فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/10/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرهاد شکرانه ننه کران، حافظ محمدحسن زاده اسفنجانی صفحه 95
  کمیت زیاد و کیفیت نامعلوم، مشکل امروزی در انتخاب مجلات پزشکی است. شاید معیارهای سنجش کیفیت مجلات بتوانند این مشکل را تا حدودی حل کنند. عامل تاثیر یا Impact Factor یک مجله به عنوان مطرح ترین ابزار علم سنجی و یکی از مهمترین معیارهای نویسندگان برای ارسال مقاله می باشد و مورد توجه کتابداران و اطلاع رسانان در آبونمان مجلات است. اکنون این معیار واحد با وجود کثرت دیدگاه های مخالف و موافق به چالش کشیده شده است.
  کلیدواژگان: استناد، نشریات ادواری، ارزشیابی، عامل تاثیر مؤسسه اطلاعات علمی (ISI، IF)
 • امیر اشکان نصیری پور، شهرام توفیقی، رقیه جوانمردی صفحه 99
  مقدمه
  امروزه استقرار سامانه های (نظام های) اطلاعاتی، از جمله سیستم پشتیبان تصمیم گیری به عنوان پشتوانه ای برای تصمیم گیری مدیریت کلان سازمان، ضروری می باشد. مشارکت در بهبود نظام تصمیم گیری از طریق امکان سنجی استقرار سیستم پشتیبان تصمیم درحوزه ی معاونت امور درمان سازمان تامین اجتماعی، هدف اصلی این مطالعه بوده است.
  روش بررسی
  نوع پژوهش توصیفی – مقطعی بود. جامعه ی پژوهش شامل کارکنان حوزه ی معاونت امور درمان سازمان تامین اجتماعی و ابزار گردآوری داده ها شامل یک پرسش نامه ویک چک لیست بود. پرسش نامه پس از کسب اعتبار علمی، بین 27 نفر از مدیران و معاونین حوزه ی مورد مطالعه توزیع و 24 پرسش نامه جمع آوری شد. چک لیست نیز در کلیه ی واحدهای محیط پژوهش از طریق مشاهده توسط پژوهشگر تکمیل گردید. داده ها درنرم افزار Excel وارد و درمرحله ی بعد با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح آمار توصیفی تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین امتیازات امکان استقرار سیستم پشتیبان تصمیم در معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی از بعد عملیاتی 65/3 از 5، از بعد نیروی انسانی 1/3 از 5، از بعد اقتصادی 92/2 از 5 و از بعد فنی 37 از 42 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود زیرساخت های لازم و نیز توان مالی سازمان در جهت استقرار سیستم پشتیبان تصمیم، در صورت برگزاری دوره های آموزشی مربوط برای مدیران و کاربران معاونت درمان، مقاومت آنان نسبت به پذیرش موضوع کاهش و در نتیجه امکان استقرار سیستم افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، تصمیم گیری سازمانی، سازمان ها (بهداشتی، درمانی)، نظام های اطلاعاتی
 • ناهید حاتم، مهرداد عسکریان، کیمیا پورمحمدی صفحه 111
  مقدمه
  افزایش هزینه های بیمارستانی در سال های اخیر و نیز اجرای طرح خودگردانی و اداره ی بیمارستان ها به وسیله ی درآمد اختصاصی آنها، بیمارستان ها را با مشکلات مالی جدی رو به رو ساخته است. در این راستا، پژوهشگران بر آن شدند تا به منظور کاهش مقدار کسورات حاصل از عدم ثبت اقدامات انجام گرفته برای بیماران در صورتحساب هزینه ی آنان، تاثیر مداخله در این روند با استفاده از الگوی 9 مرحله ای ارتقای کیفیت فرآیند را بر افزایش درآمد بیمارستان بررسی نمایند.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی تحلیلی و مداخله ای، 350 پرونده از پرونده های بیماران بستری در بخش های داخلی مردان و زنان بیمارستان نمازی شیراز در نیمه ی دوم سال 1384، به صورت تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از فرم های جمع آوری داده، بررسی و با صورتحساب های مربوط مقایسه شد؛ سپس با استفاده از اطلاعات حاصله، فرآیند ثبت اقدامات دارای تعرفه با استفاده از الگوی 9 مرحله ای ارتقای کیفیت فرآیند، از طریق تهیه ی فرم اقدامات درمانی، آموزش و ارائه ی مشاوره به کارکنان در رابطه با نحوه ی تکمیل فرم و اهمیت این کار، به مدت 4 ماه مورد مداخله قرار گرفت. در مرحله پس از مداخله، تاثیر مداخله بر روی 215 پرونده در طول 4 ماهه ی اول سال 1385 مورد بررسی قرار گرفت و یافته ها با نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  قبل از مداخله، 56 درصد از هزینه ی اقدامات درمانی انجام گرفته برای بیمار ثبت نشده بود که بعد از مداخله این درآمد از دست رفته به 31 درصد کاهش یافت و در مجموع باعث افزایش 25 درصدی درآمد این بیمارستان در بخش های مورد مطالعه شد.
  نتیجه گیری
  با صدور صورتحساب هزینه ی بیمار مطابق با اقدامات ثبت شده در پرونده ی پزشکی وی و در نتیجه اعمال مدیریت مالی صحیح و اجرای الگوی ارتقای کیفیت در این زمینه، بیمارستان می تواند درآمد خود را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد.
  کلیدواژگان: درآمد، بیمارستان ها، مدارک پزشکی
 • صدیقه محمد اسماعیل، الهام لفظی قاضی، عباس گیلوری صفحه 121
  مقدمه
  یکی از راه های بازیابی اطلاعات تخصصی از اینترنت، استفاده از ابزارهای کاوش است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی و سنجش میزان ربط مدارک بازیابی شده در آنها انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی تطبیقی است که جامعه ی پژوهش آن، 6 موتور و 6 ابر موتور کاوش اصلی که در سایت www.searchenginewatch.com، به عنوان پر استفاده ترین ابزارهای کاوش اینترنت معرفی شده بودند، در نظر گرفته شد. برای تعیین کلید واژه های حوزه ی داروشناسی از سر عنوان موضوعی پزشکی(MeSH: Medical Subject Heading) ویرایش 2008، استفاده شد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مشاهده ی مستقیم بود. جستجو با هر یک از اصطلاحات انتخابی حوزه ی داروشناسی در تک تک موتورهای کاوش انجام شد. 10 نتیجه ی اول بازیابی شده ی موتورهای کاوش، برای ارزیابی مانعیت و جامعیت انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار Excell مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  موتور کاوش Yahoo، بیشترین مدارک داروشناسی (34 درصد) را بازیابی کرد و رتبه ی نخست را به خود اختصاص داد. موتور کاوش Aol با میزان (62 درصد) مانعیت و (21 درصد) جامعیت، بیشترین مدارک مرتبط را در حوزه ی داروشناسی بازیابی کرده است. در بین ابر موتورهای کاوش Dogpile، بیشترین مدارک داروشناسی (22 درصد) را بازیابی کرده است و رتبه ی نخست را به خود اختصاص داد.
  نتیجه گیری
  موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش ابزارهای مناسبی برای جستجوی کاربران، اعم از خبره و مبتدی، هستند و از قابلیت ها و امکانات جستجوی مناسبی برخوردارند. پیشنهاد می شود که کاربران جستجوی خود را در چند موتور کاوش پیگیری کنند تا به مدارک مرتبط از میان انبوه منابع موجود در وب، دسترسی یابند.
  کلیدواژگان: ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی، داروشناسی، اینترنت
 • مصطفی فرح بخش، شهلا فزون خواه صفحه 131
  مقدمه
  نظام های اطلاعات در سیستم سلامت با گردآوری، تحلیل و انتشار داده ها، زمینه ی استفاده از اطلاعات به منظور بهبود و ارتقای سلامت جامعه را فراهم می سازند. این مطالعه برای ارزیابی وضعیت نظام رسمی آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد. واحدهای آمار مستقر در مراکز آموزشی-درمانی، بیمارستان های عمومی و مراکز بهداشت شهرستان شهر تبریز به وسیله ی چک لیست تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفت و داده ها پس از جمع آوری، با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز آماری شد.
  یافته ها
  در 6/15 درصد واحدهای آمار وابسته به دانشگاه، شرح وظایف واحد آمار به صورت مکتوب وجود داشته و در 9/21 درصد سازمان ها، نیازهای اطلاعاتی سازمان تعیین شده است. در 3/89 درصد مراکز، جمع آوری اطلاعات آماری طبق برنامه ی استاندارد انجام می گیرد و در 3/81 درصد آنها داده های جمع آوری شده از لحاظ صحت داده ها، بررسی می شوند.
  نتیجه گیری
  با توجه به جایگاه نظام اطلاعات در هر سازمان و نقش اساسی آن در اتخاذ سیاست های درست، ایجاد نظام هماهنگ و یکپارچه ی اطلاعات و توانمندسازی کارشناسان در زمینه ی استفاده ی صحیح از داده ها، از اولویت های ضروری به شمار می رود.
  کلیدواژگان: آمار، دانشگاه ها، نظام های اطلاعاتی
 • مهرداد فرزندی پور، مریم احمدی، فرحناز صدوقی، ایرج کریمی صفحه 139
  مقدمه
  در جهان معاصر، ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت یکی از اولویت های بسیاری از کشورهاست. با شروع نگهداری اطلاعات کلینیکی در سیستم های کامپیوتری، باید پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات پزشکی بیماران به عمل آید. سوال اساسی این است که اصول مناسب برای حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت کدامند؟
  روش بررسی
  مطالعه به روش توصیفی در سال 1386 در خصوص اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پروند ه ی الکترونیک سلامت در پنج محور شرایط جمع آوری، اصول استفاده، اصول افشاء، اصول دسترسی فرد و مسؤولیت متولی اطلاعات سلامت در کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مقالات، کتب، مجلات و سایت های معتبر اینترنتی انگلستانی زبان بود. سپس داده ها گردآوری و جداول مقایسه ای لازم تهیه و نقاط ضعف و قوت هر یک بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  هر سه کشور منتخب بر جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت با رضایت فرد و یا طبق قانون، تاکید دارند. دو کشور استرالیا و کانادا در خصوص دسترسی خود فرد به اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت محدودیت هایی ایجاد کرده اند و کشور انگلستان دسترسی فرد به اطلاعات را بر پایه ی نیاز به دانستن، به طور کلی مجاز شمرده است. همچنین یکی از مسؤولیت های متولی اطلاعات را در دسترس قراردادن سیاست ها و اقدامات محرمانگی اطلاعات برای عموم بیان کرده اند. کشور ایران در این زمینه، اصول مدون و مصوبی ندارد.
  نتیجه گیری
  اصول محرمانگی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت در دو کشور استرالیا و کانادا از جامعیت بیشتری برخوردار است. کشور ایران فاقد اصولی در این زمینه است و با توجه به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص طراحی پرونده ی الکترونیک سلامت برای هر ایرانی، استفاده از تجربیات سایر کشورها و تنظیم و تصویب اصولی در این خصوص، با توجه به شرایط بومی کشورمان، توصیه می شود
 • علیرضا اکبرزاده باغبان، مجتبی اسماعیلی، خلیل کیمیافر صفحه 151
  مقدمه
  در حال حاضر سرطان ها یکی از مشکلات اصلی بهداشت و درمان در ایران و تمام دنیا می باشند. از آن جایی که درمان سرطان ریه هزینه های زیادی دارد و تاثیر زیادی بر زندگی افراد خواهد داشت. در این پژوهش بر آن شدیم که به بررسی هزینه های درمانی مبتلایان به سرطان ریه بپردازیم.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی- مقطعی به بررسی 115 پرونده پزشکی بیمارانی با سرطان ریه که از ابتدای سال 1382 تا فروردین 1384 در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد پذیرفته شده بودند، پرداخته شد. نحوه ی دستیابی به نمونه ها از طریق سرشماری یا تمام شماری بود. داده ها از پرونده ها قرائت و وارد صفحه ی داده های پیوست گردید. چون در این تحقیق از داده های موجود استفاده گردید و هیچ اندازه گیری مجددی صورت نگرفت، روائی و پایائی ابزار موضوعیت نداشت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و با توجه به پراکندگی زیاد متغیرها، از آزمون Mann Whitney برای مقایسه استفاده گردید.
  یافته ها
  متوسط هزینه ی درمان بیماران سرطان ریوی در یک نوبت مراجعه در این مرکز مقدار 773 614 2 ریال به دست آمد. مقایسه هزینه های مختلف بین مردان و زنان و همچنین بین افراد سیگاری و غیر سیگاری اختلاف معنی دار آماری نشان نداد (05/0 P >).
  نتیجه گیری
  هزینه های اقتصادی سرطان ریه بسیار سنگین است. هرگونه مداخله ی درمانی و مدیریتی که بتواند شروع تظاهرات سرطان ریه و پیشرفت عوارض آن را به تاخیر اندازد و یا طول مدت درمان را کاهش دهد، سهم فراوانی در کاهش آلام بیماران، بهبود کیفیت زندگی آنها و کاهش هزینه های تحمیلی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: سرطان های ریه، هزینه ی بیماری، هزینه و هزینه سنجی، هزینه های مراقبت های بهداشتی
 • غلامرضا مرادی، معصومه سرباز، خلیل کیمیافر، ناصر شفیعی، یوسف ستایش صفحه 159
  مقدمه
  سیستم اطلاعات بیمارستانی نه تنها موجب بهبود عملکرد و تصمیم گیری بهتر می شود، بلکه با ارائه ی اطلاعات و سوابق بیمار به ارائه کنندگان خدمات در تصمیم گیری های بهداشتی - درمانی نیز نقش به سزا و مؤثری دارد. هدف از این مطالعه، شناخت قابلیت های سیستم اطلاعات بیمارستانی و تعیین نقش آن در عملکرد بیمارستان ها بود.
  روش بررسی
  این پژوهش کاربردی و تطبیقی - تحلیلی در تنها بیمارستانی که سیستم اطلاعات بیمارستانی در آن پیاده شده بود و امکان مطالعه ی این سیستم و نیز سیستم دستی وجود داشت، انجام شد. ابزار پژوهش شامل چند پرسش نامه جهت جمع آوری داده های مربوط به مدت زمان انجام فرآیندها و یک چک لیست برای جمع آوری داده های مربوط به هزینه های بیماری های مورد مطالعه از پرونده های بیماران بود. روایی و پایایی این ابزار بررسی گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه ی میانگین و درصد) و آزمون t-test انجام گرفت.
  یافته ها
  با استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی، میانگین مدت اقامت بیماران با تشخیص های مختلف، 56/6 روز کاهش نشان می داد و میانگین کل هزینه ی بیماری های مورد بررسی معادل 772604 ریال افزایش یافته بود؛ در مدت زمان انجام فرایند درخواست و پاسخ دهی آزمایشات 13 دقیقه، در مدت زمان فرایند پذیرش بیماران، 2 دقیقه، و در مدت زمان انجام فرایند تسویه حساب در سیستم کامپیوتری، 260 دقیقه کاهش مشاهده می شد.
  نتیجه گیری
  یافته های مربوط به بررسی فرایندهای مقایسه ای بین دو سیستم دستی و اطلاعات بیمارستانی نشان داد که با استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی کاهش زمانی چشمگیری در فرایندهای مؤثر بر مدت اقامت بیماران صورت پذیرفته و موجب بهبود عملکرد بیمارستان شده است.
  کلیدواژگان: نظام های اطلاعات بیمارستانی، نقش، بیمارستان ها
 • آذر کبیرزاده، ابراهیم باقریان فرح آبادی، اسماعیل رضا زاده، بنیامین محسنی ساروی صفحه 167
  مقدمه
  کمیته ی مدارک پزشکی سیاست ها، روش ها، فرم ها و کلیه ی مسایل مربوط به مدیریت بخش مدارک پزشکی و اطلاعات بیماران را بررسی می کند. در خصوص اهمیت آن کمیته، می توان به الزامات موجود در دستورالعمل ارزشیابی و اعتبار بخشی بیمارستان ها اشاره نمود. این مطالعه با هدف بررسی نحوه ی عملکرد کمیته ی مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی سراسر استان مازندران بر مبنای صورت جلسات ارسال شده به اداره کل مدارک پزشکی، مستقر در حوزه ی معاونت درمان دانشگاه، انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی، به روش سرشماری 257 صورت جلسه ی ارسالی از سال 1384 لغایت نیمه ی اول 1386 بررسی گردید. ابزار گردآوری داده، چک لیستی بود که عناصر اطلاعاتی آن به استناد دستورالعمل ارزشیابی بیمارستان، مصوب وزارت بهداشت، طراحی شد. متغیرهای مورد بررسی شامل تعداد جلسات تشکیل شده، مسایل مطروحه، ترکیب جلسه و تصمیمات متخذه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  از تعداد 600 جلسه که باید در کل دو سال و نیم، در بیمارستان ها تشکیل می شد، 257 جلسه تشکیل شده بود. کل موارد مطروحه در ارتباط با 5 وظیفه ی تعریف شده برای کمیته ی مدارک پزشکی، 513 مورد بود که برای 2/70 درصد تصمیم گیری شده، برای 8/9 درصد تصمیم گیری نشده، 1/19 درصد نیز غیر قابل حل و 9/0 درصد نامشخص باقی مانده است.
  نتیجه گیری
  عملکرد کمیته ی مدارک پزشکی بیمارستان های استان از نظر تشکیل جلسات، پی گیری مصوبات و حضور اعضاء چندان مطلوب نیست. به منظور بهبود وضعیت، برگزاری مرتب جلسات، پیگیری مصوبات و همچنین ارزیابی عملکرد کمیته به صورت سالانه توسط بیمارستان توصیه می گردد.
 • عبدالحسن کاظمی صفحه 175
  مقدمه
  تولید علم در محیط علمی کشور، مسیر چندان درستی را نمی پیماید. تفاوت و ماهیت مجموعه رشته های تشکیل دهنده ی معرفت بشری و عوامل مؤثر بر آن و نیز تفاوت مؤلفه های عقلی و علمی تاثیرگذار بر علوم متفاوت مورد توجه قرار نگرفته، عرصه های همپوشانی و نحوه ی تغذیه زمینه های مختلف علمی از همدیگر مد نظر دقیق واقع نمی شوند. در شیوه های تبدیل علم به فناوری و کاربردی نمودن علوم انسانی و اجتماعی هم کم توجهی وجود دارد.
  روش بررسی
  بررسی های میدانی شیوه های داوری علمی و اخلاقی طرح های پژوهشی، مقالات علمی، کتب تخصصی و تجزیه و تحلیل موضوعاتی مانند مقالات سیستماتیک مروری، متاآنالیز، Rapid processing، زمینه های تحقیق پیشتاز، Impact factor، Citation، Primary and Secondary Database، Leading rate و Self Meta data citation و نشان دهنده ی آنست که این موارد برای مسؤولان تولید علم در کشور مفهوم روشنی ندارد.
  یافته ها
  فضای تولیدات علمی به صورت مقاله، ثبت اختراع و اکتشاف، چاپ کتاب، انتشار مجلات علمی- تخصصی، چه از نظر اقتصادی و چه از جنبه های مدیریتی، رعایت اخلاق و امانتداری علمی، تسهیم منافع علمی، آموزش آداب و اخلاق علمی بین استاد و دانشجو و... عدم ضابطه مندی مناسب را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  میزان آشنایی، میزان مراجعه و مهارت های مراجعه به Databaseهای علمی وضعیت خوشایندی نداشته، تفاوت و ارزش پایگاهی مانند Scopus با Trip database و یا library Cochrane شناخته شده نبوده، ساماندهی پایگاه های علمی الکترونیکی ملی برای مدیریت عرصه اطلاع رسانی برای تولیدات علمی و تخصصی کشور نیز راه درازی تا رسیدن به حد مقبول در پیش دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت اطلاعات، تولید علم، ارزشیابی
|
 • Farhad Shokranehnanehkaran, Hafez Mohammadhassnzadehesfanjani Page 95
  Huge quantity and indescribable quality are common problems in medical journals selection. It seems that quality measuring criteria for journals could solve this problem to some extent. A certain journal's Impact Factor (IF) as most well-known scientometric tool is used by authors in selection of a journal to submit paper and it also librarians utilize journals choosing to library subscription. Nowadays this tool has challenged by pros and cons viewpoints.
 • Amirashkan Nasiripour, Shahram Tofighi, Roghiye Javanmardi Page 99
  Introduction
  Decision making is a highly important task at the top of organizations hierarchy. So, it is essential to implement an information system such as decision making support. The main goal of the present study was to evaluate the feasibility of decision support system (DSS) implementation in health deputy of Iranian social security organization (ISSO).
  Methods
  In this cross sectional study, the main instrument for data gathering was a questionnaire with 35 questions which evaluates the feasibility of DSS implementation from operational administrative, human resource and economic dimensions. A check list was also used which consists of 42 questions. The questionnaires were distributed within 27 managers and staffs in health deputy of social security organization and 24 were gathered. The data was analyzed using the SPSS software.
  Results
  The feasibility of DSS implementation from operational administrative aspect takes the mean score 3.65 over 5, from a human resource perspective takes the score 3.10 over 5 and from an economic dimension takes the score 2.92 out of 5. The feasibility of DSS implementation from technical perspective takes the general score 37 over 42.
  Conclusion
  Considering to current software and hardwires and also enough financial resources for implementation of Decision Support System, it is recommended that training courses about concepts and applications of DSS should be introduced to decrease users resistance and increase management support.
 • Nahid Hatam, Mehrdad Askarian, Kimia Pourmohamadi Page 111
  Introduction
  Increasing hospital costs in recent years and also the implementation of privatization and managing the hospitals with their own private revenues, cause hospitals to confront with a lot of monetary problems. On the other hand, many resources in hospitals become useless because of the wrong and inappropriate financial management. The aim of this study was decreasing the deficits resulting from not recording these procedures in patient's medical records and also in patient's bills using a 9 step quality- improved module on hospital revenues.
  Methods
  This wsa an interventional and longitudinal study on 350 patient's medical records in male and female internal ward in Nemazi hospital in Shiraz in early months of 2006. The randomly selected records were compared with patient's bills. Then a medical procedure form was designed and the nurses were instructed on how to fill this form and were made aware about the importance of this form. The intervention last about 4 months. After intervention in post test the impact of intervention on 215 medical records was examined.
  Results
  In the pretes,t 56% of the costs of medical procedures have not been recorded and after intervention these lost revenues decreased to 31% and totally caused 25% increase in the revenues of this hospital.
  Conclusion
  Nemazi hospital does not have any acceptable method for recording the medical procedures. This hospital can significantly increase its revenues, if patient's bills be compromised with their medical processes records and a correct and appropriate financial management module correctly be used.
 • Sedigheh Mohammadesmaeil, Elham Lafzighazi, Abbas Gilvari Page 121
  Introduction
  One of the ways to retrieve the expert information from internet is using search tools. This research was aimed to measure the relevance of documents retrieved from search and meta-search engines in the field of pharmacology. Findings help web users, especially pharmaceutics researches and specialists, to know the search tools cover more pharmaceutics information and use them to access the required information.
  Methods
  In this descriptive research, 6 major search and 6 major meta-search engines, introduced by the website of www.searchenginewatch.com as well-used internet search tools, were chosen. Pharmaceutics keywords were chosen from medical subject Headings (Mesh) and then selected terms of pharmacology were searched in each of search engines. The first 10 results of search engines were selected for evaluation of recall and precision. Data were analyzed with Excel.
  Results
  Yahoo retrieved the most pharmaceutics documents and scored the highest rank (34%). Aol had 62% precision and 21% recall and retrieved the most relevant pharmaceutics documents. Dogpile retrieved the most pharmaceutics documents and scored the highest rank (22%), followed by Metacrawler (21%) and Info (19%). Excite had 62% precision and 22% recall and retrieved the most relevant pharmaceutics documents.
  Conclusion
  Search and meta-search engines are suitable tools for amateur or professional users and they have suitable search capabilities and facilities. Although using search engines in retrieving relevant documents is useful, but it is suggested that users follow the search in several search engines to access the relevant documents among the vastly available sources on web.
 • Mostafa Farahbakhsh, Shahla Fozoonkhah Page 131
  Introduction
  The goal of health information system is to collect, disseminate and use information for improvement of health care and medical services. The aim of this study was to investigate attitudes of health managers and experts regarding Tabriz University of Medical Sciences health information system.
  Methods
  This descriptive and cross-sectional study, data about routine health information system in Tabriz medical sciences university was collected. The data about all hospitals, district health centers, deputies and faculties statistic units were gathered by a check. Data were analyzed with SPSS-12 statistical package.
  Results
  Statistic unit responsibilities were in 15.6 percent of studied facilities. In 21.9% of offices, the information needs were determined. 9.4% and 71.9 % of facilities receive and send information to other sectors, respectively. In 89.3% of surveyed offices, data were gathered regularly. Data accuracy was controlled in 81.3 percent of facilities.
  Conclusion
  For better policy making, we must create integrated health information system and improve the knowledge and practice of health staff about using health information.
 • Mehrdad Farzandipour, Maryam Ahmady, Farahnaz Sadoughi, Iraj Karimi Page 139
  Introduction
  Nowadays, developing electronic health records is one of the priorities in many countries. If a country starts to storage clinical information in computerize systems, necessary predictions must be done for prevention of unauthorized access to information in procedures; thus with regard to health ministry strategy for electronic health records design, main question was "What is Suite Confidentiality Rules of Electronic Health Records?"
  Methods
  This comparative descriptive study was done in 2007. Data gathering instruments were library resources, internet and Journals. Data were analyzed by comparative tables.
  Results
  Confidentiality rules of electronic health records information in two countries, Australia and Canada, is more integrate. Electronic Health Records information gathering, usage and disclose in selected countries is with patient consent. Australia and Canada have limitation for patient access to own Electronic Health Records, and England, base on need to know, authorized patient access to Electronic Health Records. In this regard, Iran doesnt have approved rules.
  Conclusion
  Iran doesnt have Confidentiality Rules about Electronic Health Records. In regard to Iran’s Health Ministry approach about making an Electronic Health Records for each Iranian, it become necessary to make approved confidentiality rules for Electronic Health Records with use of experiences of other countries.
 • Alireza Akbarzadehbaghban, Mojtaba Esmaeili, Khalil Kimiafar Page 151
  Introduction
  Nowadays cancer is one of the major health problems in Iran and the world. Since lung cancer treatment is costly and affects the patient’s life, in this research we decided to assess the cost of lung cancer treatment.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional research, we studied with lung cancer admitted patient's medical records in Imam Reza hospital of Mashhad from April 2003 to April 2003. The research population includes 115 medical records. As the measurement was not conducted again, the validity and reliability of the tool was not evaluated. Data analysis was done through descriptive statistics and SPSS-15 software.
  Results
  In this research, mean cost of patient at one admission was 2,614,773 Rials. Cost comparison between male and female and also, smoker and non-smoker patients did not show significant statistical difference (P > 0.05).
  Conclusion
  Treatment of lung cancer is very costly. Any intervention in care and management, delayed complications, progress of illness, or decrease length of hospital stay could relief patient distress, improve life quality and lessen costs
 • Gholamreza Mordi, Masoumeh Sarbaz, Khalil Kimiafar, Naser Shafiei, Yousof Setayesh Page 159
  Introduction
  Hospital information system (HIS), not only increases hospital the performances but also enable health care providers in better decision-making. The aim of this research was defining the role of HIS in hospital performance.
  Methods
  This study was an applied research done by analytic method. The processes of admission's duration, patient's billing, fee for service process, ordering and result management, mean of patient's length of stay and average cost of five diseases were reviewed and compared in HIS with manual system. Research tools were check lists used for data gathering which validity and reliability of them were assured. The research population includes hospitals which implemented HIS in Mashhad University of Medical Sciences.
  Results
  In total diseases, the mean of patient's length of stay reduced (23%), the cost mean of diseases increased (34%). In ordering and result management tests 28% time saving was reached. The mean time of patient's admission process and generally, the mean time in patients billing process reduced (12% and 80%, respectively). In fee for service process 87% of time was saved.
  Conclusion
  The findings of this study showed that the mean of processes which affect on patient length of stay decreased and lead to performance promotion in hospital.
 • Azar Kabirzadeh, Ebrahim Bagherianfarahabadi, Esmaiel Rezazadeh, Benyamin Mohsenisaravi Page 167
  Introduction
  Medical records committee is a qualitative committee in organizational charts of hospitals. This committee makes decisions on medical records policy, medical records procedures, medical records forms, and relevant problems to the management of patient information. The medial records committee is important in accreditation programs too. This research was done in respect of assess the performance of medical records committees, according to medical records sessions reports.
  Methods
  In this cross sectional study, all reports of medical records committee during 2005-2007 were observed. The check list for gathering data was designed accordaning to the medical records committee duty in the text books. Variables were the number of medical records committee sessions, discussed problems, made decisions, and the representative which must be present in sessions.
  Results
  Of the 20 hospitals, 5 (30.8%) were educational. The whole sessions which must be established were 600, but only 257 (42.8 %) were established. The discussed problems in relation to 5 responsibility of medical records committee were 513 topics which 360 of them (70.2%) were agreed, 50 (9.8%) refused, and 98 problem (19.1%) were questionable. As the results showed, the physician and financial representative were absent in 63 medical records committee sessions (36.2%).
  Conclusion
  Medical records committee must be more active than the past. Because of importance of medical record committee, the sessions must be establish regularly, the decisions mus follow up, and evaluation of the medical records committee should be done by own hospital annually.
 • Abdolhassan Kazemi Page 175
  Introduction
  Scientometrics are used to quantify scientific activities. Generally quantification of scientific activities is measurable by producing statistics on scientific publications indexed in indicator databases such as SCOPUS and ISI. Scientometric data can be useful to measure research collaborations among scientific environments and to monitor the evolution of special scientific subjects and fields. Also decision and policy-makers are going to be interested in scientometric indicators.
  Methods
  In developed countries, there are flexible tools used to study the scientific phenomena of countries associated with scientific communities, to conduct scientific/strategic, technical, technological or competitive monitoring, to design and manage research programs and to evaluate research. Also in these countries, clear scientometric tools are available and can be used to measure and compare the scientific activities at various levels of aggregation including institutions, sectors, provinces and etc.
  Results
  The progress of the scientific activities of developing country is not clear due to turbidity of science and technology importance and indicators; therefore, survey about science and technology indicators at scientific environment of country could not offer a clear and certain view to scientometrician without the updated information on science and technology indicators.
  Conclusion
  Science and technology indicators are based on the publication performance of each country in different science and technology fields; therefore it looks like that 'native indicators are essential of detection of our country situation on scientometry'.