فهرست مطالب

حسابدار - سال بیست و چهارم شماره 5 (پیاپی 212، آبان 1388)
 • سال بیست و چهارم شماره 5 (پیاپی 212، آبان 1388)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 13,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/08/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • رویدادهای حرفه ای
 • انجمن حسابداران مدیریت خبره
  صفحه 3
 • انجمن حسابداران رسمی و خبره
  صفحه 6
 • اخبار حرفه در جهان
  صفحه 8
 • اخبار آیفک (فدراسیون بین المللی حسابداران)
  صفحه 12
 • قوانین و مقررات
 • اخبار قوانین و مقررات
  صفحه 15
 • گزارش همایش حسابرسی عملکرد
 • گزارش همایش حسابرسی عملکرد
  صفحه 18
 • نکات مهم در خصوص حسابرسی علمکرد
  احمد توکلی صفحه 22
 • ستون ویژه
 • سخن اهل دل
  ابوالقاسم فخاریان صفحه 24
 • راهنمای اعضاء
 • آنفلوانزای ای
  صفحه 26
 • حسابداران و قانون
  سعید جمشیدی فرد صفحه 30
 • مقاله
 • تقاضای وجه نقد مبتنی بر ریسک
  مسعود غلام زاده لداری، سحر پژنگ ترجمه: مسعود غلام زاده لداری ، سحر پژنگ صفحه 34
 • حسابداری درآمد در عصر تجارت الکترونیک
  جاناتان گلاور، یوجی ایجیری ترجمه: ال ناز تجویدی صفحه 40
 • حسابرسی مستمر، حسابرسی آینده
  مرتضی معیری ترجمه: مرتضی معیری صفحه 50
 • چالش های حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه
  محمدحسین جعفریان طاهری ترجمه: محمدحسین جعفریان طاهری صفحه 60
 • تقابل جریان های نقدی واقعی با سود نظری حسابداری
  حمیدرضا وکیلی فرد، اکبر کنعانی زنوزق، ایوب ظهرابی صفحه 70
 • بازی اقلام تعهدی
  اکبر علی آبادی، یدالله نوری فرد صفحه 78