فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 1 (نیمه اول سال 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/06/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علم بیگی، ملک محمدی، مقیمی صفحه 1
  این تحقیق در پی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در سه بخش و در قالب طیف لیکرت بوده است، که بخش های آن عبارتند از: میزان به کارگیری فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مهارت های استفاده از فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی و توسعه ICT سازمان (زیر ساخت ها و راهبرد ها). روایی پرسشنامه فوق بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد و در نتیجه 88/0=Α، 92/0=Α و 96/0=Α نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی و نرم افزار مورد استفاده SPSSWIN 15 بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از میان متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی متغیر «حمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری های پیشرفته در سازمان» در رتبه اول و متغیر«توسعه و تنوع در انجام فعالیت ها از طریق تعاملات بیشتر با ارباب رجوع به واسطهICT سازمان» در رتبه آخر در سازمان ترویج فعلی قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی با توجه به ماهیت مولفه های توسعه ICT سازمانی مرتبط با کارآفرینی سازمانی، در چهار عامل سازمانی و محتوایی، زیر بنایی و آموزشی، راهبردی و فردی خلاصه شدند. این عوامل در مجموع توانستند 83/79 درصد از واریانس متغیر ها را تبیین نمایند. 17/20 درصد از واریانس باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها در این تحقیق میسر نشده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که حمایت مدیریت سازمان از حضور ICT، توسعه شایستگی ها و مهارت های کارکنان، بستر سازی و وجود انگیزه در کارکنان در ارتقای مهارت های خود در این زمینه بیشترین سهم را در توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی دارند.
  کلیدواژگان: توسعه کارآفرینی سازمانی، فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، ICT و توسعه کارآفرینی سازمانی، ICT و سازمان ترویج کشاورزی
 • زیبایی، مظاهری صفحه 11
  اندازه دولت در فرآیند توسعه اقتصادی، نقش کلیدی ایفاء می نماید. به همین دلیل در این مطالعه، وجود رابطه غیر خطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی با استفاده از تابع تولید دو بخشی توسعه یافته بوسیله رام (1986) مورد بررسی قرار گرفت. داده مربوط به یک دوره 44 ساله (1384-1340) از مرکز اطلاعات اقتصادی ایران بدست آمد و دو نوع اندازه دولت بعنوان متغیر آستانه مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد که اندازه فعلی دولت از اندازه بهینه آن عبور کرده است، بنابراین سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی باید کاهش یابد. همچنین وجود اثربخشی غیرخطی اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی مشخص گردید.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، اندازه دولت، رگرسیون آستانه ای
 • مظهری، رحمانی صفحه 21
  در تحقیق حاضر تلاش شده است که با استفاده از روش تحلیل تغییر- سهم آن دسته از محصولات مختلف زراعی و باغی که استان خراسان شمالی در زمینه تولید آنها دارای مزیت رقابتی است، مشخص گردد. برای رسیدن به هدف مورد نظر از آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده توسط نهادهای دولتی در یک فاصله زمانی ده ساله (سالهای 1374 و 1384) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استان خراسان شمالی در تولید محصولاتی مانند پیاز، خربزه، گوجه فرنگی و انگور، دارای مزیت رقابتی است. همچنین در تحقیق حاضر با استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و بر اساس بکارگیری روش دلفی، پتانسیل های بالقوه برای محصولاتی که در حال حاضر در استان در سطح وسیع کشت نمی شود، تعیین گردید. نتایج بدست آمده از روش دلفی نیز نشان داد که استان خراسان شمالی می تواند در زمینه تولید محصولات زراعی مانند نباتات علوفه ای، سبزیجات برگی، کلزا، آفتابگردان و کنجد و محصولات باغی آلبالو، شلیل، شفتالو، زعفران و گیاهان دارویی از مزیت رقابتی برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: استان خراسان شمالی، مزیت رقابتی، تغییر، سهم، روش دلفی
 • قاسمی، کرمی صفحه 28
  مصرف آفت کش ها در کشاورزی منجر به بروز تاثیراتی بر محیط زیست و سلامت موجودات زنده شده است. مسمومیت کارگران کشاورزی با آفت کش ها یکی از رایج ترین مخاطرات شغلی محسوب می شود. هدف این تحقیق، بررسی نگرش و رفتار گلخانه داران استان فارس، نسبت به کاربرد آلاینده های شیمیایی در گلخانه ها می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات دراین پژوهش، پرسشنامه بوده است. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه گیری ساده تصادفی استفاده گردیده است. بر این اساس 91 نفر از گلخانه داران انتخاب شدند که میانگین سنی آنها 31 سال می باشد که 5/16% آنها هرگز به مدرسه نرفته اند. برخی از یافته های تحقیق حاکی از آن است که اکثر کسانی که درگلخانه ها مشغول به کار هستند، افرادی جوان، کم سواد و کم تجربه می باشند و با وجود جوان بودن و داشتن انگیزه بالا، نمی توانند از منابع اطلاعاتی موجود استفاده کنند. قشر کارگران و مدیران از لحاظ نگرش با هم تفاوت معنی داری نشان داده اند. اکثر افراد مورد مطالعه مصرف آفت کش ها را برای سلامتی انسان و محیط زیست مضر می دانند. اما این نهاده های شیمیایی بدون هیچ کنترلی مصرف می شود که علت آن عدم آگاهی از دیگر راه های حفاظت محصول در مقابل آفات و بیماری ها عنوان شده است. نتایج نشان می دهد که برنامه های آموزشی در مورد استفاده صحیح تر از آفت کش ها و معرفی مدیریت تلفیقی آفات جهت کاهش اثرات منفی آفت کش ها برای گلخانه داران لازم و ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: آفت کش ها گلخانه داران فارس، نگرش، رفتار
 • قربانی، جعفری صفحه 41
  مطالعه حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر فراوانی ریسک های زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 120 کشاورز در سال 1387جمع آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای سن، مالکیت زمین و اشتغال خارج از مزرعه تاثیر منفی و معنی داری بر فراوانی اصابت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی داشته و متغیرهای اشتغال در سایر فعالیت های کشاورزی، سطح زیر کشت، فراوانی ریسک دوره گذشته و مشارکت در طرح ناظر گندم تاثیر مثبت و معنی داری بر فراوانی ریسک زارعان داشته است. بیشترین کشش ها مربوط به متغیرهای سن کشاورز، فراوانی ریسک دوره گذشته و اشتغال خارج از مزرعه است. با توجه به یافته های مطالعه، ایجاد و توسعه مشاغل کشاورزی از جمله صنایع تبدیل مواد غذایی در روستاها، بازآموزی مهندسین ناظر با مفاهیم ریسک و مدیریت آن به ویژه شناخت از پروفیل ریسک محصولات منطقه و انتقال آن ها به کشاورزان به عنوان راه کار ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، مدل توبیت، کشس فراوانی ریسک
 • مهرابی بشرآبادی، کوچک زاده صفحه 49
  رهایی از اتکاء به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخورداری از مزیت نسبی را تبیین می کند. محصولات کشاورزی از جمله زمینه های مستعد برای تحقق هدف فوق به شمار می آیند. با توجه به اهمیت پیش بینی صادرات در برنامه ریزی و سیاست گذاری و به منظور پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران، در این مطالعه از فرآیند ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام بررسی ها از داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران برای سال های 85-1340 استفاده گردید. از داده های دوره 81-1340 به منظور مدلسازی و از داده های 4 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه های عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی دارای عملکرد بهتری در مقایسه با شبکه های عصبی پیش خور چند لایه و مدل ARIMA بوده و قادر است میزان صادرات محصولات کشاورزی را دقیق تر پیش بینی نماید. در انتها برای دوره 90-1386 میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران پیش بینی شد.
  کلیدواژگان: صادرات محصولات کشاورزی، مدل ARIMA، مدل شبکه های عصبی مصنوعی، ایران
 • تبرایی، حسن نژاد صفحه 59
  متولی اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع روستائی بخش ترویج کشاورزی می باشد. یک سازمان ترویج با برنامه ریزی مناسب وکارا، می تواند فعالیتهای خود را بر روی نتایج قابل اندازه گیری متمرکز سازد و از هدر رفتن وقت، انرژی و منابع جلوگیری نماید. بدیهی است برای تحقق چنین آرمانی بایستی کارکرد کلی یک نظام ترویجی را با دقت کافی مورد ارزیابی قرار داد. در همین راستا در پژوهش حاضر از یک سو کم و کیف عملکرد برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی از لحاظ ارتقاء سطح بهره وری، دانش و مهارت های علمی و فنی (بینش و کنش) کشاورز مورد ارزیابی قرار گرفته است و از سوی دیگر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش این برنامه ها و ارائه راهبردهای مناسب برای ساماندهی نظام نوین ترویج و بهبود عملکرد پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشاندهنده اثرگذاری معنی دار برنامه های ترویجی بر تغییر کنشها، بینشها و بهره وری در میان کشاورزان و بهبود آنها بوده است که خود حاکی از عملکرد مناسب این برنامه ها در میان کشاورزان می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت در راستای بررسی عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی نشان داده که افزایش متغیرهای سن کشاورز، تعداد فرزندان، فاصله روستا محل سکونت از شهر و اشتغال در فعالیتهای غیرکشاورزی به طور معنی داری منجر به کاهش احتمال پذیرش برنامه های ترویجی گشته و متغیرهای تعداد فرزندان با تحصیلات عالیه، سابقه فعالیت کشاورز در تولید گندم، نوع مالکیت زمینهای تحت کشت گندم و میزان استفاده از اطلاعات و فناوری های نوین نیز دارای رابطه معنی دار مثبت با احتمال پذیرش برنامه های ترویجی درمیان کشاورزان می باشند.
  کلیدواژگان: برنامه های ترویج کشاورزی، الگوی لوجیت، آزمون مقایسه میانگین، گندم
 • کرباسی، رستگاری پور صفحه 69
  در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان زابل و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی 86-85 به بررسی مزیت نسبی تولید گندم در منطقه سیستان با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی3 و ماتریس تحلیل سیاستی4 پرداخته شده است. شاخص ضریب حمایت اسمی5 نشان داد در تمام بخش ها، مالیات غیرمستقیم بر تولید کننده تحمیل شده است. معیار ضریب حمایت موثر6، در بخش مرکزی بیانگر عدم حمایت از بازار نهاده و محصول در این بخش است. اما، مقدار این ضریب در دو بخش میانکنگی و پشت آب نشانگر سودمندی مداخله های دولت در تولید گندم منطقه می باشد. مقدار سودآوری خالص اجتماعی7 نیز در تمام بخش ها منفی است. به طور کلی نتایج نشان داد کشت گندم با شرایط کنونی در سیستان دارای مزیت نسبی نمی باشد، اما افزایش عملکرد، کاهش هزینه های تولید و بهبود روش های کشت راهکارهایی برای سودمندی کشت گندم در منطقه سیستان است.
  کلیدواژگان: مزیت نسبی، ماتریس تحلیل سیاستی، گندم، سیستان
 • شهبازی گیگاسری، کاوسی کلاشمی، پیکانی ماچیانی، عباسی فر صفحه 87
  رفتار عاملان بازاریابی در مقابل ریسک قیمتی، اثر قابل ملاحظه ای بر افزایش حاشیه بازاریابی دارد به طوری که با انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی، قدرت خرید و از آن رو مصرف آن ها کاهش می یابد. پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی در سطوح مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی، گوشت گاو و گوسفند را با در نظر گرفتن اثر ریسک و رفتار ریسکی و نیز متغیرهای طرف عرضه و تقاضا برای دوره 1377-1383 مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان داد که کشش متغیر ریسک قیمتی (نوسان قیمت) در کشتارگاه و خرده فروشی نسبت به حاشیه بازاریابی مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی به ترتیب برای گوشت گاو 51/0 و 78/1 و به ترتیب برای گوشت گوسفند 03/0 و 54/0 بوده است
  کلیدواژگان: ریسک قیمتی، حاشیه بازاریابی، گوشت قرمز، ایران
 • حسینی، ایروانی، نیکوکار صفحه 88
  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر سیاست های مختلف حمایتی بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در ایران طی دوره زمانی 85-1368 است. با استفاده از معیار ضریب تغییرات کادی و دلا واله (1CCV) میزان نوسانی که هر یک از سیاست های حمایت از تولید کننده(حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده های کشاورزی، بیمه محصولات و تسهیلات ارزان قیمت) بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که درصد تغییرات ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در اثر اجرای سیاست های حمایت از قیمت بازاری، یارانه تسهیلات، یارانه انرژی، دارو و واکسن، بیمه و مجموع سیاست های حمایتی کاهنده بوده و تنها اثر سیاست های حمایت از قیمت بازاری و بیمه برکاهش ریسک درآمدی معنی دار بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست حما یت از تولیدکننده، ریسک درآمدی، معیار CCV، گوشت مرغ، ایران
 • اسدی، کلانتری، انصاری اردلی، رحیمیان، محمدی صفحه 98
  هدف این پژوهش، بررسی اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی در شهرستان اردل استان چهارمحال وبختیاری بود که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 171 واحد پرورش ماهی بود که تعداد 75 واحد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود که همه ی پرورش دهندگان را مردان تشکیل می دهند و حدود 30 درصد آنان بیسواد می باشند. نتایج نشان داد که گسترش صادرات وافزایش درآمد پرورش دهندگان از مهم ترین اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی به شمار می روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، اثرات اقتصادی در قالب هفت دسته به ترتیب اهمیت شامل بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی، بهبود وضعیت اشتغال، بهبود وضعیت صادرات، بهبود درآمد، بهبود زیرساخت ها و جذب توریسم، بهبود تقاضا و گسترش نوآوری قابل طبقه بندی شدند که اثر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی به عنوان مهم ترین اثر اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شناسایی گردید.
  کلیدواژگان: پرورش ماهی، اثرات اقتصادی، آبزی پروری، شهرستان اردل
 • سلامی، شهبازی صفحه 108
  در این مطالعه الگوی «سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی» که شکل تعمیم یافته الگوی سیستم تقاضای مخارج خطی است و بر خلاف الگوی دوم امکان بررسی وجود رابطه غیر خطی بین درآمد و تقاضا را فراهم می کند، برای تبیین رفتار مصرفی خانوار های ایرانی از سبد مواد خوراکی که شامل گوشت گاو، گوسفند، مرغ و ماهی، سیب، پرتقال و شیر برای دوره 1354-1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که کشش درآمدی تقاضا با سطح درآمد سرانه (مخارج) رابطه غیر خطی دارد و این وضعیت در هر دو حالت الگوی مقید و نامقید صادق است. بر این اساس، سیستم تقاضای مخارج خطی که تا کنون بطور گسترده ای در مطالعات تجربی استفاده می شود می تواند منجر به محاسبه کشش های درآمدی غیر واقعی و برداشت های سیاستی نادرست شود. براساس الگوی سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی کشش درآمدی برای گوشت گاو و گوسفند کمتر از یک، برای سیب برابر یک و برای شیر، گوشت ماهی و مرغ بالاتر از یک می باشد. براین اساس، گروه آخر جزء کالاهای لوکس و گروه اول جزء کالاهای ضروری می باشند.
  کلیدواژگان: سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی، مواد خوراکی، کشش درآمدی، ایران
|
 • A. A., E. M., S. M Page 1
  This research was designed to identify the role of ICT in intrapreneurship development in Iranian Agricultural Extension Organization and was implemented as a correlation research. The Statistical population of the study was consisted of 2768 extension employees in Iran, One out of each six regional groups of Provinces. (N= 25) was randomly selected and 250 extension workers were randomly selected from theses six provinces based on Cochran’s sampling methodology. The Research instrument consisted of three parts in Likert scale. The Validity of the questionnaire was analyzed and reliability coefficient was calculated for the questionnaire using Cronbach's alpha ratio of α = 0.88 for the first, α = 0.92 for the second and α = 0.96 for the Tertiary part. These amounts show that questionnaire has a high ability for data gathering. Factor analysis was major statistical method. The gathered data have been analyzed by SPSS15 software. The results showed that from among variables of ICTs related to intrapreneurship development, “managerial support of advanced technology in organization” was at the first priority and “development and Variety in accomplish of activities through more interaction with clients through organizations ICT” located at Last priority in current agricultural extension organization. By use of factor analysis technique, ICTs variables related to intrapreneurship development with regarded to their natures were Shorten to four factors, consisted of, organizational and information content, infrastructure and educational, strategic and individual factors. These 4 factors express 79.83% of the total variances of the variables. 20.17% of Remainder variance is related to the factors or variables which have not been seen in this research. The results of research showed that managerial supports of ICT, development of staffs competency and skills, Plat for ICT in organization and encourage staffs for enhancement of their skills in this case.
 • M. Zibaei, Z. Mazaheri Page 11
  Government size plays a vital role in the economic development process. Therefore, in this study, the existence of a non-linear relationship between government size and economic growth was investigated using the two-sector production function developed by Ram (1986). The data, covering 44 years (1961-2005), were collected from the Iranian Economic Information Center. Two classification of government size are examined as threshold variables. The results indicated that current government size in Iran has passed over the optimal government size. Thus, the government expenditure share in gross domestic product should be decrease. Also the existence of a non-linear effectiveness of government size was recognized
 • M. Mazhari, F. Rahmani Page 21
  This survey tries to use of competitive advantage analysis of agricultural productions with shift share method. To arrive this target used of official published statistics in ten years priod (1374-1384) were used. The Results explained North khorasan has competitive advantage in onion, melon, tomato and grape production. Also in this survey, appointment potentials of low plant surface production with using of expert viwes and on the basis of Delphi model. The Result of delphy model explained North khorasan has competitive advantage in forage, vegetables, colza, visor, sesame, nectarine, peach, saffron and pharmaceutical plant poduction.
 • S. Ghasemi, E. Karami Page 28
  Pesticides, despite their known toxicity, are widely used in developing counties. Evaluating the patterns of their use would be interesting to assess the appropriateness of adequate intervention. In this study, the attitudes associated with pesticides use and exposure were evaluated among greenhouse workers, in Fars province. A standardized quastionnaire was completed by 91 greenhouse workers. The average age of the sample was 31 years and 16.5 % were illiterate. They were divided to three groups: greenhouse labours, managers, and labours-managers. Although the majority of respondent considered pesticides to be harmful for human health and environment, pesticides were used without adequate precaution and, control, mainly, due to lack of knowledge regarding alternative ways to control pests and deseases. Personal experience was the main source of information. The results indicated that special educational programs, legislation promoting the use of safer pesticides, introduction of integrated pest management are necessary to decrease harmful effects of pesticide among greenhouse workers in Fars.
 • M. Ghorbani, F. Jafari Page 41
  Using Tobit model, this study investigated factors affecting on crop risk frequency of farmers in the North Khorasan province. Data was collected through interviewing 120 farmers of North Khorasan province in 2008. Results showed that age, farm ownership and off farm employment affected frequency of risk negatively. Non-agricultural activity, participating in a crop supervisory plan and risk frequency of last year had positive and significant effect on frequency of risk. Age, risk frequency of last year and non- agricultural activity had the most elasticity on frequency of risk, respectively. With respect to result, creation and development agricultural margin employment, e.g. the food processing industry in village, re-training of supervisors to risk terms and management of it, especiall yawareness of crop risk profile and transfer of it to farmers as suggestion introduced.
 • M. Manager, S. Koochakzadeh Page 49
  To get ride of fragile and unsustainable single product export, a comprehensive knowledge of export potential and comparative advantage is required. Agricultural products can be considered as a suitable target for this purpose. For more efficient planning for agricultural products export, proper forecasting is necessary. To achieve this goal, two methods were used and compared. First, an autoregressive integrated moving average (ARIMA) and second, artificial neural networks. For this purpose, the data were received from customhouse from 1961-2006. The data from 1961- 2002 were used for modeling and the last 4 years, were used for examination of forecasting power. Results indicated that artificial neural networks radial basis was more efficient in comparison with other neural networks methods and ARIMA for forecasting the quantity of agricultural products export. Finally, the quantities of agricultural products export forecasted for 2007-2011 by artificial neural networks radial basis.
 • M. Tabaraee, M. Hassannejad Page 59
  The aim of this study was to assess the affects of agricultural extension programs on the promotion of the efficiency, knowledge and technical expertise of farmers. The study also aimed to analyze the factors affecting the acceptance of agricultural extension programs with regards to process of agricultural development. A survey consisting of 137 samples was conducted between wheat farmers in Mashhad. The data was collected and statistically analyzed. The LOGIT model was used to study the factors affecting the acceptance of agricultural extension programs between farmers. The results show that agricultural extension promoted the practical and technical knowledge of farmers, which in turn resulted in increased profits in both wheat production in dry-land farming and irrigated systems. The acceptance of agricultural extension programs had positive influences on farmerُ s actions, views and effeciency. The resultes of the LOGIT model show that there are several factors that reduce the acceptance of agricultural extension programs between farmers. These factors include: age, number of childeren, distance of their home village from the city and their satisfaction in agricultural job and perimeter of their village. In contrast, production, ownership of their land and use of new information and technologies all had a positive affect on the acceptance of agricultural extension programs.
 • A. Karbasi Manager, F. Rastegari Pour Page 69
  In this study the comparative advantage of wheat in Sistan was investigated by using DRC index and policy analysis matrix (PAM) during 2006-2007. Data were collected from Zabol Agri-Jahad organization and annual foreign trade database. The NPC index showed that there was an indirect tax on producers in all sectors. EPC index represented that there were nonsupport of input and output market in the center sector, but showed effectiveness of government intervention in Miankangi and Poshtab sectors. The NSP index were negative in all sectors. Result supports this idea that Sistan has not comparative advantage in wheat production. But increase in yield, decrease in production cost and improve in cropping pattern are approaches for usefulness of wheat production in Sistan region.
 • H. Shahbazi, M. Kavoosi Kelashemi, Gh. R. Peykani, A. Abbasi Far Page 87
  Marketing element’s contrastive behaviors toward price risk had considerable effect on marketing margin in a way that transferring increase in price to final consumer, reduces purchasing power and so consumption amounts of consumers. Present study evaluated effective parameters on marketing margin in 2 level of ranch-processing and processing- retail of beef and lamb with consideration of risk effect and risky behavior and also demand and supply sides variables from 1997 - 2003. The Results revealed that, Also, elasticity of price risk variable (price fluctuation) in slaughterhouse and retail levels respect to farm-slaughterhouse and slaughterhouse-retail marketing margin for beef, equal to 0.51 and 1.78, respectively and for lamb obtained 0.03 and 0.54.
 • S.S. Hosseini, S. Eravani, A. Nikoukar Page 88
  Main objective of this paper is the investigation the effect of support policies of government on income risk of poultry producers in Iran for the 1989-2006. CCV index was used to investigate amount of variation that cause each support policies (market price support, support of agricultural inputs, outputs insurance) on income risk variation of producers. The results of this study showed that percentage of index risk variation is decreased because of market price support, insurance, energy subsidy and total support policies. In addition, results showed just the effect of price supports and insurance subsidy on income risk is significant.
 • A. Asadi Asadi, Kh. Kalantari Kalantari, A. Ansari Ardali, M. Rahimian, Y. Mohammadi Page 98
  The main purpose of this research was the analysis of economic effects of fish farming pools establishment in Ardal county of Chaharemahal and Bakhtiyari province. This research was a sort of survey search measure and a questionnaire was compiled for collecting of data. Statistical society of this study was included of 171 fish farming units that 75 units were chosen by random sampling method. The results showed that all of producers are men and about 30 percents of them are illiterate. Also according to results of study, development of export and increasing of Farmers income is the most important economic effect of fish Farming establishment. Finally the results of factor analysis revealed that the economic effects were classified into 7 factors that these factors respectively to their importance were included of: improvement of investment in agricultural and non-agricultural section, improvement of employment situation, improvement of export, improvement of income, improvement of substructure and tourism attraction, improvement of demand and innovation expansion. In total, improvement of investment in the agricultural and non-agricultural section was recognized as the most important economic effect of the fish farming pools establishment.
 • H. Salami, H. Shahbazi Page 108
  In this study the AIDADS which is a generalization of Linear Expenditure System (LES) and in contrast to the latter model allows the presence of nonlinear relationship between demand and consumption expenditure is applied to the Iranian consumption data on beef, lamb, broiler, fish, milk, apple and orange for period 1976-2006. Results indicate that, income elasticity, derived from both restricted and unrestricted models, has a nonlinear relationship with per capita income (expenditure). Thus, LES which is widely used in empirical studies may results in an unrealistic elasticities and inappropriate policy implication. Results based on the estimated AIDADS reveal that income elasticity for beef and lamb are less than one, for apple is equal one, and for milk, fish and chicken are more than one. Therefore, the latter group of commodities is considered to luxury, while that of the first group is necessary.