فهرست مطالب

 • Volume:14 Issue: 4, 2009
 • تاریخ انتشار: 1388/07/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سمانه سادات سیدی، مصطفی رضایی طاویرانی، حسین مزدارانی صفحه 173
  سابقه و هدف
  با پیشرفت تکنولوژی و ساخت دستگاه های جدید الکتریکی، بشر روزانه تحت تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین قرار می گیرد. یکی از دستگاه هایی که با امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین کار می کند، تحریک کننده مغناطیسی مغز است. محققین از تحریکات مغناطیسی برای درمان بیماری هایی چون افسردگی و اسکیزوفرنی استفاده می کنند. اخیرا«بررسی هایی با هدف تعیین اثرات جانبی امواج الکترومغناطیسی کم فرکانس بر بخشهای مختلف بدن انسان انجام گرفته و این تحقیق در ادامه این سری مطالعات طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه سلول های فیبروبلاست انسانی در معرض امواج الکترومغناطیس (فرکانس 3 هرتز و شدت 4 میلی تسلا به مدت 3 ساعت) قرار گرفته و پس از 24 ساعت پروتئین های تام سلول ها استخراج گردید. پروتئین های استخراج شده، با استفاده از روش الکتروفورز دو بعدی بر روی ژل الکتروفورز تفکیک و با نیترات نقره رنگ آمیزی شدند. با مقایسه ژلهای نمونه تحت تابش و کنترل، پروتئین هایی که بیان آنها بطور معنی داری تغییر نموده تعیین و با استفاده از بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوطه برخی از این پروتئین ها شناسایی گردیدند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان می دهد امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین می توانند منجر به توقف در بیان پروتئین آپولیپوپروتئین A و تولید پروتئین یوبیکیتین در سلول های فیبروبلاست انسانی شوند.
  نتیجه گیری
  با توجه به تغییر بیان برخی از پروتئین ها در سلول های تحت تابش ممکن است تابش امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین با کاربرد درمانی دارای اثرات جانبی باشد. بنابراین استفاده از آنها مستلزم انجام مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: سلول های فیبروبلاست انسانی، امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین، یوبیکیتین، آپولیپوپروتئین A
 • حمیدرضا جباردارجانی، اردا کیانی، محمدرضا مسجدی صفحه 179
  سابقه و هدف
  انسداد راه های هوایی بزرگ به عنوان یک علت بارز آسم که به درمان استاندارد دارویی پاسخ نمی دهد، شناخته شده است. هدف ما از این مطالعه معرفی انواع دیگری از بیماری ها با تظاهرات آسم است که به درمان رایج آسم پاسخی نداده بودند.
  مواد و روش ها
  بین سالهای 1384 تا 1387 اطلاعات بالینی 10 بیمار از بین 3200 بیماری که در بخش برونکوسکوپی و لیزر بیمارستان مسیح دانشوری تحت برونکوسکوپی قرار گرفته بودند با تشخیص آسم مقاوم به درمان مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  2 بیمار مرد و 8 بیمار زن با میانگین سنی 9/18±1/42 سال در این مطالعه وارد شدند. تنگی نفس در 9 مورد از بیماران وجود داشت. عکس قفسه صدری در هر 10 بیمار نرمال بود.CT اسکن در 3 مورد نرمال بود. 8 مورد از بیماران ضایعه داخل مجرای هوایی داشتند که در 6 مورد ضایعه خوش خیم و در 2 مورد بدخیم بود. اختلال عملکرد طنابهای صوتی در 1 مورد و فشار خارجی بر نای نیز در یک مورد مشاهده شد. میانگین مدت زمان درمان آسم 4/24 ماه (72-5 ماه) بود.
  نتیجه گیری
  بیماری های مقلد آسم موارد زیادی را شامل می شود که ممکن است تشخیص صحیح آسم را مخدوش نمایند. یک معاینه دقیق، درصد بالای احتمالات و آنالیز دقیق اسپیرومتری برای تشخیص صحیح و درمان آسم الزامی است. اگر پیشرفتی در درمان حاصل نشد بررسی های بیشتر جهت تشخیص سایر علل زمینه ای باید صورت گیرد
  کلیدواژگان: آسم مقاوم به درمان، برونکوسکوپی مداخله ای
 • محمدعلی حیدرنیا، کامبیز عباچی زاده، بهزاد دماری، اذن الله آذرگشب، عباس وثوق مقدم صفحه 183
  سابقه و هدف
  از سال 1986 و بدنبال اولین بیانیه ارتقا سلامت در اجلاس جهانی اتاوا، نگاه تازه ای به ارائه خدمات توسط بیمارستانها که بطور سنتی ارائه کننده خدمات تشخیصی و درمانی هستند، بوجود آمد. در دیدگاه جدید بیمارستانها جزو بهترین بسترها برای ارائه خدمات ارتقا سلامت و پیشگیری می باشند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع «تحقیق در خدمات سلامت» می باشد. در ابتدا، تحلیل خبرگان انجام و خبرگان کلیدی در دو دسته درونی (internal) و بیرونی (external) قرار گرفته و توسط پرسشنامه هایی که روایی آنها از طریق نظر خبرگان محرز شده بود، مورد سوال واقع شدند. سوالات در مورد ابعاد مختلف ارائه خدمات ارتقا سلامت برای بیماران در بیمارستانها مانند ضرورت و فوریت ارائه این خدمات، لزوم تدوین و تصویب قوانین، استقراردهندگان خدمت، موانع استقرار در آینده، ارائه دهندگان، گیرندگان و ساختار ارائه خدمت بعمل آمد. عمده سوالات بر اساس مقیاس لیکرت طراحی شده و در نهایت میانگین و انحراف معیار نظر خبرگان، در مورد هر جنبه از این خدمات، با توجه به نمره بدست آمده در مقیاس لیکرت، محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  برحسب نتایج حاصله و تجربیات جهانی، الگویی جهت ارائه این خدمات در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی شد. در این الگو بیمارستانهای دولتی آموزشی و بیماران بستری در بخشهای بالینی در اولویت اول برای ارائه خدمات می باشند. برای ارائه این خدمات، ساختاری مانند کلینیک پیشگیری یا اتاق ارتقا سلامت در بخشهای بالینی لازم است. تامین هزینه ها مهمترین تهدید برای ارائه خدمات در آینده می باشد. همچنین خبرگان با ارائه خدمات توسط متخصصین بالینی و پزشکی اجتماعی، پزشکان عمومی و پرستاران آموزش دیده موافق بودند.
  نتیجه گیری
  خدمات ارتقای سلامت دورنمای آینده خدمات بیمارستانی در نظامهای سلامت است. بدون شک، الگوی پیشنهادی راهنمای مناسبی برای تصمیم گیران و مدیران ارشد جهت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و استقرار این خدمات در آینده خواهد بود.
  کلیدواژگان: ارتقا سلامت، خدمات، بیمارستان ارتقادهنده سلامت، الگو، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • محمد جواد فیض اللهی، امیرحسین شکوهی، محمد مدرس یزدی، محمد جعفر تارخ صفحه 191
  سابقه و هدف
  مساله چیدمان واحدها در محلهای مختلف بیمارستانها به منظور کاهش هزینه های ناشی از جابه جایی افراد، بیماران و تسهیلات موجب تلاشهای بسیاری از سوی محققان برای ساخت مدل های بهینه سازی چیدمان واحدها با هدف کاهش هزینه ها شده است. این در حالی است که عدم قطعیت موجود در دنیای پیرامون یا در نتایج حاصل از این تلاشها دیده نمی شود و یا به علت اعمال این محدودیت، مدل های غیرخطی پیچیده ای شکل گرفته اند که قابل اعمال به مسایل بهینه سازی نمی باشند. لذا هدف از این تحقیق ارائه طراحی مدل مکان یابی استوار در برابر داده های غیرقطعی است که دارای کارایی قابل قبولی باشد.
  مواد و روش ها
  طراحی این مدل به روش اکتشافی و با کمک توسعه مدل های ریاضی با نگرش بهینه سازی استوار صورت گرفت و بر مبنای سه شاخص مسافت، جریان و ارزش جریانهای بین واحدهای بیمارستانی بنا نهاده شد و در راستای کمینه کردن هزینه های ناشی از این سه شاخص گام بر می دارد.
  یافته ها
  مدل طراحی شده قابلیت پیاده سازی در یک واحد بیمارستانی را داراست و توانایی مواجه به عدم قطعیت موجود در این گونه تصمیم گیری ها را دارد. علاوه بر این دو مهم، پیچیدگی مدل توسعه داده شده نسبت به مدل اولیه در حد قابل قبولی است و امکان به کارگیری آن با تمامی روش های حل ابتکاری امکان پذیر است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مدل استوار طراحی شده برای مکان یابی واحدهای بیمارستانی عملی است و با توجه به اهمیت آن، تجربه واقعی آن در یک بیمارستان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: چیدمان واحدها، تصمیم گیری، مساله تخصیص درجه دو، بهینه سازی استوار
 • حمیده مروج، مهناز محمودی راد، نریمان مصفا، منصوره میرزایی، پرویز طوسی صفحه 199
  سابقه و هدف
  فیبروبلاست ها سلول های مزانشیمی هستند که به آسانی در آزمایشگاه کشت داده می شوند و نقش مهمی در تقابلات مزانشیم و اپیدرم و ترشح فاکتورهای رشد و سایتوکاین ها مختلف دارند که اثر مستقیمی بر رشد و تمایز اپیدرم و تشکیل ماتریکس خارج سلولی دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان تهیه و تولید استاندارد فیبروبلاست انسانی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش اکتشافی انجام گرفت. از ناحیه درم پوست ختنه گاه نوزاد برای تهیه فیبروبلاست استفاده شد. فیبروبلاست ها توسط آنزیم تریپسین جدا گشته و به منظور ایجاد بانک فیبروبلاست چندین بار در محیط DMEM کشت داده شدند. سلول ها از نظر آلودگی های باکتریایی و ویروسی با روش های مولکولی و از نظر کاهش عرضه آنتی ژن های MHC تا پاساژ دهم مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برای یافتن اختلالات ژنومی، کاریوتایپ سلول های پاساژهای اول، پنجم، دهم و بیست و دوم تعیین شد.
  یافته ها
  فیبروبلاست های به کاررفته برای تولید بانک سلول از نظر وجود برخی ویروس ها و باکتری ها به روش های مولکولی مورد بررسی قرار گرفته که نتایج همگی منفی بود. بررسی سلول های پاساژ داده شده از لحاظ میزان عرضه آنتی ژن های MHC در سطح آنها نشان داد که میزان این آنتی ژن ها به مرور در طی پاساژها کم شده است. نتیجه کاریوتایپینگ سلول های فیبروبلاست پاساژ اول، پنجم و دهم طبیعی بود ولی کاریوتایپینگ فیبروبلاست های پاساژ بیست ودوم نشان دهنده ناهنجاری های زیادی در کروموزوم های این سلول ها بود. جداشدگی کروموزوم ها از محل سانترومر در تعداد قابل توجهی از کروموزوم ها مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بهترین زمان برای ایجاد یک بانک فیبروبلاست از نظر حداکثر میزان فعالیت فیبروبلاست ها، کمترین میزان آنتی ژنیسیتی و نیز عدم وجود اختلالات ژنتیکی، سلول های پاساژ پنجم تا دهم است. برای ممانعت از بروز اختلالات ژنتیکی در فرایند کشت مجدد فیبروبلاست ها باید تمهیداتی از جمله انتخاب بهترین کلون ها از نظر عاری بودن از ناهنجاری های کروموزومی در کاریوتاپینگ و نیز به حداقل رساندن زمان جداسازی سلول ها در روش آنزیماتیک مد نظر قرار گیرند
  کلیدواژگان: فیبروبلاست، بانک سلولی، کاریوتایپینگ، ایمونوفنوتایپینگ
 • سید اسماعیل حسن پور، خلیل رستمی، فیض الله نیازی، حمید زنده نام صفحه 205
  سابقه و هدف
  فلپ های پوستی به طور شایع به عنوان یک روش ترمیمی در جراحی های پلاستیک به کار می روند و نکروز این فلپ ها هنوز به عنوان عارضه مهم و یک مشکل بالینی باقی مانده است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پیشگیرانه اولئیک اسید بر روی میزان ماندگاری فلپ پوستی تصادفی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 46 خرگوش بالغ سفید نیوزلندی انتخاب شد. در ناحیه پشتی حیوانات طرفین ستون فقرات، فلپ پوستی به ابعاد 3×5/10سانتیمتر طراحی گردید. در گروه تجربی اول روی سطح هر فلپ با اسید اولئیک موضعی 75% (10% حجمی) هر 12 ساعت به مدت 48 ساعت مالیده شد. در گروه تجربی دوم مشابه گروه اول ولی در طرف مقابل در فلپ طراحی شده مالیده شد و در گروه سوم (کنترل) با همان اندازه سطح فلپ از یک پماد پایه (وازلین طبی خالص) استفاده شد. در هر سه گروه میزان ماندگاری نهایی فلپ بعد از ایجاد فلپ تصادفی پوستی بر اساس معیارهای بالینی در روز ششم بررسی شد. مقایسه میزان ماندگاری فلپ ها بین گروه ها با آزمون آنالیز واریانس یکطرفه انجام گرفت. از آزمون توکی جهت تعیین تفاوت بین گروه های دوتایی استفاده شد.
  یافته ها
  میزان ماندگاری نهایی فلپ در گروه کنترل (8/6 ± 7/20سانتیمتر مربع) بیشتر از گروه تجربی دو (7/9±2/13سانتیمتر مربع) و گروه تجربی یک (5/7±0/11 سانتیمتر مربع) بود. تفاوت بین گروه کنترل و هر دو گروه تجربی از نظر آماری معنی دار بود (00/0=p) ولی بین دو گروه تجربی یک و دو تفاوت معنی داری وجود نداشت (NS).
  نتیجه گیری
  مصرف پیشگیرانه اولئیک اسید موضعی بر میزان ماندگاری فلپ تصادفی پوستی خرگوش تاثیر مثبت ندارد هرچند در صورت استفاده از آن بعد از جراحی و ایجاد فلپ پوستی میزان ماندگاری فلپ افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: اولئیک اسید، فلپ تصادفی، میزان ماندگاری فلپ
 • علی اصغر حلیمی اصل، کیومرث پوررستمی، علی فرجی، دکترسعید یعثوبی، فریده موسوی، مهندس ناصر ولایی، پروین یاوری، مردآویژ آل بویه صفحه 211
  سابقه و هدف
  با توجه به شیوع بالای تب و نوتروپنی در کودکان مبتلا به بدخیمی و اهمیت تشخیص سریع عفونت باکتریال و با توجه به وجود گزارشاتی مبنی بر ارزش تست پروکلسی تونین در تشخیص عفونت باکتریال، این تحقیق به منظور تعیین ارزش میزان پروکلسی تونین سرم در مقایسه با کشت در تشخیص عفونتهای باکتریال در کودکان مبتلا به بدخیمی دچار تب انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  از کلیه افراد مورد مطالعه، کشت خون و ترشحات انجام و همزمان میزان سطح سرمی پروکلسی تونین اندازه گیری شد. کودکانی که کشت مثبت داشتند و یا میزان سرمی پروکلسی تونین آنها بیشتر از 5/0 نانوگرم در میلی لیتر بود، به عنوان عفونت باکتریال تلقی شدند.
  یافته ها
  تحقیق روی 29 پسر و 22 دختر با میانگین سنی 5/3±0/6 سال انجام شد. شایعترین بدخیمی در این گروه از بیماران،ALL با میزان 47% بود. میزان حساسیت و اختصاصی بودن تست پروکلسی تونین به ترتیب 90% و 4/80% بود. ارزش پیش بینی مثبت (PPV) 50% و ارزش پیش بینی منفی (NPV) 4/97%بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد NPV این تست در تشخیص عفونتهای باکتریال قابل توجه و قابل اتکا است. با توجه به قیمت ارزان این تست، بکارگیری آن همراه با سایر روش های تشخیصی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بدخیمی، نوتروپنی، عفونت باکتریال، پروکلسی تونین
 • رضا میری، رضا اسدزاده، وحید میرزایی صفحه 215
  ط
  سابقه و هدف
  با توجه به مراجعه بیماران با دردهای قلبی و مبتلا به سندرم حاد کرونری و روند رو به افزایش آن و اهمیت اطلاع از شاخصهای پیش بینی کننده تغییرات ECG، این مطالعه جهت تعیین میزان کارآیی ECG زمان مراجعه بیماران در پیش آگهی سندرم حاد کرونری انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعهcase series، طی مدت 2 سال 210 بیمار که با درد حاد قفسه سینه و تغییرات ECG ظرف کمتر از 12 ساعت به اورژانس مراجعه کرده بودند، تحت بررسی قرار گرفتند. تغییرات ECG شامل T معکوس، صعود قطعه ST، سقوط قطعه ST و صعود و سقوط توام قطعه ST بود. تمام بیماران به مدت یک ماه از زمان مراجعه از نظر عدم وجود عارضه، انفارکتوس مجدد و مرگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارتباط تغییرات ECG با مرگ، با آزمون کای دو یا آزمون دقیق فیشر مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از 210 فرد مورد بررسی، 5/39 درصد زن و 5/60 درصد مرد با میانگین سنی 9/10±0/61 سال بودند. T معکوس 4/50 درصد، صعود قطعه ST 4/12 درصد، سقوط قطعه ST 1/29 درصد و صعود و سقوط توام قطعه ST 1/8 درصد گزارش شد. در گروه T معکوس یک بیمار دچار انفارکتوس مجدد شد و در دیگر گروه ها انفارکتوس اتفاق نیفتاد. همچنین در گروه T معکوس مرگ اتفاق نیفتاد (01/0p<). 2 بیمار در گروه صعود قطعه ST، 10 بیمار در گروه سقوط قطعه ST و 5 بیمار در گروه توام صعود و سقوط قطعه ST فوت کردند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تغییرات ECG در زمان ورود به اورژانس می تواند در تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری نقش داشته باشد. بررسی نقش هر یک از تغییرات ECG با پیش آگهی نهایی بیماری توصیه می شود
  کلیدواژگان: سندرم حاد کرونری، الکتروکاردیوگرام، پیش آگهی
 • سید منصور رایگانی، محمدرضا مختاری راد، محمدحسن بهرامی، دکترداریوش الیاس پور، مهندس ناصر ولایی صفحه 219
  سابقه و هدف
  با توجه به شیوع سندرم تونل کارپال (carpal tunnel syndrome=CTS) و اهمیت تشخیص زودرس، پیشگیری و درمان آن و با توجه به وجود گزارشات متفاوت در مورد فاکتورهای خطر این سندرم و گزارشات متفاوت در مورد شیوع آن در مبتلایان به درد اندامهای فوقانی، تحقیق حاضر به منظور تعیین شیوع و عوامل مرتبط با سندرم CTS در مراجعین به کلینیک الکترودیاگنوز بیمارستان شهدا در سال 1386 تا 1387 انجام شد.
  مواد و روش ها
  تحقیق با طراحی مقطعی روی 1000 نفر فرد مبتلا به درد اندامهای فوقانی که بطور مستمر مراجعه کردند، انجام گرفت. تشخیص بیماران بر اساس شرح حال و معاینه فیزیکی و معیارهای الکترودیاگنوستیک صورت گرفت. خصوصیات فردی، اجتماعی و عوامل مرتبط بررسی شدند. شیوع سندرم در نمونه ها تعیین و میزان واقعی آن برآورد شد. همچنین نقش عوامل مرتبط با آزمون کای دو ارزیابی شد.
  یافته ها
  در تحقیق، شیوع سندرم 25درصد بود. در بین افراد غیرمبتلا 8/24% و در افراد مبتلا 4/70% دارای BMI بیشتر از 25 بودند (000/0p<). در گروه غیرمبتلا 56% و در گروه مبتلا 8/74%، قطر مچ دست (wrist dimension) بیشتر از 7/0 بود (05/0p<). 2% افراد غیرمبتلا و 8% افراد مبتلا استروئید مصرف می کردند (05/0p<). سابقه شکستگی انتهای ساعد در افراد غیرمبتلا صفر درصد و در گروه مبتلا 4/2% بود (05/0p<). همچنین دیابت در افراد غیرمبتلا در 4% و در گروه مبتلا 2/11% گزارش شد (05/0p<). در نهایت 8/8%افراد غیرمبتلا و 2/25% افراد مبتلا یائسه بودند (005/0p<).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد فراوانی سندرم در مبتلایان به درد اندامهای فوقانی بالاست. انجام تحقیقات تکمیلی برای تعیین نقش عوامل مرتبط بر مبنای ریسک فاکتورهای اعلام شده توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سندرم تونل کارپال، قطر مچ دست، الکترودیاگنوز
 • شیرین حقیقی، حمید رضوانی، حمید عطاریان، فاطمه اصفهانی، لادن حقیقی، مجتبی قدیانی، حبیب امامی، الهام مراغی صفحه 225
  سابقه و هدف
  لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) یک بدخیمی با منشاء سلول بنیادی B یا T است که با افزایش و تجمع سلول های بلاست در مغز استخوان منجر به مهار خونسازی و در نتیجه بروز آنمی، ترمبوسیتوپنی و نوتروپنی می گردد. با توجه به گزارشات متعدد از تاثیر رژیم شیمی درمانی HyperCVAD دراین بیماران و عدم گزارش از تجربه آن در کشور، به منظور بررسی تاثیر این رژیم در بیماران مبتلا به ALL، تحقیق حاضر صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  تحقیق با طراحی کارآزمائی بالینی از نوع مقایسه قبل و بعد بر روی36 بیمار مبتلا به ALL که از مهر 1383 لغایت مهر 1386به بیمارستان طالقانی مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. درمان شامل 4 سیکل رژیم HyperCVAD و 4 سیکل از MTX با دوز بالا و سیتارابین به طور متناوب، آنتی بیوتیک و تزریقات داخل نخاعی پروفیلاکتیک و G-CSF بود. درمان نگهدارنده شامل مرکاپتوپورین، MTX، وین کریستین و پردنیزون به مدت 2 سال بود. تاثیر درمانی بر روی بهبودی کامل (complete remission=CR) و بقا بررسی و مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 3/11±21 سال بود. بیماری در 7/2% موارد Mature B-cell (Burkitt-type) و در 25% موارد T-cell بود. در 8/27% بیماران لکوسیتوز بیشتر از L 109×30 وجود داشت و در 8% بیماران کروموزوم فیلادلفیا مثبت بود. در 8% بیماران توده مدیاستن وجود داشت. میزان CR کلی 6/91%، مرگ و میر ناشی از درمان القایی 7/2% و طول متوسط بقا و طول متوسط زمان بهبودی به ترتیب 13و3/8 ماه بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تاثیر این رژیم شیمی درمانی در مقایسه با مطالعات قبلی کمتر است. توصیه می شود در آینده درمان با رژیم HyperCVAD در حجم نمونه های بیشتر و در مقایسه با سایر رژیم های استاندارد در درمان ALL انجام گردد
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک حاد، درمان، HyperCVAD
|
 • Samaneh Seyyedi, Mostafa Rezaei Tavirani, Hossein Mozdarani Page 173
  Background And Aim
  Electromagnetic fields (EMFs) are non-ionizing radiation emitted from household devices, electric power transmission and distribution lines. Therefore, exposure to EMF is ubiquitous for almost all individuals living in industrialized countries. There are several comprehensive reviews regarding the biological effects of exposure to extremely low frequency. Prior investigators demonstrated that extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMF) can affect protein and gene expression.
  Materials And Methods
  In this study, we investigated the protein response to continuous ELF-electromagnetic fields (3Hz, sinusoidal, 3h and 4mT) in human fibroblast cells using proteomic approaches. The proteomes of sham (control) and exposed cells were provided by 2DE technique.
  Results
  Comparison of 2-DE separated proteins from the exposed and control cells showed that some protein expressions are affected by radiation. However, apolipoprotein A1 did not express in exposed cells. Furthermore, ubiquitin protein was expressed only in exposed cells.
  Conclusion
  Results have revealed that extremely low frequency (3 Hz) electromagnetic fields can affect protein expression in human fibroblast cells.
 • Hamidreza Jabbardarjani, Arda Kiani, Mohammadreza Masjedi Page 179
  Background And Aim
  Large airway obstruction is well described as a cause of apparent asthma, unresponsive to the standard asthma therapy. Our purpose is to introduce multiple variant of other diseases that mimic asthma with failure to treatment.
  Materials And Methods
  Between 2005-2008, we evaluated clinical data of 10 patients presented with refractory asthma among a total of 3200 subjects referred to the interventional bronchoscopy and laser ward of Massih Daneshvari hospital.
  Results
  The study population included 2 males and 8 females with a mean age of 42.1±18.9 years. Dyspnea was presented in 90% of patients. Chest X ray was normal in all, however, only 30% had normal chest CT scan. Endobronchial lesion was found in 80%, among which 75% were benign. Vocal cord dysfunction (VCD) was found in 10%, while 10% had external pressure on tracheal lumen. Patients were on asthma treatment for a mean of 24.4 months (a range, 5 to72 months).
  Conclusion
  Asthma masqueraders, including several conditions that may confound a correct diagnosis of asthma. A careful clinical examination, high index of suspicion, and appropriate analysis of spirometry is essential for the appropriate diagnosis and management of asthma. If there was no progress in treatment after diagnosis further evaluation should be performed.
 • Mohammadali Heydarnia, Kambiz Abachzadeh, Behzad Damari, Eznollah Azargashb, Abbas Vosoughmoghaddam Page 183
  Background And Aim
  Since first health promotion declaration in Ottawa (1986), a novel insight was established regard to re-orientation health services specially hospitals to change their traditional role. Hospitals are one of the best capacities to deliver health promotion and preventive services.
  Materials And Methods
  For this health service study, firstly, stakeholder analysis was achieved. Then, key stakeholders were assigned in two groups of internal and external and were inquired about several areas of health promotion services in hospitals. The questionnaire was validated through expert opinion and Likert scale was employed to design questions and quantify stakeholders’ insight. Mean and standard deviation of the grades on each area was used for data analysis. The areas were necessity and urgency of providing services, service providers, resource generation, structure, policies, etc.
  Results
  Regarding to expert opinions and international experiences, a primary model to provide health promotion services in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University, M.C., was designed. In this model, first priorities were educational public hospitals and patients in clinical divisions. Experts were agreed with providing services by clinical and community medicine specialists, general physicians and educated nurses.
  Conclusion
  Health promotion services are prospect of health services in hospitals. Certainly, proposed model will be an appropriate guide for decision-makers and managers to decide on evidence and establish health promotion services in hospitals.
 • Mohammadjavad Feyzollahi, Amirhossein Shokouhi, Mohammad Modarres Yazdi, Mohammadjafar Tarokh Page 191
  Background And Aim
  Different hospital unit layout has a great impact on expenses dealing with patient's and medical staff transfer, hence, different optimization models have been proposed by prior investigators in order to save resources. However, uncertainty is not observed in outcomes, meanwhile, complex nonlinear models have been developed that could not be generalized to optimization solutions. The present study was conducted to design a model for optimal hospital unit layout according to uncertain data.
  Materials And Methods
  For this explanatory study, mathematical models were developed for optimization according to 3 indices: distance, flow and value of flow between hospital units.
  Results
  The developed model can be easily performed in a hospital unit. Meanwhile, it has the capability of resolving uncertainty, despite its simplicity when compared with prior models.
  Conclusion
  The developed model is a practical one for hospital unit layout, thus, performing the model in a practical example is recommended.
 • Hamideh Moravej Farshi, Mahnaz Mahmoudi Rad, Nariman Mosaffa, Mansoureh Mirzaei, Parviz Tousi Page 199
  Background And Aim
  Fibroblasts are mesenchymal cells that can be readily cultured in the laboratory and play a significant role in epithelial-mesenchymal interactions, secreting various growth factors and cytokines that have a direct effect on epidermal proliferation, differentiation and formation of extracellular matrix. They have been incorporated into various tissue-engineered and used for a variety of clinical applications, including the treatment of burns, chronic venous ulcers and several other clinical applications in dermatology and plastic surgery. Establishment of standard human fibroblast bank is the basis of some important researches.
  Material And Methods
  Foreskin was obtained aseptically from patient younger than 1 year old during surgical excision. Fibroblasts isolated by enzymatic treatment were cultivated successively in a culture medium to establish cell banking. The cells were checked to be negative for HBV, HCV, HIV, HSV-I, HSV-II, EBV, CMV, Treponema pallidum, Mycoplasma sp. and Chlamydia. First, 5th and 10th subcultured cells were processed for immunocytochemistry studies using a panel of monoclonal antibodies including antibodies to MHC class I & II antigens for checking of elimination of superficial cell antigens during cultivation. First, 5th, 10th and 22nd subcultured cells were karyotyped to find any chromosomal abnormalities.
  Results
  The fibroblasts used in production of cell bank were checked for some bacteria and viruses by molecular methods and confirmed to be negative. The results of karyotyping of cultured fibroblasts after 22nd passages show abnormalities. Multiple centromeric fissions were present in the various metaphase spreads. There were multiple clones with variable rearrangements and chromosome fissions. Expression of HLA on the fibroblast surfaces was diminished during subculturing.
  Conclusion
  Fifth to 10th subcultured fibroblasts were the best cells to establish a human fibroblast bank. To prevent chromosomal abnormalities in fibroblast passaging, the best colony that is chromosomally stable and has lower enzymatic separation time should be selected.
 • Seyed Esmaiel Hassanpour, Khalil Rostami, Feyzollah Niazi, Hamid Zendenam Page 205
  Background And Aim
  Cutaneous flaps are frequently used in plastic surgery and ischemic necrosis is still a complication as a clinical problem. Different methods have been attempted in order to enhance flap survival including: hyperbaric oxygen, angiogenesis therapy (FGF, VEGF), pharmacologic agents such as sympatholitic, vasodilators, calcium channel blockers, hormonal agents, prostaglandin inhibitors, anticoagulants, oxygen-derived free radical scavengers, corticosteroids, delayed flap surgery, etc. In an experimental study it has been observed that topical application of oleic acid postoperatively on random skin flap increases survival of the flap. We have investigated the effect of prophylactic use of oleic acid on the survival of the rabbits’ random skin flap.
  Materials And Methods
  A total of 46 adult white New Zealand rabbits having a 3×10.5cm dorsal thoracic skin flap were selected. Flaps were assigned in 3 groups: for the first group topical oleic acid 75% (10% by volume) was applied ipsilaterally, while for the second group it was applied contralaterally and in the third group (control) the dorsal flap was treated with a basic ointment (a medical pure Vaseline). Having elevated each flap, it was sutured into its bed. On the 6th postoperative day, area of flap survival was measured based on clinical evaluation.
  Results
  The average of total skin flap survival was 11 cm2 in the first, 13.2 cm2 in the second (p=0.65), and 20.7cm2 in third group (control) (p<0.05).
  Conclusion
  Although skin flap survival increases when topical oleic acid is used after surgery and flap elevation, prophylactic use of topical oleic acid decreases flap survival in the rabbits’ random skin flap.
 • Aliasghar Halimiasl *, Kiomars Pourrostami, Ali Faraji, Saeed Yaasoubi, Farideh Mousavi, Naser Valaie, Naser Valaie, Mardavigh Alebouyeh Page 211
  Background And Aim
  Since neutropenic patients with malignancies are at high risk of contracting life-threatening infections, reliable and readily available parameters to diagnosis or rule out infection are of utmost importance. The objective of the present study was to determine the accuracy of procalcitonin (PCT) compared with culture to predict bacterial infection in children with febrile neutropenia.
  Materials And Methods
  Blood culture and serum procalcitonin level were investigated in all studied febrile neutropenic children. Bacterial infection was defined as children with positive blood cultures or serum procalcitonin level of >0.5ng/ml.
  Results
  The study population included 29 boys and 22 girls with the mean age (±standard deviation) of 6±3.5 years. PCT differed significantly between bacterimic and non-bacterimic episodes for the prediction of bacterimic patients. The associated positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) of procalcitonin test (in diagnosis of bacterial infection) were 50% and 97/4%, respectively.
  Conclusions
  A rapid determination of procalcitonin concentration could be useful for early diagnosis of children with febrile neutropenia since the test showed an acceptable NPV.
 • Reza Miri, Reza Asadzadeh, Vahid Mirzaie Page 215
  Background And Aim
  With respect to the increasing number of patients with cardiac pain and acute coronary syndrome and its progressive process and importance of prognostic predictors of ECG, this study was performed to determine the role of admission ECG on the prognosis of acute coronary syndrome.
  Material And Methods
  In this case series study, during a 2-year period a total of 210 patients with acute chest pain and ECG changes attended during the first 12 hours to the emergency department were included. Associated ECG changes were T inversion, ST elevation, ST depression and ST elevation and depression. All patients were followed for 1 month after primary visit for absence of event and reinfarction and death. Role of ECG changes with death were evaluated with chi square and Fisher's exact test.
  Results
  The study population included 127 males and 83 females with a mean age of 61±10.9 years. ECG changes were as follow T inversion 50.4%, ST elevation 12.4%, ST depression 29.1% and ST elevation and depression 8.1%. Only one patient in T-inverted group showed reinfarction in follow up. Death occurred in 2 patients of ST-elevated, 10 patients of ST- depressed and 5 patients of ST-elevated and -depressed group, respectively.
  Conclusion
  Admission ECG in patients with acute coronary syndrome may predict the risk of early or late death, therefore, appropriate diagnostic and therapeutic interventions should be achieved earlier.
 • Seyed Mansoor Rayegani, Mohammadreza Mokhtari Rad, Mohammadhasan Bahrami, Dariush Eliaspour, Naser Valaie Page 219
  Background And Aim
  The prototypical injury of the median nerve at the wrist is either an acute or chronic compressive lesion referred to as carpal tunnel syndrome (CTS). The present study was conducted to determine the individual risk factors for carpal tunnel syndrome (CTS) in subjects referred to Department of Physical Medicine and Rehabilitation of Shoha-Tajrish Hospital.
  Materials And Methods
  A cross sectional study was performed on 1000 patients with upper limbs pain, among whom 250 cases (34 men and 216 women) aged 18-69 years were diagnosed to have CTS on basis of clinical history and electrodiagnostic criteria. Following factors were compared between CTS patients and controls: body mass index (BMI), wrist A-P/M-L diameter, occupation, average daily hours of computer use, history of steroid use, family history, diabetes mellitus, thyroid disease, chronic heart failure, renal failure, history of wrist and distal radius fracture, smoking, alcohol drinking, use of OCP, history of hysterectomy, pregnancy, menopause, radiculopathy, associated rheumatologic disease and other soft tissue rheumatism.
  Results
  The frequency of CTS among the studied subjects was 25%. Mean BMI was higher in patients with CTS in both genders (p<0.000), but increasing of BMI excess 30, didn’t raise the risk of CTS (NS). Wrist (A-P/M-L) dimension was found to be higher in CTS group (p<0.05). Steroid use was 2% in control group and 8% in CTS group (p<0.05). Colleś fracture was only reported among 2.4% of CTS subjects (p<0.05). Diabetes mellitus was 4% in controls versus 11.2% in CTS group (p<0.05). Severe CTS was associated with the following factors: BMI≥25, WD>0.7 and duration>6 month, female gender, and diabetes mellitus and Colleś fracture, in both genders.
  Conclusion
  The prevalence of syndrome was quite high, therefore, supplementary investigation should be performed. The wrist A-P/M-L dimension was higher in both genders of CTS group, thus we suggest wrist A-P/M-L dimension as a risk factor for CTS, however it could be explained as a consequence of CTS pathology.
 • Shirin Haghighi, Hamid Rezvani, Hamid Attarian, Fatemeh Esfahani, Ladan Haghighi, Mojtaba Ghadiani, Habib Emami, Elham Maraghi Page 225
  Background And Aim
  Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a malignant disorder with the origin of B or T lymphocyte progenitor. This malignancy presents with anemia, thrombocytopenia and neutropenia due to suppression of hematopoiesis by increasing blast cells in bone marrow. With regard to many reports on effectiveness of HyperCVAD regimen in ALL patients and inadequate data from Iranian patients, the present study was conducted to assess the efficacy of this regimen in Iranian patients.
  Materials And Methods
  This comparative before-after study included 36 adults with newly diagnosed ALL referred to Taleghani hospital between September 2004 and September 2007. Treatment consisted of four cycles of HyperCVAD alternating with four cycles of high dose methotrexate (MTX) and cytarabine with intrathecal prophylaxis and supportive care with antibiotic prophylaxis and G-CSF. Maintenance included 2 years of treatment with mercaptopurine, MTX, vincristine and prednisolone. Results of treatment on complete remission and survival were evaluated.
  Results
  Mean age of patients was 21±11.3 years. Mature B-cell disease (Burkitt-type) was present in 2.7%, T-cell disease in 25%, and leukocytosis of more than 30×109/L, Philadelphia chromosome, and mediastinal mass were found in 27.8%, 8%, and 8% of patients, respectively. The complete response and mortality during induction were 91.6% and 2.7%, respectively, while estimated median survival time and estimated median CR duration were 13 and 8.3 months, respectively.
  Conclusion
  Our results revealed that efficacy of HyperCVAD regimen in our patients were inferior to other studies. We recommend another study with larger sample size to compare the efficacy of this regimen with other standard regimens.