فهرست مطالب

طب نظامی - سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 41، پاییز 1388)
 • سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 41، پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/09/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین معصوم بیگی، علی اکبر کریمی زارچی، جمشید تاجیک صفحه 127
  اهداف. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت پسماند های تولیدی در یکی از بیمارستان های تهران، به منظور شناسایی منابع و روش های کاهش تولید پسماند بود.
  روش ها. این مطالعه از نوع مداخله ای میدانی است. روش های مؤثر در کاهش تولید پسماند به اجرا درآمد و تاثیر آن پیگیری شد. جمع آوری داده ها با مشاهده حضوری و تکمیل چک لیست توسط پرسشگرها انجام شد و به کمک نرم افزار SPSS? ? (چه نسخه ای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها. جداسازی و جمع آوری جداگانه پسماند های شبه خانگی و عفونی، در 96% بخش ها در حالی انجام شد که پزشکان با مشارکت 10% کمترین و پرستاران با مشارکت 40% بیشترین همکاری را داشتند. از مهم ترین روش های کاهش تولید پسماند، ضرورت وجود الگوی صحیح در خریدها، انبارداری، توزیع و مصرف اقلام و تجهیزات و لوازم متناسب با رویکرد کاهش تولید پسماند و نیازهای بیمارستان بود. علی رغم افزایش 10درصدی تعداد بیماران بستری نسبت به سال قبل از تحقیق، مقدار پسماندهای تولیدشده تا بیش از 20% کاهش یافت.
  نتیجه گیری. با اجرای برنامه های ساده در بیمارستان، تولید پسماندها قابل کنترل و کاهش است. کاهش هزینه های مدیریت پسماندهای بیمارستانی و کاهش خطرات زیست محیطی آن نیز، با شناسایی و اجرای روش های اقتصادی و تکنیکی کاهش یا حذف تولید پسماندها محقق می شود.
  کلیدواژگان: پسماند بیمارستانی، مدیریت پسماند بیمارستانی، بهداشت محیط بیمارستان، کاهش پسماند، پسماند عفونی
 • مینو اسد زندی، رقیه سیاری، عباس عبادی، هرمز سنایی نسب صفحه 141
  اهداف. سلامتی پرستاران به عنوان ارایه دهندگان مراقبت، در کیفیت مراقبت ارایه شده از سوی آنها بر بیماران تاثیرگذار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ابعادی از وضعیت سلامت روانی پرستاران نظامی بود.
  روش ها. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 272 نفر از پرستاران نظامی (117 مرد و 155 زن) به روش نمونه گیری چندمرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه سلامت روانی 28سئوالی سلامت عمومی (GHQ-28) با روش نمره گذاری لیکرت و نمره برش 23 بود.
  یافته ها. 26% پرستاران دارای درجاتی از اختلال در سلامت روانی بودند. شیوع میزان اختلال در زنان بیشتر از مردان بود. همچنین میانگین نمرات پرستاران در مقیاس اختلال در عملکرد اجتماعی نسبت به دیگر موارد بالاتر بود. بین شیوع موارد مشکوک به اختلال روانی و متغیرهای جنس و تاهل و اضافه کاری و سابقه کار ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.
  نتیجه گیری. مطالعه وضعیت سلامت روان پرستاران نظامی، اطلاعات ارزشمندی در زمینه برنامه ریزی پیشگیری در سطوح مختلف، آموزش مداوم، انجام معاینات دوره ای شاغلین، درمان و پیشگیری از بروز اختلالات روانی در اختیار سیاست گزاران، برنامه ریزان و مدیران سیستم های بهداشت و درمان کشور قرار می دهد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، پرستار، پرسش نامه 28سئوالی سلامت عمومی
 • احمد سبزعلی، مرتضی ایزدی، نعمت الله جنیدی جعفری، مهناز نیک آیین، بیژن بینا، مریم حاتم زاده صفحه 143
  مقدمه. تعیین آلودگی مدفوعی منابع آب آشامیدنی در نقاط فاقد امکانات آزمایشگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است. روش جایگزین و ارزان تعیین آلودگی مدفوعی در این منابع، روش هیدروژن سولفاید است.
  روش ها. در مجموع، 116 نمونه از طریق سیستم لوله کشی، چاه های عمیق و آب های سطحی تهیه شد و مورد آزمایش قرار گرفت. کیفیت آب از طریق روش های استاندارد تخمیر چندلوله ای، حضور/عدم حضور اشریشیا کلی و هیدروژن سولفاید مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر زمان انکوباسیون، دمای انکوباسیون و غلظت باکتری های کلیفرم مدفوعی بر روش هیدروژن سولفاید بررسی شد. همچنین، بازده مقادیر مثبت قابل پیش بینی، مقادیر منفی قابل پیش بینی، اختصاصیت و حساسیت روش هیدروژن سولفاید در مقایسه با روش های مرجع مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته ها. 66/91% نمونه های مثبت در آزمون استاندارد MPN، در آزمون هیدروژن سولفاید نیز نتیجه مثبت داشتند. بیش از 90% نمونه های مثبت در روش استاندارد تخمیر چندلوله ای در روش هیدروژن سولفاید نیز با تغییر رنگ همراه بودند. علاوه بر این، تغییرات ظاهری رنگ نمونه با افزایش میزان MPN نمونه افزایش یافت. دما، فاکتور مهم در کاهش مدت زمان مورد نیاز برای انکوباسیون بود. در واقع، در دماهای بالاتر از C 45، تغییر رنگ نمونه در کمتر از 6 ساعت روی داد. حساسیت، ویژگی، مقادیر مثبت قابل پیش بینی، مقادیر منفی قابل پیش بینی و صحت داده های به دست آمده در آزمایش هیدروژن سولفاید به ترتیب برابر با 91/90، 74/67، 33/84، 77/80 و 56/82% بود.
  نتیجه گیری. نتایج حاصل از آزمایش هیدروژن سولفاید به راحتی قابل رؤیت است؛ به صورتی که آلودگی، تنها با تغییر رنگ محیط کشت به رنگ سیاه مشخص می شود. بنابراین، پایش منابع آب آشامیدنی برای تشخیص آلودگی از این طریق بسیار ساده است.
  کلیدواژگان: روش هیدروژن سولفاید، آلودگی مدفوعی، منابع آب آشامیدنی، آزمون های متداول میکروبی، کیت های میکروبی
 • احمد خورشیدی، زهرا مؤذن، مهدی روحانی، رضوان منیری، غلامرضا شجری، غلامعباس موسوی صفحه 149
  اهداف. کلبسیلاها، پاتوژن های فرصت طلبی هستند که باعث عفونت های بیمارستانی می شوند. کلبسیلا پنومونیه در ایجاد عفونت های بیمارستانی سهم عمده ای دارد. شیوع سویه های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف و مقاومت آنها به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در دهه اخیر افزایش روزافزونی داشته است. به دلیل اهمیت این آنزیم ها در کلبسیلا پنومونیه، این پژوهش به منظور بررسی آنها در این باکتری و میزان شیوع آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد.
  روش ها. این مطالعه توصیفی روی نمونه های کلینیکی (ادرار، خلط، زخم و غیره) جمع آوری شده از بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام گرفت. باکتری های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف مشخص شدند و وجود آنها با روش دابل دیسک سینرژی تایید گردید. DNA های استخراج شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ژن های SHV1 و TEM1 با روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها. از 100 مورد کلبسیلا پنومونیه جداشده، 32 نمونه حاوی بتالاکتامازهای وسیع الطیف بود. 7 مورد (8/21%) از این نمونه ها حاوی هر دو ژن SHV1 و TEM1 بودند. 16 نمونه (50%) تنها ژن SHV1 و 12 نمونه (5/37%) تنها ژن TEM1 را داشتند.
  نتیجه گیری. شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف در کلبسیلا پنومونیه و الگوی مقاومت قابل توجه است، به طوری که ترکیبی از آنتی بیوتیک های بتالاکتام به همراه ممانعت کننده های بتالاکتاماز فقط در عفونت های شدید توصیه می شوند. نوع و میزان مصرف آنتی بیوتیک و طول زمان بستری شدن در بیمارستان با تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف ارتباط مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: بتالاکتامازهای وسیع الطیف، کلبسیلا پنومونیه، عفونت بیمارستانی
 • قادر غنی زاده، محمد تقی قانعیان صفحه 155
  اهداف. عدم کنترل کیفیت شیمیایی آب در شبکه های توزیع باعث وقوع پدیده های خوردگی و رسوب گذاری و آسیب های اقتصادی و بهداشتی می شود. هدف این مطالعه بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی مورد استفاده در برخی از مراکز نظامی و تعیین پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آن بود.
  روش ها. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی (زیرزمینی) 9 مرکز نظامی مستقر در حوزه های آبریز مختلف کشور در فصول مختلف سال تعیین شد. برای تعیین میزان عوامل شیمیایی، 3 نمونه تصادفی لحظه ای در هر فصل برداشت و بررسی شد. حجم نمونه های برداشتی 2 تا 3 لیتر و ظروف مورد استفاده برای جمع آوری نمونه ها شیشه ای و پلی اتیلنی بود. حفاظت، نگهداری و آزمایش نمونه ها نیز مطابق روش های استاندارد انجام شد. پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری با استفاده از اندیس اشباع لانژلیه (LSI)، اندیس خوردگی (AI) و اندیس رایزنار (RI) تعیین شد.
  یافته ها. براساس مقادیر عددی محاسبه شده برای اندیس های موردنظر، آب آشامیدنی مورد استفاده در مراکز G3، G4 و G5 دارای پتانسیل خورندگی و در سایر مراکز، دارای پتانسیل رسوب گذاری بود. در تمام مراکز مورد مطالعه هر سه نوع اندیس محاسبه شده کیفیت یکسانی از نظر خورندگی یا رسوب گذاری برای آب مورد استفاده ارایه کردند.
  نتیجه گیری. اطلاع از خورندگی و رسوب گذاری آب های مصرفی و پایش غلظت فلزات سنگین بایستی در برنامه های کنترل کیفیت آب مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خوردگی، رسوب گذاری، سیستم آب رسانی، کیفیت آب، مراکز نظامی
 • مسعود ثقفی نیا، زهرا دانیال، زهره قمیان، علی اصغر حائری صفحه 161
  اهداف. بلایای طبیعی هر ساله هزاران قربانی گرفته، خسارات مالی فراوانی وارد می کنند. در تمامی حوادث اولین کسانی که اقدام به نجات مصدومان می کنند، افرادی هستند که در محل حادثه حضور دارند. در این پژوهش تاثیر جزوات آموزشی مقابله با اثرات بلایای طبیعی بر آگاهی مردم بررسی شد.
  روش ها. این پژوهش به صورت پیش آزمون و پس آزمون در مناطق افسریه، وصال شیرازی و پاسداران شهر تهران انجام شد. ب ل وک ها و خانوارهای ساکن مناطق به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس، افرادی در بلوک ها (65- 15ساله) پرسش نامه اول را تکمیل کردند. حجم نمونه، طبق اصول علمی 380 نفر در هر منطقه با استفاده از نمونه گیری خوشه ایانتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه 20گویه ای 4گزینه ای در هشت مؤلفه (زلزله، آتش سوزی، سیل، یخ بندان، مواد شیمیایی، رعد و برق، جبهه آتش و آتشفشان) استفاده شد؛ در انتهای مصاحبه جزوات آموزشی به افراد داده شد. پس از 2 هفته مجددا پرسش نامه توسط همان فرد قبلی تکمیل شد. سپس، اطلاعات جمع آوری شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها. 4/53% نمونه ها زن بودند. میانگین سنی زنان 1/26 و مردان 27 سال بود. 5/35% در منطقه 3، 8/31% در منطقه 6 و 7/32% در منطقه 14 ساکن بودند. بیشترین آگاهی قبل از ارایه جزوات مربوط به سیل و کمترین آگاهی مربوط به یخبندان بود. بیشترین آگاهی بعد از ارایه جزوات آموزشی مربوط به آتشفشان و کمترین آگاهی در مورد آتش سوزی بود.
  نتیجه گیری. جزوات آموزشی مقابله با بلایای طبیعی، در تمامی زمینه ها باعث افزایش آگاهی افراد می شود.
  کلیدواژگان: جزوات آموزشی، بلایای طبیعی، آگاهی
 • حمید توکلی، قدرت الله صوفی آبادی، داود فرج زاده، حسن رفعتی، علی اکبر کریمی زارچی صفحه 165
  اهداف. ارزیابی کیفیت میکروبی، شیمیایی و ارگانولپتیک غذاهایی که با تجهیزات معمولی و نوین طبخ می شوند می تواند در مدیریت تغذیه فرماندهان مفید واقع شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه کیفیت غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین بود.
  روش ها. 120 نمونه غذای طبخ شده با دو روش فوق به طور تصادفی انتخاب و با روش های استاندارد مورد ارزیابی باکتریولوژیک، شیمیایی و ارگانولپتیک قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 11 و آزمون های آماری من- ویتنی و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها. میانگین تعداد باکتری در غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین به ترتیب (101 × 09/4 ±) 102 × 51/3 و (101 × 28/1 ±) 102 × 07/1 تعیین شد. میانگین مقدار چربی در غذاهای سنتی و نوین به ترتیب 80/25 و 82/15 gr /100gr و میانگین اندیس پراکسید به ترتیب 19/10 و 27/5 mg /kg تعیین شد. همچنین مقدار ویتامین های 1 B و 2 B و ویژگی های ارگانولپتیک غذاهای طبخ شده با دو روش فوق اندازه گیری شد (05/0 p<).
  نتیجه گیری. کیفیت بهداشتی و ارزش تغذیه ای غذاهای طبخ شده با تجهیزات نوین بالاتر بوده و جایگزین نمودن تجهیزات نوین به جای تجهیزات سنتی نقش زیادی در سلامت نیروهای نظامی دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت غذا، تجهیزات معمولی و نوین، طبخ غذا
 • باقر مرتضوی، علی داداش پور آهنگر، عباس رضایی، رمضان میرزایی، علی خوانین، مهدی بهرام بیگی صفحه 171
  اهداف. اتاق عمل با توجه به ماهیت عمل جراحی دارای مقادیر متفاوتی از بیوآیروسول ها است. در این مطالعه، تاثیر سیستم های کنترلی بر بیوآیروسول ها در اتاق جراحی مورد مطالعه قرار گرفته است.
  روش ها. این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است و نمونه های مورد مطالعه که 7 اتاق عمل یکی از بیمارستان های مرکز شهر تهران بودند با روش فیلتراسیون همراه با ایمپکتور مورد مطالعه قرار گرفتند. فرآیند نمونه برداری قبل و بعد از عمل جراحی انجام گرفت. نمونه ها سریعا به آزمایشگاه فرستاده و به محیط کشت منتقل شدند. پس از قرار گرفتن به مدت 48 ساعت در انکوباتور شمارش آنها انجام شد. تراکم بیوآیروسول ها بر اساس cfu/m3 گزارش شد. UVGI در اتاق عمل در طیف C و با طول موج 7/253نانومتر به صورت سقفی پس از جراحی تا شروع عمل جراحی در روز بعد مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها. تراکم بیوآیروسول ها قبل و پس از جراحی کمتر از میزان بیوآیروسول براساس استانداردهای موجود بود. همچنین، اتاق عمل ارولوژی در میان 7 اتاق عمل مورد بررسی دارای بیشترین تعداد کلونی بود. ارتباط معنی داری (05/0>p) بین تراکم بیوآیروسول ها و UVGI دیده شد.
  نتیجه گیری. با افزایش میزان ACH حین جراحی تعداد بیوآیروسول ها پس از جراحی کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: اتاق عمل، بیوآیروسول، UVGI، تهویه
 • محمداسماعیل ریاحی صفحه 175
  اهداف. استرس، در تعامل با پتانسیل های زیستی و ژنتیکی، به عنوان عنصر اساسی ایجاد یا تشدید اختلالات روان تنی محسوب می شود. تحقیق حاضر با هدف توصیف میزان استرس و میزان شیوع اختلالات روان تنی و نیز کشف رابطه بین آنها انجام شد.
  روش ها. این مطالعه از نوع پیمایشی است. از میان 2275 نفر از همسران شاهد ساکن در استان مازندران در سال 1386 با استفاده از شیوه نمونه گیری دومرحله ای (خوشه ایو طبقه بندی متناسب)، 318 نفر از شهرستان های مختلف استان به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه همراه با مصاحبه استفاده شد. مقیاس سنجش استرس ویتون، برای اندازه گیری میزان فشار روانی همسران شاهد مورد استفاده قرار گرفت و برای سنجش میزان شیوع اختلالات روان تنی، با گنجاندن 20 مورد از شایع ترین نشانه های اختلالات روان تنی، از پاسخ گویان خواسته شد تا به صورت گزارش شخصی، میزان شیوع این اختلالات در سال های گذشته را مشخص نمایند.
  یافته ها. میزان استرس 8/41% همسران شاهد در سطح «متوسط و بالاتر» بود و همچنین 4/54% آنها، به اختلالات روان تنی در سطح «متوسط و بالاتر» مبتلا بودند. شایع ترین اختلالات روان تنی به ترتیب سردردهای عصبی، درد کتف و کمر، درد مفاصل زانو و آرنج، کم اشتهایی یا بی اشتهایی روانی، آرتروز و زخم معده یا اثنی عشر بود. همچنین، رابطه مستقیم و معنی داری بین میزان استرس و میزان شیوع اختلالات روان تنی در همسران شاهد مشاهده شد.
  نتیجه گیری. ارایه خدمات باکیفیت تر مادی و غیرمادی از سوی بنیاد شهید به همسران شاهد و نیز انجام مداخلات روانی- اجتماعی به منظور افزایش عزت نفس و آموزش روش های مقابله با فشارهای روانی ناشی از زندگی روزمره ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: همسران شاهد، اختلالات روان تنی، استرس، زنان بیوه، استان مازندران
 • علیرضا آقایوسفی صفحه 183
  اهداف. هدف پژوهش حاضر، برآورد رابطه افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان شهر قم با توجه به شدت و نوع آسیب دیدگی بود.
  روش ها. 452 جانباز با آسیب دیدگی 25 تا 70% به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظام دار انتخاب شدند. سپس، «مقیاس افکار خودکار» و «نشانگر بهزیستی روانی» روی شرکت کنندگان در پژوهش اجرا شد.
  یافته ها. بیشترین رابطه (منفی) افکار خودکار با بهزیستی روانی توسط سه مؤلفه «رضایت از احساس امنیت و آرامش»، «استانداردها و شرایط زندگی» و «تندرستی» تبیین شد. شدت آسیب دیدگی در ارتباط با نوع آسیب، بر افکار خودکار و بهزیستی روانی تاثیر داشت. اما نوع آسیب بر «افکار خودکار»، «استانداردهای زندگی» و «رضایت از باورهای مذهبی» اثر داشت. شدت و نوع آسیب دیدگی، اثر تعاملی در بهزیستی روانی و سایر مؤلفه های آن داشتند.
  نتیجه گیری. شناخت درمانگری جانبازان برای رهایی از افکار خودکار و همچنین توجه بیشتر به جانبازان شیمیایی و روان شناختی شیمیایی، بهزیستی روانی بیشتری برای جانبازان فراهم می کند.
  کلیدواژگان: جانبازان، افکار خودکار، بهزیستی روانی، نوع ناتوانی، شدت ناتوانی
|
 • Masoumbeigi H., Karimi Zarchi A. A., Tajik J Page 127
  Aims. This study was to determine the status of waste production in one of the hospitals of Tehran, in order to identify the sources and methods of reducing produced waste. Methods. This is an intervention field study. Effective procedures of produced waste reduction were carried out and their effects were followed. Data was collected by direct vision and filling checklists by questioners and was analyzed by SPSS13. Results. Separating and separate collection of general and infectious hospital wastes were done in 96% of wards by 10% of cooperation among doctors and 40% of cooperation among nurses. From the most effective ways of reducing hospital waste production was the necessity of existance of a purchasing pattern, warehousing, distribution and consumption of items and equipment and supplies with emphasize to produced waste reduction proportionated to the needs of the hospital. Prevention of items wasting and appropriate usage of them, clean recycling in production source, reforming the pattern of services and using the best quality accessories and equipment was from the other effective factors on reduction of waste producing. Success of these factors depends on policy support and monitoring of health. Despite of the 10% increasing number of patients admitted during the study than a year before, the waste production was reduced 20%. Conclusion. By performing simple programs in hospital, waste production can be controled and reduced. Reducing the cost of hospital waste management and reduction of its bioenvironmental dangers were also attained by identifying and performing economic and technical methods of produced waste reduction or elimination.
 • Asadzandi M., Sayari R., Ebadi A., Sanainasab H Page 141
  Aims. Nurse's health as caregivers influences the quality of care received by patients. The purpose of the present study was assessment of some aspects of mental health status among of military nurses. Methods. This descriptive and cross-sectional study was carried out on 272 military nurses. Subjects were selected using probable multistage sampling. Data was collected using demographic characteristics questionnaire and general health questionnaire (GHQ-28) by likert scoring method. The cutoff point of total score was set as 23. Results. A significant number of nurses were symptomatic. These disorders were more common among females than males. Similarly, the mean of social dysfunctions were higher than other types of mental disorders. There was significant correlation between mental health and variables of job history, overtime work and marital status and sex. Conclusion. The study of mental health conditions of military nurses could provide valuable information in the field of preventing planning in different levels, continuing education, periodic examinations, treatment and prevention before the outbreak of mental disorders. This information is useful for planners and managers of the health system.
 • Izadi M., Sabzali A., Joneidi Jafari N., Nikaeen M., Bina B., Hatamzadeh M Page 143
  Aims. Fecal contamination determining in drinking water sources is a communicated problem, especially in locations without laboratory equipment. An alternative low-cost test for fecal contamination in drinking water is the hydrogen sulphide (H2S) method. Methods. Totally, 116 drinking water samples were collected from piped supplies, dug wells and surface water. The water quality was determined by the standard of most probable number (MPN), P/A, EC-M and H2S techniques. The influence of incubation period, incubation temperature and concentration of fecal coliform were tested by H2S method. Also the efficiency, predictive value for +ve, predictive value for –ve, specificity and sensitivity of H2S method were examined in comparison of a reference methods. Results. 91.66% of positive samples in standard MPN technique were positive for H2S method with black precipitation. More than 90% of positive samples in standard MPN technique were positive by H2S method with black precipitation. In addition, the color changes would have been violent if the MPN had increased in sample. Temperature is the important factor to reduce the required incubation period. In fact, at higher temperature (45 °C) the bottles turned black just after 6 hours of incubation. The sensitivity, specificity, predictive value for +ve, predictive value for –ve and accuracy of H2S test is 90.91, 67.74, 83.33, 80.77 and 82.56%, respectively. Conclusion. The results of H2S tests are visual and therefore it is simple for the operator to distinguish the contamination, as a black color change occurs when bacteria levels in drinking water are high.
 • Khorshidi A., Moazen Z., Rohani M., Moniri R., Shajari Gh. R., Mousavi Gh. A Page 149
  Aims. Among Klebsiella spp. Klebsiella pneumoniae has special importance in nosocomial infections. Prevalence of strains producing extended spectrum β-lactamases (ESBL) and their resistance to β-lactam antibiotics is increasing in recent years. Because of the importance of ESBLs in Klebsiella pneumoniae, this study focused on detection of ESBLs producing Klebsiella pneumoniae and its resistance pattern to β-lactam antibiotics in Shahid Beheshti hospital of Kashan. Methods. This descriptive study was performed on clinical specimens isolated from Shahid Beheshti hospital of Kashan. ESBL production was investigated on isolates by double disk diffusion synergy technique. Detection of TEM1 and SHV1 genes that produce extended spectrum β-lactamase were carried out with their specific primers by PCR. Results. From 100 Klebsiella pneuomoniae species that were isolated in this study, 32 specimens were ESBL (32%). 7 isolates out of 32 (21.8%) included TEM1 and SHV1 genes. 16 specimens (50%) had SHV1 gene and 12 specimens (37.5%) had TEM1 gene. Conclusion. The prevalence of ESBL in Klebsiella pneumoniae and its resistance pattern is noticeable, so using the combination of β-lactam antibiotics with β-lactamase inhibitors is suggested only in patients with serious infection. Dosage of antibiotic and admission period in hospital correlate with ESBL.
 • Ghanizadeh Gh., Ghaneian M. T Page 155
  Aims. Lack of chemical quality control of drinking-water (DW) in distribution systems may cause corrosion, precipitation and ultimately leads to economics and health damages. The goal of this study was to evaluate the chemical quality of DW in military centers and predict the potential of corrosion and precipitation within those DWs. Methods. In this cross-sectional and descriptive study the chemical quality of DW (underground) in 9 military centers located in different water basin of Iran were investigated in four different seasons. In any season, 3 grab samples with 2-3L of water volume have been obtained. All of the samples were collected, stored and preserved in glass or polyethylene container and analyzed based on standard methods. The potential of corrosion and precipitation of DWs were calculated by Langelier saturation Index (LSI), Aggressive Index (AI) and Risnar Index (RI). Results. Based on the calculated values of indices, DW of G3, G4 and G5 centers had shown corrosive properties, but other centers showed precipitated properties. Based on LSI, AI and RI the DW of all centers showed a uniform quality of corrosion and precipitation potential. Conclusion. Monitoring of chemical quality, precipitation, corrosion potential and concentration of heavy metals should be considered in DW quality control programs.
 • Saghafinia M., Danial Z., Ghomian Z., Haeri A. A Page 161
  Aims. Disasters take millions of lives each year and cause large financial damages. In all disasters, the first persons who try to rescue the others are who present at the scene of disaster. In this research, the effect of educational pamphlets for responding disasters was surveyed. Methods. This is a pre- and post-test research, which was done in Afsariyeh, Vesal-e-shirazi and Pasdaran regions of Tehran. Some blocks and families living in these places were selected randomly. Then, some of (15-65 years old) people from selected blocks filled in questionnaires. The sample size, as per scientific principles was 380 persons in each area, which was selected by cluster sampling. For collecting data, a questionnaire with 20 four-itemed questions in 8 parameters (earthquake, fire, flood, frost, chemical dangerous materials, thunder, fire front, volcano) was used. At the end of the interview, the pamphlets were distributed among the target people. After two weeks, again the same persons filled in the questionnaires. Then the data were collected and evaluated. Results. 53.4% of samples were women. Average of women was 26.1 and men was 27 years old. 35.5% of the samples were in district 3, 31.8% in district 6 and 32.7 in district 14. Maximum awareness before distributing the pamphlets referred to flood and minimum to foster. The maximum awareness after distributing the pamphlets referred to volcano and minimum to fire. Conclusion. Educational pamphlets of disaster dealing increase the awareness of people in all fields.
 • Tavakoli H. R., Sofiabadi Gh., Frajzadeh D., Rafati H., Karimi Zarchi A. A Page 165
  Aims. The evaluation of microbiological, chemical and organoleptical of cooked foods by traditional and modern equipment can help the military commanders for feed management. The aim of this stady was comparing the quality of cooked foods by above methods. Methods. 120 samples of cooked foods by traditional and modern equipment were chosen and tested by standard microbial, chemical and sensory evaluation methods. Then, results were analized by SPSS 18 and Mann-Whitney and Wilcoxon statistical tests.. Results. The mean of TBC in cooked foods by traditional and modern equipment were 3.51×102 (±4.09×101) and 1.07×102 (±1.28×101), respectively. The average of fat quantity was 25.80 and 15.82 gr/100gr and peroxide value was 10.19 and 5.27 mg/kg, respectively. Also quantity of vitamin B1 and B2 and organoleptic characteristics were evaluated in cooked foods by two equipment (p<0.05). Conclusion. Hygiene quality and nutritional value of cooked foods by modern equipment is better than foods cooked by traditional equipment and replacing the old equipment by modern ones have important role in military health.
 • Mortazavie S. B., Dadashpour Ahangar A., Rezaie A., Mirzaie R., Khavanin A., Bahram Beygi M Page 171
  Aims. According to the nature of surgery operation, every surgery room has different quantity of bioaerosols. In this research, the effect of control systems on bioaerosols in surgery room was investigated. Methods. This is a descriptive-analytical research and studied samples which were seven operating rooms in one of the central hospitals of Tehran city were studied by filtration method with impactor. Sampling was accomplished before and after surgery. The samples immediately transported to laboratory and cultured in agar. After 48 hours of incubation, counting was done. The concentration of bioaerosols is calculated in term of cfu/m3. UVGI performed after finishing the surgery to starting the next, in spectrum of C with 253.7nm. Results. The concentration of bioaerosols before and after surgery was less than the standard in operating time. Also, urology surgery room in all of the conditions had the most quantity of colonies. There was a significant correlation between concentration of bioaerosols and UVGI (p<0.05). Conclusion. Increase the ACH during surgery cause to decrease of bioaerosols content after that.
 • Riahi M. E Page 175
  Aims. Stress along with genetic and biological potentials is considered as a main factor in incidence and prevalence of psychosomatic disorders. This study was to describe the rate of stress as well as the prevalence rate of psychosomatic disorders and to find the association between these two variables. Methods. From 2275 martyr's wives of Mazandaran province in 2007, by means of two stage sampling method (cluster and proportional), 318 martyr's wives were selected as study samples. Required data was collected by means of a questionnaire with interview. Wheaton stress scale is used to measure the level of stress and for measuring prevalence rate of psychosomatic disorders, respondents were asked to clarify that how much suffered from the 20 most prevalent symptoms over the last years (self reported health status). Results. 41.8% of martyr's wives were under "medium to high" levels of stress and 54.4% suffered from "medium to high" levels of psychosomatic disorders. Headache, shoulder and back pain, knee and elbow pain, lack of appetite, arteries and wounds in digestive organs were the most prevalence psychosomatic disorders. There was a positive and significant association between the stress and psychosomatic disorders. Conclusion. It is necessary for Bonyad-e-shahid to increase the quality of services to martyr's wives and also some psychosocial interventions in order to enhancing their self-esteem, as well as teaching them how to cope with stress.
 • Agha Yousefi A Page 183
  Aims. This study was to investigate the relation between automatic thoughts and well-being in disabled veterans of Qom. Methods. 452 disabled veterans with disability severity from 25 to 70% participated in this study. Participants selected by systematic categorical random sampling. Then, "automatic thoughts scale" and "personal well-being Index" performed on them. Results. Most of the negative relationships between automatic thoughts and well-being were explained by "security feelings", "life's standards" and "healthy status". Severity of disability affected on well-being and its components in interaction with disability type. Furthermore, disability type has affected automatic thoughts, life's standards and the satisfaction of religion and spirituality. Conclusion. Cognitive therapy help disabled veterans to relief automatic thoughts. Paying more attention to veterans with chemical and psycho-chemical disabilities provide better well-being for them.