فهرست مطالب

طب جنوب - سال دوازدهم شماره 2 (پاییز1388)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پاییز1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/09/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر محمدحسن شیرازی، مهراندخت سیروس، دکتر سیدسعید اشراقی، دکتر جلیل فلاح مهرآبادی، دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، دکتر محمدرضا پورمند، دکتر محمدمهدی سلطان دلال، سارا حاجی خانی صفحه 111
  زمینه
  مقاومت دارویی در هلیکوباکتر پیلوری یک عامل مهم شکست درمان می باشد. پنج خانواده از پمپ های افلاکس چند دارویی در باکتری ها شناسایی شده است. پمپ های RND (Resistance/Nodulation/Division) عمدتا در باکتری های گرم منفی یافت می‎شوند. TolC از اجزای پمپ های RNDبوده و در ایجاد مقاومت دارویی اهمیت دارد. نقش مقاومت دارویی پمپ های RND در هلیکوباکترپیلوری تا کنون ثابت نشده است. در این مطالعه، نقش دو ژن هومولوگ TolC در مقاومت هلیکوباکتر پیلوری به مترونیدازول، از طریق ارزیابی افزایش بیان ژن بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  RNA پنج سویه هلیکوباکترپیلوری مقاوم به مترونیدازول، در غلظت‎های کمتر از حداقل غلظت مهاری (MIC) استخراج شد. RNA با DNase تیمار گردید، سپس به cDNA تبدیل شد. واکنش RT-PCR برای ژن‎های 0605HP، 0971HP انجام شد. میزان بیان این ژن‎ها با نرم‎افزار لاب آنالایزر (Lab analyzer) ارزیابی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه، نقش ژن های 0605HP و0971HP در مقاومت دارویی هلیکوباکترپیلوری بررسی شد. در پنج نمونه با افزایش غلظت مترونیدازول، افزایش بیان 0605HP مشاهده شد. سه نمونه بیان 0971HP را نشان دادند. یک نمونه تنها در غلظت مترونیدازول معادل 16 میکروگرم بر میلی‎لیتر بیان 0971HP داشت. اما در دو نمونه دیگر با افزایش غلظت آنتی بیوتیک، افزایش بیان 0971HP مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج این مطالعه، هر دو ژن با افزایش غلظت مترونیدازول، افزایش بیان داشتند. بنابراین افزایش مقدار این دارو بر سیستم افلاکس هلیکوباکترپیلوری در سطح نسخه برداری سلولی مؤثر می باشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، پمپ افلاکس، TolC، مترونیدازول
 • دکتر رسول آذرفرین، دکتر آذین علیزاده اصل، دکتر امیرعباس کیانفر، دکتر موسی میری نژاد، دکتر عیسی بیله جانی صفحه 119
  زمینه
  هیپرلاکتاتمی شاخص شناخته شده هیپوپرفیوژن بافتی است، ولی به صورت روتین در تمام اعمال جراحی اندازه-گیری نمی شود. از طرفی مهم ترین اثر کاهش خون رسانی بافتی بروز اسیدوز متابولیک است که در آزمایش گاز خون شریانی (ABG) به صورت افزایش کمبود باز (Base Deficit) خود را نشان می‎دهد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارزش تشخیصی کمبود باز در تشخیص هیپرلاکتاتمی و پیش بینی عوارض پس از عمل جراحی قلب است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مشاهده ای آینده نگر 487 بیمار که تحت جراحی الکتیو بای پس عروق کرونر یا تعویض دریچه قرار گرفتند وارد مطالعه شدند. مقادیر لاکتات و پارامترهای گاز خون شریانی توسط یک دستگاه 5-3 بار حین عمل و هر6 ساعت پس از عمل تا 24 ساعت (طبق روتین اتاق عمل و بخش مراقبت های ویژه)اندازه گیری شد. تغیرات همودینامیک حین عمل و عوارض ماژور(قلبی، ریوی، عصبی، کلیوی، عفونی و مرگ) پس از عمل ثبت شد. معیار هیپرلاکتاتمی، لاکتات مساوی یا بیش از 3 میلی‎گرم در دسی‎لیتر و معیار اسیدوز متابولیک، کمبود باز بیش از 5 در نظر گرفته شد. حساسیت، ویژگی، ارزش پیشگویی مثبت (PPV) و نسبت درست نمایی (Likelihood Ratio) برای کمبود باز در تشخیص هیپرلاکتاتمی و پیش بینی عوارض پس از عمل محاسبه شد.
  یافته ها
  حین عمل جراحی میزان شیوع حداقل یک اپیزود کمبود باز بیشتر از 5، 3/41 درصد و حداقل یک اپیزود افزایش لاکتانت بالای 3 میلی‎گرم در دسی لیتر، در 3/56 درصد بیماران مشاهده شد و برای کمبود باز بیشتر از 5، حساسیت 48 درصد، ویژگی 68 درصد، ارزش پیشگویی مثبت 66 درصد و نسبت درست نمایی 49/1 درصدی مشاهده شد. میزان شیوع عوارض ماژور پس از عمل 26 درصد و نسبت درست نمایی 4/1 درصد محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به انجام روتین آزمایش گاز خون شریانی حین عمل جراحی قلب، پیش بینی 70 درصدی وقوع هیپوپرفیوژن بافتی (هیپرلاکتاتمی) با مشاهده کمبود باز بالای 5 برای متخصص بیهوشی ارزشمند خواهدبود. همچنین قدرت پیش-بینی کنندگی عوارض پس از عمل کمبود باز و هیپرلاکتاتمی به یک میزان و معادل 40 درصد است که با توجه به اهمیت بالای وقوع عوارض، این میزان از نظر بالینی با اهمیت تلقی می شود.
  کلیدواژگان: اسیدوز متابولیک، هیپرلاکتاتمی، جراحی قلب، ارزش تشخیصی
 • دکتر حمیدرضا صابری، کریم پرستویی، دکتر سید علیرضا مروجی صفحه 126
  زمینه
  به نظر می رسد که رانندگان برون شهری با توجه به شرایط کاری خود بیشتر در معرض سندرم متابولیک و عوارض ناشی از آن هستند که علاوه بر آسیب به خود راننده، به علت نقش و مسئولیت این افراد، سلامتی دیگران نیز می تواند به خطر افتد؛ که این مطالعه با نیل به این هدف انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی 429 نفر راننده برون شهری کاشان از لحاظ سندرم متابولیک بر اساس وجود سه یا بیشتر از معیارهای ذیل شامل: تری گلیسرید ≥ 150 میلی گرم در دسی لیتر، فشارخون ≥ 85/130 میلی متر جیوه، قندخون ناشتا ≥ 110 میلی گرم در دسی لیتر، دورکمر ≥ 102 سانتی متر و 40 ≥HDL کلسترول میلی گرم در دسی لیتر (معیارهای ATPIII) مورد بررسی قرار گرفتند. تست های آماری تست های آماری تی تست، مجذور کای و آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید.
  یافته ها
  شیوع سندرم متابولیک در رانندگان 9/35 درصد بود. که بیشترین محدوده سنی 39-30 سال(9/31درصد) بود. 9/42 درصد رانندگان به فشار خون و 7 درصد آن ها به دیابت مبتلا بودند. 41 درصد دارای شاخص توده بدنی در محدوده30-25 (اضافه وزن) بوده و1/23 درصد چاق محسوب می شدند. در بین اجزاء سندرم متابولیک، تری گلیسرید بالا (4/53 درصد) و HDL کلسترول پائین (7/48 درصد) بیشتر از بقیه دیده شدند. بین دیابت و فشارخون و همچنین فشارخون و مصرف سیگار ارتباط معنی دار وجود داشت (006/0>p).
  نتیجه گیری
  براساس این مطالعه شیوع سندرم متابولیک و سایر عوامل مستعدکننده بیماری های کرونری قلب در بین رانندگان مورد مطالعه بسیار بالاست و فراتر از آمارهای موجود است. در نهایت توصیه می شود با آموزش این افراد و وضع قوانین مربوط و بررسی عوارض سندرم متابولیک در این افراد و درمان آن ها در حفظ و ارتقاء سلامتی این افراد و جامعه کوشش گردد.
  کلیدواژگان: رانندگان، سندرم متابولیک، دیابت، شاخص توده بدنی، فشار خون، چاقی
 • مرضیه اکبرزاده، لیلا علیزاده، دکتر حمید رضا طباطبائی، دکتر مانی رمزی صفحه 133
  زمینه
  امروزه در کشورهای در حال توسعه، مصرف مکمل آهن به تمامی مادران باردار به صورت معمول و با مقدار معین (50 میلی‎گرم) توصیه می شود. اما علی رغم این مساله، بیماری هنوز از شیوع بالائی برخوردار است. از آنجا که کاهش و افزایش غلظت هموگلوبین هردو، پیامدهای نامطلوبی را در بارداری به دنبال دارد، لذا این مطالعه با هدف شناسائی عوامل تعیین کننده میزان هموگلوبین خون در طول بارداری، با بررسی عوامل مادری مرتبط با میزان هموگلوبین و زنان در معرض خطر انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پیگیر، 108 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکزآموزشی- درمانی شیراز با سن بارداری 14-10 هفته وارد مطالعه شدند و در سه نوبت، مراجعه اول (14-10 هفته)، دوم (30-25 هفته) و سوم (40-37 هفته بارداری) غلظت هموگلوبین خونشان اندازه گیری شد و با عوامل مادری از جمله شاخص توده بدنی و سن مادر، تعداد زایمان ها، فاصله بارداری و ابتلا به تهوع و استفراغ شدید بارداری، سن بارداری، شروع مصرف قرص آهن و میزان وزن‎گیری مادر مورد برر سی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل چندگانه نشان داد که میزان هموگلوبین سه ماهه اول بارداری (0001/0P<)، سن بارداری شروع مصرف قرص آهن (006/0P<) و میزان وزن‎گیری سه ماهه اول (009/0P<) از عوامل تعیین کننده میزان هموگلوبین خون در طول بارداری می باشند. عوامل مادری از جمله شاخص توده بدنی، سن مادر، تعداد زایمان ها، فاصله بارداری و ابتلا به تهوع و استفراغ شدید بارداری، ارتباط معنی داری با میزان هموگلوبین خون در طول بارداری نداشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای کم خونی در بین زنان باردار با شناسائی نقش عوامل مرتبط در میزان هموگلوبین، می‎توان زنان باردار در معرض خطر افت هموگلوبین را شناسائی کرده و این موضوع منجر به امکان مداخله به موقع و کاهش شیوع بیماری و عوارض ناشی از آن در بارداری و کاهش هزینه های مربوط به درمان را فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: بارداری، هموگلوبین، عوامل مادری، کم خونی، مکمل آهن
 • دکتر حوریه صادری، دکتر علی اکبر کریمی، دکتر مرضیه لونی صفحه 142
  زمینه
  تعیین فراوانی هر یک از باکتری های جدا شده از کشت خون و الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی آن ها اهمیت زیادی از نظر اپیدمیولوژیک دارد و می تواند در انتخاب درمان اولیه ضد میکربی کمک نماید. در این مطالعه فراوانی هر یک از باکتری های جدا شده از کشت خون بیماران مشکوک به باکتریمی و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها از اول فروردین تا آخر اسفند سال 1385در یک بیمارستان دانشگاهی در تهران مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  کشت خون و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی با روش های استاندارد صورت گرفت. نتایج مربوط به نوع باکتری و حساسیت آنتی بیوتیکی آن و سن، جنس و نوع پذیرش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در طی یک سال از 5116 بیمار کشت خون صورت گرفت که در 912 مورد (8/17 درصد) از آن باکتری جدا شد. سه گروه باکتری شایع در کشت خون بیماران به ترتیب باسیل های گرم منفی غیر تخمیری (گونه های سودوموناس و اسینتوباکتر)، کلی فرم ها (اشریشیا کلی و گونه های انتروباکتر و کلبسیلا) و استافیلوکوکوس های کواگولاز منفی بودند که به ترتیب در 4/63 درصد، 17 درصد و 8/12 درصد از موارد جدا شدند و مجموعا 2/93 درصد از موارد کشت خون مثبت را شامل می شدند. باکتری های جدا شده از بیماران بستری در مقایسه با بیماران غیر بستری مقاومت آنتی بیوتیکی بالاتری را نشان می دادند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه تاثیر نوع پذیرش بیمار (بستری و غیر بستری)، جنس و سن بیمار در نوع باکتری جدا شده از کشت خون نشان داده شد. نوع باکتری های شایع در کشت خون و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در این مطالعه با سایر مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور هم خوانی دارد و نشان دهنده افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک ها در این باکتری ها است. همچنین نتایج این مطالعه آنتی بیوتیک های کینولون را جهت درمان اولیه و اورژانس بیماران مشکوک به باکتریمی پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: باکتریمی، درمان اولیه، کشت خون، حساسیت آنتی بیوتیکی
 • دکتر جمشید صابری فرد، دکتر علی رادمهر صفحه 149
  زمینه
  مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی (Magnetic resonance cholangiopancreatography) در طی سال های اخیر از لحاظ تکنیکی بهبود چشم گیری داشته است و نشان داده شده است که می تواند کاربرد های بالینی وسیعی در تصویر برداری مجاری صفراوی و پانکراس داشته باشد. مطالعات اخیر نشان داده اند که مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی جهت بررسی سنگ مجرای صفراوی مشترک، انسداد بدخیم و خوش‎خیم مجاری صفراوی و پانکراس، آنومالی های مادرزادی و پانکراتیت مزمن قابل مقایسه و یا حتی بهتر از تکنیک های دیگر مانند سونوگرافی، سی تی اسکن و کلانژیوپانکراتوگرافی پس‎گستر آندوسکوپیک (endoscopic retrograde cholangiopancreatography) است.
  مواد و روش ها
  در این روش تصویر برداری از MRI برای مشاهده مایعات دارای سرعت آهسته مانند صفرا به صورت سیگنال بالا استفاده می شود. مکانیسم های Heavily T2-Weighted عمدتا برای مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی به همراه تکنیک Single-Shot echo-train spin echo به کار می روند. در این مطالعه یافته های مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی و فراوانی بیماری های مختلف مجاری صفراوی و پانکراس در تعداد293 بیمار طی سال...های 1379 الی 1385 مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  فراوانی بیماری های انسدادی و غیر انسدادی مجاری صفراوی و پانکراتیک به تفکیک در جداول و نمودارهای مربوطه آورده شده است. سنگ های صفراوی بیشترین فراوانی را در بالغین و کیست کلدوک مادرزادی بیشترین فراوانی در اطفال را نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتوگرافی می تواند به عنوان یک روش تصویربرداری غیر تهاجمی و دقیق در تشخیص بیماری های مجاری صفراوی و پانکراتیک مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کلانژیو پانکراتوگرافی، تصویر برداری رزونانس مغناطیسی، مجاری صفراوی، پانکراس
 • دکتر عبدالحمید بهروزی، دکتر فیروزه زارع فراشبندی صفحه 157
  زمینه
  اورانیوم ضعیف شده (DU)، که از فرآیند غنی سازی اورانیوم طبیعی به دست می آید، در زمینه‎های مختلف نظامی و غیرنظامی به طور مثال در تولید پرتابه‎ها مانند گلوله، کلاهک جنگی موشک ها (به صورت غیر قانونی) مورد استفاده قرار می‎گیرد. مهمات تولید شده با استفاده از این فلز در جنگ های اخیر به ویژه جنگ‎های به وقوع پیوسته در منطقه خاورمیانه (خلیج فارس 1 و 2 و افغانستان) مورد استفاده قرار گرفته اند. به دلیل تاثیرات زیستی این ماده، پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش علم سنجی، مقالات منتشر شده در مورد اثرات زیستی احتمالی اورانیوم ضعیف شده را مورد بررسی قرار دهد تا نوع و تعداد مقالات در این زمینه و نیز حدود و موضوعات مورد بحث و مؤلفه های اصلی آن را به دست آورد.
  مواد و روش ها
  نوع پژوهش اپیدمیولوژیک توصیفی و روش به کار رفته در آن، از نوع کمی (بررسی بسامد واژه ها) از طریق مراجعه به اصل مدارک و استفاده از روش علم سنجی می باشد. جامعه پژوهش شامل تمام مدارک نمایه شده در بانک اطلاعاتی پاب مد (Pubmed) در فاصله سال های 1991- 2008 است که در عنوان یا کلیدواژه های خود دارای اصطلاح «اورانیوم ضعیف شده» و «جنگ خلیج» هستند.
  یافته ها
  بیشترین اثرات سوء این فلز که در مقالات مورد بررسی گزارش شده است بر روی دستگاه های تناسلی- ادراری، عصبی، و دستگاه قلبی- عروقی مشاهده شده است؛ هر چند به سایر دستگاه ها مانند دستگاه اسکلتی- عضلانی، غدد درون ریز، دستگاه ایمنی، و دستگاه تنفسی نیز اشاراتی با فراوانی کمتر شده است.
  نتیجه گیری
  وجود تناقضات بسیار در نتایج مطالعات انجام شده در خصوص تاثیرات زیستی و محیطی این فلز سبب شده است تا حجم گسترده ای از این مقالات، به منظور حصول اطمینان از تاثیرات ذکر شده در بالا، انجام مطالعات در طول یک دوره زمانی طولانی را توصیه نمایند تا تکرارپذیری نتایج مطالعات انجام شده و نیز اثرات دیررس احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جنگ خلیج فارس 1، جنگ خلیج فارس 2، اورانیوم ضعیف شده، اثرات بیولوژیکی
 • دکتر سکینه اسدی، دکتر رضا نعمتی، دکتر کلثوم افراسیابی، دکتر خدیجه قاسمی، دکتر جمشید صابری صفحه 168
  کلیه اکتوپیک متقاطع از ناهنجاری های منحصر به فرد سیستم ادراری می باشد که درمطالعات اتوپسی شیوع بیشتری نسبت به مطالعات بالینی دارد. تعداد زیادی از بیماران در طول زندگی بدون علامت هستند و گاه در بررسی های تشخیصی برای سایر بیماری ها، به طور تصادفی، تشخیص داده می شوند و بقیه مبتلایان علائم غیراختصاصی بروز می دهند. بیمار معرفی شده در این مقاله، دختر 5 ساله ای است که با اپیزودهای مشابه درد پهلوی چپ مراجعه کرده است که یافته های تصویربرداری، سونوگرافی و اسکن دی مر کاپتوسوکسینیک اسید-‎تکنتیوم 99، به نفع تشخیص کلیه اکتوپیک متقاطع با اتصال بود.
  کلیدواژگان: کلیه اکتوپیک متقاطع، سونوگرافی، دی‎مرکاپتو سوکسینیک اسید، تکنتیوم 99، نابهنجاری مادرزادی
|
 • M.H. Shirazi* (Phd), M. Sirous (Msc), S.S. Eshraghi (Phd), J. Fallah-Mehrabadi (Phd), N. Ebrahimi-Daryani (Md), M. R. Pourmand (Phd), M.M. Soltan-Dallal (Phd), S. Hajikhani (Bsc) Page 111
  Background
  The presence of antibiotic resistance has been reported in H.pylori and it is a major cause of treatment failure. Five families of multidrug efflux pumps are defined in bacteria and resistance-nodulation-division (RND) pumps are found mainly in gram negative bacteria. TolC is one of RND pump components and play a critical role in drug resistance. It hasn’t been established that RND family has a role in drug resistance in H.pylori. In this study, we assessed the role of two efflux genes in resistant to metronidazole in H.pylori by evaluation of overexpression TolC genes by RT-PCR method.
  Methods
  In five metronidazole resistant strains of H.pylori, total RNA was extracted. RNA treated with DNase and RNA reverse transcribed to cDNA. Aliquots of the cDNA solution were assayed by RT- PCR for HP0605 and HP0971 genes. The levels of mRNA expression were evaluated by densitometry analysis.
  Results
  All five strains displayed overexpression for HP0605 basis of increased concentration of metronidazole. Three strains showed transcripts for HP0971. One of these had transcripts for HP0971 only in Metronidazole concentration equaled to 16 µg/ml but two strains overexpressed adapt to increase concentration of metronidazole.
  Conclusion
  According to current study, HP0605 and HP0971 genes overexpressed due to increase metronidazole. So, increasing of Metronidazole affects in H.pylori΄s efflux system in transcription level.
 • R. Azarfarin (Md), A. Alizadeh Asl* (Md), A.A. Kianfar (Md), M. Mirinejad (Md), E. Bilehjani (Md) Page 119
  Background
  Hyperlactatemia is a well known index for tissue hypoperfusion which is not routinely measured in all surgical procedures. The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of base deficit in detecting hyperlactatemia and also predicting its postoperative complications in cardiac surgery.
  Methods
  In a prospective observational study, 487 patients who underwent elective coronary artery bypass grafting or valve replacement surgery were evaluated. The serum lactate level and arterial blood gas (ABG) tests were measured simultaneously 3-5 times during operation and every six hours until 24h after operation. Hemodynamic changes during the operation, and also postoperative major complications consisting cardiac, pulmonary, neurologic, renal, infectious complications and death were recorded. Criterion for hyperlactatemia was considerated serum lactate≥3 mg/dl and for metabolic acidosis, base deficit>5 mmol/L.
  Results
  Intraoperative frequency of "at least one episode of" base deficit>5 mmol/L was 41.3% and also hyperlactatemia was 56.3%. There were sensitivity (48%), specificity (68%) and PPV (66%) of base deficit>5 mmol/L in diagnosis of hyperlactatemia, considering pre-test probability (56.3%) of hyperlactatemia and calculating LR=1.49 for "base deficit>5 mmol/L ", the post-test probability of hyperlactatemia was estimated 70%. Considering frequency (pre-test probability) of 26.5% for postoperative complications and calculating LR=1.40 for both base deficit>5 mmol/L and hyperlactatemia, the post-test probability of postoperative complications was estimated 40% (in both tests).
  Conclusions
  Because of importance of major postoperative complications, 40% probability of these events by observing base deficit>5 mmol/L or lactate≥3 mg/dl can be sufficiently alert the anesthesiologist to do proper interventions.
 • H.S. Saberi* (Md), K. Parastooei (Msc), S.A. Moravveji (Md) Page 126
  Background
  The literature data and our own studies show that in drivers of transport vehicles, work-related risk factors for arterial hypertension, ischemic heart disease, and metabolic syndrome are largely intensified. These involve occupational risk factors as well as classic ones, such as obesity, limited physical activity, shift work, or tobacco smoking. However, studies published over the past two decades on the health of bus and truck drivers have received relatively less attention in developing countries.
  Methods
  In a cross-sectional study 429 Kashan City male bus and truck drivers that enter the occupational health service for health examination were enrolled. The study focused on the presence of the metabolic syndrome, as defined by the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (NCEP ATP III) and statistical tests such as t-test, chi-square test and Pearson’s correlation coefficient were used to analyze the data.
  Results
  The prevalence of metabolic syndrome according to ATP-III was 35.9% mostly at age range 30-39 years. The prevalence of overweight was 41%; Obesity, 23.1%; hypertension, 42.9%; Diabetes, 7%; hypertriglyceridemia, 53.4% and low HDL cholesterol, 48.7%. In addition, between diabetes and hypertension and between hypertension and smoking meaningful relation was seen (p=0.006).
  Conclusion
  We observed a high prevalence of metabolic syndrome in these groups to be significantly higher than other groups in Iran. So, Occupation must be considered as a risk factor for impaired health status, leading to temporary or permanent disability to work.
 • M. Akbarzadeh* (Msc), L. Alizadeh (Msc), H. Tabatabaee (Phd), M. Ramzi (Phd) Page 133
  Background
  Anemia in pregnancy is a serious condition, contributing to maternal mortality, morbidity and fetal morbidity and its prevalence varies between 35-100% in developing countries. This investigation is conducted to survey the correlation of maternal factors and the changes in hemoglobin in pregnant women.
  Method
  In this study, 108 healthy pregnant women with gestational age of 10 to 14 weeks, chosen by cluster random sampling were included. The women were followed in three visits: at the end of the first, second and third trimester. In addition, correlation of Hb concentration with maternal factors including BMI, age parity, hyperemesis, gestational age, pregnancy interval and weight gain was investigated.
  Results
  There was no significant correlation between BMI, parity, pregnancy interval, severe nausea and vomiting and also maternal age with hemoglobin level during pregnancy. Moreover, Multiple regression models showed that adequate maternal weight gain (P<0.009) and high hemoglobin (p<0.0001) in the first trimester were positive predictors and late iron supplementation was negative predictor of hemoglobin in pregnancy (P<0.006).
  Conclusion
  Our data demonstrated that adequate maternal weight gain, high hemoglobin in the first trimester and also late iron supplementation could be as predictors in clinical settings in this query.
 • H. Saderi* (Phd), A.K. Karimi (Phd), M. Loni (Md) Page 142
  Introduction
  Determining frequency of bacteria, isolated from blood culture and their antibiotic susceptibility patterns, has epidemiological significance and can help in selecting empirical therapy. This study was aimed to assess, the frequency of bacteria isolated from blood culture of patients suspected to bacteremia and their antibiotic susceptibility patterns.
  Methods
  Culture of blood and determination of antibiotic susceptibility was done by standard methods. In this study, a variety of isolated bacteria types, antibiotic susceptibility, as well as age, sex and type of admission of patients were analyzed in a university hospital from 21 March, 2006 to 20 March, 2007.
  Results
  During one year, blood culture was done for 5116 patients and bacteria were isolated in 912 cases (17.8%). Three most frequently groups of bacteria in blood cultures of patients were non-fermentative gram negative bacteria (Pseudomonas and Acintobacter spp), coliforms (Escherichia coli and enterobacter and klebsiella spp.) and coagulase negative staphylococci, respectively, which were isolated in 63.4%, 17.0% and 12.8% of patients, and constituted 93.2% of positive blood cultures. Higher resistance was shown in bacteria isolated from inpatients compare to outpatients.
  Conclusion
  This study showed the influence of age, sex and type of admission (outpatient or inpatient) in a variety of isolated bacteria in blood culture. The result of this study were the same as the other studies in Iran and other countries in respect of the variety of isolated bacteria and antibiotic susceptibility and show increase of antibiotic resistance in these bacteria.
 • J. Saberifard* (Md), A. Radmehr (Md) Page 149
  Background
  Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) has had a significant technical improvement during recent years. This method of imaging can have a broad range of clinical applications in imaging of pancreatic and biliary ducts. Recent studies have shown that magnetic resonance cholangiopancreatography is a comparable and better technique than other techniques such as sonography, CT scan and endoscopic retrograde cholangiopancreatography to assess pancreaticobiliary system.
  Methods
  In this study heavily T2 weighted MR sequence was used to show slow flowing fluid as high signal intensity in bile ducts and main pancreatic duct. We reviewed MRCP imaging findings of 293 patients with pancraticobiliary diseases and analyzed the frequency of different pathologies and disorders during the years 1379 to 1385.
  Results
  We found that stones in adults and also congenital diseases of bile ducts such as choledochal cysts in children were the most frequent pancreaticobiliary problems depicted by MRCP.
  Conclusion
  MRCP is a valuable tool for diagnostic imaging of pancreaticobiliary system and can elegantly show different pathologies noninvasively and accurately.
 • Ah. Behrouzi (Md), F. Zare Farashbandi (Phd)* Page 157
  Background
  Depleted uranium (DU) is a byproduct of natural uranium enrichment process. Its unique characteristics (e.g. high density) caused to use in civilian and military fields extensively. In the military fields, DU is used in the bullets and projectiles war hats. The munitions containing DU were used in the recent wars, more strikingly in the Middle East region (first and second Persian Gulf wars, and Afghanistan). Due to its biological impacts, this study aimed to assess biological effects of DU using scientometrics by investigating papers indexed in Pubmed from 1990-2008, to reveal the number and type of articles and also the important dimensions of DU biological impacts as well as the core issues.
  Methods
  In this descriptive epidemiologic study, quantitative methods (counting frequency of words) and scientometrics were used. Sample size was the total of the articles indexed in Pubmed during 1991- 2008, containing the terms "Gulf War" and "Depleted Uranium" in their title or keywords.
  Results
  The most compromised body systems were urinary, nervous and cardiovascular. Other systems such as endocrine, musculoskeletal, immune and respiratory were also mentioned.
  Conclusion
  Highly controversial results which have been stated in the surveyed articles about DU biological and environmental impacts caused the authors to recommend long term investigations for assessing its effects on recurrence to reveal potential late effects of DU.
 • S. Assadi* (Md), R. Nemati (Md), K. Afrasiabi (Md), K. Ghasemi (Md), J. Saberifard (Md) Page 168
  Crossed fused ectopic kidneys are a rare renal anomaly. The autopsy prevalence of renal ectopia is more than clinical prevalence. Most presenting symptoms of crossed ectopic kidneys are nonspecific and most cases remain asymptomatic through their life and are diagnosed incidentally. The presented case was a 5 years old girl who suffered from episodic left flank pain that imaging findings on sonography and also technetium-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) scintigraphy indicated crossed fused ectopic kidneys.