فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/11/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • زهرا کیاسالاری، محسن خلیلی*، مهرنوش اشرفی صفحه 1
  زمینه و هدف

  نتایج تحقیقات مختلف در مقایسه حساسیت به تحریک دردناک حرارتی در دو جنس نر و ماده، متفاوت و غیریکسان بوده است. در مراحل سیکل استروس نیز به دلیل هورمونی در آستانه درک درک تفاوت وجود دارد. با توجه به اثر ضددردی گیاه بنگ دانه، این مطالعه به منظور تعیین اثر ضددردی عصاره الکلی دانه گیاه بنگ دانه در فازهای مختلف سیکل استروس موش صحرایی ماده انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی 92 سر موش صحرایی ماده با وزن 220-195 گرم از نژاد NMRI انتخاب شدند. موش های ماده به سه گروه کنترل، درمان (عصاره الکلی دانه گیاه بنگ دانه) و کنترل مثبت (سالیسیلات رقیق شده با نرمال سالین) تقسیم شدند. 8 سر موش نر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. همه موش ها برای اندازه گیری آستانه درد حاد تحت آزمون غوطه وری دم در آب 52 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. در گروه تحت درمان 25 تا 30 دقیقه قبل از آزمون، mg/kg 2000 عصاره الکلی دانه گیاه بنگ دانه به صورت داخل صفاقی تزریق شد. از موش های ماده در هر سه گروه بلافاصله بعد از آزمون نمونه اسمیر برای تعیین فاز جنسی تهیه گردید. همچنین کاهش درد ناشی از عصاره الکلی دانه گیاه بنگ دانه با اثر داروی ضددرد سدیم سالیسیلات (mg/kg 300) مقایسه شد.

  یافته ها

  تزریق عصاره الکلی دانه گیاه بنگ دانه در جنس ماده، درد حاد ناشی از آزمون غوطه وری دم در آب را به صورت معنی داری کاهش داد (P<0.05)؛ ولی تفاوت معنی داری در بین فازهای مختلف جنسی موش ماده در کاهش درد ناشی از عصاره الکلی دانه گیاه بنگ دانه مشاهده نشد. همچنین تفاوت معنی داری بین کاهش درد ناشی از عصاره الکلی دانه گیاه بنگ دانه و داروی ضددرد سالیسیلات مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که موش های ماده در فازهای مختلف سیکل استروس آستانه درد یکسانی دارند و عصاره الکلی دانه گیاه بنگ دانه در تسکین درد فازهای مختلف سیکل استروس موش های ماده موثر است.

  کلیدواژگان: عصاره الکلی دانه گیاه بنگ دانه، درد حاد، سیکل استروس، موش صحرایی
 • مهدی صائب، سعید نظیفی، مهسا ثابت، دکترحبیب الله ناظم، حمیدرضا قیصری، سعیده صائب، جعفر جلایی صفحه 8
  زمینه و هدف

  مصرف چربی های غیراشباع مانند روغن پسته وحشی سبب کاهش سطح سرمی لپتین می شود. با توجه به نقش محوری هورمون لپتین و هورمون های تیروئیدی در متابولیسم، این مطالعه به منظور تعیین اثر خوراکی روغن پسته وحشی بر میزان لپتین سرم و ارتباط آن با هورمون های تیروئیدی در موش صحرایی نر مبتلا به پرکاری تجربی تیروئید انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی روی 30 سر موش صحرایی نر بالغ سفید نژاد Sprague Dawely با میانگین وزن 220 گرم انجام شد. برای ایجاد پرکاری تجربی تیروئید از لوتیروکسین با غلظت 12 میلی گرم در لیتر در آب خوراکی به مدت یک ماه استفاده گردید. حیوانات به طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان کنترل 1 طبیعی در طول دوره مطالعه فقط رژیم غذایی معمولی و آب معمولی و گروه دوم به عنوان کنترل 2 رژیم غذایی معمولی به اضافه لوتیروکسین دریافت نمودند. گروه های 3، 4 و 5 به ترتیب میزان 5درصد، 10درصد و 20درصد روغن پسته وحشی در جیره غذایی همراه با لوتیروکسین در آب را دریافت نمودند. طول دوره مطالعه یک ماه بود. هر ده روز یک بار از حیوانات خونگیری به عمل آمد. سطح سرمی هورمون های T4، T3، fT4 و fT3 و لپتین با روش RIA و الیزا و سطح سرمی لیپیدها به روش آنزیمی اندازه گیری شد.

  یافته ها

  هورمون های تیروئیدی، چربی ها و لپتین سرم موش های صحرایی گروه کنترل در هیچ یک از روزهای آزمایش اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد. غلظت های سرمی fT3، fT4، T3، T4 درگروه دوم، fT3، fT4، T4 در گروه سوم، T4 در گروه چهارم در طول دوره آزمایش و T4 در گروه پنجم در برخی روزها افزایش معنی دار نشان داد (P<0.05). غلظت لپتین سرم به طور معنی داری در طول دوره آزمایش در گروه های سوم تا پنجم کاهش یافت (P<0.05) و چربی های سرم تفاوت های آماری معنی داری را در روزهای مختلف آزمایش در گروه های دوم تا پنجم نشان نداد؛ ولی نسبت HDLc/LDLc افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که میزان هورمون های T3، T4، fT3 و fT4 در روز 30 مطالعه در گروه های دریافت کننده عصاره پسته وحشی و لووتیروکسین در مقایسه با گروه دریافت کننده لووتیروکسین به تنهایی، کاهش داشت. همچنین مصرف خوراکی روغن پسته وحشی سبب افزایش نسبت HDLc/LDLc در گروه های آزمایشی شد.

  کلیدواژگان: روغن پسته وحشی (بنه)، لپتین، پرکاری تیروئید، هورمون های تیروئیدی، چربی های سرم، موش صحرایی نر
 • رضا رحمتی، دیوید گروندی صفحه 16
  زمینه و هدف

  نقش بیولوژیکی هیدروژن سولفید روی عضله صاف بافت های عروقی و غیرعروقی تا حدودی متناقض بوده و شامل فعالیت های انقباضی و شل شدن می باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر هیدروژن سولفید بر فعالیت حرکتی عضله صاف ژژنوم موش سوری انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی از 23 سر موش با یک زمینه ژنتیکی C57/BL6 به وزن های 25-20 گرم استفاده شد. ابتدا حیوانات بیهوش شدند و سپس به وسیله تزریق داخل صفاقی دوز بالای سدیم پنتوباربیتون (mg/kg80) کشته شدند. سپس قسمتی از ژوژنوم جدا شد و در محلول کربس گازدهی شده با اکسیژن؛ قرار گرفت. قطعات ژوژنوم جدا شده به طول تقریبی 4 سانتی متر به طور افقی در حمام بافتی قرار گرفتند. فعالیت حرکتی بافتی به صورت تغییرات فشار از بخش آنالی توسط ترانسدیوسر فشار اندازه گیری شد. اثرات سدیم هیدروژن سولفید در غلظت های مختلف (3000-100 میکرومول) به مدت ده دقیقه روی فعالیت حرکتی قطعات جدا شده بررسی گردید.

  یافته ها

  کاربرد سدیم هیدروژن سولفید (پیش ساز هیدروژن سولفید) در حمام بافت در حالت وابستگی به دوز، سبب مهار فعالیت حرکتی شد و تفاوت معنی داری بین موش های دارای گیرنده وانلوئیدی و فاقد گیرنده وانلوئیدی مشاهده نشد. در حضور تترودوتوکسین (یک میکرومول) سدیم هیدروژن سولفید سبب کاهش در تنوس پایه (5n=، P<0.05 و 5/19 درصد) و مهار انقباض حاصل از 30میکرومول بتانکول و مهار انقباض حاصل از 30میکرومول بتانکول (5n=، P<0.05 و 55 درصد) گردید.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که هیدروژن سولفید مهار کننده مهم فعالیت حرکتی در ژژنوم موش سوری است.

  کلیدواژگان: هیدروژن سولفید، فعالیت حرکتی، روده کوچک، موش سوری
 • صدیقه مقسمی، سعیده ضیایی*، زینب حیدری صفحه 21
  زمینه و هدف

  عملکرد جنسی یکی از جنبه های مهم کیفیت زندگی است که بر سلامت جسمی، روانی و ذهنی افراد تاثیرگذار است. این مطالعه به منظور تعیین اثر تیبولون بر عملکرد جنسی زنان یائسه سالم انجام شد.

  روش بررسی

  در این کارآزمایی بالینی 96 زن یائسه سالم 60-45 ساله مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب که کنترااندیکاسیون قطعی هورمون درمانی نداشتند؛ طی دی ماه 1385 تا فروردین ماه 1387 وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه درمان با تیبولون (52نفر) و پلاسبو (44 نفر) تقسیم شدند. گروه تیبولون روزانه 5/2 میلی گرم تیبولون + کلسیم د (500میلی گرم + 200 واحد) و گروه پلاسبو منحصرا کلسیم د (500میلی گرم + 200 واحد روزانه) دریافت کردند. بیماران به مدت شش ماه پیگیری شدند. عملکرد جنسی با استفاده از ایندکس بررسی عملکرد جنسی زنان (FSFI) ارزیابی و به منظور تعیین سطح هورمون ها نمونه خون در شروع و پایان درمان گرفته شد. در پایان درمان عوارض جانبی و رضایت از مصرف تعیین و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-15 و آزمون های آماری تی، کای اسکوئر و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  41 زن در گروه تیبولون و 40 زن در گروه پلاسبو مطالعه را به پایان رساندند. تیبولون در مقایسه با شروع درمان و پلاسبو باعث بهبود معنی دار همه جنبه های عملکرد جنسی شد. در گروه تیبولون سطح سرمی هورمون تستوسترون، ایندکس های تستوسترون و استرادیول آزاد افزایش و سطح سرمی پروتئین انتقال دهنده هورمون های جنسی (SHBG) 57درصد کاهش یافت (P<0.05). تیبولون با برخی عوارض جانبی مانند سردرد، افزایش وزن، خونریزی و لکه بینی همراه بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که تیبولون با ایجاد تغییرات مطلوب در سطح هورمون های جنسی و SHBG حیطه های عملکرد جنسی زنان یائسه را به طور معنی داری بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: تیبولون، عملکرد جنسی، زنان یائسه، SHBG
 • اصغر اکبری، فاطمه غیاثی، مریم براهویی، محمدرضا عرب کنگان صفحه 29
  زمینه و هدف

  تمرین ثبات دهنده گردن روشی است که برای بهبود مکانیسم های درونی ستون فقرات طراحی شده است و سبب ثبات فقرات گردن و آسیب ناپذیری آن می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی تمرین های اختصاصی ثبات دهنده عضلات گردن نسبت به تمرین های دینامیک در بهبود ناتوانی و درد مزمن گردن انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دو سوکور روی 26 بیمار مراجعه کننده به کلینیک فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تشخیص درد مزمن گردن طی سا ل های 86-1385 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه 13تایی تمرین های ثبات دهنده و دینامیک قرار گرفتند. درد (رتبه ای) با مقیاس اندازه گیری دیداری درد و Northwick Park Neck Pain Questionnaire (NPNPQ)، شدت ناتوانی (رتبه ای) با Neck Disability Index (NDI)، قدرت عضلات گردن (بار) توسط Dynatest و دامنه های حرکتی (درجه) با گونیامتر مخصوص گردن قبل و پس از درمان ارزیابی شد. برنامه درمان برای هر دو گروه شامل 24 جلسه تمرین طی 12 هفته، هر هفته 2 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه بود. از آزمون های t مستقل، من ویتنی، t زوج و ویلکاکسون به ترتیب برای مقایسه نتایج قبل و بعد درمان بین گروهی و درون گروهی استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین درد گردن (NPNPQ) در گروه ثبات دهنده از 77/0+-23/18 به 39/4+-54/7 و در گروه دینامیک از 99/3+-31/18 به 89/3+-85/11 کاهش یافت (P<0.05). میانگین ناتوانی (NDI) در گروه ثبات دهنده از 99/4+-69/22 به 09/4+-23/8 و در گروه دینامیک از 88/4+-23/22 به 54/5+-92/14 کاهش یافت (P<0.05). افزایش قدرت عضلات، دامنه حرکتی اکستانسیون و کاهش میانگین درد و ناتوانی بعد از درمان در گروه ثبات دهنده نسبت به گروه دینامیک بیشتر بود (P<0.05). اختلافی بین دو گروه از نظر قدرت عضلات فلکسور و فلکسور طرفی چپ و نیز دامنه فلکسیون و فلکسیون طرفی راست و چپ بعد از درمان وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که هر دو روش تمرین ثبات دهنده و تمرین دینامیک گردن در بیماران با درد مزمن گردن سبب افزایش قدرت عضلات سطحی و عمقی گردن، افزایش دامنه های حرکتی آن و کاهش درد و ناتوانی می شوند. همچنین استفاده از تمرین های ثبات دهنده در کاهش درد و ناتوانی و افزایش قدرت، موثرتر از تمرین های دینامیک بود.

  کلیدواژگان: درد مزمن گردن، تمرین ثبات دهنده، تمرین دینامیک
 • مجید شهرتی، نواب شمس پور، افشین محسنی فر، مصطفی قانعی صفحه 39

  مینه و

  هدف

  نقص و کمبود فعالیت آلفایک آنتی تریپسین در بیماری های مزمن انسدادی ریه به عنوان یکی از عوامل اتیولوژیک شناخته شده است. این مطالعه به منظور تعیین فنوتیپ ها و فعالیت آلفایک آنتی تریپسین در پلاسمای جانبازان شیمیایی ناشی از عوارض دیررس گازخردل انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه کوهورت تاریخی روی 100 جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی ناشی از بمباران با گازخردل در شهر سردشت طی تیرماه 1366 و 50 داوطلب سالم غیرسیگاری با سابقه عدم مواجهه با گاز خردل (گروه کنترل)، طی سال 1386 انجام شد. جانبازان دچار آسیب های ریوی ناشی از گاز خردل بودند. فنوتیپ آلفایک آنتی تریپسین و همچنین فعالیت ظرفیت مهاری تریپسین اندازه گیری شد.

  یافته ها

  تمامی افراد شرکت کننده در این مطالعه فنوتیپ طبیعی MM را دارا بودند؛ ولی میانگین ظرفیت مهاری تریپسین در گروه کنترل 1/0+-2/4 میکرومول بردقیقه برمیلی لیتر به دست آمد که بیشتر از گروه جانبازان شیمیایی (3/0+-4/3 میکرومول بردقیقه برمیلی لیتر) بود (P<0.05).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که فعالیت آلفایک آنتی تریپسین در جانبازان شیمیایی ناشی از مواجهه با گاز خردل کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: آلفایک آنتی تریپسین، جانبازان شیمیایی، گاز خردل
 • مهدی خباز خوب، سیدمحمدعلی محققی، سید علیرضا موسوی جراحی، علی جواهرفروش زاده، محسن پدارم فر، علی مرادی، بیژن رضوان، علی خلفی، نیکو کیاست فرد صفحه 44
  زمینه و هدف

  سرطان سومین علت مرگ ومیر در کشور ما پس از بیماری های قلبی و تصادفات می باشد. این مطالعه به منظور تعیین بروز سرطان های دستگاه گوارش در تهران طی سال های 80-1377 انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی جمعیت ساکن در مناطق شهر تهران، شمیرانات و اسلامشهر به عنوان جمعیت در معرض خطر در نظر گرفته شدند. داده های ثبت سرطان به صورت فعال از مراکز آسیب شناسی و بایگانی مدارک پزشکی جمع آوری گردید. مواردی که بین سال های 1377 تا 1380 سرطان آنها براساس ICD-10 تشخیص داده شده بود و حداقل یک سال ساکن تهران بودند؛ به عنوان موارد سرطانی محسوب شدند. میزان بروز انواع سرطان ها براساس ساختار سنی جمعیت جهان تطبیق یافت و میزان های بروز از تقسیم میزان کل این دوره به 4 به صورت سالیانه محاسبه شد.

  یافته ها

  میزان بروز سالیانه اختصاصی سنی و استاندارد شده سرطان معده در مردان و زنان به ترتیب 9/12 و 8/5 در صدهزارنفر تعیین شد. این میزان به صورت خام برای مردان و زنان 2/9 و 1/4 در صدهزار نفر بود. بروز سرطان معده در زنان و مردان گروه های سنی بالاتر بیشتر مشاهده بود. میزان بروز سالیانه اختصاصی سنی و استاندارد شده سرطان کولون در مردان و زنان به ترتیب 7/5 و 4/5 در صدهزارنفر تعیین گردید و این میزان به صورت خام در 3/4 و 4 درصدهزار نفر بود. میزان بروز سالیانه اختصاصی سنی و استاندارد شده سرطان مری در جمعیت مورد بررسی به ترتیب 1/5 و 9/3 درصدهزار نفر مشاهده شد. همچنین این میزان به صورت خام 7/3 و 7/2 درصدهزار نفر بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که سرطان معده شایع ترین سرطان در تهران می باشد. لذا شناسایی عوامل موثر و پیشگیری از آن ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: دستگاه گوارش، سرطان، بروز، تهران
 • زهرا شاهواری، لیدا قلی زاده، سیما محمدحسینی صفحه 51
  زمینه و هدف

  رضایت جنسی عامل مهمی در پیشگیری از ایجاد اختلالات جنسی در زنان است. عوامل بسیاری بر رضایت جنسی تاثیرگذار هستند. این مطالعه به منظور تعیین برخی عوامل مرتبط با رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گچساران انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 1014 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد به روش سرشماری از ابتدای زمستان 1386 تا انتهای بهار 1387 انجام شد. داده ها به روش خودگزارش دهی در پرسشنامه ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  میزان رضایت جنسی 7/41 درصد از جامعه مورد مطالعه کامل بود. همچنین 5/47 و 9/10 درصد رضایت جنسی متوسط و کم داشتند و 4/0 درصد ناراضی بودند. بین میزان رضایت جنسی و سن زنان، تفاوت سنی با همسر، مدت ازدواج، وضعیت اقتصادی و نوع روش پیشگیری از بارداری ارتباط آماری معنی داری دیده شد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که سن زن، تفاوت سنی با همسر، مدت ازدواج، وضعیت اقتصادی و روش پیشگیری از بارداری از دسته عواملی هستند که بر رضایت جنسی زنان موثرند و بایستی در مشاوره های جنسی ازدواج و تنظیم خانواده به آنها توجه نمود.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، سن، مدت ازدواج، روش پیشگیری
 • کمال الدین عابدی، محسن زارع، مرحوم محسن رحیمی نژاد، ابراهیم ولی پور، ابوالفضل برخورداری، غلامحسین حلوانی، سیدجلیل میرمحمدی صفحه 57
  زمینه و هدف

  با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از هواپیما به عنوان یک وسیله عمده حمل و نقل، می توان به بیماری های مرتبط با شغل نظیر افت شنوایی ناشی از سر و صدای هواپیما اشاره نمود. این مطالعه به منظور تعیین میزان افت شنوایی کارکنان فرودگاه شهید بهشتی اصفهان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه کوهورت تاریخی روی 80 نفر از کارکنان فرودگاه شهیدبهشتی اصفهان در 4 گروه کاری متفاوت و دو گروه شاهد شامل 18 نفر از کارکنان اداری فرودگاه (گروه کم مواجهه) و 32 نفر از کارکنان یکی از مراکز اداری اصفهان (گروه عدم مواجهه) در تابستان 1384 انجام شد. تراز فشار صوت محل کار افراد گروه مواجهه یافته با سروصدای هواپیما اندازه گیری شد و براساس زمان مواجهه یا صدا، تراز معادل (Leq) محاسبه گردید. مواجهه قبلی افراد با سروصدای زیاد (نظیر سوابق جبهه) و همچنین عوامل مداخله گر همچون استفاده از داروها و سابقه بیماری های گوش نیز با استفاده از یک پرسشنامه برآورد شد. تقریبا هیچ یک از افراد مورد مطالعه از وسایل حفاظت شنوایی استفاده نمی کردند. ادیومتری در فرکانس های قراردادی (8-5/0کیلوهرتز) از طریق هوایی و استخوانی انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد در دو گروه مواجهه یافته و بدون مواجهه به ترتیب 75/9+-03/40 سال و 15/8+-85/37 سال برآورد شد. تراز معادل (Leq) برای کارکنان رمپ و ترافیک بیش از 95 دسی بل برآورد شد. 7/35درصد (10 نفر) از کارگران رمپ در گوش راست مبتلا به افت شنوایی ناشی از سروصدا بین 40-26 دسی بل و 1/32درصد (9 نفر) از آنان در گوش چپ به افت شنوایی ناشی از سروصدا بین 40-26 دسی بل مبتلا بودند. خطر نسبی ابتلاء به افت شنوایی ناشی از سروصدا در بین کارگران رمپ نسبت به گروه بدون مواجهه و اداری فرودگاه، در گوش راست و چپ به ترتیب 4/9 و 5/7 برابر بود. درصد بالایی از کارکنان ترافیک نیز در گوش راست (7/66 درصد) و گوش چپ (25 درصد) به افت شنوایی ناشی از سروصدا مبتلا شده بودند. آستانه شنوایی دو گروه مواجهه یافته و بدون مواجهه در تمامی فرکانس ها (8-5/0 کیلوهرتز) در گوش راست و در فرکانس های 8-2 کیلوهرتز در گوش چپ از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشت (P<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که مواجهه با سروصدا باعث افت شنوایی کارکنان فرودگاه شده است؛ لذا لازم است روش های ارزیابی و کنترل صوت به ویژه برنامه حفاظت شنوایی کارکنان مورد تاکید قرار گیرد.

  کلیدواژگان: افت شنوایی، ادیومتری، صدا، کارکنان، فرودگاه
 • محمدعلی سلیمانی، رضا مسعودی، نسیم بهرامی، مصطفی قربانی، طاهره صادقی صفحه 64
  زمینه و هدف

  سیستم طبقه بندی شدت بیماری ها با عنوان APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II)، به عنوان یک ابزار استاندارد، شاخصی برای بررسی میزان مرگ و میر بیماران، ارزیابی کیفیت مراقبت های ارائه شده و شناسائی بیماران مزمن در مطالعات به کار می رود. این مطالعه به منظور پیش بینی درصد موارد مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کوثر قزوین با استفاده از ابزار APACHE II انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 204 بیماری که با تشخیص های مختلف در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کوثر قزوین طی سال 1386 بستری شده بودند؛ انجام شد. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و ابزار APACHE II گردآوری شدند.

  یافته ها

  از 204 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه، 147 نفر (1/72 درصد) زنده ماندند. میانگین نمره APACHE II بیماران 38/11 (حداقل صفر و حداکثر 41) بود. میزان پیش بینی مرگ 26/30 درصد بود؛ در حالی که میزان مرگ 9/27 درصد مشاهده شد. بین نمره APACHE II و پیش بینی میزان مرگ و میر بیماران ارتباط معنی داری وجود داشت (r=0.976، p<0.05). میانگین نمره APACHE II در بیمارانی که زنده ماندند؛ 97/13 و در بیمارانی فوت شد 36/25 به دست آمد (t=9.93، p<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که APACHE II به شکل بسیار دقیق، میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه را پیش بینی کرده و همچنین در پیش بینی روند درمان بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه مفید است.

  کلیدواژگان: APACHE II، مرگ و میر، بخش مراقبت های ویژه
 • محمدرضا مطیع، مجتبی موسوی بزاز، ناصر بهنام پور، بهنوش مرتضوی، محمد رضاکلانی صفحه 70
  زمینه و هدف

  آپاندیسیت حاد یکی از شایع ترین اورژانس های جراحی است و علی رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی تی اسکن و MRI می باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی آینده نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان طی شهریور 1384 لغایت شهریور 1385 انجام شد. بیماران مشکوک به آپاندیسیت توسط جراح عمومی ویزیت شدند و تمامی بیماران تحت سونوگرافی قرار گرفتند. بررسی های سونوگرافی با روش High graded compression انجام شد و نتایج آن با یافته های بالینی و آسیب شناسی مقایسه شد.

  یافته ها

  نتایج سونوگرافی نشان دهنده 66 درصد حساسیت، 94 درصد ویژگی، 98 درصد ارزش اخباری مثبت و 40 درصد ارزش اخباری منفی بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که سونوگرافی در تایید تشخیص بالینی کمک کننده است و استفاده از سونوگرافی قدرت تشخیص را افزایش داده و در کاهش لاپاروتومی منفی و اجتناب از آپاندکتومی غیرضروری کمک کننده است.

  کلیدواژگان: آپاندیسیت حاد، سونوگرافی، حساسیت، ویژگی
 • میلاد فدایی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، کریم آق ارکاکلی، شهریار سمنانی صفحه 76
  زمینه و هدف

  سندرم روده تحریک پذیر یک اختلال عملکرد روده ای است که بهترین نشانگر آن وجود نشانه های مزمن یا عودکننده درد یا احساس ناراحتی در شکم همراه با اسهال، یبوست و یا نفخ است. حدود20-3 درصد افراد جامعه به سندرم روده تحریک پذیر مبتلا می باشند. این مطالعه به منظور تعیین شیوع سندرم روده تحریک پذیر در دانش آموزان دبیرستان های شهر گرگان انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از نمونه گیری خوشه ایسه مرحله ای 1080 دانش آموز دختر و پسر ساکن شهر گرگان طی سال 1386 به صورت تصادفی مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک و معیار استاندارد رم-2 استفاده شد.

  یافته ها

  1063 پرسشنامه توسط دانش آموزان 19-15 ساله به طور کامل تکمیل شد. طبق معیار رم-2 شیوع سندرم روده تحریک پذیر در بین دانش آموزان دبیرستانی 7/5 درصد تعیین گردید. ارتباط بین قومیت و میزان شیوع ابتلاء به این سندرم معنی دار بود (P<0.05). دانش آموزان ترکمن نسبت به سایر قومیت ها بیشترین میزان ابتلاء را داشتند. اختلاف معنی داری بین شیوع سندرم روده تحریک پذیر و متغیرهای جنس، سن و درآمد خانواده دیده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع سندرم روده تحریک پذیر در این منطقه با شیوع گزارش شده در غرب کشور و همچنین برخی از کشورهای آسیایی نزدیک است.

  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، شیوع، دانش آموزان دبیرستانی، قومیت، گرگان
 • آرزو میرفاضلی، لیلی نجفی، امیرحسین نوحی، روزبه چراغعلی صفحه 82
  زمینه و هدف

  ایکتر یا زردی مشکل شایع دوره نوزادی است که عدم تشخیص نوع پاتولوژیک آن احتمال کرن ایکتروس را افزایش می دهد که با موربیدیتی قابل توجهی همراه است. این مطالعه به منظور تعیین علل هیپربیلی روبینمی شدید غیرمستقیم در نوزادان رسیده بستری در بیمارستان کودکان طالقانی گرگان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی مقطعی روی تمامی نوزادان بستری شده به دلیل ایکتر نوزادی در بیمارستان طالقانی گرگان طی سال های 84-1383 انجام شد. نوزادان مبتلا به ایکتر شدید از میان آنان انتخاب شدند. هیپربیلی روبینمی شدید => 18 میلی گرم در دسی لیتر در نوزادان ترم بالای 2500 گرم در نظر گرفته شد. آزمایشات بیلی روبین (توتال ومستقیم)، کشت خون، شمارش رتیکولوسیت، تست کومبس مستقیم، سطح آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز، شمارش کامل سلول های خونی، گروه خونی مادر و نوزاد، کشت ادرار، پروتئین راکتیو C انجام شد.

  یافته ها

  766 نوزاد ترم بالای 2500 گرم در طول یک سال به دلیل ایکتر بستری شدند. ایکتر شدید در 92 مورد (12 درصد) (54 پسر، 38 دختر) بروز نمود. علل هیپربیلیروبینمی شدید شامل 41 مورد (6/44 درصد) ناشناخته، 25مورد (2/27 درصد) سپسیس، 15مورد (3/16 درصد) کمبود گلوکز6 فسفات دهیدروژناز، 7 مورد (6/7 درصد) عفونت ادراری، 3 مورد (3/3 درصد) ناسازگاری ABO و 1 مورد (1/1 درصد) تغذیه با شیرمادر بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که شایع ترین علت ایکتر شدید در این منطقه ناشناخته است. سپسیس، کمبود آنزیم گلوکز6فسفات دهیدروژناز، عفونت ادراری، ناسازگاری ABO و تغذیه با شیر مادر از دیگر علل شایع ایکتر شدید تعیین شدند.

  کلیدواژگان: هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم نوزادی، فراوانی، ایکتر، کرن ایکتروس
 • منصور مقیمی، حمیدرضا سلطانی، احسان فتوحی، محسن تقوی شوازی صفحه 87

  ظهور استروما در لوله رحمی با شیوعی بسیار کمتر از استرومای تخمدان رخ می دهد. در این مقاله زنی 63 ساله معرفی شده است که با تورم شکم در ناحیه دور ناف و سوپراپوبیک همراه با کاهش وزن و یبوست مکرر در طی پنج سال گذشته به بیمارستان شهیدصدوقی یزد در سال 1386 مراجعه نمود. در سونوگرافی توده بزرگ (122×177 میلی متر) و در سی تی اسکن توده بیضی و حجیم به ابعاد 15×21×21 سانتی متر در شکم و در محاذات خط وسط دیده شد. بیمار لاپاراتومی شد و در بررسی آسیب شناسی توده مذکور استرومای تخمدان با تراتوم کیستیک بالغ به همراه استرومای لوله و استروموز صفاق گزارش شد. تظاهرات ویژه استرومای لوله در این نمونه همراهی آن با استرومای تخمدان و وژتاسیون های متعدد وزیکولی در کلدوساک، پریتوئن و ناحیه مثانه بود. این گزارش از موارد بسیار نادر همراهی این دوگونه از استروما تخمدان و لوله رحمی با استروموزیس می باشد.

  کلیدواژگان: استرومای لوله رحمی، استرومای تخمدان، استروموزیس
|
 • Zahra Kiasalari, Mohsen Khalili, Mehrnoosh Ashrafi Page 1
  Background And Objective

  The findings of various research indicated that there are different responses to painful thermal stimulation in male and female Rats. In different estrous phases there are different pain thershold border line due to hormonal reaction. Regarding to anti-nociceptive effect of henbane seed. This study was designed to assess the anti-nociceptive afficacy of alcohole extract of henbane seed in different phases of estroes cycle of female Rates.

  Materials And Methods

  In this experimental study 92 female NMRI strain rats weighing 195-220 grams randomly were divided into three, control, experimental and positive groups. Male Rats (n=8) were chosen as control group. To measure the threshold of acute pain, all animals were exposed to the tail immersion test using 52 degree c water. In the experimental group, alcoholic extract of henbane seed (2000 mg/kg) was injected, intraperitoneally, 25-30 minutes before the tail immersion test. Afterwards, in the all of control and experimental groups of female rats the smear samples were taken to determine the sexual phases. In addition, the analgesic effect of henbane was compared with anti-nociceptive effect of sodium salicylate (300 mg/kg).

  Results

  Injection of alcoholic extract of henbane seed, diminished the tail immersion test-induced acute pain in female rats significantly (P<0.05). also, no significant differences of analgesic effect of henbane extract were seen among various phases of estrous cycle in female rats. There is no significant differences of analgesia between henbane and salicylate-treated groups.

  Conclusion

  This study determined that female rats in different phases of estrous cycle have similar pain thresholds and the alcoholic extract of henbane seed is effective in the relief of pain in the various phases of estrous cycle.

 • Mehdi Saeb, Saeed Nazifi, Mahsa Sabet, Habibollah Nazem, Hamid Reza Gheisari, Saeedeh Saeb, Jafar Jalaee Page 8
  Background And Objective

  Unsaturated fatty acids such as turpentine oil can decrease serum leptin level. In regard to this effect and the key role of thyroid hormones and leptin in metabolism. This study was designed to investigate the impact of dietary wild pistachio oil on serum leptin concentration and its relationship with thyroid hormones in experimental hyperthyroidism in male rat.

  Materials And Methods

  In this experimental study thirty white Sprague Dawely adult male rats were divided randomly into the five groups with six rats in each. The first group as a natural control I received only ordinary diet and water during the study period. The second group as a control II received ordinary diet in addition to administration of 12mg Sigma levothyroxine in one liter of water daily for one month. Third, fourth and fifth groups with administration of considered dosage of levothyroxine were received respectively 5%, 10% and 20% concentrations of wild pistachio oil for one month. Blood samples were obtained at 10-day intervals. T4, T3, fT4, fT3 and leptin were measured by RIA and ELISA methods. Serum lipid profiles were measured by enzymatic method.

  Results

  Thyroidal hormones, lipids and leptin level did not show any statistically significant differences between experimental days in the rats of control group I.The serum concentrations of T4, T3, fT4, fT3 in third, T4 in fourth and fifth groups showed significant differences(P<0.05). The serum leptin concentration decreased significantly during the experiment in the third, fourth and fifth groups (P<0.05), but serum lipids did not show any significant differences between various days of experiment.

  Conclusion

  This study showed that the level of T4, T3, fT4, fT3 and HDLc / LDLc ratio at 30th day of study in case groups compaing to controls were decreased and increased, respectively.

 • Reza Rahmati, David Grundy Page 16
  Background And Objective

  Biological activity of hydrogen sulphide in smooth muscle of vessel and non-vessel tissue are contradictory. The aim of this study was to examine the effect of hydrogen sulphide on smooth activity of muscle mice jejunum.

  Materials And Methods

  Experiments were performed on mice jejunum and motor activity was recorded from in vitro segments of jejunum ~ 4 cm in length. jejunal segments were mounted horizontally in separate perfusion chamber. Furthermore, using vanilloid receptor 1 deficient mice (VR 1-/-) we tested hypothesis that extrinsic sensory nerves mediated alterations, in motor activity responses in the presence different concentration of of hydrogen sulphide (100-3000 μM).

  Results

  Serosal application of NaHS (as hydrogen sulphide donor) produced a dose-dependent inhibition of motor activity that are not significantly different between VR 1-/- and VR 1 +/+ mice. In the presence of TTX (1μM) NaHS (300µM) caused a reduction in basal tone (19.5%, p<0.05, n=5) and inhibited the contraction evoked by 30µM bethanechol by 55% (n=5, p<0.05).

  Conclusion

  This study showed that hydrogen sulphide is an important motor activity inhibitor in mice jejunum.

 • Sedigheh Moghassemi, Saeideh Ziaei, Zeynab Haidary Page 21
  Background And Objective

  Sexual function is an important aspect of quality of life, and reflects on the physical, psychological and mental well being of the individual. The aim of this study was to compare the effects of Tibolone on sexual function, in healthy postmenopausal women.

  Materials And Methods

  This randomized clinical trial study was done on 96 postmenopausal women with no absolute contraindication for hormone replacement therapy. Women were divided into two groups: 52 women in Tibolone group received Tibolone 2.5mg/day + Ca-D (500 mg +200 IU) and 44 women in placebo group received only Ca-D (500 mg +200 IU) for six months. Blood samples were collected at baseline and after 6 months of treatment for hormone determinations. Sexual function was assessed by female sexual function index (FSFI) in six domains. Side effect and satisfaction was assessed. Data was analyzed by Paired and independent t-test, Chi Square and Mann-Whitney tests.

  Results

  41 women in Tibolone group and 40 women in placebo completed the study. Compare to baseline values and placebo, the Tibolone group significantly improved on all of six FSFI domains (P<0.05). Testosterone, FTI and FEI increased and sex hormone binding golobulin (SHBG) decreased about 57% in Tibolone group (P<0.05). Headache, weightening, vaginal spotting and bleeding, were observed in case groups.

  Conclusion

  Tibolone significantly improved all aspects of sexual function and increased quality of life by desirable changes in level of sex hormones and SHBG in Post menopausal women.

 • Asghar Akbari, Fatemeh Ghiasi, Maryam Barahoie, Mohammad Reza Arab, Kangan Page 29
  Background And Objective

  Cervical stabilization training is a method of exercise which is designed to improve the mechanisms by which the cervical spine maintains a stable, injury-free state. The aim of this study was to compare effectiveness of muscle stabilization training with dynamic exercises on the chronic neck pain and disability.

  Materials And Methods

  In this double-blind clinical trail study twenty-six patients with chronic neck pain were recruited. Subjects were randomly assigned to either a stabilization (n=13) or a dynamic exercises group (n=13). Before and after intervention, pain was assessed with visual analog scale (ordinal) and Northwick Park Neck Pain Questionnaire (NPNPQ), disability (ordinal) with Neck Disability Index (NDI), neck muscles strength (bar) using Dynatest and cervical ranges of motion (degrees) with specific neck goniometer. A 24 session exercise program which lasted 12 weeks, two sessions per week, and 45 minutes per session was performed for both groups. Independent t-test or Mann-Whitney U and paired t-test or Wilcoxon were used for comparison between the pretreatment and post treatment test results between groups and within groups, respectively.

  Results

  The mean neck pain (NPNPQ) decreased from 18.23±0.77 to 7.54±4.39 in the stabilization group and from 18.31±3.99 to 11.85±3.89 in the dynamic group (P<0.05). The mean disability (NDI) decreased from 22.69±4.99 to 8.23±4.09 in the stabilization group and from 22.23±4.88 to 14.92±5.54 in the dynamic group (P<0.05). After treatment, neck muscles strength and range of extension increased and both neck pain and disability decreased in the stabilization group compared with the dynamic ones (P<0.05). However, there was no significant difference between two groups regarding flexors and left lateral flexors strength and ranges of flexion, right and left lateral flexion.

  Conclusion

  This study showed that neck specific stabilization and dynamic exercises increase, range of motion, decrease pain and disability. Also specific stabilization exercies was more useful than dynamic procedure.

 • Majid Shohrati, Navvab Shamspour, Afshin Mohsenifar, Mostafa Ghanei Page 39
  Background And Objective

  Alpha-1 antitrypsin deficiency is recognized as a etiological base in lung injury. Therefore this study was performed to determine plasma level of alpha-1 antitrypsin in war victims exposed to sulfur mustard gas.

  Materials And Methods

  This historical cohort study was done on 100 incident was survivors from Sardasht, West of Iran who were exposed to sulfur mustard gas in 1987. Fifty non exposed civilians subjects were selected as control. Phonotype and of alpha-1 antitrypsin and trypsin inhibitory capacity (TIC) were measured.

  Results

  Phonotype of alpha-1 antitrypsin in patients and control group were normal (MM) and the mean of trypsin inhibitory capacity in patients group was 3.4±0.3 μmol/min/ml which lower than control group 4.2±0.1 μmol/min/ml (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that activity of alpha-1 antitrypsin in patients with lung injuries reduced due to sulfur mustard gas.

 • Mehdi Khabazkhoob, Mohammad Ali Mohagheghi, Alireza Mosavi Jarrahi, Ali Javaher Foroushzadeh, Mohsen Pedram Far, Ali Moradi, Bijan Rezvan, Ali Khalafi, Nikoo Kiasat Fard Page 44
  Background And Objective

  Cancer is third cause of mortality and morbidity in Iran, after heart diseases and car accidents. This study was aimed to determine the incidence rate gastrointestinal tract cancer during 1998-2001 in Tehran, Iran.

  Materials And Methods

  In this descriptive study, the whole population residing in areas of Tehran, Shemiranat and Eslamshahr area were supposed to be as the population in risk. Data of cancer recordings were collected from pathology and medical records archives. Those with ICD-10-based diagnosed cancer during 1998-2001, who have been inhabited in above area for at least 1 year, were supposed as canceric cases. The incidence rate of various kinds of cancer were adapted based on age-structure of world population and were calculated by dividing the total rate of this period to 4 in an annual manner.

  Results

  The annual age-specific standardized incidence rate of gastric cancer in men and women were 12.9 and 5.8 per 100000, respectively. The row incidence rate in men and women were 9.2 and 4.1, respectively. Ealderly age groups of both men and women had higher incidence rate of gastric cancer. The annual age-specific standardized incidence rate of colon cancer in men and women were 5.7 and 5.4 per 100000, with row incidence rate of 4.3 and 4.0 per 100000, respectively. The annual age-specific standardized incidence rate of esophageal cancer in men and women were determined as 5.1 and 3.9 per 100000, with row incidence rate of 3.7 and 2.7 per 100,000, respectively.

  Conclusion

  This study showed that gastric cancer is the most common type of gastrointestinal cancers in Tehran. Therefore it is suggested the related risk factors in this area should be determined.

 • Zahra Shahvary, Lida Gholizade, Sima Mohammad Hoseiny Page 51
  Background And Objective

  Sexual satisfaction is a significant factor in prevention of sexual disorders among women. There are many factors associated with sexual satisfaction. The aim of this study was to determine some factors related to women sexual satisfaction in Gachsaran, in South-West of Iran.

  Materials And Methods

  This descriptive analytic study was done on 1014 women which refered to health centers in Gachsaran city during Jan-Jun 2008. Data was collected by self–reported questionnaires and analyzed by Chi-Squre and Pearson tests.

  Results

  The scale of sexual satisfaction were 0.4%, 10.9%, 47.5% and 41.7% unsatisfied, low, moderate and fully satisfied, respectively. There was a correlation between sexual satisfaction and women age, couple age difference, length of marriage, family economical condition and contraceptive method (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that, woman age, couples age differences, length of marriage, couple economic condition, and contraceptive method were related to sexual satisfaction. These factors should be taken into consideration in all marriages and sexual consultation.

 • Kamaleddin Abedi, Mohsen Zare, Mohsen Rahiminezhad, Ebrahim Valipour, Abolfazl Barkhordary, Gholam Hossein Halvanee, Seyyed Jalil Mir Mohammady Page 57
  Background And Objective

  Aircraft as a safe means of transportation may cause occupational diseases and hearing loss. Prevention should be implemented for airport employee. This study was done to detemine the scale of hearing loss among Isfahan airport employees in 2005.

  Materials And Methods

  This historical cohort study was conducted among Isfahan International airport employees. 80 employees were selected in four different case groups, the control group consist of two sub-gourps. The sub-group I (18 subjects) including the adminstrative airport employees (low noise exposed) and the sub-group II (32 subjects) including non-airport employees (non-noise exposed). The sound pressure level was measured and equivalent level (Leq) was calculated for all groups. Also the history of participants about past noise exposure and other confounding variables was detrmined by a questionnaire. Pure tone audiometry was carried out on conventional frequencies (0.5-8 KHz).

  Results

  The mean age of subjects was 40.03±9.75 and 37.85±8.15 for exposed and non-exposed groups respectively. Leq (noise equivalent level) for Ramp and traffic workers was estimated more than 95 dBA. 35.7% (n=10) of Ramp workers were suffering in their right ear from noise induced hearing loss (26-40dB) and 32.1% (n=9) of them in their left ear. Relative risks of noise induced hearing loss in Ramp workers in comparison with control group were 9.4 and 7.5 for right and left ears. A siginificant difference was found between the hearing thresholds of exposed and non-exposed groups (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that occupational exposure to noise cause hearing loss among airport employee. It is suggested strategies of noise assessment and prevention should be implemented for airport employees.

 • Mohammad Ali Soleimani, Reza Masoudi, Nasim Bahrami, Mostafa Qorbani, Tahereh Sadeghi Page 64
  Background And Objective

  The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II classification system has been extensively used for predicting the patient mortality in various diseases admission in ICU ward. The aim of this study was to assess the predicting mortality rate of patients in critical care unit using APACHE-II index.

  Materials And Methods

  This descriptive analytial study was done on 204 hospitalized patients with multiple diagnostic diseases admitted to ICU ward in Gazvin Kusar hospital during 2007. We used than demographic questionnaire and APACHE-II tool to evaluate the prediction mortality rate.

  Results

  Out of 204 patients admitted, 147 (72.1%) survived. Mean APACHE-II score of the subjects was 11.38 (with arrange of 0 to 41). The predicted death rate was 30.26% and the observed death rate was 27.9%. There was a perfect correlation between APACHE-II score and predicted death rate (r=0.976 and P<0.05). Mean APACHE-II score in survivors and non-survivors subjects was 13.97 and 25.36, respectively (t:9.93 P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that APACHE-II score can truly predict mortality rate in patients in ICU ward. In addition, this index is helpful in follow up treatment cycle in critical care patients.

 • Mohammad Reza Motie, Mojtab Mousavi, Naser Behnampour, Behnoush Mortazavy, Mohammad Reza Kalany Page 70
  Background And Objective

  Acute appendicitis is one of the most common surgical emergencies. Preoperative diagnosis of acute appendicitis remains challenging, despite improvements in history taking and clinical examination. Methods advocated to assist in the diagnosis of appendicitis include laparoscopy, ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging. The purpose of this study was to assess the accuracy of ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis.

  Materials And Methods

  This prospective descriptive study was done to evaluate 265 patients suspected to have acute appendicitis and admitted to the emergency department of 5 Azar hospital of Gorgan from Aug 2005 to Aug 2006. Suspected patients visited by the general surgeon and ultrasonography of the appendix was performed subsequently. The ultrasonography examination was done using high graded-compression ultrasongraphy with 5 MHz variable focus linear array transducer. The sonographic data were compared with clinical, operative and pathological findings.

  Results

  The sensivity and specifity of ultrasonography was 66% and 4%, respectively. Also positive and negative predictive value of ultrasonography was 98% and 40%, respectively.

  Conclusion

  This study showed that ultrasonography is a useful method in the diagnosis of acute appendicitis. It also increase diagnostic accuracy of acute appendicitis and minimize negative laparotomy and prevent unnecessary appendectomy.

 • Milad Fadai, Akram Sanagoo, Leila M. Jouybari, Krim Aq, Arakakli, Shariar Semnani Page 76
  Background And Objective

  Irritable bowel syndrome (IBS) is a disturbance of colonic function characterized by abdominal pain or discomfort, bloating and abnormal bowel function, resulting in episodes of chronic diarrhea, chronic constipation, or both in alternation. It affects approximately 3 to 20 percent of the population. The aim of this study was to investigate the prevalence of Irritable bowel syndrome among the high school pupile in Gorgan, in North of Iran.

  Materials And Methods

  In this descriptive-analytical cross sectional study, data was collected by clustering, quota and randomized sampling. 1080, 15-19 years old male and female high school pupiles, residing in Gorgan participated in the survey during 2007. The data collection tool was a demographic questionnaire and standard Rome-II criteria.

  Results

  1063 pupiles completed the questionnaire. The Irritable bowel syndrome prevalence according to Rome-II was 5.7%. The relation between ethnicity and Irritable bowel syndrome was significant (P<0.05). The rate of Irritable bowel syndrome was higher among the Turkmen students. There was no significant relation between Irritable bowel syndrome prevalence with gender, age and family income.

  Conclusion

  This study showed that irritable bowel syndrome prevalence in this area is nearly similar to that reported in national studies in western Iran as well as with Asian countries.

 • Arezoo Mirfazeli, Laily Najafi, Amir Hossein Noohi, Rozbeh Cheraghali Page 82
  Background And Objective

  Jaundice is a common problem among neonate undiagnosed case finally lead to kern-icterus, with significant increasing rate of subsequent morbidity. This study was done to determine the etiology of of severe indirect hyperbilirubnemia in term neonates.

  Materials And Methods

  This cross sectional descriptive study was performed in Taleghany hospital of Gorgan on neonates admitted due to severe hyperbilirubinemia from Sep 2004-Sep 2005. Severe hyperbilirubinemia was considered as bilirubin≥18 mg/dl in term neonates weighing more than 2500g. Bilirubin (total, direct), blood culture, retic count, coombs test, level of glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme, complete blood cell count, mother's and neonate's blood group, urine culture and C-reactive protein tests were measured.

  Results

  766 term neonates (>2500g) were hospitalized due to hyperbilirubinemia. Severe hyperbilirubinemia was detected in 12% of cases (54 boys, 38 girls). The etiology of 41 cases were unknown, 25 cases were diagnosed as sepsis, 15 neonates were glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme deficient, 7 cases had UTI, 3 neonates had ABO incompatibility and one neonate was due to breast feeding.

  Conclusion

  This study indicated that the most common etiology of severe hyperbilirubinemia in this region is unknown. Sepsis, glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme deficiency, UTI, ABO incompatibility and breast feeding were among other reasons for severe indirect hyperbilirubinemia.

 • Mansour Moghimi, Hamid Reza Soltani, Ehsan Fotouhi, Mohsen Taghavi Shavazi Page 87

  The prevalence of struma onset in uterine tube is lower than ovary’s stuma. In this report a 63 year old woman was referred to main hospital in the city of Yazd, Iran in 2008. The patient referred with abdominal swelling in pre-umbilical and supra pubic region associated with losing weight and frequent constipation since 5 years ago. After the hospitalization the patient underwent the laparatomy. in pathology report the masses was struma ovarii and mature cystic teratoma associated with struma salpingi and peritoneal steremosis. Special demonstration accompanied struma salpingi in this case are struma ovarii and multiple vesicular vegetasion in choledosac, Peritoneum and bladder. This report was a very rare case of struma salpingi accompanied with struma ovarii and steremosis.