فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/08/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر رضا اکبریان، علی قائدی، رضا وهام صفحه 1
  در این تحقیق رابطه ی آزادسازی تجاری و درآمد مالیاتی دولت با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد مدل طی دوره ی 84- 1345 نشان دهنده ی وجود اثر منفی آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. برای جلوگیری از کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از آزادسازی تجاری، اجرای سیاست های خصوصی سازی در راستای افزایش بهره وری در کشور لازم است. بر اساس برخی از نتایج تحقیق، کاهش سیاست های حمایتی مانند معافیت های مالیاتی توصیه شده است.
  کلیدواژگان: آزادسازی تجاری، درآمد مالیاتی، نسبت وابستگی، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، نرخ تعرفه ی موثر
 • دکتر مصطفی عماد زاده، حسن دلیری چولابی صفحه 23
  در این تحقیق با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی برنج تولید شده در ایران، تاثیر سیاست های حمایتی دولت در این بخش و همچنین وجود یا عدم وجود مزیت نسبی تولید در ایران بررسی شده است. برآورد با استفاده از روش OLS برای دوره ی 2005- 1990 انجام شده است. بر اساس نتایج این برآورد، تولید برنج داخل که تحت تاثیر قیمت برنج وارداتی، قیمت برنج داخلی و میزان مصرف برنج داخلی است، دارای مزیت نسبی نیست. همچنین، با استفاده از تحلیل های سری زمانی و مدل ARIMA تولید و مصرف برنج با فرض ادامه وضعیت موجود پیش بینی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در صورت ادامه ی روند اخیر تولید و مصرف برنج، ایران در ده سال آینده بیش از اکنون نیازمند واردات این محصول استراتژیک است.
  کلیدواژگان: برنج، ماتریس تحلیل سیاستی، تابع واردات، مزیت نسبی
 • دکتر مجید صامتی، مهناز مرادیان تهرانی صفحه 45
  در این مقاله ارتباط عملکرد اعتبارات عمرانی استان ها در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. در این بررسی از روش های مرسوم متغیرهای ابزاری و رهیافت نوین ترکیب ضرایب ثابت و تصادفی، بر اساس مد ل های تابلویی پویا استفاده شده است . با توجه به زیربنایی بودن بخش حمل و نقل و ارتباط متقابل این بخش با رشد اقتصادی، بررسی علیت میان این دو متغیر در نحوه ی اعطای اعتبارات دولتی به این بخش و نظارت بر هزینه نمودن آنها مؤثر است. بر اساس نتایج این تحقیق، رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنا دار، در راستای اصل شتاب و قانون واگنر بر سرمایه گذاری دولتی در بخش حمل و نقل در کشور و در سطح استانی داشته است. بررسی رابطه ی معکوس نشان دهنده ی وجود ناهمگنی در میان استان های کشور و عدم معنی داری تاثیرگذاری اعتبارات عمرانی استان ها در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری بوده است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل، رشد، متغیرهای ابزاری، روش ترکیب ضرایب ثابت و تصادفی (MFR)
 • دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، محمد علی ستودهملاشاهی صفحه 61
  در این مقاله ارتباط عملکرد اعتبارات عمرانی استان ها در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. در این بررسی از روش های مرسوم متغیرهای ابزاری و رهیافت نوین ترکیب ضرایب ثابت و تصادفی، بر اساس مد ل های تابلویی پویا استفاده شده است . با توجه به زیربنایی بودن بخش حمل و نقل و ارتباط متقابل این بخش با رشد اقتصادی، بررسی علیت میان این دو متغیر در نحوه ی اعطای اعتبارات دولتی به این بخش و نظارت بر هزینه نمودن آنها مؤثر است. بر اساس نتایج این تحقیق، رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنا دار، در راستای اصل شتاب و قانون واگنر بر سرمایه گذاری دولتی در بخش حمل و نقل در کشور و در سطح استانی داشته است. بررسی رابطه ی معکوس نشان دهنده ی وجود ناهمگنی در میان استان های کشور و عدم معنی داری تاثیرگذاری اعتبارات عمرانی استان ها در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری بوده است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل، رشد، متغیرهای ابزاری، روش ترکیب ضرایب ثابت و تصادفی (MFR)
 • دکتر محمدرضا لطفعلی پور، سکینه اسلامی گیسکی صفحه 83
  مواد معدنی بخش عمده ای از نهاده های صنایع است. وجود مواد معدنی فراوان زمینه ساز رشد و توسعه ی صنعتی است. به دلیل پایان پذیری منابع، استفاده ی بهینه از آنها اهمیت فراوانی دارد. فراوانی مواد معدنی گوناگون از مزیت های ایران است. مجتمع مس سرچشمه بزرگترین و مهمترین معدن کشور در این زمینه است. با توجه به نقش و اهمیت این مجتمع، در این تحقیق فعالیت های این مجتمع از بعد هزینه- فایده بررسی شده است. بدین منظور از دو معیار ارزش خالص فعلی (NPV) و نسبت فایده به هزینه (BCR) استفاده شده است. استخراج این شاخص ها نشان دهنده ی مقدار ارزش حال خالص جریانات نقدی مجتمع طی دوره ی 80- 1370 به میزان 56846 میلیارد ریال و نرخ بازدهی داخلی 5/31 درصد است. برای دوره ی 90- 1384 ارزش حال خالص این مجتمع 5313 میلیارد ریال برآورد شده است. بنابراین، فعالیت های مجتمع مس سرچشمه دارای توجیه اقتصادی بوده است. در این مطالعه از روش تحلیل حساسیت به منظور تعیین اثر نااطمینانی هر یک از متغیرها بر مدل نیز استفاده شده است.
  کلیدواژگان: معدن، منابع پایان پذیر، تحلیل حساسیت، مس سرچشمه
 • دکتر مصیب پهلوانی، دکتر نظر دهمرده، سید مهدی حسینی صفحه 101
  در این تحقیق اثر درآمد ملی، نرخ ارز و قیمت های نسبی وارداتی بر تابع تقاضای واردات و همچنین اثر درآمد جهانی، نرخ ارز و قیمت های نسبی صادراتی بر تابع تقاضای صادرات با استفاده از روش همگرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره ی 85-1338 بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق برآورد درآمد ملی تاثیر مثبت و معنادار و قیمت های نسبی وارداتی و نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر تابع تقاضای واردات ایران داشته است. همچنین در تابع تقاضای صادرات متغیرهای درآمد جهانی و نرخ ارز تاثیر مثبت و معنادار و قیمت های نسبی صادراتی، تاثیر منفی و معنادار بر تابع صادرات داشته است. سرعت تعدیل در توابع تقاضای صادرات و تقاضای واردات نسبتا بالا بوده است. بر اساس بررسی کشش های تابع تقاضای صادرات و تابع تقاضای واردات در صورت افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت های نسبی صادراتی و یا افزایش قیمت های نسبی وارداتی و افزایش درآمد جهانی، تراز تجاری (بدون نفت) در ایران قابل بهبود است.
  کلیدواژگان: تقاضای صادرات، تقاضای واردات، ARDL، ایران
|
 • Reza Akbarian (Phd), Ali Ghaedi (Msc), Reza Vaham (Msc) Page 1
  In this paper, we investigate the relationship between trade liberalization and tax revenue of government in Iran, over 1966-2005, using Autoregressive distributed lag method. The results indicate that trade liberalization has substantial negative effect on the tax revenue. For this reason, we suggest that government should increase productivity by implementing policies such as privatization and increasing private sector activity and decreasing protection policies, such as tax exemption.
 • Mostafa Emadzadeh (Phd), Hassan Daliri (Msc) Page 23
  In this paper we investigated the comparative advantage of rice production and we estimated the trend of its importation to Iran for 2015. We try to underline the production problems and we survey the factors that increase the importation.Using on OLS method to estimate the rice importation for the period of 1990-2005, we found that ratio of importation to domestic production, depends on importation price, domestic price and domestic consumption.Also using time saris and ARIMA model to forecast the rice production and consumption under the present circumstances show that Iran has no comparative advantage in rice production. But the government support causes a positive profit for the producers. Our research found that in the next decade rice production and consumption increases but the its importation increases as well.
 • Majid Sameti (Phd), Mahnaz Moradian Tehrani (Msc) Page 45
  Process of decision making needs to be analyzed because the effects of important factors in investing environment must be considered. These factors are macroeconomic factors such as Inflation rate. Investors tend to invest in firms where they are more valuable. One index that is used to calculate the value of firms is Tobin's Q index. Based on this, the main hypothesis of this research expresses that there is a relation between firm's value and the inflation rate. The literature is gathered by library research and for the analysis, the inductive and deductive methods are used to accept or reject the hypothesis, and the relation between Tobin's Q index with inflation rate is assigned by the analysis of the amount of correlation and regression. Statistical population of the research included 285 firms. According to the results of the test, there is no relation between firm's value with inflation rate in 11 years and the coefficient of correlation is meaningless. Also testing the subsidiary hypotheses shows that the effect of inflation rate on the firm's value is not approved.
 • Alireza Rahimi Borojerdi (Phd), Mohammad Ali Sotoudeh Mollashahi (Msc) Page 61
  This study investigates the relationship between public investment in transportation and economic growth in Iran, by using traditional instrumental variables models and new mixed fixed and random coefficient approach in a dynamic panel model framework. Transportation is an infrastructure and has bilateral relationship with economic growth, that's why determining causality between this two variables approximately can be useful to make public investment decisions in this sector. Empirical literatures on the relationship between two variables has reported a mixed picture in different countries. To Explain the causality between public investment in transportation and economic growth in Iran, we find out that economic growth has a positive and significant effect on public investment in transportation proposed by the Investment Acceleration Hypothesis and Wagner's low. Investigating reverse causality expressed that there is a significant heterogeneity across country's provinces and for this reason, public investment in transportation has no significant effect on economic growth.
 • Mohammad Reza Lotfalipour (Phd), Sakinah Islami Gisaki (Msc) Page 83
  Mineral materials form the main part of industrial inputs. The existence of plenty mineral materials can provide basis for industrial growth and development. As mines are exhaustible resources, optimum usage of them is very important. On the other hand existence of the plenty of different mineral materials all over the country is one of the advantages of Iran. Sarcheshmeh Copper Complex is the largest and the most important mine in this field in the country. Due to the role and importance of the complex, present study deals with its activities in point of view of the Cost- Benefit Analysis. To achieve this, two criterions of Net Present Value (NPV) and Benefit-Cost Ratio (BCR) are used. The study of these criterions shows that Net Present Value of the complex has been over 56846 billion Rials and Internal Rate of Return has been 31.5 percent, during 1370-84. While its present value of the future activities estimate around 5313 billion Rials. Therefore, its activities have had economically justified. Sensitivity Analysis also is used to determine the affects of uncertainty variables on the results.
 • Mosayeb Pahlavani (Phd), Nazar Dahmarde (Phd), Seyed Mehdi Hoseyni (Msc) Page 101
  This paper investigates the effect of national income, exchange rate and relative import prices on the import demand function and also global income, exchange rate and relative export prices on the export demand function for the period (1959-2006) in the Iranian economy. We employed the autoregressive distributive lag (ARDL) model for the estimation of these functions. The empirical results from both ARDL and error-correction models show that national income has had a significant and positive effect, while relative import prices and the exchange rate have had a negative effect on the Iranian import demand function. Through the estimation of the export demand function we found that global income variables and exchange rates have a significant and positive effect and relative export prices have a negative effect on the export demand function in the Iranian economy. Empirical results also show that the speed of adjustment in the Iranian export and import demand functions is relatively high. Finally our empirical findings suggest that the Iranian trade balance improves as the exchange rate, relative import prices and global income increases and as relative export prices decrease.
 • Sayyed Mahdi Mostafavi (Phd) Page 3
  The main goal of this paper is to investigate the causality between money and inflation in the Iranian economy. In doing so, we have first reviewed theoretical and empirical literature of causality throughout the world and then we used Granger''s method for detecting causality between money and inflation in the Iranian economy. We then used Johansen procedure in order to test weak exogeneity for taking result that weather money affect inflation or vice versa. The results show that in the short run, money causes inflation but in the long run money cannot affect the inflation. Moreover in the short run monetary policy is effective, whereas in the long run money stock is only passive.