فهرست مطالب

تعاون و کشاورزی - شماره 203 (اردیبهشت و خرداد 1388)
 • شماره 203 (اردیبهشت و خرداد 1388)
 • 148 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/02/08
 • تعداد عناوین: 9
|
 • کمال کوهی صفحه 1
  اعتلای تعاونی ها در گرو تقویت بنیان شرکتهای تعاونی و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه تعاونی ها و فرهنگ وابسته به ان و به دنبال آن شناسایی راهکارهای موثر برای اشاعه فرهنگ تعاون و تغییر نگرشهای مردم خواهد بود.این تحقیق نیز با هدف تقویت فرهنگ تعاون،تحلیل نگرش مردم در مورد تعاونی ها و مشارکت مردم برای ایجاد شرکتهای تعاونی در سطح استان آذربایجان شرقی به صورت پیمایشی انجام شده است.جامعه اماری تحقیق حاضر را شرکتهای تعاونی،اتحادیه ها و ساکنان شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در برمیگیرد.ابزار اندازه گیری،پرسشنامه بوده و اطلاعات لازم به روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی و سیستماتیک از 442 نفر گرد آوری شده است.
  نتایج نشان میدهد که 65 درصد جمعیت استان تمایل به تشکیل شرکتهای تعاونی دارند و راهکارهایی مانند حمایتهای مالی از تعاونی ها در بدو تاسیس،تقویت توانایی های علمی و آموزشی کادر نیروی انسانی تعاون،عملکرد مناسب و مطلوب تعاونی ها،ارائه خدمات مطلوب و تولید کالای با کیفیت،پایبندی به اصول تعاونی و تسهیل شرایط پیوستن مردم به نهضتهای تعاونی در الویت قرار دارند.
  کلیدواژگان: فرهنگ، نگرش، مشارکت، تعاون، تعاونی، آذربایجان شرقی
 • لیلا یزدان پناه، فاطمه صمدیان صفحه 19
  این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و در آن سعی شده است که عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های صنایع دستی در شهر کرمان بررسی شود.جامعه آماری تحقیق شامل 10 شرکت تعاونی فعال موجود در شهر کرمان در سال 1386 بوده است.
  بر اساس نتایج تحقیق،70 درصد تعاونی های مورد بررسی کاملا موفق،16.7 درصد تا حدودی موفق و تنها 13.3درصد ناموفق ارزیابی شدهاند. همچنین از بین متغیرهای مستقل مورد بررسی،مواردی نظیر نگرش اعضا نسبت به رعایت اصول تعاونی،برگزاری دوره های کاراموزی و شرکت مداوم اعضا در این دوره ها،همکاری و حمایت نهادهای مختلف،تشکیل مجمع عمومی و رعایت تصمیمات گرفته شده در مجمع،تهیه به موقع مواد خام و همچنین ارائه پاداش مادی و غیر مادی به اعضا با متغیر وابسته تحقیق(موفقیت تعاونی های صنایع دستی)رابطه معنی داری داشتند.
  کلیدواژگان: شرکتهای تعاونی، صنایع دستی، میزان موفقیت
 • زهرا فرشادفر صفحه 35
  این تحقیق با هدف بررسی بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی استان کرمانشاه انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و اعضای شاغل در شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی یعنی 179 نفر، در سال 1384 است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند.این تحقیق از دو مرحله اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی (با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس) و شناسایی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی (به وسیله روش کروسکال والیس) و نیز مقایسه میزان اثر متغیرها(آزمون مقایسه چندگانه) و تعیین همبستگی میان متغیرها(ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن)تشکیل شده است. نتایج نشان میدهد که بهره وری نیروی کار منفی و مقدار آن برابر با -.46 میباشد. همچنین 7 عامل آموزش، انگیزه و ابتکار،وجدان کاری،مدیریت،قانون مداری و نظم،صرفه جویی و نظام مناسب پرداخت بر بهره وری نیروی انسانی موثرند.
  کلیدواژگان: بهره وری نیروی انسانی، تعاونی کشاورزی، تعاونی صنعتی، کرمانشاه
 • عبدالعلی لهسایی زاده صفحه 49
  قدرت به عنوان وسیله ای در دست مدیریت روستا،پدیده ای کاملا پویاست.تاریخ معاصر روستاهای ایران نشان میدهد که قدرت در نقش یک پدیده کنترل کننده امور روستایی،در سه مقطع زمانی به شکلهای مختلف اعمال شده است.
  در دوره پیش از اصلاحات ارضی341،قدرت در جهت حفظ منافع مالکانفبه کدخدایان تفویض شد. در واقع در این مقطع،کدخدایان ابزار حفظ نظم در روستاها بودند.در دوران بین اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی 1357، با فروپاشی قدرت بزرگ مالکان د رایران،پدیده کد خدایی کمرنگ و به شکل دهبان و نمایندگی دولت در روستا درآمد.دهبان در حکم یک نماینده رسمی،مجری اوامر دولت در روستا بود.پس از انقلاب اسلامی،متاثر از جو انقلابی،نهاد جدیدی در روستاها تحت عنوان شورای اسلامی روستا به وجود امد که کنترل نظم در روستاها را بر مبنای قدرت مشارکت مردمی مطرح کرده است.
  مقاله حاضر به این نتیجه رسیده است که حفظ نظم روستایی در هر سه دوره مشکلات خاص خود را داشته و امروز نیز روستاهای ایران با وجود دارا بودن نهادی رسمی برای مدیریت روستا از یک خلا مدیریتی رنج می برند. انچه میتواند راه حل این معظل اجتماعی باشد،پیوند زدن نهاد کنترل روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است.
  کلیدواژگان: مدیریت روستایی، مدیریت مشارکتی، جامعه روستایی، دهیار
 • مسعود بیژنی، غلامرضا خادمی پور صفحه 69
  سازماندهی ارگانهای مختلف در یک نظام باز و تعاملی امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.یکی از ابعاد بحث براگیز این فرایند در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان «کوچک کردن اندازه دولتها»بیشتر از سایر ابعاد آن مورد بحث و مجادله واقع شده است:زیرا نظر غالب بران است که واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به مردم (خصوصی و تعاونی)موجب رشد اقتصادی و کارایی این امور در کشورها شده است.از سوی دیگر تجربیات موجود نشان میدهد که تعاونی ها در این زمینه توانسته اند در سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده،متفرق و به ظاهر اندک سهم عمده ای به خود اختصاص دهند.
  این پژوهش کاربردی-گذشته نگر،با هدف شناسایی و تفکیک فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون و همچنین تعیین تمایل آنها در استان خوزستان صورت گرفته است.بر اساس اصول 3،29 و30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی می توانند مطابق مقررات و ضوابط ماده 88(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)اقدام به کاهش تصدی دولت کنند.یافته های این پژوهش نشان میدهد که اکثر ارگانها مایلند فعالیتهای خدماتی و عمومی خود را به بخش تعاون واگذار نمایند و فعالیتهای تخصصی خاص خود (حاکمیتی) را راسا اداره نمایند و در مواردی با واگذاری فعالیتها به صورت اشتراکی موافق هستند.
  کلیدواژگان: کوچک سازی دولت، خصوصی سازی، بخش تعاون، استان خوزستان
 • جعفر یعقوبی، جواد قاسمی صفحه 85
  با توجه به اهمیت و جایگاه کارآفرینی،توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان در همه بخشها از جمله کشاورزی ضروری است. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی استان زنجان و ارائه راهکارهایی برای حمایت از آنهاست.این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است.جامعه اماری کلیه کارافرینان بخش کشاورزی استان زنجان(n=64) را در بر گرفته که از طریق شاخصهایی انتخاب شدند.ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه بوده که پس از تایید روایی و پایایی آن به کار گرفته شد.تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزار spss/14 انجام گرفت.
  نتایج به دست امده نشان میدهد بیش از 81 درصد کارآفرینان مورد وطالعه سرپرست خانوارند و اعتماد به نفس،نوآوری،شناسایی فرصتها و داشتن دانش و اطلاعات مهمترین عوامل موفقیت کارآفرینان به شمار می آیند.میزان شناخت پاسخگویان از تعاون(که یکی از راهکارهای حمایت از کارآفرینان است) در حد پایین تر از متوسط قرار دارد.همچنین مهمترین موانع کارآفرینی و اشتغال،تشریفات زائد و فساد اداری است. سرانجام جلوگیری از قانون شکنی،رانت خواری و مشارکت دادن کارآفرینان در فرایندهای اقتصادی مهمترین راهکارهای حمایت از کارآفرینان بخش کشاورزی استان شناخته شدند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، تعاون، کشاورزی، اشتغال
 • کیت وودفرد ترجمه: اصغر بیات صفحه 99
  برای درک بهتر مفهوم تعاونی های«نسل جدید» بهتر از ابتدا نگاهی به تعاونی های «سنتی» بیندازیم،به این دلیل که تعاونی های نسل جدید در پاسخ به محدودیتهای ناشی از تعاونی های سنتی به وجود آمده اند.اگرآن را پاسخی به محدودیتهای تعاونی های سنتی ندانیم،مفهوم تعاونی نسل جدید میتواند تا حدی گمراه کننده باشد.این،مفهومی در حال تصور است و لذا آنچه در 10 سال پیش «جدید» محسوب می شد، ممکن است در حال حاضر «قدیمی»به حساب آید.
  در این نوشتار تمایزی بین تعاونی های نسل جدید و تعاونی های مختلط قائل شده است.این تمایز بین تعاونی های مختلط که اعضا و سرمایه گذارانی با هویت تجاری واحد(تعاونی) دارند و تعاونی های دارای ساختارهای تجاری چندگانه که در آنها سهامداری را همانند بنگاه سرمایه گذار-محور می نگرند و ارزش افزونی و بازار یابی مصرف را بر عهده دارند،صدق میکند.بسیاری از صاحبنظران کلیه این ساختارهای جایگزین را در یک گروه قرار می دهند و انها را با این استدلال که می کوشند تا بر محدودیتهای تعاونی های سنتی غلبه کنند، «تعاونی های نسل جدید» می نامند،هر چند آنها آن قدر با یکدیگر تفاوت دارند که تجزیه و تحلیل جداگانه را می طلبند.
 • برت فایربایرن ترجمه: حامد محمدی صفحه 115
  شرکتهای تعاونی موسساتی برای ارائه خدمات اقتصادی به اعضای خود هستند.به لحاظ نظری،در دوران معاصر شکل گیری این موسسات در کلیه بخشهای اقتصادی و در هر زمان و با هر موقعیت اجتماعی امکان پذیر است،ولی تاکنون این امر عملا تحقق نیافته است.زیرا از نظر تاریخی،رشد و توسعه شرکتهای تعاونی در دوره ای خاص و برای فعالیتها و مناطقی خاص صورت گرفته است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد که یکی از انها همکاری بیرونی خود تعاونی ها و ضرورتهای اقتصادی بوده است.در هر کجا که تعداد زیادی از شرکتهای تعاونی ایجاد شده اند،معمولا اگر مقدمات دولتی(جهت تشکیل شرکتهای تعاونی)انجام نشود،نهضتهای اجتماعی به وجود می آیند.البته شایان ذکر است که در بررسی دیدگاه های کنونی نسبت به رشد و پیشرفت شرکتهای تعاونی و نیز در درک صحیح شرکتها از تاریخچه خودشان،اهمیت نهضتهای اجتماعی نادیده گرفته شده است. در کشورهای توسعه یافته که نهضت تعاونی به رشد کامل رسیده است،گرایش شرکتهای تعاونی برای به رسمیت شناخته شدن در جامعه بیشتر می گردد و در این حالت،مفهوم نهضتهای اجتماعی کم رنگ و حتی گاهی فراموش می شود. در کشورهای در حال توسعه،دولت همواره بدون توجه به نهضتهای اجتماعی پیرامون،اقدام به تاسیس شرکتهای تعاونی کرده است.
  برای درک بهتر نقش شرکتهای اجتماعی در تشکیل شرکتهای تعاونی لازم است تاریخچه این شرکتها را با دلالتهای ضمنی مستقیم برای تمام علاقمندان به تاسیس شرکتهای تعاونی جدید یا احیای انواع قدیمی آن،مورد باز نگری قرار دهیم.
|
 • K. Koohi Page 1
  Development of cooperatives requires strengthening of the foundations of cooperative companies, providing the grounds for development of cooperatives and cooperation morals, identifying the effective ways of propagation of cooperation culture and bringing a change to the existing attitudes of the public. This study was carried out in surveying method with the aim of improvement of cooperation morals, making an analysis of public attitude, and their participation for the establishment of cooperatives in eastern Azarbaijan province. Statistical population of this study consisted of cooperatives, union, and residents of the towns in the Eastern Azarbajian province. Measurement means was questionnaire and the information needed was obtained in stratified accompanied by simple and systematic random sampling methods from among 442 persons. The results show that 65% of the population of the province has intention for establishment of cooperatives. They suggest some top priority solutions such as financial support to cooperatives early in their establishment, improvement of scientific capabilities of manpower of cooperatives, optimal performance of the cooperatives, provision of optimal service and production of high quality products, commitment to cooperation principles, and facilitation of the process for joining the cooperatives.
  Keywords: culture, Morals, Attitude, Participation, Cooperative Society, Eastern Azarbaijan
 • L. Yazdan Panah, F. Samadiyan Page 19
  This study was carried out in surveying method and effort was made to consider the elements taking role in the achievement of handicraft cooperatives in the city of Kerman. Statistical universe of this study consisted of 10 cooperative companies acting in Kerman in 2007. According to the results obtained under this research, 70% of the cooperatives studied hereunder had fully successful performances, 16.7% of the cooperatives were to some extent successful, and only 13.3% of these cooperatives were determined to have failed in their activities. Moreover, from among the independent variables studies herein, such aspects as the attitude of members toward the observance of cooperative principles, holding of training courses and regular participation of members in the courses, the cooperation and protection by various foundations, establishment of general assembly and observance of the resolutions passed therein, timely provision of raw materials, and granting of material and immaterial rewards to the members had a significant relation with the dependent variable of this study (the achievement of handicraft cooperatives).
  Keywords: Cooperative Companies, Handicrafts, Achievement
 • Z. Farshadfar Page 35
  This study was carried out with the purpose of assessment of manpower productivity in the cooperative companies of KermanshahProvince. The statistical population included all the staff members of agro-industrial cooperatives i.e.,179 persons in 2005 that were chosen in random-stratified sampling method. The study consisted of two phases that is, measurement of manpower productivity (using Cab-Douglass production function) and identification of the elements contributing to manpower production (by Wallis cross call method), comparison of the effects of variables (multiple comparison test) and determination of the correlation between variables (spearman's correlation coefficient). The results show that manpower productivity is negative and equal -0.46. Moreover, seven elements of training, stimulus and innovation, work commitment, management, legality and discipline, thrift and suitable system of payment contribute to manpower productivity.
  Keywords: Manpower productivity, Agricultural cooperative, Industrial cooperative, Kermanshah
 • A. Lahsaei Zadeh Page 49
  As a means available to rural management, authority is a fully dynamic phenomenon. The contemporary history of Iranian villages indicates that authority and power have, as controlling measures in respect of rural affairs, been practiced in various forms within three distinct time periods. In the period before the land reforms of the year 1962, authority was conferred upon aldermen (chiefs of Villages) in line with the protection of benefits of land owners. Chiefs of villages were in fact the means of establishment and maintenance of an order in villages within the period. Within the period from land reform and the Islamic Revolution of the year 1979, the authority and power that manifested itself in the presence of chiefs of villages began to fade away along with the decline of power of major landlords in Iran and village masters were appointed as official representatives of the government. After the Islamic revolution bow ever, a new foundation was formed in villages that were called Islamic council. Islamic councils have the responsibility of controlling the affairs of villages with the authority that is based on public participation. The present article has concluded that establishment and maintenance of order in rural communities has in all the aforesaid three periods, been involving special problems and in our days also Iranian villages suffer the absence of true management in spite of the presence of an official managerial foundation in each village. The collation to this social problem seems to be the creation of a bond between the rural controlling foundations and the overall structure of the society.
  Keywords: Rural Management, Participatory Management, Rural Community, Chiefs of Villages
 • M. Bijini, Gh.R. Khademi Por Page 69
  It is indispensable to reorganize various organizations in the form of an open system of intercommunicating units. A more controversial aspect of this process in the developing countries is minimization of the governmental engagements. This is because a majority believes that assignment of governmental activities to the public (private and cooperative sectors) has brought economic growth and efficiency in these countries. On the other hand experience shows that cooperatives have played a major role in reorganizing dispersed and seemingly minor forces. This retrospective applied research was carried out with the aim of identification and differentiation of the governmental activities that might be assigned to cooperative sector in Khouzestan province and also with the purpose of assessment of their inclination. According to the articles 3, 29 and 30 of constitutional law of the I.R.I, governmental departments and organizations may take action for minimization of engagement subject to the provisions of article 88 (regulation of part of financial regulations of the government). The findings of this study show that a majority of organizations intend to assign part of their public and administrative activities to cooperative sector and keeping their specific activating (policy determination and sovereignty) within their own domain. In some cases, they approve of common activities as well.
  Keywords: Governmental Engagement, Minimization, Privatization, Co, operative Sector, Khaouzestan Province
 • J. Yaghobi, J. Ghasemi Page 85
  Considering the importance of entrepreneurship and entrepreneurs, it is essential to support them in all sectors, including agriculture. The purpose of this paper was to study the factors that contribute to the success of entrepreneurs in agricultural sector of Zanjan province and to provide solutions for supporting them. As an applied study, it was made in surveying method. The statistical universe consisted of agricultural entrepreneurs in Zanjan (N=94). Questionnaire was developed to collect the necessary data. The date was analyzed using SPSS/14. Based on the results more than 81 percent of entrepreneurs were households. The main effective factors in success of agricultural entrepreneurs were: self confidence, creativity and innovation, positive thinking and capability of opportunities. The results showed that respondents had poor knowledge of regard cooperation laws. Based on the results of the study, the most important solutions for encouraging entrepreneurship in agriculture are prevention of price infraction, rent seeking and bribery, and participation of entrepreneurs in economic processes.
  Keywords: Entrepreneurship, cooperation, Agriculture, employment
 • Keith Wood Ford, Trans: A. Bayat Page 99
  To understand the concept of ‘new generation’ co-operatives it is useful to look first at ‘traditional’ co-operatives. This is because the new generation co-operatives have developed in response to perceived limitations associated with traditional co-operatives. The concept of a new generation co-operative can be somewhat elusive if not seen as a response to the limitations of traditional co-operatives. It is an evolving concept, and what might have been regarded as ‘new’ some ten years ago may now be seen as ‘old’. In this paper a distinction is made between new generation co-operatives and hybrid cooperatives. A distinction is also made between hybrid co-operatives which have members and investors within the one business entity (the co-operative), and multiple business structures where a co-operative holds a shareholding in an investor-oriented-firm (IOF) that undertakes value adding and consumer marketing. Some commentators group all of these alternative structures together as ‘new generation co-operatives’ on the basis that they are all attempts at overcoming limitations of traditional co-operatives. However, although they are sufficiently different to require separate analysis.
  Keywords: New Generation Co, operatives, Conventional Co, operatives, Hybrid Co, operatives
 • Brett Fairbarin, Trans: A. Bayat Page 115
  Co-operatives are enterprises that exist to provide economic services to their members. They could emerge٫ theoretically٫ in almost any sector of the economy and in any time and community setting in modern history. And yet٫ they do not emerge at all times and places: historically٫ the development of co-operatives has been clustered in certain eras٫ in certain fields of activity٫ and in certain regions. There are numerous reasons for this clustering٫ but one of them is external to the co-operatives themselves and their immediate economic concerns. Where large numbers of co-operatives have been created٫ this has usually been due٫ if not to state action from above٫ then to the activities of social movements. The importance of social movements has been neglected both in analysis of current prospects for co-operative development٫ and in co-operatives understanding of their own history. In developed countries with mature co-operative movements٫ co-operative history tends to be institutionalized: the social-movement context is lost or forgotten. In developing countries٫ the state has frequently played a large role and has often attempted to create co-operatives without attention to surrounding social movements or the lack thereof. To appreciate the role of social movements means re-thinking co-operative history ٫ with direct implications for all those interested today in the creation of new co-operatives or in the revitalization of old ones.
  Keywords: Social Movements, Co, operative Development, Co, operative History