فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1381)
 • تاریخ انتشار: 1381/02/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدرضا ساروخانی، معظمی، میردامادی، خان محمدی صفحه 3
  زمینه
  سفالوسپورین C یا (CPC) به عنوان مهم ترین پیش ساز آنتی بیوتیک های سفالوسپورینی توسط گونه هایی از آکرومونیوم ها در شرایط خاص ایجاد می شود.
  هدف
  مطالعه به منظور جداسازی و به دست آوردن سویه ها، اثبات تولید در آنها و تعیین شرایط بهینه تولید و استخراج سفالوسپورین C انجام شد.
  مواد و روش ها
  جهت غربالگری در خاک از محیط های انتخابی استفاده شد. سویه های استاندارد از DSMZ آلمان خریداری شد. تولید CPC با روش های بیولوژیک و کروماتوگرافی (کروماتوگرافی کاغذی و HPLC) به اثبات رسید. جهت القا تولید، از محیط های دارای منابع کربنی و نیتروژنی مختلف استفاده شد. جهت استخراج CPC، ابتدا محیط های تولید از فیلتر عبور، اسیدی و سپس طی دو مرحله از ستون رزین ماکروپور جذبی خنثی (XAD-4) و ستون رزین تعویض یونی بازی ضعیف IRA-67 عبور و جمع آوری شد.
  یافته ها
  در مرحله غربالگری، یک سویه مولد CPC بومی جدا شد. تولید CPC در این سویه و نیز سویه های استاندارد با روش های مختلف اثبات شد. سویه بومی با سویه های استاندارد از نظر تولید CPC در محیط های مختلف تفاوت داشت. CPC از محیط های تولید با درصد خلوص قابل قبول بازیافت شد.
  نتیجه گیری
  از یافته های این تحقیق می توان برای تولید کلان CPC در کشور استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سفالوسپورین C، آکرومونیوم، غربالگری، خالص سازی
 • داریوش فاتحی صفحه 11
  زمینه
  بقا سلول های هیپوکسیک مرکزی تومورها پس از اتمام پرتودرمانی با اشعه ایکس و گاما باعث عود مجدد تومور می شود، لذا امروزه به استفاده از نوترون و درمان های مرکب توجه زیادی شده است.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی اثر افزایش دما قبل و بعد از تابش نوترون در ایجاد آسیب های کروموزومی لنفوسیت های خون انسان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی در سال 1375 در تهران انجام شد. نمونه های خون به طور جداگانه تحت تاثیر افزایش دما، تابش نوترون و همچنین تابش توام با افزایش دما قرار گرفتند. پس از کشت و آنالیز کروموزوم های متافازی انواع آسیب ها بررسی شد.
  یافته ها
  دمای 5/41 درجه سانتی گراد در لنفوسیت ها آسیب کروموزومی ایجاد نکرد، اما در 43 درجه سانتی گراد آسیب ها دیده شد (05/0p<). این آسیب ها با تابش 6 سانتی گری نوترون هم مشاهده شد. افزایش دما بعد از تابش نوترون نسبت به افزایش دما قبل از تابش نوترون، آسیب های بیشتری ایجاد کرد و این آسیب در دمای 43 درجه سانتی گراد مشهودتر بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  افزایش دما می تواند در مهار روند ترمیم آسیب های ناشی از نوترون موثر باشد و به عنوان روش مناسبی برای درمان تومورها درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: نوترون، افزایش دما، آسیب کروموزومی، لنفوسیت های خون انسان
 • علی زمانی، حمیده شجری، خدیجه دانشجو، گیلدا شیروانی صفحه 18
  زمینه
  طیف نور، مقدار تابش و سطحی از بدن نوزاد که در معرض نور قرار می گیرد، در تعیین کارآیی فوتوتراپی موثر هستند.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین اثر فوتوتراپی منفرد (چهار لامپه) و دوبل (هشت لامپه) در درمان زردی نوزادان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آینده نگر و مداخله ای، 300 نوزاد مبتلا به زردی بستری در بیمارستان بهرامی تهران در سه گروه صد نفره ده روز اول زندگی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات اولیه شامل جنس، سن حاملگی، سن و وزن شروع درمان، وزن خاتمه درمان، مدت زمان فوتوتراپی، تغییرات بیلی روبین و عوارض جانبی در پرسشنامه ثبت و گروه ها با استفاده از آزمون t مقایسه شدند.
  یافته ها
  متوسط مدت فوتوتراپی در گروه اول 48.55، گروه دوم 63/45، گروه سوم 83/42ساعت بود. ارتباط معنی داری بین گروه ها از نظر مدت درمان وجود داشت. (0046/0 P=).بروز عوارض فوتوتراپی به طور معنی داری در گروه سوم بیشتر از دو گروه دیگر بود (0425/0 P=).
  نتیجه گیری
  در شرایط کنونی فوتوتراپی چهار لامپه از فاصله 20 سانتی متر از نوزاد برای درمان زردی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بیلی روبین، تابش نور، زردی نوزادان، فوتوتراپی
 • بهرام مهرتاش صفحه 23
  زمینه
  انتخاب دارویی که در بهبود علائم ریوی مجروحان شیمیایی موثرتر و کم عارضه تر باشد همواره مورد توجه محققین بوده است.
  هدف
  مطالعه به منظور مقایسه اثرات اسپری سالبوتامول و اسپری کامبیونت (ترکیب اسپری سالبوتامول و ایپراتروپیوم بروماید) در بهبود عملکرد تنفسی مجروحین ریوی شیمیایی جنگ تحمیلی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی که در سال 1377 اجرا شد، ابتدا 30 تن از مجروحین ریوی شیمیایی که تحت پوشش بنیاد جانبازان قزوین قرار داشتند، اسپیرومتری شدند و مقادیر پایه ای FEV/FVC و VC و MMEF اندازه گیری شد. سپس بیماران در دو روز جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتند. در یک روز سالبوتامول 200 میکروگرم دریافت کردند و اسپیرومتری مجدد در دقایق 20 و 180 انجام شد. در روز دوم تمام بیماران اسپری کامبیونت (شامل 200 میکروگرم سالبوتامول و 40 میکروگرم ایپراتروپیوم بروماید) دریافت کردند و مجددا اسپیرومتری در دقایق 20 و 180 انجام شد. در نهایت مقادیر اسپیرومتری پس از مصرف هر یک از داروها مقایسه شدند
  یافته ها
  مقادیر VC و FEV1/FVC و MMEF پس از مصرف کامبیونت در مقایسه با سالبوتامول به طور معنی داری بهبود یافت و این اثر در دقیقه 180 نسبت به دقیقه 20 بارزتر بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد به کارگیری مخلوط یک داروی آنتی کولینرژیک و یک آگونیست B2 در دوزهای پیشنهادی برای مجروحین شیمیایی، اثرات گشادکنندگی برونش بهتری نسبت به سالبوتامول به تنهایی ایجاد می نماید.
  کلیدواژگان: سالبوتامول، کامبیونت، گازهای شیمیایی
 • فاطمه رخشانی، عبدالواحد رزاقی، مالک رخشانی صفحه 28
  زمینه
  یکی از راه کارهای لازم تنظیم خانواده در هر جامعه ای، شناسایی زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای اجرای سیاست تنظیم خانواده است.
  هدف
  مطالعه به منظور شناسایی دیدگاه اقشار مختلف جامعه درباره مسائل تنظیم خانواده انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کیفی با استفاده از پرسشنامه راهنما و به روش بحث گروهی متمرکز بر روی 16 گروه از زنان و مردان حاشیه و مرکز شهر و طلاب مرد و زن اهل تسنن و تشیع شهر زاهدان در سال 1378 انجام شد.
  یافته ها
  سن مناسب ازدواج از نظر افراد حاشیه شهر و طلاب تسنن پایین تر از سایر گروه ها بود. در مورد تصمیم گیری برای ازدواج جوان ها، اکثر گروه ها به نقش تعیین کننده خانواده در گذشته و تغییر آن به سمت افزایش نقش تصمیم گیری جوانان در ازدواج اشاره کرده بودند. اکثر گروه های شرکت کننده معتقد بودند که زوجین معمولا بلافاصله بعد از ازدواج صاحب فرزند می شوند. تعداد مناسب فرزند در بین زنان و مردان حاشیه شهر و طلاب اهل تسنن بیشتر از سایر گروه ها بود. محدود کردن فرزند مورد توافق همه گروه ها بود، ولی دلایل متفاوتی برای آن ذکر می کردند.
  نتیجه گیری
  به دلیل تفاوت بین گروه ها، لازم است در برنامه های آموزشی دیدگاه های اقشار مختلف به تفکیک مدنظر قرار گیرد تا اثربخشی برنامه ها تضمین شود.
  کلیدواژگان: مطالعه کیفی، تنظیم خانواده، دیدگاه جامعه
 • مهری گلچین صفحه 36
  زمینه
  ایجاد هیجان های شدید به دنبال تغییرات جسمانی، روانی و شناختی در نوجوانان ممکن است منجر به ناسازگاری و پرخاشگری آنان شود و رفتار اعضای خانواده می تواند در بروز آن نقش بسزایی داشته باشد.
  هدف
  این مطالعه به منظور تعیین میزان تمایل به پرخاشگری نوجوانان و ارتباط آن با عملکرد خانواده انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 800 دانش آموز دختر و پسر سال اول تا سوم دبیرستان های شهر اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه های عملکرد خانواده مقیاس بلوم و تمایل به پرخاشگری آزمون شخصیتی آیزنیک-ویلسون استفاده شدند.
  یافته ها
  تمایل به پرخاشگری در اکثر نوجوانان (%40) در حد متوسط بود و نتایج آماری ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه معنی دار معکوسی را بین عملکرد خانواده و تمایل به پرخاشگری نوجوانان نشان داد (275/0 r=- با 0001/0 >P). بین تمایل به پرخاشگری در نوجوانان دختر و پسر رابطه معنی داری بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه، نقش خانواده را در کاهش یا افزایش پرخاشگری نوجوانان تایید می کند.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، نوجوانان، عملکرد خانواده
 • سید جمالدین طبیبی، سوگند تورانی، مجتبی صادقی، پروین ابراهیمی، مسعود کاظمی صفحه 42
  زمینه
  اغلب بیمارستان ها با افزایش تقاضا، ازدحام، مراجعه مجدد بیماران و همچنین نارضایتی مراجعه کنندگان از خدمات و کیفیت آنها روبرو هستند.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین علل مراجعه مجدد بیماران به بخش جراحی عمومی بیمارستان های آموزشی-عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این بررسی مقطعی پرونده 283 بیمار که به بخش جراحی عمومی شش بیمارستان آموزشی مراجعه مجدد داشتند، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز در برگه مخصوص ثبت و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  علل مراجعه مجدد بیماران به بخش جراحی عمومی به ترتیب اولویت عبارت بودند از: بروز عوارض % 3/23، پیگیری %23، درمان ناقص % 4/13، ترخیص موقت %2/10، عود بیماری % 5/9، عفونت %2/9، لغو عمل جراحی %6/4، نامشخص %6/4، تشخیص غلط % 1/2.
  نتیجه گیری
  در بین علل مراجعه مجدد به بیمارستان های مورد مطالعه، بروز عوارض فراوانی بیشتری داشت. بنابراین لازم است مدیران بیمارستان ها به کیفیت مراقبت های ارائه شده، توجه بیشتری نمایند.
  کلیدواژگان: مراجعه مجدد، عفونت بیمارستانی، عود بیماری
 • حمید مرآت صفحه 49
  زمینه
  تنبلی چشم (آمبلیوپی) عوارضی از قبیل معلولیت های بینایی، انحراف های چشمی و صدمات روانی و مالی در پی دارد که تشخیص زود هنگام و درمان به موقع را می طلبد.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین شیوع تنبلی چشم در دانش آموزان 6 تا 9 ساله قزوین در سال های 1377 تا 1379 انجام شد.
  مواد و روش ها
  میزان دید دانش آموزان توسط مراقبین بهداشت مدارس با چارت اسنلن استاندارد ارزیابی شد. دانش آموزانی که از نظر دید طبیعی نبودند به درمانگاه چشم ارجاع شدند. شرح حال کامل از والدین گرفته شد و معاینه کامل چشم بیماران توسط چشم پزشک مجری طرح انجام گرفت. این مطالعه به روش غربالگری اجرا شد.
  یافته ها
  میزان شیوع تنبلی چشم %3/4 بر پایه دید 8/10 بود. از علل تنبلی چشم عیوب انکساری بالا (%80)، انحرافات چشمی (%8)، پتوزیس یا افتادگی پلکی (%5/2) و %5/9 موارد دیگر از قبیل هیپوپلازی ماکولا، عیوب انکساری زیر یک دیوپتر و ایدیوپاتیک بودند. بیست و یک درصد بیماران از تنبلی چشم خود آگاه بودند، ولی تحت درمان و پیگیری صحیح قرار نداشتند.
  نتیجه گیری
  اندازه گیری دید کودکان هم زمان با ایمن سازی توسط متخصصین کودکان در درمانگاه و مراقبین بهداشت در مراکز بهداشت می تواند به عنوان یک روش فراگیر، مداوم و مطمئن درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: تنبلی چشم، پتوزیس، استرابیسم، ایزوآمتروپیا، انیزومتروپیا، هیپوپلازی ماکولا
 • حمید مرآت صفحه 54
  زمینه
  تنبلی چشم (آمبلیوپی) عوارضی از قبیل معلولیت های بینایی، انحراف های چشمی و صدمات روانی و مالی در پی دارد که تشخیص زود هنگام و درمان به موقع را می طلبد.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین شیوع تنبلی چشم در دانش آموزان 6 تا 9 ساله قزوین در سال های 1377 تا 1379 انجام شد.
  مواد و روش ها
  میزان دید دانش آموزان توسط مراقبین بهداشت مدارس با چارت اسنلن استاندارد ارزیابی شد. دانش آموزانی که از نظر دید طبیعی نبودند به درمانگاه چشم ارجاع شدند. شرح حال کامل از والدین گرفته شد و معاینه کامل چشم بیماران توسط چشم پزشک مجری طرح انجام گرفت. این مطالعه به روش غربالگری اجرا شد.
  یافته ها
  میزان شیوع تنبلی چشم %3/4 بر پایه دید 8/10 بود. از علل تنبلی چشم عیوب انکساری بالا (%80)، انحرافات چشمی (%8)، پتوزیس یا افتادگی پلکی (%5/2) و %5/9 موارد دیگر از قبیل هیپوپلازی ماکولا، عیوب انکساری زیر یک دیوپتر و ایدیوپاتیک بودند. بیست و یک درصد بیماران از تنبلی چشم خود آگاه بودند، ولی تحت درمان و پیگیری صحیح قرار نداشتند.
  نتیجه گیری
  اندازه گیری دید کودکان هم زمان با ایمن سازی توسط متخصصین کودکان در درمانگاه و مراقبین بهداشت در مراکز بهداشت می تواند به عنوان یک روش فراگیر، مداوم و مطمئن درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: تنبلی چشم، پتوزیس، استرابیسم، ایزوآمتروپیا، انیزومتروپیا، هیپوپلازی ماکولا
 • محمد باقر سماوات صفحه 59
  زمینه
  بیماری های عروقی مغز شایع ترین بیماری نورولوژیک در بالغین، سومین علت مرگ و میر و عامل بسیاری از معلولیت های جسمی است.
  هدف
  مطالعه به منظور تعیین محل خونریزی مغزی و نیز تاثیر عوامل خطر بر آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا قزوین انجام شد.
  مواد و روش ها
  پرونده 101 بیمار که طی تیر ماه 1371 لغایت تیر ماه 1378 با تشخیص خونریزی داخل مغزی در بخش اعصاب بیمارستان بوعلی سینا بستری شده بودند، بررسی شد. سن، جنس، محل زندگی، سابقه پرفشاری خون، مصرف دارو، دیابت، بیماری های قلبی، هیپرلیپدمی، مصرف سیگار، محل خونریزی در مغز و سرانجام بیماران دسته بندی و اطلاعات توسط کامپیوتر تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  شایع ترین محل خونریزی به ترتیب عقده های قاعده ای (71 مورد)، لوب های مغزی (16 مورد)، تالاموس (6 مورد)، داخل بطنی اولیه و مخچه ای (هر کدام 3 مورد) بودند. مهم ترین عامل مساعد کننده که اکثر بیماران به آن مبتلا بودند، پرفشاری خون بود.
  نتیجه گیری
  کنترل دقیق پرفشاری خون باعث جلوگیری و کاهش مرگ و میر و معلولیت ناشی از خونریزی داخل مغزی می شود.
  کلیدواژگان: خونریزی داخل مغزی، پرفشاری خون، خونریزی عقده های قاعده ای
 • صادق صمدی صفحه 64
  زمینه
  هنگام استخراج مواد معدنی از معادن، گرد و غبار زیادی تولید می شود. کارگران شاغل در معادن ممکن است در اثر استنشاق گرد و غبار دچار بیماری های ریوی شوند.
  هدف
  مطالعه به منظور ارزیابی علائم تنفسی و ضایعه های پاتولوژیک ریوی در کارگران شاغل در معدن زیرزمینی عمارت انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی در سال 1376 بر روی کل کارگران شاغل در معدن زیرزمینی (34 نفر) و یک گروه شاهد (67 نفر) انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و تهیه کلیشه های رادیوگرافی سینه بود. پرسشنامه ها به صورت مصاحبه حضوری و چهره به چهره تکمیل شد. کلیشه های رادیوگرافی سینه توسط پزشک متخصص ریه بررسی و قرائت شدند. سپس داده ها با آزمون های آماری t، فیشر و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان علائم تنفسی شامل سرفه، خروج خلط از سینه، تنگی نفس، احساس فشردگی در سینه در گروه کارگران شاغل در معدن زیرزمینی به ترتیب برابر با 1/47، 1/47، 2/41 و 4/29 درصد و در گروه شاهد به ترتیب برابر 6/6، 6 و 5/1 درصد بود. آنالیزهای آماری کای دو و فیشر نشان دادند که از نظر فراوانی علائم تنفسی در بین این دو گروه، اختلاف معنی داری وجود دارد. میزان ضایعات پاتولوژیک ریوی در گروه کارگران شاغل در معدن زیرزمینی و گروه کنترل به ترتیب 3/27 و 1/4درصد و اختلاف بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (005/0P=).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، احتمالا ایجاد این علائم و ضایعه ها در دستگاه تنفس ناشی از تاثیر گرد و غبار است.
  کلیدواژگان: علائم تنفسی، ضایعه های پاتولوژیک ریوی، گرد و غبار، معدن، سیلیس آزاد
 • حسین تفضلی شادپور صفحه 69
  آملوبلاستوما شایع ترین تومور با منشا دندانی است که درمان آن از طریق جراحی رادیکال ناحیه انجام می شود. جراحی رادیکال باعث نقص های وسیع به خصوص در ناحیه فک تحتانی می شود که برای بازگرداندن عملکرد طبیعی بیمار، بازسازی محل جراحی ضروری است. بازسازی فک در جراحی آملوبلاستوما بیشتر به طور همزمان و گاهی به دنبال درمان اولیه تومور و اطمینان از عدم عود بیماری صورت می گیرد. استفاده از مینی پلیت ها به علت ظریف بودن و سازگاری بهتر با نسوج نسبت به ماکروپلیت ها از مزایای بیشتری برخوردار است. در این گزارش نحوه استفاده از مینی پلیت ها در بیماری با آملوبلاستومای یونی سیستیک مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ملوبلاستوما، رزکسیون، بازسازی، مینی پلیت
 • سیدمحسن حسنی برزی صفحه 74
  زمینه
  تنگ شدن فضای بین مهره های گردنی فرآیندی تخریبی است که دربر گیرنده تغییراتی در بافت نرم و استخوان دیسک های بین مهرهای می باشد.
  هدف
  مطالعه به منظور ارزیابی اسپوندیلوز گردنی در کشتی گیران انجام شد.
  مواد و روش ها
  83 فرد کشتی گیر و 79 فرد غیر کشتی گیر با میانگین سنی 15 تا 55 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تعیین تغییرات در طناب نخاعی، کشتی گیران با علائم بالینی و رادیوگرافی تائید شده در مورد اسپوندیلوز گردنی، تحت ام.آر.آی قرار گرفتند.
  یافته ها
  افزایش سن در کشتی گیران با بروز علائم اسپوندیلوز گردنی همراه بود. ام.آر.آی گردنی برخی از کشتی گیران که به مدت طولانی این ورزش را ادامه داده بودند، تغییراتی را مبنی بر اسپوندیلوز گردنی تایید کرد.
  نتیجه گیری
  اندازه گیری کانال مهره های گردنی به وسیله رادیوگرافی های مستمر به منظور پیشگیری از بروز اسپوندیلوز در کشتی گیران جوان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اسپوندیلوز گردنی، فقرات گردنی، ورزش کشتی