فهرست مطالب

دنا - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1387)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1388/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ندا میرباقر آجرپز، نرگس رنجبر صفحه 1
  مقدمه و هدف
  در روش های آموزش سنتی معلم محور اساسی آموزش است، فراگیران در این روش فعال نبوده و فرصت تفکر عمیق پیرامون موضوع یا مشکل را ندارند. این تحقیق به منظور مقایسه روش های آموزش سنتی و بحث گروهی در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در دانشگاه کاشان سال 86 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر روی 30 نفر دانشجوی پرستاری که واحد کارآموزی داخلی جراحی(2) را دریافت کرده بودند،صورت گرفت.آنها به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند.15 نفر به شیوه سنتی و 15 نفر به شیوه بحث گروهی آموزش دیدند. مربی هفته ای دو بارآنها را آموزش می داد.ابزار گردآوری داده ها فرم اطلاعات دموگرافیک وآزمون پرستاری به صورت 4 گزینه ای بود که در اولین جلسه کارآموزی پیش آزمون و سه هفته بعد پس آزمون از دانشجویان به عمل آمد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل واز آزمونهای تی زوج و تی مستقل برای مقایسه گروه ها استفاده شد.
  یافته ها
  واحدهای پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد از نظر سن، جنس، وضعیت تحصیلی، معدل ترم قبل، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی و دانسته های اولیه تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. میزان یادگیری دردو گروه به شیوه سنتی و بحث گروهی افزایش معنی داری یافته بود و میزان یادگیری در تدریس به شیوه بحث گروهی افزایش معنی داری در مقایسه با روش سخنرانی داشت (05/0< p).
  نتیجه گیری
  شیوه بحث گروهی به عنوان یک روش آموزشی مؤثر جهت فعال کردن دانشجو و افزایش مهارتهای تفکر عمیق و پایدار کردن مطالب در ذهن دانشجو به مربیان و برنامه ریزان آموزش پرستاری پیشنهاد می شود و لازم است مطالعات بیشتری در این باره صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بحث گروهی، روش سنتی، آموزش بالینی، دانشجویان پرستاری
 • مریم غلامی، دکترمسعود عارف نظری، دکترفریبرز باقری صفحه 11
  مقدمه و هدف
  اختلالات خواب وافسردگی از شکایات رایج در میان جمعیت ایران است. سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی- اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر آنها شناخته شده اند. تعیین ارتباط بین اختلال خواب و افسردگی و همچنین تاثیر سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی- اجتماعی روی افسردگی، هدف این مطالعه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی با روش نمونه گیری چند مرحله ای 180 نفر (110 مرد، 70 زن) دانشجو وکارمند درچهاردانشگاه تهران، انتخاب شدند. میزان افسردگی این افراد از طریق محاسبه ی نمره آنها در بعد افسردگی با پرسشنامه SCL-90 سنجیده شد و خواب به وسیله مقیاس خواب آلودگی اپوورث (ESS) و سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی- اجتماعی ازطریق پرسشنامه دموگرافیک بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گردید.
  یافته ها
  تاثیر سطح تحصیلات بر بروز افسردگی به عنوان یکی از علت های بروز آن، معنی دار به دست آمد (05/0 >p). اما اثر وضعیت اقتصادی - اجتماعی روی افسردگی معنی دار نبود. همچنین تاثیرافسردگی بر اختلال خواب به عنوان یکی از عوامل پیش بینی کننده، معنی دار بود (05/0 > p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش افسردگی می تواند یکی از علت های ابتلا به اختلال خواب محسوب شود ولی وضعیت اقتصادی - اجتماعی تاثیری روی بروز افسردگی و به تبع آن روی اختلال خواب نداشت که انجام تحقیقات بیشتری دراین زمینه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اختلال خواب، افسردگی، وضعیت اقتصادی - اجتماعی، سطح تحصیلات
 • مرضیه حسینی، مریم حضرتی، عبدالله پورصمد صفحه 23
  مقدمه وهدف
  سندرم روده تحریک پذیرشایعترین اختلال عملکرد روده ای است. به علت درگیری توام مغز و روده به نظر میرسد درمان ترکیبی طبی رفتاری موجب کاهش اضطراب و تسکین علائم، احساس بهتر از سلامتی خود وبهبود کیفیت زندگی دراین بیماران شود. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تاثیر کاربرد آرامسازی بنسون بر میزان اضطراب، شدت علائم گوارشی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به درمانگاه های شهید فقیهی و مطهری دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز بود.
  مواد و روش ها
  دراین پژوهش شبه تجربی 30بیمار(15 نفر گروه آزمون و 15 نفر گروه شاهد) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل 3 پرسشنامه؛ پرسشنامه سنجش اضطراب اسپیل برگر، پرسشنامه تعیین شدت علائم گوارشی و پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی بیماران با اختلالات عملکردی روده بود که 2 هفته قبل از مداخله توسط افراد دو گروه تکمیل شد. گروه آزمون تحت آموزش آرامسازی بنسون قرارگرفت و گروه شاهد فقط مداخلات درمانی معمول را دریافت نمود.سه ماه بعد، مجددا سه پرسشنامه به عنوان پس آزمون توسط افراد دو گروه تکمیل شد. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای، ویلکاکسون و من ویتنی یوآنالیز گردید.
  یافته ها
  11 نفر(3/73درصد) گروه آزمون و 9 نفر(60درصد)گروه شاهد زن بودند. ازنظر توزیع جنسی و مشخصات عمومی گروه آزمون و شاهد تفاوت آماری معنی داری نداشتند.نتایج نشان داد که میانگین اضطراب موقعیتی وشخصیتی،10 مشکل از15 مشکل گوارشی و 6 خرده مقیاس از 8 خرده مقیاس کیفیت زندگی در افرادگروه آزمون نسبت به افراد گروه شاهد بطور معنی داری بهبود یافته بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش توصیه می شود علاوه بر سایر روش های درمانی، آرامسازی نیز در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر به وسیله تیم درمانی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: آرامسازی بنسون، سندرم روده تحریک پذیر، اضطراب، علایم گوارشی، کیفیت زندگی
 • طیبه خزاعی، فرح مادرشاهیان، محسن حسن آبادی، صدیقه کیانفر صفحه 35
  مقدمه و هدف
  تغذیه با شیر مادر در رشد و تکامل شیرخوار وحفظ سلامت مادر مؤثر است. با توجه به مشکلات ناشی از تغذیه مصنوعی یا شروع زودرس تغذیه تکمیلی، این مطالعه جهت تعیین موانع تغذیه با شیر مادر در متقاضیان شیرخشک انجام شد.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه مورد- شاهدی و جامعه پژوهش کودکان زیر یکسال شهر بیرجند بودند. نمونه گیری به روش تصادفی چند مرحله ای از مراکز بهداشتی انجام گرفت. 52 نفر به عنوان گروه شاهد (تغذیه انحصاری) و 51 نفر به عنوان گروه مورد (تغذیه غیر انحصاری) بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 19 سؤالی شامل: مشخصات دموگرافیک و مشکلات شیردهی مربوط به مادر وکودک بود که از طریق مصاحبه با مادران تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و از آزمون تی مستقل و مجذورکای برای مقایسه متغیرهای کمی و کیفی استفاده گردید.
  یافته ها
  ببیشترین فراوانی موانع تغذیه با شیرمادر از مشکلات مربوط به مادر، کم بودن حجم شیرمادر10نفر (6/19درصد) وافزایش فشار خون7نفر (7/13درصد) و از مشکلات مربوط به کودک بیماری و بستری شدن 10نفر (6/ 19 درصد) بود. 94نفر(8/82 درصد) از مادران در 48 ساعت اول تولد، کودکشان را با شیر مادر و6 نفر(5درصد) با شیر مادر و آب قند تغذیه کرده بودند.20نفر(1/19درصد) مادران از سن یک ماهگی تغذیه با سر پستانک و شیشه را شروع کرده بودند. 5نفر(17/4درصد) از شیرخشک به عنوان تغذیه کمکی و60 نفر (3/58 درصد) آنها به طور کامل از شیر خشک جهت تغذیه کودک استفاده می کردند. میزان تحصیلات مادران، همچنین مشکلات مربوط به کودک در دو گروه تفاوت معنی دار داشت(05/0>p) ولی سن، شغل مادر، جنس کودک، تعداد فرزندان زنده وبرنامه ریزی برای حاملگی مجدد ونوع زایمان دردو گروه تفاوت معنی دارنداشت.
  نتیجه گیری
  با شروع شیردهی بلافاصله پس از زایمان و آموزش کافی مادران و بررسی دقیق آنها از نظر عدم کفایت شیر و مشکلات موجود برای تداوم شیردهی، می توان تغذیه با شیر مادر را رایج نموده و از مرگ و میر کودکان جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: موانع، شیرمادر، شیر خشک
 • دکترمحبوبه صفوی، سیده مریم موسوی لطفی، رضا لطفی صفحه 47
  مقدمه و هدف
  سکته قلبی اولین علت و سکته مغزی سومین علت شایع مرگ در اکثر جوامع صنعتی است. آترواسکلروزمهمترین عامل سکته قلبی و سکته مغزی است. دیابت، هیپرتانسیون، هیپرلیپیدمی و مصرف سیگار از مهمترین ریسک فاکتورهای آترواسکلروز است. پژوهش حاضر به منظور مقایسه فراوانی برخی از مهمترین ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به سکته قلبی و مغزی بستری در بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران انجام شد.
  مواد و روش‎ها: در این مطالعه مقطعی، 200 بیمار(100 بیمار مبتلا به سکته قلبی و 100 بیمار مبتلا به سکته مغزی) بستری در بیمارستان رسول اکرم (ص) در سال 1386 بطور تصادفی یک در میان انتخاب گردیدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و پرونده بیماران انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تست آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها: فراوانی مهمترین ریسک فاکتورها از جمله دیابت، هیپرتانسیون، هیپرلیپیدمی و مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سکته قلبی به ترتیب 52نفر(52درصد)، 43 نفر (43 درصد)، 45 نفر(45درصد)، 43 نفر (43 درصد) و در مورد سکته مغزی نیز به ترتیب 65 نفر(65درصد)، 85 نفر(85 درصد)، 17 نفر(17 درصد) و 11 نفر(11 درصد) بود. بین فراوانی هیپرتانسیون، هیپرلیپیدمی، مصرف سیگار و سکته قلبی و مغزی اختلاف معنی داری وجودداشت (05/0 < p).
  نتیجه گیری: دیابت، هیپرتانسیون، هیپرلیپیدمی و مصرف سیگار برخی از مهمترین ریسک فاکتورهای سکته های قلبی و مغزی می‎باشند. با توجه به فراوانی بالای این ریسک فاکتورها، کنترل بهتر و دقیق تر آنها، افزایش آگاهی عمومی و تغییر سبک زندگی، موضوع ارزشمندی در پیشگیری اولیه و ثانویه از سکته های قلبی و مغزی، عوارض و مرگ و میر ناشی از آنها می‎باشد.
  کلیدواژگان: ریسک فاکتور، سکته قلبی، سکته مغزی
 • لیدا قلی زاده، زهرا شاهواری، سیما محمدحسینی صفحه 55
  مقدمه و هدف
  سرطان پستان قابل پیشگیری ترین و تهدید کننده ترین سرطان در زنان است. غربالگری سرطان پستان از طریق انجام معاینات بالینی قابل دسترس ترین وآسانترین روش برای تشخیص زود رس سرطان پستان است. هدف از این مطالعه تعیین موانع مراجعه جهت انجام معاینات بالینی پستان از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مرکزبهداشتی درمانی شهرستان گچساران بود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی توصیفی 300 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهرستان گچساران با روش نمونه گیری طبقه بندی به طور تصادفی از بین زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS و شاخص های آمار توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد؛ 23 نفر (6/7 درصد) از زنان به طور منظم، 16 نفر (3/5 درصد) به صورت پراکنده و 58 نفر(3/19 درصد) فقط یکبار جهت انجام معاینه بالینی پستان به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده بودند و 203 نفر (4/67درصد) سابقه مراجعه و انجام معاینه بالینی پستان رانداشتند. ازدیدگاه زنان مورد مطالعه، مانع اصلی عدم مراجعه جهت انجام معاینه بالینی پستان عدم آگاهی از چنین معایناتی و وجود مراکز انجام این معاینات بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش اطلاع رسانی و آموزش زنان در مورد ضرورت انجام معاینات بالینی پستان از طریق پرسنل بهداشتی درمانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام این معاینات در مراکز بهداشتی درمانی توسط مسئولین بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: معاینه بالینی پستان، موانع، غربالگری
 • شهلا نجفی دولت آباد، زینت محبی نوبندگانی، حمیدرضا غفاریان شیرازی صفحه 65
  مقدمه و هدف
  پروسیجرهای مختلف دندانپزشکی از راه های مهم انتقال بعضی از عفونت ها می باشد. عدم رعایت اصول کنترل عفونت در این پروسیجرها می تواند باعث انتقال بیماری های خطرناکی مثل ایدز، هپاتیت، سیفلیس و ویروسهای هرپس شود. این مطالعه به منظور ارزشیابی عملکرد دندانپزشکان شهر یاسوج در زمینه میزان رعایت اصول کنترل عفونت از نظر خود دندانپزشکان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که بر روی 40 نفر از دندانپزشکان شهر یاسوج در سال 1385-1384 انجام گردید. روش نمونه گیری به صورت تمام شماری بود و عملکرد کلیه دندانپزشکان شهر یاسوج از دیدگاه خود دندانپزشکان ارزیابی گردید. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS و روش های آمار توصیفی استفاده شد.
  یافته ها
  براساس نتایج تحقیق2نفر (5 درصد) از نمونه های پژوهش زن و38نفر (95 درصد) مرد بودند. 31نفر (77 درصد)، بومی و 9نفر (23 درصد) غیر بومی بودند. میانگین سنی نمونه ها 7/7 ± 8/34 با محدوده سنی 45-26 سال بود. 32نفر (80 درصد) از این افراد کمتر از 10 سال و8 نفر (18 درصد) بیشتر از 10 سال سابقه کار داشتند و میانگین سابقه کار آنان 8/3± 9/5 بود. 25نفر (63درصد) از دندانپزشکان از نظر رعایت اصول کنترل عفونت در سطح خوب قرار داشتند. از مجموع 100 امتیاز میانگین میزان رعایت این اصول در خصوص بیماری های منتقله از راه خون و ترشحات 82/17 ± 8/86 و در زمینه بیماری های منتقله از راه تنفس 82/17± 8/89 بود.
  نتیجه گیری
  میزان رعایت اصول کنترل عفونت هرچند که در بعضی از موارد خوب بوده است ولی عدم رعایت این اصول درسایر موارد باعث شده که میزان رعایت و نحوه عملکرد دندانپزشکان با روش های توصیه شده مرکز کنترل بیماری ها فاصله زیادی داشته باشد. بنابراین لازم است که آموزشهای لازم به دندانپزشکان ارائه شده و نظارت بیشتری از طرف مسئولین بر کار آنان اعمال شود.
  کلیدواژگان: خود ارزشیابی، دندانپزشکان، کنترل عفونت
 • محمدحسین خادمیان، شهناز کریمی، زینت محبی صفحه 75
  مقدمه وهدف
  شایعترین روش اندازه گیری رشد برای بررسی وضعیت جسمانی و سلامتی نوزادان یک جامعه، تعیین شاخص های آنتروپومتریک است. این پژوهش به منظور تعیین میانگین قد و وزن بدو تولد نوزادان و برخی عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی، درمانی دکتر شریعتی فسا انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است. نمونه پژوهش 836نفراز نوزادان متولد شده در مرکز آموزشی درمانی دکتر شریعتی فسا سال 1386-1385بود. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش شامل وزنه سکا و متر نواری بود. اطلاعات مربوط به مادران از طریق مصاحبه با مادر جمع آوری گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS و همبستگی اسپیرمن، آنالیز واریانس، تی و مدل رگرسیون یک متغیره و دو متغیره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین وزن و قد بدو تولد نوزادان به ترتیب 9/491 ± 7/3152 گرم و 4/2 ± 7/48 سانتی متر تعیین شد که در نوزادان متولد شده از طریق زایمان طبیعی بیشتر از نوزادان سزارینی بود. این شاخصها در نوزادان زایمان اول کمتر از سایر نوزادان بود (014/0 p =). میانگین وزن نوزادان به ازای هر سال افزایش سن مادر 5/9 گرم (001/0 p<) و به ازای هر افزایش رتبه تولد نوزاد، 15/43 گرم (001/0 p<) افزایش داشت. همچنین میانگین وزن و قد نوزادان به ازاء هر هفته طی شدن از سن رحمی پس از هفته 28 به ترتیب 95 گرم (001/0p <)و 2/0 سانتی متر (001/0 p <) افزایش داشته است. میانگین وزن نوزادان پسر بیش از نوزادان دختر بود اما از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج عوامل مختلفی مانند سن مادر، رتبه تولد، جنسیت نوزاد و سن رحمی می تواند تفاوت هایی را در شاخص های آنتروپومتریک ایجاد نماید که در مورد برخی از آنها مانند سن مادر و یا سن رحمی می توان با اصلاح رفتار باروری و یا ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی دوران بارداری، سلامتی کودکان را ارتقاء داد.
  کلیدواژگان: تن سنجی، نوزاد، عوامل مؤثر