فهرست مطالب

یافته - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1388)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/03/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید مجتبی سهروردی صفحه 3
  مقدمه
  تئوفیلین یکی از قدیمی ترین داروهایی است که در درمان آسم و بیماری های مزمن انسدادی ریه به کار میرود. این دارو توسط آنزیم های کبدی متابولیزه شده و داروهای تغییر دهنده متابولیسم کبدی، کلیرانس آن را تغییر می دهند. عوارض دارو معمولا به غلظت پلاسمایی آن وابستگی داشته و در سطح سرمی بالای mg/L 20 رخ می دهد. این مطالعه به منظور نحوه تجویز آمینوفیلین وریدی و بررسی کلیرانس و سطح سرمی دارو در بیماران بستری در اورژانس داخلی بیمارستان افضلی پور کرمان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 21 بیمار مبتلا به COPD و آسماتیک در سال 1384 انجام شد. 2 نمونهء خونی از هر بیمار در فواصل 15 دقیقه و 24 ساعت پس از اتمام دوز بارگیری و شروع انفوزیون نگهدارنده آمینوفیلین گرفته شد. غلظت تئوفیلین سرم توسط دستگاه HPLC اندازه گیری شده و کلیرانس دارو توسط فرمول چو محاسبه و با کلیرانس حاصل از مطالعات فارماکوکینتیک جمعیتی تئوفیلین در افراد غیر ایرانی، مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 18 ± 57 سال بود. میانگین غلظت تئوفیلین در زمانهای ذکر شده به ترتیب عبارت از 4 ± 1/9 و mg/L 3/3 ± 1/5 بود. کلیرانس تئوفیلین با استفاده از فرمول «چو» در بیماران ما L/hr 21/2 ± 2/4 به دست آمد که با کلیرانس حاصل از مطالعات جمعیتی (1 ± 1/3) تفاوت معنی داری نداشت (075/0 p=).
  بحث و نتیجه گیری
  نحوه تجویز آمینوفیلین تزریقی در بیماران ما اصلا مناسب نبوده به طوریکه در 62% بیماران، سطح خونی تئوفیلین کمتر از mg/L 5 و زیر حداقل سطح درمانی بود. پیشنهاد می شود در بیمارانی که تئوفیلین و به خصوص فرم تزریقی آنرا دریافت می کنند برای اطمینان از قرار داشتن سطح سرمی در محدوده درمانی، اثر بخشی لازم و نیز جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته دارویی، مانیتورینگ سطح سرمی انجام شود.
  کلیدواژگان: تئوفیلین، آمینوفیلین، کلیرانس، مانیتورینگ سطح سرمی، بیماری انسدادی مزمن ریوی
 • حسن تیموری، فریدون سبزی صفحه 9
  مقدمه
  اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جسمی، تبعات اجتماعی، اقتصادی بسیاری دارد. روش های مختلفی برای ترک اعتیاد استفاده می شود، یکی از روش های جدید سم زدایی فوق سریع (UROD) است که منجر به کاهش علائم و عوارض سندرم ترک می شود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی با هدف تعیین میزان موفقیت ترک اعتیاد به روش UROD در 112 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سال 1384 انجام گردید. بیماران پس از انجام مصاحبه و اخذ رضایت نامه به مدت 4 تا 5 ساعت و با نالوکسان با دوز mg/kg 07/0-05/0 به صورت انفوزیون وریدی تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند. ارزیابی درمان به صورت ویزیت ماهیانه و سه نوبت تست اعتیاد به صورت تصادفی در مدت 4 تا 6 ماه صورت گرفت. در این مدت همه بیماران تحت نظر روان پزشک قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS ورژن 5/11 و با استفاده از آزمون آماری x2 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 112 بیمار تحت درمان، 104 نفر در پیگیری شش ماهه شرکت داشتند، میزان موفقیت ترک اعتیاد در این روش پس از گذشت این زمان 5/86 درصد برآورد گردید. در این مطالعه بین متغیرهای سطح تحصیلات، سن، نوع ماده مصرفی، مدت زمان مصرف و میزان موفقیت رابطه معنی داری به دست نیامد. ولی در خصوص وضعیت اشتغال با موفقیت ترک این رابطه معنی دار بود (001/0 p<).
  بحث و نتیجه گیری
  در مطالعات مختلف میزان عود پس از 6 ماه بین 25 تا 68 درصد گزارش گردیده است. در حالیکه در این مطالعه 5/86 درصد پس از 6 ماه وابستگی به مواد مخدر نداشتند. بنابراین UROD به عنوان یک روش کم عارضه درمان برای قطع وابستگی همراه با روش های درمانی تکمیلی ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: سم زدایی فوق سریع (UROD)، ترک اعتیاد، بیهوشی عمومی، موفقیت در ترک
 • ویکتوریا بیگی بروجنی صفحه 15
  مقدمه
  امروزه درمان زخم های مزمن و درمان آنها یکی ازپر هزینه ترین مسائل حل نشده سلامتی هستند. در حال حاضر روش های درمان زخم های مزمن شامل تمیزکردن زخم، درمان آنتی بیوتیکی و گاهی جدا کردن بافتهای اسیب دیده با روش جراحی است که در مواردی مثل زخم دیابتی و زخم بستر سریعترین و موثرترین روش است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه اثر ژل گیاه صبر زرد بر کیفیت بهبود و کاهش مدت زمان بهبودی زخم مزمن است.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 نفر از افرادی که قبلا تحت درمانهای رایج قرار گرفته بودند اما پاسخ درمانی ندیده بودند از بین مراجعین به کلینیک های مختلف یا بیمارستان به روش غیر تصادفی انتخاب شدند و سپس به درمان روزانه 2 تا 3 بار ژل صبر زرد 2% به فرم موضعی بر روی زخمهای مزمن پرداخته شد. با توجه به استاندارد زمانی برای درمان زخم های نارسایی عروقی حداکثر 3 ماه برای و برای درمان زخم بستر حداکثر یک ماه در نظر گرفته شد وهر 2 هفته یکبار زخمها ویزیت شدند. سپس اطلاعات مربوط به بیماران با مشاهده و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. نوع مطالعه آینده نگر و مقطعی بود. گروه تجربی قبل از شروع درمان با صبر زرد به عنوان گروه شاهد نیز در نظر گرفته شد و به مطالعه زوجی یبن خود موارد پرداخته شد.
  یافته ها
  از بین 30 مورد، 27 مورد (90%) پاسخ کامل به درمان و10% عدم پاسخ داشتند. متوسط زمانی مورد نیاز برای پاسخ کامل به درمان 25/31 روز بود که حداکثر زمان مربوط به بهبود زخم بستر با زمان حداکثر 90 روز و متوسط زمان 1/58 روز برای زخمهای بستر و کمترین زمان بهبودی مربوط به زخمهای جراحی با زمان حداقل 3 روز و متوسط زمانی 11 روز بود. در بررسی فراوانی نوع بهبود نهایی زخم با درمان سرپائی و بستری، سن، جنس، وجود یا عدم وجود بیماری زمینه ای، عمق و سطح زخم تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما تفاوت معنی داری در مدت زمان لازم برای کاهش قرمزی، تورم، ترشح و ترمیم کامل زخم مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  در کل چنین به نظر می رسد که ژل گیاه صبر زرد در کیفیت و سرعت بهبود زخم نسبت به درمان رایج بسیار موثرتر و کم هزینه تر است.
  کلیدواژگان: صبر زرد، زخم مزمن
 • میترا صفا صفحه 23
  مقدمه
  ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده شیوع چشمگیر سوء مصرف اکستازی به عنوان ماده مخدر مورد علاقه جوانان درسالهای اخیر بوده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه نسبت به اکستازی در مناطق آسیب خیز و غیرآسیب خیز شهر خرم اباد انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 200 نفر از دانش آموزان به روش تصادفی چند مرحله ای در هر دو جنس دختر و پسر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل 50 سوال بود. اطلاعات با استفاده از روش های آماری از جمله آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در مناطق آسیب خیز شهر 2/6 درصد از دانش آموزان نگرش مثبت و4/45 درصد نگرش بسیارمنفی داشتند و در مناطق غیرآسیب خیز 2 درصد دانش آموزان نگرش مثبت و 4/58 درصد نگرش بسیار منفی به ماده اکستازی داشتند. در بررسی سطوح آگاهی، 29/44 درصد مناطق آسیب خیز آگاهی ضعیف، و 1/7 درصد دانش آموزان از آگاهی بالایی برخوردار بودند. در مناطق غیر آسیب خیز5/48 درصد آگاهی ضعیف، 5/42 درصد آگاهی متوسط و 5 درصد آگاهی بالایی نسبت به این ماده داشتند.آزمون های آماری نشان داد هیچ ارتباط معنی داری بین سطوح آگاهی و نگرش دانش آموزان با تحصیلات والدین، شغل والدین، جنس، سن و تعداد فرزندان وجود ندارد. ارتباط معنی داری بین سطوح آگاهی دانش آموزان با رتبه تولد و معدل دانش آموزان مشاهده شد در حالی که این دو متغیر با میزان نگرش ارتباط معنی داری نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می گردد افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه های اجتماعی صورت گیرد که لزوم انجام این برنامه ها در مناطق آسیب خیز بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، مناطق آسیب خیز، دانش آموز
 • مژگان جاریانی، هدایت نظری صفحه 31
  مقدمه
  افسردگی یکی از شایعترین اختالات روانپزشکی است. بسیاری از بیمارانی که با تشخیص افسردگی تحت درمان دارویی قرار می گیرند علی رغم مصرف داروهای ضدافسردگی، اپی زود های تکرار شونده افسردگی را دارند. مطالعات بسیاری میزان پایین افسردگی را درکشور هایی که مصرف غذاهای دریایی دارند نشان داده اند.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر امگا3 به عنوان درمان مکمل در بیماران با افسردگی راجعه تحت درمان نگهدارنده با داروهای ضد افسردگی انجام گرفته است.
  مواد وروش ها
  در یک کارازمایی بالینی 80 بیمار با تشخیص افسردگی در دو گروه 40 نفری در مطالعه شرکت کردند. در یک گروه درمانهای استاندارد ضدافسردگی (با داروهای SSRI) ودر گروه دوم امگا 3 به عنوان درمان مکمل به درمان افسردگی (با داروهای SSRI) اضافه شد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد امگا 3 بطور چشمگیری موجب کاهش نمره افسردگی بیماران تحت درمان با این دارو و افزایش عملکرد آنها گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق به نظر می رسد امگا 3 می تواند به عنوان مکمل در کنار داروهای ضد افسردگی جهت بیماران با افسردگی های راجعه و مقاوم به درمان داروئی به کار رود.
  کلیدواژگان: افسردگی راجعه، امگا 3، تک قطبی
 • فریبا طرهانی صفحه 49
  مقدمه
  بسیاری از دانش آموزان تمایل به حمل کیف های کوله پشتی دارند. حمل کیف های سنگین بطور فزاینده دانش آموزان را در معرض خطر قرار داده و ممکنست منجر به آسیب های دراز مدت به بدن در حال رشد آنها شود. این تحقیق بر روی دانش آموزان دبستانی شهر خرم آباد جهت بررسی وزن کیف های آنها و نحوه بارگیری و حمل کیف های آنها، نحوه بار گیری و حمل کیف ها و وجود سابقه کمر درد در آنها انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی _ مقطعی روی 1009 دانش آموز دبستانی انجام شد. دانش آموزان و کیف های آنها توزین شده و درصد وزن کیف از وزن دانش آموز تعیین شد. در عین حال سوالاتی در مورد نحوه بار گیری، حمل کیف ها و سابقه کمر درد در کودکان انجام و ثبت گردید.
  یافته ها
  8/57% از کودکان مورد بررسی کیف های سنگین حمل می کردند. 6/24% تنها از یکی از بند های شانه برای حمل کیف استفاده می کردند و سابقه کمر درد در 1/26% آنها وجود داشت. رابطه معنی داری بین کیف های سنگین و حمل آنها روی یک شانه و سابقه کمر درد در کودکان وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  بسیاری از دانش آموزان کیف های سنگین تر از وزن استاندارد و با روش غلط حمل می کنند که منجر به ایجاد کمر درد و سایر عوارض در آنها می شود.
  کلیدواژگان: کیف کوله پشتی، سنگین، کمر درد
 • محسن محمدی صفحه 57
  مقدمه
  شیوع HIV و HCV در کشورهای مختلف با توجه به ریسک فاکتورهای اختصاصی و دیگر فاکتورها متفاوت است. به ویژه زمانی که عفونت همزمان وجود داشته باشد که این خود می تواند تاثیرات خاصی را روی روند عفونت، بقا و نیز میزان شیوع آن ها داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع این عفونت ها به خصوص عفونت همزمان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد که در سال 1386 بر روی مراجعین مشکوک به بیماری های HIV و HCV انجام گرفت که از نظر وجود آنتی بادی با استفاده از آزمون الایزا مورد بررسی قرار گرفتند و پس از جمع آوری داده ها و وارد کردن آنها در نرم افزار آماری SPSS نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آزمون دقیق فیشر و با در نظر گرفتن سطح خطای 5 ٪ برای تعیین ارتباط بین میزان ابتلا به بیماری ها و جنس استفاده گردید.
  یافته ها
  دراین مطالعه 304 نفر مرد و116 نفر زن بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد موارد HIV مثبت 45 نفر 7/10٪ (10 ٪ مرد، 7/0 ٪ زن) و HCV مثبت 115 نفر 8/24٪ (3/20% مرد و 5/4% زن) بودند.میزان ابتلا به عفونت همزمان HCV+/HIV+)) درکل افراد جامعه مورد مطالعه 1/8٪ بودند. که در این میان 6/75% افرادی که HIV مثبت بودند نیز HCV مثبت بودند.همچنین بین میزان ابتلا به HIV و HCV ارتباط معنی داری مشاهده گردید(001/0 (p<. بحث و نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن میزان ابتلا به HCV در افرادی که HIV مثبت هستند و ارتباط معنا داری که وجود دارد به نظر می رسد افرادی که HIV مثبت هستند بیشترین احتمال و خطر را برای کسب و یا انتقال HCV را داشته و دارند. در ضمن تفاوت قابل ملاحظه ای بین میزان ابتلا به عفونت همزمان در کشور ما با دیگر کشور ها وجود دارد.
  کلیدواژگان: ابتلا، HIV، HCV، خرم آباد
 • محمد ملکوتیان، قدرت الله شمس خرم آبادی صفحه 65
  مقدمه
  اهمیت انتقال عوامل بیماریزا از طریق مصرف یخ کمتر از اهمیت انتقال آن از طریق آب نمی باشد. آلودگی یخ در اثر استفاده از آب آلوده، حمل و نقل، توزیع بهداشتی و نحوه نامناسب نگهداری آن ایجاد می شود. هدف از انجام این مطالعه ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه از طریق شناخت و کنترل آلودگی میکروبی انواع کلیفرم، در فرایند تولید یخ در کارخانجات یخ سازی شهرستان کرمان می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی- توصیفی و روش جمع آوری داده ها سرشماری است. که طی آن وضعیت کل باکتری های کلیفرم در چهار کارخانه یخ سازی در شهرستان کرمان بررسی شده است. نمونه های آب و یخ از سه نقطه آب ورودی، فرایند، یخ خروجی هر کارخانه برداشت گردید. نمونه برداری در نیمه اول سال 1386 انجام گرفت. نمونه ها در دو ماهه اول و سوم فصول بهار و تابستان سال 86 و در هر ماه ده بار برداشت شد. تعداد کل نمونه ها در مدت بررسی 120 نمونه می باشد. برای مقایسه داده ها از آزمون t-test و x2 و نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از 120 نمونه جمع آوری شده جمعا 27 نمونه آلودگی کلیفرم داشته اند. کمترین موارد آلودگی در آب ورودی 5/7%، و بیشترین آلودگی مربوط به یخ خروجی 5/37 % بود. کلیه کارخانجات آلودگی کلیفرم داشته اند. کمترین آلودگی مربوط به کارخانه شماره 1، 18/18% و بیشترین آلودگی مربوط به کارخانجات شماره 2 و4، 25% برای هر کدام می باشد. بررسی انجام شده نشان داد که علیرغم عدم آلودگی آب ورودی، یخ تولیدی دارای آلودگی است
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج حاکی از آن است که آلودگی محیط کارخانه و آلودگی کارکنان به اندازه تصفیه ناکافی آب می تواند در انتشار باکتری ها و بیماری هایی منتقله از آب نقش داشته باشد. توصیه می شود که در کلیه کارخانجات با ارتقاء سطح بهداشت محیط، کنترل فرایند تولید و همچنین رسیدگی به وضعیت بهداشت فردی کارکنان درجه آلودگی را تقلیل و رفع نمود. ضمنا در مورد بهداشتی نمودن مراحل حمل و تولید یخ مراقبت بیشتری معمول گردد.
  کلیدواژگان: آلودگی کلی فرم، کارخانجات یخ سازی، شهرستان کرمان
 • قربان عسگری صفحه 73
  مقدمه
  استفاده از منابع خوراکی آبزی به ویژه ماهیان به عنوان بخشی از منابع پروتئینی، به دلیل نیاز روز افزون انسان به غذا، در حال افزایش است. مطابق آمارهای موجود، مصرف سرانه آبزیان در جهان از 3/14 کیلوگرم در سال 1994 به بیش از 75/15 کیلوگرم در سال 1997 افزایش یافته است. مصرف آبزیان در ایران از کمتر از 1 کیلوگرم در سال 1357 به 57/4 کیلوگرم در سال 1375 افزایش یافته است. بنابراین به موازات افزایش مصرف این منابع، اهمیت بهداشتی و سلامتی ماهیان نیز، بیشتر می گردد که در این میان فلزات سنگین به علت فرایند بیولوژیکی و تجمع زیستی، تشخیص و اندازه گیری اهمیت زیادی دارند. در این مطالعه توصیفی مقطعی مقدار فلزات سنگین کادمیوم، سرب، کروم و نیکل در ماهیان پرورشی شهرستان خرم آباد در بهار و تابستان سال 1385 مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب و نیکل ماهیان پرورشی شهر ستان خرم آباد بطور منظم در فواصل زمانی مشخص در طی فصل بهار و تابستان تعداد 240 نمونه از ده محل پرورش ماهی جمع آوری گردید و مقدار فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب و نیکل موجود در بافت ماهیان پس از عملیات هضم شیمیایی توسط دستگاه جذب اتمی تعیین شد. و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و دو آزمون T - Test ت جزیه و تحلیل گردید. در آزمایشهای از مواد شیمیایی با درجه خلوص بسیار زیاد استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین غلظت سرب، کروم، کادمیوم ونیکل در بافت ماهیان مورد مطالعه به ترتیب برای محلهای مورد نظر 46/0، 06/0، 053/0 و3/0 میلی گرم بر لیتر بر حسب وزن خشک ماهی بدست آمد. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان داد که مقدار فلزات سنگین سرب، کادمیوم، کروم و نیکل به ترتیب در 27%، 8%، 3% و 25% نمونه های مورد مطالعه از حداکثر مجاز سازمان بهداشت جهانی کمتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که توزیع فلزات سنگین در بافت ماهیان مورد مطالعه بطور تقریبا یکسانی وجود دارد و از نظر آماری اختلاف معنی داری بین غلظت آنها مشاهده نگردید ولی مقادیر این فلزات در ماهیان پرورشی بیشتر از ماهیان دریایی بود. مقایسه مقادیر بدست آمده با استاندارد سازمان بهداشت جهانی نشان داد که مقدار فلزات سنگین سرب، کروم، کادمیوم، و نیکل از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی کمتر است.
  کلیدواژگان: ماهی، فلزات سنگین، خرم آباد
 • عباس طباطبایی، سید مظفر هاشمی صفحه 81
  مقدمه
  شوانومای اولیه تراشه و برونش بسیار نادر می باشد و می تواند با انسداد راه هوایی سبب ایجاد علائم مشابه آسم گردد.
  معرفی مورد: خانم 17 ساله ای را معرفی می نماییم که با شوانومای برونش چپ به مدت یک سال با تشخیص اولیه آسم و آلرژی تحت درمان بود که با بررسی برونکوسکوپی تومور پایه دار برونش چپ مشخص گردید که در طی دم و باز دم از دهانه برونش بیرون می زد و باعث بسته شدن بیش از 80% داخل مجاری شده بود که تحت رزکسیون و برونکوپلاستی حفظ ریه قرار گرفت و تمامی علائم بیمار از بین رفت
  بحث و نتیجه گیری
  پس باید دقت کنیم که تومورها حتی این تومور نادر نیز بایستی در تشخیص افتراقی بیمارانی که با علائم انسداد راه هوایی مراجعه می نمایند به خصوص در کودکان و جوانان وقتی به درمانهای معمول جواب نمی دهند مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شوانوما، تومور، برونکوسکوپی، راه هوایی
 • |
  • Dr Sm Sohrevardi Page 3
   Background
   Theophylline is one of the oldest drugs that is used to treat asthma and COPD. Theophylline metabolism can alter by some of the drugs and diseases. Severe theophylline side effects are usually related to plasma concentration higher than 20 mg/L. The present study was done to determine aminophylline clearance and the drug use evaluation in Afzalipour hospital.
   Materials And Methods
   In this cross-sectional study 21 asthmatic or COPD patients were enrolled. 2 blood samples were drawn at 15 minutes and 24 hrs after completing aminophylline loading dose and starting maintenance dose infusion. Serum theophylline concentration were determined using HPLC and drug clearance was calculated by "Chiou" methods and compared with theophylline clearance based on population pharmacokinetic study.
   Results
   Mean patients age were 57±18 years. Mean theophylline concentration in the two samples were 9.1±4 and 5.1 ±3.3 mg/L respectively. Our patients clearance was 4.2±2.2 L/hr and there was no statistically significant difference with theophylline clearance (3.1±1) based on population pharmacokinetic study (P=0.075).
   Conclusion
   Based on our study there was not rational and logical usage of aminophylline in the our patiens. In 62% of the patients’ serum, theophylline level were less than 5 mg/L. It is suggested that Therapeutic Drug Monitoring must be used in patients who receive intravenous aminophylline specifically in the critically ill patients, to prevent drug toxicity and to ensure about drug efficacy.
  • Dr H. Teimory, Dr F. Sabzi Page 9
   Background
   Opiod dependency has serious socioeconomic disadvantages in addition to physical damage. Various methods are used to increase abstinenece rate of opiod dependency, among which UROD under general anesthesia is the new one which leads to reduce withdrawal syndrome and symptoms.
   Materials And Methods
   This cross-sectional study was done to evalute opiod abstinence rate by UROD on 121 patients referred to Khorramabad Shohada Ashayer hospital in 2005. After interview and obtaining written informed consents, all patients underwent general anaesthesia for 5 hours with 0-25 to 0.5 mg/kg IV Naloxane. Then all patients followed at 4-6 months after UROD for relapse of addiction by self report and three coincidental tests of addiction. Data was analyzed by SPSS software version 9.1.
   Results
   The results showed that opiod abstinence rate at a 4-6 month follow up among 104 eases out of 121 addicts undergone UROD was 86.5%. Abstinence rate had no significant relationship with age, level of education, duration, way of use and kind of opiod, but it had a significant relation with employment status(p<0.001).
   Conclusion
   It seams that UROD can reduce the withdrawal syndrome and symptoms, and prevents the relaps of addiction.
  • Dr M. Safa Page 23
   Background
   The investigation done in recent years have shown considerable prevalence of ecstasy abuse as a drug desirable for the youth. The present study tries to view the high school student's knowledge and attitude towards Ecstasy in risky and non- risky areas in Khorramabad city.
   Materials And Methods
   In this study, a 200 male and female students were selected using random multiphase sampling. A questionnaire with 50 items was used as data gathering tool. The data were analyzed using statistical variance.
   Results
   The results showed that in risky areas of the city 6.2 % of the subjects had positive attitude towards ecstasy and 45.45 % had highly negative attitude. In non risky areas 2% of the subjects had positive attitude and 8.2 % had highly negative attitude towards ecstasy.In surveying the degree of knowledge and awareness towards ecstasy,44.29% of the subjects in risky areas had poor knowledge and 7.1% had high level of knowledge.In non risky areas 48.5% had poor knowledge and 42.5% had average and 5% had high level of knowledge towards ecstasy. The analyzed data showed that there was no significant relationship between the students’ attitude and level of knowledge with their parent's job, education, sex, age and the number of siblings.There was a significant relationship between student's level of knowledge and their school performance while these two variables had no relationship with student's attitude.
   Conclusion
   Based on the obtained findings, it is suggested that responsible bodies improve and enhance the public knowledge of people by the mass media. This matter should be emphasized more in risky areas.
  • Dr M. Jaryani, Dr H. Nazari Page 31
   Background
   Depression is one of the most common psychological disorders. Most depressed patients experience multiple recurrences despite the pharmacologic therapy. Many studies have reported that countries with high rates of fish consumption have low rates of depressive disorder. The aim of present study is to evaluate the effect of omega-3 as a complementary treatment on the patients with recurrent unipolar depressive disorder who were receiving maintenant antidepressant therapy.
   Materials And Methods
   In a clinical trial, eighty patients with a diagnosis of recurrent major depressive disorder were divided into two groups of forty. One group received standard anti-depressive therapy (with SSRIs) and the other received omega-3 in addition to standard therapy.
   Results
   Findings of the study showed that adding omega-3, significantly reduced depression score and increased patients’ function.
   Conclusion
   Results showed that omega-3 can be added to the standard treatment in patients with recurrent and refractory depressive disorder as complementary treatment.
  • Dr F. Tarhani Page 49
   Background
   A large number of students tend to carry school backpacks. Carring heavy backpacks is increasingly putting the students at risk, and may cause long term damage to their growing body. This survey was conducted on Khorramabad primary school students to determine if their backpacks are too heavy and the methods of packing and wearing them, and history of back pain among them.
   Materials And Methods
   This Cross – sectional Study included taking 1009 students, Weighting them and their backpacks, While asking about Packing and wearing methods and the history of back pain.
   Results
   The results showed that backpacks were heavy in 57/8% of the cases. 24/6% had history of back pain and there were significant relationships between the carrying heavy backpacks and wearing them improperly, and the history of back pain.
   Conclusion
   The main conclusion in this study was that many students are carrying heavy backpacks and packing and wearing them improperly which put them at risk of back pain and other complications.
  • M. Mohammadi Page 57
   Background
   Because of predisposing risk factors, prevalence of HIV & HCV in different countries has been reported with different percentages. Co infection of HIV & HCV in patients could have additional effects on infection process, persistence and prevalence rate. The purpose of this study was assessing prevalence rate of these infections especially co infection of HIV and HCV in patients.
   Materials And Methods
   This descriptive and cross sectional study, was carried out on suspected patients of HIV and HCV referred to Khorramabad Shohadaye Ashayer hospital, in 2007. Patients’ serums were evaluated by ELISA for the presence of specific Antibodies. Collected data was analyzed using SPSS software. Fisher's exact test with 5% error intervals was used for correlation of sex and infections rate.
   Results
   304 and 116 of cases were men and women respectively. Results of the study indicate that 45(10.7%) of the cases were HIV positive (10% men and 0.7 % women) and 115 (24.8%) cases were HCV positive (20.3% men and 4.5% women). Co infection rate for HIV and HCV was 8.1 % out of 420 total cases. 75.6 % of HIV positive cases were co infected with HCV. Co infection of HIV with HCV was significantly correlated. (p <0.001)
   Conclusion
   Because of high prevalence of HCV co infection in HIV patients it's likely that HIV positive individuals have greatest risk of acquiring HCV infection and vice versa. Co infection rate of HIV & HCV in our country may be higher than other countries.
  • Dr M. Malakootian, Dr Gh Shams Page 65
   Background
   Pathogene transmission by ice, which has been attended for many years, is as important as its transmission by water. Ice infection is caused by using water distribution and translocation methods. The aim of this study is to evaluate microbial infections (Choliform variants) in ice making procedure at ice manufacturing houses in Kerman Province cities.
   Materials And Methods
   This study was cross-sectional and census method was used as data collecting method. Sampling was done in the first half of the year 2008 so that Choliform bacterial situation in four ice manufacturing houses at the cities of Kerman was evaluated. Water and ice samples collected from three different process of ice-making (entrance, processing, exit). Samples were taken in the first two-month of Spring and last month of Summer (each month, ten times).
   Results
   Results showed that 27 samples out of 120 samples had Choliform infection. Minimum infection was related to entrance process (approximately 7.5%) and maximum infection related to exit process (approximately 37.5%).
   Conclusion
   Results of the experiments showed that all of the ice manufacturing houses had Choliform infection. The least infection belonged to ice manufacturing house No 1 (18.18%) and the most infection related to ice-manufacturing houses No 2 and 4 (25% for each one (. This study showed that in spite of low contamination in entrance stage of water, there existed a high contamination in produced ice. Findings of this study showed that environmental contamination of ice-manufacturing houses and staff working there, can play an immense role in dissemination of bacteria, as well as water-borne diseases, so it is recommended to pay more attention to staff personal hygiene and environmental health of ice-manufacturing houses to reduce the risk of contamination
  • Gh Asgari Page 73
   Background
   The consumption of aquatic nutrition sources, especially fishes, considered as a partial supply of protein, for ever-increasing demand of protein. According to statistics, the annual consumption of aquatic sources per capita in the word increased from14. 3Kg in the year1994 to more than 15. 75 Kg in 1997 and in Iran it increased from less than 1 kg in the year 1978 to 4.57 kg in the year 1996. So an ever-increasing demand of protein sources of the food and bioaccumulation of toxic compound especially toxic heavy metals increase safety control importance of the food. In this descriptive cross-sectional study heavy metals concentration Cd, Cr, Pb and Ni in cultured ponds fishes of Khorramabad city were studied in 2006.
   Materials And Methods
   To evaluate the safety of the cultured ponds fishes in khorramabad city from toxic heavy metals Cd, Cr, Ni and Pb, 240 samples of fishes were collected. The fishes were collected in the Spring and Summer seasons in 2006. The samples washed and digested with acid before using Atomic Absorption for determination of the metals, then data were analyzed using t-test and SPSS software.
   Results
   The results of the study showed that the average value of Lead, Chromium, Cadmium and Nickel in ten cultured ponds fishes tissue were 0. 46, 0. 06, 0. 053 and 0. 30 ppm (dry weight basis) respectively The study also showed that the amounts of Pb in 27%, Cd in 8%, Cr in 3% and Ni in 25% of the samples exceeded the WHO standard limits while the averages were blow the standard.
   Conclusion
   The statistical analysis of the samples showed that there are not significant differences between the different species of the fishes for all the heavy metals, except the fishes collected from the cultured ponds. Higher amount of the heavy metals in sea fishes could be related to fish food, which could bioaccumulated in fish tissues. The study revealed that non of the heavy metals collected in the fish samples exceeded the WHO standards.
  • Dr Sa Tabatabei, Dr Sm Hashemi Page 81
   Background
   Primary schwannoma of trachea and bronchus is very rare and can cause the same signs and symptoms as asthma, including airway-obstruction. Case Report: We introduce a 17 years-old girl with left bronchus schwannoma who was under treatment with the primary diagnosis of asthma and allergy. Bronchoscope intervention showed a pedicular tumor in left bronchus which protruded from the orifice of bronchus during hale and inhale leading to more than %80 lumen obstruction of airway.
   Discussion
   The patient underwent surgical treatment of tumor resection and bronchoplasty along with long survival. Following this operation, all signs and symptoms were resolved. Therefore we should be aware that tumors, even this rare one should be considered as a differential diagnosis in patients suffering from airway obstruction, especially when children and young adults dont response to usual treatments. Keywords: