فهرست مطالب

یافته - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 40، تابستان 1388)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 40، تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/05/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ماندانا ساکی، مژگان جاریانی صفحه 11
  مقدمه
  آسیبهای اجتماعی از معضلاتی هستند که قطعا مانع پیشرفت و توسعه اجتماعی و هرز رفتن نیروی فعال و جمعیت جوان کشور خواهند شد و عدم توجه به این انرژی خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.محیط خانواده نخستین مرکزی است که کودک استعدادها و توانمندی های خود را در آن محیط رشد و پرورش می دهد. کودکی که محیط خانواده برایش امن نباشد کمتر مقید اصول و قوانین اخلاقی است.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد و دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهای پسرانه شهر خرم آباد می باشد. نمونه گیری در گروه مورد به روش سرشماری و در گروه شاهد به روش تصادفی خوشه ایانجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد 90 SCL استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد بین سابقه مردودی، وضعیت اقتصادی خانواده، در قید حیات بودن والدین، شغل و تحصیلات پدر، شغل و تحصیلات مادر، ارتباطات بین فردی اعضای خانواده و والدین و وجود کشمکش، درگیری و تعارض در خانواده دوگروه تفاوت معنی داری وجود دارد.
  همچنین نتایج تحقیق نشان داد ویژگی های عاطفی و شخصیتی واحدهای مورد پژوهش شامل پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، اختلال خود بیمار انگاری، اختلال وسواسی جبری، اختلال هیستریک، اختلال سایکوتیک،پارانوئیدی و فوبیادر گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد
  بحث و نتیجه گیری
  با عنایت به این امر که محیط خانواده مهمترین عامل تربیتی کودک محسوب شده و هیچ یک از آسیبهای اجتماعی خارج از تاثیر خانواده پدید نیامده است، هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آن که از خانواده سالمی برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: عوامل خانوادگی و شخصیتی، بزهکاری، نوجوانان، کانون اصلاح و تربیت
 • محمد مهدی اصلانی صفحه 21
  مقدمه
  سودوموناس آئروژینوزا از مهمترین عوامل مرگ و میر ناشی از عفونت های بیمارستانی می باشد. با توجه به اهمیت تشخیص سریع این باکتری و اشکالات موجود در روش های بیوشیمیایی در شناسایی این باکتری، هدف بررسی توانایی آزمون PCR دو ژن اختصاصی جنس و گونه oprI و oprL و ژن اگزوتوکسین A (toxA) در شناسایی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های تنفسی می باشد.
  مواد و روش ها
  120 نمونه سودوموناس آئروژینوزا ازعفونتهای تنفسی جمع آوری شدند. DNA باکتری استخراج شده و آزمون PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جنس و گونه (oprI و oprL)و پرایمرهای ژن اگزوتوکسین A (toxA) انجام شد.
  یافته ها
  از 120 سویه سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی در این مطالعه که با تستهای بیوشیمیایی جنس و گونه آنها تایید شد 120 نمونه(100%) باروش ملکولی PCR نسبت به ژنهای اختصاصی oprI و oprL مثبت بودند. همچنین از این تعداد، 100 سویه (83%) حاوی ژن تولید کننده اگروتوکسین A بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  جهت شناسایی سریع سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های بالینی با توجه به نتایج بدست آمده با استفاده از PCR دو ژن oprI و oprL از حساسیت بیشتر و اختصاصیت کمتری برخوردار است در صورتی که تشخیص این باکتری با استفاده از ژن toxA دارای اختصاصیت بیشتری است.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، oprI، oprL، اگزوتوکسین A، عفونت بیمارستانی
 • سید حامد میر حسینی صفحه 27
  مقدمه
  لژیونلا باکتری آبی گرم منفی و از عوامل شایع در بروز عفونتهای بیمارستانی است. محیطهای بیمارستانی از حیث ایجاد زمینه رشد، سیستم انتقال آئروسل و افراد در معرض خطر، مکانی با پتانسیل بالا جهت رشد و شیوع این عامل است. وجود درجه حرارت مناسب در مخازن آب و سیستم توزیع آب رشد این باکتری را تشدید می کند. هدف از این پژوهش بررسی حضور لژیونلا در سیستم توزیع آب بیمارستانهای شهر خرم آباد بوده است.
  مواد و روش ها
  نمونه برداری با تناوب 15 روزه از مخازن آب سرد و گرم بیمارستانها و همچنین شیرهای برداشت آب گرم و سرد در بخشهایی از بیمارستان که آسیب پذیری بالاتری دارند انجام شد. هر یک از نمونه ها با استفاده از فیلتراسیون غشایی تغلیظ شدند و از هر نمونه 2 پلیت بر روی محیط کشت BCYE و انتخابی GVPC کشت داده شدند و رشد باکتری ها در روزهای سوم، هفتم و دهم کنترل و ثبت شد.
  یافته ها
  در مجموع از بین 240نمونه گرفته شده از 5 بیمارستان شهر خرم آباد 7/41 درصد نمونه ها مثبت بودند. درصد نمونه های مثبت بیمارستانهای شهدای عشایر، تامین اجتماعی، توحید، عسلیان و مدنی به ترتیب: 8/68، 5/45، 3/33، 1/9 و 4/36 درصد بود و میانگین کلر باقیمانده نمونه ها به ترتیب برابر 38/0،52/0، 46/0، 82/0 و 6/0 میلیگرم بر لیتر بودند. بیشترین نمونه های مثبت مربوط به سردوش آب گرم و کمترین مقدار مربوط به شیرهای آب سرد بوده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  با وجود اینکه همه بیمارستانهای شهر خرم آباد از آب تصفیه شده استفاده می نمایند اما از 240 نمونه جمع آوری شده 100 نمونه در بخشهای مختلف بیمارستان مثبت بودند نتایج بدست آمده ارتباط مستقیمی بین میزان کلر باقیمانده و حضور باکتری لژیونلا نشان می دهد به این ترتیب که در غلظتهای 6/0 میلیگرم در لیتر و بالاترکلر باقیمانده هیچ یک از نمونه ها مثبت نبوده اند. بنابراین معمولا مقادیر کلر باقیمانده موجود در شبکه توزیع آب برای مقابله با لژیونلا کافی نیست.
  کلیدواژگان: لژیونلا، منابع آبی، بیمارستان، کلر باقیمانده، خرم آباد
 • مختار مختاری صفحه 33
  مقدمه
  تری متوپریوم یک تری متوکسی بنزیل پیریمیدین محسوب می گردد که مکانیسم اثر آن مهار مسیر آنزیمی سنتز تتراهیدروفولات است. سولفامتوکسازول یک داروی آنتی باکتریال از خانواده سولفونامیدها است این دارو از سنتز دی هیدرو فولیک اسید جلوگیری می کند. تری متوپریوم که همراه با سولفونامید مصرف می گردد منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در اثر ضد باکتریایی دارو می شود. در این تحقیق اثر مقادیر مختلف داروی کوتریموکسازول بر فاکتورهای بیوشیمیائی خون در موش صحرایی نربالغ مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  حیوانات مورد استفاده در آزمایش 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 10± 250گرم بود که بطور تصادفی به 5 گروه ده تایی تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه شاهد (دریافت کننده حلال دارو یعنی پروپیلن گلیکول) و گروه های تجربی که داروی کوتریمو کسازول با مقادیر (mg/kg) 120و60و30 بصورت دهانی دریافت کردند. از تمام گروه ها در پایان روز چهاردهم نمونه های خونی تهیه شد و فاکتورهای مهم بیوشیمیایی خون مانند گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، اسید یوریک، کراتینین و ازت اوره خون اندازه گیری شد. نتایج حاصله به صورت مقایسه میانگین بین گروه های تجربی و کنترل با استفاده از روش های آماری مناسب مانند ANOVA و Tukey وبا استفاده از برنامه SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  سطح سرمی کراتینین در گروه های دریافت کننده مقادیر mg/kg 120 و 60 دارو، افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل و شاهد نشان داد. همچنین سطح سرمی ازت اوره خون (BUN) در تمام گروه های دریافت کننده دارو نسبت به گروه کنترل و شاهد افزایش معنی دار نشان داد. سطح سرمی تری گلیسیرید خون در تمام گروه های دریافت کننده دارو نسبت به گروه کنترل و شاهد کاهش معنی دار نشان داد. کلسترول خون، تنها در گروه دریافت کننده مقدار mg/kg 120 دارو، نسبت به گروه کنترل و شاهد افزایش معنی دار نشان داد. اختلاف معنی داری در غلظت سرمی اسیدا وریک و گلوکز خون، بین گروه های تجربی، کنترل و شاهد مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  احتمالا داروی کوتریموکسازول از طریق کاهش جذب کلسترول کبدی و کاهش میزان هورمونهای تیروئیدی باعث افزایش کلسترول سرم می گردد. همچنین کوتریموکسازول از طریق مهار ترشح کراتینین کلیوی باعث افزایش کراتینین سرم می گردد. احتمالا این دارو از طریق ایجاد نقایص حاد کلیوی سبب افزایش BUN می گردد و با افزایش فعالیت آنزیمهای کبدی غلظت سرمی تری گلیسیرید خون را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: کوتریموکسازول، گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، اسید اوریک، کراتینین، ازت اوره، موش صحرایی نر
 • اسماعیل یوسفی راد صفحه 43
  مقدمه
  مطالعات نشان داده اند که ممکن است بین میزان کروم موجود در بدن و ریسک فاکتورهای بیماری دیابت ارتباطی وجود داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین دریافت غذایی و سطح سرمی کروم با اجزای لیپیدی، HbA1c و گلوکز سرمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو می باشد
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 30 بیمار60- 30 سال مبتلا به دیابت نوع دو (15 زن و 15 مرد) و 30 فرد سالم (15 زن و 15 مرد) صورت گرفت که از نظر سن، جنس و BMI با افراد بیمار جور شده بودند. از تمامی شرکت کنندگان سه روز یادآمد غذایی 24 ساعته گرفته شد و اخذ نمونه خون به منظور اندازه گیری قند خون، HbA1c، اجزای لیپیدی و کروم سرمی به عمل آمد.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی کروم در گروه دیابتی (μ gr/dl 28/0 ± 80/0) بطور معنی داری پایین تر از گروه کنترل (μgr/dl 33 /0 ± 19/1) بود (001/0 < P). دریافت غذایی کروم در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (560/0 = P). آزمون همبستگی هیچ ارتباط معنی داری را بین سطح سرمی کروم و همچنین دریافت غذایی آن با گلوکز ناشتایی خون، HbA1c، تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL-C و LDL-C سرمی نشان نداد.
  بحث و نتیجه گیری
  ب علیرغم متفاوت نبودن دریافت غذایی، اختلاف معنی داری بین سطح سرمی کروم در دو گروه دیابتی و کنترل وجود داشت. کاهش سطح سرمی کروم در افراد دیابتی احتمالا بدلیل افزایش دفع ادراری این عنصر در این افراد می باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، کروم، اجزای لیپیدی، HbA1c
 • سعید محمد زاده، لیو پروخورف صفحه 51
  مقدمه
  در حال حاضر سرطان توسط شیمی درمانی مهار می شود ولی متاسفانه این روش دارای عوارض شدید جانبی است به همین دلیل محققین در صدند تا با کاربرد ترکیباتی، بروز این عوارض را کاهش دهند. دو نوع آب فعال شده بنام آنولیت و کاتولیت خاصیت الکتروشیمیائی و بترتیب خاصیت اکسید کنندگی و ضد میکروبی دارند. با توجه به نداشتن عوارض جانبی و خاصیت اکسیدکنندگی، هدف تحقیق بررسی تاثیرآنولیت روی رشد و تقسیم سلول های سرطانی بود.
  مواد و روش ها
  در دو آزمایش، 12 فلاکن پلاستیکی و15 فلاکن شیشه ای، سلول های سرطانی همستر چینی لاین B11dii-FAF28 کلون237 کشت داده شدند. غلظت های مختلف 7/1، 2، 5، 3/8 و 10 درصد آنولیت، وگروه کنترل سرم فیزیولوژیک، با غلظت های 2 و 5 درصد روی محیط کشت سلول ها اضافه شد. سلول های سرطانی به کمک لام هموسایتومتر و میکروسکوپ شمارش شدند. داده های بدست آمده توسط آزمون t مقایسه و با نرم افزار Excel نمودار آنها ترسیم شد..
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آنولیت در غلظت های مختلف تاثیر معنی داری روی رشد و تقسیم سلول ها داشته در غلظت 1.7درصد تقسیم کاهش ولی در غلظت 8.3 درصد، رشد و تقسیم سلول های سرطانی متوقف وسلول ها فیکس شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد با توجه به مقدار کم نمک طعام موجود در آنولیت، استفاده از این ماده هیچ گونه تاثیر نامطلوبی روی سلول های سالم ندارد و می توان از بروز عوارض جانبی ممانعت نمود.
  کلیدواژگان: سرطان، آنولیت، کاتولیت، لاین B11dii، FAF28
 • فاطمه ولی زاده صفحه 59
  مقدمه
  توسعه و پیشرفت شرایط اقتصادی و بهداشتی کشورها از طرفی موجب کاهش مرگ و میربیماری های عفونی و بیماری های مرتبط با محیط و از طرف دیگر باعث افزایش سهم بیماری های ارثی در ایجاد مرگ و میر و معلولیت در کودکان شده است. درازدواج خویشاوندی خطر تولد فرزندی با نقص مادرزادی در هر حاملگی 8-6% یا دو برابر این مقدار در کل جمعیت است. نگرش جامعه نسبت به ازدواج فامیلی می تواند تا حد زیادی در پیشگیری از اختلالات ارثی موثر باشد دانش آموزان از مهمترین گروه های موثر در این زمینه هستند، زیرا آنها والدین آینده اند و سلامت فرزندان آینده شان برای آنها مهم خواهد بود. هدف از این مطالعه تعیین نگرش دانش آموزان نسبت به ازدواج فامیلی و اثرات آن بر سلامت فرزندان بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی – مقطعی انجام شد. نمونه شامل 1110 نفر از دانش آموزان دبیرستانی و مراکز پیش دانشگاهی شهر خرم آباد در سال 1384 بودند که به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود که بخش اول ویژگی های فردی و خانوادگی و بخش دوم در مورد نگرش دانش آموزان نسبت به ازدواج فامیلی و اثرات آن بر سلامت فرزندان بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  والدین دانش آموزان در 9/35% (398 نفر) ازدواج فامیلی داشتند. اکثر واحد های مورد پژوهش4/81% (904نفر) دارای نگرش بی تفاوت نسبت به ازدواج فامیلی و تاثیر آن بر سلامت فرزندان بودند. آزمون مجذور کای بین نگرش دانش آموزان نسبت به ازدواج فامیلی و اثرات منفی آن بر سلامت فرزندان با جنس(037/0= p)، رشته تحصیلی(004/0= p)، تحصیلات پدر (027/0= p)، تحصیلات مادر(024/0= p)، نسبت فامیلی والدین(002/0= p) و ازدواج فامیلی خواهر و برادر (023/0= p) ارتباط معنی داری نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد اکثر دانش آموزان نسبت به ازدواج خویشاوندی و تاثیر نامطلوب آن بر سلامت فرزندان و نیز نسبت به مشاوره ژنتیک و اثرات آن بر سلامت فرزندان نگرش بی تفاوت داشتند و ممکن است در آینده ازدواج خویشاوندی داشته باشند و جهت مشاوره ژنتیک هم مراجعه نکنند. بر اساس یافته های مطالعه برنامه ریزی آموزشی دقیق جهت ارتقاء دانسته ها و تغییر نگرش دانش آموزان در مورد ازدواج فامیلی و اثرات آن بر سلامت فرزندان به خصوص برای دختران دارای والدین با سطح تحصیلات پایین و دخترانی که والدینشان ازدواج خویشاوندی داشته اند پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ازدواج خویشاوندی، سلامت فرزند، نگرش، دانش آموزان، خرم آباد
 • کبری کرمی صفحه 67
  مقدمه
  تولد نوزاد نارس شوک بسیارزیادی به والدین ایجاد می کند، مادران اضطراب، عصبانیت، استرس و سوگواری را تجربه می کنند، متعاقب استرس آسیب دیدگی روانی و افسردگی ایجاد می شود علیرغم آمار بالای تولد نوزاد نارس در کشورمان و استرس بالای والدین، مطالعه ی ثبت شده ای در زمینه استرس مادران وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخلات آموزشی- حمایتی بر استرس مادرانی که نوزاد آنها نارس متولد شده است و طول مدت بستری انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ی نیمه تجربی است که در سال 1386، در بیمارستان آموزشی امام خمینی شهر اهواز انجام شد. در گروه مداخله (30 n=) و گروه کنترل (30 n=) از مادران نوزادان نارس تک قلو، بدون سابقه ی تولد نوزاد نارس به روش تصادفی انتخاب و در مطالعه شرکت کردند.سطح استرس مادران در روز اول تولد با پرسشنامه ی محقق ساخته سنجیده شد، گروه مداخله برنامه حمایتی - آموزشی شامل آموزش مراقبت از نوزاد به مادر، مشارکت مادر در مراقبت از نوزاد، پیگیری سیر درمان و اطلاع رسانی به مادر و آموزش ترخیص را دریافت کردند. آموزش برنامه در 3 – 2 جلسه با کمک فیلم آموزشی نحوه ی مراقبت از نوزاد نارس (ساخته ی پژوهشگر)و کتابچه ی آموزشی انجام شد در سن یک ماهگی نوزادان،پرسشنامه ی استاندارد تنیدگی والدینی (PSI) در اختیار واحدهای مورد پژوهش قرار گرفت. یافته ها از طریق نرم افزار SPSS آزمون کای دو، من ویتنی و t مستقل مقایسه شدند.
  یافته ها
  توزیع میانگین نمرات استرس واحدهای مورد پژوهش قبل از مداخله در گروه مورد و شاهد اختلاف معنی دار آماری نشان نمی دهد (66/0 p=) پس از مداخله آزمون آماری من ویتنی بین میانگین نمرات استرس واحدهای مورد پژوهش در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی دار آماری نشان می دهد (00/0 p=). طول مدت بستری اختلاف معنی دار اماری در دو گروه مور و شاهد نشان نداد (96/0 p=).
  بحث و نتیجه گیری
  اجرای برنامه مداخلات آموزشی- حمایتی استرس مادران نوزاد نارس را به میزان قابل توجهی کاهش داده و روی طول مدت بستری به علت کوتاه بودن مدت مطالعه اثرگذار نبود.
  کلیدواژگان: مداخلات حمایتی، استرس مادری، نوزاد نارس
 • میترا غلامی صفحه 75
  مقدمه
  رنگزای راکتیو از جمله رنگزای بکار رفته در صنایع نساجی هستند که به دلیل وزن مولکولی بالا و ساختار شیمیایی پیچیده ای که دارند، قابلیت تجزیه پذیری آن ها ناچیز بوده، و بنابراین با روش های معمول تصفیه حذف نمی گردند. هدف از این پژوهش، مطالعه روی کارایی فرایند صافسازی غشایی درحذف مواد رنگزای راکتیو در پساب حاصل از فرآیندهای نساجی می باشد.
  مواد و روش ها
  روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت آن بر پایه داده های آزمایشگاهی، از نوع مطالعات بنیادی - کاربردی است. درمرحله اول، قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی مواد رنگزای راکتیو توسط روش زاهن - والینز (ایزو9888 مورد ارزیابی قرارگرفت. در مرحله بعد، کارایی فرایندهای صافسازی غشایی با استفاده از غشاهایی با مدول مارپیچی، دو غشاء نانوفیلتر (NF) با MWCO، 300 و 600 دالتون به ترتیب از جنس پلی آمید (PPT) و سلولز استات بلند (PWB) و غشاء اسمز معکوس (Ro) با MWCO 50 دالتون از جنس پلی آمید مطالعه شد. برای انجام این بررسی، 4 نوع نمونه رنگ راکتیو با غلظتهای 80، 100، 250، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر و همچنین نمونه هایی از کارخانجات مختلف نساجی، از غشاها عبور داده شد. در هر مرحله، فلاکس جریان عبوری از غشاها در دما و فشارهای مختلف در مدت زمان30 تا 60 دقیقه تعیین گردید. همچنین در هر مرحله نمونه هایی برداشت شده، و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر UV-VIS، به روش ADMI، میزان رنگ در ورودی وخروجی اندازه گیری گردید. همچنین درصد حذف رنگ نیز محاسبه شد.
  یافته ها
  درصد حذف COD و رنگ در روش تجزیه بیولوژیکی به ترتیب 25 و5/12درصد، ومیزان ADMI ورودی وخروجی به ترتیب، 2354و2211 به دست آمد. درصد حذف COD و رنگ برای غشاهای نانوفیلتر 300 و 600 دالتون و غشاء اسمز معکوس به ترتیب برابر بود با(33%و36%: )، (29% و33%)، (45%،99%). (6/99% و45%) همچنین مقادیر ADMI برای ورودی و خروجی از نانوفیلتر 300 و 600 دالتون و اسمز معکوس به ترتیب برابر (1220و1625)،(502و1625)، (103و125) بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به آزمایش های انجام شده، فشار و دمای مناسب جهت داشتن بهترین راندمان حذف برای غشاهای نانوفیلتر 300 و 600 دالتون فشار 4 بار و دمای ̊C 35-30 می باشد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، می توان چنین نتیجه گیری کرد که غلظت نمونه گیری تاثیر چندانی درکارآیی غشاء و افزایش فلاکس جریان ندارد. همچنین با کاربرد غشاء اسمز معکوس درصد حذف رنگ بیش از 99%بدست آمد، که نشان دهنده راندمان بالای حذف می باش. بنابراین فرایند صافسازی غشایی به کمک اسمز معکوس می تواند روش مناسبی برای حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنایع نساجی پس از انجام پیش تصفیه روی فاضلاب این صنایع می باشد.
  کلیدواژگان: غشاهای صاف سازی، مواد رنگزای راکتیو، فاضلاب صنایع نساجی
|
 • M. Saki, Dr M. Jariani Page 11
  Background
  Social damage is one of the problems which destroys the active manpower and young population in the country and also prevents social development.Family is the first environment in which social ground for the child is provided.Any dispute, controversy or inferiority complex in the family may lead to wrong doings The present study aims at the effective family and personality factors on felony in felon adolescents kept in Khorramabad bouse of correction.
  Materials And Methods
  This descriptive- analytic study was carried out on all of the adolescents in Khorramabad house of correction as case group selected using census random sampling and high school students as control group selected by cluster random sampling. Data gathering tool was a 2-part questionnaire including demographic information and standard SCL 90 questionnaire.
  Results
  Results showed that there is a significant relationship between the place of residence, failure in school program, economic status of the family, parent's presence, father's job and education, mother's job and education, parents inter personal relationship and family conflicting. The results also showed that aggression, anxiety, depression, somatic complain, obsessive compulsive, inter personality sensitivity, Psychotic, paranoid and phobia had a significant difference in the case and control groups.
  Conclusion
  Regarding the fact that family environment is considered as the most important educative factor and no social damage has not occurred out of family influence, so no society can claim to be healthy unless to have healthy families.
 • Dr Mm Aslani Page 21
  Background
  Pseudomonas aeruginosa has emerged as one of the most important nasocomial pathogen resulting in morbidity and mortality rates. The aim of this research was to PCR identification of P. aeruginosa isolated from tracheal samples based on the amplification of I lipoprotein (oprI) for detection of genus and L lipoprotein (oprL) for detection of species and Exotoxin A (toxA) gene.
  Materials And Methods
  A total of 120 P. aeruginosa clinical isolates were collected from patients with tracheal infections. Chromosomal DNA of the isolates was extracted and used for PCR of oprI, oprL and Exotoxin A (toxA).
  Results
  From 120 P. aeruginosa 100% were positive for oprI and oprL genes based on PCR assay and from these samples 83% were positive for ExotoxinA (toxA).
  Conclusion
  Using PCR method with genome and specific primers can be more accurate and sensitive than biochemical tests to identify P.aeruginosa strains. It is also replaceble method for biochemical methods. According to the results obtained by PCR test toxA gene is not as sensitive as oprI and oprL to recognize P. aeruginosa. So using PCR of all these three genes are necessary to detecte this bacterium.
 • H. Mirhossaini Page 27
  Background
  Legionella is a negative aquatic bacterium and one of the most common nosocomial pathogen. Hospital environment in case of growth, aerosol transmission system and endangered individuals are the high potential location for growth and prevalence of this agent. The suitable temperature in water reservoirs and water distribution system empowered the growth of this bactria. The purpose of this investigation is the study of legionella presence in khorramabad water distribution system.
  Materials And Methods
  Sampling performed with fifteen-day periods of each cold and hot hospital water reservoirs and also cold and hot water taps in those hospital wards which have more pathogens. Each of samples concentrate high vulnerable membrane and from each sample 2 plates were cultured with BCYE and GVPC optional culture media and the growth of bacteria in third and seventh and tenth days were controlled and registered.
  Results
  From 240 samples of five Khorramabad hospitals 41.7 percent of the samples were positive. The percent of positive samples of Ashayer, Tamin ejtemaee, Tohid, and Asalian were respectively 68.8, 45.5, 33.3, 9.1 and 36.4 percent and the residual mean chlorine of samples were respectively 0.38, 0.52, 0.46, 0.82 and 0.62mg/l. The most positive samples related to hot shower and the lowest value related to cold water taps.
  Conclusion
  In spite of the fact that all hospitals used treated water, but from 240 collected samples, 100 samples in different sections of hospital were positive these results show direct relation between residual chlorine value and presence of legionella, by the manner that in 0.6 mg/l and higher values of residual chlorine none of samples were positive. So usually the residual chlorine value in water distribution system is not enough to legionella against.
 • Dr M. Mokhtari Page 33
  Background
  Trimethoprim is considered as a trimethoxy benzyl pyrimidine, the action mechanism of which is to block the synthesis of tetrahydrifolate. Sulfamethoxazole is an antibacterial drug from the sulfanamide group, this drug prevents from synthesis of dihydrofolic acid. Trimethoprim which is consumed along with sulfonamide controls the metabolic oxidants which in turn increases the anti microbial effect of each drug. In this research the effects of cotrimoxazole on the biochemical blood factors in adults male rats were studied.
  Materials And Methods
  The animals used in the experiment were 50 male wistar rats each weighting 250 grams. The rats were divided into 5 groups of 10 randomly. The control group, the sham group receiving propylene glycol solution. Three experimenal groups received cotrimoxazole of 30, 60 and 120 mg/kg dosage. The drug injected oral for 14 days. After 14 days, blood samples were taken. Biochemical blood factors(FBS, BUN,TG, Cholestrol, Uric acid,Creatinine) were measured. The results of this study were analyzed using appropriate statistical programs sach as SPSS and the Tukey, ANOVA and T- test.
  Results
  Statistical analysis of results showed that concentration of creatinine increased significantly in experimental groups receiving 60 and 120 mg/kg dosage in comparison with the sham and control groups. Also, all groups receiving cotrimoxazole showed a significant increase in BUN concentration in comparison with to the control and sham groups. All groups receiving cotrimoxazole showed significant reduce in TG concentration compared with the control and sham groups. The group receiving cotrimoxazole of 120 mg/kg dosage showed a significant increase in cholesterol concentration compared with the control and sham groups. All groups receiving cotrimoxazole showed no significant difference in FBS and uric acid compared with the control and sham groups (p <0.05).
  Conclusion
  Likely cotrimoxazole increases cholesterol concentration which probably due to thyroid hormones decrease and cholesterol liver reabsorption. Cotrimoxazole increases creatinine concentration probably due to inhibited creatinine tubular secretion. Cotrimonazole increases BUN concentration probably due to liver failure induced by the drug.
 • E. Yossefi, Rad Page 43
  Background
  Studies indicate that there might be relations between the level of chromium in body and risk factors of diabetes. The purpose of this study is to investigate the relation between the food intake and serum level of chromium with the lipid profile, HbA1c, and glucose in patients with type 2 diabetes.
  Materials And Methods
  The subjects under investigation consist of 30 patients (15 females, 15 males) aged 30-60, with type 2 diabetes and a control group of 30 non-diabetic people (15 female, 15 males).They were matched for age, gender and BMI. From each participant, a 3-day 24-hour food recall was filled. Moreover, blood sample was taken to measure blood levels of sugar, HbA1c, lipid profile and chromium.
  Results
  The mean of serum chromium in diabetic group was 0.80 ± 0.28 μgr/dl and 1.19 ± 0.33 μgr/dl in control group, hence significantly lower in diabetic group(P < 0.001). Dietary intake of chromium was not significantly different between the two groups. The correlation test indicated that there was no significant association between serum level of chromium and its dietary intake with fasting blood sugar (P = 0.706), HbA1c (P = 0.927), serum level of TG (P = 0.663), total cholesterol (P = 0.707), HDL-C (P = 0.209) and LDL-C (P = 0.365).
  Conclusion
  There was significant difference in the serum level of chromium between the diabetic group and control group although there existed no difference between dietary chromium intake of them. This is probably due to the increase of urinary excretion of this element in the diabetics.
 • Dr S. Mohammadzadeh, L. Prokhorov Lu Page 51
  Background
  At present, cancer can be controlled by chemotherapy, but unfortunately, this method has strong side effects and scientist try to reduce them using different substances. 2 kinds of activated water called anolyte and catholyte have electrochemical property and antibacterial and oxidative properties respectively. The aim of this research is to study the effect of anolyte on growth and division of cancerous cells.
  Materials And Methods
  In this research, different concentration of anolyte, 1. 7, 2, 5,8.3 and 10 percent of anolyte and control with 2 and 5 percent of serum physiologic were added on converted cell of Chinese hamster (line b11dii-FAF28 clone 237) in 12 plastic and 15 glass flasks. After adding, converted cell was counted with the help of hoemocytometer and microscope. Data of experiment analyzed and results compared by t test, as well as using Excell software their diagrams were drawn.
  Results
  The results indicated that anolyte had significant effect on cancer cells. In concentration of 1.7% cell division was decreased but in concentration of 8.3 %, division of cancerous cells was blocked and cells were fixed.
  Conclusion
  Considering the low amount of sodium chloride in anolyte, it seems that, this solution (Anolyte) hasn’t side effects and advers effect on the cells body.
 • F. Valizadeh Page 59
  Background
  The progress of economic and health conditions of countries,in one hand has decreased paediatrics mortality and morbidity of infectious diseases and enviromental events and on the other hand, it has led to increase the role of herediatric diseases at paediatrics mortality and disabilities.The offspring of consanguinous marriages are at great risk of certain genetic disorders. The rate of congenital malformation in consanguinous marriage was reported to be 6-8% in each delivery that is about twice more than in general population. one of the important factors to consanguineous marriage is the attitudes of people towards this type of marriage. The attitude of high school students as future parents has an important role on consanguineous marriages. This survy was conducted to detect attituds of high school students towards consanguineous marriage and its effect on offspring health in Khorramabad in 2005.
  Materials And Methods
  This cross-sectinol study was carried out on 1110 high school students selected through cluster randomised sampling. Data gathering tool was a questionnaire consisted of tow compenentes: demographic information, and questions of attituds towards effects of consanguinous marriage on offspring health. Data were analysed by SPSS ver11.
  Results
  Results indicated that in 35.9% of the students’ parents had consanguinous marriage. 81.4% of the students had netural attituds towards the possible adverse effects of consanguineous marriage on offspring health. A significant relation was observed between attitudes towards the possible adverse effects of consanguineous marriage on offspring health and sex (p=0.037), course of study (p=0.004),mother's educational level (p=0.024),father's educationl level (p=0.027), parents consanguinity (p=0.002) and sister or brother consanguineous marriage(p=0.023).
  Conclusion
  Results indicated that high school students had netural attitud towards effects of consanguinous marriage on offspring health. They may have consanguineous marriage in future even without genetic consulation. Based on this results exact educational programs are necessary to increase awareness and change attituds of pupiles about the possible adverse effects of consanguineous marriage on offespring health. Efforts to increase the knowledge of adolescents about consanguineous mariage should be especially directed towards females with parents who have a lower level of education, as well as femeles with parents who had consanguineous marriage.
 • K. Karami Page 67
  Background
  The sudden unexpected delivery of a premature infant is an extreme shock to parents. Some reports have found this to be risk factor for later behavioral problems. Mothers need support and education, there are however few studies and conflicting results. The purpose of this study was to determine the effect of nursing supportive interventions on length of hospitalization and maternal stress.
  Materials And Methods
  This semi experimental study was carried out in Ahvaz Emam Khomeini educational hospital on 60 mothers (case: 30, control: 30) of singleton preterm infants, free of known congenital abnormality, to determine the effects of nursing supportive intervention program on length of hospitalization of preterm infants and maternal stress. Baseline data was collected in both groups one day after delivery. Intervention group received nursing supportive intervention program that was an educational- supportive program, involved the birth after discharge of preterm. Educational portion did with video and booklet within 2 to 3 sessions. At the first month of infant’s age, the parenting stress index (PSI) questionnaires were distributed among the mothers and then data were compared using SPSS software, X2 test, Mann-whitney and indepent t tests.
  Results
  Baseline stress in mothers was measured by stress test, but no significant difference was observed in both groups (p=0.66). After intervention, Mann-whitney test showed significant statistical difference(p=0.001).T test didnt show significant difference between two groups on the length of hospitalization.
  Conclusion
  This supportive educational intervention program reduced maternal stress and had no effect on the length of hospitalization of preterm infants.
 • Dr M. Gholami Page 75
  Background
  Effluents from textile industries contain different types of dyes. One of these dyes used in textile industries is Reactive dye. Because of high molecular weight and complex chemical structures, they show low levels of biodegradability. Hence, the direct disposal of these effluents to municipal wastewater treatment, produce problems in biological treatment processes. The aim of this research is to study the efficacy of membrane filtration process for reactive dye removal from textile industries effluents.
  Materials And Methods
  In the first step, reactive dye biodegradability was studied through Zahen-Wellens method (ISO9888 1999). In the second step, four types of reactive dyes in 80, 100, 250, 500 and 1000 mg/L concentrations passed through spiral wound membrane modules of nanofilter (NF)with a molecular weight cut off (MWCO)of 300 and 600 dalton(Da) and reverse osmosis(RO) of 50 Da in different temperatures and pressures. In each step, permeate flux, rejection coefficient and ADMI (American Dye Manufacturer Institute) value were determined.
  Results
  Chemical Oxygen Demand (COD) and rejection coefficient (R%) for reactive dye was 25 and 12. 5 reactively. For NF 300, NF600 and RO, COD and R% were obtained (33%, 36%), (33%, 29%) and (45%, 99. 6%) respectively. The optimum operating condition of 30-35 oC temperature and 4 bar pressure for NF300 & 600Da and 7bar for RO were obtained.
  Conclusion
  according to obtained results, concentration havent any effect on membrane performance. Results also clearly showed higher removal efficiency for the membrane treatment than for biodegradability studies.