فهرست مطالب

جاده - پیاپی 66 (تابستان 1388)
 • پیاپی 66 (تابستان 1388)
 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/10/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تاثیر دانه بندی و درصد فضای خالی مصالح سنگی (VMA) بر پتانسیل شیار شدگی و ارایه مدل پیش بینی پتانسیل شیارشدگی
  محمود عامری، فریدون مقدس نژاد، محمدرضا میرزاحسینی صفحه 5
 • تحلیل لرزه ای تونلها و مقایسه با شرایط استاتیکی
  احمد فهیمی فر، آرش وکیل زاده صفحه 23
 • ارزیابی عملکرد سازه ای روسازی های مسلح به مصالح ژئوسنتتیک
  حامد خانی سانیج، امیر سعید نیکویی صفحه 35
 • اصل مدیریت ریسک در صنعت حمل و نقل ایران
  سینا صمدی نقاب، مجید حبیبی نوخندان صفحه 43
 • بررسی کاربرد فرآیند کنترل کیفیت جهت افزایش بازدهی پروژه های روسازی
  امیر کاوسی، هادی نظرپور، علیرضا خراشاهی صفحه 59
 • واکاوی در جانمایی کارگاه های پروژه های عمرانی
  علیرضا انتظار خیر صفحه 70
 • تاثیر تعداد خطوط رابطه ای ورودی بر کیفیت تردد ناحیه تداخلی آزاد راه ها
  احسان اردکانیان، جلیل شاهی صفحه 83
 • بررسی اثر شن دانه ها بر مقاومت برشی خاکهای ماسه ای
  امیر حمیدی، نیما سلیمی، وحید یزدانجو صفحه 100