فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1388)
 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1388)
 • 190 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/07/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهرام هاشم نیا، مصطفی عمادزاده، سعید صمدی، پرویز ساکتی صفحه 1
  در سالهای اخیر، انتقال دانش و فناوری به عنوان یکی از کارکردهای اصیل دانشگاه ها در کشورهای پیشرفته تلقی شده است که پیامد اصلی آن ایجاد فرصتهای بهتر در تامین مالی اعتبارات مورد نیاز به ویژه از منابع غیردولتی است. در کشور ما نیز دانشگاه های صنعتی به دلیل ماهیت و توانمندی های موجود و بالقوه خود از زمینه های مناسبتری برای رشد مقوله تجاریسازی برخوردارند. از این رو، شناخت و بررسی رابطه بین مؤلفه های عملکردی مؤثر بر تجاریسازی تحقیقات با تنوعبخشی منابع درآمدی دانشگاه ها در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار و داده های موجود، مدل رگرسیون تابع درآمدی دانشگاه ها بر اساس مؤلفه های عملکرد پژوهشی آنان برآورد شده است. تحلیل داده ها نشان میدهد که متغیرهایی همچون میزان مقالات منتشر شده در نشریات و کنفرانسهای خارجی، قراردادهای مشترک با صنایع و نیز رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی رابطه معناداری با درآمد اختصاصی دارند که نتایج به دست آمده با مطالعات جهانی همسوست. بنابراین، ضرورت دارد دانشگاه ها در کوتاه مدت به گسترش قراردادهای مشترک توجه جدیتری داشته باشند و در افق کلان به ایجاد روابط پایدارتر با شبکهتجاری و تعیین جایگاه و سهم درآمدی اعضای هیئت علمی اقدام کنند.
  کلیدواژگان: تجاری سازی تحقیقات، تنوع بخشی منابع مالی، دانشگاه های صنعتی
 • میترا عزتی، ابوالقاسم نادری صفحه 23
  آموزش عالی همواره ارتباط نزدیکی با پیشرفت جوامع داشته و در اغلب کشورها توجه به اقتصاد مبتنی بر دانش در اولویت خاصی قرار گرفته است. چگونگی ارتقای سطح اثربخشی دانشگاه ها برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص، سیاستهای مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازکارهای تامین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می رود، چرا که از طریق سازکارهای تخصیص منابع مالی می توان بر رفتار گروه های آموزشی که رکن اصلی نظام آموزش دانشگاهی محسوب می شوند، تاثیر گذاشت. البته، شناخت اندکی درباره آثار واقعی و تجربی این تغییرات وجود دارد؛ از این رو، ارزیابی تاثیر سازکارهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی حایز اهمیت بسیار است که به عنوان هدف اصلی این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، 75 گروه آموزشی دانشگاه تهران [با توجه به ویژگی های برجسته آن] به عنوان جامعه آماری انتخاب و عملکرد آموزشی [به همراه عوامل مرتبط با آن] طی سالهای 85-1380 با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به کارگیری روش نوین الگوسازی چندسطحی ارزیابی شده است. نتایج تحلیلهای تجربی نشان می دهند که: 1. عملکرد آموزشی بین گروه های آموزشی از نظر آماری به طور معنا داری متفاوت است که حکایت از داده های با ساختار پیچیده (سلسله مراتبی) دارد و ضرورت به کارگیری روش الگوسازی متناسب؛ یعنی الگوسازی چندسطحی را آشکار می سازد؛ 2. میزان عملکرد آموزشی طی دوره مورد مطالعه افزایش چشمگیری داشته است؛ 3. هر یک از گروه ها روند افزایش عملکرد متفاوتی را تجربه کرده اند؛ 4. با بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد گروه ها مشخص شد که سازکارهای تخصیص منابع مالی، عملکرد آموزشی گروه های آموزشی را به طور مثبت و معنا دار تحت تاثیر قرار داده اند. بنابراین، یافته های کلیدی تحقیق نشان می دهند که تغییر سازکارهای مالی [به ویژه اخذ شهریه از متقاضیان آموزش عالی در قالب افزایش پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم و اخذ شهریه از دانشجویان مشروط]، در شرایطی که گروه های آموزشی برای تحقق اهداف خود با محدودیتهای مالی مواجه اند، تاثیر چشمگیری بر عملکرد آموزشی دارند و شواهدی تجربی در زمینه این واقعیت فراهم می کنند که گرو ه های آموزشی به انگیزه های مالی عکس العمل نشان می دهند. در نتیجه، سیاستگذاران و مدیران می توانند ضمن بهره گیری از مدل پیشنهادی این مطالعه، سازکارهای تخصیص منابع مالی را به عنوان یک ابزار تکمیلی مهم سیاستگذاری و راهبری واحدهای آموزش عالی برای ارتقای اثربخشی آنها مورد استفاده قرار دهند.
  کلیدواژگان: عملکرد آموزشی، گروه های آموزشی، سازکارهای تخصیص منابع مالی، الگوسازی چندسطحی، برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزشی
 • محمدرضا مهرگان، محمود دهقان نیری صفحه 55
  ارزیابی راهبردی سازمان در صنعت همواره یکی از اولین و اساسی ترین بخشهای برنامه ریزی راهبردی به شمار می رود و اهمیت بسیاری دارد تا آنجا که یکی از مکاتب اصلی مدیریت راهبردی، مکتب موقعیت یابی نام گرفته است. این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پرتلاطم امروزی در خصوص دانشگاه ها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. تا به امروز در صنایع مختلف از مدلهای متفاوتی برای ارزیابی موقعیت راهبردی سازمانها استفاده شده است که در هر یک از آنها با رویکردی متفاوت به تحلیل محیط پرداخته شده است. یکی از مدلهای راهبردی بسیار توانا در این زمینه، مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن تمام جنبه های یک سازمان به طور متعادل بررسی می شود، لذا، در این پژوهش با در نظر گرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی راهبردی، به توسعه آن برای تحلیل موقعیت محیطی دانشگاه پرداخته شده و سپس، مدل بومی شده کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی ایران ارائه و به طور موردی در خصوص دانشکده های مدیریت برتر استان تهران به کارگرفته شده است. نتایج این پژوهش علاوه بر اینکه می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزی راهبردی دانشکده های مدیریت دانشگاه های ایران به کار گرفته شود، در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی نیز مؤثر است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، ارزیابی موقعیت راهبردی، کارت امتیازی متوازن(BSC)، مؤسسات آموزش عالی
 • جواد قاسمی، سیدمحمود حسینی، یوسف حجازی صفحه 81
  هدف این پژوهش توصیفی- پیمایشی، تحلیل راهکارهای اجرای مؤفقیت آمیز خدمات برون دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی ایران بوده است. جامعه آماری آن اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی ایران (1799N=) بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 102 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند که در نهایت، حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 140 نفر افزایش پیدا کرد. برای انتخاب نمونه در مرحله اول با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از میان 30 دانشکده کشاورزی ایران، 10 دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه ای با انتساب متناسب از میان اعضای هیئت علمی این دانشکده ها نمونه مورد نظر تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (79/0 تا 91/0). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS:win تجزیه و تحلیل شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که در ارتباط با اولویت بندی راهکارهای تاثیرگذار در اجرای مؤفقیت آمیز خدمات برون دانشگاهی از میان 25 گویه، اجرای پژوهشهای کاربردی منطبق با نیازهای بخش کشاورزی و مؤسسات تجاری و فراهم کردن زمینه برای گسترش فرصتهای مطالعات ماموریتهای علمی اعضای هیئت علمی در وزارتخانه، شرکتها، سازمانها و ارگانهای وابسته به بخش کشاورزی به ترتیب در بالاترین اولویتها قرار دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل عاملی، چهار عامل آموزشی، ارتباطی، پژوهشی و ایجاد فرصت در مجموع حدود 296/64% از کل واریانس را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: راهکارها، آموزش عالی کشاورزی، خدمات برون دانشگاهی، اعضای هیئت علمی
 • قهرمان عبدلی، ویدا ورهرامی صفحه 105
  در این مقاله با استفاده از آمار و ارقام مربوط به سالهای 86-1357، اثر تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اقتصادی ایران با تاکید بر رشته های تحصیلی بررسی شده است. یک درصد افزایش در ذخیره (موجودی) تحصیلات عالی به 17/0 درصد افزایش در تولید واقعی اقتصاد منجر می شود. یک درصد افزایش فارغ التحصیلان در علوم کشاورزی، مدیریت و بازرگانی و فنی و مهندسی به ترتیب به 07/0، 03/0 و 09/0 درصد افزایش در تولید واقعی منجر می شود. یک درصد افزایش در تحصیلات عالی در گروه مدیریت و بازرگانی، کشاورزی و مهندسی محصولات بخش صنعت را به ترتیب 12/0، 08/0، 20/0 درصد زیاد می کند. یک درصد افزایش در فارغ التحصیلان گروه کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی به ترتیب 047/0 و 05/0 درصد اثر مثبت در رشد ارزش افزوده بخش خدمات دارد. یک درصد افزایش در گروه مهندسی محصولات بخش کشاورزی را 14/0 درصد افزایش می دهد. مهم ترین یافته این تحقیق این است که اندازه ضرایب پایین و معنا دارند. دلایل اصلی آن تفکیک تحصیل کرده ها بر اساس گروه های آموزشی بوده است که در واقع، ضریب کل اثر این افراد تجزیه شده است. دلیل دیگر پایین بودن این ضرایب به بهره وری پایین مربوط می شود. بنابراین، در هدفگذاری رشد اقتصادی در بلندمدت کیفیت نیروی انسانی و تخصیص منابع بین رشته های تحصیلی اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: رشد، رشد بخشهای اقتصادی، منحنی درآمد، تحصیل، سرمایه انسانی
 • محمدحسین پورکاظمی صفحه 127
  رشته های علوم انسانی در دانشگاه های دولتی در سراسر کشور گسترده است. از بالغ بر 000/500 شرکت کننده در گروه علوم انسانی فقط 000/12 نفر؛ یعنی 4/2 درصد در دوره های روزانه رشته های مختلف علوم انسانی؛ یعنی کمتر از گروه های ریاضی و تجربی پذیرفته میشوند. این عده که از بهترین دانش آموزان گروه علوم انسانی هستند، پس از ورود به دانشگاه و چهار سال تحصیل، برخی به تحصیلات تکمیلی راه می یابند و عده ای پس از گذراندن دوره نظام وظیفه، برخی زودتر و بعضی دیرتر، وارد بازار کار می شوند.حال این سؤالها مطرح است که وضعیت اشتغال این افراد چگونه است؟ آنها چه مدتی باید در پی پیدا کردن کار باشند؟ آیا شاغلان به کار خود علاقه مندند؟ رابطه کار شاغلان با رشته تحصیل و آنچه در دانشگاه آموخته اند چگونه است؟ وضعیت آن دسته که موفق به ادامه تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی می شوند، چگونه است؟ با اجرای یک طرح پژوهشی با انتخاب نمونه ای مناسب از پذیرفته شدگان آزمون سراسری گروه علوم انسانی با همکاری دانشگاه ها و پیگیری دانشجویان آنها طی ده سال به پاسخ سؤالهای یادشده دست یافته ایم. با استفاده از روش های آماری روشن شده است که 76 تا 79 درصد فارغ التحصیلان علوم انسانی به کار مشغول شده اند و آنها حداکثر تا یک سال به دنبال کار بوده اند؛ این درصدها در رشته های مختلف متفاوت است. 71 تا 69 درصد شاغلان، کار خود را با رشته تحصیلی در ارتباط می دانند؛ بر اساس آزمون آماری، بین 68 تا 75 درصد از شاغلان از کار خود راضی هستند. این میزان مستقل از جنسیت است و وضعیت آن دسته که دوره کارشناسی ارشد را گذرانده اند، بهتر است. در پایان مشخص شد که وضعیت فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی از نظر اشتغال، علاقه به کار، ارتباط کار و رشته خوب است. البته، این وضعیت در رشته های مختلف متفاوت است.
  کلیدواژگان: دانشگاه های دولتی، رشته های علوم انسانی، فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی، اشتغال، رضایت شغلی
 • علیرضا محسنی تبریزی، اسماعیل شیرعلی صفحه 151
  مقاله حاضر بر اساس بخشی از اطلاعات ماخوذ از پیمایش بررسی جامعه شناختی نقش اعتماد بر میزان تمایل بازگشت دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور که در کشور آلمان انجام گرفته، تنظیم شده است. جامعه آماری را 9210 نفر از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در 32 شهر آلمان تشکیل می دهد. بر اساس قواعد تعیین حجم نمونه 384 نفر از دانشجویان به طریق نمونه گیری خوشه ایمطبق با دقت احتمالی مطلوب 5% (d=0.05) و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق و نیکویی برازش مدل تحلیلی نشان می دهد که: طول مدت اقامت در خارج از کشور رابطه معنا دار، ولی منفی با اعتماد اجتماعی دارد. با بهبود وضعیت تحصیلی، میزان اعتماد اجتماعی افزایش می یابد. با افزایش تعدد سفر به ایران، اعتماد اجتماعی نیز به طور فزاینده بالا می رود. میزان اعتماد اجتماعی بر حسب میزان نارضایتی دانشجویان تغییر می کند. میزان اعتماد اجتماعی بر حسب وضعیت اجتماعی- اقتصادی (SES) پاسخگویان تغییر می کند. با وجود رابطه معنا دار بین اعتماد اجتماعی و گروه های سنی، بین جنسیت و اعتماد اجتماعی رابطه معنا داری به دست نیامد. با توجه به نیکویی برازش مدل تحلیلی از طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نتایج به دست آمده نشان می دهد که بر حسب ارزش بتا (Beta) متغیرهای طول مدت اقامت در خارج از کشور، وضعیت تحصیلی، تعدد سفر به ایران، نارضایتی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی به عنوان تعیین کننده ترین عوامل تاثیرگذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان مطرح اند.
  کلیدواژگان: طول مدت اقامت در خارج از کشور، تعدد سفر به ایران، نارضایتی، وضعیت تحصیلی، بیگانگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 1
|
 • Shahram Hashemnia, Dr. Mostafa Emadzadeh, Dr. Saiid Samadi, Dr. Parviz Saketi Page 1
  In recent years, transmitting knowledge and technology is considered as one of the primary functions of universities in developed countries whose main consequence is to provide better opportunities in making the required funds, especially from non- government sources. Universities of Technology in our country too, have more appropriate bases to develop commercialization. Hence, identifying and studying the relationship between effective performance components in research commercialization and diversification of income sources of universities are taken into consideration in this article. Assessing income function regression model of universities based on research function components was conducted in this research by means of available statistics and data. Analysis of data was showed that some variables such as the number of published articles in international conferences and journals, joint contracts with industries and higher education students’ dissertations have meaningful relationship with earmarked revenue so the resultant outcomes are in keeping with universal studies. Therefore, it is necessary for universities to pay closer attention to developing joint contracts in the short run an to make more sustainable relationship with commercial network, the status and the share of faculty member's income in the long-term horizon.
 • Mitra Ezati, Dr. Abolghasem Naderi Page 23
  Higher education has increasingly been in line with the progress of societies, and many countries have recently given priority to knowledge-based economy. “How to improve the effectiveness of the universities to achieve the knowledge-based economy” has been as a major challenge for managers and planners who have applied various policies and programs among which the changes in the mechanisms of financing and financial resources allocation are considered to be crucial, in that the mechanisms affect the performance of educational departments which are the main pillars of the universities and higher education system. Nevertheless, we empirically know little about the impacts of the changes. Thus it is important to evaluate the impact of the mechanisms on educational performance of the departments, which is the main objective of this article. Taking into account the advantages of university of Tehran as a case study, we selected 75 educational departments located in Tehran city as the units of analysis. Data on the characteristics of the educational groups for 2001-2005 period were collected through conducting a field work (questionnaire) and using the faculty members’ profiles. Due to the complexity of data structure and to achieve correct hypothesis testing, we apply multilevel modeling through which the heterogeneities across the groups are taken into statistical models. The results of empirical analyses show that (1) educational performance among the departments has significantly been heterogonous; this heterogeneity indicates that the structure of data used is complex and dominated by a hierarchical structure which makes the application of multi-level modeling method imperative, (2) the educational performance has had a constant and considerable increase during the period, (3) each group has experienced different trend in their educational performance during the period, and (4) among the explanatory variables studied, we found that financial resources allocation mechanisms positively and significantly affect the educational performance of the departments. Our main findings indicate that changes in funding and financial allocation mechanisms (especially in terms of collecting tuition fees) affect educational performance of the educational groups which provide evidence on the fact that the groups do respond to the financial mechanisms and incentives, considering their current financial constraints to meet their educational goals. Therefore, policy-makers and managers can consider the financial mechanisms as an effective and indeed a complementary tool for achieving good governance and perfect steering to improve the effectiveness of the educational departments.
 • Dr. Mohammad Reza Mehregan, Mahmoud Dehghan Nayeri Page 55
  Determining the strategic position of an organization within the industry is one of the fundamental stage of strategic planning. More important it is developed as one of the fundamental school of strategic planning which is called strategic positioning. Up to now, various models with different approaches to strategic positioning are deployed within various industries. Considering the above, current paper is aimed to propose a model of performance appraisal as a strategic positioning model in the context of educational system. As a case study the model implemented for strategic positioning of Management schools in Tehran.
  Material And Method
  Balanced Score card (BSC) as one of the powerful models for strategic positioning is developed here as a model of performance appraisal in educational institutes. Based on the expert’s opinions, the paper concluded that some aspects of BSC may be more important than others in a given situation accordingly. In addition, results shaped that none of the surveyed schools are developed in all aspects of BSC evenly. It could be used in developing strategic plans for the surveyed schools as well as development of BSC as a model of performance assessment for educational systems and institutes. Given the dynamic environment, it is necessary for educational systems to focus on their managing methods, and reengineering their business processes, to survive through globalization of education and lately methods of hiring students. performance management could be very helpful in this case.
 • Javad Ghasemi, Dr. Seyed Mahmood Hosseini, Dr. Yousef Hedjazi Page 81
  One of the most important services implemented by higher education systems is the university outreach. The main objective of this descriptive- survey research is to analyze strategies for successful implementation of university outreach services as perceived by faculty members of Iranian agricultural colleges.
  Materials And Methods
  The statistical population of the study consisted of the faculty members of Iranian agricultural colleges (N=1799), out of whom 140 people included in statistical sample. Sample selection was done in two stages: at first, applying stratified random sampling technique, 10 colleges were selected from the total of 30 colleges, and then using proportional stratified random sampling technique, 140 faculty members were selected from these colleges. The Instrument of study was a questionnaire. To measure the reliability of the questionnaire, Cranach Alpha coefficients were calculated. Results of exploratory factor analysis revealed that four factors explained about 64.29 percent of variations in the strategies for successful implementation of university outreach services including: educational, communicational, research, and creating opportunities factors. This study showed that low level of attention is paid to university outreach services in Iranian agricultural higher education system. Therefore, results revealed by this study can improve successful implementation of university outreach services.
 • Dr. Gh. Abdoli, V. Varahrami Page 105
  Higher education effects national economic growth and development in three perspective: 1-human capital formation 2-consumption 3-postive externality effect. Around the world there are many researches in developing countries about these effects on development and growth. This paper investigates the effects of higher education curricula and academic disciplines on the labor force and thus on economic growth and growth of value added of economic sectors (industrial, agricultural and service) in Iran over the 1978-2007 periods. In order to survey above material we used an economic growth model, and estimated it with econometric methods. Results reveal that higher education overall provided a positive and significant effect on Iran's economic development and that engineering and agricultural science played the most prominent role in this process.
  Conclusion
  In order to get higher economic growth, allocation of resource to higher education specially engineering group is important
 • Dr. Mohammad Hossein Pourkazemi Page 127
  The humanities majors are widespread in state universities across the country. Among the 500,000 participants of university entrance exam in the humanities, only 12,000, i.e. 2.4 percent of them are accepted in state universities. This figure is much less than the number of the students accepted in Math and Science groups and these students are highly talented. Some of these students continue to study in post graduate courses while some others start working in their field of study immediately or after sometime.
  Materials And Methods
  Now these questions can be introduced: What is the employment status of the humanities graduates? How long should they search for a job? Are they satisfied with their job? Is their career related to the major they had graduated in? How is the situation for the postgraduate students? This study was a tracer study(survey), using descriptive as well as inferential statistical methods. By accomplishing a research project with the cooperation of many universities, taking samples, and following up the employment of their former students, the answers to the above questions were obtained. It was observed that 76 to 79 percent of the humanities graduates are employed and among this number, 69 to 71 percent of them believe that their career is related to their field of study. Moreover, 68 to 75 percent of them are satisfied with their job. It was also observed that working conditions and employment status are better for the post-graduated ones. These results are different for different majors. In conclusion, public university graduates in humanities have better conditions considering employment status, being interested in their career, and working in the field of their study. However, this situation is not the same for all majors.
 • Dr. Ali Reza Mohseni Tabrizi, Esmaeel Shir Ali Page 151
  This paper has been prepared based on some part of the information gained from the survey of the sociological study of the role of confidence on the overseas student's tendency to return to Iran which has been conducted in Germany.
  Materials And Methods
  The group under study was 9210 Iranian students who are studying in different courses at 32 cities of Germany. Based on the rules to determine the sample numbers, 384 students were selected through clustered sampling with potential efficiency of 5% (d=0.05) and confidence coefficient of 95%.
  Results
  The results illustrate the survey presuppositions and the efficiency of the analyzed model: • Length of residence overseas has a meaningful but negative relationship with social confidence. • Furthering the educational status, the level of social confidence increases. • Increasing the frequent trips to Iran, social confidence is increasingly increased. • Level of social confidence varies based on student's discontent. • The level of social confidence is variable based on social-economic status quo (SES) of the subjects. • Despite of meaningful relationship between social confidence and age groups, no meaningful relationship was achieved between gender and social confidence.
  Conclusion
  Considering the efficiency of the analyzed model through using multiple regression application and track analysis, the related results show that variables such as length of residence overseas, educational status, frequency of trip to Iran, dissatisfaction, and economic-social status quo based on Beta value are the most determining factors on student's social confidence.