فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 78 (دی 1387)
 • پیاپی 78 (دی 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/10/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احمد افاقی، مجید سیرتی ثابت، مهدی سهمانی، فرهاد خباز، علی بیگدلو صفحه 1
  مقدمه
  نمایه گلیسمی نشان دهنده افزایش قند خون بعد از مصرف مواد غذایی در مقایسه با گلوکز یا نان سفید است. این نمایه بین صفر برای مواد غذایی بدون کربوهیدرات و 100 برای گلوکز در نوسان است. هم مقدار و هم نوع کربوهیدرات در پاسخ به افزایش قند خون مؤثر است و این پدیده در تغذیه بیماران دیابتی و تاثیر آن بر مقاومت انسولینی افراد سالم در درازمدت حایز اهمیت است. نمایه گلیسمی، دو مقدار مساوی از کربوهیدرات را مقایسه می کند و در واقع، کیفیت قندها را می سنجد، نه کمیت آن ها را.
  هدف
  تعیین نمایه گلیسمی عسل بدون موم ایران (منطقه آذربایجان).
  مواد و روش ها
  نمونه خون افراد مورد مطالعه (هشت نفر) پس از 12 ساعت ناشتا بودن در ساعت 8 صبح گرفته شد. سپس بعد از خوردن 50 گرم کربوهیدرات غذای استاندارد (50 گرم گلوکز) و بار دیگر 61 گرم عسل تهیه شده از یکی از شرکت های مواد غذایی (معادل 50 گرم کربوهیدرات غذای مورد آزمایش) نمونه خون افراد به فواصل 30، 60، 90 و 120 دقیقه بعد گرفته شد. میزان قند نمونه ها با استفاده از روش گلوکز اکسیداز اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  سطح زیر منحنی ها به ترتیب برابر 1294 و 5/847 واحد بود که بر این اساس، میزان نمایه گلیسمی عسل بدون موم منطقه آذربایجان ایران برابر 65 محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  عسل بدون موم ایران با نمایه گلیسمی 65 دارای نمایه گلیسمی متوسط است و می تواند در تغذیه روزانه جانشین مواد غذایی دارای نمایه گلیسمی بالا گردد.
  کلیدواژگان: نمایه گلیسمی، عسل بدون موم، گلوکز، مقاومت انسولینی
 • فریبا اسماعیلی صفحه 5
  مقدمه
  تداخل (RNAi) RNA نوعی پدیده خاموشی ژن است که در آن RNA دو رشته ای (dsRNA) با تخریب مؤثر mRNA به طور اختصاصی، از بیان ژن جلوگیری می کند. واسطه این تخریب، RNAهای تداخل گر کوچک (siRNA) 21-23 نوکلئوتیدی هستند. نشان داده شده است که استفاده از siRNA به عنوان ممانعت کننده بیان ژن، روشی مؤثر برای مطالعه عملکرد ژن در سلول های پستانداران است.
  هدف
  بررسی قابلیت siRNA برای خاموشی ژن eGFP در سلول بنیادی کارسینومای جنینی (EC)، P19.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از نوعی سیستم بیان کننده siRNA بر اساس وکتوری به نام pSUPER استفاده شد که قادر به القای RNAi در سلول پستاندار (دودمان P19، سلول بنیادی کارسینومای جنینی موش) است. این وکتور قادر به بیان RNA سنجاق سر کوچکی (shRNA) است که نوعی ژن گزارشگر برون زاد به نام eGFP را مورد هدف قرار می دهد. بیان eGFP در سلول با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت و فلوسایتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  با استفاده از پروتئین eGFPبه عنوان ژن گزارشگر، نشان داده شد که وکتور بیان کننده siRNA می تواند به طور اختصاصی بیان ژنeGFP را مهار کند. انتقال این پلاسمید به سلول های P19 به طور قابل توجهی تعداد سلول های بیان کننده eGFP و خاصیت فلورسنتی آن ها را کاهش داد. اثر تداخل RNA در هر دو نوع ترانسفکت سلولی موقت و پایدار به طور موفقیت آمیز مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که استفاده از وکتور بیان کننده siRNA سنجاق سری به منظور RNAi روش امیدبخشی برای مهار بیان ژن در سلول های پستانداران است.
  کلیدواژگان: خاموشی ژن، تداخل RNAi) RNA)، RNAهای تداخل گر کوچک (siRNA)، سلول بنیادی کارسینومای جنینی P19
 • نجمه تهرانیان، فاطمه قوی، سقراط فقیه زاده صفحه 11
  مقدمه
  این پژوهش با توجه به شیوع بالای سرویسیت کلامیدیایی در ایران و عوارض نامطلوب آن بر سلامتی زنان و خانواده آن ها و همچنین افزایش عوارض، بخصوص عوارض گوارشی، و مقرون به صرفه نبودن روش درمانی متداول (داکسی سایکلین به میزان 100 میلی گرم دو بار در روز به مدت 7 روز) شکل گرفت.
  هدف
  از این مطالعه، بررسی مقایسه ای اثر درمانی داکسی سایکلین و آزیترومایسین در سرویسیت کلامیدیایی در شهرستان نیشابور است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی یک سو کور تصادفی است. کلیه زنان بین 18 تا 35 ساله مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان حکیم نیشابور که علائم بالینی سرویسیت کلامیدیایی داشتند و در معاینه تشخیص داده و با کیت آزمایشگاهی تایید می شدند به طور تصادفی به دو گروه 116 نفره تحت مطالعه تقسیم شدند: گروه اول تحت درمان با داکسی سایکلین خوراکی (100میلی گرم دو بار در روز به مدت 7 روز) و گروه دوم تحت درمان با آزیترومایسین خوراکی (یک گرم تک دوز) قرار گرفتند. در ضمن، هر دو گروه در طول درمان بایست از نزدیکی جلوگیری به عمل آورده و یا از روش سد کننده کاندوم استفاده می کردند و بیماران در فواصل زمانی 7، 14، 21 روز پس از شروع درمان مورد پیگیری قرار می گرفتند.
  نتایج
  میزان بهبودی در موارد درمان با تک دوز آزیترومایسین در مقایسه با درمان 7 روزه داکسی سایکلین یکسان است. عوارض گوارشی در دو گروه درمانی متفاوت است، به طوری که در گروه آزیترومایسین هیچ گونه مورد شدیدی از عوارض گوارشی دیده نشد؛ در صورتی که در گروه داکسی سایکلین 7/1 درصد دارای عارضه گوارشی شدید بودند. پذیرش بیمار در موارد درمان آزیترومایسین به دلیل سهولت مصرف و هزینه - اثر بخشی بالاتر، بیش تر از داکسی سایکلین است. در گروه داکسی سایکلین علاوه بر این که علائم طی هفته های متوالی ادامه پیدا کرد، درصدی از بیماران نیز به بهبودی صددرصد نرسیدند.
  بحث و نتیجه گیری
  میزان بهبودی در موارد درمان با تک دوز آزیترومایسین در مقایسه با درمان 7 روز داکسی سایکلین یکسان است؛ اما عوارض گوارشی آزیترومایسین کم تر، و پذیرش بیماران بیش تر است و علائم بیماری در همان هفته اول پیگیری بهبود یافته است. بنابراین، مصرف آزیترومایسین در درمان سرویسیت کلامیدیایی ارجحیت دارد.
  کلیدواژگان: سرویسیت کلامیدیایی، داکسی سایکلین، آزیترومایسین
 • سیدسعید سیدمرتاض، فرزانه گلفام، علیرضا خلج، حمیدرضا طاهری، ناهید خلدی صفحه 19
  مقدمه
  شایع ترین روش دستیابی عروقی برای دیالیز خونی (hemodialysis) فیستول شریانی وریدی است. روش های متعددی برای ایجاد فیستول وجود دارد. تاکنون به منظور دستیبابی به فیستولی با بقای بالاتر و عوارض کم تر، تکنیک های مختلفی ارائه شده است. این مطالعه به بررسی مقایسه ای روشی که در آن ورید دیستال فیستول پهلو به پهلو بسته می شود (distal vein ligation) (DVL) با روش آناستوموز بدون لیگاتور شاخه دیستال می پردازد.
  مواد و روش ها
  تعداد 120 بیمار با نارسایی کلیه از سال 1379 تا 1382 تحت عمل فیستول گذاری قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. نیمی از بیماران تحت فیستول گذاری با DVL قرار گرفتند و نیمی دیگر فیستول بدون DVL داشتند. محل فیستول ها در 61 مورد در ناحیه انفیه دان تشریحی (snuffbox)، 53 مورد در حفره قدام بازویی(fossa antecubital) و 6 مورد در مچ بود. DVL در 25 مورد از فیستول های انفیه دان تشریحی و در 29 مورد از فیستول های قدام بازویی و در تمام فیستول های ناحیه مچ صورت گرفت. پس از یک سال عوارض و پایایی فیستول ها مورد مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  23 نفراز بیماران (16/19 درصد) که در ناحیه انفیه دان تشریحی فیستول با DVL داشتند و نیز 27 نفر از بیمارانی (5/22 درصد) که در همین ناحیه تحت عمل فیستول بدون DVL قرار گرفتند در طی یک سال عارضه ای نداشتند. از 6 بیماری که در ناحیه مچ تحت فیستول گذاری قرار گرفته بودند درطی یک سال یک مورد (8/0 درصد) عارضه دار شده بود. در فیستول های قدام بازویی عوارض در مواردی که همراه با DVL بود در 9 بیمار (8 درصد) و در مواردی که بدون DVL بود در 5 مورد دیده شد (05/0p>). میزان پایایی فیستول در طی یک سال بررسی شد و مواردی که DVL داشتند با مواردی که DVL نداشتند تفاوت معنادار نداشت (05/0p>).
  نتیجه گیری
  اگرچه به نظر می رسد در آناستوموز پهلو به پهلو بستن ورید دیستال به طور فانکشنال آن را به یک آناستوموز انتهای ورید به پهلوی شریان تبدیل می کند و به این ترتیب با تکنیک آسان تر به روشی کم عارضه تر دست خواهیم یافت، اما در این مطالعه تاثیر DVL در محل های آناتومیک انفیه دان تشریحی و حفره قدام بازویی از لحاظ عوارض و پایایی اختلاف معنادار نداشت.
  کلیدواژگان: فیستول وریدی، شریانی، دستیابی عروقی، بستن ورید دیستال
 • سیدشجاع الدین شایق، حسن سمیاری، کیومرث نظری مقدم صفحه 25
  مقدمه و هدف
  بازسازی صحیح تاج از دست رفته، مهم ترین مرحله از درمان دندان های اندوشده است. به طور معمول دندان های اندوشده یک داول برای تقویت و یک روکش برای محافظت احتیاج دارند. با توجه به این که شکسته شدن دندان های اندوشده یکی از مشکلات ترمیم با پست است، پیدا کردن راه ممانعت از آن اهمیت پیدا می کند. برطبق مطالعات قبلی، نوع لوتینگ باعث افزایش گیر و مقاومت به شکست تاج می گردد. هدف از این تحقیق، ارزیابی تاثیر نوع سمان در ممانعت از شکست ریشه دندان های اندوشده ای است که با پست ریختگی بازسازی شده اند و تعیین این که آیا نوع سمان و تفاوت نوع ریتنشن آن ها (مکانیکال، میکرو مکانیکال، چسبندگی مولوکولی) تاثیری بر ممانعت از شکست دارد یا نه.
  روش بررسی
  تحقیق انجام شده از نوع تجربی بوده، بر روی سی عدد دندان انسایزر کشیده شده انسان صورت گرفت. تعداد 30 عدد دندان سالم کانین فک بالا انتخاب شد و به صورت تصادفی به سه گروه 10 تایی تقسیم گردید. این دندان ها با روش استاندارد اندوشده و برای هر یک پست ریختگی یکسانی با روش استاندارد ساخته شد. در هر گروه پست توسط یک نوع سیمان سمان شده و رابطه شکستگی ریشه دندان هایی که به وسیله پست ریختگی بازسازی شدند با نوع سمان مصرفی از بین سمان زینک فسفات و گلاس آینومرو سمان رزینی بررسی شد. برای این کار ابتدا نمونه ها با روش گفته شده آماده شدند. سپس برای به دست آوردن میزان استحکام شکست (Fracture resistance) درون دستگاه (Instron) قرار گرفتند و تا شکست نمونه به آن ها نیرو وارد آمد. میانگین شکست هر 3 گروه 10 عددی به دست آورده شد. روش آماری مورد استفاده برای بررسی استحکام شکست آنالیز واریانس و تست دانکن با ضریب اطمینان 95 درصد بود.
  یافته ها
  نیروهایی که بر حسب نیوتن به دست آمد برای هر سمان به همراه کنش هر یک بر حسب نیوتن و میانگین استحکام شکست هر گروه بر حسب نیوتن به شرح زیر محاسبه گردید: گروه زینک اسکاید یا گروه 1 برابر با 299 نیوتن، گروه 2 یا گروه گلاس اینومر 361 نیوتن و گروه 3 یا پاناویا برابر با 334 نیوتن.
  نتیجه گیری
  اختلاف معناداری در میزان (fracture R.) ریشه دندان های بازسازی شده با پست ریختگی بین هر سه گروه با نوع سمان مورد استفاده وجود نداشت. با توجه به این مطالعه از نظر آماری بین سه سمان مورد استفاده در تحقیق اختلاف معناداری از نظر ممانعت در برابر شکست ریشه دندان در کاربرد روی دندان هایی که با پست ریختگی بازسازی شده اند وجود ندارد.
  کلیدواژگان: پست و کور ریختگی، سمان، مقاومت به شکست، دندان درمان ریشه شده
 • حوریه صادری، پرویز اولیاء، مهری حبیبی صفحه 31
  مقدمه و هدف
  موپیروسین که یک آنتی بیوتیک ممانعت کننده از عمل آنزیم ایزولوسیل- tRNA سنتتاز باکتریایی است، برای درمان عفونت های پوستی استافیلوکوکی و نیز حذف ناقلی بینی با استافیلوکوکوس اورئوس مصرف می شود. سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به موپیروسین در بسیاری از نقاط جهان دیده شده اند، ولی گزارشی از ایران در این مورد وجود ندارد. در این بررسی با استفاده از روش های فنوتیپی (دیسک دیفیوژن و E-test) به همراه واکنش زنجیره پلی مرازی (PCR) وجود سویه های مقاوم به موپیروسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  برای تایید هویت سویه های جدا شده در آزمایشگاه های 4 بیمارستان دانشگاهی در شهر تهران به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس از روش های متداول (رنگ آمیزی گرم و آزمایش های کاتالاز، کوآگولاز روی لام و داخل لوله، DNase و تخمیر مانیتول) به همراه روش PCR برای ژن femB که اختصاصی استافیلوکوکوس اورئوس است استفاده گردید. حضور ژن mupA که سبب مقاومت به موپیروسین می شود با استفاده از روش PCR تعیین شد. همچنین از دیسک دیفیوژن و E-test برای نشان دادن مقاومت به موپیروسین استفاده گردید. برای تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها از روش دیسک دیفیوژن با دستورالعمل CLSI استفاده شد. همچنین برای تعیین حضور ژن mecA که سبب مقاومت به متی سیلین و سایر آنتی بیوتیک های مقاوم پنی سیلیناز می شود از روش PCR استفاده شد.
  نتایج
  با آزمایش های فنوتیپی و PCR ژن femB، هویت 94 سویه به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس تایید گردید. با روش های دیسک دیفیوژن و E-test 6 سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به موپیروسین بودند که 5 سویه دارای مقاومت پایین و یک سویه دارای مقاومت بالا به موپیروسین بود. از این 6 سویه، در 5 سویه، ژن mupA با روش PCR شناسایی گردید (دارای باند DNA با وزن مولکولی bp456)، در حالی که در یکی از سویه ها این باند دیده نشد. با روش های دیسک دیفیوژن و PCR ژن mecA مشخص شد که همه سویه های مقاوم به موپیروسین به متی سیلین نیز مقاوم هستند. روش دیسک دیفیوژن نشان داد همه سویه های مقاوم به موپیروسین به پنی سیلین G، آمپی سیلین، اگزاسیلین، سیپروفلوکساسین، تتراسایکلین، تری متوپریم- سولفامتوکسازول، سفوکسیتین، کلیندامایسین و اریترومایسین نیز مقاوم بودند و مقاومت به سایر آنتی بیوتیک های مورد آزمایش نیز در برخی سویه ها دیده می شد؛ ولی همه این سویه ها به ونکومایسین حساسیت نشان دادند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه اولین گزارش درباره مقاومت به موپیروسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران در تهران است و لزوم انجام مطالعه های بیش تر برای تعیین انسیدانس این مقاومت را نشان می دهد. همچنین ترکیب روش های فنوتیپی و PCR برای تشخیص دقیق مقاومت به موپیروسین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، موپیروسین، مقاومت، واکنش زنجیره پلی مرازی
 • سید کاظم فروتن، مریم جدید میلانی صفحه 39
  مقدمه و هدف
  یکی از مهم ترین عوامل خوشبختی در زندگی زناشویی و کیفیت زندگی خوب، روابط لذت بخش جنسی است، زیرا رضایت بخش نبودن آن، سبب ایجاد احساس محرومیت، ناکامی و عدم ایمنی در همسران می شود. این محرومیت جنسی می تواند در نهایت موجب طلاق و از هم گسستگی زندگی زناشویی گردد. نارضایتمندی جنسی در بسیاری از موارد طلاق نقش مهمی دارد. از این رو پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی شیوع اختلالات جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده تهران در سال 86-1385 بپردازند.
  مواد و روش ها
  تحقیق با طراحی مقطعی (cross- sectional) بر روی 400 متقاضی طلاق مراجعه کننده به مجتمع های قضایی خانواده 1 و 2 شهر تهران انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که دارای قسمت های جداگانه برای مردان و زنان و هر یک دارای دو قسمت اختلالات جنسی و فرم اطلاعات دموگرافیک است. پرسشنامه زنان برای تعیین عملکرد جنسی، پرسشنامه FSFI (Female Sexual Function Index) و پرسشنامه مردان برای تعیین عملکرد جنسی، پرسشنامه IIEF (International Index of Erectile Function) بود که دارای بخش هایی به منظور بررسی تمایل و تحریک جنسی، ارگاسم و رضایت جنسی است که توسط نمونه های پژوهش تکمیل شده است. برای اعتبار ابزار از اعتبار محتوا و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد.
  نتایج
  پژوهش بر روی 400 متقاضی طلاق (108 مرد و 292 زن) مراجعه کننده به مجتمع های قضایی شهر تهران نشان داد 7/66 درصد مردان و 4/68 درصد زنان از زندگی جنسی با همسرانشان راضی نبودند. از نظر میزان عملکرد جنسی، مردان 2/71 درصد در حد خوب،1/23 درصد در حد متوسط و 8/5 درصد در حد ضعیف و زنان 26 درصد در حد خوب، 2/56 درصد در حد متوسط و 8/17 درصد در حد ضعیف بودند. آماره کای دو با 0001/0p< این اختلاف را به لحاظ آماری معنادار نشان داد.
  نتیجه گیری
  همان گونه که نتایج نشان داد بیش تر افراد درخواست کننده طلاق از زندگی جنسی خود رضایت نداشتند و همچنین میزان عملکرد جنسی زنان نسبت به مردان پاین تر است و با توجه به افزایش میزان طلاق در جامعه ضرورت دارد مسئولین امر نسبت به این موضوع توجه بیش تری داشته باشند، بخصوص که بیش تر متقاضیان طلاق به علت حجب و حیا از بیان مشکلات جنسی خود به عنوان یکی از دلایل طلاق شرم دارند.
  کلیدواژگان: اختلال جنسی، طلاق، شیوع
 • فریبا قدس بین، زهرا ده بزرگی، نرگس طیاری صفحه 45
  مقدمه و هدف
  صدمات ناشی از خشونت در محیط های کاری یک خطر شغلی جدی در بسیاری از مناطق جهان است. خشونت در محیط های مراقبت بهداشتی ممکن است به روش های متفاوتی مثل تهدیدات لفظی و یا خشونت های فیزیکی اتفاق بیفتد و منجر به کاهش روزهای کاری، کاهش کارایی، دست کشیدن از کار، لزوم درمان طبی یا انتقال به شغل دیگر و حتی مرگ شود. این پژوهش به منظور بررسی شیوع خشونت های لفظی و فیزیکی در یکی از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان بندرعباس در سال 1383 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، یک مطالعه توصیفی، تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه 43 سؤالی که در 4 بخش تنظیم شده استفاده شد. این پرسشنامه به طور تصادفی در اختیار 88 نفر از کارکنان بخش های سی.سی.یو، آی.سی.یو، اورژانس داخلی و جراحی قرار گرفت و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی و مجذورکای و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  طبق داده های به دست آمده 2/72 درصد از کارکنان در طی 6 ماه گذشته خشونت های لفظی و 1/9 درصد از آنان خشونت فیزیکی را تجربه کرده بودند.
  نتیجه گیری
  پس از تجزیه و تحلیل داده ها بین تجربه خشونت های لفظی و میزان تحصیلات کارکنان و همچنین بین تجربه خشونت های فیزیکی با رده های مختلف کارکنان، سن، جنس و میزان تحصیلات آن ها رابطه معنادار آماری به دست آمد.
  کلیدواژگان: خشونت، پرسنل، پرستاری، بیمارستان
 • امیر قریب، زهره فائزی زاده، محمدرضا مهرابی، محسن میرزایی صفحه 55
  مقدمه و هدف
  دیابت شیرین از شایع ترین بیماری ها در جوامع بشری است که مقابله با عوارض آن هزینه هنگفتی را به سیستم درمانی تحمیل می کند. مهم ترین و شاخص ترین علامت کلینیکی این بیماری، افزایش قند خون است که منجر به گلیکه شدن پروتئین های مختلف بدن می گردد و این امر، تغییر در ماهیت و ساختمان و عملکرد بیوشیمیایی آن ها را باعث می شود. یکی از راه های احتمالی درمان دیابت شیرین، کاهش یا مهار این واکنش است و به نظر می رسد استفاده از ترکیبات فنلی و آلکالوئیدی گیاهان در این راه مفید و مؤثر است. در مطالعه حاضر، اثر سه ترکیب کاتچین، کافئین و اسید گالیک موجود در گیاه چای بر گلیکه شدن آلبومین بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی تاثیر کاتچین، کافئین و اسید گالیک بر واکنش گلیکه شدن آلبومین در برون تن در حضور غلظت های مختلف هر یک از این مواد مذکور، واکنش گلیکه شدن آلبومین در برون تن انجام شد و با روش تیوباربیتوریک اسید مورد سنجش قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج حاصل نشان داد که کاتچین، کافئین و اسیدگالیک مورد مطالعه در غلظت های سه گانه 1 گرم بر دسی لیتر، 2/0 گرم بر دسی لیتر و 1/0 گرم بر دسی لیتر دارای اثر مهاری بر واکنش گلیکه شدن آلبومین هستند و در این میان، کاتچین در غلظت 1 گرم بر دسی لیتر دارای بیش ترین اثر مهاری است (74/94 درصد).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که هر سه ماده باعث کاهش واکنش گلیکه شدن آلبومین گردیدند و اثر مواد مذکور متناسب با فعالیت آنتی اکسیدانی آن ها است. بنابر این می توان دریافت که مصرف گیاه چای به علت داشتن ترکیباتی نظیر کاتچین، اسیدگالیک و کافئین می تواند با مهار یا کاهش گلیکاسیون پروتئین ها، مثل آلبومین، مانع از بروز برخی از عوارض بیماری دیابت شیرین گردد.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین، کاتچین، کافئین، اسیدگالیک، تیوباربیتوریک اسید
 • مهردخت مزده، شهیر مظاهری، خسرومانی کاشانی صفحه 59
  مقدمه
  روش های مختلفی برای کاهش ادم مغزی در بیماران مبتلااستروک با علائم افزایش فشار داخل جمجمه اعمال می شود. مانیتول به عنوان خط اول درمان استاندارد در کنترل RICP در فاز حاد به کار می رود. در حال حاضر درباره استفاده از سالین هیپرتونیک در زمینه درمان ادم مغزی بیش از همه پژوهش می شود و در مطالعات اخیر نشان داده شده که سالین هیپرتونیک می تواند جایگزین مانیتول شود و ممکن است مزایای درمانی متعددی نیز نسبت به آن داشته باشد که به تحقیقات بیش تر و وسیع تر در این باره نیاز است.
  هدف
  هدف از این مطالعه، مقایسه اثر درمانی سرم مانیتول 20 درصد با سالین هیپرتونیک 5 درصد بر روی بهبود وضعیت بالینی بیماران مبتلا به استروک مغزی است که علائم بالینی افزایش فشار داخل جمجمه داشتند.
  مواد و روش ها
  برای جمع آوری اطلاعات در این کارآزمایی بالینی تصادفی که به صورت دوسوکور (double blind) بوده از یک فرم اطلاعاتی مشتمل بر دو بخش ویژگی های دموگرافیک 100 بیمار مبتلا به استروک که در ICU بستری شده اند و دیگری ویژگی های بالینی (بیمارانی که علائم افزایش فشار داخل جمجمه داشته اند) و پاراکلینیک (تایید سکته مغزی بیماران با یافته های سی تی اسکن) آن ها در دو گروه درمانی سرم مانیتول و سالین هیپرتونیک بر پایه آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است.
  نتایج
  از تعداد54 بیمار مرد و 46 بیمار زن که با میانگین سنی 5/1066/69 سال در مطالعه شرکت داشتند، ویژگی های دموگرافیک و بالینی و پاراکلینیک بیماران در دو گروه از نظر آماری معنادار نگردید. در گروه درمانی مانیتول، کلیه بیماران فوت کردند؛ در حالی که 28 درصد بیماران گروه درمانی سالین هیپرتونیک با حال عمومی خوب ترخیص شدند که اختلاف مشاهده شده در میزان مرگ و میر بیمارستانی بیماران از نظر آماری معنادار گردید. تغییرات شاخص های حیاتی در کلیه بیماران، اعم از فوت شدگان و بهبود یافتگان در گروه درمانی سالین از ثبات و نظم درمانی چشمگیرتری برخوردار بود. طول زمان ماندن بیماران در بیمارستان، در گروه سالین هیپرتونیک دو برابر گروه سرم مانیتول بود.
  نتیجه گیری
  سالین هیپرتونیک در بهبود وضعیت بالینی بیماران مبتلا به استروک بسیار مؤثرتر از مانیتول بوده و روزهای ابقاء بیماران در مصرف سالین هیپرتونیک با روش انفوزیون آهسته بیش تر از مانیتول است که این موضوع می تواند از نظر آماده سازی شرایط روحی همراهان برای پذیرش شرایط موجود و وضعیت آتی بیمار نیز کمک بسیار مؤثری کند. در شرایط سطح هوشیاری بیماران با نمره 8 GCS نقش سالین هیپرتونیک بر سرنوشت بیماران مبتلا به استروک مثبت تر است. از طرفی، هنگام مصرف مانیتول، صرف کردن زمان حدود نیم ساعت برای خارج ساختن از حالت جامد (Freeze) محلول مانیتول لازم است، در حالی که سالین هیپرتونیک به سرعت قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: سالین هیپرتونیک 5 درصد، مانیتول 20 درصد، درمان استروک مغزی
 • غلامرضا معارفی صفحه 67
  مقدمه
  سلامت جنسی (Sexual Health) و شیوه های تامین آن از مهم ترین مسائل مربوط به حوزه مطالعات جنسی علوم گوناگونی مانند پزشکی، روان شناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، حقوق و... است؛ زیرا بخش مهمی از سلامت جسمی و روانی افراد، تحکیم بنیان خانواده و تشکیل جامعه سالم و رشد یافته مربوط به این مقوله و شیوه های تامین آن است. در تعالیم دینی مذهب شیعه نیز در این باره آموزه های ارزشمندی وجود دارد که در این پژوهش بررسی شده است.
  هدف
  این پژوهش به دنبال شناسایی، بررسی و استخراج آموزه های مذهب شیعه در ارتباط با مساله سلامت جنسی و شیوه های تامین آن است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه، احادیثی که در کتاب ارزشمند وسائل الشیعه (کتاب تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه معروف به وسائل الشیعه نام کتابی است که توسط «محمد بن الحسن بن علی العاملی ملقب به حر عاملی درباره مسائل شرعیه تدوین شده و به صورت دوره های 20 و 30 جلدی منتشر شده است.) در ارتباط با مسائل جنسی وجود دارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این تحقیق به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوایی(Content analysis) به صورت تحلیل کیفی داده ها انجام شده است.
  نتایج
  بررسی و تحلیل محتوایی احادیث نشان داد در اندیشه شیعی، سلامت جنسی زوجین جایگاه مهمی دارد و برای تامین آن از روش های متعدد و متفاوت استفاده شده است.
  نتیجه گیری
  بررسی احادیث و طبقه بندی آن ها نشان داد سلامت جنسی زوجین دارای اهمیت خاصی است که برای تامین آن از شیوه های زیر استفاده شده است: 1) ایجاد نگرش مثبت از روابط جنسی، 2) تبیین تفاوت میل جنسی زن و مرد، 3) تبیین وظایف جنسی مشترک و مختص زوجین، 4) ضابطه مندی روابط جنسی، 5) پرهیز از کامیابی جنسی غیرمشروع.
  کلیدواژگان: سلامت جنسی، روابط جنسی، میل جنسی، وظایف جنسی، کامیابی جنسی
 • بهناز مقدسی، معصومه شمس قهفرخی، فریده زینی، مهدی رزاقی ابیانه صفحه 75
  مقدمه و هدف
  گونه های کاندیدا نقش مهمی در ایجاد عفونت های ولوواژینال دارند. این قارچ ها بعنوان عوامل ولوواژینیت کاندیدایی جز دومین عوامل شایع بیماری های تناسلی در زنانند. حدود 5 درصد زنان با ولوواژینیت های کاندیدایی عود کننده یا مزمن به درمان های ضدقارچی مقاومت نشان می دهند. در این تحقیق، اثر ضد قارچی داروی کتوکونازول علیه 28 ایزوله کاندیدایی جدا شده از موارد ولوواژینیت در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  روش تهیه رقت در براث (Broth dilution method) برای تعیین فعالیت ضدقارچی کتوکونازول مورد استفاده قرار گرفت. ایزوله های کاندیدا در حضور غلظت های مختلف کتوکونازول در محیط سابوروبراث کشت داده شدند و مقادیر حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MFC) هر یک از آن ها جداگانه تعیین گردید.
  یافته ها
  حساسیت ایزوله های کاندیدا نسبت به داروی کتوکونازول از نوع وابسته به غلظت و مرتبط با ایزوله قارچ گزارش گردید. مقادیر MIC کتوکونازول برای ایزوله های کاندیدا آلبیکنس در محدوده 570-1/0 میکروگرم در میلی لیتر، برای ایزوله های کاندیدا گلابراتا 570-1/0 میکروگرم در میلی لیتر، برای ایزوله های کاندیدا تروپیکالیس 280-1/0 میکروگرم در میلی لیتر و برای کاندیدا کفایر 30-1/0 میکروگرم در میلی لیتر به دست آمد.
  نتیجه گیری
  ارزیابی حساسیت دارویی ایزوله های جدا شده از بیمار قبل از انتخاب داروی ضد قارچی و شروع درمان به دلیل اختلاف حساسیت دارویی ایزوله های مختلف کاندیدا و پاسخ های متفاوت نسبت به درمان، برای کسب نتایج درمانی مناسب و جلوگیری از ایجاد مقاومت دارویی در ایزوله های قارچی ضروری است.
  کلیدواژگان: کاندیدا، فعالیت ضد قارچی، کتوکونازول، ولوواژینیت، روش تهیه رقت در براث
|
 • Ahmad Afaghi *, Majid Siratisabet, Mahdi Sahmani, Farhad Khabaz, Ali Beigdloo Page 1
  Introduction
  The GI explains elevation of blood glucose after eating a food compared with standard blood glucose curve after glucose or white bread in the same subject. This index varies between 20 for fructose and 100 for glucose. Both the amount and source of carbohydrate influence the glycemic response, but the GI compares the same amount of carbohydrate and provides a measure of carbohydrate quality but not quantity.
  Aim
  The purpose of this study was to determine the GI of Iran's free wax honey.
  Materials and Methods
  Blood samples of 8 male subjects for glucose analysis (using glucose oxidase method) were collected after 12 hr fasting period at zero time (baseline) and at 30, 60, 90, 120 min after ingestion of identical amount of honey (test food), and glucose (standard food).
  Results
  The area under the curve (AUC) was 1294 and 847.5 (mg/dl) for glucose and honey respectively. Based on this finding the GI of Iran's free wax honey is 65
  Conclusion
  The Iran's free wax honey with GI of 65 is a medium GI food and can be replaced with high GI foods as a supplement food.
 • Fariba Esmaeili * Page 5
  Introduction
  RNA interference (RNAi) is a phenomenon of gene silencing that uses double-stranded RNA (dsRNA), specifically inhibits gene expression by degrading mRNA efficiently. The mediators of degradation are 21- to 23-nt small interfering RNAs (siRNA). The use of siRNAs as inhibitors of gene expression has been shown to be an effective way of studying gene function in mammalian cells.
  Aim
  To investigate the efficiency of siRNAs to eGFP gene silencing in P19 embryonal carcinoma (EC) stem cell.
  Materials and Methods
  Here, we used a vector-based siRNA expression system, pSUPER that can induce RNAi in mammalian cells (P19 line of murine embryonal carcinoma stem cell). The vector containing a small hairpin RNA (shRNA) to target exogenous reporter gene, enhanced green fluorescent protein (eGFP). The expression of eGFP in the cells was detected by using fluorescent microscopy and flow cytometry.
  Results
  Using eGFP as a reporter system, we show here that a short hairpin RNA (shRNA) expression vector can specifically inhibit gene expression. Ttransfection of the plasmid into P19 cells significantly decreased the number of eGFP-expressing cells and overall eGFP fluorescence. The RNA interfering effect was successfully observed in both transient and stable transfected cells.
  Conclusion
  The results indicate that use of hairpin siRNA expressing vectors for RNAi is a promising method to inhibition of gene expression in mammalian cells.
 • Najmeh Tehranian *, Fatemeh Ghavi, Soghrat Faghihzadeh Page 11
  Introduction
  Considering the high spread of Chlamydia cervicitis in Iran and its undesirable side-effects on women’s and their families’ health through causing infertility and transmitting it to the spouse and its bad economic impacts on the community, a remedy for this infection seems to be necessary. Considering the common remedial treatment (100mg of Doxycycline twice a day for 7 days).
  Aim
  The main purpose of this study was comparison of the remedial effect of Doxycycline and Azitromcine on Chlamydia cervicitis in Nishabour.
  Materials and Methods
  This survey is an experimental study of the type of one-sided blind accidental clinical test. All the 18-35 year-old women visiting the women clinic of the Kalin hospital in Nishabour, with the clinical symptoms of the Chlamydia cervicitis and been identified through medical examination and proved by laboratory kit to be infectious, have been divided into 2 groups of 116 subjects under study. The first group under remedy with edible Doxycyclin (100 mg twice a day for 7 days) and the second group were remedied by Azitromicine (1gr for one single day). More over, during the remedial period, both groups had to either refrain from sexual intercourse or use a barrier (like candom) and at 7, 14, 21- day intervals after the remedy onset time, the patients were observed
  Results
  According to the results of this study: 1- The rate of recovery from Chlamydia cervicitis in the cases of a single-day remedy with Azitromicine was the same as the 7-day cure with Doxycycline. Digest side-effects in these 2 groups were different, so that in the Azitromicine group no critical problem was observed while in Daxicycline group 1.7% of the subjects faced with high digest risk. 2- In the cases of remedy with Azitromicine, due to its easy use and economically, as well as its higher effectiveness, the rate of patient reception has been higher in comparison to the cases of remedy with Doxycycline. 3- In the Doxycycline group, besides the weekly-recovery of the symptoms, some patients even have not reached 100% recovery.
  Conclusion
  The rate of recovery from Clamydia cervicitis in the cases of a single-day remedy with Azitromycin is the same as the 7-day cure with Doxycycline. But digest side-effects Azitromycin is least satisfaction patients is more and symptoms improved in first week therefore Azitromycin priority in recovery of Clamydia cervicitis.
 • Seyed Saeed Seyed Mortaz, Farzaneh Golfam *, Alireza Khalaj, Hamidreza Taheri, Nahid Kholdi Page 19
  Introduction
  The most common vascular access for hemodialysis (HD) is arterivenous fistula (AVF). There are different methods for creation of fistula. In this study distal vein ligation (DVL) was evaluated for the purpose of finding a method with higher patency rate and lower complication rate.
  Materials and Methods
  Between March 2000 to September 2003, 120 patients with end stage renal disease underwent AVF procedure. Patients randomized in two groups, half of them underwent DVL. AVF positions were 61 patients in snuffbox, 53 patients in antecubital and 6 patients in wrist. DVL performed in 25 AVFs in snuffbox and 29 AVFs in antecubital region. After one year complication and patency rate were compared in both groups.
  Results
  Twenty three (19.16%) AVFs with DVL in snuffbox had no complication and 27 (22.5%) AVFs without DVL in same region had no complication too. Six patients had wrist AVF with DVL that one of them was complicated in period of one year after procedure. In antecubital AVF, 9 (8%) cases with DVL and five (4.16%) cases without DVL had complicated (p>0.05). Patency rate was not different with or without DVL (p>0.05).
  Conclusion
  For the purpose of accessing one simple technique with lower complication, DVL in side-to-side arterivenous fistula seems to convert this type of fistula to end to side fistula functionally. In this study DVL in snuffbox and antecubital region had no effect on complication and patency rate.
 • Hourie Saderi *, Parviz Owlia, Mehri Habibi Page 31
  Introduction
  Mupirocin, an inhibitor of bacterial isoleucyl-tRNA synthetase, has used to treat staphylococcal skin infections as well as to eliminate nasal carriage of Staphylococcus aureus. Mupirocin resistant Staphylococcus aureus strains are seen worldwide but there is no report from Iran. In the present study, by using phenotyping methods (disk diffusion and E-test) in combination with PCR assays, we investigate the presence of mupirocin resistance in Staphylococcus aureus isolated from patients in Tehran.
  Materials and Methods
  C onfirmation of the isolated strains in 4 university hospitals in Tehran as Staphylococcus aureus was done by routine laboratory tests (Gram's stain, catalase, DNase, slide and tube coagulase tests and mannitol fermentation) in combination with PCR method for femB gene, encoding a unique feature to Staphylococcus aureus. Presence of mupA gene, responsible for mupirocin resistance, was determined by PCR method. Disk diffusion and E-test were also used for demonstrating mupirocin resistance. The susceptibility testing of S. aureus isolates were carried out by the disk diffusion method according to the Clinical Laboratory Standards Institute guidelines. Moreover, PCR method was used for detection of mecA gene, which conferring resistance to methicillin and other penicillinase resistant penicillins.
  Results
  Identity of 94 strains as Staphylococcus aureus were confirmed by femA gene PCR and phenotypic methods. Six strains were considered resistant to mupirocin, 5 low-level and 1 high-level resistances to mupirocin. From these 6 strains, mupA gene were shown in 5 strains (DNA band with 456bp molecular weight), and in one strains this band was not detected. All mupirocin resistant strains were methicillin resistant by mecA gene PCR and disk diffusion test. Disk diffusion test had shown all mupirocin resistant strains were resistant to penicillin G, ampicillin, oxacillin, ciprofloxacin, tetracycline, trimethoprim - sulfamethoxazole, cefoxitin, clindamycin and erythromycin and resistance to other examined antibiotics were seen in some strains but all strains were shown susceptibility to vancomycin.
  Conclusion
  This study is the first report about mupirocin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from patients in Tehran and calls further studies for determination the incidence of this resistance. Also, a combination of PCR and phenotypic methods was recommended for a reliable identification of mupirocin resistance in Staphylococcus aureus strains.
 • Sayed Kazem Foroutan *, Maryam Jadid Milani Page 39
  Introduction
  Sexual is one of the important factors for well-being in married life and also quality of life, because a good sexual life caused safety between spouses and without it maybe caused divorce. This study has been done for assessing the Prevalence of Sexual Dysfunction among divorce requested in family court in Tehran, 2006-2007.
  Materials and Methods
  This cross sectional study has been done on 400 divorce requested in family court in Tehran. Data collection tools were a questionnaire form designed in different sections for male and female. The female questionnaire was FSFI (Female Sexual Function Index (and the male questionnaire was IIEF (International Index of Erectile Function), that have sections about sexual desire, arousal, orgasm and sexual satisfaction. Content validity and Cronbach’s alpha reliability were used.
  Results
  Results showed that 66.7 percent of the men and 68.4 percent of the men didn’t have sexual satisfaction in their sexual life. 71.2, 23.1 and 5.8 percent of the men had good, medium and few sexual functions respectively, and 26, 56.2 and 17.8 percent of the women had good, medium and few sexual functions, respectively.
  Conclusion
  Results showed that female sexual function is less than male. To pay attention the rate of divorce in Iran, it is need to regard the sexual in divorce requested
 • Fariba Ghodsbin *, Zahra Dehbozorgi, Narges Tayari Page 45
  Introduction
  Injuries resulting from violence in healthcare setting are becoming a serious occupational hazard in many areas of the world. Violence in health service environment may occur in many different ways: Verbal treats or physical violence and resulting in death, lost workdays, loss of consciousness, restriction of motion or work, loss of property, termination of employment, transfer to another job or medical treatment. This study had done for assessing prevalence of physical and verbal violence experienced by nurse’s works in a hospital in Bandar Abas city.
  Materials and Methods
  This survey is an analytic-descriptive study. Data gathering tool was questionnaire with 40 items in 4 parts and randomly was completed by 88 nurses of ICU, CCU, medical, surgical and Emergency wards. All analysis was conducted using the SPSS software package and correlation and x2 and descriptive statistic.
  Results
  The study found that majority of nurses had been experienced verbal abuse (72.2%) and physical abuse (9/1%) in the 6 previous months.
  Conclusion
  The experience of physical violence correlated with age. Sex, education and job title and verbal abuse correlated with education of nurses.
 • Amir Gharib *, Zohre Faezizadeh, Mohamadreza Mehrabi, Mohsen Mirzaei Page 55
  Introduction
  Diabetes mellitus is one of the most common diseases in the world that imposes a tremendous health and societal burden whether that burden is measured in terms of sickness, use of health systems resources or costs. Hyperglycemia is the most important clinical sign of diabetes leading to glycation of the various proteins in the body that leading to change in nature, structure and biochemical activity of them. One of the probable methods in the treatment of diabetes mellitus is decreased or inhibited this reaction, it seems that phenolic and alkaloid compounds useful for this purpose.
  Aim
  The main goal of this research is to determine the effect of catechin, caffeine and gallic acid.
  Materials and Methods
  In the presence of various concentration of catechin, caffeine and gallic acid albumin was glycated and evaluated using thio-barbitoric acid (TBA) method.
  Results
  showed that catechin, caffeine and gallic acid have inhibitory effects on albumin glycation reaction with the concentration of 1 g/dl, 0.2 g/dl and 0.1 g/dl. Among these compounds catechin had the inhibitoriest effect (90.74% ± 1.75) in the concentration of 1g/dl.
  Conclusion
  These finding showed that catechin, caffeine and gallic acid decreased albumin glycation reaction.
 • Mehrdokht Mazdeh *, Shahir Mazaheri, Khosro Mani Kashani Page 59
  Introduction
  Various treatments are used to reduce cerebral edema in stroke patients that show signs of RICP. Mannitol is used as the first line of standard therapy in the control of RICP in the acute phase. Presently most of the researches are focused on the use of hypertonic saline in the treatment of cerebral edema and recent studies have shown that it can replace serum mannitol and may have several therapeutic advantages which needs more research for verification. The aim of this study is comparing the therapeutic effect of 20% serum mannitol with 5% hypertonic saline on the clinical improvement of patients afflicted with brain stroke that showed signs of raised intracranial pressure (RICP).
  Materials and Methods
  The study was performed as a double-blind randomized clinical trial. The data was gathered in two parts, one consisting of the demographic information of a hundred patients that admitted in the intensive care unit (ICU) and the other of the clinical (patients with signs of RICP) and paraclinical information (confirmed by findings CT Scan) of the two groups of patients that were respectively treated with mannitol and hypertonic saline. Finally, the data were analyzed using the SPSS.
  Results
  From 100 patients, 54 were male and 46 were female with an average age of 69.66 ± 10.5. The demographic, clinical and paraclinical information obtained showed no significant difference. In the group treated by mannitol all the patients died, while in the group treated by hypertonic saline 28% of the patients were discharged in good clinical condition which showed a significant difference in the mortality rate. The changes of the vital indexes in all the patients of the group treated with hypertonic saline irrespective of the final outcome, showed a more significant therapeutic stability. Also, in comparison the survival days of the patients treated with hypertonic saline was twice that of those treated with mannitol.
  Conclusion
  Hypertonic saline is much more effective than mannitol in the improvement of the clinical status of stroke patients and the survival days of patients treated with slow infusion of hypertonic saline is more than that of those treated with mannitol. This subject could be most effective in family of patients for cope with now and future conditions. Also in patients with GCS ≥ 8, and in comparison to mannitol, hypertonic saline has a more positive effect on the final outcome.
 • Gholamreza Maarefi * Page 67
  Introduction
  Sexual Health and how to attain it is one of the most significant issues in the realm of Sexual Studies in Medicine, Psychology, education, Sociology, Law, and the like, simply because a good part and parcel of the mental and physical health of individuals, family integrity, and reaching a healthy well-developed society depends on such a health. According to the teaching of Shiites (Shie people), there exist some invaluable instructions to follow in this respect. A study of such instructions is what this paper is after.
  Aim
  This study intends to identify, study, and draw up the major principles of Shiites about sexual health and how to attain it.
  Materials and Methods
  A study and analysis of the in valuable book Vasaaeloshshie has been undertaken in this research. This qualitative study is a descriptive one in which a content analysis was carried out.
  Results
  A Content Analysis of Ahaadith revealed that in Shiite perspective, sexual health of couples is a major concern and to attain such a health, a variety of different procedures have been used.
  Conclusion
  A categorical analysis of Ahaadith showed that sexual health of couples has a specific signification, for the attainment of which the following ways have been used: 1) To create a positive attitude towards sound sexual relationship, 2) To express the differences between the two sexes in sexual needs, 3) To express the specific, exclusive, and common sexual responsibilities of the spouses, 4) To have principled sexual relationship, 5) To abstain from extramarital relationships
 • Behnaz Moghadasi, Masoumeh Shams Ghahfarokhi *, Farideh Zeini, Mahdi Razaghi Abyaneh Page 75
  Introduction
  Candida spp. plays a major role in vulvovaginal infections. Vulvovaginal candidiasis is the second most common genital complaint in women. Around 5% of women, however, develop a chronic or recurrent form of vulvovaginal candidiasis resistant to antifungal treatment.
  Materials and Methods
  In this study, in vitro activity of Ketoconazole (KTZ) was investigated for 28 Candida strains isolated from patients with vulvovaginal candidiasis. Broth dilution method was used for determining the antifungal activity of Ketoconazole. The fungi were cultured on sabouraud dextrose broth in presence of various concentrations of Ketoconazole and the minimal inhibitory concentrations (MICS) of KTZ were determined.
  Results
  MICS of KTZ were measured in the range of 0.1 – 570 (m g/ ml) for C. albicans isolates, 0.1-570 (m g/ ml) for C. glabrata isolates, 0.1-280 (m g/ ml) for C. tropicalis isolates and 0.1 – 30 (m g/ ml) for C. kefyr, respectively.
  Conclusion
  On the basis of the obtained results, evaluation of antifungal susceptibility for clinical Candida isolates before selection of antifungal drugs and onset of treatment is essential because of the differences observed in species and strain level. This may lead to better treatment and prevention by creating drug – resistant isolates which are non – responsive to routine antifungals.