فهرست مطالب

Reproduction & Infertility - Volume:11 Issue: 1, 2010
 • Volume:11 Issue: 1, 2010
 • تاریخ انتشار: 1388/12/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفا الحسنی، باتوهان عزمان صفحه 3
  زمینه و هدف
  در سالیان اخیر، حفظ باروری زنان به خصوص در مواردی که بافت های تولید مثلی و قدرت باروری فرد در معرض خطر قرار می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار شده است؛ لذا حفظ و نگهداری گامتها، جنین، و بافت تخمدان به بخشی اساسی از تکنیک های کمک باروری تبدیل شده است. افزایش کیفیت روش های انجماد، تعداد جنین های انتقالی به رحم را کاهش می دهد و تخمکها و جنین های بیشتری برای درمان های متعاقب در دسترس قرار می دهد. همچنین حفظ و نگهداری بافتها و اندامها به وسیله روش های انجماد، خطر بالقوه بروز سندرم تحریک بیش از اندازه تخمدانها را کاهش می دهد. حفظ بافتها و اندام های فوق الذکر به دو روش انجام می پذیرد: روش انجماد کند و روش انجماد سریع که اخیرا معرفی شده و به نام تکنولوژی ویتریفیکاسیون شناخته می شود. به دلیل آسان بودن و موفقیت های روش ویتریفیکاسیون، اخیرا گرایش به آن بیشتر شده است. امروزه استفاده از روش انجماد کند به خاطر هزینه، درصد موفقیت پایین و دشواری های آن بحث برانگیز شده است. بنابراین، به نظر می رسد ویتریفیکاسیون برنده میدان رقابت بوده و روش انجماد سریع، روش منتخب حفظ باروری و نگهداری بافتها و اندام های تناسلی در آینده باشد.
  کلیدواژگان: بلاستوسیت، حفظ به روش انجماد، جنین، بافت تخمدان، تخمدان، تخمک، ویتریفیکاسیون
 • عصمت باروتی، محمد رضازاده کرمانی، بهنام صادقی راد، شهرزاد متقی پیشه، مینو عربی، سامان صلاحی، علی اکبر حق دوست صفحه 17
  زمینه و هدف
  کم خونی فقر آهن شایع ترین اختلال هماتولوژیک در طی بارداری بشمار می روند که با عوارض قابل توجه ای برای مادر (افزایش مرگ و میر مادر) و جنین (کم وزنی و تولد پیش از موعد) همراه است. اطلاع از میزان شیوع این اختلالات در دوران بارداری می تواند در برنامه ریزی مداخلات پیشگیرانه و درمانی موثر باشد. در کشور ما مطالعات پراکنده ای وجود دارد که هر یک شیوع انواع مختلفی از کم خونی را در زنان باردار در نواحی مختلف کشور بررسی کرده اند. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش های مرور ساختار یافته و متاآنالیز، تخمینی از شیوع کم خونی در زنان باردار ایرانی ارائه شود.
  روش بررسی
  به منظور دستیابی به مستندات فارسی و انگلیسی مرتبط، مهم ترین بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی در بازه زمانی 1372 تا 1386 و با استفاده از کلید واژه های استاندارد مورد جستجو قرار گرفتند. کیفیت مطالعات واردشده پس از ارزیابی معیارهای ورود و خروج، سنجیده شده و اطلاعات مورد نیاز از مطالعات واجد شرایط استخراج شد.
  نتایج
  بعد از بررسی مستندات فارسی و انگلیسی چاپ شده، تعداد 10 مطالعه واجد شرایط، در مجموع با حجم نمونه 11037 نفر وارد این مرور ساختاریافته شدند. کمترین و بیشترین میزان شیوع گزارش شده کم خونی در مطالعات واجد شرایط به ترتیب 3/4 و 5/21 درصد بود. بر اساس نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات، میزان شیوع تجمعی اختلال کم خونی در زنان باردار ایرانی بر مبنای تعریف سازمان جهانی بهداشت (هموگلوبین کمتر از gr/dl 11) معادل 6/13 درصد (دامنه اطمینان 95 درصد: 9/18-3/8 درصد) برآورد شد. این برآورد پس از حذف تنها مطالعه خارج از محدوده (با شیوع گزارش شده 1/26%) معادل 4/12 درصد با دامنه اطمینان 95 درصد: 9/17-9/6 درصد برآورد شد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این تحقیق میزان شیوع کم خونی در دوران بارداری به صورت قابل توجهی کمتر از سایر کشورهای حوزه مدیترانه شرقی است؛ همچنین این برآورد از مقدار تخمین زده شده برای کشور توسط سازمان بهداشت جهانی (بیش از 40 درصد) نیز کمتر است. هرچند تخمین سازمان جهانی بهداشت بر اساس یک مطالعه نسبتا کوچک بوده است که 16 سال قبل انجام شده است. اگرچه مقدار کمتر شیوع برآورد شده در این مطالعه می تواند به علت افزایش پوشش برنامه های مراقبت دوران بارداری در ایران در سال های اخیر باشد.
  کلیدواژگان: کم خونی، هموگلوبین، فریتین، حاملگی، شیوع، مرور ساختار یافته، متاآنالیز، ایران، مراقبت دوران بارداری
 • ابوالفضل شیرازی، سارا برجیان، حسن نظری، ابراهیم احمدی، بنفشه حیدری، امین بحیرایی صفحه 25
  زمینه و هدف
  انجام بیوپسی در جنین، گذشته از کاربرد آن در برنامه های انتقال جنین (تعیین جنسیت)، از نظر تحقیقات مولکولی در حیوانات اهلی نیز حائز اهمیت است. هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی رشد و تکامل جنین گاو پس از انجام بیوپسی در روزهای مختلف مرحله مورولای غیر فشرده بود.
  روش بررسی
  بدین منظور تخمدان گاوهای ذبح شده در کشتارگاه دریافت و پس از جدا سازی تخمک های نابالغ در شرایط آزمایشگاهی، جهت تلقیح آنها از اسپرم های منجمد استفاده شد. اسپرم های متحرک و نرمال پس از ذوب توسط شیب غلظتی پرکل جدا شدند. عمل تلقیح (روز صفر) روی کشت تک لایه سلول های اویداکت انجام و جنین های حاصل کشت داده شد و جنینها در روزهای 2،3 و 4 پس از لقاح در مراحل 16-4 سلولی بیوپسی شدند. داده های به دست آمده توسط آزمون های آماری ANOVA و 2 با استفاده از نرم افزار آماری SigmaStat (ویرایش 2) تجزیه و تحلیل شدند و 05/0p< معنی دار قلمداد شد.
  نتایج
  در روز 4 (در مرحله 16 سلولی) 94% از جنین های بیوپسی شده به مرحله بلاستوسیست رسیدند که این مقدار به طور معنی دار (05/0p<) بالاتر از مقادیر به دست آمده از جنین های بیوپسی شده در مرحله 8 سلولی در روز 4 (64%) و نیز جنین های بیوپسی شده در روز 3 (49% و 46% به ترتیب در دو مرحله 4 و 8 سلولی) و روز 2 (39% و 33% به ترتیب در دو مرحله 4 و 8 سلولی) بود. هیچ اختلاف معنی داری بین جنین های بیوپسی شده و بیوپسی نشده در خصوص درصد تبدیل به بلاستوسیست مشاهده نگردید. دامنه تعداد کلی سلولها در بلاستوسیست های حاصل از جنین های بیوپسی شده بین 4/115/102 و 3/302/135 متغیر بود. اختلاف معنی داری در تعداد کل سلولها، سلول های مرده، سلول های تروفواکتودرم و توده سلولی داخلی بین جنین های بیوپسی شده و بیوپسی نشده مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  در مجموع بیوپسی جنین های گاو در مراحل 16-4 سلولی تاثیر منفی بر توان تکاملی جنینها در شرایط آزمایشگاهی ندارد و روز 4 و مرحله 16 سلولی، بهترین مرحله تکامل جهت انجام بیوپسی و برداشت بلاستومر از جنین است.
  کلیدواژگان: نمونه برداری از جنین، لقاح آزمایشگاهی، مورولای قبل از مرحله فشردگی، بلاستوسیت
 • تکتم معماریانی، کیومرث سلیمی نژاد، کوروش کمالی، عادل شروین، بهرخ مهاجر، محمدمهدی آخوندی، حمیدرضا خرم خورشید صفحه 33
  زمینه و هدف
  رگزایی یا رشد و نمو عروق جدید از عروق موجود، یک فرایند فیزیولوژیک لازم برای ترمیم بافت است که در فرایندهای پاتولوژیک مثل بدخیمی ها و اندومتریوز نیز بسیار تاثیر گذار است. فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)، واسطه اصلی رگزایی و نفوذپذیری عروقی است که در بروز بیماری اندومتریوز نقش مهمی ایفا می کند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم (G
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی 105 بیمار با تشخیص قطعی اندومتریوز به کمک لاپاروسکوپی و 150 خانم که عدم وجود بیماری در آنها به کمک لاپاروسکوپی تایید شد، به عنوان گروه کنترل انجام شد. DNA با روش استاندارد salting out از خون محیطی استخراج و سپس ژنوتیپ و فراوانی اللی پلی مورفیسم (G p به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  نتایج
  در گروه بیماران وقوع پلی مورفیسم هموزیگوت G/G VEGF به میزان 3/41%، هتروزیگوت C/G به میزان 2/46% و پلی مورفیسم هموزیگوت C/C به میزان 5/12% مشاهده شد. از طرف دیگر در گروه شاهد 32% ژنوتیپ هموزیگوت G/G، 3/53% ژنوتیپ هتروزیگوت و 7/14% ژنوتیپ هموزیگوت C/C را نشان دادند. در این مطالعه اختلاف معنی داری بین سه ژنوتیپ و فراوانی اللی پلی مورفیسم (G
  نتیجه گیری
  بر خلاف مطالعات قبلی در این بررسی ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم (G
  کلیدواژگان: اندومتریوز، رگزایی، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، پلی مورفیسم، کنترل، شاهد، ناباروری زنان
 • سودابه ثابتیان، علی متولی زاده اردکانی، مهشید حجت، محمدمهدی آخوندی، هاله سلطان قرایی، ناصر امیرجنتی، نیکنام لک پور، محمدرضا صادقی صفحه 39
  زمینه و هدف
  بیشتر از 15-10% مردان نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری دارای تابلوی بالینی آزواسپرم می باشند. در حال حاضر، بیوپسی بیضه روشی استاندارد برای ارزیابی وضعیت اسپرماتوژنز در مردان آزواسپرم است. جمع آوری منی و آنالیز آن به عنوان روشی غیرتهاجمی در ارزیابی اسپرماتوژنز ارزشمند است. شناسایی مارکرهای پلاسمای منی با منشا بیضه ای و مجاری خارج بیضه ای مرتبط با عملکرد لوله های سمینی فروس ارزش زیادی در پیش آگهی از وجود اسپرم در بافت بیضه و نیز علل احتمالی آزواسپرمی دارد. بنابراین هدف این مطالعه شناسایی چنین مارکرهایی بوسیله مقایسه محتوی پلاسمای منی مردان نورمواسپرم و آزواسپرم با استفاده از روش های مختلف است.
  روش بررسی
  نمونه های منی از 200 مرد مراجعه کننده به مرکز درمان ناباوروری ابن سینا جمع آوری و سپس براساس معیارهای WHO آنالیز شدند. براساس نتایج حاصل از آنالیز منی، مردان به دو گروه تقسیم شدند: مردان نورمواسپرم (100=n) و مردان آزواسپرم (100=n). غلظت فروکتوز و آنزیم آلفا گلوکوزیداز خنثی،Inhibin B و AMH در پلاسمای منی بوسیله روش های اسپکتروفوتومتری و ELISA اندازه گیری شدند. وضعیت اسپرماتوژنز بیضه در مردان آزواسپرم با روش هیستوپاتولوژی نمونه بیوپسی بیضه ارزیابی شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS و با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون t نمونه های تصادفی و آزمون من ویتنی و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن آنالیز آماری شدند. در این مطالعه P-value کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  غلظت فروکتوز در بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت؛ اما میان غلظت فروکتوز و تعداد اسپرم ارتباط منفی معنی دار مشاهده شد (408/0-=r، 01/0p<). غلظت آنزیم آلفا گلوکوزیداز خنثی (1/1-04/1: (95%) CI، 07/1:OR)، Inhibin B (016/1-005/1: (95%)CI، 01/1:OR) و AMH (28/2-17/1: (95%)CI، 63/1:OR) در پلاسمای مایع منی افراد نرمواسپرم نسبت به افراد آزواسپرم به طور معنی داری بالاتر بود. غلظت Inhibin B و AMHدر مردان آزواسپرم دارای اسپرم در بیوپسی بیضه و مردان آزواسپرم فاقد اسپرم در بیوپسی بیضه به طور معنی داری متفاوت بود (01/0p<). همچنین ارتباط مثبت و معنی دار بین غلظت آلفا گلوکوزیداز خنثی، غلظت Inhibin B و تعداد اسپرم در مردان نورمواسپرم مشاهده شد (345/0=r، 01/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که Inhibin B و AMHبا حضور اسپرم در بافت بیضه ارتباط دارند و لذا اندازه گیری آنها در پیش آگهی احتمال یافتن اسپرم در نمونه بیوپسی بیضه مفید خواهد بود ولی به علت تغییرات غیر اختصاصی در غلظت Inhibin B و AMH، بکارگیری تکنیک های مولکولی به منظور شناسایی مارکرهای مولکولی اختصاصی تر در پلاسمای منی که به طور قطعی وضعیت اسپرماتوژنز را مشخص نماید پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ناباروری مردان، آزواسپرمی، اسپرماتوژنز، پلاسمای سمینال، فروکتوز، آلفا گلوکوزیداز خنثی، Inhibin B، هورمون آنتی مولرین، بیوپسی بیضه
 • سعید زارعی، هاله سلطان قرایی، افسانه محمدزاده، سهیلا عارفی، امیرحسن زرنانی، فرح ایده آلی، بنفشه توانگر، الهام سوادی شیرازی، نرگس مشرف بهزاد، محمود جدی تهرانی صفحه 47
  زمینه و هدف
  سقط مکرر (RA) می تواند پیامد بیان نابجای فاکتورهای ایمونولوژی در طی بارداری باشد. گرچه در مورد نقش فاکتورهای ایمونولوژی در فرآیند باروری انسان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی شواهدی موجود است که نشان می دهد ظهور اتوآنتی بادی ها باعث شکست باروری می شود. بروز بعضی آنتی بادی ها و لپتین تاثیر زیادی بر تولید سایتوکاینها با الگوی Th1 (ایمنی سلولی) دارد. مطالعه حاضر به بررسی سطح سرمی لپتین در زنان با سقط مکرر ایمونولوژی می پردازد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آینده نگر، 250 بیمار با علل مختلف سقط مکرر، مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی ابن سینا، مورد بررسی قرار گرفتند. 81 بیمار با یافته های منفی برای علل کاریوتیپ، آناتومی، هورمونی و یا عفونت در دو گروه سقط مکرر ایمونولوژی (IRA، 39 n=) و سقط مکرر با علل نامشخص URA)، 42 n=) قرار گرفتند. تمامی افراد گروه IRA دارای سرولوژی مثبت در مورد حداقل یک اتوآنتی بادی بوده، در صورتی که در گروه URA فاقد آن شد. بعد از خونگیری از بیمار، سطح آنتی بادی ACA، APA، LACAbs anti- dsDNA، ANA ATIIIAbs، TPOAbs، TgAbs، با روش الایزا یا ایمونواسی کمی لومینسنس اندازه گیری شد.
  نتایج
  از مجموع 39 بیمار در گروه IRA، 9 نفر (1/23%) برای اتو آنتی بادی ANA مثبت بودند، که TgAbs مثبت در 24 نفر (5/61%)، TPOAbs مثبت در 25 نفر (1/64%) و در ATIIIAbs مثبت در 1 نفر (6/2%) بود. تمام بیماران گروه IRA دارای مقادیر طبیعی در اتو آنتی بادی ACA anti-ds DNA، LACAbs، APA، بودند. با مقادیر طبیعی قند خون ناشتا (FBS)، گرچه سطح سرمی لپتین در دو گروه بیماران مبتلا به سقط مکرر URA و IRAبیش از حد نرمال بود، ولی مقادیر سطح سرمی لپتین در این دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت (به ترتیب ng/ml 2/13 ± 7/23 و ng/ml 5/12± 7/22). به علاوه سطح سرمی لپتین ارتباط مثبت با وزن و BMI در دو گروهURA و IRA را نشان می داد (به ترتیب 621/0 r=، 001/0 p= و 554/0 r=، 001/0 p<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه پیشنهاد می کند که بیماران IRA و URA دارای سطح لپتین سرمی بیش از زنان طبیعی می باشند. وجود عدم تفاوت آماری معنادار در مورد سطح سرمی لپتین دو گروه سقط مکرر، لزوم مطالعه وسیعتر در مورد سطح سرمی لپتین در بیماران IRA و URA در مقایسه با زنان طبیعی را پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: سقط مکرر، ELISA، لپتین، سرم، سقط خودبخودی، بارداری، اتو آنتی بادی
 • مجید ترحمی، فرهاد یغمایی، سرور اسدی، سهیلا عسگری، فرناز فاطمی، حجت زراعتی، لیلی چمنی تبریز صفحه 53
  اهداف
  در حال حاضر بیماری HIV در آسیا رو به گسترش است. یکی از راه های مهم انتقال HIV انتقال از مادر به جنین است که تقریبا در 35% الی 45% موارد روی می دهد. در صورتی که با آموزش به مادر، شروع به موقع پروفیلاکسی دارویی برای مادر و سپس جنین، اجتناب از شیردهی و سزارین، این خطر به 2%کاهش می یابد. بنابراین آگاهی مادر می تواند در پیشگیری از انتشار بیماری نقش مهمی داشته باشد. این بررسی نیز به منظور تعیین سطح آگاهی مادران باردار از HIV و احتمال انتقال به جنین و امکان پیشگیری از آن در مادران باردار طراحی شده است.
  روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی و به طور مقطعی (Cross-Sectional) روی 1577 زن باردار 15 تا 46 ساله مراجعه کننده به درمانگاه های مامایی شهر تهران انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بود. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 13 و آزمون های آماری ANOVA، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  براساس نتایج این مطالعه 5/16% دارای آگاهی مطلوب در مورد بیماری بودند. در زمینه روش های انتقال بیماری 1/54% و در زمینه روش های پیشگیری 7/5% آگاهی مطلوب داشتند. 57% شرکت کنندگان تا زمان مطالعه آزمایش HIV انجام نداده بودند و 2/28% نیز تمایلی به انجام آزمایش نداشتند. 2/86% افراد از امکان پیشگیری دارویی در ایران جهت پیشگیری از انتقال عفونت به جنین اطلاع نداشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه 2/28 % شرکت کنندگان تمایلی به انجام آزمایش HIV/AIDS نداشتند می توان نگرش منفی نسبت به بیماری را استنباط نمود. به علاوه، براساس نتایج حاصل می توان گفت با وجودی که آگاهی افراد در زمینه روش های مختلف انتقال بیماری به طور نسبی بالاست ولی در مورد امکان پیشگیری از بیماری بسیار ضعیف است و باید آموزش روی روش های پیشگیری از بیماری متمرکز گردد. این آموزش می تواند از طریق رسانه های جمعی و یا به صورت بخشی از مراقبت های دوران بارداری باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، ایدز، بارداری، انتقال مادری، جنینی، پیشگیری، بهداشت جنسی، عفونت های منتقله از راه تماس جنسی، ویروس نقص سیستم ایمنی
 • آنانیا داس، تولون بوراه، سوبرت پاندا صفحه 59
  زمینه و هدف
  نارسایی اولیه تخمدان، سندرمی متشکل از آمنوره، عدم ترشح کافی استروژن و وجود هورمون FSH در مقادیری مشابه زنان یائسه در زنان جوان می باشد. در این مقاله، یک مورد بارداری موفق به روش طبیعی در فرد مبتلا به آمنوره اولیه که با بارداری ترم به یک مرکز درمانی کشور هند مراجعه کرده بود، گزارش می شود.
  معرفی بیمار: خانمی 29 ساله با سابقه آمنوره اولیه در هنگام بارداری ترم به بیمارستان مراجعه کرد. وی چندین مرحله گذرا، خونریزی زنانه به دنبال قطع درمان هورمونی را تجربه کرده بود؛ اما به نحو تصادفی باردار شده بود. این فرد یک دوران بارداری بدون حادثه ای را طی کرده و به درخواست وی تحت عمل سزارین قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  این گزارش مورد برای جلب توجه به امکان بروز خودبخودی لقاح و بارداری، به دلیل عملکرد خودبخودی و غیر قابل پیش بینی تخمدان در مبتلایان به نارسایی اولیه تخمدان ارائه شد. با این وجود، اهداء تخمک هنوز به عنوان بهترین شیوه درمانی برای درمان ناباروری مبتلایان به آمنوره اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: کمبود استروژن، هورمون محرک فولیکولی، بارداری، آمنوره اولیه، نارسایی اولیه تخمدان
|
 • Batuhan, Ouml, Zmen, Safaa Al-Hassani Page 3
  In recent years, preservation of fertility in women has been of great importance, especially in patients exposed to deleterious conditions on fertility. Thus, cryopre-servation of human gametes, embryos and ovarian tissue has become an essential part of assisted reproduction. This approach limits the number of embryos transferred, while supernumerary oocytes and/ or embryos can be used in subsequent treatment cycles. Furthermore, cryopreservation reduces the potential risk of hyperstimulation syndrome. Cryopreservation is carried out by two techniques; the slow freezing method, and the more recent rapid procedure called vitrification technology. Recently due the success and simplicity of vitrification, the balance between those two methods has been changed in advantage of vitrification. The use of slow freezing method has become controversial due to its difficulties, expense and respective low success rates in artificial reproduction. Therefore, vitrification seems to win the battle and will be the cryopreservation method of the future.
 • Esmat Barooti, Mohammad Rezazadehkermani, Behnam Sadeghirad, Shahrzad Motaghipisheh, Soodabeh Tayeri, Minoo Arabi, Saman Salahi, Ali-Akbar Haghdoost Page 17
  Introduction
  Anemia, particularly Iron Deficiency Anemia (IDA), is the most common hematological disorder during pregnancy with considerable complications in both mothers and fetuses. The estimation of anemia prevalence is an important step for health policy makers. Despite being considered a hot topic in epidemiological studies in Iran for the last twenty years, lack of a comprehensive overview on the findings encouraged the authors to carry out this study.
  Materials And Methods
  All published papers in main national and international databases were systematically searched for some specific keywords to find the related studies between the years 1993 and 2007. All published studies which had reported the prevalence of anemia were included in the study except studies on refugees, patients undergoing hemodialysis, patients with thalassemia or cancer or other selective subpopulations. Two trained reviewers independently assessed the inclusion/exclusion criteria and the quality of the selected papers, summarized them and eventually analyzed the data.
  Results
  Ten eligible papers including 11,037 participants were entered into the analysis. The maximum and minimum reported prevalence rates of anemia during pregnancy were 4.3% and 21.5%, respectively. The overall estimate of anemia prevalence in Iranian pregnant women was 13.6 (95% CI: 8.3 - 18.9). Excluding the only out-layer from the meta-analysis, the overall estimated prevalence was 12.4% (95% CI: 9.6% - 17.9%).
  Conclusion
  The prevalence of anemia in Iranian women during pregnancy is considerably lower than that of most EMRO countries or the one reported by WHO for Iran (> 40%) which had been performed on a small group 16 years ago. The lower prevalence rate of anemia in pregnant women versus the regional rates could be due to the improvements of the national health system and prenatal programs in recent years.
 • Abolfazl Shirazi, Sara Borjian, Hassan Nazari, Ebrahim Ahmadi, Banafsheh Heidari, Amin Bahiraee Page 25
  Introduction
  Embryo biopsy has potential applications in molecular research processes in domestic animals, besides its application in sex determination in embryo transfer programs. The objective of the present study was to assess the in vitro development of bovine embryos biopsied on different days of precompacted morula stage.
  Materials And Methods
  Slaughterhouse-derived oocytes were matured in vitro, fertilized (Day-0) by frozen-thawed, Percol-separated spermatozoa and cultured on oviductal cell monolayer. The embryos were subjected to cell biopsy on Days 2, 3, and 4 postinsemination at 4-16-cell stages. The data were analyzed using ANOVA and Chi-squared tests (SigmaStat, version 2). A p-value < 0.05 was considered significant.
  Results
  Biopsies carried out at 16-cell stage (Day-4) resulted in 94% of embryos developing to the blastocyst stage, which was significantly higher (p < 0.05) than the ones biopsied at 8-cell stage on Day-4 (64%), and those undergoing the procedure on Day-3 (49% and 46% at 4-cell and 8-cell stages, respectively) and Day-2 (39% and 33% at 4-cell and 8-cell stages, respectively). No significant differences were observed between biopsied and non-biopsied embryos on a given day. The total cell number in biopsy-derived blastocysts ranged between 103 and 135. The difference in the number of total cells, dead cells and cell allocation to trophectoderm and inner cell mass between non-biopsied and biopsy-derived blastocysts was insignificant.
  Conclusion
  Biopsy of bovine embryos at 4-16-cell stages had no adverse effects on in vitro developmental potentials and the 16-cell stage embryos, biopsied on Day-4 was the best stage for blastomere removal.
 • Taktom Memariani, Kioomars Salimi Nejad, Kourosh Kamali, Adel Shervin, Behrokh Mohajer-Maghari, Mohammad Mehdi Akhondi, Hamid Reza Khorram Khorshid Page 33
  Introduction
  Angiogenesis, growth of new blood vessels from pre-existing vessels, is a crucial physiological process for tissue regeneration. This state is also seen in pathological processes such as malignancies and endometriosis. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a major mediator of angiogenesis and vascular permeability which is known to play an important role in the development of endometriosis. The aim of this study was to investigate the relationship between 405 G>C VEGF polymorphism and endometriosis in an Iranian population.
  Materials And Methods
  The study population was comprised of 105 women with and 150 women without laparoscopic evidence of endometriosis. Genomic DNA from blood cells was extracted using salting out method. Genotype and allele frequency of 405 G>C polymorphism was compared between women with endometriosis and the controls using PCR-RFLP. Statistical analysis was performed using SPSS 13.0 software. Chi-squared test and odds ratio plus 95% confidence interval were determined. A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  While the 405 VEGF genotype frequencies in the case group were 41.3% G/G, 46.2% C/G and .5 C/C, they were 32% GG, S.3 GC and 14.7% CC in the control group. The distribution of three genotypes and allele frequencies of 405 G>C VEGF polymorphism between the case and control groups did not demonstrate any significant difference.
  Conclusion
  In contrast to previous studies, no significant correlation was found between 405 G>C VEGF polymorphism and endometriosis. Since this was the first study in an Iranian population, further investigation with bigger sample sizes may be indicated to be able to generalize the findings.
 • Soudabeh Sabetian, Ali M. Ardekani, Mahshid Hodjat, Mohammad Mehdi Akhondi, Haleh Soltanghoraee, Naser Amirjannati, Niknam Lakpour, Mohammad Reza Sadeghi Page 39
  Introduction
  Azoospermia affects more than 10% - 15% of infertile male subjects attending infertilty clinics. At present, testicular biopsy is the golden standard procedure for evaluating spermatogenesis status in men with azoospermia. Semen collection and analysis is a non-invasive method and has proven to be valuable in the evaluation of spermatogenesis. Identification of seminal plasma markers with testicular or extra-testicular origins have a great value in predicting the prescence of sperm in testicular tissue and presumptive cause of azoospermia. The aim of this study was to find such markers by comparing the content of seminal plasma using different methods in normospermic and azoospermic men.Matherials and
  Methods
  Semen samples were collected from 200 men attending Avicenna Infertility Clinic (AIC) in Tehran, Iran. Semen samples were analysed according to WHO guidlines. The subjects were divided into two groups: normospermic (n = 100; group one) and azoospermic men (n = 100; group two) according to semen analysis results. Seminal plasma was separated by high speed centrifuagation and stored in -20° C. Four markers including fructose, neutral alpha glucosidase (NαG), inhibin B and anti-Müllerian hormone (AMH) were measured in seminal plasma. Fructose and NαG were evaluated by spectrophotometry, while inhibin B and AMH were assessed by ELISA method. The spermatogenesis status in the azoospermic group was evaluated by histopathological method following testicular biopsy.
  Results
  Fructose concentration showed no difference between the two groups. However, it was significantly correlated with sperm count (p < 0.01, r = -0.408). Seminal plasma inhibin B (OR: 1.01; 95%: CI: 1.005 - 1.016), AMH (OR: 1.63; 95% CI: 1.17 - 2.28) and NαG, (OR: 1.07; 95% CI: 1.04 - 1.1) levels were higher in normospermic subjects compared to azoospermic men. There were significant differences in inhibin B and AMH concentrations between the two groups based on the presence or absence of mature sperm in testicular biopsies (p < 0.01). Inhibin B concentration was positively correlated with sperm count in the normospermic group, however, NαG concentration correlated with sperm count of normospermic men (p < 0.01, r = 0.345) and the subjects’age in both groups.
  Conclusion
  Inhibin B and AMH were correlated with the presence of sperm in testicular tissue samples. According to non-specific changes in inhibin B and AMH concentrations, identification of more specific molecular markers in seminal plasma to definitely evaluate the status of spermatogenesis is recommended.
 • Saeed Zarei, Haleh Soltanghoraee, Afsaneh Mohammadzadeh, Soheila Arefi, Amir Hassan Zarnani, Farah Idali, Banafsheh Tavangar, Elham Savadi Shiraz Narges Moshref Behzad, Mahmood Jeddi-Tehrani Page 47
  Introduction
  Recurrent abortion (RA) may be a consequence of aberrant expression of immunological factors during pregnancy. Although the relative importance of immunological factors in human reproduction remains controversial, substantial evidence suggests that autoantibodies contribute to reproductive failure. Production of such antibodies is under the control of cytokines; and leptin, besides its role in reproductive success, has a profound effect on directing the cytokine profile toward Th1 (cellular) pattern. Therefore, the present study was performed to assess serum leptin levels in women with immunological recurrent abortion.
  Materials And Methods
  In this prospective study, 250 women who attended Avicenna Infertility Clinic with RA were screened for known causes of abortion from July to December 2008 in Tehran, Iran. Eighty-one patients with normal karyotypes and hormonal profile with normal ovaries and uterus and no signs of infection were categorized as patients with immunological (IRA, n = 39) or unexplained (URA, n = 42) recurrent abortion based on presence or absence of autoantibodies. After blood sampling, levels of anti-nuclear antibody (ANA), anti-double stranded DNA antibody (anti-dsDNA), lupus anti-coagulant antibody (LACAb), anti-phospholipid antibody (APA), anti-cardiolipin antibody (ACA), anti-thyroglobulin antibody (TgAb), anti-thyroperoxidase antibody (TPOAb) and anti-thrombin III antibody (ATIIIAb) were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) or chemiluminescent enzyme immunoassay (CLEIA).
  Results
  In IRA group, 9 (23.1%), 24 (61.5%), 25(64.1%) and 1 (2.6%) women were above the normal cut-off point for ANA, TgAbs, TPOAbs and AT-III Abs, respectively. IRA patients had normal values of LACAbs, APA and ACA. With normal level of fasting blood sugar (FBS), IRA and URA groups had similar serum leptin levels (23.7 13.2 ng/ml vs. 22.7 12.5 ng/ml, respectively). Serum leptin concentrations showed a positive correlation with weight and BMI in both groups.
  Conclusion
  This study suggests that serum leptin levels are higher in IRA and URA patients than normal women. The findings of this study suggest the need for a more comprehensive study and comparison of leptin levels in IRA and URA patients to women with no history of miscarriages.
 • Madjid Tarahomi, Farhad Yaghmaie, Sorour Asadi, Soheila Asgari, Farnaz Fatemi, Hojjat Zeraati, Leili Chamani Tabriz Page 53
  Introduction
  Nowadays, HIV is mostly spreading in Asian countries. One of the important routes for HIV transmission in these countries is the vertical route which infects 35% to 45% of newborns. Mother’s education, drug prophylaxis and Cesarean section, accompanied by banning breastfeeding will decrease this rate to 2%. Therefore, mothers’ knowledge about Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT) has a great role in HIV/AIDS prevention. This study was designed to evaluate knowledge of pregnant women about HIV, its vertical transmission and prevention in Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 1577 pregnant women aged 15 - 46 years who were attending prenatal care clinics in Tehran, Iran. The research material was a questionnaire which was completed daily by trained midwives. The data were statistically analyzed by ANOVA, independent sample t-test, Pearson correlation and linear regression with a significance level of p = 0.05.
  Results
  About 16.5% of the participants had good knowledge about HIV/AIDS and 54.1% about its transmission routes but awareness about its prevention was only 5.7%. Fifty-seven percent of the participant had not been tested for HIV earlier and 20.2% were not willing to undergo such tests. About 86.2% of the participants had no idea about the availability of drug prophylaxis in Iran for PMTCT.
  Conclusion
  The fact that 28.2% of the participants were not willing to undergo HIV testing reflects negative attitude about HIV infection. Although the overall awareness about the infection and its transmission was good but knowledge about its prevention especially by PMTCT and its availability in Iran was low. Educational programs through mass media or prenatal care programs by focusing on HIV/AIDS prevention maybe useful.
 • Ananya Das, Tulon Borah, Subrat Panda Page 59
  Introduction
  Primary ovarian failure (POF) is a syndrome composed of amenorrhea, estrogen deficiency and Follicular Stimulating Hormone (FSH) of menopausal ranges in young women. In this article, we report a case of primary amenorrhea that presented with full term pregnancy.
  Case Presentation
  A 29-year old woman with a history of primary amenorrhea attended hospital with full term pregnancy. She had experienced a few episodes of withdrawal bleeding on hormonal treatment initially and she had conceived spontaneously. Subsequently, she had uneventful pregnancy and caesarean delivery on maternal request.
  Conclusion
  This case was presented to emphasize the real chances of spontaneous conceptions due to intermittent and unpredictable ovarian function in patients with POI. Nevertheless, egg donation is still considered the best option for infertility in such women.