فهرست مطالب

طب جنوب - سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1389)
 • سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1388/12/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسلم شعبانی، بهرام جلایی، دکتر محمد کمالی صفحه 1
  زمینه
  پاسخ شنوایی پایدار (ASSR)، یک پتانسیل برانگیخته شنوایی است که به وسیله الکترودهای میدان دور و از سطح اسکالپ ثبت می شود. این پاسخ، به وسیله محرک های اکوستیکی متناوب، گذرا یا مدوله شده برانگیخته می شود. مطالعه حاضر، تاثیرات احتمالی ناشی از جابجایی کانال ثبت پاسخ بر آستانه های ASSR 40 هرتز و زمان ثبت آن را مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده است.
  مواد و روش ها
  30 فرد با شنوایی هنجار (آستانه های500 تا 4000 هرتز ≤15 دسی بل HL) در محدوده سنی 18 تا 30 سال پس از تکمیل رضایت نامه کتبی، وارد مطالعه شدند. افراد راست دست انتخاب شدند. محرک های چرپ جدید با استفاده از یک سیستم دو کاناله ثبت پتانسیل های برانگیخته، سیستم Eclipse، از طریق گوشی های داخلی فقط به گوش راست ارائه شدند. آستانه فرکانس های مرکزی (5/0، 1، 2 و 4 کیلوهرتز) و زمان کلی ثبت آن ها در آرایش همان سویی (ثبت از کانال نوار مغز راست) و دگرسویی (ثبت از کانال نوار مغز چپ) نسبت به گوش تحریکی، در ریت تکرار 40 هرتز ارزیابی گردید.
  یافته ها
  میانگین آستانه های ASSR دگرسویی با ریت40 هرتز، حدود 25/2 دسی بل HL بهتر از میانگین همان سویی بود که فقط در فرکانس مرکزی 2000 هرتز معنادار بود (03/0P.value=). همچنین، میانگین زمان ثبت ASSR دگرسویی حدود 31/5 دقیقه کوتاه تر از میانگین همان سویی بود (0005/0P.value=).
  نتیجه گیری
  در افراد بزرگسال بیدار با شنوایی هنجار، ASSR 40 هرتز دگرسویی نسبت به همتای همان سویی، از نظر تخمین آستانه، کمی دقیق تر و از نظر زمان ثبت، کوتاه تراست. این تفاوت ها ممکن است از نظر بالینی چشمگیر نباشند؛ اما در کل این روش امیدوارکننده است.
  کلیدواژگان: پاسخ شنوایی پایدار، ثبت همان سویی، ثبت دگرسویی، فرکانس مدولاسیون، شنوایی هنجار
 • هوشنگ شهریاری، سید مصطفی علوی، رسول فراست کیش، نیلوفرمعتمد، مجتبی کریمی صفحه 16
  زمینه
  هدف از آرام بخشی در هنگام کاتتریزاسیون قلبی در کودکان بیمار، بی حرکتی، بیحسی و ایجاد ثبات در سیستم تنفسی و قلبی است. در این پژوهش به مقایسه اثر کتامین و پروپوفول بر تغییرات همودینامیک، تنفسی، سطح آرام بخشی، سطح احساس درد و مدت زمان بهبودی حین کاتتریزاسیون قلبی پرداختیم.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی، 40 کودک بیمار به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند. آرام بخشی اولیه در دو گروه باmg/kg 03/0 میدازولام آغاز شد و در ادامه گروهی کتامین و گروهی پروپوفول دریافت کردند. تغییرات همودینامیک، شاخص های تنفسی، عوارض جانبی داروها و شاخص های بیهوشی شامل نمره بندی اصلاح شده رامسی و امتیاز درد در دو گروه ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست، تجزیه واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن با سطح معناداری 05/0، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  5 نفر در گروه پروپوفول و یک نفر در گروه کتامین دچار افت فشارخون سیستولیک شدند که از لحاظ آماری معنادار بود (034/0>P). زمان بهبودی در گروه کتامین 8/1 و در گروه پروپوفول 9/2 دقیقه بود که تفاوت معنی داری نداشت. امتیاز درد بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت (010/0>P). تعداد ضربان قلب بین دو گروه تفاوت معنی-داری دیده شد (029/0>P) ولی در تعداد تنفس دو گروه تفاوت معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  هر دو داروی کتامین و پروپوفول در کاتتریزاسیون قلبی بیماران کودک مؤثر و دارای خطر کمی می باشند، اما بهتر است پروپوفول تنها در بیماران پایدار از نظر همودینامیک و تحت مونیتورینگ مداوم فشارخون استفاده گردد.
  کلیدواژگان: کتامین، پروپوفول، آرام بخشی، کودکان، کاتتریزاسیون قلبی
 • بهروز نعیمی، ساسان رضایی، فریده زینی صفحه 24
  زمینه
  ترایکوفایتون وروکوزوم یک درماتوفیت حیوان دوست است و باعث ایجاد کچلی در انسان و گاو می شود. جهت درمان موفقیت‎آمیز این بیماری ها نیازمند شناخت ترکیبات ضدقارچی جدید جهت طراحی داروهای ضدقارچی نوین هستیم.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از یک سوش استاندارد و دو سوش بومی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران استفاده شد. تعداد کنیدی های مورد استفاده و حداقل غلظت مهارکنندگی به دست آمده بر اساس دستورالعمل شماره M38A کمیته ملی استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی به انجام رسید.
  یافته ها
  در غلظت 25 میکرومولاربرمیلی لیترمخلوط کلرید مس با 8- هیدروکسی کینولین سوش های استاندارد و بومی ترایکوفایتون وروکوزوم قادر به رشد نبودند.
  نتیجه گیری
  مشتقات کینولین ها دارای طیف وسیعی از فعالیت بیولوژیکی هستند، با توجه به نتایج به دست آمده تصور می شود ترکیبات کینولین یک کاندید مناسب برای داروهای ضد قارچی جدید می باشند.
  کلیدواژگان: درماتوفیت، ترایکوفایتون وروکوزوم، ضد قارچ، کلرید مس، 8، هیدروکسی کینولین
 • علی عباسی، حمید آسایش، سید عابدین حسینی، مصطفی قربانی، علی اکبر عبدالهی، قنبر روحی، حسین رحمانی صفحه 31
  زمینه
  خستگی و تنگی نفس ناشی از فعالیت، باعث اختلال قابل توجهی در کیفیت زندگی و توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می گردد. لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی پایدار قلبی و کیفیت زندگی، در جهت بر طرف کردن مشکلات عدیده آنان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه توصیفی-تحلیلی 60 بیمار مبتلا به نارسایی پایدار قلبی (کلاس II و III) از نظر کیفیت زندگی، به‎وسیله پرسشنامه کیفیت زندگی مینه سوتا (MLHFQ) مورد ارزیابی قرارگرفته اند. جهت تعیین توانایی عملکردی بیماران، از تست پیاده روی 6 دقیقه ای استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی و تی تست استفاده شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت زندگی جسمی، روانی، اجتماعی و نمره کل کیفیت زندگی با سن، کلاس بیماری، طول مدت ابتلا، سیگار کشیدن، کسر تخلیه بطن چپ و تست پیاده روی شش دقیقه ای ارتباط معنادار وجود داشت (01/0P<). همچنین بین میزان توانایی افراد در انجام تست پیاده روی شش دقیقه ای با متغیرهای نامبرده شده، ارتباط معنادار وجود داشت (01/0P<). همچنین اثر متغیرهای سن، کلاس بیماری و توانایی عملکردی بیمار در پیش بینی تغییرات کیفیت زندگی از لحاظ آماری معنادار بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  توانایی عملکردی بالا در مبتلایان به نارسایی قلبی با کیفیت زندگی بهتر مرتبط است. بنابراین بهبود توانایی عملکردی با استفاده از برنامه های توانبخشی قلبی و کنترل برخی متغیرهای قابل اصلاح، می تواند سلامت این بیماران را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، کیفیت زندگی، توانایی عملکردی، پرسشنامه کیفیت زندگی مینه سوتا
 • آزیتا نوروزی، فضل الله غفرانی پور، علیرضا حیدرنیا، رحیم طهماسبی صفحه 41
  زمینه
  یکی از استراتژی های غیر دارویی مؤثر بر دیابت، فعالیت بدنی است که تغییر و حفظ آن به علت پیچیدگی این رفتار ساده نیست. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار فعالیت بدنی بر اساس الگوی ارتقاء سلامت می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 350 زن مبتلا به دیابت اقدام به تکمیل پرسشنامه های استاندارد مربوط به سازه های خودکارآمدی درک شده (قضاوت فرد درباره تواناییش برای انجام فعالیت بدنی منظم در شرایط مختلف)، فواید و موانع درک شده، حمایت دوستان و خانواده و وضعیت سلامت درک شده نمودند. در تحلیل داده ها از آزمون های تی، کای اسکوئر، رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک استفاده گردید.
  یافته ها
  خودکارآمدی دارای اثر مستقیم و مثبتی بر فعالیت بدنی بوده و فواید درک شده، وضعیت سلامت درک شده و شاخص توده بدنی از طریق تاثیر بر این سازه، بر فعالیت بدنی تاثیر غیرمستقیم دارند. همچنین سازه وضعیت سلامت درک شده علاوه بر تاثیر غیرمستقیم دارای اثر مستقیم و مثبتی نیز بر فعالیت بدنی بوده و تحت تاثیر عواملی از جمله شغل و طول مدت ابتلا به دیابت قرار می‎گیرد.
  نتیجه گیری
  وضعیت سلامت درک شده به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر فعالیت بدنی بیماران دیابتی بوده که لازم است به ویژه در بیمارانی که مدت زیادی به دیابت مبتلا می باشند مورد توجه قرار گرفته و با افزایش خودکارآمدی با استفاده از تکنیک های گوناگون و تاکید بر جنبه های مختلف فواید فعالیت بدنی اقدام به ارتقاء سطح فعالیت این بیماران نمود.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، دیابت، الگوارتقاء سلامت، عوامل تعیین کننده
 • عبدالرضا نجفی انارکی صفحه 52
  زمینه
  تهوع و استفراغ پس از عمل یکی ازعوارض شایع پس از اعمال جراحی و بیهوشی است که می تواند باعث افزایش هزینه‎های درمانی ناشی از هزینه های پرسنلی، تجهیزات، دارو و بستری های ناخواسته گرددو هنوز یکی از مشکلات اساسی پس از عمل می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثرات مایع درمانی اضافی بر تهوع و استفراغ پس از عمل می-باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه، کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی، 120 بیمار کاندید عمل جراحی شیرودکار به طور تصادفی در دو گروه کنترل (فقط دریافت مایعات ضروری) وگروه مداخله (دریافت مایعات ضروری به علاوه 10 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سرم رینگر) تقسیم گردیدند. سپس میزان شیوع تهوع و استفراغ دراتاق ریکاوری و بخش مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  دو گروه از نظرشرایط جمعیت شناختی، نوع عمل جراحی و علائم همودینامیک شرایط یکسانی داشتند. 22 بیمار ازگروه شاهد (36 درصد) و 10 بیمار از گروه مداخله (16 درصد) در اتاق ریکاوری و یا بخش دچار تهوع ویا استفراغ پس از عمل شدند (001/0>P).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان می دهد مایع درمانی متوسط باعث کاهش شیوع تهوع و استفراغ پس از عمل شیرودکار گردیده و تجویز مایعات وریدی یک روش ساده، مؤثر، مطمئن و قابل تحمل برای جلوگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل می باشد.
  کلیدواژگان: مایع درمانی، جراحی شیرودکار، تهوع و استفراغ پس از عمل، بیهوشی
 • مجید اسدی، ایرج نبی پور، محسن ساغری، محمد افتخاری، محمدرضا پوربهی، کلثوم افراسیابی صفحه 59
  زمینه
  حدود 70 درصد مرگ بیماران دیابتی ناشی از عوامل قلبی- عروقی می باشد و ریسک مرگ قلبی در افراد دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی تقریبا 3 برابر است. به علاوه بیماری عروق کرونر در دیابتی ها شدیدتر است، برای این که ایسکمی میوکارد اغلب بدون علامت می باشد. این که چه افرادی از این گروه نیاز به بررسی جهت غربال گری دارند، هنوز اجماع عمومی وجود ندارد و با توجه به راهنماهای فعلی انتخاب بیماران دیابتی برای تست های غربال گری که برگرفته از انجمن قلب آمریکا می باشد، تقریبا 41 درصد بیماران با ایسکمی خاموش ردیابی نمی شوند. بنابراین هنوز نیاز به روش-های بهتری جهت انتخاب این افراد جهت معرفی برای غربال گری ضروری و لازم به نظر می رسد.
  مواد و روش ها
  این بررسی مقالات نمایه شده در Elsevier، New spring link، Ovid، Tripdatabase، Embase، Pubmed و Black Cochrane بوده است که کلماتی مانند دیابت، اسکن پرفیوژن قلب و ایسکمی خاموش را مورد جستجو قرار داده است.
  یافته ها
  تعداد 698 مقاله طی جستجو پیدا شد که 68 مقاله در مورد موضوع مورد بررسی این مطالعه بود. مطالب بطور کلی تحت عناوین مکانیسم ایسکمی خاموش، اسکن پرفیوژن قلب وشاخص های بالینی، ارزش تشخیص اسکن پرفیوژن قلب در مقایسه با روش‎های دیگر تشخیصی بیان می گردد.
  نتیجه گیری
  در این مقاله سعی شده است که مطالعات مختلف در جهت شناختن افراد واجد شرایط غربال گری و همچنین بهترین تست مطرح در این زمینه بر اساس هر فرد، بررسی شده و در نهایت یک نتیجه گیری کلی و راهنمای جامع تر که از نظر بالینی بتواند جهت متخصصان رشته های مختلف سودمند باشد، ارائه گردد.
  کلیدواژگان: دیابت، اسکن پرفیوژن میوکارد، ایسکمی خاموش، تست ورزش، برش نگاری ساطعی تک فوتونی
 • محمدرضا کلانترهرمزی، غلامحسین رنجبر عمرانی، کامیار اسدی پویا، حسام الدین منشی، محمدرضا صحت صفحه 72
  ساب تایپ های متفاوتی از جمله 48، XXXY، 48، XXYY و 49، XXXXY از سندرم کلاین فلتر گزارش شده است. به ساب تایپ 48، XXXY سندرم Barr-Shaver-Carr می گویند که یک مورد در هر 50000 تولد پسر دیده می شود. این سندرم با علائمی چون عقب ماندگی ذهنی، میکروپنیس، ناهنجاری های چهره، مشکلات شخصیتی و افزایش احتمال سرطان های پستان، هماتولوژیک و سلول‎های اولیه جنسی همراه است. مهم ترین اثر کروموزوم X اضافی در فنوتیپ زیاد شدن ناهنجاری های سوماتیک و عقب ماندگی ذهنی است.
  بیمار این مطالعه،آقای 17 ساله ای بود که به دلیل عدم رویش ریش مراجعه کرده بودند. در معاینه بیمار مشکلات یادگیری، نشانه هایی از افسردگی و ژنیکوماستی نیزداشت. بیمار قد 178 سانتی متر و فاصله بین انگشت های میانه در حالت کشیده دست ها برابر 185 سانتی متر بود. در معاینه ناحیه پوبیس، طول پنیس در حالت کشیده برابر 7 سانتی متر بود. موهای ناحیه عانه وجود نداشت و بیضه ها در کیسه بیضه لمس نمی شد. در سونوگرافی بیضه ها به طول 5/2 سانتی-متر و سفت در کانال اینگوینال گزارش گردید. در آزمایشات درخواستی LH برابر IU/L 8/3، FSH برابر IU/L 9/16، تستوسترون برابر ng/ml 4/0 و استرادیول برابر pg/ml 1/0 گزارش شد. نتایج کاریوتیپ به‎صورت 48، XXXY گزارش گردید. بنابراین در بیمارانی با شکایاتی هم چون میکروپنیس و عقب ماندگی ذهنی همراه با مشکلات شخصیتی، ناهنجاری های کروموزومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کلاین فلتر، Barr، Shaver، Car، ناهنجاری، عقب ماندگی ذهنی، بلوغ جنسی
|
 • M. Shabani*, B. Jalaie, M. Kamali Page 1
  Background
  The Auditory steady-state response (ASSR) is a scalp-recorded auditory evoked potential that is captured by far-field electrodes. It is elicited by periodic, transient or modulated acoustic stimuli. The possible effects of shifting the response recording channel on 40Hz ASSR thresholds and their recording times were evaluated and compared in this study.
  Methods
  Thirty subjects with normal hearing (thresholds of 500 to 4000 Hz ≤ 15 dB HL), with ages ranged from 18 to 30 years, gave written informed consent were enrolled in this study. Right-handed subjects were selected. New chirp stimuli using a two-channel EP recording system, the Eclipse, were presented only to the right ear via insert earphones. Thresholds for central frequencies (0.5, 1, 2 and 4 KHz) and their total recording time in the ipsilateral- (recording from the right-EEG channel) and contralateral-array (recording from the left-EEG channel) relative to the stimulus ear were evaluated at 40Hz repetition rate.
  Results
  The mean contralateral ASSR thresholds to 40 Hz rate were about 2.25 dB HL better than the ipsilateral mean (that only significant at 2000 Hz central frequency; P.value=0.03). Also, the mean contralateral ASSR recording time was about 5.31 minutes better than the ipsilateral mean (Pvalue=0.0005).
  Conclusion
  In awaking adults with normal hearing, the contralateral 40Hz ASSR is slightly more accurate in threshold estimation and shorter in recording time than the ipsilateral one. This method is promising despite these differences may clinically be significant.
 • H. Shahryari *, S.M. Alavi, R. Ferasat Kish, N. Motamed, M.Karimi Page 16
  Background
  The goals for sedation in pediatric patients scheduled to undergo cardiac catheterization include immobility, analgesia, cardiovascular and respiratory stability. We investigated the effects of Propofol and Ketamine on hemodynamic, respiratory status, sedation level, pain score and recovery period in pediatric patients undergoing cardiac catheterization.
  Methods
  We preformed a randomized clinical trial study on 40 pediatric patients. The patients were randomly assigned to two groups, so that 20 patients received Ketamine and 20 patients received Propofol. In all patients, sedation was started with Midazolam (0.03mg/kg), then followed by Propofol in the first group and Ketamine in the second one. The hemodynamic responses, respiratory parameters, recovery characteristics (Ramsey scale, pain score VAS) and relevant adverse effects of the two groups were recorded. Data was analyzed using Paired T Test, ANOVA and Stearman correlation coefficient.
  Results
  Five patients in the Propofol group andon patients in the Ketamine group experienced a transient decrease in mean systolic blood pressure greater than 10% of baseline(p=0.034). Time to full recovery (mean ± SD) was not significantly different in the Propofol group and Ketamine group (1.8 min vs. 2.9 min, P > 0.05). Pain scores were significantly different in both groups (P= 0.010). Patients’ heart rates were significantly higher in Ketamine group(P=0.029). No significant difference in respiratory rate was recorded in both groups(p›0.05).
  Conclusion
  Both Ketamine and Propofol are useful and safe in pediatric patients undergoing cardiac catheterization but it seems that it is better to use Propofol in stable hemodynamic pediatric patients under continuous blood pressure monitoring
 • B. Naiemi*, S. Rezaie, F. Zeini Page 24
  Background
  Dermatophytosis or ring worm is one of the most common fungal infections. Trichophyton verrucosum (T.verrucosum) is common among the agents that cause dermatophytosis. The aim of the present study was to evaluate of antifungal activity of copper chloride (cucl2) and 8- hydroxyquinolin compound on T.verrucosum.
  Methods
  One standard strain and two clinical isolated of T.verrucosum were used in this study. The standardized method, M-38 A for filamentous fungi, was used according to the guidelines of National Committee for Clinical and Laboratory Standards (NCCLS) to determine MIC. The effect of CuCl2 and 8-Hydroxyquinolin investigated by using various concentrations of this compound in T.verrucosum cultures.
  Results
  Cucl2 and 8-Hydroxyquinolin compound exhibited antifungal activity on the three mentioned strains and the MIC of this compound was 25μg/ml.
  Conclusion
  Cutaneous The new antifungal drug scheming is required to discover new antifungal agent. The data showed that Cucl2 and 8-Hydroxyquinolin compound had antifungal effect, so they could be a good candidate for making of new antifungal compounds.
 • A. Abbasi*, H. Asaiesh, S.A. Hooseini, M. Qorbani, A.A. Abdollahi, Gh. Roohi, H. Rahmani Page 31
  Background
  Fatigue and exertional dyspnea caused considerable impairment in the functional performance and quality of life in heart failure (HF) patients, therefore it influence all aspects of life negatively. This study was aimed to relation between quality of life and functional performance in patients with heart failure.
  Methods
  This study implemented on 60 patients with heart failure (class II, III) in Ahvaz city (2006). Quality of life of the patients measured by Minnesota living with heart failure questionnaire (MLHFQ) and also 6-minute walking test (6-MWT) was used for determination of patient's functional performance. Spearman's correlation coefficient, t-test and liner regression used for data analysis.
  Results
  There was a significant correlation among quality of life with age, functional class (II, III), length of disease, smoking, left ventricular ejection fraction and 6-minute walking test (P< 0.05). Also patients’ ability in 6-minute walking test was statistically correlate with above- mentioned variables. Linear regression analysis showed that age, functional class (II, III), functional performance (6-minute walking test) could predict quality of life in patients with heart failure (P< 0.05).
  Conclusion
  According to the research findings, high functional performance in patients with heart failure associated with better quality of life, therefore improvement of functional performance by cardiac rehabilitation and controlling other manageable variables could promote health in this patients
 • A. Norouzi, F. Ghofranipour*, A. Heidarnia, R. Tahmasebi Page 41
  Background
  One of non pharmacologic strategies influencing diabetes is physical activity which is not easy to change and maintain due to its complexity. The main objective of the present study is to identify the factors which influence physical activities on the basis of health promotion model.
  Methods
  In this study 350 women suffering from diabetes responded to the standard questionnaires related to the perceived self efficacy (belief about capabilities for doing physical activity under different sets of conditions), perceived barrier and benefit, family and friend support and perceived health status constructs. Linear and logistic regressions, t tests, and chi square tests were used to analyze the data.
  Results
  The results of the present study indicated that self efficacy has positive and direct impacts on physical activities and the perceived benefits, the perceived health status, and the body mass index (BMI) has indirect impacts on physical activities. Moreover, the perceived health status in addition to the indirect impacts has direct and positive impacts on physical activities and influence by factors such as job and duration of disease.
  Conclusion
  The perceived health status is one of the most influential factors on physical activities of diabetic patients which is necessary to be taken into consideration especially for patients with long term disease. It is also urgent that through increasing self efficacy with using different techniques and emphasizing different aspects of physical activity benefits, resulted to promote the activity level of the patients.
 • A.R. Najafi Anaraki* Page 52
  Background
  Nausea and vomiting is common post operative complications that often necessitate the use of antiemetic agent sand it is still a problem. This study evaluated the effect of additional fluid therapy on PONV on patients undergoing Shirodkar’s operation.
  Methods
  In a randomized, double blind Trail, the effect of pre operative moderate fluid administration on post operative nausea and vomiting (PONV) following anesthesia was studied. One hundred twenty women undergoing shirodkar surgery was randomly assigned to receive Npo fluid (control group) or Npo fluid plus 10 ml.kg (moderate hydration group) of ringer solution pere operation. During recovery time and in the ward nausea and vomiting were evaluated.
  Results
  Groups were similar with respect to demographic data, surgical procedures and baseline homodynamic variables. During the recovery room and in the ward, the incidence of nausea and vomiting were significantly lower in the hydrated group as compared with control (p<0.05).
  Conclusion
  The present study showed that moderate hydration reduces the incidence of post shirodkar surgery nausea and vomiting, and seem that IV fluid therapy is a simple, effective, safe and well-tolerated technique for prevention of postoperative nausea and vomiting
 • M. Assadi*, I. Nabipour, M. Saghari, M. Eftekhari, M.R. Pourbehi, K. Afrasiabi Page 59
  Background
  More than 70%of diabetes patients die from cardiovascular causes. Furthermore, consequences of coronary artery disease (CAD) are more severe, because myocardial ischemia is often silent in these patients. Selecting only patients who met American Heart Association guideline have failed to identify 41% of patients with silent ischemia. Pointing to the need to modify these guidelines, further better procurers to identify those who may benefit from screening are required.
  Methods
  The sample size of this study was the articles indexed in pubmed, Elsevier, Tripdatabase, Embase, Black Cochrane, New spring link,Ovid and contained the terms “diabetes, cardiac perfusion scan, silent ischemia”.
  Results
  698 articles were found that 68 articles were investigated for this issue. The results are discussed under the subtitle such as silent ischemia mechanism, myocardial perfusion imaging and clinical indeces; and also the efficacy of myocardial perfusion imaging in comparison with other modalities.
  Conclusion
  In this summary, we tried to review the current literature about who will benefit from myocardial perfusion scan screening as well as the best individualized test and reach a comprehensive guideline for practical significance of this subject in routines practice
 • M.R. Kalantar Hormozi*, Gh. Ranjbar Omrani, K. Asadipooya, H. Manshi, M.R. Sehat Page 72
  There are different subtypes of Kline Felter syndrome which 48, XXXY is called Barr-Shaver-Carr syndrome. We present a 17 years old man who referred due to absence of puberty, micro penis decreased Intelligence quotient and also some other sign and symptoms. The presented case stresses performing of kariotype examination (chromosome analysis) in the evaluation of patient with such problems.