فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 63، زمستان 1388)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 63، زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • اصیل پژوهشی
 • سیدمحمد علوی، سید جلال لطفی صفحه 375
  زمینه و هدف
  اختلال عملکرد سلولی ماکروفاژهای آلوئولی به علت دود سیگار ممکن است میزان عفونت های تنفسی را افزایش دهد. بهر حال افزایش حساسیت سیگاری ها به عفونت در سایر ارگان های بدن نشان می دهد که اثرات تنباکو محدود به دستگاه تنفسی نمی شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر سیگار بر عفونت مجرای ادراری بود.
  روش بررسی
  این مطالعه آینده نگر مورد- شاهد در بین51 نفر سیگاری (به عنوان مورد) و 51 نفر غیر سیگاری (به عنوان شاهد) در طول سال 1384 در شهر اهواز انجام شد. نمونه گیری انجام نشد بلکه کلیه داوطلبانی که مایل به شرکت بودند بعد از همانند سازی سنی و جنسی، بترتیب ورود به مطالعه به صورت تصادفی(قرعه کشی) انتخاب شدند. اساس تشخیص عفونت ادراری، کشت ادرار(با کلنی کانت 105 باکتری در هر میلی لیتر ادرار با حساسیت و ویژگی 90 درصد و 95 درصد) بود. پرسشنامه حاوی اطلاعات فردی و علائم و نشانه ها تنظیم و برای هر بیمار تکمیل گردید. نتایج حاصله در سیستم SPSS13 و با استفاده از آزمون کای دو مورد مقایسه قرار گرفتند. اختلاف ها در P- value کمتر از 05/0 معنادار تلقی شدند.
  یافته ها
  میزان بروز عفونت های ادراری در افراد سیگاری و غیر سیگاری به ترتیب 5/27 درصد و6/21 درصد می باشد که اختلاف معناداری را نشان نمی دهد(05/0 P>). تعداد افرادی که دو بار یا بیشتر به علت عفونت مکرر مراجعه داشته اند در افراد سیگاری و غیر سیگاری به ترتیب50 درصد و3/27درصد بود که اختلاف معناداری نشان می دهد(05/0>P). تنوع میکروبی در افراد سیگاری 3/77درصد و در افراد غیر سیگاری 7/22درصد بود(004/0=P).
  نتیجه گیری
  دود سیگار باعث افزایش ریسک ابتلا به عفونت ادراری نمی شود ولی می تواند باعث تنوع میکروبی در بیماران و همچنین باعث افزایش تکرار عفونت های ادراری شود.
  کلیدواژگان: دود سیگار، عفونت ادراری، اهواز
 • سیدمحمدعلی غفاری، حاجیه شهبازیان، مهدی خلقی، محمدرضا حق دوست صفحه 383
  زمینه و هدف
  دیابت شیرین گروهی از اختلال های متابولیک شایع است که وجه مشترک همه آنها در هیپرگلیسمی است. جدا از جنبه های جسمی و آثار جانبی دراز مدت دیابت شیرین که بر اکثر ارگان های بدن مانند هر بیماری مزمن دیگر اثر می گذارد، یکی از مهمترین جنبه های روانشناختی آن که درصد قابل توجهی از بیماران را درگیر می کند، افسردگی است که با توجه به شیوع بیماری دیابت و میزان قابل توجه افسردگی در بیماران دیابتی تصمیم به انجام پژوهشی جهت بررسی رابطه حمایت اجتماعی با میزان افسردگی در بیماران دیابتی گرفتیم.
  روش بررسی
  در این مطالعه جمعیت نمونه، بیماران دیابتی که با تشخیص فوق تخصص غدد در بخش داخلی بیمارستان گلستان اهواز بستری شده اند، می باشد که به شیوه نمونه گیری آسان 100 نفر به تعداد مساوی زن و مرد حاضر به همکاری انتخاب شدند و این نمونه گیری در شش ماه دوم سال 85 انجام گرفت و توسط پرسش نامه حمایت اجتماعی و افسردگی میزان متغییرهای ذکر شده محاسبه شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی بین نمره افراد در آزمون های حمایت اجتماعی و افسردگی 54/0- می باشد که با توجه به سطح معناداری 0001/0 رابطه بین این دو متغیر معنادار و معکوس می باشد. رابطه بین میزان حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی مرد معنادار و معکوس بود. رابطه بین میزان حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی زن معنادار و معکوس بود. شیوع افسردگی در بیماران زن دیابتی 2/76 درصد و در بیماران مرد دیابتی 8/58 درصد بود که این اختلاف معنادار نبود. (057/0)
  کلیدواژگان: افسردگی، حمایت اجتماعی، دیابت، اخلال های خلقی، اختلال های متابولیک
 • حمید فرهنگی، خدامراد زندیان، محمد پدرام، عبدالرحمن امامی مقدم، فرزانه احمدی صفحه 391
  زمینه و هدف
  هدف اصلی این مقاله بررسی عملکرد سیستولیک، دیاستولیک، وضعیت پریکارد و اختلالات ریتم قلبی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژوری است که به طور سرپایی به درمانگاه تالاسمی مراجعه نموده اند.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت مشاهده ای توصیفی به مدت یکسال در 120 نفر از بیماران بیشتر از 5 سال انجام شده است. اطلاعات بالینی بوسیله شرح حال و معاینه فیزیکی کامل حاصل شد. الکتروکاردیوگرافی، رادیوگرافی از قفسه سینه، اکوکاردیوگرافی داپلر دوبعدی و M-mode مطابق با دستورالعمل فدراسیون بین المللی تالاسمی از کلیه بیماران انجام شد.
  یافته ها
  63 نفر از بیماران مونث و 57 نفر مذکر، میانگین سنی بیماران 6 ± 6/16 سال حداقل 5 و حداکثر 37 سال بود. علائم غیرطبیعی در الکتروکاردیوگرافی در 8/35درصد بیماران که شایع ترین آن به صورت تغییرات غیر اختصاصی موج T و قطعه ST بود. در30 درصد از بیماران افزایش نسبت کاردیوتوراسیک درگرافی قفسه سینه مشاهده شد. افیوژن پریکارد در 5/2 درصد و اختلال در حرکت دیواره های قلبی در 5/12 درصد بیماران وجود داشت. نارسایی دریچه های قلبی به صورت دولتی در 52 درصد، سه لتی در 60 درصد و ریوی در 20 درصد بیماران مشاهده شد. میانگین کسر جهشی 5± 2/55 درصد و میانگین کسرکوتاه شدگی 5±31 درصد بود. پرفشاری شریان ریوی در 3/8 درصد از بیماران با میانگین سنی 8±19 سال وجود داشت. پرفشاری شریان ریوی با استفاده از دسفرال ارتباط آماری معناداری داشت (001/0
  کلیدواژگان: تالاسمی، نارسایی قلبی، دسفرال، اکوکاردیوگرافی
 • ناهید خواجه موگهی، فروزان بهروزیان، فروغ قنواتی صفحه 407
  زمینه و هدف
  در برخی مردم انگیزه اقدام به خودکشی انتقال احساس یاس و ناامیدی خویش و تلاش به تغییر رفتار دیگران است. ارزیابی میزان ناامیدی فرد می تواند در پیش بینی اقدام به خودکشی افراد کمک کننده باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط ناامیدی با خودکشی در بیماران با اختلال های خلقی انجام یافته است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تحلیلی- مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران با اختلال های خلقی(30 نفر با اقدام به خودکشی و 33 نفر بدون اقدام به خودکشی) در بخش روانپزشکی (بستری- سرپایی) بیمارستان گلستان اهواز در مدت 6 ماه می باشد. پرسش نامه ناامیدی بک ((BHS با نقطه برش 8، جهت تکمیل در اختیار آنها قرار گرفت و سپس داده ها با شیوه آماری رگرسیون لجستیک و t تست با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  در بررسی یافته ها در مقایسه بین دو گروه بیماران بر اساس ناامیدی از نظر آماری تفاوت معناداری به دست آمد (025/)
  کلیدواژگان: خودکشی، ناامیدی، اختلال های خلقی، پرسش نامه BHS
 • سیدمحمدحسن آل طیب، مسعود دهدشتیان، احمد وفاجو صفحه 415
  زمینه و هدف
  عفونت های بیمارستانی یکی از علل مهم ناتوانی و مرگ و میر در بخش مراقبت های ویژه نوزادی است. در مطالعه ی حاضر هدف اولیه تحلیل وضعیت اپیدمیولوژیک باکتریمی بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه نوزادی بیمارستان امام خمینی اهواز در یک دوره پنج ساله می باشد.
  روش بررسی
  این یک مطالعه توصیفی مقطعی گذشته نگر بوده که به مدت 5 سال بر روی پرونده 1604 نوزاد بستری در NICU بیمارستان امام خمینی اهواز انجام شده است. در این مطالعه پرونده بیمارانی مورد بررسی قرار گرفت که هنگام بستری کشت خون منفی داشته ولی پس از 48 ساعت یا بیشتر از بستری شدن، کشت خون مثبت داشته و علائم بالینی Sepsis را نشان دادند.
  یافته ها
  از 1604 نوزاد بستری شده، 163 نوزاد کشت خون مثبت داشته و 71 نوزاد، مبتلا به عفونت بیمارستانی بودند. شیوع کلی باکتریمی بیمارستانی 42/4 درصد بود. 6/67 درصد بیماران مذکر بودند. میانگین وزن و سن حاملگی به ترتیب 1797 گرم و 33 هفته بود. شایع ترین پاتوژن ها کلبسیلا (7/50 درصد)، E.coli (1/14درصد)، پسودوموناس آئروژینوزا (7/12درصد) و استاف کواگولاز منفی (8/2درصد) بودند. میزان مرگ و میر 7/50 درصد بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه ثابت کرد که نوع باکتری های ایجادکننده باکتریمی بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی نسبت به کشورهای توسعه یافته متفاوت می باشد. همچنین تاکیدی است بر نیاز به بازنگری انتخاب داروهای تجربی.
  کلیدواژگان: باکتریمی بیمارستانی، نوزاد، باکتری های گرم منفی، میزان مرگ و میر
 • زهرا عباسپور، فاطمه گودرزی، محمدرضا عباسپور صفحه 423
  زمینه و هدف
  واژینوز باکتریال نوعی تغییر فلور باکتریال واژن است که با از بین رفتن لاکتوباسیل ها و جای گزینی باکتریهای بی هوازی و گاردنرلا واژینالیس ایجاد می شود. شایع ترین علت واژینیت در زنان در سنین باروری است. با توجه به ارتباط واژینوز باکتریال با افزایش PH واژن، استفاده از مواد اسیدی کننده واژن به عنوان راهی برای طبیعی کردن فلور باکتریال واژن و درمان واژینوز باکتریال، پیشنهاد شده است. بنابراین، این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر قرص واژینال ویتامین C و ژل مترونیدازول واژینال بر بهبود وعود واژینوز باکتریال در مراجعین بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز طراحی گردید.
  روش بررسی
  طی یک مطالعه کار آزمایی بالینی 60 خانم غیر باردار 45-15 ساله مبتلا به واژینوز باکتریال مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان پس از تایید تشخیص واژینوز باکتریال بر اساس معیار امسل به صورت تصادفی به دو گروه(30نفر) قرص واژینال ویتامین C 250 میلی گرمی یک بار در روز به مدت 6 روز و(30نفر) ژل واژینال مترونیدازول5 گرم یک بار در روز به مدت 5 روز، تقسیم شدند. بیماران از نظر خصوصیات دموگرافیک، سطح تحصیلات و روش پیشگیری بررسی و همگن شدند. بیماران قبل، پس از درمان و دو هفته پس از درمان بر اساس معیار امسل بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی(مجذور کای، فیشر، تست تی تست مک نمار و من ویتنی) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میزان بهبود و عود در گروه ویتامین C به ترتیب7/76 درصد و5/9 درصد و در گروه مترونیدازول80 درصد و5 درصد بود آزمون های آماری اختلاف معناداری بین دو گروه نشان نداد(7/0=P).
  بحث: نتایج نشان داد که قرص واژینال ویتامین C بر بهبود و عود واژینوز باکتریال به اندازه ژل واژینال مترونیدازول 75/0 درصد موثر است.
  کلیدواژگان: واژینوز باکتریال، ویتامین C، مترونیدازول
 • محمد امیدیان، نگار شیخداودی، زهرابیگم موسوی صفحه 431
  زمینه و هدف
  واکنش مضر دارویی، طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی یک پاسخ به دارو است که زیان آور و غیر عمد بوده و با مقدار طبیعی در انسان که برای پیشگیری، تشخیص یا درمان بیماری به کار می رود اتفاق می افتد. پوست شایع ترین ارگان گرفتار است که دامنه تظاهرات آن به صورت اکزانتم ماکولوپاپولار که شایع ترین نوع آن است تا کهیر و با شیوع کمتر ولی شدید مثل پوستولوزیس اکزانتماتیک منتشره حاد، راش دارویی با ائوزینوفیلی و علائم سیستمیک/ سندرم هیپرسنسیتیویتی ناشی از دارو، سندرم استیون جانسون و نکرولیز توکسیک اپیدرمی می باشند. اریتمامولتی فرم و بثورات دارویی ثابت که کمتر شایع می باشند. شیوع واکنش های دارویی بتدریج با افزایش چشمگیر و روز افزون مصرف داروها رو به افزایش است. بنابراین شناخت این واکنش ها و داروهای مسبب آنها می تواند در جهت تشخیص به موقع مصرف دارو و همچنین پیشگیری از بروز مجدد آنها موثر باشد. هدف، بررسی بثورات دارویی از نظر سن، جنس، نوع داروی مقصر و نوع راش ایجاد شده می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت گذشته نگر و توصیفی روی بیماران بستری و سرپایی مبتلا به بثورات دارویی که در فاصله سال های 1380 تا 1385 به بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز و یک مطب خصوصی مراجعه کرده بودند انجام شد.
  یافته ها
  در کل 110 بیمار مبتلا به بئورات دارویی بودند که از این تعداد 70 نفر زن(64 درصد) و 40 نفر مرد (36درصد) بودند. شایع ترین سن درگیری دهه سوم (30-21 سال) بود. کمترین میزان بروز در گروه سنی کمتر از 10 سال دیده شد.
  نتیجه گیری
  شایع ترین واکنش راش موربیلی فرم بود، شایع ترین داروی مسبب، آنتی بیوتیک ها بودند. بیشترین میزان واکنش ها در فاصله کمتر از 1 هفته از شروع درمان ایجاد شدند (5/55درصد).
  کلیدواژگان: بئورات، واکنش های پوستی دارویی، واکنش های حساسیتی پوستی
 • رضوان زارعی، فرشته اطهری، نرجس آقایی صفحه 437
  زمینه و هدف
  همه حاملگی ها منجر به تولد زنده نمی شوند. مرگ داخل رحمی یک فاجعه برای خانواده محسوب می شود که تقریبا 1 درصد از کل حاملگی ها را شامل می شود. در مقایسه با سایر کشورها این میزان در ایران در حال افزایش است. عوامل زیادی باعث مرگ داخل رحمی می شوند. ناهنجاری های جنینی در 6/7 درصد موارد مرده زایی دیده شده است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی مرگ داخل رحمی و برخی عوامل مرتبط با آن می باشد.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر یک مطالعه مورد- شاهدی گذشته نگر می باشد. کلیه اطلاعات مورد نظر توسط پرسشنامه هایی که شامل عوامل دموگرافیک(سن مادر، قومیت)- عوامل جنینی (جنس، وزن، سن جنینی، ناهنجاری ها و چندقلویی) و عوامل مادری (بیماری های مادر، گروه خونی، پاریته، سابقه مرگ داخل رحمی، عوارض حاملگی و عوارض زایمانی)بود، از پرونده های موجود در بیمارستان امام خمینی اهواز در سال های 1385-1380 استخراج گردید. کل نمونه ها 953 پرونده بود که 358 نمونه در گروه مورد و 595 نمونه در گروه شاهد قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  فراوانی مرگ داخل رحمی در بیمارستان امام خمینی اهواز 4 درصد کل زایمان ها بود. یافته های پژوهش ارتباط معناداری را بین مرگ داخل رحمی و افزایش سن مادر(002/0)
  کلیدواژگان: مرگ داخل رحمی، ناهنجاری ها، بیماری های مادر، عوارض حاملگی
 • سیدجلال هاشمی، اسکندر حاجیانی، علی اکبر شایسته، عبدالرحیم مسجدی زاده، علیرضا ابوعلی صفحه 445
  زمینه و هدف
  شکست در درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری به علت بروز گونه های مقاوم باعث نگرانی روزافزون شده است. یکی از عوامل مهم در شکست درمانی ضد هلیکوباکتر پیلوری در ایران، مقاومت به مترونیدازول می باشد. مطالعات نشان داده اند که مقاومت هلیکوباکتر پیلوری به فورازولیدون و کینولونها بسیار کمتر است. به منظور مقایسه عوارض و تاثیر درمانی رژیم دارویی حاوی فورازولیدون و سیپروفلوگزاسین با رژیم چهار دارویی متداول حاوی مترونیدازول در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی طراحی گردید.
  روش بررسی
  بیمارانی که بخاطر شکایات و ناراحتی مربوط به اپیگاستر یا بخش فوقانی شکم به درمانگاه گوارش مراجعه کرده بودند در صورتی که پس ازاندوسکوپی و آزمایشات اوره آز سریع یا بافت شناسی، از نظر عفونت هلیکوباکتر پیلوری مثبت بودند وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و هرگروه به مدت 10 روز یکی از رژیم های A: (CFO) شامل سیپروفلوکساسین mg500 دوبار در روز؛ فورازولیدون mg100 دوبار در روز و امپرازول mg20 دوبار در روز یا:B: (TMBO) تتراسیکلینmg500 دو بار در روز؛ مترونیدازولmg500 دوبار در روز، بیسموت ساب سیترات mg 240 دو بار در روز و امپرازول mg20 دوبار در روز دریافت کردند. بیماران درزمان دریافت دارو از نظر میزان و نوع عوارض جانبی پیگیری شده و دو ماه پس از پایان درمان دارویی با تست تنفسی اوره از نظر وضعیت هلیکوباکتر پیلوری بررسی شدند.
  یافته ها
  مجموع 160 نفر (83 زن و77 مرد) که سن متوسط5/39 سال(78-15 سال) داشتند وارد مطالعه شدند. 80 نفز رژیم A:(FCO) و80 نفر رژیم:B (MTBO) دریافت کردند. به دلیل عواض جانبی دو نفر از گروه A و سه نفر از گروه B نتوانستند دوره درمان را کامل نمایند. بر مبنای آنالیز درمان نگر(Intention To Treat) میزان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری برابر5/72درصد برای گروه درمانی سه دارویی CFO و میزان ریشه کنی برای گروه درمانی چهار دارویی TMBO، 80 درصد حاصل شد(27/0=P). عوارض جانبی در 8/18درصد از بیماران گروه درمانی CFO و20درصد از بیماران گروه درمانی TMBO ایجاد شد (84/0=P). مهمترین عارضه در گروه A تهوع و استفراغ و در گروهB سرگیجه و احساس مزه بد در دهان بود.
  نتیجه گیری
  رژیم سه دارویی حاوی سیپروفلوکساسین، فورازولیدون و امپرازول به عنوان یک رژیم جایگزین در موارد شکست درمان قبلی، قابل استفاده می باشد ولی به عنوان اولین رژیم درمانی توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: فورازولیدون، کینولون، هلیکوباکتر پیلوری
 • شهرام براز پردنجانی، کوروش زارع، محمد پدرام، زهرا پاکباز صفحه 455
  زمینه و هدف
  اثر تالاسمی ماژور و تالاسمی اینترمدیا و عوارض آن بر روی کیفیت زندگی تا حدود زیادی ناشناخته مانده است. تعیین اختلال سلامتی ایجاد شده در بیمار مبتلا به تالاسمی جهت درمان مناسب، لازم و ضروری است و چون تاکنون تاثیر تالاسمی و عوارض ناشی از آن بر روی کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان و والدین آنها ناشناخته مانده است این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی با والدین آنها انجام گردید.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، تعداد 110 بیمار کمتر از 18 سال که به طور مرتب برای تزریق خون به بیمارستان شفا شهر اهواز در سال 87-86 مراجعه می کردند به صورت غیر احتمالی آسان و در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه های بررسی کیفیت زندگی COOP بود. در این پژوهش اطلاعات توسط SPSS و به کمک آزمون های آماری توصیفی و آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین کلی ابعاد کیفیت زندگی در بیماران کمتر از 18 سال، 67/11 ±98/72 و در والدین آنها 32/13 ±10/65 بود.
  بین میانگین نمرات ابعاد فعالیت اجتماعی با 004/0= p، درد با 002/0= p، احساسات و عواطف با 000= p، کیفیت زندگی با 047/0= p، میانگین کلی کیفیت زندگی با 000 = p، در دو گروه بیماران کمتر از 18 سال و اعضای خانواده های آنها اختلاف معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق پیشنهاد می شود که در ابعادی که بیماران تالاسمی و والدین آنها بیشتر آسیب دیده بودند، جهت بهبود کیفیت زندگی آنها تمهیدات ویژه ای انجام گردد
  کلیدواژگان: تالاسمی، کیفیت زندگی، کودکان، نوجوانان، والدین
 • عبدالحسین مقبل، حمیده عباسپور صفحه 463
  زمینه و هدف
  بررسی نقش حلال در استخراج ماده موثره از برگ چای سبز و شناسایی عامل های موثر در تراکم پذیری پودر عصاره آن جهت تهیه یک قرص گیاهی هدف اصلی این بررسی بوده است.
  روش بررسی
  استخراج عصاره حاوی مواد موثره با استفاده از حلال های اتانول، متانول، استون، ایزوپروپیل الکل و آب به نسبت 1 به 4 انجام گردید. عصاره ها در سرما و خلاء شدید خشک شدند. تعیین مقدار تانن استخراج شده به عنوان ماده اصلی با روش«فولین - دنیس» انجام گرفت. پودر خشک شده با استفاده از الک های استاندارد USP به اندازه های 14، 18، 35 و 60 مش تقسیم و آزمایش های بررسی خواص جریان یابی مثل زاویه سکون، قدرت تراکم پذیری و نوع تغییر شکل ذره ای حاصل از فشار تراکم وارده بر روی آنها صورت پذیرفت. اندیس «کار» جهت تعیین درصد تراکم پذیری محاسبه و منحنی «هکل» برای تشخیص الاستیک یا پلاستیک بودن جنس پودر چای رسم گردید.
  یافته ها
  بیشترین درصد تانن در عصاره پودری تهیه شده از حلال آب بدست آمد. بهترین درصد تراکم پذیری با شاخص «کار»12 در پودرهای با رطوبت ثابت 3 درصد و اندازه ذره ای 60 مش، مربوط به حلال آب بود. همین پودر با کمترین زاویه سکون (25 درجه) بهترین جریان یابی را از خود نشان داد. نتایج منحنی «هکل» ترسیم شده برای این پودرها با ضریب اطمینان 95 درصد حاکی از تغییرات پلاستیک در خلال تراکم پودر بود.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد که حلال آب در مقایسه با حلال های الکلی باعث استخراج بهتر و بیشتر مواد موثره از برگ چای سبز شده و پودر حاصله علاوه بر تراکم پذیری مطلوب تر، نسبت به نیروی تراکم وارده نیز شکل پذیری پلاستیکی بهتری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: چای سبز، تراکم پذیری، اندیس کار، منحنی هکل
 • صدیقه فیاضی، عبدالعلی شریعتی، مرتضی مومنی صفحه 479
  زمینه و هدف
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر درد پس از عمل پیوند بای پس عروق کرونر (CABG) بوده است. یکی از شکایات بیماران بعد از اعمال جراحی پیوند عروق کرونر قلب، درد ناحیه قفسه سینه می باشد به دلیل عوارض جانبی مخدرها مهم است که از روش های غیر دارویی از جمله آرام سازی، در کنار داروهای مسکن جهت کاهش درد استفاده گردد.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر روی،80 بیمار کاندید عمل CABG بیمارستان گلستان و نفت اهواز به صورت تصادفی به دور گروه مساوی تقسیم شدند. جهت کنترل درد برای گروه مورد روش آرام سازی بنسون و داروی ضد درد و در گروه کنترل تنها از داروی ضد درد استفاده شد. ابزار های جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرفیک، چک لیست علائم حیاتی، سنجش میزان مصرف داروی مسکن و مقیاس دیداری سنجش درد بود. سپس شدت درد، علایم حیاتی بیماران و میزان مصرف مسکن در هر دو گروه قبل و بلافاصله پس از آرام سازی سنجیده می شد. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزارSPSS و t تست و کای مربع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین شدت درد در گروه مورد قبل و بعد از آرام سازی در طی48،24، و72 ساعت پس ازجراحی در هردو مرحله کاهش یافته و اختلاف معناداری وجودارد 0001/0P=. همچنین آزمون من ویتنی نشان داد میانگین شدت درد بیماران گروه مورد و شاهد با یکدیگر دارای اختلاف معنادار می باشند(0001/0 P≤). از طرفی t زوجی نشان داد آرام سازی پس از جراحی بر تعداد تنفس، ضربان قلب، و فشارخون دیاستولیک قبل و بعد از آرام سازی تاثیر داشته و اختلاف معناداری وجود دارد(005/0=P)، اما بر فشارخون سیستولیک و درجه حرارت اختلاف معنادار دیده نمی شود(05/0P>). اما بین علائم حیاتی دو گروه اختلاف معناداری نبود.(05/0). اما میزان مسکن در گروه مورد در طی 24 ساعت بعد از آرام سازی کاهش مختصری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  روش آرام سازی بنسون بر کاهش درد پس از CABG و همچنین بر علائم حیاتی به ویژه تعداد تنفس و افزایش آرامش بیمار مؤثر است. بنابراین می تواند به عنوان درمان مکمل با داروهای ضد درد مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: درد پس از عمل، آرام سازی بنسون، پیوند بای پس عروق کرونر
 • عبدالحسین شکورنیا، علیرضا مظفری، آذر خسروی بروجنی صفحه 491
  زمینه و هدف
  آزمون های چند گزینه ای رایج ترین روش ارزشیابی دانشجویان در مراکز آموزش عالی به ویژه در دانشگاه های علوم پزشکی می باشند. این نوع سؤال ها اگر به دقت و مطابق با قواعد آزمون سازی تهیه شوند وسیله معتبری برای ارزشیابی دانشجویان خواهند بود. این پژوهش با هدف بررسی ساختار سؤال های چند گزینه ای آزمون دستیاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1386 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 2400 سئوال چند گزینه ای آزمون دستیاری از لحاظ ساختاری و همچنین طبقه بندی سطح های شناختی مورد بررسی قرار گرفت. تک تک سؤال های آزمون، یک بار مطابق با یک چارچوب تدوین شده توسط کارشناسان مشتمل بر 15 بند، از نظر رعایت قواعد آزمون سازی، و یک بار نیز از نظر سنجش فرایندهای پیچیده ذهنی و قدرت تفسیر و حل مساله مطابق با طبقه بندی بلوم مورد ارزیابی قرار گرفته و تعداد خطاهای ساختاری سؤال ها و همچنین تعداد سؤال های با توکسونومیI، II و III تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، میانگین و خطای معیار استفاده شد.
  یافته ها
  از 2400 سوال چند گزینه ای مورد بررسی، تعداد 402 سئوال (8/16 درصد) دارای اشکال های ساختاری بودند. بیشترین فراوانی اشکال های ساختاری عبارت بودند از: عدم رعایت نکته های دستوری در ساقه و گزینه ها(4/20 درصد)، استفاده از فعل های منفی در ساقه سوال(4/18 درصد) و عدم رعایت طول گزینه ها(4/18 درصد). فقط در 28 درصد سؤال ها فرایندهای پیچیده ذهنی و قدرت تفسیر(تاکسونومیII وIII) مورد سنجش قرار گرفته بود. در 9/71 درصد سؤال ها فقط محفوظ های فراگیر(تاکسونومیI) سنجش شده بود.
  نتیجه گیری
  سؤال های چند گزینه ای آزمون دستیاری دارای اشکال های ساختاری بوده و عمدتا در سطح های پایین شناختی تهیه شده اند، این نتایج نشان می دهد که سؤال های این آزمون نیاز به بازنگری و تحول دارد.
  کلیدواژگان: سوال های چند گزینه ای، اشکال های ساختاری، آزمون دستیاری
 • راضیه محمدجعفری، نسرین سعادتی صفحه 503
  زمینه و هدف
  کیست تخمدان شایع ترین توده لگنی در سنین باروری است. اکثر کیست های تخمدان مربوط به اختلال عملکرد قاعدگی است و غالبا به طور خود بخود بهبود می یابند. شمار زیادی از آنها ممکن است نیاز به لاپاراتومی داشته که به دلیل بروز عوارضی چون پیچ خوردگی، پارگی یا خونریزی درون کیست تخمدان است. هدف از این مطالعه ارزیابی یافته های بالینی و آسیب شناسی خانم هایی است که کیست تخمدان پاره شده، داشته اند.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی، برروی کلیه 131 خانمی که طی سالهای 83-74 که به علت پارگی کیست تخمدان لاپاراتومی شده اند، انجام شده است و اطلاعات بر اساس نرم افزار آماری SPSS 9 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در افراد مطالعه شده شایع ترین دهه سنی 30-20 سالگی، 100 درصد درد شکمی داشتند. پارگی کیست تخمدان در 6/62 درصد موارد مربوط به تخمدان راست بوده و 1/3 موارد پارگی ها مربوط به کیست های دو طرفه تخمدان بوده است. آسیب شناسی کیست های تخمدانی نشان داد به طور کلی کیست های لوتئال 6/56 درصد از کیست های تخمدانی پاره شده را شامل شدند.
  نتیجه گیری
  شایع ترین یافته بالینی مربوط به توده های تخمدان در دهه سوم زنان درد شکم، اکثریت پارگی کیست در تخمدان راست و آسیب شناسی غالب در این مطالعه کیست عملکردی از نوع کیست لوتئال در کل کیست های تخمدانی پاره شده بود.
  کلیدواژگان: کیست های تخمدانی پاره شده، انواع کیست های تخمدانی، لاپاراتومی
 • سیدسیف الله بلادی موسوی، فاطمه حیاطی، اسکندر حاجیانی، حشمت الله توکل، اسماعیل ایدنی، سیدحمید برسی، حشمت الله شهبازیان صفحه 509
  زمینه و هدف
  عوارض ریوی از قبیل پلورال افیوژن به صورت شایعی در بیماران مبتلا به مرحله انتهایی نارسایی کلیه (ESRD) که تحت درمان با همودیالیز هستند اتفاق می افتد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که به صورت مقطعی (Cross sectional) بر روی 253 بیمار ESRD در بیمارستان امام خمینی اهواز از مهر 86 تا آبان 87 انجام شده است، با گرفتن رادیوگرافی قفسه صدری و در صورت لزوم توراکوسنتز تشخیصی و بیوپسی پلور به بررسی شیوع، انواع و علل پلورال افیوژن در این بیماران پرداخته شده است.
  یافته ها
  پلورال افیوژن در 63 بیمار (25 درصد) بوجود آمد (با سن متوسط 39/1±09/48 سال و با نسبت مرد و زن تقریبا برابر) که در 42 نفر (6/66 درصد) از آنها به صورت ترانسوداتیو و در 21 نفر (4/33 درصد) به صورت اگزوداتیو بود. علل نوع ترانسودا به ترتیب 27 نفر (3/64 درصد) نارسایی قلبی، 14 نفر (3/33 درصد) اورلود مایعات و 1 نفر 4/2 درصد سیروز کبدی بود. علل پلورال افیوژن اگزوداتیو نیز به ترتیب 11 نفر (4/52 درصد) بیماریهای عفونی (6 نفر پنومونی و 5 نفر TB)، 4 نفر پلورزی یورمیک، 2 نفر بدخیمی، 2 نفر ناشناخته و 1 نفر لوپوس بود.
  نتیجه گیری
  پلورال افیوژن در بیماران همودیالیز شایع بوده و از آنجائی که شایع ترین علل آن نارسایی قلبی و اورلود مایعات و پلورزی اورمیک می باشد این عارضه نباید به عنوان یک منع جهت انجام پیوند در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: مرحله انتهایی نارسایی کلیه، پلورال افیوژن، همودیالیز
|
 • Alavi Sm, Lotfi Sj Page 375
  Background And Objective
  Impairment of alveolar mononuclear cell function due to cigarette smoking may increase the rate of respiratory infections. However, increased susceptibility of smokers to infections of other organs implies that tobacco effect is not restricted to the respiratory immune competent cells. The aim of this study was to assess the effect of smoking on urinary tract infection.Subjects and
  Methods
  This prospective case-control study was performed among 51 cigarette smokers (as cases) and 51 non smokers (as controls), from Sept 2005 to Sept 2006 in Ahvaz. There was no sampling, all included population, were randomly selected based on attending the study. Urinary tract infection was diagnosed by urine culture (colony count 105 bacteria per ml (male/female) with sensitivity 90% and specificity 95%). A questionnaire including demographic and clinical characteristics was filled for each individual. Data were analyzed in SPSS 13 by chi square test, P<0.05 were considered significant.
  Results
  The incidence rate of urinary infection in smokers and non smokers were 27.5% and 21.6% respectively (P>0.05). The rate of two or more attack of urinary tract infection due to relapsed infection in smokers and non-smokers were 50 % and 27.3% respectively (P<0.05). Infection with more than one microorganism in smokers and nonsmokers were 71.4% and 12.5% respectively (P<0.05).
  Conclusion
  Cigarette smoking does not increase the risk of urinary tract infection, but, increases the number of involved microorganisms and in relapse of urinary infections.
 • Ghaffari M., Shahbazian H., Kholghi M., Haghdoost Mr Page 383
  Background And Objective
  Diabetes Mellitus (DM) is a group of metabolic disorders which cause hyperglycemia. Like any other chronic disease, DM has physical and psychological adverse effects. One of its most important psychological effects is depression which involves considerable percent of these patients. Considering high prevalence of DM and its related depression, we designed a research to evaluate relation between social support and rate of depression in diabetic patients.Subjects and
  Methods
  In this survey, 100 cooperative diabetic patients (50 women and 50 men) were studied. The patients were admitted in Golestan Hospital from Sep 2006 to March 2007. Data-gathering was accomplished by a questionnaire and social support and depression rate were assessed using Bek questionnaire. Finally, data were analyzed by SPSS software.
  Results
  Correlation coefficient between results of social supports and depression tests was -0.54. These variants were significant and in inverse relationship. Relationship between social support and depression in male and female diabetic patients were significant and were inversely related. Prevalence of depression was 58.8% in men and 76.2% in women which has not significant differences (P=0.057). ‍
  Conclusion
  According to our study, there is an inverse relationship between social support and rate of depression in diabetic patients. No gender differences were found. Psychological aspects of DM and importance of social supports in treatment of depression related to DM must be considered.
 • Farhangi H., Zandian Kh, Pedram M., Emamimoghaddam A., Ahmadi F Page 391
  Background And Objective
  To evaluate cardiac status in patients with thalassemia major.Subjects and
  Methods
  The investigation included thorough history taking, clinical examination, electrocardiography, chest radiography and echocardiography. One hundred and twenty young adults with thalassemia, following an adequate transfusional and chelation treatment regimen, without clinical signs of cardiopulmonary involvement.
  Results
  63 patients were female and 57 patients them were male. Mean age of the were 16.6 6 years (range 5-37 yr). Abnormal findings in ECG were found in 35.8% that the most common were nonspecific T wave and ST segment changes. Chest radiograph revealed increased cardiothoracic ratio in 30% of patients. Precardial effusion reported in 2.5%. No history of precarditis was reported in any patient. Mitral, tricuspid and pulmonary valve regurgitations were observed in 52%, 60% and 20% respectively. None of the patients had frank congestive heart failure. Ejection fraction and fractional shortening of the patients were 55.2% 5 and 31% 5 respectively. E/A <1 [early (E) and late (A) transmitral and transtricuspid peak flow velocities] were seen in 2.5% and 4.2% respectively. Pulmonary hypertension (PHT; defined as pulmonary artery pressure > 30 mmHg) was found in 8.3% of the patients, aged 19±8 yr. PHT correlated positively with irregular use of desferal (P<0.001).Age correlated negatively with ejection fraction (P<0.001), fractional shortening (P<0.05), mitral E/A (p<0.003) and tricuspid E/A (p < 0.014). In patients with abnormal ECG and CXR; ejection fraction reduced significantly (P < 0.004). Left ventricular (LV) systolic dysfunction was encountered in 23.3% of patients, aged 20 5 years. Restrictive LV filling was suggestive in 32% of patients.
  Conclusion
  Despite of regular usage of desferal and standard transfusion, there is also chance of cardiac complications in thalassemics. Echocardiographic examination appears a tool more reliable than clinical, electrocardiographic and/or chest X ray examination in assessment of young adult patient with thalassemia major. At present the most powerful predictive information includes a patient’s transfusion record, serial serum ferritin levels, and compliance to a chelation regimen.
 • Khajehmougahi N., Behrouzian F., Ghanavati F Page 407
  Background and Objective For some people, the motive for attempting suicide is the transition (transfer) of their hopelessness feelings to others and also a try to change the other people's behavior. Rating hopelessness level can be helpful in predicting the possibility suicide. The purpose of the present study was investigation the relationship between hopelessness and suicide in patients with mood disorders. Subjects and
  Methods
  This is an analytical–cross sectional study. The subjects were mood disorder patients who referred to the Golestan hospital psychiatry department (out/in-patient), with (n=30) and without (n=33) suicidal attempt, during 6 months. Patients completed Beck Hopelessness Scale (BHS). Then data was analyzed by SPSS software using logistic regression model and t test.
  Results
  Comparison between two groups based on level of hopelessness by t-test showed there was a significant relationship between two groups (P<0.025). Investigation of data by logistic regression statistical model distinct, hopelessness with OR=1.190; 95% (CI=1.02-1.37) and male gender with OR=1.170; 95% (CI=0.227-6.02), can increase the risk chance of attempting suicide.
  Conclusion
  The finding of this study suggest that hopelessness and male gender are important factors in predicting suicide attempting, and the most significant factor is the previous attempted suicides. Therefore, must be taken seriously. In order to prevent successful suicides, the hopelessness assessment in mood disorders patients is essential.
 • Aletayeb Mh, Dehdashtian M., Vafajoo A Page 415
  Background And Objective
  Nosocomial infections are one of the most important causes of mortality and morbidity in neonatal intensive care units. In the present study the primary goal was to analyze the epidemiologic features of nosocomial bacteremia in Ahvaz Imam Khomeini hospital neonatal intensive care unit over a period of five years.Subjects and
  Methods
  The subjects were 163 neonates patient with positive blood culture whose blood culture was negative at admission time.
  Results
  One hundred and sixty three hospitalized neonates with positive blood culture were evaluated. Seventy one nosocomial bacteremia were diagnosed. Overall incidence of nosocomial bacteremia was 4.42% in whom 67.6 % were male. The median birth weight and gestational age was 1797 g and 33 weeks respectively. The most common pathogenic organisms were Klebsiella (50.7%), E. coli (14.1%), Pseudomonas aeruginosa (12.7%) and coagulase negative staphylococci (2.8 %). Mortality rate was 50.7 %.
  Conclusion
  This study documented that the type of bacteria responsible for nosocomial bacteremia in Neonatal intensive care unit of Imam-Khomeini hospital is different from neonatal intensive care units in developed countries and impact on the need for revision on selection of empirical drugs.
 • Abbaspoor Z., Goodarzy F., Abbaspoor Mr Page 423
  Background And Objective
  Bacterial vaginosis is a change of vaginal flora with the normal lactobacilli flora is replacing by an overgrowth of Gardnerella vaginalis and anaerobic bacteria. Bacterial vaginosis is the most common cause of vaginal infection in women during their reproductive age. The relationship between bacterial vaginosis and increase of vaginal pH has been suggested use intravaginal acidification substance as a way for normalization of vaginal flora and treatment of bacterial vaginosis. The purpose of this study was to compare the effect of vitamin C vaginal tablet and metronidazole vaginal gel in treatment of bacterial vaginosis in patient referring to Ahvaz Amir Al Momenin hospital. Subjects and
  Methods
  In This randomized clinical trial 60 non-pregnant women aged between 15-45 years with confirmed diagnosis of bacterial vaginosis by Amsel٫s criteria were randomly assigned to receive either 250 mg vitamin C tablet via vaginal route once daily for 6 days (n=30) or 5 gr of 0. 75 % vaginal gel metronidazole once daily for 5 days (n=30). The results of both groups were compared for demographic characteristic, contraceptive and education level (p=0. 8). The cure and elapse rate were evaluated in both groups after two (1 and 2 weeks) follow up visits. For statistical analysis descriptive statistics χ2, and Fisher's exact test were performed.
  Results
  The results of study show that cure rate in vitamin C vaginal tablet was 76. 7% and in metronidazole vaginal gel group was 80%, relapse rate of 9. 5% and 5% respectively (P=0. 7).
  Conclusion
  Vitamin C vaginal table 250mg is as effective as metronidazole vaginal gel for treatment of bacterial vaginosis.
 • Omidian M., Shaikh Davoodi N., Moosavi Zb Page 431
  Background And Objective
  Drug reactions are type of skin diseases that could appear as a kind of cutaneous inflammation such as maculopapular rash, urticaria, papulosquamous, pustule and bulla. Incidence of cutaneous drug eruptions gradually increase with drug consumption, therefore having knowledge about these reactions and the incriminating drugs can facilitate early detection and prevention of their recurrence. The goal of this research was to evaluation of incidence of cutaneous drug eruptions, from point of view of sex, age, incriminating drug and the pattern of the eruptions.Subjects and
  Methods
  This was a retrospective and descriptive study. In this research all the patients with cutaneous drug eruptions referred to Imam Khomeini hospital, and a private office were evaluated during 2001-2006. Required data and information were gathered by referring to archieve of hospital and clinic.The information were: sex, age, incriminating drug, type of drug eruption, site of eruption-Incubation period and history of drug used.
  Results
  Totally 110 patients with cutaneous drug eruptions which included 70 females (64 %) and 40 males (36 %). The maximum rate of incidence was seen at 3rd decade (21-30 years) and the minimum rate of incidence was seen in the age group of less than 10 years.
  Conclusion
  The most common cutaneous drug eruptions were morbili form rash that occurred in 24 patients (22%). The most common drugs were antibiotics that have been seen in 28 patients (25%). Most drug reactions occurred in less than one week (55.5 %).
 • Zarei R., Athary F., Aghae N Page 437
  Background And Objective
  Intra-uterine fetal death (IUFD) is a traumatic event for the family which occurs in about 1% of all pregnancies. In comparison with other countries this rate is increasing in Iran. Certainly many factors cause IUFD which include intra-uterine infection, lethal malformations, fetal growth retardation and placental abruption. The aim of this case-control study was to determine the risk factors of IUFD among our patients.Subjects and
  Methods
  In this retrospective case-control study, which used a self-made quesitonaire designed to assess the risk factors associated with maternal or fetal factors for intrauterine deaths. The samples included 953 records (358 cases and 595 controls). The data were collected form patents records in Imam Khomeini hospital during a five year period of 2001-2006. We used a questionnaire which designed for assessement of maternal and fetal factors. The questionnaire was filled by using collected medical records.
  Results
  The estimated rate of IUFD was 4%. We found IUFD was related with older aged mother (P< 0.002), previous IUFD (P< 0.000), with Arab race) P = 0.000), Malformation (P <0.000), fetal weigh (P < 0.022), pregnancy complications (P< 0.025) and maternal diseases (P< 0.000).
  Conclusion
  This study shows the rate of IUFD (4%) is increasing in Ahvaz. It is difficult to identify preventable factors of IUFD. However proper prenatal care consultation can facilitate early diagnosis may prevent complications and may reduce the incidence of IUFD.
 • Hashemi S., Hajiani E., Masjedizadeh A., Shayesteh A., Abooali A Page 445
  Background And Objective
  Helicobacter pylori treatment failure is becoming an important concern due to emergence of resistant strain. A major reason for the failure of anti-H pylori regimens in Iran is resistance to metronidazole. Studies have been shown that H pylori has lower resistant rate to ciprofloxacin and furazolidone. The aim of this open-label, randomized study was to compare the effectiveness and side effects of triple regimen containing furazolidone and ciprofloxacin with quadruple regimen containing metronidazole. Subjects and
  Methods
  Cases were selected from patients who referred to gastroenterology clinic for evaluation of dyspepsia or other upper abdominal symptoms or signs. They included in the study if H pylori infection was confirmed by rapid urease test, or histological examination. Patients randomized into two groups (n=80 in each group) received 10 days therapy with: Regimen A: furazolidone 100 mg bid, ciprofloxacin 500 mg bid, and omeprazole 20 mg bid (FCO group). Regimen B: metronidazole 500 mg bid, tetracycline 500 mg bid, bismuth subcitrate 240 mg bid, omeprazole 20 mg bid, (MTBO group). The patients were observed for drugs complications during treatment period. Another 13C-urea breath test was performed 60 days after therapy.
  Results
  One hundred and sixty patients (83 females and 77 males), mean age 39.5 (range 15–78) years were included. Three patients in MTBO group and two patients in FCO group failed to complete the treatment because of side effects of drugs. The intention-to-treat eradication rates were 72.5% for CFO group and 80% for TMBO- group (P>0.05). Side effects were seen in 18.8% of CFO-group patients and 20% of TMBO-group patients (P>0.05). Nausea and vomiting were common side effects in group A and vertigo and bad taste sensation were the major side effects in the Group B.
  Conclusion
  Triple regimen containing ciprofloxacin and low dose furazolidone, is a low-cost and safe alternative second or third-line therapy for H pylori eradication.
 • Baraz Pordanjani Sh, Zare K., Pedram M., Pakbaz Z Page 455
  Background And Objective
  The impact of thalassemia major and thalassemia intermedia and their associated complications on quality of life (QOL) is largely unknown. Determining the degree of health impairment as perceived by the patient is essential information needed to recommend suitable therapy. The impact of thalassemia and its complications on the quality of life of these patients and their parents has been little studied. Therefore, the aim of this study was to comparison of quality of life in children with thalassemia and their parents.Subjects and
  Methods
  In this descriptive–analytical study, the quality of life of 110 children less than 18 years with thalassemia referred to Shafa hospital of Ahvaz in 2007-2008 was studied using a demographic and quality of life questionnaire (COOP). The samples were chosen on the basis of a non-randomized sampling. The data was analyzed using descriptive and t-tests.
  Results
  The mean QOL in patients less than 18 years was 72.98 ± 11.67 and in their parents was 65.1±13.32. In social activity (P=0.004), pain (P=0.002), emotion and affects (P=.000), quality of life (P= 0.047) and mean QOL (P=0.000) aspects, there were significant differences between the two points of view.
  Conclusion
  Presented data suggest that all patients with thalassemia need to undergo QOL assessment so that interventions focused on affected domains can be implemented to improved QOL.
 • Moghbel A., Abbaspour H Page 463
  Background And Objective
  Evaluation of the role of solvent and the effective factors in the compressibility of the extract powder of green tea leaves to produce a herbal tablet was the main aim of the present study.
  Materials And Methods
  Green tea leaves were extracted by different solvents of ethanol, methanol, acetone, isopropyl alcohol and de-ionized water, separately in the proportion of 1:4 powder to solvent. The prepared extracts were dried by a freeze dryer. The presence of tannin and its assay was approved by Folin-Denis reaction. The extracted powder of each solvent was divided in to different sizes of 14,18, 35 and 60 mesh by the USP standard sieves and then the flow properties such as repose angle, compressibility percent and also the type of deformation of particles during compression force, were studied. Carr's index was calculated for determination of compressibility percent and Heckel’s plot drawn to distinguish the plasticity or elasticity nature of green tea powder.
  Results
  The most of tannin percent was obtained by the water solvent. The best compressibility percent with Carr’s index 12, was from the powder extracted by water, with 3% constant humidity and 60 mesh particle size. This powder with least of repose angle (250) showed the best flowability. The result of drawn Heckel's plot for this powder indicated a plastic deformation during compression with 95% confidence.
  Conclusion
  It seems that the powder of green tea extracted with the water solvent shows a better extraction of active ingredient from green tea leaves, as compared with alcoholic solvents, and also, a more favorable compressibility with a plastic deformation to the compression force.
 • Fayazi S., Shariati A., Momeni M., Latifi M Page 479
  Background And Objective
  The purpose of this study was to assesses efficacy of Benson's relaxation technique on postoperative pain in coronary artery bypass graft (CABG) in patients. One of the most expressed complaines following CABG is chest pain originating from the operation site. Because of side effects from opioids, this is important to use non-pharmacological methods such as Benson's relaxation technique.Subjects and
  Methods
  This clinical trial study, 80 patients candidate CABG randomly divided on to two equal groups, fot paint management we used Benson's relaxation+ analgeic drugs in test group and only of analgeic drugs in control group. The data collection tools consisted of demographic data, vital sign, and check list for amount of analgesic drugs and visual analogues scal for pain severity. Then pain severity, vital signs, and the amount of medication used were assessed before and immediately after relaxation. Finally data were analyzed by SPSS, t-test, and Chi square test.
  Results
  The findings of this study showed the mean of pain severity within 24, 48 and 72 hours before and after relaxation in the intervention group in to two stage reduced and were significant difference (P=0.0001). Also, Mann-Whitney test showed that there was a significant deference in mean of pain severity between two groups after relaxation P≤0.0001). In addition, paired t-test showed that relaxation technique in intervention group after surgery effected on the respiratory rate, heart rate, and diastolic blood pressers and there was significant difference before and after relaxation (P=0.05). Only point attention was significant difference in respiratory rate between two groups(P=0.01). Related with the consumption rate of analgesic drugs didnt show significant difference between two groups (P>0.05), but in intervention group consumption rate after 24 hours relaxation showed breif decrease.
  Conclusion
  This study assumption Benson's relaxation technique not only can reduce postoperative pain in CABG pain, but also effected vital sign specifically respiratory rate and increased patients peacfulness (satisfaction). Therefore can be used as an complementary therapy with analgesics to relief pain.
 • Shakurnia Ah, Mozaffari Ar, Khosravi Brougeni A Page 491
  Background And Objective
  Multiple choice questions (MCQs) is the most common method for evaluation of students in higher education sectors especially universities of medical sciences. This method could be a valid tool in assessing the students, if the questions are prepared accurately and according to standard test criteria. This study was undertaken with the aim of investigation of structural flaws of MCQs designed for residency promotion exam in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study a total of 2400 MCQs designed for residency examination were analyzed for structural flaws and cognitive levels taxonomy. Each MCQ was examined using a prepared standard structural framework by assessors, structural flaws were determined. The MCQs were then, categorized into cognitive levels I, II, or III according to Bloom's taxonomy. SPSS software was used for data analysis.
  Results
  Four hundred and two MCQs out of 2400 (16.8%) showing structural flaws, the most common ones were: grammatical flaws in both stems and options (20.4%); using negative stems (18.4%) and non-identical options lengths (18.4%). Among total tested MCQs, 71.9% were designed at lower cognitive level (taxonomy I), while only 28% belonged to higher cognitive levels (taxonomies II and III).
  Conclusion
  The prepared MCQs, contained structural flaws and basically were at lower Bloom's taxonomy. Therefore, it seems that designing MCQs of residency examination needs to be revised and reformed.
 • Beladi Mousavi Ss, Haiati F., Hajyani E., Tavakol H., Eideni E., Borsi H., Shahbaziyan H., Golzari Kh, Ghorbani A., Mahmoodnia L Page 509
  Background And Objective
  Pleuropulmonary complications, such as pleural effusion (PE) are encountered with an increased frequency among patients with end stage renal disease. Subjects and
  Methods
  In the cross-sectional and prospective study we evaluated 253 patients who had received long- term hemodialysis between 2007 September and 2008 October for better understanding the incidence and causes of PE in this population.
  Results
  The incidence of pleural effusion was 25 % (n= 63, mean age 48.09 ± 1.39 years, male to female ratio approximately 1.1). 66.6 % of the patients (n= 42) had transudative PE and 33.4% (n= 21) had exudative PE. Transudative PE resulted from heart failure in 64.3% (n= 27), hypervolemia in 33.3% (n= 14) and cirrhosis in 2.4% (n= 1). Parapneumonic effusion (n= 6), TB (n= 5), uremic pleurisy (n= 4), malignancy (n= 2), unknown (n= 2) and SLE (n= 1) accounted for causes of exudative PE.
  Conclusion
  Pleural effusion is a common complication in hospitalized patients receiving long–tern hemodialysis. Since heart failure, hypervolemia and uremic pleurisy were the most common causes of pleural effusion, this problem should not be considered an obstacle in renal transplant recipients.