فهرست مطالب

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، پاییز 1381)

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، پاییز 1381)

 • 105 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/02/16
 • تعداد عناوین: 24
|
 • مقالات
 • حمید اشکانی، غلامرضا ده بزرگی، سید عبدالمجید شجاع صفحه 4
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی میزان شیوع اختلالهای روانی در مردان زندان عادل آباد شهرستان شیراز، انجام شده است.
  روش
  در این پژوهش 200 نفر ازمردان زندانی که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند بوسیله آزمون SCL - 90 – R به عنوان سرند اولیه مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از مصاحبه بالینی بر اساس معیارهای تشخیصیDSM - IV توسط دو روانپزشک مستقل از یکدیگر ارزیابی، تشخیص نهایی انجام گردیده و موارد مشکوک به تمارض از پژوهش حذف گردیدند. تنها افرادی که به توافق تشخیصی می رسیدند در بررسی گنجانیده می شدند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که 1/75% از افراد مورد بررسی مبتلا به اختلالهای روانی بوده اند که در این میان اختلالهای خلقی 9/41%، اختلالهای شخصیتی 2/32%، اختلالهای اضطرابی1/8%، اختلالهای عضوی مغزی و اختلالهای روان تنی 45/6%، اختلالهای روان پریشی 64/5% و اختلالهای شبه جسمی 64/5% را به خود اختصاص داده بودند.
  نتیجه
  اختلال روانی در زندان نسبت به جامعه عمومی شیوع بسیار بالاتری دارد.
  کلیدواژگان: همه گیر شناسی، میزان شیوع، اختلالهای روانی، زندان، شیراز، SCLL، 90، R
 • حسن حق شناس، سید مسعود موسوی نسب، رابرت فرنام صفحه 10
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های شخصیتی که می تواند تاثیر نامطلوبی بر عملکرد، سطح سلامت فرد، بروز اختلال هراس و سیر و پیش آگهی آن داشته باشد، انجام گردیده است.
  روش
  51 نفر از افراد مبتلا به اختلال هراس با 51 نفر افراد بهنجار به کمک فرم تجدیدنظرشده آزمون شخصیتی نئو (NEOPI-R) مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که افراد مبتلا به اختلال هراس استعداد بیشتری برای تجربه اضطراب، غم، خشم، احساس گناه و آسیب پذیری از استرس دارند، کمتر برونگرا هستند ولی به خوبی افراد بهنجار توانایی کنترل تکانه های خود را دارند. این افراد بیشتر دوست دارند زندگی باثبات داشته باشند و علاقه ای به تجربه هیجان ندارند.
  نتیجه
  این پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی گروه مبتلا به اختلال هراس با گروه c اختلال شخصیتی، همخوانی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: اختلال هراس، پانیک، شخصیت، آزمون نئو، اجتنابی
 • طاهره نظری، محمد تقی یاسمی، مهری دوست محمدی، کاظم نعمت زاده ماهانی صفحه 18
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع و شدت افسردگی و اضطراب در بیماران بستری در بخش های داخلی و جراحی و تعیین همبسته های جمعیتی این اختلال انجام گردیده است.
  روش
  250 نفر از بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای شماره یک و شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی دوره 4 ماهه که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند با استفاده از پرسشنامه ای شامل 23 ماده مربوط به ابعاد افسردگی و اضطراب از پرسشنامه (SCL-90-R) مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش با کمک آزمون آماری t، تحلیل واریانس، آزمون آنووا، توکی و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بررسی میزان شیوع افسردگی نشان داد که در بخش داخلی زنان با 71% ابتلاء به افسردگی، بیشترین میزان شیوع و بخش جراحی مردان با 39% ابتلا به افسردگی، کمترین میزان شیوع را دارند. متوسط میزان شیوع افسردگی در بخشهای مختلف 6/53% بود. بیشترین میزان شیوع اضطراب در بخش داخلی زنان (65%) و کمترین میزان اضطراب در بخش جراحی مردان (39%) بوده است. میانگین میزان شیوع اضطراب در بخشهای مختلف 4/50% بود. صرف نظر از جنس، افسردگی و اضطراب در بخشهای داخلی شایعتر از بخشهای جراحی بوده است. و همچنین تفاوت میان شیوع اضطراب در بخشها نیز از نظر آماری معنی دار است و شیوع اضطراب نیز در بخشهای داخلی بیش از بخشهای جراحی است.
  نتیجه
  اضطراب و افسردگی در مردان و زنان بستری بیش از جمعیت عمومی و در زنان بستری در بخش داخلی بیش از سایر گروه ها بود.
  کلیدواژگان: شیوع، افسردگی، اضطراب، بیماران بستری، بخش داخلی، بخش جراحی
 • شاهرخ سردار پور گودرزی، احمد سلطانی زرندی صفحه 26
  هدف
  این بررسی به منظور ارزیابی رابطه روزه داری در ماه رمضان و سلامت روانی، انجام شده است.
  روش
  75 مرد مسلمان به ظاهر سالم که تصمیم به روزه داری در ماه مبارک رمضان 1418 قمری (1376 خورشیدی) را داشتند و این فریضه را در سالهای پیش نیز انجام داده بودند طی یک دوره زمانی دو ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی ها به کمک پرسشنامه SCL-90-R در سه مرحله آغاز، پایان و یک ماه پس از ماه رمضان از نظرسلامت روانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمرات آزمودنی هایی که در ماه رمضان روزه گرفتند با کاهش در تمامی مقیاسها پس از ماه رمضان و یک ماه بعد تفاوت معنی دار دیده شد. روزه داری در ماه رمضان تنها باعث کاهش معنی دار درمیانگین نمره مقیاس افکار پارانوئیدی گردید. این کاهش در مرحله پیگیری یک ماه پس از ماه رمضان نیز معنی دار بود. این بررسی نشان داد که نمره افراد متاهل در مقیاسهای وسواس و اجبار و افکار پارانوئیدی پس از ماه رمضان بیشتر از افراد مجرد و افکار پارانوئیدی و ضریب کلی علائم مرضی در شاغل های روزه دار بیش از روزه داران غیر شاغل کاهش یافت.
  نتیجه
  روزه داری در ماه مبارک رمضان سبب کاهش برخی ناراحتی های روانی شده اما در بسیاری از موارد آن کاهش معنی دار نیست و نیاز به مطالعات کنترل شده بیشتری است.
  کلیدواژگان: رمضان، روانپزشکی، روزه، سلامت روانی، SCL، 90، R
 • رضا شجاعیان، افشین زمانی منفرد صفحه 33
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان به کارگیری دعا در زندگی روزمره با سلامت روانی وعملکرد شغلی کارکنان فنی گروه صنایع مهمات سازی تهران انجام شده است.
  روش
  آزمودنی های پژوهش 304 نفر مرد بوده اند که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند. میانگین سنی آنان 9/38 سال (انحراف معیار 8) و میانگین سالهای خدمت آنان 18 سال (انحراف معیار 04/8) بوده است. بیشترین درصد آزمودنی ها (1/42%) تحصیلات ابتدایی داشتند. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)، پرسشنامه دعا و پرسشنامه عملکرد شغلی گردآوری شده و به کمک روش های آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt و تحلیل واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بهره گیری از دعا با سلامت روانی آزمودنی ها رابطه معنی داری دارد و با افزایش استفاده از دعا، سلامت روانی آنها نیز افزایش یافته است. همچنین به کارگیری دعا با خرده مقیاسهای اضطراب و افسردگی پرسشنامه سلامت عمومی رابطه معنی داری نشان داده است. به بیان دیگر افزایش بکارگیری دعا با کاهش نمره های اضطراب و افسردگی همراه بوده است.
  نتیجه
  دعا با سلامت روانی ارتباط دارد، اما دعا با عملکرد شغلی و عملکرد شغلی با سلامت روانی رابطه ندارند.
  کلیدواژگان: دعا، سلامت روانی، عملکرد شغلی، GHQ
 • امرالله ابراهیمی، جعفر بوالهری، فضیله ذوالفقاری صفحه 40
  هدف
  با توجه به نقش منابع درونی مانند شیوه های مقابله و منابع برونی مانند حمایت اجتماعی در شیوه سازگاری افراد ضایعه نخاعی، در این پژوهش رابطه شیوه های مقابله ای و کیفیت روابط اجتماعی با میزان نشانه های افسردگی جانبازان قطع نخاعی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش
  آزمودنی های پژوهش را 70 جانباز قطع نخاعی مقیم منزل تشکیل داده اند که به شیوه تصادفی انتخاب شده و به کمک مقیاس مقابله ای، پرسشنامه کیفیت روابط اجتماعی و پرسشنامه افسردگی بک ارزیابی شدند. داده های پژوهش به کمک آزمونهای آماری t و خی دو تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد جانبازانی که کمترین میزان افسردگی را داشتند، به طور معنی داری از روش های مؤثر مقابله ای متمرکز بر مسئله به ویژه روش های روی آوردن به مذهب، مقابله فعال، برنامه ریزی، جستجوی حمایت اجتماعی و تفسیر مثبت استفاده می کردند. هم چنین جانبازانی که بالاترین میزان نشانه های افسردگی را داشتند کمتر از جانبازانی که نشانه های افسردگی کمتری داشتند، از حمایت اجتماعی برخوردار بوده و کشمکش های میان فردی بیشتری را گزارش نمودند. همچنین اشتغال، اعزام داوطلبانه به جبهه ها (شاخصی از اعتقاد و تمرکز کنترل درونی) با نشانه های افسردگی کمتر رابطه داشت.
  نتیجه
  این بررسی نشان دهنده نقش مؤثر حمایت اجتماعی و شیوه های مقابله ای ویژه در کاهش نشانه های افسردگی، احساس بهتر و تحمل پیامدهای بیماری ها و آسیب های جدی مانند قطع نخاع است.
  کلیدواژگان: جانباز قطع نخاعی، حمایت اجتماعی، مقابله با استرس، افسردگی
 • محمد ناظر، احمدرضا صیادی اناری، عزت الله خالقی صفحه 49
  هدف
  در پژوهش حاضر ضمن پاکسازی و کنترل محیط برای پیشگیری از تحریک وسوسه کوشش شده است با روش های کنترل افکار و تصاویر ذهنی اضطراب برانگیز و افسردگی زا مانند توجه برگردانی و توقف افکار به مهار افکار و تصاویر ذهنی مربوط به رفتار موادخواهی پرداخته شود.
  روش
  پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی است. آزمودنی های پژوهش به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده به تصادف در دو گروه آزمایش (30 نفر) و گواه (30 نفر) جای داده شدند. گروه آزمایش طی 3 هفته، هفته ای 2 جلسه هر جلسه 35 دقیقه به شکل گروهی در برنامه آموزشی کنترل محیط، توجه برگردانی و توقف افکار شرکت کردند. گروه گواه درمان معمول کلینیک را دریافت کردند. برای گردآوری داده ها یک پرسشنامه 30 سؤالی مشخصات فردی و یک مقیاس روزنگار دفعات هجوم وسوسه و مدت زمان آن به کار برده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از 30 نفر گروه آزمایش 19 نفر پس از 6 ماه پاک بودند در حالیکه گروه گواه از 30 نفر 4 نفر پاک بودند. میانگین تعداد افکار در روز در ماه ششم در گروه آزمایش 89/0 مرتبه، و گروه گواه 1/1 مرتبه بوده که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. مدت زمان افکار به دقیقه در ماه ششم در گروه آزمایش 8/5 دقیقه در روز و برای گروه گواه 7/38 دقیقه بود، که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است.
  نتیجه
  آموزش پاکسازی محیطی و توجه برگردانی و توقف افکار توانسته است در گروه آزمایش افراد بیشتری را تا 6 ماه پاک نگهدارد. همچنین توانسته است مدت زمان وسوسه را کاهش دهد، اما در تعداد دفعات وسوسه در روز تفاوت معنی دار ایجاد نکرد. به طور کلی به کارگیری این روش، وسوسه و رفتار موادخواهی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: وسوسه، وابستگی به مواد افیونی، کنترل محیط و فکر، بازگشت به مواد، اعتیاد، درمان
 • طاهره ثقه الاسلام، غلامعلی افروز، کوروش قره گزلی، الهه حجازی صفحه 56
  هدف
  این پژوهش با هدف ارزشیابی میزان کنترل روش های روان شناختی و غیر دارویی صرع در کودکان و نوجوانان انجام شده است.
  روش
  30 پسر مبتلا به صرع تونیک – کلونیک 14-9 ساله باهوش بهنجار که تحت دارو درمانی به مدت دو سال (بدون پاسخ مناسب درمانی) بودند، انتخاب و به تصادف در سه گروه جای داده شدند: 1- گروه اول با درمان گروهی درمانی شناختی رفتاری 2- گروه دوم با آموزش پس خوراند زیستی3- گروه سوم (گواه) که هیچگونه مداخله درمانی و روان شناختی دریافت نکردند. در این پژوهش سه بعد در تشنج صرعی مورد بررسی قرار گرفت: 1- شدت علائم 2- فراوانی تشنج ها 3- احساس کنترل حمله تشنجی صرع تونیک کلونیک که به وسیله مقیاس علائم صرع ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری موجب کاهش شدت علائم و افزایش احساس کنترل تشنج صرعی شده، اما تاثیری در کاهش فراوانی آن نداشته است. آموزش پس خوراند زیستی تاثیر ناچیزی در کاهش فراوانی نشانه ها داشته است. شاید عدم موفقیت در کاهش دفعات و فراوانی تشنج صرعی با عوامل گوناگونی از جمله: دارو درمانی هم چنین اطلاعات نادرستی که والدین افراد مصروع در اختیار درمان گران قرار دادند، مربوط باشد.
  نتیجه
  مداخله روان شناختی در کنترل حمله صرع مؤثر و باید مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: صرع کودکان و نوجوانان، درمان شناختی، رفتاری، بیوفیدبک، پسخوراند زیستی، آموزش گروهی
 • سکینه مفرد، محمد کاظم عاطف وحید، سید اکبر بیان زاده صفحه 65
  هدف
  هدف از این بررسی مقایسه نگرانی کودکان بهنجار و کودکان بیمار مضطرب شهرستان دشتستان از نظر میزان نگرانی بوده است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویدادی است. این بررسی در دو مرحله مقدماتی و اصلی اجرا گردید. نخست در مرحله مقدماتی، پس از بررسی پایایی و روایی ابزارهای پژوهش در مرحله اصلی، اجرای نهایی آزمونها، بر روی آزمودنی های شرکت کننده انجام گردید و داده های بدست آمده با یکدیگر مقایسه شدند. آزمودنی های بیمار را یک گروه 30 نفری (17 دختر و 13 پسر) و آزمودنی های بهنجار را یک گروه 50 نفری (26 دختر و 24 پسر) تشکیل می دادند. گروه ها از نظر سن، جنس و تحصیلات همتاسازی گروهی شدند. سن آزمودنی ها از 8 تا 14 سال و تحصیلاتشان از کلاس دوم دبستان تا سوم راهنمایی بود. ابزارهای به کار برده شده عبارت بودند از: سیاهه نگرانی کودکان، پرسشنامه نگرانی کودکان و مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد بین دو گروه کودکان بهنجار و بیمار از نظر شاخص های نگرانی تفاوت معنی داری وجود دارد و آزمودنی های بیمار نسبت به آزمودنی های بهنجار نگرانی شدیدتری گزارش کردند. در بررسی تاثیر سن و جنسیت بر شاخص های نگرانی، نتایج نشان داد که کودکان بزرگتر اغلب راجع به عملکرد فردی و کودکان کوچکتر راجع به آسیب شخصی نگرانی های بیشتری را داشتند و همچنین شمار موارد نگرانی های پسران بیش از دختران بود. در بررسی شاخص های نگرانی در گروه های مختلف بیماران، نتایج نشان داد که بین نوع بیماری و شاخص های نگرانی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اضطراب، شناخت، کودکان
 • تیمور قادری صفحه 73
  هدف
  این پژوهش ردیابی نوشته های مربوط به آسیب های روانی و بهداشت روان در متون فارسی میانه و نشان دادن پیشینه این دانش در متون کهن ایرانی است.
  روش
  سندکاوی و جستجو در میان دست نوشته ها و گنجینه متون فارسی میانه (پهلوی) که گاه قدمتشان به یکهزار و پانصد سال می رسد، شیوه کار در این پژوهش می باشد.
  یافته ها
  فراوانی واژه های روان و ترکیبات آمده با این واژه، بنیان آسیب های روانی، شیوه های نکوداشت روان، دیرینه نگرش روانشناختی در ایران باستان را به نمایش می گذارد.
  کلیدواژگان: روان، نجات روان، پادافره روان، تن و روان، میانه روی، هم نشینین با نیکان
 • واژگان اندیشه و رفتار
  صفحه 80
 • پایان نامه ها
 • بررسی ابعاد شخصیتی, رویدادهای استرس زا و حمایت اجتماعی در افراد افسرده: آزمون مدل شناختی افسردگی
  نورمحمد بخشانی صفحه 82
 • بررسی نگرش مسئولیت در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی - جبری
  مژگان صلواتی صفحه 84
 • اخبار و گزارشها
 • گزارش فعالیت های هفته بهداشت روان
  صفحه 85
 • گزارش کارگاه خانواده درمانی سیستمی
  صفحه 86
 • گزارش کارگاه مداخلات روان شناختی در ADHD
  صفحه 86
 • برگزاری همایش سراسری اعتیاد, چالشها و درمانها
  صفحه 86
 • برگزاری نخستین کنگره سراسری روان شناسی ایران
  صفحه 87
 • گزارش جلسه دفاع پایان نامه نخستین فارغ التحصیل دوره دکتری روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران و ایران
  صفحه 87
 • بزرگداشت زنده یاد دکتر محمد تقی براهنی
  صفحه 88
 • انتضار فصلنامه بهداشت روان
  صفحه 89
 • اخبار برگزاری برخی از همایش های کشوری و خارج از کشور
  صفحه 90
 • اخبار و گزارشهایی از دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روانی
  صفحه 91
 • معرفی کتاب
  صفحه 93
|
 • H. Ashkani , Gh. R. Dehbozorghi S.A. Shoja Page 4
  This study aimed at investigating the prevalence of mental health disorders among the male prisoners of Adel-Abad Prison in Shiraz.
  Method
  200 male prisoners selected through stratified random sampling were evaluated by SCL-90-R for the purpose of preliminary screening. Following clinical interviews based on DSM-IV, two psychiatrists who worked independent of one another assessed the subjects. The final diagnosis for each case was made and cases of probable malingering were excluded. Only the subjects, whose diagnosis was confirmed by both psychiatrists, participated in the study.
  Findings
  The findings showed that 75.1% of subjects were affected by mental disorders, of whom 41.9% suffered from mood disorders, 33.2% from personality disorders, 8.1% from anxiety disorders, 6.45% from organic-brain disorders, and psychosomatic disorders, 5.64% from psychosis, and 5.64% from somatoform disorders.
  Results
  Mental disorders are much more prevalent among prisoners than the general public.
 • H. Haghshenas , S.M. Mousavi Nasab , R.Farnam Page 10
  The present study was conducted to investigate the personality traits which may have a negative impact on patients’ performance, health, and occurrence of panic disorder as well as its process and prognosis. Method 51 subjects diagnosed with panic disorder were compared with 51 normal subjects through NEO Personality Inventory- Revised (NEO PI-R). Findings The findings indicated that subjects suffering from panic disorder were more susceptible to experiences of anxiety, depression, aggression, guilt-feeling, and stress. They were less extraverted, but as capable of controlling their impulses as normal subjects; they prefer to have a stable life, and are not interested in experiencing adventures. Results The study demonstrated that the personality traits of the subjects diagnosed with panic disorder more likely correlates with those of the Cluster C of personality disorders.
 • T. Nazari M.T. Yassemi , M. Doust-Mohammadi, B. A., K. Nematzadeh Mahani, M.A Page 18
  The study was designed to determine the rate of prevalence of depression and anxiety among the patients in internal and surgical wards, and further to illustrate the correlates of these disorders with the population sample. Method 250 in-patients of Internal and Surgical wards of General Hospital No.1, and Bahonar General Hospitals of Kerman University of Medical Sciences were selected through convenient sampling during a four month period. They were assessed through a questionnaire, which comprised 23 items related to depression and anxiety dimensions of SCL-90-R. The data were analysed through t-tests, analysis of variance, ANOVA, and Chi square. Findings Analysis of prevalence of depression indicated that the highest rate of affliction belonged to the female patients in Internal ward with 71%; the male patients in Surgical Ward obtained the least rate of prevalence of depression with 39%. The average rate of prevalence of depression in various wards was 53.6%. Prevalence of anxiety was highest among female patients in the Internal wards (65%). Male patients in Surgical ward obtained the lowest rate of prevalence of anxiety. The average rate of prevalence of anxiety in various wards was 50.4%. Regardless of gender, depression and anxiety were found to be more prevalent in internal wards than the surgial wards. Moreover, the difference between prevalence of anxiety in the two wards was statistically significant, and the rate of prevalence of anxiety was greater in internal ward than in surgical wards. Results Depression and anxiety are more prevalent amongst the inpatients than the general public and the inpatient woman indicated the higest rate of prevalence of depression and anxiety than the other groups.
 • S. Sardarpour Goudarzi , A. Sultani Zarandi Page 26
  The study was conducted to evaluate the correlation between fasting in the month of Ramadan and mental health. Method 75 seemingly healthy Moslem men intending to fast in Ramadan 1418 lunar calendar (1376 solar calendar, 1997 Christian calendar) as they had in the previous years were studied in a two-month period. The subjects’ mental health was assessed through SCL-90-R at three stages, once in the beginning of Ramadan, then at the end of Ramadan, finally a month later. The data were analyzed through t-tests. Findings The average scores of the subjects who fasted in Ramadan showed significant difference across all scales at the end of Ramdan as well as a month later. Fasting in Ramadan only significantly reduced the average score on the scale paranoia. The reduction was still significant at the follow up, a month after Ramadan. The study demonstrated that the scores obtained by the married subjects on obsession, compulsion, and paranoia scales were higher after Ramadan as compared to single subjects; the reduction of paranoia and the overall coefficient of symptoms were greater among the employed fasting subjects than their unemployed counterparts. Results Fasting in Ramadan reduces some mental disturbances, but such reduction are not significant in most cases. There is a need for more controlled studies.
 • R. Shojaian , A. Zamani Monfared, M.A Page 33
  This study was designed to investigate the relation between use of prayers, mental health, and job performance among the technical workers of Tehran ammunition Industries Group in Tehran. Method The subjects, 304 men were randomly selected. The average age of subjects was 38.9 years and their average years of service was 18. Most of the subjects (42.1%) had primary education. The data were collected through GHQ- 28, a prayer questionnaire, and a job performance questionnaire. Through descriptive statistical methods, Pearson Product Moment Correlation, t-tests and one-tail ANOVA, data were further analyzed. Findings The findings showed that a significant relation exists between the use of prayers and mental health among the subjects; an increase in the use of prayers resulted in the increase in mental health level. Moreover, the use of prayers showed a significant relation with Anxiety and Depression sub-scales of General Health Questionnaire. In other words, increased use of prayers was accompanied by reduced scores of anxiety and depression. Results There is a relation between prayers and mental health. However, there is niether a relation between prayers and job performance, nor between job performance and mental health.
 • A. Ebrahimi J. Bolhari , F. Zolfaghari Page 40
  Considering the role of internal resources, such as coping strategies, and external resources, such as social support, in the adaptation strategies employed by patients suffering from spinal cord injury (SCI), the present study was designed to examine the relation between coping strategies and the quality of social relationships with depression among veterans with SCI. Method 70 home-staying veterans with spinal cord injury were randomly selected as the subjects of the study. They were assessed through CS-R, QRI and BDI scules. The data were then analyzed through t-tests and Chi square. Findings The findings showed that veterans with lowest degrees of depression significantly used effective and focused coping strategies, such as resorting to religion, active coping, planning, seeking social support, and positive interpretation. Moreover, veterans with highest degrees of depression enjoyed less social support and reported to having more interpersonal problems as compared to those with lowest degrees of depression. In addition, employment and volunteer service at the front (an index of belief and focused internal control) proved to be much less related to depression. Results The results demonstrated the effective role of social support and special coping strategies in reducing depression, improving feelings, and enhancing tolerance for the complications and consequences of severe injuries such as SCI.
 • M. Nazer A. R. Sayyadi E. Khaleghi Page 49
  The present study focuses on the techniques of controlling thoughts and depression/anxiety-inducing mental images such as attention diversion and thought stopping to control thoughts and mental images related to craving of opiates. It also attempted to clear and control the subject's environments to prevent possible temptation. Method This study followed an experimental design. The subjects were selected from an available sample and randomly assigned to an experimental group and a control group, each comprised of 30 subjects. For a period of three weeks, the subjects in the experimental group were provided with twice a week training sessions of an educational program on environment control, attention diversion, and thought stopping, with each session lasting 35 minutes. The control group received the normal treatment used in the clinic. A 30-item questionnaire to obtain demographic information along with a daily scale to determine the frequency of temptations as well as its duration were utilized. Findings The results showed that after 6 months, 19 out of 30 subjects in the experimental group were “clean”, from opium whereas in the control group the number of “clean” subjects in the same period was 4 out of 30. During the 6th month, the daily average frequency of using thoughts was 0.89 in the experimental group; in the control group it was 1.1, the difference of which was not statistically significant. The duration of such thoughts in the 6th month was 5.8 minutes per day for the experimental group, and 38.7 minutes for the control group; this difference was significant. Results Training on cleaning the environment, attention diversion, and thought stopping keeps more subjects clean in the experimental group up to six months. It also reduces the duration of temptations, but does not lead to any significant difference in the daily frequency of temptations. In general, application of this technique reduces temptation and craving.
 • T. Seghatoleslam , Gh. A. Afrouz K. Gharaguzlu , E. Hejazi Page 56
  This research aimed at assessing the efficacy of psychological and non-medicinal treatments in controlling epilepsy of children and youths. Method 30 boys, aged 9 to 24, with normal IQ, diagnosed with tonic-clonic epilepsy were selected as the subjects of the research. They had been under medicinal treatment for two years, but showed no adequate response. The subjects randomly were assigned to three groups. Group 1 received Cognitive Behavior Therapy (CBT) in a group modality. Group 2 received biofeedback training. Group 3 (the control group) received no intervention or psychological treatment. Three dimensions of epileptic convulsion were studied (a) severity of symptoms, (b) frequency of seizures, (c) a feeling of control over the tonic-clonic convulsive epileptic attacks, which were assessed through the Epilepsy Symptoms Scale (ESS). Findings The findings demonstrated that CBT reduced the severity of symptoms and increased the feeling of control over epileptic attacks, but did not reduce their frequency. Biofeedback training did not significantly reduce the frequency of symptoms. The failure to reduce the frequency of epileptic seizures might be due to several factors, such as medicinal treatment, and inaccuracy of the information provided to the therapist by the parents of the epileptic patients. Results Psychological intervention is effective in the control of epileptic attack; it calls for further research.
 • S. Mofrad M.K. Atefvahid , S.A. Bayanzadeh Page 65
  The present study was designed to compare the worries of anxious children to that of normal children in the town of Dashtestan in Booshehr Province. Method This was a post-hoc study conducted in two phases. In the initial phase, the validity and reliability of the research tools were assessed. In the main phase, the tests were administered on the subjects; next the collected sets of data were compared to one another. The anxious group was comprised of 30 subjects, (17 girls, 13 boys). In the normal group, there were 50 subjects(26 girls, 24 boys). Both groups were matched in terms of sex, age, and level of education. The age of the subjects ranged from 8 to 14 years, and their level of education ranged from the 2nd grade of primary school to 3rd grade of junior high school. The instruments used in the study were List of Children’s Worries, Children’s Worries Questionnaire, and Revised Children’s Anxiety Scale. Findings The study indicated a significant difference between the normal & anxious children in terms of anxiety indices; the anxious children were more worried than the normal subjects. Further examination of the impact of age and sex on anxiety indices showed that older children were more worried about their personal performance, whereas younger children were more worried about personal injury.The frequency of worrisome matters was greater among boys than girls. The review of anxiety indices in the different groups of subjects demonstrated no significant relationship between type of illness and anxiety indices.
 • T. Ghaderi Page 73
  The present study was designed to trace the literature related to the history of psychopathology and mental health in Middle Persian manuscripts. Method The method consisted of library research into the hand written manuscripts and the collection of Middle Persian (Pahlavi) texts dating back to some fifteen hundred years ago. Findings The frequency of the term ravan (psyche) and its lexical combinations reveal the basis of psychopathology, techniques of mental health care, and the history of psychology in ancient Persia.