فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/12/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمودرضا دهقانی، الهام طالبیان، راحله زارع شاهی، الهام پورخاندانی، علی پورخاندانی، پردیس ساسانی، شیما وزیری نسب، اعظم بذرافشان، علی اکبر حقدوست، اعظم شمس الدین صفحه 99
  زمینه و هدف
  اهمیت بسیار زیاد اعزام دانشجو به خارج برای ادامه تحصیل در حدی است که حتی کشورهای پیشرفته جهان نیز از آن بی نیاز نیستند. این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه دانش آموختگان بورسیه خارج از کشور در مورد مفهوم موفقیت تحصیلی و مصادیق آن و عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه کیفی، 11 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که دانش آموخته دانشگاه های خارج از کشور بودند، شرکت کردند. طی یک مصاحبه باز در خصوص معیارهای سنجش موفقیت تحصیلی و همچنین عوامل مؤثر بر آن از افراد مذکور نظرخواهی شد.
  یافته ها
  از مهم ترین مصادیق موفقیت تحصیلی در زمینه کمیت تحصیل، شرکت در همایش ها و کنفرانس ها؛ در زمینه کیفیت تحصیل، میزان کارایی مطالب فراگرفته شده و در زمینه مطالب جنبی فراگرفته شده، یادگیری مطالب علمی تخصصی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین مصاحبه شوندگان تاکید بسیار زیادی بر عوامل فردی شامل شخصیت، خانواده، مسائل اقتصادی، داشتن دانش تخصصی در رشته مورد مطالعه و مهارت های لازم در خصوص زبان دانشگاه محل تحصیل و همچنین شرایط دانشگاه محل تحصیل، به ویژه استاد راهنما و رشته و موضوع تحقیق داشتند
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به نظر می رسد مصادیق موفقیت تحصیلی گسترده بوده و با اندازه گیری صرف یک یا چند مورد از آن نمی توان فرد را موفق دانست. در این مورد باید به طول مدت تحصیل، میزان تولیدات علمی و کیفیت آنها، میزان مراودات علمی و همچنین کاربرد مطالب فراگرفته شده توسط وی اشاره نمود.
  کلیدواژگان: موفقیت تحصیلی، دانشجوی اعزام به خارج، علوم پزشکی، دانش آموخته خارج از کشور
 • اعظم معیاری، احمد صبوری کاشانی، میترا قریب، مهدی بیگلرخانی صفحه 110
  زمینه و هدف
  در یک نظام آموزشی موفق، سبک یادگیری دانشجویان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی همواره مورد توجه قرار می گیرد. با شناسایی سبک یادگیری، هم روش تدریس مناسب تر توسط اساتید و هم روش یادگیری صحیح تر توسط فراگیران اتخاذ می شود. این پژوهش با هدف تعیین سبک یادگیری دانشجویان پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی– تحلیلی دانشجویان سال اول و پنجم رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با پاسخ به پرسش نامه استاندارد کلب، شرکت کردند. میانگین کل دروس نظری و عملی کلیه دانشجویان و نمره آزمون پیش کارورزی و آسکی پایان دوره کارآموزی دانشجویان سال پنجم به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بیشترین سبک های یادگیری در دانشجویان سال اول به ترتیب، همگرا (3/50 درصد) و جذب کننده (6/36 درصد)، و در دانشجویان سال پنجم، همگرا (69 درصد) و انطباق یابنده (7/16 درصد) بودند. بین سبک یادگیری دو گروه دانشجویان، اختلاف معنی داری یافت شد (0001/0=P)، به طوری که در دانشجویان سال پنجم، سبک همگرا و انطباق یابنده بیش از دانشجویان سال اول و در مورد سبک جذب کننده و واگرا، نتیجه بالعکس بود. بین سبک یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که سبک یادگیری غالب در کلیه دانشجویان همگرا می باشد و بهترین محیط های یادگیری در این افراد، استفاده از شبیه سازی ها، تکالیف آزمایشگاهی و یادگیری بر پایه حل مسئله می باشد، لذا شایسته است برنامه ریزان آموزشی، چنین محیط هایی را بیشتر فراهم سازند.
  کلیدواژگان: سبک یادگیری، دانشجوی پزشکی، پیشرفت تحصیلی
 • لیلا جویباری، اکرم ثناگو صفحه 119
  زمینه و هدف
  در محیط بالینی که دانشجویان روش های عملی حرفه خود را می آموزند و به نقش ها و مسؤولیت های آینده حرفه خود آگاهی می یابند برای ساختن جوی مناسب جهت یادگیری و اطمینان یافتن از این تبحر و سازماندهی به روند یادگیری در محیط بالینی، وجود معلم بالینی توانمند و اثربخش، حیاتی است. هدف از این پژوهش تبیین ویژگی های یک مربی بالینی اثربخش از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری و مامایی بوده است.
  روش کار
  در این تحقیق «کیفی پدیدارشناسی» نمونه پژوهش 30 دانشجو و 8 مربی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گرگان بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار، متعامل و عمیق بود و داده ها مطابق روش کلایزی تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحلیل دست نوشته ها سه مضمون عمده مشترک بین دانشجویان و مربیان در خصوص ویژگی های مربی بالینی کارا شامل «توانمندی علمی و عملی، توانمندی مدیریت آموزشی و اخلاق حسنه» را آشکار ساخت. شرکت کنندگان طیف وسیعی از عوامل بازدارنده مؤثر بودن مربی و مؤثر بودن یادگیری بالینی را ذکر کردند ناکافی بودن امکانات و فرسوده بودن مراکز آموزشی، حاکم بودن جو پزشک سالاری بر مراکز آموزشی، بی علاقگی دانشجویان پرستاری به رشته خود از مهم ترین این موارد بوده اند.
  نتیجه گیری
  داده ها حاکی از آن است که برای ارتقاء موقعیت های آموزشی بالینی نیاز است تا به طور سیستماتیک چاره اندیشی و اجرا شود. افزایش مهارت های بالینی و نظری مربیان می بایست با اصلاحات فیزیکی، ساختاری و کیفی مراکز آموزشی توام گردد.
  کلیدواژگان: مربی اثربخش، آموزش بالینی، دانشجوی پرستاری، دانشجوی مامایی
 • عبدالحسین شکورنیا، آذر خسروی بروجنی، علیرضا مظفری، حسین الهام پور صفحه 129
  زمینه و هدف
  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بخش مهمی از فرآیند آموزشی است و برای تحقق آن از آزمون استفاده می شود. استفاده از سؤالات چند گزینه ای به عنوان یک روش آزمون عینی، متداول ترین روش ارزشیابی دانشجویان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی سؤالات امتحانی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی سؤالات امتحانی 197 عضو هیات علمی غیر بالینی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از چک لیستی که حاوی اطلاعات فردی، ویژگی های سؤالات امتحانی و همچنین موارد تطبیق سؤالات چند گزینه ای با قواعد طراحی این گونه سؤالات بود، جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 1/8 درصد از اعضای هیات علمی از سؤالات انشایی،32/55 درصد از سؤالات عینی و 54/36 درصد به صورت ترکیبی از سؤالات انشایی و عینی استفاده کرده بودند. از مجموع 5208 سؤال چند گزینه ای مورد بررسی، 96/64 درصد، فاقد هر گونه اشکال ساختاری بودند. بیشترین فراوانی اشکالات ساختاری در سؤالات شامل مشخص نبودن و یا عدم وضوح هدف در ساقه سؤال (94/15 درصد)، استفاده از افعال منفی در ساقه سؤال (22/12 درصد)، استفاده از عبارت های «همه موارد» یا «هیچ کدام» در گزینه ها (85/10 درصد) و بکار بردن جای خالی در اول یا وسط ساقه سؤالات (41/10 درصد) بود. حدود 90 درصد سؤالات چند گزینه ای در حیطه دانش یعنی تاکسنومی I بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت ارائه سؤالات استاندارد و منطبق با قواعد طراحی سؤالات چند گزینه ای در برگزاری آزمون های مناسب، بازبینی مستمر سؤالات امتحانی و برگزاری دوره های آموزشی طراحی سؤالات امتحانی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آزمون، عضو هیات علمی، سؤال چند گزینه ای
 • طاهره رمضانی، اسحاق درتاج راوری صفحه 139
  زمینه و هدف
  در ارزیابی ویژگی های یک مدرس خوب علاوه بر نظرات دانشجو، جویا شدن نظرات مدرسین نیز مهم می باشد. این پژوهش با هدف تعیین ویژگی های یک مدرس اثربخش و عوامل آموزشی مؤثر بر کارآمدی وی از دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری صورت گرفت.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی- مقایسه ای 358 دانشجو و 89 مدرس از دانشکده های پرستاری کرمان، بم، زرند و جیرفت شرکت کردند.
  جمع آوری داده ها توسط پرسش نامه ای پژوهشگر ساخته که در پنج حیطه تنظیم شده بود، صورت گرفت.
  یافته ها
  از دیدگاه دانشجویان اولویت دهی به ترتیب: ارتباط بین فردی، مهارت تدریس، ویژگی های فردی، مهارت ارزشیابی، قوانین آموزشی و از دیدگاه مدرسین به ترتیب مهارت تدریس، قوانین آموزشی، مهارت ارزشیابی، ویژگی فردی و ارتباط بین فردی بود. اهمیت ارتباط بین فردی و ویژگی های فردی از نظر دانشجویان به طور معنی داری بیشتر از مدرسین (به ترتیب 0001/0=P و 04/0=P) و از دید مدرسین اهمیت مهارت تدریس و رعایت قوانین آموزشی به طور معنی داری بیشتر از دانشجویان بود (در هر دو مورد 0001/0=P). نداشتن وقت کافی جهت مطالعه مهم ترین عامل مؤثر بر کارآمدی مدرس از دیدگاه دو گروه شناحته شد.
  نتیجه گیری
  به رغم اختلاف نظر زیاد بین مدرسین و دانشجویان پیشنهاد می شود در برنامه های توانمندسازی مدرسین، تقویت مهارت های ارتباطی همگام با فنون تدریس نوین مورد توجه قرار گیرد. همچنین برنامه ریزی مدیران آموزشی به گونه ای باشد که با کاهش زمان کاری، زمینه جهت مطالعه، یادگیری و کارآمد بودن مدرسین، بیشتر فراهم شود.
  کلیدواژگان: دانشجو، پرستاری، مدرس اثربخش، عوامل آموزشی، کارآمدی
 • زهرا کرمی*، محمود کیوان آرا صفحه 149
  زمینه و هدف

  ارتباط مناسب بین پزشک و بیمار باعث جلب اعتماد بیماران، جلوگیری از مراجعات مکرر آنها به پزشکان متفاوت یا سرگردانی آنها و موجب کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت می گردد. هدف این تحقیق تعیین الگوی غالب ارتباط پزشک و بیمار در بیماران بود.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی، 305 نفر از بیمارانی بررسی شدند که برای اولین بار به دلیل بیماری اخیر خود به پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی اصفهان مراجعه کرده بودند. داده ها با پرسش نامه پژوهشگر ساخته شامل 10 سوال عمومی و 19 سوال نگرش سنجی گردآوری شد که روایی و پایایی آن قبل از جمع آوری داده ها تایید شده بود.

  یافته ها

  الگوهای ارتباط پزشک و بیمار به ترتیب فراوانی، الگوی راهنمایی- همکاری (5/86 درصد)، الگوی فعال- منفعل (1/11 درصد) و الگوی مشارکت متقابل (4/2 درصد) بود. نوع الگوی ارتباط پزشک و بیمار با توجه به سطح تحصیلات و پایگاه اجتماعی تفاوت معنی داری را نشان نداد. در گروه های سنی بالاتر استفاده از الگوی راهنمایی- همکاری و در گروه های سنی پایین تر، الگوی فعال- منفعل به طور معنی داری بیشتر بود (047/0=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به کم بودن فراوانی الگوی مشارکت متقابل (موثرترین الگو در ارتباط پزشک و بیمار)، بنابراین افزایش آگاهی بیمار از وضعیت سلامتی خود و تشویق او برای مشارکت در روند درمان و در نتیجه افزایش مسوولیت هر دو طرف نسبت به هدف مشترک می تواند ارتباط پزشک و بیمار را بر اساس الگوی مشارکت متقابل به پیش ببرد و با ایجاد اعتماد بین بیمار و پزشک، دستیابی به سلامت را تسهیل نماید.

  کلیدواژگان: ارتباط پزشک و بیمار، الگوی فعال- منفعل، الگوی راهنمایی- همکاری، الگوی مشارکت متقابل
 • حمید نجفی پور، صدیف درویش مقدم، جلال آزمندیان، حامد حسینی صفحه 157
  زمینه و هدف
  بررسی وضعیت شاخص های پژوهشی اعضای هیات علمی دو گروه علوم پایه و بالینی حاکی از ضعیف تر بودن این شاخص ها در گروه علوم بالینی می باشد. در این طرح تاثیر تاسیس پایگاه توسعه تحقیقات بالینی و ارائه خدمات آموزشی- پژوهشی بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی بالینی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه مداخله ای میدانی 66 نفر عضو هیات علمی بیمارستان افضلی پور، گروه آزمون و 45 نفر عضو هیات علمی بیمارستان، شفا گروه شاهد بودند. پس از تاسیس پایگاه درمحل کار گروه آزمون، خدمات آموزشی-پژوهشی به مدت دو سال ارائه گردید. میزان فعالیت های پژوهشی هر دو گروه دو سال قبل و دو سال بعد از آن مقایسه گردید.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از رشد تعداد و سرانه مقالات چاپ شده گروه آزمون به میزان 39 و 33 درصد و کاهش این شاخص ها در گروه شاهد به میزان 21 و 6/21 درصد بود که اختلاف دو گروه از نظر هر دو شاخص، معنی دار می باشد (01/0>P). شاخص تعداد راهنمائی پایان نامه و شاخص های تعداد و سرانه خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها نیز در گروه آزمون از رشد بیشتری نسبت به گروه شاهد برخوردار است. افزایش شاخص های تعداد و سرانه طرح های تحقیقاتی مصوب در گروه آزمون به ترتیب 76 و 68 درصد و در گروه شاهد 120 و 122 درصد می باشد.
  نتیجه گیری
  تاسیس پایگاه تحقیقات بالینی و ارائه خدمات آموزشی- پژوهشی آن در محل کار اعضای هیات علمی بالینی، تاثیر مثبتی بر عملکرد و ارتقاء شاخص های پژوهشی اعضای مذکور داشته است. بنابراین انجام اقدام مشابه در سایر بیمارستان های دانشگاه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: تحقیقات بالینی، عملکرد پژوهشی، اعضای هیات علمی بالینی، پایگاه تحقیقات بالینی
 • نرجس بحری، طلعت خدیوزاده*، نسرین بحری صفحه 165
  زمینه و هدف

  شواهد نشان می دهد دوره های آموزش مداوم کارکنان در افزایش مهارت های بالینی و کیفیت مراقبت از بیمار تاثیر چندانی نداشته اند که بیانگر لزوم تحول در روش های آموزشی در این دوره ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش تلفیقی بر سطح مهارت های بالینی ماما روستاهای شرکت کننده در یک دوره آموزش مداوم، صورت گرفت.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی 63 نفر از شرکت کنندگان در یک دوره آموزش مداوم به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آموزش تلفیقی و متداول قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و آزمون ایستگاهی سنجش مهارت های بالینی بود. پس از انجام پیش آزمون، برنامه آموزشی اختصاصی هر گروه در زمینه فوریت های مامایی به مدت 8 ساعت و در طی دو روز اجرا گردید. بلافاصله و یک ماه پس از پایان دوره، مهارت شرکت کنندگان توسط آزمون ایستگاهی ارزشیابی شد.

  یافته ها

  میانگین نمرات پیش آزمون در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد اما میانگین نمرات گروه آموزش تلفیقی نسبت به گروه آموزش متداول، در پس آزمون (09/60 در مقابل 23/48) و در آزمون ثبات (16/51 در مقابل 55/40)، افزایش معنی داری داشت (در هر دو مورد 0001/0=P). تفاوت میانگین نمره مهارت گروه آموزش تلفیقی در پیش آزمون و پس آزمون و همچنین در پیش آزمون و آزمون ثبات به طور معنی داری بیش از گروه آموزش متداول بود (در هر دو مورد 0001/0=P).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشانگر افزایش بیشتر سطح مهارت ها و ثبات آموخته ها در گروه آموزش تلفیقی بود، لذا پیشنهاد می گردد در کارگاه های آموزش مداوم از روش تلفیقی جهت آموزش مهارت های بالینی استفاده شود.

  کلیدواژگان: مهارت های بالینی، کارگاه آموزش مداوم، روش تلفیقی
 • فاطمه بلالی میبدی، مینو محمودی زرندی صفحه 173
  زمینه و هدف
  ایدز نه فقط یک مشکل بهداشتی بلکه یک معضل اجتماعی و فرهنگی است که مشکلات اقتصادی نیز به دنبال دارد. از آنجایی که رفتار بهداشتی صحیح نتیجه نگرش درست و آگاهی عمیق است، این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج نسبت به این بیماری انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی، 1020 زوج مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهر کرمان شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک، 22 سؤال سنجش آگاهی و 10 گویه نگرش سنج در مورد بیماری ایدز بود.
  یافته ها
  میانگین سن زوجین 8/24 سال بود. آگاهی 1/40 درصد آنان در سطح عالی، 4/37 درصد خوب، 20 درصد متوسط و فقط 6/2 درصد ضعیف بود. نگرش نمونه های مورد مطالعه4/58 درصد عالی، 5/33 درصد خوب، 1/7 درصد متوسط و فقط 1/1 درصد ضعیف بود. آزمون مجذور کای بین آگاهی و نگرش با سن، تحصیلات و شغل افراد ارتباط معنی داری را نشان داد (در همه موارد 0001/0=P)، به طوری که با افزایش تحصیلات، آگاهی و نگرش افراد افزایش یافته، همچنین گروه سنی 35-16 سال و افراد کارمند از آگاهی ونگرش بالاتر و مثبت تری برخوردار بودند. بین نگرش و جنس نیز ارتباط معنی دار مشاهده شد (0001/0=P)، به طوری که آقایان نگرش مثبت تری نسبت به خانم ها داشتند. از نظر منبع کسب اطلاعات، صدا و سیما بیشترین میزان (9/59 درصد) را داشت.
  نتیجه گیری
  طبق یافته ها بیشترین منبع کسب اطلاعات صدا و سیما بود، بنابراین تقویت برنامه های آموزشی این رسانه با در نظر گرفتن مخاطبین ضروری می باشد. آموزش در سطح مدارس بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نظارت و مشارکت بخش بهداشت نیز تقویت گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، ایدز، زوجین
 • سمیه نوری حکمت، محمدرضا ملکی، حمیدرضا برادران عطارمقدم، رضا دهنویه* صفحه 181
  زمینه و هدف

  امروزه پدیده مهاجرت دانش آموختگان بخش سلامت یکی از مهم ترین مسائلی است که سیاستگذاران نظام سلامت باید در صدد حل آن باشند. پژوهش حاضر با هدف شناخت مهم ترین عوامل تشویق کننده دانش آموختگان برای مهاجرت به خارج از کشور، انجام گرفته است.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران جامعه پژوهش بودند که 407 نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به وسیله پرسش نامه ای که روایی آن توسط صاحب نظران و پایایی ثبات درونی آن با محاسبه ضریب آلفاکرنباخ (89/0=r) مورد تایید قرار گرفته بود، جمع آوری گردید.

  یافته ها

  بیشترین امتیاز از دیدگاه جامعه پژوهش، به ترتیب به متغیر عوامل اقتصادی با میانگین امتیاز 31/4 از 5 (3/0=P)، و بعد از آن به ترتیب عوامل اداری و آموزشی (5/0=SD و 29/4=X)، عوامل حرفه ای (7/0=SD و 04/4= X)، جهانی شدن (6/0=SD و 45/3=X)، عوامل اجتماعی (7/0=SD و 33/3=X)، و فرهنگی (1/1=SD و 26/3= X)، تعلق گرفت.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش خاطر نشان می سازد که استراتژی های نگهداری نیروی متخصص بهداشتی درمانی باید به مسائل مهمی مانند عوامل اقتصادی و آموزشی بیشترین توجه را داشته باشند. این استراتژی ها می توانند بر راهکارهای نگهدارنده نیروی انسانی مانند گسترش فرصت های آموزشی و شغلی، تمرکز نمایند. همچنین به سیاستگذاران نظام سلامت ایران توصیه می شود مسائلی نظیر اشباع بازار کار برخی از رشته های تحصیلی را در سیاستگذاری های آموزشی خود مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: مهاجرت نخبگان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشجویان، پرسش نامه
 • میترا امینی، محمدرضا دهقانی، جواد کجوری، غلامرضا صفایی اردکانی، محمدمهدی ثاقب، محبوبه صابر، لیلا بذرافکن، زهرا کریمیان صفحه 185
  زمینه و هدف
  ضرورت توجه به آموزش های عمومی دانشجویان و دستیابی به جدیدترین دانش روز از یک سو و برنامه فشرده و حجم زیاد دروس به ویژه در رشته پزشکی، ایجاب می نماید که بسیاری از نیازهای آموزشی دانشجویان را در قالب دوره های کوتاه مدت ارائه نمود. در این تحقیق دیدگاه شرکت کنندگان اولین مدرسه تابستانی بین رشته ای شیراز در دستیابی به اهداف آموزشی دوره بررسی شده است.
  روش کار
  در مجموع 63 دانشجو از 13 دانشگاه علوم پزشکی در این دوره شرکت نمودند. عناوین آموزشی در چهار گروه کلی شامل آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، مدیریت، خلاقیت و نبوغ و زیرگروه های آنها تعیین شدند و در قالب 83 موضوع به مدت 100 ساعت با استفاده از سخنرانی و روش های فعال آموزش، مورد بحث قرار گرفتند.
  یافته ها
  از دید دانشجویان از چهار موضوع کلی بیشترین کفایت آموزشی به ترتیب مربوط به آموزش پزشکی و نبوغ و خلاقیت بود. بیش از 90 درصد مجریان، میزان دستیابی به اهداف آموزشی را در هر یک از زیرگروه ها بسیار خوب تا عالی بیان نمودند. میانگین نمره مجریان و مدرسین در ارزشیابی برنامه 97/18 (از حداکثر 20) با انحراف معیار 18/1 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به مؤثر بودن این برنامه، ادامه برگزاری، تخصیص منابع و گسترش آن در سایر دانشگاه ها توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: مدرسه تابستانی، بین رشته ای، آموزش پزشکی، اخلاق حرفه ای، مدیریت، خلاقیت
|
 • Mahmood Reza Dehghani, Elham Talebian, Rahele Zareshahi, Elham Pourkhandani, Ali Pourkhandani, Pardis Sasani, Shima Vaziri Nasab, Azam Bazafshan, Ali Akbar Haghdoost, Azam Shamsadin Page 99
  Background and Objective
  The importance of dispatching students to foreign countries to continue education is so obvious that even developed countries are not needless of that. Hence, this study was conducted to evaluate the opinion of overseas graduates, who were on a scholarship, about the meaning and concepts of educational achievement and its effective factors.
  Methods
  In this qualitative study, 11 faculty members of Kerman University of Medical Sciences who have been graduated from foreign universities participated. They were inquired into their opinions about assessment criteria of educational achievement and its effective factors using an open interview.
  Results
  Among the most important concepts of educational achievement regarding education quantity, attending seminars and conferences can be pointed out. The efficiency of learned materials and learning professional scientific topics are important considering education quality and learning extra topics, respectively. The interviewees also believed that personal factors including personality, family, economic affairs, having professional knowledge in the field of study, necessary skills in the language of the target university and its status especially tutors, topic and field of research were also substantial.
  Conclusion
  Our findings suggest that concepts of academic achievement are vast and one cannot be considered successful assessing only one or some criteria. Hence, duration of study, the amount of scientific products and their quality, the amount of scientific connections and the application of learned topics by the learner are to be noted.
 • Azam Meyari, Ahmad Sabouri Kashani, Mitra Gharib, Mahdi Beiglarkhani Page 110
  Background and Objective
  Students’ learning style, as one of the effective factors on learning and academic achievement, is always taken into consideration in a successful educational system. Identifying learners’ learning style would lead to selecting more appropriate teaching methods by teachers and learning styles by learners. Therefore, this study was aimed to identify medical students’ learning style and its relationship with their academic achievement.
  Methods
  In this descriptive-analytic study, medical freshmen and fifth-year students of Tehran University of Medical Sciences participated by completing the standard questionnaire of Kolbs. The average of all students’ theoretical and practical exam scores together with the fifth-year students’ OSCE and pre-internship exam scores were considered as indices for academic achievement.
  Results
  The most common learning styles among the freshmen were convergent (50.3%) and assimilation (36.6%) whereas the fifth-year medical students mentioned convergent (69%) and accommodation (16.7%). There was a statistically significant difference between learning styles in both student groups (P=0.0001); convergent and accommodation learning styles were more common among fifth-year students compared with the freshmen while such a result was the inverse for divergent and assimilation learning styles. There was no significant difference between learning style and students’ academic achievement.
  Conclusion
  As convergent learning style was considered to be the dominant one, and simulation, laboratory assignments and problem–based learning are the most suitable learning atmospheres, it is appreciated if educational planners prepare such environments.
 • Leila Jouybari, Akram Sanagoo Page 119
  Background and Objective
  In a clinical environment where students learn their profession’s practical skills and become acquainted with their future roles and responsibilities, having a capable and effective clinical instructor is vital to assure an appropriate atmosphere for learning and applying skills and organizing learning in a clinical environment. This study aimed to determine the characteristics of an effective instructor according to nursing & midwifery students and instructor's point of view.
  Methods
  In this qualitative phenomenological study, 30 students and 8 instructors of nursing and midwifery in Gorgan University of Medical Sciences were selected using purposive sampling method. Data was collected using semi structured, deep and interactive interviews. They were analyzed using an approach recommended by Collaizi.
  Results
  The analysis of documents revealed three common concepts of characteristics of an effective clinical instructor according to the students and instructor's point of view. They included practical and scientific competencies, educational management competencies and good behavior. Participants also mentioned a variety of issues as inhibitors for effectiveness of an instructor and clinical learning. The most important of them were lack of enough facilities, old educational centers, a paternalistic state created by medical doctors in educational centers, and reluctance of nursing students to their career.
  Conclusion
  Our findings suggest that a systematic and alternative thinking is essential for improvement of a clinical education setting. The enhancement of the instructors’ theoretical and clinical skills should accompany physical, structural and qualitative changes of educational centers.
 • Abdolhussein Shakurnia, Azar Khosravi Borojeni, Alireza Mozaffari, Houssein Elhampour Page 129
  Background and Objective
  Evaluation of educational achievement is an important part of an educational process; such an evaluation is possible via holding exams. Multiple Choice Question (MCQ), as an objective testing method, is the most common tool for evaluating students. Hence, this study was conducted to evaluate the exam questions designed by faculty members with emphasis on the MCQ structure in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.
  Methods
  In this descriptive study, questions designed by 197 non-clinician faculty members were analyzed. Data was collected using a checklist including demographic information, properties of exam questions, and items related to comparing MCQs with design rules of such questions.
  Results
  The results revealed that 8.1% of the questions developed by faculty members were essay, 55.32% and 36.54% were objective and a combination of essay and objective, respectively. Among a total of 5208 evaluated questions, 64.96% contained no structural flaw. The most common flaws included ambiguous or unclear question stems (15.94%), use of negative verb in the stem (12.22%), using “all” or “none” among option (10.85%), and use of blank space in the beginning or middle of the stem (10.41%). Almost 90% of the MCQs were at cognitive level (taxonomy I).
  Conclusion
  Due to the importance of developing standard questions corresponding to guidelines for MCQs in acceptable exams, regular revision of exam questions and further training courses for designing questions is recommended.
 • Tahereh Ramezani, Eshagh Dortaj Ravari Page 139
  Background and Objective
  To assess the characteristics of a good teacher, one must inquire the teachers’ opinion in addition to the students’. Hence, this study was aimed to determine the characteristics of effective teachers and pertinent effective educational factors according to the teachers and students’ point of view in schools of nursing in Kerman University of Medical Sciences.
  Methods
  In this descriptive-comparative study, 358 students and 89 teachers from Kerman, Bam, Zarand, and Jiroft schools of nursing participated. Data was collected using a researcher-made questionnaire which covered five domains.
  Results
  The results showed that according to the students’ point of view, interpersonal communication, teaching skill, personal characteristics, evaluation skill, and educational rules were priorities in order of importance whereas teachers gave priority to teaching skill, educational rules, evaluation skill, personal characteristics, and interpersonal communication. The importance of interpersonal communication and personal characteristics according to the students’ opinion was significantly higher than what teachers believed (P=0.0001 and P=0.04 respectively). However, the importance of teaching skill and educational rules was significantly higher in teachers’ opinion when compared to the students’ (P=0.0001 in both cases). Lack of enough time to study was the most important effective factor in teachers’ efficacy regarding the opinion of both teachers and students.
  Conclusion
  Despite the significant difference between the teachers and the students’ point of view, it is suggested to consider improvement of communication skills together with modern teaching methods in teachers’ empowerment programs. Educational managers should also direct their programs to gain a better background for studying, learning and efficacy with a decrease in working hours.
 • Zahra Karami, Mahmoud Keyvanara Page 149
  Background and Objective

  An appropriate relationship between a physician and a patient will lead to earning patients’ trust, prevention of frequent referrals to multiple physicians and patients’ bewilderment, and lastly, it results in saving time and money. Hence, this study was conducted to determine the dominant model of relationship between physicians and patients according to patients’ opinion.

  Methods

  In this cross-sectional study, 305 patients who, for the first time, referred to the physicians of the clinic of Isfahan Shahid Beheshti Hospital for their recent illness were recruited. Data was collected using a researcher-made questionnaire including 10 general and 19 attitude-assessing questions. The questionnaire’s reliability and validity were already confirmed.

  Results

  The dominant models of relationship between patients and physicians were guidance-cooperation (86.5%), active-passive (11.1%), and mutual participation (2.4%), in order of frequency. There was no significant difference between the relationship model and the patients’ educational or social class. Guidance-cooperation and active-passive models were significantly more frequent in older and younger individuals, respectively (P=0.047).

  Conclusion

  According to mutual participation model (the most effective model of relationship between physicians and patients) and considering its low frequency in our study, we can conclude that enhancing patients’ awareness about their health status, and encouraging them to participate in the treatment process (which results in increasing both sides’ responsibility for a common goal) would improve the relationship between physicians and patients. Having earned both physicians and patients’ trust, all mentioned issues would finally facilitate health access.

 • Hamid Najafipour, Sodaif Darvish Moghadam, Jalal Azmandian, Hamed Hosseini Page 157
  Background and Objective
  Evaluating research indicators amongst clinical and basic science faculty members reveals that such indicators are lower in clinical faculty members. Hence, we decided to assess the effect of providing education-research services, by founding a clinical research development center, on the research performance of clinical faculty members of Kerman University of Medical Sciences.
  Methods
  In this intervention field study, 66 faculty members of Afzalipour teaching hospital and 45 ones in Shafa teaching hospital were recruited as cases and controls respectively. After founding the research center in cases’ work place, education-research services were provided for two years. The research activities of cases and controls were compared two years before and two years after founding the center.
  Results
  39 and 33 percent increase were observed in the cases’ total and per capita number of published articles respectively; similar indicators showed 21% and 21.6% decrease in the controls accordingly. The differences between two groups regarding both indicators were significant (P<0.01). Indicator of tutoring in dissertations and the total number and per capita number of presenting abstracts in the congresses showed a higher increase among cases.An increase in the total number and per capita number of accepted research proposals was 76% and 68% in cases and 120% and 122% in controls, respectively.
  Conclusion
  Founding a clinical research center and providing education-research services in clinical faculty members’ workplace has positively influenced their performance and promoted their research indicators. Hence, establishing similar centers in other teaching hospitals is recommended.
 • Narges Bahri, Talat Khadivzadeh, Nasrin Bahri Page 165
  Background and Objective

  Evidences reveal that continuing education courses for employees have not really influenced the improvement of clinical skills and patient care. This implies the need to alter educational methods of such courses. Hence, this study was conducted to assess the effect of integrated teaching on learning clinical skills among rural trained birth attendants participating in a continuing midwifery education course.

  Methods

  In this experimental study, 63 participants of a continuing education course were randomly divided into two groups of integrated education and conventional one. Data was collected using a questionnaire and Objective Structured Clinical Examination (OSCE). After pre- test, an 8 hour specific educational program for each group about midwifery emergencies was conducted for two days. The participants’ skills were evaluated instantly and one month after the course by OSCE.

  Results

  The pre-test mean score was not significantly different between two groups, but the mean scores of integrated method were significantly higher than conventional one regarding post-test (60.09 versus 48.23) and consistency test (51.16 versus 40.55)(P=0.0001 in both cases). The skill score difference between pre-test and post-test and the same difference in consistency test in integrated teaching was significantly higher than conventional method (P=0.0001 in both cases).

  Conclusion

  Our findings suggest that consistency in learning and a higher level of skills was observed in the integrated method. Hence, it is proposed to apply such methods in continuing education workshop to teach clinical skills.

 • Fatemeh Balali Meybodi, Minoo Mahmoudi Zarandi Page 173
  Background and Objective
  AIDS is not only a health problem but also a socio-cultural challenge leading to economic problems. Since appropriate health behavior is the result of adequate knowledge and attitude, this study was performed on couples, referring to Kerman pre-marriage counseling center, to determine their knowledge and attitude towards AIDS and its related factors.
  Methods
  In this cross-sectional study, 1020 couples participated. Data was collected using a questionnaire concerning demographic information, and including 22 questions about knowledge and 10 items about attitude.
  Results
  According to our findings, the couples’ knowledge level was excellent in 40.1%, good in 37.4%, moderate in 20% and poor in 2.6%. The attitude was excellent in 58.4%, good in 33.5%, moderate in 7.1% and poor in 1.1%. There was a significant relationships between knowledge and attitude with age, educational status and career using Chi-square test (P=0.0001 in all cases) in a way that those with higher educational levels, in age group between 16 to 35 years old and employees had better knowledge and more positive attitude. There was also a significant relationship between attitude and sex (P=0.0001); male participants showed more positive attitude compared with women. Among sources of knowledge, radio and TV were the most frequently mentioned ones (59.9%).
  Conclusion
  Our results suggest that TV and radio are the most frequent information resources so improving their related educational programs according to addressed group is necessary. More attention to health education in schools accompanied with cooperation and supervision of health sector is recommended.
 • Somayeh Noori Hekmat, Mohammad Reza Maleki, Hamid Reza Baradaran Attarmoghadam, Reza Dehnavieh Page 181
  Background and Objective

  Nowadays, immigration of health care graduates is one of the most important challenges for which health care policy makers should try to find a solution. Hence, this study was conducted to determine the most significant contributors to immigration of graduates to foreign countries.

  Methods

  In this cross-sectional study conducted on the students of Iran University of Medical sciences, 407 students were selected using stratified sampling method. Data was collected using a questionnaire; its validity was already confirmed by experts and its internal consistency reliability was calculated by Chronbach’s alpha (r=0.89).

  Results

  According to the study samples’ point of view, the highest scores were given to economic factors with the mean score (±SD) of 4.31 (±0.3) out of 5, while official and educational factors (X=4.29, SD=0.5), professional factors (X=4.04, SD=0.7), globalization (X=3.45, SD=0.68), social factors (X=3.33, SD=0.77), and cultural factors (X =3.26, SD=1.1) were in the next steps.

  Conclusion

  Our results suggest that policymakers should consider significant factors such as economic and educational ones to maintain expert health care workforce. In planning such strategies, one must focus on expanding educational and career opportunities. It is also recommended that Iranian health policymakers notice issues like oversaturation of job market in some especial fields.

 • Mitra Amini, Mohammad Reza Dehghani, Javad Kojuri, Gholam Reza Safaee Ardekani, Mohammad Mehdi Sagheb, Mahboobeh Saber, Leila Bazrafcan, Zahra Karimian Page 185
  Background and Objective
  The importance of considering general trainings of students and gaining updated knowledge together with curriculum overload and large volume of lessons especially in medicine necessitate presenting most of the students’ educational needs in form of short term courses. Hence, this study aimed to assess the participants’ point of view about the first national interdisciplinary summer school regarding achievement of educational objectives in Shiraz.
  Methods
  In overall, 63 students from 13 universities of medical sciences participated in this course. The topics were divided into four major groups including medical education, medical ethics, management, ingenuity and creativity with their subgroups. They were discussed in 83 issues during 100 working hours using lectures and other active educational methods.
  Results
  According to the students’ point of view, the highest educational efficiency belonged to medical education and then, to ingenuity and creativity. More than 90% of executers mentioned that achieving educational objectives in each subgroup was very good or excellent. According to the evaluation, the mean score (±SD) of the program’s executers and lecturers was 18.97(±1.18) out of 20.
  Conclusion
  Considering the effectiveness of this program, continuing such a program, allocating resources, and developing them should be noticed in all universities.