فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery - Volume:19 Issue:65, 2009
 • Volume:19 Issue:65, 2009
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/08/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نورالسادات کریمان، الهام جعفری، دکتر حمیدرضا امیر مقدمی، دکتر حمید علوی مجد، محبوبه احمدی دولابی صفحات 1-6
  مقدمه و هدف
  با توجه به شیوع و عوارض ناشی از پارگی پیش از موعد پرده های جنینی، تشخیص درست و به موقع آن، نتایج مثبت و منفی کاذب بالای روش های تشخیصی موجود، اهمیت دارد. این پژوهش با هدف تعیین قدرت تشخیصی سنجش کیفی گنادوتروپینهای کوریونی انسانی بتا ترشحات سرویکوواژینال با نوار تک مرحله ای با سطح آستانه ای 25 (واحد بین المللی/ میلی لیتر) جهت تشخیص پارگی پیش از موعد پرده های جنینی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر(عج) شهر زنجان سال 1385 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش به روش مورد- شاهدی بر روی 86 خانم باردار با حاملگی تک قلو بین هفته 14 تا 41 بارداری انجام شد. به منظور گردآوری اطلاعات از یک فرم اطلاعاتی جهت ثبت مشخصات دموگرافیک و تاریخچه بارداری و نیز چک لیست مشاهدات جهت ثبت نتایج حاصل از معاینه با اسپکولوم، آزمون فرن، نیترازین ونتیجه آزمون گنادوتروپینهای کوریونی انسانی بتا استفاده شد. از بین زنان مراجعه کننده با شکایت آبریزش، نمونه ها در دو گروه 43 نفری شامل گروه پارگی قطعی پرده های جنینی (مشاهده مستقیم با اسپاکولوم (+)، آزمون فرن(+) و آزمون نیترازین (+) و گروه کنترل یا پرده های جنینی سالم (دید مستقیم با اسپاکولوم (-)، آزمون فرن (-) و آزمون نیترازین (-) که از نظر هفته بارداری همسان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه سرویکوواژینال از طریق شستشوی فورنیکس خلفی واژن با 5 سی سی نرمال سالین و آسپیراسیون مجدد آن حاصل شد. متعاقبا گنادوتروپینهای کوریونی انسانی بتا با استفاده از نوار تک مرحله ای حاملگی سنجیده شد.
  یافته ها
  در این پژوهش، حساسیت نوار تک مرحله ای بتا در تشخیص پارگی پیش از موعد پرده های جنینی7/97 درصد، ویژگی، ارزش پیشگویی مثبت و منفی و صحت آن به ترتیب 4/88 درصد، 4/89 درصد، 5/97درصد و 93 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  قدرت تشخیصی سنجش کیفی گنادوتروپینهای کوریونی انسانی بتا ترشحات سرویکوواژینال جهت تشخیص پارگی پیش از موعد پرده های جنینی در حد قابل قبول می باشد.
  کلیدواژگان: پارگی پیش از موعد پرده های جنینی، گنادوتروپینهای کوریونی انسانی بتا، ترشحات سرویکوواژینال، قدرت تشخیصی
 • هدی احمری طهران، دکتر احمد کچویی، زهرا عابدینی، اشرف خرمی راد صفحات 7-12
  مقدمه و هدف
  ماموگرافی یکی از روش های غربالگری سرطان پستان بوده که با وجود اینکه اکثر موارد نتیجه آن نشان دهنده عارضه خوش خیم است ولی، اضطراب وافسردگی اثبات شده ای را حین مراجعه بدنبال داشته است، این امر می تواند برمیزان انجام غربالگری توسط زنان تاثیر سوئی بگذارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش و آماده سازی بر اضطراب زنان مراجعه کننده به مرکز ماموگرافی ایزدی شهر قم انجام پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود. نمونه پژوهش160زن بدون سابقه قبلی انجام ماموگرافی بودند که برای ماموگرافی مراجعه کرده بودند این افراد به روش نمونه گیری آسان تقسیم و بطور تصادفی در دوگروه آزمون وکنترل انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات فردی و مقیاس اضطراب بک استفاده شد. اضطراب این افراد قبل از مداخله آموزشی و آماده سازی و بعد از آن سنجیده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار اس پی اس اس وآزمون های آماری تی زوج، تی مستقل، مجذور کای دو، من ویتنی و ویلکاکسون درسطح معنی داری 05/0p≤ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب در گروه آزمون (آموزش و آماده سازی) 2/5±9/10 و در گروه کنترل 4/8±15/21 بودکه در این رابطه آزمون آماری تفاوت معنی داری را نشان داد (001/0>p). همچنین یافته های پژوهش نشان داد که اضطراب گروه آزمون قبل از انجام ماموگرافی نسبت به بدو پژوهش کاهش (001/0>p) و در گروه کنترل افزایش یافته بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان اذعان داشت که مشاوره وآموزش آماده سازی توسط گروه های مختلف پزشکی برکاهش میزان اضطراب زنان به هنگام ماموگرافی موثر بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش، آماده سازی، اضطراب، ماموگرافی
 • زهره شیخان، فرزانه پازنده، دکتر کتایون خوشابی، طاهره ضیایی، دکتر حمید علوی مجد صفحات 13-18
  مقدمه و هدف
  یکی از ابعاد رضایت زناشویی، حیطه جنسی است. رضایت از رابطه جنسی در سلامت روحی افراد نقش بسزایی دارد. با توجه به اینکه میانگین سنی و امید به زندگی زنان کشور ایران رو به افزایش است، اطلاع از ابعاد جنسی زنان یائسه می تواند راهگشای ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی زنان یائسه کشور ایران شود. این مطالعه، با هدف تعیین میزان رضایت ازحیطه های جنسی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های علوم پزشکی شهر تهران، 1386 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که نمونه گیری آن بصورت نمونه گیری در دسترس انجام شده است. تعداد نمونه270 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که به طریقه مصاحبه تکمیل شده است. پرسشنامه از دو بخش مشخصات دموگرافیک و رضایت جنسی تشکیل شده است. از آمار توصیفی و آزمونهای اسپیرمن و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است. تمام اطلاعات توسط نرم افزار، اس پی اس اس نسخه 16 آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان یائسه 93/4±49/52 سال بود. و میزان رضایت جنسی نیز مطلوب (9/58 درصد) بود. حیطه میل جنسی (3/66 درصد) نامطلوب بود. تمامی حیطه های جنسی با میزان رضایت زن یائسه از فعالیتهای جنسی اش ارتباط داشت (001/0P<). حیطه تحریک با سطح تحصیلات همسر (01/0P<) و حیطه های ارگاسم و فرونشینی با سن یائسگی، تعداد فرزندان غیرطبیعی (05/0P<) و درمان با هورمون و داشتن بیماری خاص (01/0P<) ارتباط داشت.
  نتیجه گیری
  گرچه دوران یائسگی با کاهش هورمونهای جنسی و میل جنسی همراه است اما ایجاد ارتباط صمیمی با همسر و افزایش میزان تحصیلات که منجر به افزایش میزان آگاهی شده، تطبیق با شرایط دوران یائسگی، استفاده از هورمون درمانی و کاهش تنشهای محیطی و عوارض بیماریهای مزمن می تواند بر میزان رضایت جنسی بیفزاید.
  کلیدواژگان: زنان یائسه، رضایت جنسی
 • منیژه نوریان، مشدبردی یلقی، دکتر علیرضا اکبرزاده باغبانی، دکتر حسن حیدرزاده صفحات 19-24
  مقدمه و هدف
  وزن کم تولد مهم ترین شاخص مرگ در دوران کودکی می باشد. این گونه نوزادان قادر به تحمل تنش های فیزیولوژیکی نیستند لذا از مادر جدا شده و در داخل انکوبا تور مراقبت می شوند. جدائی نوزاد از مادراین نوع نوزادان را در معرض خطرات زیادی قرار می دهد. هدف این مطاله مقایسه تاثیر مراقبت کانگورویی و مراقبت مرسوم بر معیارهای فیزیولوژیک نوزادان کم وزن بستری در بخش های مراقبت های ویژه درسال 1387می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع کار آزمائی بالینی بر روی80 نوزاد کم وزن بستری در بخش های مراقبت ویژه که بصورت تصادفی به دو گروه 40 نفری تقسیم شدند انجام شد. نوزادان در گروه مراقبت کانگورویی به مدت یکساعت از انکوباتور خارج شده و بر روی سینه مادر قرار داده شدند. نوزادان گروه شاهد طبق روش معمول بخش شاخص های فیزیولوژیک شامل: ضربان قلب، درصد اکسیژن رسانی خون شریانی دمای نوزاد و تعداد تنفس در دقایق30 و 50 مراقبت بعد از برگرداندن نوزاد به کات اندازه گیری شد. اعتبار فرم جمع اوری اطلاعات از طریق اعتبار محتوا و اعتبار دستگاه ها با استناد به کارخانه سازنده و استفاده از ابزار استاندارد و مارک معتبر تایید گردید جهت بررسی پایایی شمارش تعداد تنفس از مشاهده همزمان استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین دو روش مراقبتی از نظر تغییرات معیارهای فیزیولوژیک در حین مراقبت ها اختلاف معنا دار آماری وجود ندارد (05/0P>) بین تغییرات ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژناسیون و تعداد تنفس 5 دقیقه بعد از مراقبت نسبت به دقیقه 50 اختلاف معنادار آماری وجوددارد (01/0 = P، 02/0 P = و 03/0=P). ولی تغییرات دما با 48/0=P اختلاف معنادار آماری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد مراقبت کانگوروئی مانند مراقبت مرسوم بر ثبات معیارها در حین مراقبت موثر است لذا مسئولین درمان می بایست نسبت به آموزش مراقبت کانگوروئی به مادران، پرستاران و کارکنان تیم بهداشتی اقدام نموده تا موانع اجرایی آن رفع گردد
  کلیدواژگان: معیارهای فیزیولوژیک، نوزادان کم وزن، مراقبت کانگورویی، مراقبت مرسوم، بخش های ویژه
 • زهرا معصومی، مهناز خطیبان، مریم گروسیان صفحات 25-29
  مقدمه و هدف
  سالانه تعداد بی شماری از زنان در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، به علت خونریزی های پس از زایمان جان خود را از دست می دهند. به همین منظور سازمان بهداشت جهانی درسال 2007 بر آموزش اصول صحیح عاملین زایمان تاکید نموده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین و تاثیر آموزش توصیه های سازمان بهداشت جهانی بر میزان آگاهی و عملکرد بالینی کارکنان مامایی بیمارستان فاطمیه شهر همدان بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی نیمه تجربی حاضر بروی کلیه ی کارکنان مامایی شاغل دربیمارستان منتخب انجام گردید. آموزش استانداردهای طراحی شده ی سازمان بهداشت جهانی به صورت نظری و عملی در ده جلسه جهت کارکنان مامایی شاغل در بیمارستان فاطمیه همدان اجراشد. آگاهی و عملکرد قبل و بعداز مداخله آموزشی سنجیده شد. ابزار گردآوری اطلاعات را، 1 پیش آزمون 2 پس آزمون و 3-چک لیست مشاهده ای عملکرد تشکیل می داد. اعتبار ابزارها با مطالعه متون علمی و نظر اساتید و پایایی آنها با روش آزمون مجدد سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج، اختلاف معنی داری را بین میزان آگاهی (001/0>p) وعملکرد بالینی (004/0>p) کارکنان مامایی قبل و بعد از آموزش استانداردهای طراحی شده سازمان بهداشت جهانی درمورد خونریزی های پس از زایمان نشان داد.
  نتیجه گیری
  آموزش اصول صحیح کنترل خونریزی های پس از زایمان براساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می تواند سبب ارتقای میزان آگاهی و عملکرد بالینی پرسنل شود. لذا توصیه می شود در مقیاس بزرگتری آموزشهای لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: خونریزی پس از زایمان آگاهی، عملکرد، ماما
 • صدیقه کمالی، دکتر نورالدین موسوی نسب صفحات 30-35
  مقدمه و هدف
  هورمون درمانی درمان رایج در اختلالات وازوموتور یائسگی است، ولی بدلیل احتمال سرطان زایی و اثرات جانبی آن چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. یکی از روش های درمان جایگزینی در این قبیل اختلالات آرامسازی است. مقایسه تاثیر هورمون درمانی و آرامسازی بر اختلالات وازوموتور در زنان یائسه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی90 نفر از زنان یائسه، که از علایم وازوموتور رنج می بردند بطور آسان انتخاب و سپس بطور تصادفی در سه گروه هورمون در مانی جایگزینی، آرامسازی و شاهد قرار گرفتند. برروی گروه شاهد هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت. جمع آوری اطلاعات به روش مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه انجام شد.
  یافته ها
  تفاوت آماری معنی داری از نظر شدت علائم وازوموتور بین سه گروه قبل از درمان دیده نشد. تمرینات آرامسازی و هورمون درمانی هر دو شدت علایم وازوموتور را کاهش دادند. در مقایسه گروه هورمون درمانی و شاهد، بعد از مداخله به جز سرگیجه سایر علائم وازوموتور کاهش معنی داری یافتند. در مقایسه گروه آرامسازی و شاهد، بعد از مداخله به جز سرگیجه و ضعف و بیحالی سایر علائم وازوموتور کاهش معنی داری یافتند. اگرچه هورمون درمانی و آرامسازی هر دو بر روی علایم وازوموتور موثر بودند، اما هورمون درمانی در کاهش دفعات گرگرفتگی موثرتر از آرامسازی بود.
  نتیجه گیری
  آرامسازی و هورمون درمانی هر دو در درمان اختلالات وازوموتور موثر می باشند. بنابراین، در موارد منع مصرف هورمونها یا عدم تمایل بیمار می توان از آرامسازی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آرامسازی، هورمون درمانی جایگزینی، اختلالات وازوموتور، یائسگی
 • دکتر محمدعلی بشارت، رضا مهدیز صفحات 36-43
  مقدمه و هدف
  نشخوار خشم یک فرایند شناختی اجتناب ناپذیر و تکرار شونده است که در جریان تجربه خشم ظاهرمی شود، پس از آن ادامه می یابد و مسول تداوم و افزایش خشم به حساب می آید. لذا، سنجش آن از اهمیت زیادی برخوردار است. نشخوار خشم زمینه ساز بسیاری از اختلال های روانشناختی، مخصوصآ اختلال های هیجانی است. هدف اصلی این پژوهش تعیین روانسنجی مقیاس نشخوار خشم است، این مقیاس در سنجش این سازه در پژوهشهای حوزه سلامت و بیماری از اهمیت بسیار برخوردار است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش384 دانشجوی دانشگاه تهران (211دختر، 173پسر) جهت روانسنجی مقیاس نشخوار خشم، شرکت کردند، لذا آنان مقیاس خشم چند بعدی تهران و مقیاس سلامت روانی را تکمیل کردند. اعتبار مقیاس نشخوار خشم به روش اعتبار محتوا، اعتبار همگرا و تشخیص افتراقی تعیین شد. به منظور تعیین پایایی از روش های همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده شد.
  یافته ها
  اعتبار محتوای مقیاس نشخوار خشم بر اساس داوری ده نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای زیر مقیاس های پس فکرهای خشم، افکار تلافی جویانه، خاطره های خشم، شناختن علتها و نشخوار خشم (نمره کل) مورد تایید قرار گرفت. اعتبار همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس نشخوار خشم از طریق اجرای مقیاس خشم چند بعدی تهران و مقیاس سلامت روانی در مورد آزمودنی ها محاسبه شد. ضرایب همبستگی میانگین نمره های آزمودنی ها در زیر مقیاس های نشخوار خشم با شاخصهای خشم صفت، خشم حالت، خشم درونی، خشم بیرونی، مهار خشم درونی، مهار خشم بیرونی، بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی معنادار بود. پایایی به روش های آزمون مجدد و همسانی درونی مقیاس نشخوار خشم در حد رضایت بخش مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  یر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس نشخوار خشم از اعتبار و پایایی کافی برخوردار است و می تواند برای سنجش نشخوار خشم در پژوهش ها مورد استفاده قرار گیرد.
 • صفحه 44
  مقدمه و هدف
  بررسی رفتار و عملکرد افراد، در پژوهش های متعددی مورد توجه قرار می گیرد. بررسی رفتار اطلاعات مهمی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد که می تواند سبب کشف نقاط ضعف و قوت مربوط به رفتار شود که این امر نقش مهمی در دست یابی به اهداف پژوهش دارد. هدف این مطالعه بررسی نحوه اندازه گیری رفتارهای مورد مطالعه و چگونگی انجام آن در پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مروری است که در آن پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری و مامایی دانشکده در رابطه با نحوه سنجش رفتار یا عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  از 526 پایان نامه کار شناسی ارشد رشته پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی، 22 پایان نامه رفتار و عملکرد را مورد اندازه گیری قرار داده بودند که 12 مورد رفتار از طریق پرسش نامه ی خود گزارشی و در 8 پایان نامه، رفتار از طریق چک لیست مشاهده بررسی شده است. در 2 پایان نامه (باقی مانده از 22 عدد)، اصلا هیچ گونه رفتاری، چه تمایل به رفتار و چه خود رفتار، سنجیده نشده است
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ی حاضر بیانگر آن است که جهت اندازه گیری رفتار در بیشتر موارد از پرسشنامه استفاده شده است و کمتر از مشاهده که اطلاعات کاملتری را در اختیار می دهد، بهره گرفته شده است.
  کلیدواژگان: دکتر فریده یغمایی، محبوبه داخته هارونی، بتول متقی
|
 • N. Kariman, E. Jafari, H.R. Amir Moghadami, H. Alavi Majd, M. Ahmadi Doulabi Pages 1-6
  Background And Aim
  With respect to the prevalence and complications of premature rupture of chorionic membranes (PROM) and the importance of correct and on-time detection of the disorder with false positive or negative results, accurate as well as noninvasive diagnostic procedures are always needed.This case-control study was conducted to identify the diagnostic power of qualitative evaluation of beta human chorionic gonadotropins (ßHCG) in cervicovaginal discharge with 1-step test strips (25 IU/ml) for detecting PROM in women referring to Vali-e-Asr Hospital at Zanjan city in 2007.
  Materials And Methods
  86 singletons between 14 and 41 weeks of gestation were selected. Data collection tools included a form for demographic information as well as gestational history and an observation checklist for speculum examination and tests of Fern, nitrazine and qualitative strip for ßHCG. Of women with amniotic fluid leakage, subjects were examined in 2 43-person groups including those with definite PROM (direct observation with speculum [+], Fern test [+] and nitrazine test [+]) in case group and those with intact membranes (direct observation with speculum [-], Fern test [-] and nitrazine test [-]) in control group. Subjects were matched in terms of gestational weeks in the two groups. Cervicovaginal discharge samples were taken by rinsing posterior fornix with 5ml saline and aspiration of fluid. ßHCGs were then tested by 1-step gestational strips.
  Findings
  It was found that sensitivity, specificity, positive as well as negative predictive values and accuracy of the strips were 97.7%, 88.4%, 89.4%, 97.5% and 93%.
  Conclusion
  It seems that the diagnostic power of qualitative evaluation of ßHCGs in cervicovaginal discharge to detect PROM is acceptable.
  Keywords: Premature rupture of membranes (PROM), Beta human chorionic gonadotropins (ßHCGs), Cervicovaginal discharge, Diagnostic power
 • H. Ahmari Tehran, A. Kachooei, Z. Abedini, A. Khorrami Rad Pages 7-12
  Background And Aim
  Mammography is a method for screening cancer. Although its results usually show benign conditions, it is associated with known anxiety and depression in women during the procedure. This can affect on their desire to seek for checkups and assistance.This clinical trial was conducted to determine the effects of instruction and preparation on the anxiety of women referring to Izadi Mammography Center in Qom city.
  Materials And Methods
  160 women referring to the center for the first time were selected by convenience sampling method and randomly divided into 2 experimental and control groups. A demographic questionnaire and Beck’s anxiety inventory were used for data collection. Anxiety levels of the 2 groups were measured and compared before and after instruction and preparation phase. Different statistical tests were used for data analysis.
  Findings
  Mean anxiety scores of the experimental and control groups were 10.9±5.2 and 21.5±8.4 respectively with a significant difference
 • Z. Sheikhan, F. Pazandeh, K. Khoshabi, T. Ziaei, H. Alavi Majd, M. Nasiri Pages 13-18
  Background And Aim
  One of aspects in marital satisfaction is sexual. It has a significant role in mental health of families. With respect to increasing age and life expectancy of Iranian women, studying about sexual aspects of postmenopausal women can promote their health and quality of life. This descriptive study was conducted to determine sexual satisfaction of postmenopausal women referring to healthcare clinics affiliated to Medical Universities in Tehran in 2008.
  Materials And Methods
  270 women were selected by convenience sampling method. A questionnaire completed by interview was used for data collection. It included 2 parts: demographic and sexual satisfaction items. Different statistical tests were used for data analysis.
  Findings
  Mean age of women was 52.49±4.93. Their sexual satisfaction was desired (58.9%) but their sexual drive was undesired (66.3%). All sexual aspects had a significant relationship with the satisfaction of women from sexual activities (P
 • M. Nurian, Y. Mashdberd, F. Yaghmaei, A.R. Akbarzadeh Baghbani, H. Heydarzadeh Pages 19-24
  Background And Aim
  Low birth weight (LBW) is the most important indicator of mortality in children. These infants cannot tolerate physiologic stresses; therefore, they are isolated from their mothers to be put in incubators. This isolation put them at numerous risks. This clinical trial was conducted to compare the effects of kangaroo with routine care on physiologic parameters of low-birth-weight infants at NICUs in 2008.
  Materials And Methods
  80 LBW infants were randomly divided into 2 equal experimental and control groups. In kangaroo-care group, the infants were removed from incubator for 1 hour and put on the chest of their mothers. The control group was provided care routinely. Physiologic parameters including pulse rate, oxygenation of arterial blood, temperature and respiratory rate were checked at 30 and 50 minutes after the return of infants to their incubators. Data collection form was validated by content method and validities of instruments were checked by choosing standard and authorized devices. Reliability was achieved by inter-rater method (r=0.87).
  Findings
  No significant difference was found between the 2 methods during care in terms of the parameters (P>0.05). However, a significant difference was found between pulse rate as well as oxygenation changes 5 and 50 minutes after care delivery (P=0.01, P=0.02 and P=0.03) with no difference in temperature (P=0.48).
  Conclusion
  Findings showed that Kangaroo care is as effective as routine care in stability of physiologic parameters. Therefore, developing educational programs for healthcare personnel, nurses and mothers can facilitate the provision of this type of care.
  Keywords: Physiologic parameters, Low, birth, weight infants, Kangaroo care, Routine care
 • Z. Masoumi, M. Khatiban, M. Garoosian Pages 25-29
  Background And Aim
  Each year, many women in developing countries including Iran die of postpartum hemorrhage. As a result, in 2007, WHO emphasized on instruction of correct principles in delivery attendants.This quasi-experimental study was conducted to determine and compare the effects of instructing WHO’s guidelines on knowledge and practice of midwives of Fatemiyeh Hospital in Hamedan city.
  Materials And Methods
  All midwifery personnel of the hospital took part in the study. They were instructed theoretically and practically regarding WHO standards in 10 sessions. Data collection tools included a pretest, a posttest and an observation checklist for practice. Content and test-retest methods were used for validity and reliability of the tools respectively.
 • S. Kamali, N. Mosavi Nasab Pages 30-35
  Background And Aim
  Hormone replacement therapy (HRT) is commonly administered for vasomotor symptoms of menopause. However, its utilization has been under uncertainty because of its carcinogenesis and side effects. Currently, one of the alternative methods in this regard is relaxation techniques.This quasi-experimental study was conducted to compare the effects of HRT with relaxation techniques on vasomotor symptoms of menopausal women.
  Materials And Methods
  90 women with vasomotor symptoms were first selected by convenience sampling method and then randomly divided into 3 HRT, relaxation technique and control groups. No intervention was performed in the control group. Data were collected with a questionnaire by interviewing the subjects.
  Findings
  No significant difference was found between the groups in the severity of the symptoms before the interventions. Both relaxation techniques and HRT decreased the symptoms. All symptoms except vertigo, weakness and lack of energy were significantly reduced in the HRT group compared with the control group. The same happened in the relaxation technique group compared with the control group. Although both HRT and relaxation were effective on vasomotor symptoms, the former seems more effective on the frequency of flushing.
  Conclusion
  HRT and relaxation techniques are both effective on the management of vasomotor symptoms. Therefore, in case of contraindication for hormones or reluctance of clients, relaxation techniques can be replaced.
 • M. Besharat, R. Mohammad Mehr Pages 36-43
  Background And Aim
  Anger rumination is an inevitable, repetitive and cognitive process which occurs during anger experience, continues after it and increases its duration and severity. Anger rumination is associated with a wide range of psychological disorders, especially emotional ones. The main purpose of this study was to examine the validity and reliability of Anger Rumination Scale (ARS) as an important tool in health studies.
  Materials And Methods
  384 students (211 girls and 173 boys) of Tehran University took part in the study by completing Anger Rumination Scale (ARS), Tehran Multidimensional Anger Scale (TMAS), and Mental Health Inventory (MHI). The scale was validated with content, convergent and discriminant validity. Its reliability was measured by test-retest and internal consistency methods.
  Findings
  Reliability scores of the scale were satisfactory. Its content validity was calculated with a significant result according to Kendall's coefficients of concordance for its subscales including angry afterthoughts, thoughts of revenge, angry memories and understanding of causes as well as its total score after reviewing by 10 psychology specialists. The convergent and discriminant validities of the scale were measured based on an expected pattern of correlations between it and the measures of trait-anger, state-anger, anger-in, anger-out, anger-control in, anger-control out, psychological well-being, and psychological distress with significant results.
  Conclusion
  It can be concluded that Anger Rumination Scale (ARS) is a valid and reliable scale to measure anger rumination.
  Keywords: Anger Rumination Scale, Validity, Reliability