فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اراک - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 48، پاییز 1388)

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 48، پاییز 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/09/11
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محسن اخوان سپهی، مصطفی شریفیان، احمد شجری، اکرم حیدری صفحه 1
  شیوع سنگ های کلیه و مجاری ادراری در کودکان رو به فزونی است و ممکن است علائم و نشانه های مشخصی غیر از هماچوری نداشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی تظاهرات بالینی و علل سنگ های کلیه و مجاری ادراری در کودکان زیر 14 سال انجام نشد.
  روش کار
  این مطالعه به روش توصیفی و گزارش سری روی 100 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان کودکان فاطمی سهامیه قم در سال 87-86 انجام شد. سن، جنس و سابقه خانوادگی بیماران، تظاهرات بالینی (تب و لرز، سوزش وبی قراری در حین ادرار کردن، تغییر رنگ ادرار و درد) و تست های آزمایشگاهی (سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، اوره، کراتینین، آلبومین و آلکالین فسفاتاز سرم، اندازه گیری گازهای شریانی، سدیمان ادرار، کشت ادرار، سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، کراتینین، اگزالات و سیترات در ادرار 24 ساعته و سیستین در نمونه تصادفی ادرار) بررسی شد. برای کنترل کفایت جمع آوری ادرار از فرمول اصلاح کراتینین استفاده شد.
  نتایج
  هایپوسیتراتوری در 8/56 درصد، هایپرکلسیوری در 4/29 درصد، هایپر یوریکوزوری در 3/26 درصد، هایپراگزالوری در 7/14 درصد، فسفاتوری 4/8 درصد و سیستینوری در 3/6 درصد یافت شد. 54 درصد بیماران نیز دچار عفونت ادراری بودند. درد در 7/27 درصد، تب در 3/33 درصد، بی قراری و سوزش در حین ادرار کردن در 2/62 درصد و هماچوری در 7/77 درصد وجود داشت. سابقه خانوادگی سنگ های ادراری در 23 درصد مبتلایان گزارش شد.
  نتیجه گیری
  شایع ترین علائم بالینی سنگ های کلیه و مجاری ادراری به ترتیب عبارتند از هماچوری، بیقراری و سوزش حین ادرار کردن، تب و درد. شایع ترین علت تشکیل سنگ به ترتیب هایپوسیتراتوری، هایپرکلسیوری، هایپریوریکوزوری، هایپراگزالوری، فسفاتوری و سیستینوری می باشد.
  کلیدواژگان: سنگ های مجاری ادرار، کلسیم، اگزالات ها، کودکان، ایران
 • محمود رضا باغی نیا، فتح الله محقق، محمد رفیعی صفحه 8
  سرطان پروستات شایع ترین بدخیمی در مردان آمریکایی و شایع ترین بدخیمی پس از پوست در مردان می باشد. هدف از این پژوهش مقایسه مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به کانسرپروستات پیشرفته تحت درمان ارکیکتومی جراحی و مدیکال می باشد.
  روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی- تحلیلی گذشته نگر روی 53 بیمار مرد با بیماری کانسر پروستات پیشرفته موضعی و متاستاتیک (مراحل 3-4) که جهت انجام درمان ادجوانت شیمی درمانی و یا پرتودرمانی به بخش انکولوژی بیمارستان بوعلی در همدان و بیمارستان ولی عصر اراک طی سال های 82 تا 86 مراجعه کرده بودند انجام گرفت. مشخصات دموگرافیک از نظر، سن، مرحله بیماری، وضعیت فرهنگی، محل زندگی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و پذیرش نوع درمان بیماران مبتلا به کانسر پروستات پیشرفته تحت درمان ارکیکتومی جراحی و مدیکال (هورمون تراپی با استفاده از LHRH) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  اختلاف معنی داری بین میانگین سنی افراد ارکیکتومی شده و گیرندگان هورمون وجود داشت(007/0=p). هم چنین توزیع وضیت اجتماعی- اقتصادی در دو گروه متفاوت بود(025/0=p). توزیع مرحله بیماری، سطوح فرهنگی و محل سکونت در دو گروه درمانی یکسان بود (به ترتیب 207/0=p، 617/0=p و 272/0=p).
  نتیجه گیری
  افراد تمایل کمتری به انجام ارکیکتومی نسبت به هورمون تراپی دارند. هم چنین در وضعیت اقتصادی- اجتماعی بهتر و سنین بالاتر تمایل بیشتری در پذیرش ارکیکتومی به طریق جراحی وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارکیکتومی جراحی، ارکیکتومی مدیکال، هورمون تراپی، کانسر پروستات پیشرفته
 • جواد بهارآرا، کاظم پریور، مژگان مددی امامچای صفحه 15
 • ولی الله خدیر شربیانی، سعید اورعی صفحه 23
  معیارهای فعلی الکتروکاردیوگرافی برای تشخیص انفارکتوس خلفی قلب غیر حساس می باشد و اکثریت این بیماران تشخیص داده نمی شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی شیوع و اهمیت بالینی بالا رفتن قطعه ST در لیدهای خلفی قلب در بین بیماران با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد می باشد.
  روش کار
  در طی یک مطالعه مقطعی – تحلیلی در 210 بیمار متوالی پذیرش شده با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید رجائی، بلافاصله لیدهای الکتروی خلفی(V7،V8 and V9) به موازات 12 لید استاندارد ثبت شد. انفارکتوس مجدد، آریتمی های مداوم، افت فشار خون، شوک کاردیوژنیک، نارسایی قلبی علامت دار و یا ادم حاد ریه به عنوان عوارض داخل بیمارستانی در نظر گرفته شدند. پارامترهای مرتبط با مشخصات زمینه ای و سیر بعدی بیماران در دو گروه بیماران با و بدون بالا رفتن قطعه ST در لیدهای خلفی مقایسه شدند.
  نتایج
  153 بیمار بالا رفتن قطعه 1ST میلی لیتر را در دو لید مجاور یا بیشتر داشتند. 4/12درصد بیماران 1ST میلی متر در 2 لید خلفی داشتند که یا به تنهایی 6/4 درصد و یا همراه با تغییرات در لیدهای تحتانی یا خارجی قلب (8/7 درصد) بود. الکتروی 12 لید استاندارد در 2 بیمار نرمال بود و 5 بیمار دیگر با تشخیص انفارکتوس بدون موج Q بستری شدند. موج R بلند در V1/V2 در 3/26 درصد بیماران ایجاد شد. عوارض داخل بیمارستانی در بیماران با تغییرات در لیدهای خلفی شایع تر بود (3/47 درصد در مقابل 9/20 درصد، 01/0=p).
  نتیجه گیری
  تغییرات در لیدهای خلفی در انفارکتوس حاد قلبی ناشایع نیست و ممکن است نشانه سیر بد بیمارستانی باشد.
  کلیدواژگان: الکتروکاردیوگرافی، انفارکتوس میوکارد، بالا رفتن قطعه ST
 • جینا خیاط زاده، حسین رفیعی، مجید فرهودی صفحه 29
  اختلالات غضروفی و حرکتی از شایع ترین مشکلات جامعه انسانی می باشد. حضور ویتامین های مختلف از قبیل A و C سرعت ترمیم را افزایش می دهد. در این تحقیق از گیاه یونجه با نام علمی مدیکاگوساتیوا که سرشار از ویتامین های K، E، C و A می باشد، استفاده گردید و روند ترمیم غضروف لاله گوش خرگوش مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش کار
  در طی یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی برای انجام آزمایش ها 6 خرگوش نر نژاد نیوزیلندی به وزن تقریبی 5/2 تا 3 کیلوگرم انتخاب شدند. پس از حذف موهای گوش خرگوش با کرم موبر و بی حسی آن توسط اسپری لیدوکایین 10 درصد، 4 سوراخ به قطر 4 میلی متر در موقعیت مدیال هر یک از گوش ها ایجاد گردید(جمعا 48 موضع). سوراخ های گوش های تست هر روز توسط عصاره یونجه و سوراخ های گوش های کنترل توسط سرم فیزیولوژی تیمار شدند. مساحت سوراخ ها و فاصله دو لبه غضروف در روزهای مختلف اندازه گیری شدند. هم چنین نمونه برداری بافتی برای مشاهدات میکروسکوپی با رنگ توکسیلین- ائوزین (روزهای 50-0) انجام شد.
  نتایج
  ترمیم و بازسازی و سرعت بسته شدن در سوراخ های تیمار نسبت به سوراخ های کنترل سریع تر بود (004/0p<). هم چنین، ضخامت غضروف و تعداد کندروسیت و نیز تراکم فیبروبلاست ها در بافت همبند تازه تشکیل شده در نمونه های تست نسبت به کنترل زیادتر بود.
  نتیجه گیری
  احتمالا عصاره یونجه به علت مقادیر بالای ویتامین های A و C باعث تسریع روند ترمیم و بازسازی در غضروف گوش خرگوش گردیده است و لذا امکان استفاده های فارماکولوژیک را مطرح می نماید.
  کلیدواژگان: یونجه، ترمیم و بازسازی زخم، غضروف گوش خرگوش
 • ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، محمدحسین آبنوسی، پروا نسیمی صفحه 39
  کشت قطعات نخاع گرفته شده از پستانداران بالغ می تواند به عنوان یک مدل داخل آزمایشگاهی مناسب جهت ارزیابی قابلیت حیات سلولی، بررسی آسیب های نخاعی و مکانیسم های دخیل در مرگ سلولی در نظر گرفته شود. در پژوهش حاضر قطعات نخاع موش بالغ مورد استفاده قرار گرفت تا به بررسی نحوه مرگ نورون های حرکتی در قطعات کشت شده بپردازد.
  روش کار
  طی یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی ناحیه سینه ای نخاع 4 موش بالغ Balb/c توسط دستگاه قطعه کننده بافت به قطعات 400 میکرونی بریده و این قطعات برای دوره های زمانی متفاوت کشت و در انکوباتور حاوی دی اکسید کربن در درجه حرارت 37 درجه سانتی گراد انکوبه شد. سپس قطعات تازه تهیه شده (لحظه زمانی صفر) و قطعات کشت شده فیکس و توسط کرایوستت برش گیری شد. برای مطالعه جنبه های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی مرگ سلولی، از روش های رنگ آمیزی فلئورسنت، تکنیک تانل و الکتروفورز ژل آگارز استفاده شد.
  نتایج
  در نورون های حرکتی قطعات تازه تهیه شده هیچ گونه آثار آپوپتوزیس مشاهده نشد، در حالی که 6، 12 و 24 ساعت پس از کشت، این نورون ها نشانه های آپوپتوزیس شامل چروکیدگی سلول، متراکم شدن هسته و کروماتین را به نمایش گذاشت. این نورون ها هم چنین 6 و 12 ساعت پس از کشت تانل مثبت بود. علاوه بر آن DNA استخراج شده از قطعات کشت شده برای 24 ساعت فراگمنت های نوکلئوزومی DNA را برروی ژل آگارز نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج موید وقوع آپوپتوزیس در نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ می باشد.
  کلیدواژگان: آپوپتوزیس، قطعات نخاع، نورون حرکتی، موش Balb، c
 • خانم ثریا شکوری، غلام رضا شریفی راد، پرستو گلشیری، مهندس اکبر حسن زاده، محمد شافع شکوری صفحه 47
  بیش از 2 بیلیون نفر از مردم جهان از کمبود آهن رنج می برند. دختران نوجوان از جمله گروه های آسیب پذیر در این زمینه هستند. آموزش بهداشت با روش های گوناگون، وسیله ای مناسب جهت ایجاد انگیزه و اصلاح عملکردهای نادرست است. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر برنامه آموزش بهداشت براساس الگوی پرسید برآگاهی، نگرش و ایجاد رفتار مطلوب در جهت کاهش کم خونی فقر آهن می باشد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی و دو مرحله ای است که بر روی 72 دانش آموز که به طور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند در سال تحصیلی 87-86 انجام شد. مداخله در سه جلسه 45 دقیقه ای برگزار شد و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی پی گیری صورت گرفت. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسش نامه براساس اجزاء مدل پرسید و انجام آزمایشات خونی هموگلوبین، هماتوکریک و فرتین بود. به منظور دستیابی به نتایج از آزمون های تی زوج، تی مستقل و مان ویتنی و کای دو استفاده گردید.
  نتایج
  پس از مداخله آموزشی در گروه مورد نسبت به گروه شاهد میانگین نمره آگاهی(001/0p<) و میانگین نمره نگرش(001/0p<) (عوامل مستعد کننده)، استفاده از منابع آموزشی، تشکیل کلاس آموزشی و شرکت در کلاس آموزشی (عوامل قادر کننده) و تشویق خانواده و معلمین (عوامل تقویت کننده) و رفتارهای پیش گیری کننده از کم خونی فقر آهن افزایش معنی دار یافته اند.
  نتیجه گیری
  نتایج فوق نشان دهنده تاثیر مثبت برنامه مداخله آموزشی براساس الگوی پرسید و اجزای اصلی آن (عوامل مستعد کننده، قادر کننده و تقویت کننده)در افزایش رفتارهای پیش گیری کننده از کم خونی فقر آهن در جامعه مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، الگوی پرسید، کم خونی فقر آهن
 • آقای محسن شمسی، آقای رضا تاجیک، آقای ابولفضل محمدبیگی صفحه 57
  مصرف خود سرانه داروها به عوارض داروها می افزاید و این امر در زنان به دلیل واقع شدن در دوران بارداری و شیردهی از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بروضعیت خود درمانی مادران شهر اراک صورت گرفت.
  روش کار
  در طی یک کارآزمایی بالینی 300 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک شرکت داشتند. روش گردآوری اطلاعات پرسش نامه تنظیم شده براساس مدل اعتقاد بهداشتی و چک لیست عملکرد مادران در خصوص مصرف خودسرانه داروها بود. قبل از مداخله آموزشی پرسش نامه و چک لیست برای هر دو گروه مورد و شاهد تکمیل و سپس مداخله آموزشی برای گروه مورد در طی یک ماه و در قالب 4 جلسه آموزشی 60 دقیقه ای انجام گردید. 3 ماه پس از مداخله در هر دو گروه مورد و شاهد اطلاعات مجددا گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  قبل از مداخله آموزشی میزان های آگاهی، حساسیت، شدت و منافع درک شده در زمینه خود درمانی در حد متوسط و عملکرد مادران در زمینه مصرف خودسرانه داروها بیشتر از حد متوسط بود ولی پس از مداخله آموزشی بین دو گروه مورد و شاهد در همه متغیرهای ذکر شده اختلاف معنی داری ایجاد شد و عملکرد مادران نیز در زمینه خوددرمانی کاهش یافت(05/0>p).
  نتیجه گیری
  با افزایش میانگین نمره اجزای مدل اعتقاد بهداشتی شامل آگاهی، حساسیت، شدت و منافع درک شده و عملکرد در زمینه خود درمانی کاهش یافت. پیشنهاد می گردد آموزش براساس این مدل در جهت کاهش سوء مصرف خودسرانه داروها در سایر مراکز بهداشتی نیز انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، خود درمانی، شهر اراک
 • ایرج صالحی، مصطفی محمدی صفحه 67
  استرس اکسیداتیو به شدت با دیابت و عوارض آن در ارتباط می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات دیابت تجربی بر شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت قلب و تاثیر شنای منظم بر آن می باشد.
  روش کار
  طی یک مطالعه تجربی- کاربردی40 عدد موش صحرایی نر ویستار به چهار گروه 10 تایی کنترل، کنترل همراه ورزش، دیابتی بدون ورزش و دیابتی با انجام ورزش تقسیم شدند. دیابت به وسیله تزریق تک دوز استرپتوزوتوسین (50 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم، داخل صفاقی) ایجاد گردید. مدت مطالعه 8 هفته بود. پس از پایان دوره، ابتدا حیوانات با تیوپنتال سدیم (50 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم، داخل صفاقی) بی هوش و بطن چپ جدا و در 80- درجه سانتی گراد نگهداری شد. در قسمت رویی به دست آمده از هموژنیزاسیون بافت، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردکتاز و کاتالاز به عنوان وضعیت آنتی اکسیدان های آنزیمی و میزان مالونیل دی آلدئید به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی اندازه گیری شدند.
  نتایج
  القای دیابت باعث کاهش معنی دار در میزان فعالیت آنزیم های گلوتاتیون ردوکتاز و کاتالاز در بافت قلب رت های دیابتیک نسبت به گروه کنترل گردید. هم چنین میزان مالونیل دی آلدئید به طور معنی داری در گروه دیابتی ورزش نکرده نسبت به گروه کنترل افزایش داشت. میزان گلوتاتیون توتال بافت قلب در تمامی گروه ها یکسان بود.
  نتیجه گیری
  شنا با جلوگیری از کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گلوتاتیون ردوکتاز و کاتالاز و کاهش سطح مالونیل دی آلدئید بافت قلب برای جلوگیری از عوارض قلبی- عروقی در دیابت ملیتوس ناشی از استرس اکسیداتیو مفید می باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، استرس اکسیداتیو، شنا، پراکسیداسیون لیپیدی
 • بهمن صالحی، کارشناس ارشد خاطره سیف، حمیدرضا جمیلیان، کارشناس ارشد فریبا قبله صفحه 77
  زنان شاغل همانند مردان به همراه کسب درآمد و خود ارزشی از مشکلات بدنی و روانی کار بی نصیب نمانده اند و تحت تاثیر این مشکلات دچار بیماری های جسمی و روانی شده و سلامت روان آنها به خطر افتاده است. در کشور ما بیشترین میزان زنان شاغل در وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هستند. از این رو بر آن شدیم تا سلامت روانی زنان شاغل در این دو حیطه را مورد بررسی قرار دهیم.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی و زمینه یابی به مقایسه سطح سلامت روانی زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی و کادر اداری آموزش و پرورش شهر اراک با استفاده از پرسش نامه سلامت عمومی در سال 1387 پرداخته است، آزمودنی ها 131 نفر بودند. هم چنین عوامل موثر برسلامت روانی براساس سن، تحصیلات، درآمد، تعداد فرزندان، سابقه بیماری روانی و جسمی، تاهل، سکونت، رضایت شغلی و سابقه کار مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  میزان سلامت روانی در زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی و کادر اداری آموزش و پرورش اراک با هم تفاوت نشان داد (041/0=p). هم چنین درآمد، سن، سابقه بیماری روانی و رضایت از شغل، رابطه مستقیمی با سلامت روانی آنان دارند.
  نتیجه گیری
  سطح سلامت روانی زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی با زنان شاغل در کادر اداری آموزش و پرورش تفاوت معنی داری دارد و میزان درآمد، سن، سابقه کار، سابقه بیماری روانی و رضایت شغل مهم ترین عوامل ایجاد اختلال روانی بودند.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، زنان شاغل، ستاد دانشگاه علوم پزشکی، کادر اداری آموزش و پرورش، پرسش نامه سلامت روانی گلد برگ
 • حسن صلحی، مصطفی دلاور، امیر چشم جهان بین، محمد عبدالهی صفحه 85
  متانول باعث مسمومیت های کشنده بی شماری می شود. مصرف طولانی مقادیر کم آن نیز می تواند باعث مسمومیت قابل توجهی گردد. گزارش های غیر انتشار یافته و پراکنده از بعضی پزشکان مبنی بر وجود علائم مسمومیت با متانول از جمله کوری در مصرف کنندگان مزمن عرقیات گیاهی وجود دارد. با توجه به نوع تهیه عرقیات گیاهی و نیز علائم ایجاد شده در اثر مصرف مزمن آنها احتمال تولید متانول در پروسه تولید این عرقیات وجود دارد. لذا به آن شدیم میزان متانول رادر محصولات مختلف موجود بسنجیم.
  روش کار
  توصیفی سه نمونه از هریک از عرقیات گیاهی پرمصرف (بیدمشک، خارشتر، شنبلیله، شوید، کاسنی و نعناع) تولید شده توسط عطاری های مختلف در شهر اراک و هم چنین سه نمونه از همان نوع عرقیات، تولیدی کارخانه با مارک های تجاری مختلف جمع آوری گشت. هر نمونه پنج بار به روش اسپکتروفتومتری تحت آنالیز قرار گرفت.
  نتایج
  بیشترین میزان غلظت متانول مربوط به یک نمونه عرق نعناع تولید شده به روش صنعتی (04/415 قسمت در میلیون) و کمترین آن مربوط به یک نمونه عرق شنبلیله تولید شده به روش دست ساز (26/60 قسمت در میلیون) است. از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین غلظت متانول عرقیات گیاهی تولید شده به روش دست ساز با عرقیات گیاهی تولید شده به روش صنعتی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به مصرف مزمن بعضی از عرقیات گیاهی، احتمال بروز مسمومیت با متانول وجود دارد و به علت عدم وجود حداکثر غلظت مجاز برای عرقیات فاقد اتانول، توصیه می گردد علاوه بر اطلاع رسانی به مردم، حد مجازی نیز برای آن تعیین گردد.
  کلیدواژگان: عرقیات گیاهی، متانول، اسپکتروفتومتری
 • سیدمحمود طباطبایی، محمود رضا باغی نیا، منصور بیرامی، علی اکبر ملکی راد صفحه 92
  حدود 15 تا 20 درصد از بارداری ها به سقط جنین ختم می گردد. بیش از 50 درصد سقط های مکرر در مادران باردار 8 تا 15 هفته مربوط به ناهنجاری های ژنتیکی است. از این میزان حدود 95 درصد مربوط به اختلالات تعداد و 5 درصد مربوط به اختلالات ساختمانی کروموزوم هاست. تاکنون هیچ کدام از اختلالات کروموزومی شناخته شده در انسان قابل درمان نبوده و تنها روش مقابله با این نوع اختلالات محدود به تشخیص پیش از تولد و سقط جنین های مبتلاست. هدف از این پژوهش تعیین انواع اختلالات کروموزمی با استفاده از روش های سیتوژنتیکی است.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی اختلالات کروموزومی در 56 جنین سقط شده جهت تعیین فراوانی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور از کشت آمنیون-کوریون، جفت، بافت جنینی و محصول کورتاژ جهت به دست آوردن سلول های متافازی از سلول های جنینی استفاده گردید.
  نتایج
  بعد از کشت، انجام کروموزوم تایپینگ و جی تی جی- باندینگ در نهایت تریزومی 21 با بیشترین فراوانی (5/12 درصد)، و ایزوکروموزومی21، ایزوکروموزمی X و نیز مونوزومی X هر کدام با فراوانی 8/1 درصد کمترین فراوانی را به خود اختصاص داد.
  نتیجه گیری
  نه تنها اختلالات کروموزومی در ایجاد سقط های مکرر نقش بسزائی دارد، بلکه از نظر میزان فراوانی انواع اختلالات کروموزومی نیز در مقایسه با سایر کشورها مشابهت وجود دارد.هم چنین روش های تشخیصی سیتوژنتیکی نظیر جی تی جی باندینگ در مورد والدین دارای سقط های مکرر به عنوان روشی قوی و قابل اطمینان به شمار می آید.
  کلیدواژگان: سقط مکرر، اختلالات تعدادی کروموزومی، اختلالات ساختمانی کروموزومی، جی تی جی باندینگ
 • مریم طهرانی پور، جواد بهار آرا، دانشجو مریم مصطفایی صفحه 101
  مایع مغزی نخاعی جنینی باعث تکثیر و تمایز سلول های عصبی می شود. این مایع هم چنین حاوی ترکیبات با ارزشی جهت حفاظت از سلول های آسیب دیده سیستم عصبی است. در این پژوهش، اثر نوروپروتکتیو تزریق داخل صفاقی مایع مغزی نخاعی بر دژنراسیون نورون های حرکتی آلفا نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت تعیین گردیده است.
  روش کار
  در این تحقیق تجربی آزمایشگاهی 18رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی در سه گروه مساوی کنترل، کمپرسیون و تجربی تقسیم شدند. در گروه کمپرسیون و گروه تجربی، عصب سیاتیک راست تحت کمپرسیون قرار گرفت. تزریق مایع مغزی نخاعی جنینی هر سه روز یک بار برای گروه تجربی انجام شد. پس از یک مراقبت یک ماهه، رت ها با فرمالین 10درصد تحت پرفیوژن قلبی قرار گرفتند و از نخاع مهره 4 تا 6ناحیه کمری نمونه برداری شد و با آماده سازی بافتی برش های سریال7 میکرونی از بلوک های پارافینی تهیه شد. برش ها با آبی تولوئیدین رنگ آمیزی شدند و شمارش نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع به روش استریولوژی (دایسکتور) انجام شد. آنالیز داده های کمی با آزمون تی انجام شد.
  نتایج
  کاهش معنی دار تعداد نورون های آلفا در گروه کمپرسیون (26±470) در مقایسه با گروه کنترل(78±1739) مشاهده شد. هم چنین با مقایسه گروه کمپرسیون و گروه تجربی (141±992) اختلاف معنی داری بین دانسیته نورونی در این دو گروه به دست آمد(005/0=p).
  نتیجه گیری
  تزریق داخل صفاقی مایع مغزی نخاعی می تواند در ترمیم نورون های آسیب دیده مفید باشد.
  کلیدواژگان: مایع مغزی نخاعی، دژنراسیون، کمپرسیون، نوروپروتکتیو، رت
 • قاسم مسیبی، علی قضاوی، بابک عقیلی، عباس میر شفیعی صفحه 109
  آلوئه ورا خواص بیولوژیکی متنوعی هم چون ایمونومدولاتوری و فعالیت های ضد توموری دارد. در مطالعه حاضر فعالیت ایمونومدولاتوری عصاره آلوئه ورا بر فاکتور نکروز تومور آلفا و پیشرفت بیماری آنسفالومیلیت اتوایمیون تجربی به عنوان مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه مداخله ای تجربی آنسفالومیلیت اتوایمیون تجربی با استفاده از پپتید MOG35-55 و ادجوانت کامل فروند در موش های نر نژاد C57BL/6 ایجاد شد. موش ها در دو گروه درمانی (هر گروه 8 سر) با شرایط سنی و وزنی همسان قرار گرفتند. گروه تحت درمان روزانه 120 میلی گرم عصاره آلوئه ورا به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از 5 روز قبل از ایمونیزاسیون تا 25 روز پس از ایمونیزاسیون دریافت کردند. گروه کنترل تنها بافر فسفات را براساس همین جدول زمانی دریافت کردند. علائم بیماری روزانه تا 25 روز پس از ایمونیزاسیون یعنی زمانی که موش ها کشته شدند ثبت شد. فاکتور نکروز تومور آلفا تولید شده از سلول های تک هسته ای طحالی با تکنیک الیزا سنجیده شد.
  نتایج
  درمان با آلوئه ورا به طور معنی داری باعث کاهش علائم بالینی انسفالومیلیت اتوایمیون تجربی و تاخیر در شروع بیماری شد. میزان فاکتور نکروز تومور آلفا تولید شده از سلول های تک هسته ای طحال موش های درمان شده با آلوئه ورا به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت(012/0p=).
  نتیجه گیری
  آلوئه ورا باعث بهبودی و کاهش سطح فاکتور نکروز تومور آلفا در مدل حیوانی مولتیپل اسکروزیس می شود.
  کلیدواژگان: آلوئه ورا، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا، آنسفالومیلیت اتوایمیون تجربی، مولتیپل اسکلروزیس، موش C57BL، 6
 • آقای ابوالفضل محمدبیگی، خانم نرگس محمدصالحی، آقای فرهاد قمری، آقای بهمن صالحی صفحه 116
  دانشگاه مکان پر استرسی است که می تواند سبب ایجاد نشانه های افسردگی شده و مجموعه حساسی جهت مطالعه سلامت روانی دانشجویان است. دانشجویان اغلب به دلیل دوری از خانواده، زندگی با سایر دانشجویان، فشارهای محیط های آموزشی و آینده نامشخص در خطر ابتلا به افسردگی هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان شهر اراک انجام شد.
  روش کار
  مطالعه ای مقطعی تحلیلی بر روی 304 نفر از دانشجویان دانشگاه های علوم پایه و علوم پزشکی اراک در سه ماهه اول سال تحصیلی 1387 انجام شد. پرسش نامه 28 سوال سلامت عمومی جهت جمع آوری اطلاعات به کار گرفته شد و از آزمون های تی، کای اسکوئر و رگرسیون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
  نتایج
  میانگین نمره سلامت عمومی دانشجویان برابر با 02/11±18/26 بود و 3/52 درصد دانشجویان نمره بالاتر از آستانه پرسش نامه مذکور را داشتند که نشان دهنده ابتلا به علائم افسردگی است. جنس مونث، عدم علاقه به رشته تحصیلی، عدم اطمینان از آینده و سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری های روانی از مهم ترین عوامل مرتبط با افسردگی بودند اما بین سن، ترم و رشته تحصیلی با افسردگی رابطه معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  شیوع افسردگی در دانشجویان بالاتر از جامعه و در دخترها بیشتر از پسرها می باشد. اما اختلافی در بین دانشجویان دانشگاه های علوم پایه و پزشکی وجود ندارد. بنابراین توجه به آینده شغلی و اقتصادی دانشجویان شاغل به تحصیل ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: افسردگی، عوامل خطر، سلامت عمومی، دانشجویان، پرسش نامه 28 سوالی سلامت عمومی
 • پارسا یوسفی، علی سیروس، مسعود فاضلی مصلح آبادی، مونا حاجی آقا بزرگی صفحه 124
|
 • Mohsen Akhavan Sepahi *, Mostafa Sharifian, Ahmad Shajari, Akram Heidary Page 1
  Background
  Prevalence of urolithiasis is increasing in children and maybe hematury is only sign. This study was conducted to investigate clinical manifestation and etiology of urolithiasis in children younger than 14 year-old.
  Materials And Methods
  This descriptive and case-series study was carried out on 100 patients referring to Sahamie Pediatric hospital in Qom in 2007-8. Age, sex, family history, clinical manifestation (fever, dysuria and Pain) and laboratory tests (Na, K, Ca, P, urea, Cr, Albumin, Alkaline phosphates of serum; ABG, urine sediment, urine culture; Na, K, Ca, P, Cr, oxalate and citrate of urine/24h and cysteine in random sample of urine) were determined. Ceratenin correcting formula was used for adequacy controlling of urine collecting.
  Results
  Hypocitraturia (56.8%), hypercalciuria (29.4%), hyperuricosuria (26.3%), hyperoxaluria (14.7%), phosphaturia (8.4%) and cystinuria (6.3%) were detected. Also, 54% patients had urinary tract infection. Pain (27.7%), fever (33.3%), irritability and dysuria (62.2%) and hematuria (77.7%) were seen. Positive family history was reported in 23% of patients.
  Conclusion
  Most common clinical manifestations in children with stone were hematuria, dysuria, fever and pain. The common etiology of urolithiasis respectively was hypocitraturia, hypercalciuria, hyperuricosuria, hyperoxaluria, phosphaturia and cystinuria.
 • Mahmood Reza Baghinia *, Fatollah Mohaghegh, Mohammad Rafeie Page 8
  Background
  Prostate cancer is the most common cancer in American's men and is the most common malignancy after skin in men. The purpose of this research was comparison of demographic characteristic of patients with advanced prostate cancer treated with surgical and medical orchiectomy.
  Materials And Methods
  This retrospective cross- sectional analytic study carried out on 53 patients with locally advanced and metastatic (stages III- IV) prostate cancer referring to oncology wards in Buali hospital in Hamadanand and Vali-e-Asr hospital in Arak for adjuvant therapy of chemotherapy or radiotherapy during 2003-7. Demographic characteristics such as age, disease stage, cultural status, habitancy, socioeconomic status and patients accepted treatment of advanced prostate cancer treated with surgical and medical orchiectomy (hormone therapy), were determined and compared.
  Results
  There was a significant difference between age mean of patients treating by orchiectomy and hormone (p=0.007). Also socioeconomic status distribution in two groups was different (p= 0.025). Distribution of disease stage, cultural level, habitancy in two groups were similar (respectively p=0.207, p=0.617, p=0.272).
  Conclusion
  People less tend to orchiectomy to hormone therapy. Also, in high socioeconomic status and in elder, tendency to surgical orchiectomy is more.
 • Javad Baharara *, Kazem Parivar, Mojgan Madadii Page 15
  Background
  Vitamin A is an important messager molecule for differentiation setting, cells proliferation and morphogenesis. In this research, an effect of vitamin A on limb bud development of Balb/C mouse was determined.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 10 female pregnant mice were divided to control and experimental groups. Control mice were maintained in natural situation and experimental mice were received vitamin A 15000IU/kg intraperitoneal injection at gestational day 10.5. Control and experimental mice were dissected in day 15.5 of gestation and after a morphology study; their embryos were prepared for histological studies with microscope and were stained by Hematoxylin & Eosin method.
  Results
  Comparison of crown- rump length, fore limb width, length of zone 1 (finger and palm) and zone 2 (wrist) of fore limb and total length of hind limb in experimental embryos with control group didn’t have significant difference in means. But, mean of embryos weights and length of total fore limb and length zone 3 (arm and forearm) of experimental embryos fore limb were more then control (p<0.001). Also, in comparison mean of hind limb width of experimental to contol embryos, increase was observed (p<0.006). But number and size of chondrocyte in 4 zones of fore and hind limb in experimental group didn’t have significant difference to control group (p>0.05).
  Conclusion
  Concentration of 15000IU/kg vitamin A has progressive effects on the fetuses’ weight and fore limb bud development of Balb/C mouse.
 • Valiollah Khadir Sharabiany *, Saeed Oraii Page 23
  Background
  Current electrocardiography (ECG) criteria are insensitive for the detection of posterior acute myocardial infarction (AMI) and most of these cases remain undiagnosed. The purpose of this study has been evaluated of prevalence and clinical value of ST-segment in posterior electrocardiography leads during acute myocardial infarction.
  Materials And Methods
  In cross- sectional analytic study, posterior ECG leads (V7, V8 and V9) as well as standard 12 leads in 210 consecutive patients with acute myocardial infarction admitted to CCU wards of Shahid Rijaie hospital. Reinforcing, continuous arrhythmia, hypotension, cardiologic shock, marked heart failure and/or acute pulmonary edema were considered. Related parameters to basic characteristics and next process of patients in two groups with/ without ST- segment elevation in posterior ECG lead were compared.
  Results
  There were 153 patients with ST-segment elevation 1 mm in 2 contiguous leads. 12.4% patients had STE1 mm in 2 posterior leads, either as an isolated finding (4.6%) or in association with STE at inferior or lateral sites (7.8%). The standard 12-lead electrocardiogram was normal in two patients and 5 other patients were admitted with the diagnosis of non-Q infarctions. Tall R waves in V1/V2 developed in 5 cases. In-hospital complications were significantly more frequent among patients with STE in posterior leads (47.4% vs. 20.9% respectively, P=0.01).
  Conclusion
  STE in posterior electrocardiography leads is not uncommon during acute myocardial infarction and may portend a worse in-hospital course.
 • Jina Khayatzadeh, Hossein Rafiei *, Majid Farhoodi Page 29
  Background
  Cartilaginous and movement diseases are the most prevalent problem in human. Various vitamins like A and C increase the process of regeneration and wound healing. In this research, the Alfalfa plant with scientific name Medicago sativa, that contains a lot amount of A, C, E and K vitamins, was used and effect of its extract on regeneration of pinna rabbit cartilage was studied.
  Materials And Methods
  In this experimental laboratory study, 6 New Zealand male rabbits with 2.5-3 kg weight have been selected. After shaving hairs on ears with depilation cream, the ear were anesthetized by lidocaine 10% and 4 holes were punched with 4 mm diameter in medial situation of each ear. Test ears by extract of Medicago sativa and control ear were treated by normal saline every day. Holes era and the distance of two edges of cartilage were measured in various days of healing. Also, tissue sampling for microscopic observation by H&E color (day 0-50) was done.
  Results
  Regeneration and healing of the treated holes with extract of Medicago sativa was faster than the control holes (p<0/004). Also, thickness of cartilage and cell density of chondrocytes and fibroblasts in the newly formed connective tissues in test were more than control.
  Conclusion
  The extract of Medicago sativa because of A, C vitamins containing, probably increased the wound healing and regeneration of the rabbit ear cartilage and suggest the pharmacological usages.
 • Malek Soleimani Mehranjani *, Hamid Reza Momeni, Mohammad Hosein Abnosi, Parva Nasimi Page 39
  Background
  Spinal cord slices culturing from adult mammals could be considered as a suitable in-vitro model for evaluating cellular viability, spinal cord injury and cell death mechanisms. In present study, determining of cell death in motor neurons of cultured spinal cord slices in adult mouse was done.
  Materials And Methods
  In a experimental- laboratory study, thoracic regions of spinal cords from 4 Balb/c mice were cut into 400-µm slices using tissue chopper and incubated in a Co2 incubator at 37˚C for different periods of time. Freshly prepared slices (0h) and cultured slices were fixed and sectioned using cryostat. To study morphological and biochemical features of cell death, fluorescent staining, TUNEL method and agarose gel electrophoresis were used.
  Results
  In freshly prepared slices of motor neurons showed no apoptotic changes. While, 6, 12 and 24h after culturing, this neurons displayed morphological features of apoptosis including cell shrinkage as well as nuclear and chromatin condensation. Also, 6 and 12h after culturing were TUNEL positive. In addition, extracted DNA from cultured slices for 24h were indicated the nucleosomal DNA fragmentation on agarose gel electrophoresis.
  Conclusion
  Results were showed the occurrence of apoptosis in motor neurons of cultured adult mouse spinal cord slices.
 • Soraya Shakouri *, Gholamreza Sharifirad, Parastoo Golshiri, Akbar Hassanzadeh, Mohammad Shakouri Page 47
  Background
  Over 2 billion world people suffer from iron deficiency. Teenager girls are one of vulnerable groups in this area. Health education with various methods is a suitable tool for motivating and modifying incorrect function. The purpose of this research was determining the effect of health education program base on PRECEDE Model for controlling iron- deficiency anemia.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental and two-phase study was done on 72 students placed into case and control groups in 2007-8. Intervention was done in three sections with 45 minutes and 3 months after educational intervention was followed. Questionnaire base on PRECEDE Model parts and blood lab exams (Hb, Hct, Feritin) were data gathering tool. Data were analyzed by pair T- test, independent T- test, Mann- Whitney and Chi- square tests.
  Results
  The mean score of knowledge (p<0.001) and attitude (p<0.001) (Predisposing factors), Using educational resources, taking place educational class and participating in educational programs (Enabling factors), encourage family and teachers (Reinforcing factors) and iron deficiency anemia preventive behaviors had a significant increase in the case group after the educational intervention.
  Conclusion
  Above results indicate positive effect of educational intervention program base on PRECEDE Model and main components (Predisposing, Enabling, Reinforcing factors) in improving of iron deficiency anemia preventive behaviors in the study population.
 • Mohsen Shamsi *, Reza Tajik, Abolfazl Mohammadbegee Page 57
  Background
  Side effects of drugs were increased with intractable consumption and this fact is more important in women during pregnancy and lactation period. The aim of this study has been determined the effect of education based on Health Belief Model on self-medication in mothers referring to health centers of Arak.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 300 mothers referring to health centers of Arak were participated. Data were collected with a questionnaire based on Health Belief Model and a performance checklist about drugs intractable consumption. Before educational intervention, questionnaires and checklists for both groups were completed and then intervention was done during 1 month in 4 sessions, 60 minutes. Data again were collected and then analyzed 3 month after intervention in both groups.
  Results
  Before educational intervention, the rate of knowledge, perceived susceptibility, severity, and benefit of self medication were in the mediate level and the mother's performance about drug intractable consumption were more than mediate. After educational intervention, between two groups had significant difference in all variables and mothers performance in self-medication was reduced (p<0.05).
  Conclusion
  By increasing in mean score of Health Belief Model parts, including: knowledge, perceived susceptibility, severity, and benefit, performance in field of self-medication was reduced. Recommended, training based on this model carried out in other health centers for reducing drugs intractable consumption.
 • Iraj Salehi *, Mostafa Mohammad Page 67
  Background
  Oxidative stress is strongly related to diabetes and its complications. The aim of this study is to evaluate the effect of experimental diabetes on oxidative stress indexes in the heart tissue and effect of regular swimming on it.
  Materials And Methods
  In experimental-practical study, 40 male Wister rats divided to four groups (n=10): control, control with exercise, diabetic, diabetic with exercise. Diabetes was induced by a single dose injection of Streptozotocin (50mg/Kg, i.p). Study time was 8 weeks. At the end of period, rats were anesthetized by Sodium Pentobarbital (50mg/Kg, i.p) and left ventricle dissociated and maintenance in -80 ºC. Super oxide Dismutase (SOD), Glutathione Peroxides (GPX), Glutathione Reductase (GR) and Catalase (CAT) activities as enzymatic antioxidant status and Malonyl Dealdehyde (MDA) level as index of lipid peroxidation of the tissue in superior layer of tissue homogenization were measured.
  Results
  Diabetes induction significantly reduced CAT and GR activities in heart tissue of diabetic rats compared with control. Also MDA level increased significantly in diabetic-non exercised rats compared with control. Total Glutathione level was similar in all groups.
  Conclusion
  Swimming by preventing in reduction of CAT and GR activities and MDA level of heart tissue has beneficial effects in prevention of cardiovascular complications caused by oxidative stress in diabetes mellitus.
 • Bahman Salehi *, Khatereh Seif, Hamid Reza Jamillian, Fariba Ghebleh Page 77
  Background
  Employed women like men, with their income have many physical and psychological problems and their mental health has been threaded. In our country the most rate of employed women are in Health and Education Ministries. So, we decided to determine the mental health of employed women in this both areas.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic study was compared the mental health of 131 employed women in University of Medical Sciences with Education office in Arak city with General Health Questioner (GHQ) in 2008. Also effective factors on mental health based on age, education, income, number of children, mental and physical diseases history, marital status, habitancy condition, job satisfaction and experience were determined and data were analyzed by descriptive and analytical statistics.
  Results
  There was difference between mental health level in women working in Medical Sciences University and Education office of Arak (p=0.041). Also income, age, mental disease history and job satisfaction had direct relationship with mental health
  Conclusion
  Difference between psychological health level of women working in office of Medical Sciences University and Education were significant and income level, age, experience, mental disease history and job satisfaction are the most important factors for mental disorders.
 • Hassan Solhi *, Mostafa Delavar, Amir Cheshm Jahanbin, Mehdi Abdolahi Page 85
  Background
  Methanol causes so many severe toxicities. Chronic low dose methanol ingestion can cause severe toxicity. There are many unpublished reports from doctors about side effects of toxicity by methanol like blinding in chronic user of herbal essences. Regarding to kinds of herbal essences producing and side effects of its chronic using, probability, there is methanol in the process of making. Therefore we decided to evaluate rate of methanol in various products.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional analytic study, 3 samples of high consumption homemade herbal essences in Arak (Pussy, Mint, Fenugreek, Hedysarum, Dill and Chicory) and 3 samples of the same herbal essences from industrial products with trademarks were gathered. All of them have been analyzed with spectrophotometer in five times.
  Results
  The maximum methanol concentration was related to a sample of industrial Mint (415.04 ppm) and the minimum methanol concentration was related to a sample of handmade Fenugreek (60.26 ppm). There was no significant difference between methanol concentration in handmade and industrial herbal essences.
  Conclusion
  There is probability of methanol toxicity after chronic usage of some herbal essences. Due to lack of maximum permissible concentration for non methanol essences, it is recommended that a cut of point of methanol concentration was determined and inform people about it.
 • Seyed Mahmod Tabatabaei *, Mahmoud Reza Baghi Nia, Mansor Beirami, Ali Akbar Malekirad Page 92
  Background
  Approximately 15-20% of pregnancies terminate to abortion. More than 50% of spontaneous abortions in 8-15 weeks pregnant mothers are related to genetically abnormalities. So, approximately 95% of them are related to numerical and 5% structural chromosome aberrations. Until now, neither of known human chromosomal abnormalities are treatable, and only way against these diseases limit to prenatal diagnosis and abortion of affected fetuses. The purpose of this study was determined the chromosome aberrations with cytogenetically methods.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional analytic study, 56 aborted fetuses were studied to detection of abnormalities frequency. Amnion-chorine culture, placenta, fetal tissue and aborted products from metaphase cells for gathering metaphase cells were used.
  Results
  After cell culture, chromosome typing and GTG-banding Technique, trisomy 21 with highest frequency (12.5%) and isochromosomy 21, X and monosomy X with lowest frequency (1.8% for each them) was resulted.
  Conclusion
  Not only chromosomal aberrations have important role in recurrent miscarriages, but also frequency rates of chromosomal aberrations in our country are similarity with other countries. Also cytogenetically diagnostic methods such as GTG-banding are a powerful and reliable technique for investigation of parents with recurrent abortion.
 • Maryam Tehranipour, Javad Bahar Ara, Maryam Mostafaee * Page 101
  Background
  Fetal Cerebrospinal fluid (CSF) develops viability and proliferation of nerve cells. Also this fluid contains many valuable factors for protection of nervous system injury cells. In this research, the effect of cerebrospinal fluid intraperitoneal injection on alpha motor degeneration after sciatic nerve compression in rat was determined.
  Materials And Methods
  In this experimental-laboratory study, 18 male Wistar rats divided randomly in 3 groups (control, compression, and experimental). In compression and experimental group, right sciatic nerves were highly compressed. CSF was injected in experimental group each three days. After 1 month care, all rats were cordially perused by 10% formaldehyde and their L4-L6 lumbar segments of spinal cord were sampled and with processed for histological examination, the paraffin blocks were serially cut (7mm). Slices were stained with toluidine blue and numerical densities of motoneurons in spinal ventral horn were estimated stereological (dissector) technique. Quantitative data were analyzed by T-test.
  Results
  Significant reduce in motoneurons number of compression group (47026) in comparison with control group (173978) was seen. Also there was significant difference between compression and experimental groups (992±141) in neuron density.
  Conclusion
  CSF intraperitoneal injection may have a beneficial effect in neural regeneration.
 • Ghasem Mosayebi, Ali Ghazavi *, Babak Aghili, Abbas Mirshafiei Page 109
  Background
  Aloe Vera species have diverse immunomodulatory and antitumor activities. The present study was set out to define the immunomodulatory activity of Aloe Vera extract on tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and development of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) as an animal model of multiple sclerosis (MS).
  Materials And Methods
  In this experimental interventional study, EAE was induced by MOG35-55 peptide and complete Freund's adjuvant in C57BL/6 mice. Mice were placed in two therapeutic groups (n=8 per group) with the same age and weight. Therapy with Aloe Vera extract (120mg/kg/every day given oral) was started on day 5 before the immunization until 25 day after that. EAE control received phosphate buffer alone with same schedule. Signs of disease were recorded daily until the day 25 when mice were bled and sacrificed. Produced TNF-α by cultured spleen mononuclear cells was detected by ELISA.
  Results
  The Aloe Vera treatment significantly reduced the clinical signs of EAE and delayed onset of disease. Mononuclear cells isolated from spleen of treated-mice with Aloe Vera showed a significant decrease in TNF-α in compared with control mice (p=0.012).
  Conclusion
  Aloe Vera ameliorated the EAE and reduced TNF-α level in MS animal model.
 • Abalfazl Mohammadbeygi *, Narges Mohammad Salehi, Farhad Ghamari, Bahman Salehi Page 116
  Background
  The University is a stressful place can cause depression symptoms and it's a critical context for studying of students’ psychological health. Because of moving away from family, living with other students, academic atmosphere pressures and uncertain future, students are often in risk of depression. This study was done to determine prevalence and related factors of depression in students of Arak, Iran.
  Materials And Methods
  This analytical cross-sectional study was carried out on 304 undergraduate medical and basic students in Arak universities, from May to July 2008. General Health Questionnaire -28 question (GH-28) has been used for data gathering and analyzed by T-test, chi2 and logistic regression tests.
  Results
  Mean of student's general health was 26.18±11.02 and 52.3% of students were scored above the threshold of GHQ- 28, that indicating depression. Female sex, major uninteresting, uncertain future and positive family history were the most important risk factors of depression but significant relationship between age, education Course and year were not seen.
  Conclusion
  The prevalence of depression was higher than society and in girls is more than boys students. But there wasn’t any difference between medical and non medical students. So attention to financial and occupational future of graduated and under graduated students is essential.
 • Parsa Yousefi *, Ali Cyrous, Masod Moslehabadi, Mona Haji Agha Bozorgi Page 124
  Background
  Developmental anomalies in sacral bone have been recognized as one of the causes of urinary incontinence. Sacral ration was suggested as a valuable scale in determining the sacral bone health. According to insufficient studies in this field and variation in results, a determination of relationship between sacral ratio (SR) with primary enuresis were seemed imperative.
  Materials And Methods
  In a cross sectional-analytic study, two groups (n=59) of 5-9 year-old children who admitted in pediatric and urology clinics of Amir Kabir hospital in one year were determined. Primary enuresis group with normal urine-analysis and ultrasonography, no history of dysuria, frequency, and urgency and control group without primary enuresis were selected. The mean ratio between the greatest widths of the sacral bone to its greatest length in the AP radiogram was compared between both groups.
  Results
  In case group, 98.3% had normal SR. The mean ratio of greatest width to length was 0.89. There were not a significant relationship between gender and normal or abnormal SR. In control group, 88.1% had normal SR. The mean ratio of greatest width to length was 0.91. Girls more than boys had normal SR. Significant difference between mean ratio of SR and greatest width to length in both groups were not seen.
  Conclusion
  Significant relationship between SR with primary enuresis in 5-9 year-old children was not seen.