فهرست مطالب

پژوهش های زراعی در حاشیه کویر - سال چهارم شماره 1 (بهار 1386)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیمین اسد اللهی، محمد رضا احسانی صفحه 1
  طی دهه گذشته، تولید پنیر به روش اولترافیلتراسیون رشد چشم گیری ایران است. علت اصلی این امر، بهره بالای این روش در مقایسه با روش های کلاسیک است. در پژوهش حاضر،طی سال های 1382 و 1383 از پرمیت تولیدی شش کارخانه مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، خرم آباد و همدان، نمونه برداری و میزان ازت، به اشکال پروتئینی و غیر پروتئینی اندازه گیری گردید. وضعیت میکروبی نمونه ها نیز مطالعه شد. نتایج حاصله نشان دهنده تفاوت معنی دار در نسبت ازت غیر پروتئینی به ازت کل در کارخانجات خرم آباد، تبریز واصفهان است. این نسبت برای سه کارخانه فوق به ترتیب 216/80، 323/66 و 162/50 درصد بوده است. نتایج اندازه گیری شاخص فوق، تفاوت معنی داری را درسطح احتمال 5 درصد بین پرمیت کارخانجات مشهد، شیراز و همدان نشان نداد. بین کارخانه تبریز با کارخانجات مشهد و همدان نیز اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نسبت ازت پروتئینی به ازت کل در پرمیت کارخانجات فوق نشان داد که بین نتایج تابستان 1382 و پاییز همان سال، اختلاف معنی داری وجود داشته است. از سویی بین تابستان 1382 و فصول زمستان 1382 و تابستان 1383 در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی داری ملاحظه نشد. در ارتباط با منطقه تولید ملاحظه شد که کارخانجات اصفهان و خرم آباد به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین میانگین در فصول تحت بررسی بودند. در مورد شاخص فوق، بین کارخانه اصفهان با کارخانجات مشهد، شیراز، تبریز و همدان نیز در سطح 5درصد اختلاف معنی داری ملاحظه گردید.
  کلیدواژگان: پرمیت، اولترافیلتراسیون، ازت پروتئینی، ازت غیرپروتئینی، بهره پنیرسازی
 • قباد عسگری جعفرآبادی، حسن مهربانی یگانه، اردشیر نجاتی جوارمی صفحه 11
  در سال های اخیر استفاده از اطلاعات ژن های عمده شناخته شده به طور مستقیم و یا نشانگرهای مرتبط با آن ها باعث بهبود انتخاب و افزایش دقت آن در دام های اهلی شده است. بدین لحاظ تحقیق حاضردر سال 86-1385 با استفاده از رایانه شخصی در دانشگاه آزاد واحد ورامین انجام شد. در این تحقیق با استفاده از شبیه سازی تصادفی، جمعیتی با ساختار پرورشی گاوهای شیری دارای نسل های متداخل و حضور یک ژن عمده ایجاد شد. ترکیب حالات مختلف توارث ژن عمده (فراوانی های اولیه مختلف، اثرات افزایشی متفاوت و میزان غالبیت) در کنار بزرگی های متفاوت وراثت پذیری پلی ژن ها، جمعیت های گوناگونی را ایجاد می کند که تغییرات واریانس های مختلف ژن عمده، پلی ژنیک، افزایشی کل و فنوتیپی در هریک از ترکیبات بررسی شد. سرعت تغییر هریک از واریانس ها با استفاده از شیب خط رگرسیون آن ها بر روی سال های انتخاب به دست آمد. بزرگی اثر ژن عمده در هریک از ترکیبات به صورت میزان مشارکت آن در واریانس افزایشی کل تعریف شد. ارتباط بین سرعت تغییر واریانس های مختلف با میزان مشارکت ژن عمده نیز مورد بررسی قرار گرفت. رابطه بین سرعت تغییر واریانس های ژن عمده، ارزش های اصلاحی کل و نیز ارزش های فنوتیپی با میزان مشارکت ژن عمده در سطح آماری 5درصد معنی دار بود. ضریب تابعیت سرعت تغییر واریانس پلی ژنیک از میزان مشارکت، معنی دار به دست نیامد. در نتیجه وجود ژن های عمده با اثرات بزرگتر در جمعیت های مشابه، باعث کند شدن تغییرات واریانس وکاهش سرعت ازبین رفتن تنوع می شود.
  کلیدواژگان: شبیه سازی تصادفی، ژن عمده، تغییرات واریانس، گاوهای شیری
 • علیرضا دانشمند، امیر حسین شیرانی راد، قربان نورمحمدی، قاسم زارعی، جهانفر دانشیان صفحه 23
  گیاهان زراعی اغلب در معرض عوامل تنش زای محیطی قرار دارند. در این رابطه، مقدار آب و نیتروژن قابل دسترس،از مهمترین عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی محسوب می شوند.به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات فیزیولوژیک کلزا، آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 1384 انجام شد. در این بررسی، دورقم به نام های زرفام و مدنا در سه رژیم آبیاری(آبیاری پس از 40، 60 و 80 درصد تخلیه رطوبتی خاک) و چهار میزان کود نیتروژنه (صفر،75، 150 و 225 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاهش مصرف آب و نیتروژن مصرفی، باعث بروز تنش شدیدی در این گیاه شد؛ به طوری که سبب کاهش معنی دار عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه گردید که در این رابطه، درصد کاهش تعداد خورجین در بوته نسبت به اجزای دیگر، بیشتر بود. صفات فیزیولوژیکی، شامل هدایت روزنه ای، محتوای نسبی آب برگ، ضریب استهلاک نوری و میزان کلروفیل، در شرایط تنش آبی، کاهش یافت، در حالی که میزان امینو اسید پرولین افزایش معنی داری نشان داد که این افزایش به جهت توان اسمزی بالاتر در شرایط تنش رطوبتی بود. باافزایش نیتروژن مصرفی نیز تمام صفات فیزیولوژیک برگی افزایش معنی داری از خود نشان دادند. در مقایسه دو رقم نیزمشخص شد که رقم زرفام، تحمل بیشتری جهت شرایط کم آبی و نیز مقادیر کم نیتروژن مصرفی داشت که دلیل آن، امر بالاتر بودن صفات فیزیولوژیک، از قبیل همچون هدایت روزنه ای، محتوای نسبی آب برگ، میزان کلروفیل و ضریب استهلاک نوری و پرولین تولیدی در شرایط تنش آبی و نیتروژن مصرفی بود. از طرفی، پتانسیل تولیدی این رقم نیز در شرایط آبیاری نرمال و مقادیر بالای نیتروژن مصرفی بیشتر بود.
  کلیدواژگان: کلزا، تنش آب، نیتروژن، عملکرد، اجزای عملکرد، ضریب استهلاک نوری، پرولین، هدایت روزنه ای
 • پورنگ کسرایی، محمد نصری، منصوره خلعتبری، حمیدرضا توحیدی مقدم، احمد ذاکری محمدآبادی صفحه 47
  به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تاریخ برداشت (T1: شروع مرحله زرد شدن، T2: یک هفته پس از مرحله T1، T3 دو هفته پس از مرحله T1) بر سه ژنوتیپ کلزا (SLM046، Zarfam، Hyola -42) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی واحد ورامین، اجراشد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ های مورد بررسی، از لحاظ تعداد غلاف در بوته، دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن و شاخص برداشت، اختلاف معنی داری داشتند. هیبرید Hyola-42 با میانگین عملکرد 3670 کیلوگرم در هکتار نسبت به ژنوتیپZarfam با میانگین 3/2732 کیلوگرم در هکتار، 5/25 درصد، برتری داشته است. زمان برداشت بر روی تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، درصد روغن، عملکرد دانه و روغن و شاخص برداشت در سطح 1 درصد اختلاف معنی دار داشت. بالاترین عملکرد دانه از تیمار T2 (یک هفته پس از شروع مرحله زرد شدن)، با میانگین 3644 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه، از تیمارT3(دو هفته پس از شروع مرحله زرد شدن) با متوسط 2760 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. به دلیل رسیدگی بیش ازحد غلاف ها و مواجه شدن با بادهای شدید، تیمار T3 دچار ریزش غلاف و بذر با میانگین12 درصد شد که متعاقب آن، عملکرد دانه نیز در تیمار T3 نسبت به تیمارT2، 24 درصد کاهش نشان داد. تاریخ برداشت، درصد روغن را در دو کلاس آماری قرار داد. درصد روغن در تاریخ برداشتT2 وT3 به ترتیب با میانگین 5/43 و 25/43 درصد، در رتبه اول و تیمار T1 با متوسط 4/41 درصد، در رتبه آخر قرار گرفت. اما با توجه به کاهش عملکرد دانه در تاریخ برداشت سوم، عملکرد روغن نیز به شدت کاهش پیدا کرد و از حداکثر عملکرد روغن در تاریخ برداشت دوم، با متوسط 9/1577 کیلوگرم در هکتار به حداقل 5/1206 کیلوگرم در هکتار در تاریخ برداشت سوم رسید. اثر ساده ژنوتیپ ها بر عملکرد روغن، معنی دار بود. ژنوتیپ Hyola -42با میانگین 95/1586 کیلوگرم در هکتار، در کلاس آماری aو ژنوتیپZarfam با متوسط 7/1156 کیلوگرم در هکتار، در کلاس آماری C جای گرفت. با توجه به نتایج اثرات متقابل تیمارهای مورد بررسی به لحاظ نتایج حاصل از عملکرد دانه و روغن و درصد روغن، ژنوتیپHyola – 42 و تاریخ برداشت دوم، قابل قبول بوده و می تواند کمک شایانی در حل مساله برداشت منطقه نماید.
  کلیدواژگان: کلزا، ژنوتیپ، تاریخ برداشت، عملکرد دانه و روغن، درصد روغن
 • لیلا ناطقی صفحه 57
  روغن کانولا با توجه به این که حاوی مقادیر کمی اسید چرب اشباع شده و مقادیر بالایی اسید چرب غیر اشباع است و در طی مراحل تصفیه هم بخش عمده ای از آنتی اکسیدان های طبیعی خود (توکوفرول ها) را از دست می دهد، نسبت به سایر روغن ها بیشتر در معرض فساد اکسیداتیو قرار می گیرد. لذا در این تحقیق سعی شده است اثر 5 نوع آنتی اکسیدان طبیعی (گریندوکس 596، توکوفرول 50، عصاره آکلیل کوهی، گریندوکس 1021و آسکوربیل پالمیتات) و نیز با توجه به گسترش روز افزون استفاده از آنتی اکسیدان های مصنوعی در ایران، اثر دو نوع آنتی اکسیدان مصنوعی، شامل پروپیل گالات و ترشیا بوتیلیتد هیدروکوینون(TBHQ) بر زمان ماندگاری روغن کانولا، بررسی و بهترین آنتی اکسیدان طبیعی که می تواند اثری مشابه آنتی اکسیدان های مصنوعی (از لحاظ پایدار کردن روغن کانولا) داشته باشد، به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های مصنوعی که در حال حاضردر کارخانجات استفاده می شود، معرفی گردد و بهترین شرایط نگهداری روغن نیز تعیین شود. برای این منظور درسال 1383 در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ایران، میزان بهینه هر آنتی اکسیدان توسط رنسیمت به شرح زیر تعیین شد:گریندوکس596 (ppm1000)، توکوفرول50 (ppm400)، عصاره آکلیل کوهی(ppm400)، گریندوکس1021(ppm600)، آسکوربیل پالمیتات(ppm400)، پروپیل گالات (ppm100)، TBHQ (ppm100). سپس آنتی اکسیدان ها در میزان بهینه به روغن کانولای RBD همراه با بتا کاروتن وبدون بتا کاروتن اضافه شدند و پایداری نمونه ها تحت شرایط مختلف نور- تاریکی- قفسه(نورغیرمستقیم) و آون توسط سنجش میزان پراکسید طی زمان3 ماه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون ها نشان داد که بتا کاروتن در شرایط آون و تاریکی وUV، اثر معنی داری برافزایش مقاومت روغن ندارد ولی در شرایط قفسه، اثر کاملا معنی داری برافزایش مقاومت روغن دارد و در شرایط نور مستقیم هم به عنوان پرو اکسیدان عمل می کند. ضمنا در شرایط تاریکی، آسکوربیل پالمیتات نسبت به سایر آنتی اکسیدان ها اثرمعنی داری را در پایداری روغن کانولا نشان داد و در شرایط نور، G1021 نسبت به سایر آنتی اکسیدان ها اثر معنی داری را در پایداری روغن نشان داد. این امر نشانگر آن است که AP و توکوفرول با هم (G 1021) اثر مطلوب تری بر پایداری روغن کانولا دارند و قادرند حساس کننده ها را بهتر از سایر آنتی اکسیدان ها به دام اندازند. در بقیه موارد، قوی ترین آنتی اکسیدان، TBHQ و بعد از آن، AP شناسایی شد. بقیه آنتی اکسیدان ها تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، روغن کانولا، فساد اکسیداتیو، پایداری، بتاکاروتن
 • علی نوبخت، محمود شیوازاد، محمد چمنی، علیرضا صفامهر صفحه 69
  این آزمایش جهت ارزیابی اثرات سطوح مختلف توازن الکترولیت های جیره (سدیم+ پتاسیم کلر) بر عملکرد و کیفیت پوسته تخم مرغ مرغان تخم گذار در شرایط حرارت بالا و حرارت معمول در مرحله دوم تخم گذاری در دو سالن جداگانه و در هر سالن با تعداد 256 قطعه مرغ تخم گذار سویه های- لاینW- 36 ازسن 55 تا 65 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. جیره های مورد استفاده دارای سطوح الکترولیتی 0، 120، 240 و 360 میلی اکی والان در کیلو گرم بودند که با استفاده از مقادیر مختلف نمک طعام، بی کربنات سدیم، بی کربنات پتاسیم و کلرید آمونیوم فرموله گردیدند. عملکرد مرغ ها در شرایط حرارت بالا و حرارت معمول، تحت تاثیر سطوح توازن الکترولیتی جیره های غذایی قرار نگرفت. در رابطه با کیفیت پوسته تخم مرغ در شرایط حرارت بالا، وزن مخصوص، وزن پوسته، ضخامت پوسته و وزن واحد سطح پوسته و در شرایط حرارت معمول، وزن پوسته و ضخامت آن، تحت تاثیر معنی دار سطوح مختلف توازن الکترولیتی جیره های غذایی قرار گرفت (05/0>P). با افزایش سطوح الکترولیتی جیره ها از 120 تا 360 میلی اکی والان در کیلو گرم، صفات مربوط به کیفیت پوسته در اغلب موارد بهبود یافتند. در نتیجه، افزایش توازن الکترولیتی جیره ها به 360 میلی اکی والان در کیلو گرم در شرایط حرارت بالا و حرارت معمول در مرحله آخرتخم گذاری می تواند کیفیت پوسته تخم مرغ را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: توازن الکترولیت، حرارت بالا، مرغ تخم گذار
 • احمدرضا عمانی، محمد چیذری، محمد صادق صبوری صفحه 79
  هدف اساسی پژوهش حاضر تعیین نیازهای آموزشی و تحلیل دانش فنی گندمکاران استان خوزستان پیرامون مراحل تولید گندم می باشد. روش تحقیق توصیفی و همبستگی بوده است. گندمکاران استان خوزستان که در سال 1380 به کشت گندم آبی پرداخته بودند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شداند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سه شهرستان اهواز، بهبهان و دزفول انتخاب شده و نمونه های مورد نظر از بین آنها انتخاب شداند(5529= N، 359= n). نتایج اصلی این تحقیق که در سال 1380انجام شده است، نشان می دهد که بین سطح سواد، زمین زیر کشت گندم، عملکرد محصول، مشارکت اجتماعی، درآمد حاصل از محصول، کل زمین تحت مالکیت، سطح مکانیزاسیون، میزان شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی و میزان استفاده از کانال های ارتباطی با سطح دانش فنی پیرامون مراحل تولید گندم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین متغیرهای مستقل سطح سواد، درآمد حاصل از محصول، مشارکت اجتماعی، عملکرد محصول، میزان مشارکت در فعالیت های آموزشی و ترویجی، سطح زمین زیر کشت به طور تعاملی 78% تغییرات متغیر وابسته سطح دانش فنی گندمکاران را تبیین می نمایند.
  کلیدواژگان: گندم، ترویج، دانش فنی، نیازهای آموزشی
 • بهزاد ثانی، محمد نصری، منصوره خلعتبری صفحه 87
  به منظور بررسی رژیم آبیاری در ژنوتیپ های کلزا بر اساس محتوای نسبی آب برگ (RWC) آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با دو عامل زمان آبیاری بر اساس محتوای نسبی آب برگ (30%، 50% و 75% RWC) و ژنوتیپ های کلزا Hyola-42، 46-SLM و Zarfam در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار- شهر قدس اجرا شد. یادداشت برداری های لازم در مورد عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و شاخص سطح برگ انجام شد. براساس نتایج آزمایش، عملکرد ارقام متفاوت بود؛به طوری که رقمHyola-42 و Zarfam با متوسط Kg/ha 2335و Kg/ha 6/1136 به ترتیب بالاترین و کمترین عملکرد دانه را داشتند. اثر رژیم آبیاری نیز بر این صفت معنی دار گردید. بالاترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری بر اساس 50% RWC با متوسط Kg/ha 6/2020 و کمترین آن ازتیمار آبیاری بر اساس 30% RWC با متوسط Kg/ha 1309 مشاهده شد. زمان آبیاری بر تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه،موثر و اختلافات از لحاظ آماری در سطح 1 درصد معنی دار بود. این صفات در تیمار آبیاری بر اساس 50% RWC به ترتیب با متوسط 9/160تعدادغلاف در بوته و متوسط35/4 گرم بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند. درصد روغن در بین 3 رقم تحت آزمایش، اختلاف معنی داری نداشت. اما اعمال رژیم آبیاری بر اساس محتوای نسبی آب برگ باعث کاهش درصد روغن از 9/41 درصد در تیمار آبیاری بر اساس 50 % RWCبه 6 /37 درصد در تیمار آبیاری بر اساس 30%RWC گردید. اما عملکرد روغن در بین ارقام و سطوح آبیاری در سطح1 درصد معنی دار شد و رقم Hyola-42 با متوسط Kg/ha 6/952 بیشترین مقدار و رقم Zarfam با متوسطKg/ha 1/446 کمترین میزان را به خود اختصاص داد. تیمار آبیاری نیز بر عملکرد روغن تاثیر داشت و مقدار این صفت از Kg/ha 05/847 در تیمار آبیاری بر اساس 50%RWC به Kg/ha 1/492 در تیمار آبیاری بر اساس30 % RWCکاهش یافت. در نهایت رقم Hyola-42وتیمار آبیاری براساس 50%RWC مناسب منطقه تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: کلزا، زمان آبیاری، محتوای نسبی آب برگ، رقم
|
 • S. Asadollahi, M.R. Ehsani Page 1
  Over the past decade, cheese making by using ultrafiltration technique significantly increaied in our country. The main reason for this success is the higher yield of this system as compared with the classical methods. In this study during " condacted 1382-1383" samples of the permeates of six cheese making plants mashhad, Isfahan, Shiraz, Tabriz, Khorram Abad and Hamedan were takenand the different types of nitrogen non protein and protein nitrogens. were The results showed a significant difference of the ratio of non protein nitrogen to total nitrogen in Khorram Abad, Tabriz and Isfahan plants. These rates were 80.216, 66.323 and 50.162 percent respectively. Other related results showed no significant differences in the permeates of Mashhad, Shiraz and Hamadan plants. no significant difference was observed among the results from Tabriz plant with Mashhad and Hamadan plants. The ratio of the protein nitrogen to total nitrogen in the permeates of different plants showed that the season factor has been important too and in summer 1382, the difference of above factor was significant with the autumn of the same year. Also, nu significant difference was observed between summer of 1382 with winter 1382 and summer of 1383 at the 5% level. In relation to the difference of above index based on production area, it was found that Isfahan factory (plant) had the highest and Khorramabad factory had the lowest means during under investigation the seasons.We observed a significant difference (P< 0.05) between Isfahan factory with Mashhad, Shiraz, Tabriz and Hamedan factoies
 • G. Asgari Jafarabadi, H.Mehrabani, A.Nejati Javaremi Page 11
  Intense selection for quantitative traits has recently led to the unexpected appearance of new genes with major effects. The information of such genes or their linked markers can increase the accuracy of selection. In this research a population of dairy cattle with overlapping generations in presence of a major gene was generated. This research was completed between years 1385 and 1386 in Varamin Azad University, using personal computers. Different modes of major gene inheritance (different initial frequency of favorable allele, different magnitude of additive effect and various degree of dominance) in addition to different values for polygenic heritability lead to various combinations. The changes of some variances (major gene, polygenic, total additive and phenotypic variance) were investigated in each combination. The speed of these changes was calculated by the regression coefficient of changes over a 20- years period selection.. The magnitude of major gene’s effect was shown as the level of its contribution to total additive variance. The relation between speed of changes and level of contribution was studied. Speed of changes in major genes variance, total additive variance and phenotypic variance was regressed significantly over the level of contribution. But this relation was not significant for the polygenic variance. As a conclusion, the existence of major genes with large effects in such populations leads to reduced rate of changes in variance and lack of diversity.
 • A.R. Daneshmand, A. H. Shirani- Rad, G. Nour- Mohamadi, Gh. Zarei, J. Daneshian Page 23
  Plants are mostly exposed to environmental stresses. Water and nitrogen availability are two major factors for crop production under different conditions. In order to determine the effects of water deficit and different nitrogen rates on yield, yield components and physiological traits in rapeseed, a field experiment was conducted using a factorial split-plot in randomized complete block desing in 2005 growing season. In this study, two varieties (Zarfam and Modena) in three water regimes(irrigation after 40,60 and 80 percent evacuation of soil water) and four nitrogen rates (0,75, 150 and 225 kg/ha) were studied. Results showed that decreasing soil water and nitrogen rate, caused intensive stress, that caused significant decrease in yield and yield components, that in this case, decreasing the pods in plant was greater than the other components. Physiological traits like stomatal conductance, leaf relative water content, light extinction coefficient and chlorophyll content decreased in water deficit condition, whereas the proline content increased significantly, that this increase was for higher ability of osmotic adjustment in water deficit condition.By increasing the nitrogen rate, all of the physiological traits showed significant increase too. By contrast the two variety, defined that the zarfam had a high tolerance to water deficit condition and lower nitrogen consumption, that the reason of these were higher physiological traits such as stomatal conductance, leaf relative water content, chlorophyll, light extinction coefficient and proline in water deficit and nitrogen consumption conditions. Also, this variety had a high potential of production in normal irrigation and high nitrogen consumption.
 • P. Kasraie .M. Nasri, M. Khalatbari . H.R.Towhidimoghaddama., Zakeri Mohammad Abadi Page 47
  In order to evaluate the effect of different level of harvesting date in three autumn genotypes of rapeseed (Brassica napus) a factorial field experiment, arranged in a Randomized complete Block design with three replication was conducted in 2005-2006 in the research field of agricultural college of varamin university. Analysis of data indicated that there were significant differences in genotypes in Number of pod per plant, Number of grain per pods, 1000 grain weight, grain yield, oil yield and Harvest index. Maximum and Minimum grain yield was obtained from Hyola-42 and Zarfam genotypes with 3670 and 2732.3 Kg/ha respectively.. Harvesting date was significant differences on Number of grains per pods, 1000 grain weight, seed yield, oil percent, oil yield and harvest Index at the 1% level. The greatest yield was obtained from T3 (two week after cloresis stage) with average 2760 Kg/ha. Genotypes and harvesting date had significant effect on oil percent. In third harvesting date due to reduce of yield, oil yield reduced. Maximum of oil yield was obtained from second date of harvesting with 1577. 9 Kg/ha. Hyola-42 and Zarfam with average 1586.95 and 1156.7 Kg/ha respectively had the best and lowest oil yield
 • Leila Nateghi Page 57
  Considering very low amount of SFA as compared to PUFA in canola oil, and the fact that most of its natural antioxidants such as tocofeols are lost during processing, this oil is severly exposed to oxidative rancidity. During this study, the effects of five natural antioxidants, namely grindox 596, tocopherol 50, rosemary extract, grindox 1021 and ascorbyl palmitate and two synthetic ones (propyl gallate and TBHQ) which are extensively used in Iran, were in vestigated on the stability of canola Oil, in order to substitute it for synthetic antioxidants. Thus in 2004,in iran Developping Oil Seeds Cultivation Company Firstly the optimum amount of each additive antioxidant was determined by rancimat and recorded as given below: grindox 596(1000 ppm), tocopherol 50 (400ppm), rosemary extract (400 ppm), grindox 1021 (600ppm), ascorbyl palmatate (400 ppm), propyl gallate (100 ppm) and TBHQ (100 ppm) secondly the optimum amount of each antioxidant was added to RBD canola oil with or without addition of beta _ carotene. the stability of all samples were measuring peroxide values during three months storage at different determined by conditions such as exposure to direct sun light, darkness, on the shelf (in direct light), and in the oven. Results obtained in this study showed that addition of beta _ caroten did not have any significant effect on increasing the stability of canola oil stored in the oven, darkness or exposed to UV. although, it improved stability of the oil stored on the shelf, significantly. on the other hand addition of beta -carotene to canola oil which was exposed to direct light act as a prooxidant.Ascorbyl palmitate had a significant effect on stability of canola oil stored in darkness as compared to other antioxidants. Grindox 1021 also showed a significant effect on stability of the oil exposed to direct light, which indicates that G 1021 (AP + tocopherol) has a more desirable effect on stability of canola oil and is able to trap the photo sensitizers much better than other antioxidants. in other cases, TBHQ and AP found to be the strongest antioxidants, respectively. there were no significant differences among other antioxidants
 • A.Nobakht, M.Shivazad, M.Chamani, A.Safamehr Page 69
  This study was conducted to evaluate the effects of different dietary electrolyte balance on performance and egg quality in late period of egg production under high temperature and thermoneutral conditions. This experiment was designed by using hens that were in late of egg production period. 256 Hy- line W-36 laying hens from 55 to 65 weeks of age placed in two separated experimental room under high temperature and thermoneutral conditions. Each experiment was carried out in a completely randomized design. Diets were formulated with inclusions of NaCl, NaHCO3, KHCO3 and NH4Cl to give different dietary electrolyte balance (DEB) as 0, 120, 240 and 360 mEq/kg and fed to laying hens for 10 weeks. Results of the experiments showed that performance of laying hens were not significantly affected by diets of various DEB in both high temperature and thermoneutral conditions. Eggshell quality was significantly affected by DEB (p<0.05). Under high temperature, egg specific gravity, eggshell weight, eggshell thickness and egg weight/surfaces and under thermoneutral condition, eggshell weight and eggshell thickness were significantly affected by DEB and improved by increasing dietary electrolyte balance from 120 to 360 mEq/kg in many cases. In conclusion, increasing DEB to 360 mEq/kg in late period of egg production in high temperature and thermoneutral conditions can improve eggshell quality.
 • A.Ommani, M.Chizari (Ms) Sabouri Page 79
  The main objective of this article is to present the results of a study done about educational need assessment and analysis technical knowledge of wheat farmers in Khuzestan province. The research design was a descriptive and correlation surveying method. Wheat farmers in Khuzestan province who cultivated wheat by the use of irrigation were the target population for this study. A random Sample of wheat farmer selected free three randomly selected township of Ahwaz, Behbahan, Dezful (N=5529, n=359). The main result of the study revealed that there exist correlation between the level of education, wheat yield, social participation, income, Land ownership, rate of participation in extension and agricultural courses and rate of used communication channels with level of technical knowledge were significantly positive. Level of education, income, Social participation, rate of participation in extension and agricultural courses and land size may well explain for 78% changes (R2=/783) in technical knowledge level of wheat farmers.
 • B.Sani, M.Nasri, M.Khalatbari Page 87
  In order to study and irrigation time determination, of Canola varieties) through leaf relative water content determine the (RWC) an experiment was conducted as factorial in randomized complete block design with two factors, irrigation time (30%,50%,75%RWC)and 3 varieties(Hyola-42,SLM 046,Zarfam)with 3 replications in research farm of Azad Islamic University –Sharyar –Unit- Ghods city in 1385-1386. Grain yield, pod number per plant, 1000-grain weight, oil percent, oil yield and leaf area index were measured. Grain yield was different among varieties. Zarfam and Hyola-42 produced the highest and lowest grain yield, respectively. Irrigation time had significant effect on grain yield. The most grain yield was obtained from 50% leaf relative water content and the least grain yield was observed in 30% (RWC). Irrigation time also affected the pod number per plant and 1000- grain weight. 50% (RWC) produced the maximum pod number per plant and 1000- grain weight the 3 varieties produced the same oil percent, but drought stress reduced oil percent in 30% (RWC) treatment.