فهرست مطالب

 • شماره 1 (زمستان 1384)
 • تاریخ انتشار: 1384/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرامرزخشنودیان، بهنام مهرپرور صفحه 2
  در آئین نامه های معتبر فعلی از جمله UBC 97 و IBC 2000 توزیع برش پایه در ارتفاع ساختمان های ایزوله شده مشابه ساختمان های معمول، بصورت یک توزیع مثلثی پیشنهاد شده است. در این مقاله توزیع برش پایه در ساختمان های ایزوله شده توسط جداگرهای الاستومریک مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مدل های مختلفی از سیستم های ایزولاسیون به نحوی که مقادیر مختلف معمول برای سختی و میرایی سیستم را شامل شوند در نظر گرفته شده است. نتایج تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی بر روی مدل ها نشان دهنده محافظه کارانه بودن روابط موجود در آئین نامه در مقایسه با توزیع برش محاسبه شده تحت رکوردهای مختلف زلزله می باشد. همچنین رابطه جدیدی به منظور تخمین بهتر برش طبقات پیشنهاد گردیده است که مقادیر نزدیکتری به توزیع واقعی برش نتیجه می دهد.
  کلیدواژگان: جداسازی لرزه ای، سازه های ایزوله شده، توزیع برش پایه در ارتفاع، IBC2000، روش استاتیکی معادل
 • اردشیر دیلمی، محمودرضاشیراوند صفحه 13
  استفاده از تیرهای I شکل و ستونهای دوبل در سازه های فولادی در ایران بسیار متداول است. نقطه ضعف اساسی این سازه ها اتصالات آنها می باشد. برای اصلاح و بهینه سازی اتصالات گیردار تیرهای I شکل به ستونهای دوبل استفاده از روش اتصال با صفحه کناری (Side Plate) توصیه می شود. با استفاده از این هندسه جدید، اتصال مستقیم انتهای تیر به ستون حذف می شود و دیگر نگرانی از بابت تردشکنی جوش نفوذی اتصال بال تیر به ستون و ضعف چشمه اتصال که در اتصالات گیردار رایج بوجود می آید، وجود ندارد. علاوه بر این، با حذف اتصال مستقیم بال تیر به ورق اتصال (پوشش) ستون دوبل، مشکل تغییر شکل، پیچیدگی و یا کمانش ورق پوششی ستون تحت اثر نیروهای وارده خود به خود مرتفع میشود. در این مقاله، به منظور بررسی رفتار غیرخطی سیستم اتصال تیر به ستون دوبل با استفاده از صفحات کناری، پنج مدل سه بعدی به روش اجزا محدود تحت اثر بارگذاری سیکلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تحلیل های انجام شده نشان می دهند که اتصال تیر به ستون دوبل با استفاده از صفحات کناری دارای مقاومت و شکل پذیری مناسبی می باشد و میتوان ازآن در قابهای خمشی ویژه برای مناطق با لرزه خیزی زیاد استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سازه فولادی، اتصال گیردار، صفحه کناری، ستون ترکیبی، ستون دوبل I، سازه مقاوم در مقابل زلزله، رفتار سیکلی
 • فرهاد دانشجو، محمدرضاجهانشاهی صفحه 28
  روش طراحی براساس عملکرد، یک روش نوین طرح لرزه ای می باشد و در این زمینه تحقیقات گسترده ای در حال انجام است که اکثر تحقیقات صورت گرفته، در محدوده مفاهیم اولیه این روش خلاصه می شود. حال آنکه لزوم انجام تحقیقاتی مناسب که منجر به شناخت معیارهای تاثیرگذار بر عملکرد سازه و نحوه تاثیرگذاری هریک از این معیارها می گردد، کاملا به چشم می خورد. به طور خاص در حیطه ساختمانهای بلندمرتبه فولادی با دیوار برشی بتنی مجال مناسبی برای تحقیقات زیادی در زمینه روش طراحی بر اساس عملکرد وجود دارد.
  در این راستا در تحقیق حاضر، یکسری قابهای سه دهانه و پنج دهانه فولادی منظم با اتصالات صلب مورد ارزیابی پارامتریک عملکردی قرار گرفته اند. بدین منظور ازروش طیف ظرفیت و تقاضا و منحنی های بار افزون هر یک از این قاب ها برای یافتن نقطه هدف عملکردی سازه استفاده شده است. تعداد طبقات این قابها، که در سرتاسر دهانه میانی آنها برای مقابله با نیروهای جانبی از دیوار برشی بتنی استفاده شده است، 15، 20 و 25 می باشد. در نهایت تاثیر پارامترهایی همچون نسبت سختی دیوار برشی به سختی قاب خمشی، نسبت سختی کل سازه به سختی قاب خمشی، نسبت عرض دیوار برشی به ارتفاع کل سازه، ارتفاع طبقات، تعداد طبقات، طول دهانه ها و تعداد دهانه ها بر عملکرد لرزه ای این قاب های دوبعدی با توجه به شرایط مفروض به دست آمده است. با بررسی مدلها بیشتر و تغییر پارامترهای متنوع تر می توان امیدوار بود که بتوان به دستورالعمل چگونگی تغییر پارامترهای مختلف برای دست یابی به هدف عملکردی مورد نظر دست یافت.
  کلیدواژگان: طرح لرزه ای بر اساس عملکرد، اندر کنش قاب خمشی فولادی و دیوار برشی بتنی، سازه های بلند مرتبه، طیف ظرفیت، طیف تقاضا، تحلیل فرآینده استاتیکی غیر خطی
 • محمدقاسم وتر، وحیدملصقی صفحه 40
  در این مقاله، نوع جدیدی از مستهلک کننده های انرژی که جهت شکل پذیر کردن سیستم قابهای با مهاربندی هم مرکز (CBF) بکار می رود، معرفی می شود. اساس کارکرد این المانهای پیچشی شکل پذیر، جلوگیری از کمانش مهاربندها در زمان وقوع زلزله می باشد. بدین منظور المانهای پیچشی شکل پذیر، باید به نحوی طراحی گردند که قبل از آنکه مهاربند به بار بحرانی کمانشی خود برسد، به تسلیم رسیده و انرژی ورودی زلزله به سازه را، جذب نموده و آن را مستهلک نماید. هنگام وقوع زلزله، عضو مستهلک کننده قسمت قابل توجهی از انرژی ورودی به سازه را با ورود به مرحله غیرخطی و تشکیل مفاصل پلاستیک مستهلک می نماید. با این روش از ورود دیگر اعضای سازه به مرحله غیرخطی و همچنین کمانش اعضای مهاربندی جلوگیری شده یا به تعویق می افتد. از مهمترین اهداف این مطالعات شکل پذیر کردن هر چه بیشتر قابهای CBF، بوسیله کاربرد المانهای پیچشی شکل پذیر با هزینه های اقتصادی ارزان، در مقاوم سازی لرزه ای اینگونه از سازه ها می باشد. هدف از این تحقیق مشخص کردن مقدار جذب و استهلاک کل انرژی ورودی به سازه و تعیین میزان شکل پذیری و ضریب رفتار سازه قابهای مهاربندی شده هم مرکز با المان پیچشی می باشد.
  کلیدواژگان: مهاربند، شکل پذیری، مستهلک کننده انرژی تسلیمی، CBF، ضریب رفتار، هیسترتیک
 • شیوه نگارش مقالات
  صفحه 47
 • فرم عضویت در انجمن
  صفحه 48
|
 • Page 2
  Current seismic codes assume a triangular distribution of base shear for isolated buildings similar to their fixed-base counterparts. In this paper the validity of such distribution is investigated for isolated structures having electrometric isolators. So different models of isolation systems are selected that cover a wide range of electrometric isolators with low to high stiffness and damping. The results of non-linear time-history analysis on these models show some conservatism in code-specified distribution compared with the observed distribution of story forces. Also a new formula is proposed instead of the triangular distribution to make a better estimation of real behavior of seismic isolated buildings.
 • Page 13
  This paper proposes a new geometry for the moment connection between I-beams and double-I built-up columns. The beam flanges are usually connected directly to the column cover plate by T-joint full penetration groove weld. The column cover plate will be quite flexible. The groove weld will also become a weak point and lead the connection to premature failure. We have studied the possibility of using full-depth side plates to modify the connection geometry. This new geometry eliminates brittle behavior and all other uncertainties that are intrinsic with the use of complete penetration groove weld. Using the side plates also eliminates all uncertainties about the deformation and buckling of double-I column cover plate. A series of five non-linear, three dimensional finite element models were developed to study the behavior of moment connection of I-beams to double-I built-up column under cyclic loadings. The results obtained from our numerical analysis indicate that this new connection geometry has sufficient strength and ductility to be classified as a SMF connection
 • Page 28
  In this paper, parametric seismic performance evaluation of tall steel moment resisting frames with shear walls is presented. The performance point of each frame is determined by principals of capacity and demand curves. The evaluated frames are of 15, 20 and 25 storey. Effective damping of each frame is calculated using ATC-40 method. Effect of parameters such as shear to wall stiffness ratio, total structure stiffness to frame stiffness ratio, wall width to structure height, number and width of bays, and height of the frames to seismic performance are considered and results are evaluated for immediate occupancy performance level.
 • Page 40
  In this paper a new type of earthquake energy dissipation element has been introduced. The element is supposed to be used as a supplementary element in concentrically braced frames to improve the ductility of the whole system. Such elements usually yields before critically (instability) load of the braced systems. Using this approach, during a strong earthquake cause only this element yields and other frame elements (beams, columns, braces, connections) should be remain in the elastic range of behaviors. The current studies have theoretically and experimentally investigated the application of this special link element.The importance of such mechanism is the ability of this device in dissipation of the input earthquake energy by using torsional behaviors.This member could be used as a fuse element in seismic design and rehabilitation of the concentrically braced frames