فهرست مطالب

علوم اداری و اقتصاد - سال بیستم شماره 2 (پیاپی 49، تابستان 1388)
 • سال بیستم شماره 2 (پیاپی 49، تابستان 1388)
 • ویژه نامه مدیریت
 • 206 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • توانمندسازی سازمانی کارکنان از طریق آموزشهای ضمن خدمت
  ناهید نادری، قربانعلی سلیمی، عبدالرسول جمشیدیان صفحه 1
 • تعیین میزان تاثیر عوامل سازمانی در جامعه پذیری کارکنان و اثربخشی فرآیند جامعه پذیری در دانشگاه کازرون
  اکبر اعتباریان صفحه 19
 • بررسی سطح توانمندی کارشناسان دانشگاه اصفهان بر اساس مدل اسپریتزر
  محمدحسین مشرف جوادی، سیدمجتبی میرآریالایی، حسن رضایی گل آباد صفحه 43
 • طراحی مدلی برای سنجش درجه نابی شرکت های تولیدی با رویکرد مدلی تعالی سازمانی EFQM و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه
  مثیم شفیعی رودپشتی، سیدحبیب الله میرغفوری صفحه 77
 • اولویت بندی فاکتورهای موثر بر اعتماد در تجارت الکترونیکی (محصولات صنعت) با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
  مهدی ابزری، حسن قربانی صفحه 105
 • تاثیر باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی
  علی شائمی برزکی، مجید رشید کابلی صفحه 129
 • ارائه مدل تلفیقی برای اندازه گیری و رتبه بندی کیفیت خدمات دربین واحدهای ارائه دهنده خدمت با استفاده از تکنیک SERVQUAL،DEA و TOPSIS (مطالعه موردی: بانکهای دولتی شهر یزد)
  سیدعلی میرنزاد صفحه 145
 • بهینه سازی عملکرد واحدهای زراعی - دامی به کمک برنامه ریزی خطی - مطالعه موردی: شرکت کشت و دامداری گلشهر
  فضل الله ریاحی منش صفحه 177