فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery - Volume:19 Issue:66, 2010
 • Volume:19 Issue:66, 2010
 • 58 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/11/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات پژوهشی
 • میمنت حسینی، زهره خاوری، دکتر فریده یغمایی، دکتر حمید علوی مجد صفحه 1
  زمینه و هدف
  فعالیت جسمانی منظم می تواند سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد را ارتقاء دهد. مطالعات نشان داده که80 درصد از ایرانی ها ورزش نمی کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت انجام ورزش و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در انجام رفتار، مطالعه در زمینه عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس یک چهارچوب نظری ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس «تئوری رفتار برنامه ریزی شده» در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1387- 1386 می باشد.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی، جامعه پژوهش شامل 444 نفر دانشجوی دختر، روش نمونه گیری از نوع طبقه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بود که مشتمل بر 6 قسمت 1- متغیر های خارجی 2-«نگرش به ورزش» 3-«هنجارهای ذهنی در مورد ورزش» 4-«کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش»5- «تمایل به انجام ورزش» و 6- «انجام ورزش» بود. جهت تعیین اعتبار پرسش نامه از روش شاخص اعتبار محتوا و صوری و جهت تعیین پایایی آن از روش همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 15و روش های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار و توزیع فراوانی) و نیز از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نگرش به ورزش، کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش با تمایل به ورزش همبستگی مستقیم و مثبت داشت و به علاوه، هنجار ذهنی در مورد ورزش، کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش و تمایل به انجام ورزش با انجام ورزش همبستگی مستقیم و مثبت داشت. هم چنین، کنترل رفتار درک شده به طور غیر مستقیم از طریق تمایل به انجام ورزش با انجام آن همبستگی داشت اما هنجار ذهنی در مورد ورزش با انجام ورزش همبستگی نداشت.
  بحث: با ایجاد نگرش مثبت به ورزش و افزایش کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش، می توان جهت انجام ورزش در جامعه انگیزه ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: ورزش، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دانشجویان
 • دکتر صالح سلیمی، دکتر آرام فیضی، دکتر وحید علیزاده، نسرین ون آبادی صفحه 8
  زمینه و هدف
  تزریق خون از بخش های مهم و ضروری اما خطرناک طب امروزی محسوب می شود که اگر پیش بینی های مناسب به هنگام انجام آن صورت نگیرد، می تواند واکنش های کشنده ای به دنبال داشته باشد. واکنش های همولیتیک حاد، واکنش های تب زا، و واکنش های آلرژیک از مهم ترین واکنش های حاد محسوب می شوند که مدت کوتاهی پس از آغاز انتقال خون ظاهر می شوند. علاوه بر اینکه میزان بروز این واکنش ها نسبت به عوارض دیگر بیشتر است با مرگ و عوارض قابل توجهی نیز همراه هستند. این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز واکنش های حاد تزریق خون و فرآورده های خونی پالایش شده در مرکز انتقال خون ارومیه اجرا شده است.
  مواد و روش ها
  پژهش حاضر یک پژوهش توصیفی بود که در آن واکنش های حاد ناشی از تزریق 3880 واحد خون و فرآورده های آن مورد بررسی قرار گرفت. محیط پژوهش را بخش های بستری یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تشکیل می داد. برای انتخاب واحدهای مورد پژوهش، از روش نمونه گیری آسان استفاده شد. برای گردآوری داده ها از ابزارهای گوناگون شامل فشارسنج، دما سنج، آزمایش ادرار، مصاحبه و مشاهده استفاده شد و داده های حاصل در فرم هایی که به همین منظور طراحی شده بودند، ثبت گردید. اعتبار ابزارها با به کارگیری وسایل استاندارد و کالیبره کردن آنها تامین شد. پایائی ابزار به شیوه مشاهده همزمان تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 14 و روش های آمار توصیفی استفاده شد.
  یافته ها
  در این پژوهش تعداد 3880 واحد خون و فرآورده های آن به 1261 نفر، که 604 نفر از آنها زن و 657 نفر مرد بودند، تزریق شد. بیشترین واکنش های ظاهر شده در بیماران به دنبال تزریق خون و فرآورده های آن عبارت بودند از: احساس سرما (78/2 درصد)، خارش پوست (46/2 درصد) و لرز (14/2 درصد). میزان بروز واکنش های همولیتیک حاد، واکنش های تب زای غیرهمولیتیک و واکنش های آلرژیک به ترتیب 52/0، 2/6 و 1/11 به ازای تزریق هر 1000 واحد خون و فرآورده های خونی بود.
  بحث: با وجود پیشرفت در روش های پالایش خون، واکنش های حاد ناشی از تزریق خون هنوز هم می توانند موجب واکنش های حاد قابل توجه و مرگ گردند. شناخت نوع این عوارض در ارتباط با هر فرآورده خونی و آگاهی از میزان بروز آن ها لزوم آمادگی پرستاران و سایر کادر درمانی را برای مقابله و رویاروئی با این عوارض افزایش داده و سبب کاهش پیامدهای نامطلوب ناشی از این درمان نجات بخش خواهد شد.
  کلیدواژگان: واکنش های حاد، تزریق خون و فرآورده های خونی، میزان بروز
 • دکتر فریده باستانی، طاهره حکیمی گیلانی، دکتر شادی قانع فرد، شیرین قانع فرد صفحه 14
  زمینه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری عصبی مزمن و پیش رونده است که احتمالا در بروز علائم بیماری و یا عود علائم، تنش و وقایع تنش زای زندگی می تواند نقش داشته باشد. با توجه به اینکه این بیماری در زنان شایع تر از مردان می باشد، لذا هدف از انجام این پژوهش تعیین تنش درک شده و ویژگی های دموگرافیک زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با علائم بیماری می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بوده و جامعه پژوهش، شامل کلیه زنان با تشخیص پزشکی ابتلا به بیماری ام اس با علائم فاقد عود و مراجعه کننده به انجمن ام اس و یا یکی از بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران می باشد. در این مطالعه، نمونه گیری به روش در دسترس و متوالی انجام شد و 190 نفر در این مطالعه شرکت داشتند. جهت گردآوری داده ها، از پرسش نامه دموگرافیک و «مقیاس تنش درک شده» استفاده شد. برای کسب اعتبار ابزار در این پژوهش علی رغم هنجاریابی در مطالعات ایرانی، از روش اعتبار محتوا و جهت پایایی ابزار از همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شد. آنالیز کمی داده ها، با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 14 و شاخص های آمار توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمد، نشان داد که میانگین سنی زنان 6/33 سال، اکثریت آنان متاهل (5/63 درصد)، با تحصیلات دیپلم و دانشگاهی (7/75 درصد)، خانه دار (8/65 درصد)، با وضعیت اقتصادی متوسط (7/76 درصد)، بودند. میانگین ابتلا به بیماری ام اس به مدت 5 سال و تجربه حداقل یک بار بستری در بیمارستان را داشتند که غالبا (8/79 درصد) نیز از حمایت های اجتماعی بهره مند نبودند. به علاوه، بیش از نیمی از زنان مورد مطالعه (7/53 درصد) دارای تنش درک شده بالا و بقیه دارای تنش درک شده پایین بودند.
  بحث: بر اساس یافته های پژوهش و با توجه به نقش احتمالی تنش ها در ایجاد علائم بیماری ام اس و یا بروز علائم عود، انجام مطالعات وسیع تر برای شناخت عوامل تنش زا ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه اکثر واحدهای مورد پژوهش از حمایت های اجتماعی بی بهره بوده و از تنش بالایی برخوردار بودند و این دو متغیر به عنوان متغیرهای قابل تغییر و تعدیل، تلقی می شوند لذا پیشنهاد می گردد برنامه ریزان و سیاست گذاران ذیربط، برای این گروه از بیماران، تسهیلات و امکاناتی در خصوص مداخلات آموزشی- مشاوره ای جهت حمایت و مدیریت تنش فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: تنش درک شده، مولتیپل اسکلروزیس، سلامت زنان، حمایت اجتماعی، بهداشت روان
 • ماهرخ دولتیان، محبوبه احمدی، دکتر کیانوش افضلی، دکتر حمید علوی مجد صفحه 22
  زمینه و هدف
  پوسیدگی های دندانی در دندانپزشکی یک مشکل اساسی موثر بر سلامت کودکان است. علی رغم توسعه پیشگیری از بیماری های دندان، سندرم پوسیدگی شیشه شیر کودکان هنوز یکی از شایع ترین بیماری های مزمن دوران کودکی است. عوامل بسیاری در بروز بیماری ذکر شده است ولی هنوز میان پژوهشگران اتفاق نظر وجود ندارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختلالات دوران مادری و نوزادی با بروز سندرم پوسیدگی شیشه شیر در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1386 اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش تحلیلی از نوع گذشته نگر با اندازه نمونه 101 کودک در دو گروه مورد و شاهد انجام شد. پژوهشگران در محیط پژوهش حضور یافته و پس از ارائه توضیحات به مادران کودکان 3 تا 4 ساله در باره پژوهش، در صورت موافقت مادران و دارا بودن شرایط شرکت در مطالعه، کودکان توسط دندانپزشک معاینه شدند. بر اساس تعریف سندرم پوسیدگی شیشه شیر، پوسیدگی تشخیص داده شد و سپس پرسش نامه اطلاعات دوران بارداری توسط پرسش از مادران تکمیل گردید. جهت تعیین اعتبار پرسش نامه از اعتبار محتوا و پایایی از روش باز آزمون استفاده شد. روش نمونه گیری غیر تصادفی و مبتنی بر هدف بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد میانگین سنی کودکان با دندان های سالم 46/0±67/3 سال و میانگین سنی کودکان با سندرم پوسیدگی شیشه شیر 35/0±75/3 سال بود. با آزمون های آماری، عوامل مرتبط در بروز سندرم پوسیدگی شیشه شیر در دو گروه بررسی شد. نتایج نشان داد که در دو گروه، اختلاف آماری معنی دار نیست. 12درصد از مادران در گروه مورد و 9/5 درصد در گروه شاهد، خونریزی در دوران بارداری را ذکر نمودند. هم چنین 14 درصد از مادران درگروه مورد و 9/5 درصد در گروه شاهد در طول بارداری خود به دلائل طبی بستری شده بودند. 4 درصد مادران در گروه مورد و 2 درصد در گروه شاهد در طول بارداری خود به دیابت مبتلاء شده و نیز مادران 58 درصد از کودکان در گروه مورد و 2/41 درصد در گروه شاهد زایمان به روش سزارین داشتند ولی این اختلافات به لحاظ آماری معنی دار نبود. بین اختلالات دوران بارداری مانند فشار خون مزمن مادر، پره اکلامپسی، حاملگی چند قلو و اختلالات نوزادی مانند زایمان زودرس و نوزادان کم وزن به هنگام تولد اختلاف معنی دار آماری به دست نیامد.
  بحث: برخی از اختلالات مانند خونریزی مادر در سه ماهه اول و دوم بارداری و سابقه بستری شدن مادران در بیمارستان به دلائل طبی و ابتلای مادر به دیابت و نیز زایمان سزارین در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود.
  کلیدواژگان: سندرم پوسیدگی شیشه شیر، اختلالات دوران بارداری، اختلالات دوران نوزادی، فشار خون مزمن، پره اکلامپسی، زایمان زودرس
 • زهرا مشتاق عشق، زهرا راحمی، دکتر فریده یغمایی، دکتر اصغر رضا سلطانی، دکتر حمید علوی مجد صفحه 28
  زمینه و هدف
  سرطان پستان، اولین سرطان زنان و از شایع ترین بدخیمی ها می باشد به طوری که 178000 مورد جدید در دنیا تا سال 2007 تخمین زده شده است. با اینکه جراحی رایج ترین درمان سرطان می باشد، این بیماران پس از جراحی مشکلاتی هم از جانب سرطان و هم جراحی تجربه می کنند که می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی آنها شود. در این رابطه ورزش هایی مانند پیاده روی، می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی افراد گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پیاده روی بر کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده در سال 1385 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت نیمه تجربی و یک گروهی انجام گرفت. 34 بیمار ماستکتومی شده که مشخصات واحدهای مورد پژوهش را دارا بودند وارد مطالعه شدند. پیاده روی در سطح صاف، 3 بار در هفته و هر بار به مدت 30 دقیقه طی 6 هفته توسط نمونه ها انجام شد. داده ها توسط پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه کیفیت زندگی و فرم گزارش بیماران جمع آوری گردید. پس از تعیین اعتبار محتوا و صوری، پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ (89/0 =α) و آزمون مجدد (91/0 =r) تعیین گردید و سپس داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس نسخه 5/11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره وضعیت جسمانی قبل و بعد از مداخله پیاده روی به ترتیب 10/8 ± 55/64 و 81/5±89/78، در بعد روانی 74/10±89/52 و 64/8 ± 92/64، در بعد اجتماعی 59/9±76/64 و62/25±06/79، در بعد اقتصادی 29/16±63/68 و 32/15±28/73، در بعد معنوی- مذهبی 57/12±96/79 و 18/11 ± 54/82 و میانگین نمره کیفیت زندگی کلی قبل و بعد از مداخله30/6 ± 16/66 و 59/6 ±74/75 بود که آزمون t زوجی افزایش در تمامی ابعاد به غیر از بعد معنوی- مذهبی را معنی دار نشان داد و در نتیجه این مطالعه نشان داد که پیاده روی در بهبود کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده تاثیر مثبت دارد.
  بحث: این مطالعه نشان داد که با استفاده از پیاده روی می توان بر بسیاری از مسایل مربوط به بیماران فائق آمده و در نهایت باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شد.
  کلیدواژگان: پیاده روی، کیفیت زندگی، ماستکتومی
 • گلاره کوچکپور، دکتر شیوا مهران، دکتر حمید علوی مجد صفحه 33
  مقدمه و هدف
  در حال حاضر سرطان پستان یکی از مسائل مهم بهداشت و درمان در ایران و تمام دنیا است. افزایش هورمون استروژن به عنوان یک عامل مهم در ایجاد سرطان پستان مطرح است و از طرفی سویا یک ماده غذایی غنی از فیتو استروژن است که می تواند به دلیل باند شدن با گیرنده استروژن، اثرات استروژنی داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف کنجاله سویا بر میزان استروژن در دختران 25-20 ساله است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی و به صورت قبل و بعد (Before and after treatment) انجام شدکه 10 دختر 25-20 ساله ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای سه فاز یک ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. وزن افراد در آغاز هر فاز توسط ترازوی دیجیتالی (Seca) اندازه گیری شد. در فاز اول و فاز سوم مطالعه، افراد رژیم غذایی معمول خود را داشتند، اما در فاز دوم مطالعه، روزانه 40 گرم کنجاله سویا توسط افراد تحت بررسی مصرف شد. در طی هر سه فاز مطالعه، خون گیری در روزهای سوم، سیزدهم و بیست و سوم سیکل قاعدگی انجام شد و میزان استروژن خون با روش ELIZA اندازه گیری شد. اعتبار دستگاه ها با استناد به کارخانه سازنده و استفاده از مارک معتبر تایید شد و از نمونه های کنترل موجود در کیت به منظور کالیبراسیون دستگاه ها استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزارN4 نسخه 4 و اس پی اس اس نسخه 5/11 مورد تحلیل قرار گرفت. پس از آن تمام متغیرهای مطالعه توسط آزمون های با تکرار مکرر در سطح معنی داری 05/0>p مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  با انجام آنالیز آماری، با وجود افزایش میزان استروژن سرم در فاز دوم، تغییر معنی دار نبود.
  بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف کنجاله سویا تاثیری بر روی میزان استروژن سرم ندارد. از آنجایی که میزان درشت مغذی های کنجاله سویا با دیگر منابع سویا متفاوت است، ممکن است اثرات درشت مغذی های کنجاله سویا، اثر ایزو فلاون ها بر هورمون های ذکر شده را بپوشاند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، استروژن، سویا
 • فریبا بلورچی فرد، معصومه نیشابوری، دکتر طاهره اشک تراب، شادی نصرالله زاده صفحه 38
  زمینه و هدف
  آموزش بالینی نقش اساسی در آموزش پرستاری دارد و ارزشیابی بالینی از دانشجویان تاثیر بسیاری بر ارتقاء کیفیت آموزش بالینی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه رضایت دانشجویان از دو روش آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند (OSCE) و امتحان عملی در ارزشیابی بالینی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است. تعداد 44 دانشجوی سال دوم کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی (واحد پرستاری داخلی و جراحی- ارتوپدی) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با دو روش OSCE و امتحان عملی ارزشیابی شدند. سپس رضایت دانشجویان در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی و به طور کل، توسط پرسش نامه پژوهشگر ساخته که اعتبار آن به روش اعتبار محتوا و پایائی به روش توافق بین ارزیاب ها تعیین گردید، بررسی شد. سپس داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 13 موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیش ترین میزان رضایت دانشجویان در حیطه شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی مریوط به OSCE بود به طوری که رضایت دانشجویان از دست یابی به اهداف آموزشی در هر یک ار سه حیطه و به طور کل در OSCE نسبت به روش آزمون عملی معنی دار بود (001/0>P).
  بحث: در این پژوهش برای اولین بار روشOSCE جهت ارزشیابی دانشجویان در واحد پرستاری داخلی جراحی- ارتوپدی به کار گرفته شد. آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند بیش از سایر روش های ارزشیابی بالینی متداول می تواند سبب ایجاد رضایت در دانشجویان گردد.
  کلیدواژگان: آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند (OSCE)، امتحان عملی، رضایت دانشجویان
 • مقاله مروری
 • دکتر منصوره سعید الذاکرین، عبدالله خرمی مارکانی، محمدحسین خرمی مارکانی صفحه 43
  مقدمه و هدف
  کار پوشه مجموعه ای از شواهد و مستندات دانشجویان است که کوشش، پیشرفت و موفقیت تحصیلی آنها را در یک دوره آموزش نظری یا بالینی نشان می دهد. کار پوشه یکی از روش های سنجش عملکرد است که به کمک آن مدرس می تواند چگونگی پیشرفت و جریان رشد پیشرفت یادگیرنده را ارزشیابی کند. کارپوشه با توجه به نوع هدفی که برای آن تهیه می شود، انواع مختلفی دارد. محتوای هر کارپوشه را عمدتا اهداف آن تعیین می کند. اجزای اصلی یک کارپوشه آموزشی در پرستاری شامل رخدادهای مهم، تجارب بالینی، یادداشت های دفترچه کارورزی، مصاحبه های انجام شده با بیماران، مشاهدات عملکردی، ممیزی رویدادهای بحرانی و نتایج ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری می باشد. هدف این مقاله بررسی یادگیری مبتنی بر کارپوشه در آموزش پرستاری است.
  مواد و روش ها
  در این مقاله، مرور جامع و عمیق با استفاده از شبکه جهان گستر با کلید واژه های کارپوشه، یادگیری و آموزش پرستاری در پایگاه داده های ایرانی و بین المللی از جمله IranMedex، IranDoc، PubMed، ERIC، Emerald، ScienceDirect، ProQuest و Ovid جستجو انجام گرفت. مطالب منتشر شده از سال 1980 تا 2009میلادی مرور گردید.
  یافته ها
  مرور متون نشان داد که یادگیری مبتنی بر کارپوشه در نظام های آموزشی کشورهای پیشرفته به عنوان یک راهکار آموزشی و ارزشیابی مورد استفاده قرار می گیرد ولی در نظام آموزشی ایران به دلایل مختلف مورد استفاده قرار نمی گیرد که نیاز به پژوهش و بررسی بیشتری دارد.
  بحث: طبق نظر متخصصین آموزشی یک کارپوشه خوب تکمیل شده، مستندات کتبی در مورد اهداف دوره، نیازهای یادگیری و نحوه برآورده شدن آنها را به دانشجویان پرستاری و مدرسین آنها ارایه می کند و در دست یابی به اهداف آموزشی و ارزشیابی آنها در دروس نظری و عملی فوق العاده موثر می باشد.
  کلیدواژگان: کارپوشه، یادگیری، آموزش پرستاری
 • صفحه 49
|
 • M. Hosseini, Z. Khavari, F. Yaghmaei, H. Alavi Majd Page 1
  Back ground and
  Aim
  The regular physical activity can lead to physical, psychological and social health. Studies have shown that %80 of Iranian people does not exercise. Therefore, due to the importance of exercise performance and concepts of Theory of Planned Behavior, different studies are needed regarding its related factors according to a theoretical framework. The aim of this descriptive correlational study was to determine factors related to exercise performance according to the Theory of Planned Behavior in female students in 2009.
  Materials And Methods
  444 female students were selected by stratified sampling method. Data collection tool was a questionnaire including 6 parts: 1- external variables, 2-attitiude to exercise, 3-subjective norms of exercise, 4- perceived control behavior toward exercise, 5- intention to exercise, and 6- exercise. Content validity index, face validity and reliability of the tool were identified by internal consistency and test-retest methods respectively. Data were analyzed by SPSS (ver. 15). Mean, standard deviation, distribution of frequency, regression and path analysis were calculated in data analysis.
  Findings
  Attitude and control of perceived behavior were positively correlated with intention to exercise and subjective norms, controlled perceived behavior regarding exercise as well as intention to exercise were positively correlated with exercise performance. Furthermore, control of perceived behavior was indirectly correlated with exercise performance through intention to exercise while subjective norms had no correlation with exercise performance.
  Conclusion
  Providing positive attitude and increasing the control of perceived behavior regarding exercise can motivate people to do it.
  Keywords: Exercise, Theory of Planned Behavior, Students
 • S. Salimi, A. Feizi, N. Vanabadi Page 8
  Background And Aim
  Blood transfusion is one of essential and important but dangerous parts of today's medicine in which if appropriate measures have not been done, fatal reactions may occur. Acute hemolytic reactions, febrile reactions, and allergic reactions are among the most important and most prevalent transfusion reactions that happen shortly after its beginning and can lead to considerable mortality and morbidity. The aim of this descriptive study was to investigate the prevalence of acute reactions of blood and its products prepared by Urumia Blood Refinery Center.
  Materials And Methods
  3880 blood product units transfused to 1261 patients were studied by convenience sampling method. Various instruments and methods such as sphygmomanometer, thermometer, urine analysis, interview and observation were used for data gathering. Collected data were documented in special forms designed for this purpose. Descriptive statistics were used for data analysis.
  Findings
  Among the blood recipients, 604 were female and 657 were male. The most frequent complaints of patients were coldness (22.5%), pruritus (20.1%) and chills (18.1%). The prevalence of acute hemolytic reaction, febrile reaction and allergic reactions were 0.52, 6.2 and 11.1 per 1000 transfusions respectively.
  Conclusion
  In spite of improved blood refinement techniques, acute transfusion reactions can lead to significant morbidity and mortality. Therefore, physicians’, nurses’ and midwives’ meticulous attention to early symptoms and signs of acute reactions to transfusion of blood and its products have an important role in preventing adverse outcomes of this life-saving remedy.
  Keywords: Acute reactions, Blood products, Transfusion, Incidence rate
 • F. Bastani, T. Hakimi Gilani, Shadi Ghane, Fard, Shirin Ghane, Fard Page 14
  Background And Aim
  Multiple sclerosis (MS) is a neurologic, chronic and progressive disease in which stress and stressful events may play as a trigger in the occurrence and relapse of its symptoms. With respect to higher incidence of MS in women, the aim of this descriptive study was to determine perceived stress and demographic characteristics of women with symptomatic MS.
  Materials And Methods
  Subject population consisted of all women with signs and symptoms of MS referring to Association of MS patients or one of the hospitals affiliated to Iran, Shahid Beheshti and Tehran Medical Universities. A consecutive sampling method was used to select 190 women. A demographic questionnaire and Perceived Stress scale (PSS) were used for data collection. Although the scale was psychometrically evaluated in previous Iranian studies, content and Cronbach’s α methods were used for the validity and internal consistency of it respectively. For quantitative analysis, different descriptive statistical methods were applied for data analysis.
  Findings
  Most women (mean age=33.6) were married (63.5%) with high school diploma or academic education (75.7%) and household (65.8%) in middle class (76.7%). Mean duration of affliction was 5 years with at least 1 period of hospitalization and often with no social support (79.8%). In addition, more than half of them (53.7%) had high perceived stress and the rest experienced low stress.
  Conclusion
  According to the study results and with respect to probable role of stress in triggering or relapsing MS signs and symptoms, more extensive studies are deemed necessary to identify stressful factors. In addition, by considering the lack of social support and high perceived stress in most subjects and changeability and modifiability of these variables, providing facilities for instruction and consultation to support the patients and manage their stress is recommended.
  Keywords: Perceived stress, Multiple sclerosis, Women's health, Social support, Mental health
 • M. Dolatian, M. Ahmadi, K. Afzali, H. Alavi Majd Page 22
  Background And Aim
  Dental caries is a fundamental problem affecting children’s health. In spite of extensive preventive programs from dental disorders, baby bottle syndrome is still one of the most common chronic childhood diseases. Since this syndrome is caused by many factors, no consensus exists regarding its etiology. The aim of this analytical retrospective study was to determine the relationship between gestational as well as neonatal disorders and baby bottle syndrome in children referring to health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2008.
  Materials And Methods
  101 children in two case and control groups were selected by purposive sampling method. Researchers described the purpose of the study for mothers of children of age 3 to 4 at the settings. In case of having their agreement and required qualifications to take part in the study, children were examined by a dentist for the diagnosis of baby bottle syndrome. A perinatal questionnaire was completed by mothers. Content and test-retest methods were used for validity and reliabilityof the questionnaire respectively. Data analysis was performed by SPSS package (ver 16).
  Findings
  Mean ages of healthy-teeth and baby-bottle-syndrome children were 3.67± 046 and 3.75±0.35 respectively. No significant difference was found between the groups in terms of relative factors. 12% and 5.9% of mothers had gestational bleeding in the case and control groups respectively. In addition, during their pregnancy, 14% and 5.9% of mothers were hospitalized due to medical conditions, 4% and 2% had gestational diabetes, and 58% as well as 41.2% had caesarian delivery in the case and control groups respectively with no statistical difference. No significant difference was also found between gestational disorders, e.g. chronic hypertension, preeclampsia as well as multiple pregnancy and neonatal disorders, e.g. preterm delivery and low birth weight in the groups.
  Conclusion
  Some of the disorders such as gestational bleeding in the first and second trimester, hospital stay due to medical conditions, gestational diabetes and delivery type were more frequent in the case.
  Keywords: Baby bottle syndrome, Gestational disorders, Neonatal disorders, Chronic hypertension, Preeclampsia, Premature labor
 • Z. Moshtagh Eshgh, Z. Rahemi, F. Yaghmaei, H. Alavi Majd Page 28
  Background And Aim
  Breast cancer is the most common malignancy in women with an estimated new cases amount to 178000 in 2007. Although surgery is the most frequent intervention, patients experience problems both from the disease and from surgery, leading to negative impact on their quality of life (QOL). Accordingly, such exercises as walking can improve their QOL. The aim of this quasi-experimental one-group study was to assess the effect of walking on QOL of mastectomy patients in 2007.
  Materials And Methods
  34 subjects selected by purposive and convenience sampling methods took part in the study. A two-part questionnaire including demographic as well as QOL items and a self-report form were used for data collection. After determining content and face validities, the reliability of the questionnaire was figured by internal consistency (α=0.89) and test-retest (r=0.91) methods. Walking was performed in a flat area, 3 times a week and each time 30 minutes over 6 weeks. QOL items in the questionnaire were completed 2 times before and after the intervention.
  Findings
  Mean scores of physical domain before and after the intervention were %64.55±8.10 and 78.89±5.81, of psychological domain 52.89±10.74 and 64.92±8.64, of social domain 64.76±9.59 and 79.06±25.62, of economical domain 68.63±16.29 and 73.28±15.32 and of spiritual domain 79.96±12.57 and 82.54±11.18 respectively. Mean scores of total QOL were 66.16±6.30 and 75.74±6.59 before and after the intervention respectively. A significant increase was found in all domains except spiritual.
  Conclusion
  It can be concluded that walking has positive effects on QOL of mastectomy patients to overcome their problems.
  Keywords: Walking, Quality of life (QOL), Mastectomy
 • G. Koochakpoor, Sh Mehran, H. Alavi Majd Page 33
  Background And Aim
  Breast cancer is one of the most common malignancies in the world. Since this disease is hormone-related and its incidence is much lower in oriental population, it suggests a hypothesis that soy products may have an effect on hormonal status and, thereby on the incidence of breast cancer. The purpose of this before-after clinical trial was to determine the effects of soy on the levels of serum estrogen.
  Material And Methods
  10 healthy girls between 20 and 25 living in dormitory were selected for 3 one-cycle phases of the study. They were single with normal menstrual cycle and no experience of alcohol, cigarette and soy consumption. The participants followed their regular diet in the first phase and the levels of their hormones were measured at 3rd, 13th and 23rd day of their cycle. In the second phase, 40 grams of Sobhan soy, a brand of soy in the market, were added to their diet and the same measurements were taken. At the final phase, the regular diet with no soy was followed with hormonal measurements by ELIZA method. In each phase, the weights of participants were measured with a digital scale (Seca). The validities of instruments were verified by choosing standard and authorized brands and samples in the kits were used for calibration. Data were analyzed by N4 software (ver. 4) and SPSS package (ver. 11.5).
  Findings
  Serum estrogen levels showed no significant differences between the phases of the study.
  Conclusion
  Consumption of soy in a month may not be a useful measure to change hormonal levels in young girls.
  Keywords: Breast cancer, Estrogen, Soy
 • F. Bolourchifard, M. Neishabory, T. Ashketorab, Sh Nasrollahzadeh Page 38
  Background And Aim
  Clinical training is an essential part of nursing education. Its evaluation can deeply affect on its quality and has always been a challenge for nursing education. The aim of this descriptive study was to compare satisfaction of nursing students with two methods of clinical evaluation, namely, objective structured clinical examination (OSCE) and practical examination in faculty of nursing and midwifery affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran in 2007.
  Materials And Methods
  44 sophomore students in their orthopedic clinical training were selected by convenience sampling method and evaluated by the two evaluation methods. Data were collected by a satisfaction questionnaire in 3 cognitive, affective, and psychomotor domains. Content and inter-rater methods were used for validity and reliability of the questionnaire respectively. SPSS package (ver. 13) was used for data analysis.
  Findings
  Satisfaction rates of nursing students in the 3 domains were higher in OSCE than in practical examination with a significant difference in achieving educational goals in the domains and in total