینی می نماید. همچنین مدل غیرهمسانگرد RSM نرخ تبخیر اسپری را در محفظه ی احتراق بیشتر از مدل همسانگرد kvarepsilon پیش بینی می کند. در واقع کوتاهتر بودن طول نفوذ پیش بینی شده توسط مدل RSM نیز ریشه در بالاتر بودن نرخ تبخیر در این مدل دارد.
  کلیدواژگان: اغتشای، ناهمسانگرد، جریان داخل سیلندر، افشانه (اسپری)، مدل تنش های رینولدز (RSM)
 • محمد صدیقی، محمدسعید اشتری صفحه 117
  دراین تحقیق بااستفاده از روش اجزاء محدود،اثرات هندسه ی قطعه بر ضرایب کالیبراسیون درروش سوراخ کاری موردبررسی قرار گرفته است.بدین منظور فرایند شبیه سازی برای قطعات استوانه یی با قطرهای مختلف و سپس برای یک صفحه ی مسطح انجام گرفته و ضرایب کالیبراسیون برای هندسه های مختلف تعیین شده است. در انجام تحلیل ها، قطر سوراخ و هندسه ی شاخه یی کرنش سنج ثابت بوده، و فقط هندسه ی قطعه تغییر کرده است. تحلیل برای هر قطعه با تغییر عمق سوراخ در هشت مرحله صورت پذیرفته است. مقایسه ی نتایج شبیه سازی برای صفحه ی مسطح و مقادیر موجود در استاندارد نشان گر خطای حدودا 2٫8درصدی است. همچنین مقایسه ی نتایج به دست آمده برای سطوح منحنی با صفحه ی صاف در عمق های مختلف سوراخ کاری، اختلاف های متفاوتی بین 0٫6 تا 6٫2 درصد را نشان داده است.
  کلیدواژگان: تنش های پسماند، سوراخ کاری، ضرایب کالیبراسیون
 • یادداشت فنی
 • امیررضا شاهانی، سیدمحمدحسین شریفی صفحه 121
  در این پژوهش ابزارهای اتصال پیچی رشته های حفاری که در حفاری چاه های قائم بیشتر از سایر اعضا در معرض شکست هستند با استفاده از المان های متقارن محوری در نرم افزار A N S Y S، و به روش اجزاء محدود مدل شده اند. برای مدل سازی تماس بین سطوح نیز از المان های تماس و از معادلات قید بهره می بریم. نیروهای محوری کششی و فشاری، فشارهای داخلی و خارجی ناشی از سیال حفاری روی لوله، گشتاور اعمال شده از طرف موتور در بالای چاه، و ممان خمشی حاصل از کمانش لوله های وزین حفاری در پایین چاه عمده ترین بارهایی هستند که به مدل وارد می شوند. مطابق استاندارد A P I به منظور بهبود رفتار خستگی این اتصالات مقداری پیش بار نیز به آن اعمال می شود. مدل تحت بارگذاری کششی، فشاری، پیش بار خالص و ترکیبی از آن ها قرار گرفته است. تعیین مکان و مقدار بیشینه ی ضریب تمرکز تنش در پین (p i n) و باکس (b o x)، تاثیر اعمال پیش بار روی مقدار ضریب تمرکز تنش، و نیز تاثیر آن بر میزان بار دندانه بحرانی و متعاقبا عمر خستگی از جمله کارهایی است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. در انتها نیز بحثی در مورد همگرایی جواب مقادیر تنش در سطوح تماس ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل تنش، روش اجزاء محدود، رشته ی حفاری، ابزار اتصال، عمر خستگی، المان تماس گره با سطح
|
 • Kaveh Ghorbanian Page 63
  In this paper a method based Nshtyaby way acoustic wave propagation in gas pipelines is proposed. Bdynmnzvr, acoustic sound waves of energy balance as a tool for tracking the occurrence of leaks, leak location estimates, as well as Dubai, the amount used. Knowing the amount of energy input to the tube and the amount of acoustic reflection, and password from the leakage of energy absorbed and created changes in the amplitude, location and amount of leakage is approximated. Equations governing the acoustic field in spite of leakage Lvlhyy written using the finite difference method is solved. Much reflection, and passes acoustic energy absorption due to leakage Bhaza’ wave frequency changes as well as spill size is shown. Effect size and various places on how to leak acoustic pressure wave propagation is investigated.
  Keywords: Acoustic waves, leaking gas pipes, impedance
 • Jamal Zamani Page 73
  Behavior of concrete structures under quasi-static and dynamic loading conditions, are different. In this study the dynamic behavior of concrete at high rates Krnshhay, experimental basis using explosives of loading, and the results are compared with theoretical data. Explosive in the crimes and the different heights of the concrete form of the Persian month Tir Blvkhhay Sadhand are placed. Involvement with the static properties of concrete and pressure caused the explosion, increased load-bearing capacity obtained in dynamic mode comes. These tests measure the damage created cracks in the tensile region is considered tir. The results suggest increased dynamic factor (load-bearing capacity) rate of between 4.5 to 6 Bhaza’ Krnshhay 66s-1 80s-1 is up. These results with theoretical results and previous work conducted conforms. In the end, using Minitab statistical software using the method of experimental design (DOE), a quasi experimental mathematical model for concrete behavior under explosive load is introduced.
  Keywords: Strain rate, loading explosive, concrete structures, dynamic coefficient increases, dynamic behavior
 • Bijan Farhanieh Page 83
  One of the major components of absorbent absorption chillers and chiller efficiency is the role Bhszayy. In this article how numerical modeling of water vapor in the process of absorbing water soluble lithium bromide vertical screen, under the terms of 5 to 150 Reynolds, is presented. This hypothesis using boundary layer equations for heat transfer, mass and momentum, as well as implicit finite difference method for solving equations has been extracted. Properties affected by changes in temperature and solution concentration, and change in film thickness due to absorption is considered. Provided the model now offers profiles of temperature, concentration, solution properties and absorption mass flux and heat transfer coefficients and mass is. Solved in terms of desired body {8} In order to compare with experimental results has been done.
  Keywords: Vertical page absorption, absorption process, numerical modeling, absorption chiller, lithium bromide water
 • Hasan Sayyaadi Page 93
  In this study Shshdrjh freedom robot with active Shshpayy Shshdrjh release is designed to turn the legs are Chharmylhyy mechanism. This mechanism has led each of the robot legs instead of rotational motion, reciprocating motion, such as insect legs Shshpa do. Although each leg has a degree of freedom, compared to non Mfslbndyhay its behavior to move the legs like an insect Shshpa is created that this Brtryha and funds of the robot with other robots distinction Shshpay Shshdrjh freedom ever made. In this study first movement features an insect like cockroach Shshpa and then paid to the robot leg design, review Kinematics robot, static stability, extraction, and the dynamic equations to determine the input moments per foot of active links is acting. Finally Amalshdh torque equation about the stimuli is obtained.
  Keywords: Simulation, dynamics, mechanism Chharmylhyy, Kinematics, robot Shshpa
 • Amir Omidvar Page 107
  In this paper anisotropic Reynolds stress turbulence model (RSM) in the computational code EPISO actions and results kvarepsilon isotropic model for single phase and diphasic states compared to that have good coordination. The impact of gas-phase turbulent flow inside the engine Ghyrhmsangrd the shape and appearance parameters of the spray, during infiltration, evaporation rates and distribution of fuel vapor with the RSM model has been studied. RSM model results show that during the spray penetration into the lower field of the model prediction seems kvarepsilon. The evaporation rate of spray model RSM Ghyrhmsangrd the combustion chamber more kvarepsilon isotropic model predicts. In fact, shorter length of influence predicted by the RSM model, rooted in higher evaporation rates in this model is.
  Keywords: Turbulence, anisotropic, flow cylinder, Spray (spray), Reynolds stress model (RSM)
 • Mohammed Sedighi Page 117
  In this study using the finite element method, pieces of geometry effects on calibration coefficients have been Mvrdbrrsy Drrvsh drilling. Bdynmnzvr Astvanhyy process simulation for parts with different diameters and then took a flat page, and calibration coefficients are determined for different Hnds·hhay. In analysis, the hole diameter and geometry Shakhhyy Krnshsnj constant, and only piece of geometry has changed. Analysis for each segment by changing the depth of the hole has been done in eight stages. Compare simulation results for the flat page and the values in the standard error represents approximately 2.8 percent. Also, comparing the results for surfaces with flat curves in various drilling depths, the differences between 0.6 to 6.2 percent differently has shown.
  Keywords: Residual stresses, drilling, calibration coefficients
 • Amir Reza Shahani Page 121
  In this study, screw connection strings drilling tools in drilling vertical wells most at risk of failure of the other members are using axial symmetric elements software ANSYS, finite element method and model are. For modeling contact between the surfaces of the contact elements and phenomena of interest constraint equations. Tensile and compressive axial forces, internal and external pressures resulting from the drilling fluid, pipe, torque from the engine at the top Amalshdh wells, and bending moments resulting from heavy pipes buckling in drilling wells down into the main loads that are Bhmdl. API standards in order to improve the fatigue behavior of these connections as well as some Pyshbar it applies. Model under tensile loading, compression, pure Pyshbar has been a combination of them. Determine the location and maximum stress concentration factor in pin (pin) and box (box), the effect on the amount of exercise Pyshbar stress concentration factor, as well as its impact on the critical indentation load and subsequently fatigue life including the things in this article It has been discussed. Finally, the debate about the convergence of stress levels in response surfaces are presented.
  Keywords: Stress analysis, finite element method, drilling string, utility connections, fatigue life, element node with the level Us