فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:15 Issue: 2, 2010
 • Volume:15 Issue: 2, 2010
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/12/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زیبا جم زاد صفحه 141
  گونه های جنس Nepeta که توسط پروفسور رشینگر در فلورا ایرانیکا در بخش Sect. Psilonepeta منظور گردیده اند مطالعه و مرور گردیدند. گونه N. bazoftica Jamzad به عنوان گونه جدید برای علم گیاهشناسی شرح داده می شود. این گونه با داشتن برگهای تخم مرغی پهن، دمبرگ دار، با قاعده عمیقا قلبی و در حاشیه با دندانه های کم عمق؛ گل آذین گرزن تنک؛ کاسه گل در گلو با یک حلقه کرک و جام گل بلند، از کاسه خارج شده، مشخص می گردد. گونه جدید با گونه N. archibaldii| قرابت دارد و متعلق به گروه طبیعی گونه هایی است که تعدادی از آنها قبلا توسط بنتهام در بخش Psilonepeta طبقه بندی گردیده بودند که با داشتن کاسه گل راست تا کمی خمیده، با حلقه کرک درون لوله؛ جام گل با لوله بلند و از کاسه بیرون آمده و لب پائینی به طرف پائین خمیده مشخص می گردند. گونه N. iranshahrii که قبلا در بخش Sect. Capituliferae و گونه N. pinetorum که در بخش Schizocalyx sect. قرار داده شده بودند دارای مشخصات ذکر شده در بالا بوده و بنابراین در مجموعه آنها منظور می گردند. به علاوه گونه N. scrophularioides که دارای کاسه با گلوی مورب و فاقد حلقه کرک می باشد از این گروه حذف می شود و به عنوان مترادف با گونه N. fissa معرفی می گردد.
 • فریده عطار*، سید منصور میرتاج الدینی صفحه 146
  دو گونه جدید از بخش Pugioniferae به نامهای Cousinia ghahremanii و C. longibracteata به عنوان گونه های جدید از جنوب شرق و شرق ایران شرح داده شده، و تصاویر آنها نیز ارائه می شود. این دو گونه بر اساس سیمای رویشی، شکل کپه و برگکها، رنگ گلها، برگهای کشیده بر ساقه و مجموعه گل آذینی تقریبا دیهیمی در بخش Pugioniferae قرار می گیرند. نزدیک ترین گونه به گونه C. ghahremanii گونه C. calcitrapa var. calcitrapa تشخیص داده شده است، صفات جدا کننده دو گونه تعداد گلها و برگکها، اندازه کپه، طول جام و شکل برگهای قاعده ای است. گونه C. longibracteata بر اساس صفات ریخت شناختی و انتشار جغرافیائی گونه ای تقریبا جدا از سایر گونه هاست ولی نزدیکترین گونه نسبت به سایر گونه ها، گونه C. macroptera بوده، مهمترین صفات جدا کننده آنها طول برگک های استوانه ای آن، طول جام، تعداد گلها و برگکهاست.
 • علی اصغر معصومی، حسین بتولی صفحه 153
  گونه Calligonum spinosetosum به عنوان گونه بومی و جدید از استان اصفهانن، بیابانهای شمال آران و بیدگل نامگذاری و معرفی می گردد. این گونه با همه گونه های ایرانی با داشتن تارهای میوه سوزنی، دوشاخه با حدود 6 میلی متر طول متمایز می گردد.
 • یاسمین ناصح، محمدرضاجوهرچی صفحه 154
  در طی جمع آوری و شناسایی گیاهان استان خراسان شمالی در میان گیاهان جمع آوری شده، نمونه ای از جنس گون مشاهده شده که به عنوان گونه ای جدید معرفی و شرح داده می شود. این آرایه به نام Astragalus razensis متعلق به بخش Ornithopodium می باشد. شرح گونه به همراه تصویر و پراکنش جغرافیایی آن ارائه می شود. همچنین با نزدیکترین خویشاوند خود یعنی A. ornithopodioides مقایسه شده است. نمونه تیپ این گونه در هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد FUMH)) و ایزوتیپ آن در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (TARI.) نگهداری می شود.
 • فرخ قهرمانی نژاد*، عاطفه اعزازی صفحه 157
  گونه Lonicera microphylla Willd. ex Roem. & Schultes برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. این گونه در محدوده فلات ایران از افغانستان و پاکستان گزارش شده است. با این گزارش تعداد گونه های این جنس در ایران به 9 می رسد.
 • مهرو حاجی منیری* صفحه 159
  با آنکه گلسنگ ها بخش مهمی از تنوع زیستی برخی اکوسیستم ها را تشکیل می دهند، تا چندی پیش در ایران توجه ناچیزی به آنها اختصاص یافته بود. مقاله حاضر علاوه بر مرور پیشرفت گلسنگ شناسی در ایران، گزارش های مهمی از تنوع منطقه ارائه می دهد. بر اساس فعالیت میدانی در منطقه درازنو واقع در البرز مرکزی از استان گلستان (شمال ایران)، 18 گونه گلسنگ شناسایی شده است که چهار گونه و یک زیرگونه آن برای اولین بار از این استان گزارش می شوند.
 • مهری دیناروند* صفحه 164
  طی نگارش تیره Potamogetonaceae برای فلور ایران و شناسایی نمونه های هرباریومی مربوط به این تیره در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گونه Potamogeton trichoides برای اولین بار شناسایی و به عنوان گزارش جدیدی برای فلور آبزی ایران از اردبیل معرفی می شود همچنین گونه Potamogeton filiformisاز تالاب شادگان در استان خوزستان برای اولین بار جمع آوری و به عنوان گزارش جدید برای فلور آبزی ایران معرفی می شود.
 • رضا نادری*، سعید افشارزاده، محمدرضا رحیمی نژاد، بهمن اسلامی صفحه 167
  تعداد سه آرایه به نامهای Achillea millefolium subsp. sudetica (Asteraceae)، Cardaria draba subsp. draba (Brassicaceae)، Scorzonera kirpicznikovii (Asteraceae) برای اولین بار از ایران از ایران گزارش می شوند. این گونه ها از منطقه حفاظت شده گلستانک واقع در کوه های البرز جمع آوری شده و ضمن ارایه تصویری از آنها با آرایه های نزدیک خود مقایسه می شوند.
 • محمود ضعیفی، سلیمه رمضانزاده صفحه 172
  جنس تک گونه ای Ogastemma با گونه Ogastemma pusillum برای اولین بار از ایران گزارش می شود.این گونه در جنوب ایران، استان هرمزگان می روید و به جنس Echiochilon نزدیک است.
 • فرخ قهرمانی نژاد، علی باقری* صفحه 175
  گونه Astragalus andabadensis (Fabaceae)، انحصاری استان زنجان به عنوان گونه جدید شرح داده می شود. این گونه به واسطه دارا بودن کرک های میان چسب، گوشوارک آزاد و گل هایی با دو براکتئول در سکسیون sect. Incani DC. قرار می گیرد. این گونه ارتباط نزدیکی با گونه A. latifolius Lam. دارد. تصویر گونه نیز ارایه شده است.
 • علیرضا نقی نژاد *، بهنام حمزه صفحه 178
  Cerastium pumilum Curtis از تیره میخک برای اولین بار از ایران به صورت گونه جالب گزارش می شود. این گیاه از جمله گیاهان ماسه رست در سواحل جنوبی دریای خزر در دواستان گیلان و مازندران می باشد. یادداشتهای تاگزونومیک و پراکنشی برای این گونه ارائه شده است.
 • صدیقه یوسف نعنایی* صفحه 181
  قبیله Ononideae از تیره Fabaceae درایران توسط نویسنده مورد بررسی قرار گرفت و زیرگونه Ononis spinosa subsp. anthiquorum، از استانهای اصفهان، تهران و همدان گزارش می شود و با زیر گونه های دیگر گونه مثل subsp. leiosperma وsubsp. spinosa مقایسه می شود. این زیر گونه با زیر گونه subsp. leiosperma فقط در تزئینات دانه و با زیر گونه subsp. spinosa در شکل کرکپوشها، طول جام و نیام متفاوت می باشد
 • عفت جعفری*، محمدرضا جوهرچی صفحه 183
  گونه Calendula karakalensis از تیره کاسنی به عنوان یک گونه جدید از ایران (خراسان) گزارش می گردد. رویشگاه دقیق این گونه نیز بر اساس محل جمع آوری نمونه های هرباریومی ارایه شده است.
 • سردار مکبول*، عثمان بیاض اوغلو صفحه 186
  ویژگی های ریختارشناختی و آناتومی گونه های زیر که از شمال شرق آناتولی جمع آوری شده اند به همراه تصویر شرح داده می شوند.
  Scrophularia chrysantha Jaub.& Spach، Scrophularia scopolii [Hoppe ex] Pers. var. adenocalyx Somm. & Lev.، Scrophularia olympica Boiss.، Scrophularia sosnowskyi Kem.-Nath.، Scrophularia canina L.
  خصوصیات ریختی برگ، نا پرچمی ها، برگک، دمگل گل میانی و جام گل جهت تفکیک آرایه ها اهمیت دارند. حضور و انتشار فیبر های آبکشی ساقه در بین آرایه های مورد مطالعه اختلاف بارزی را نشان می دهد. تمامی برگها دارای تیپ مزوفیل پشتی شکمی و در هر دو سطح، تیپپ روزنه ها آنوموسیتیک است. توزیع اید یوبلاست ها در آرایه های مطالعه شده ویژگی آناتومی مهمی است.
 • مریم عشرتی فر*، فریده عطار، کاظم مهدی قلی صفحه 196
  در این تحقیق ساختار تشریحی برگ 11 گونه و زیر گونه از جنس مریم نخودی در ایران مطالعه شده است. مهمترین اختلاف ها در این بین به تعداد لایه های پارانشیم نردبانی و اسفنجی، ضخامت برگ، ضخامت کوتیکول در سطح فوقانی، اندازه سلول های اپیدرمی و تیپ های مختلف کرک مربوط می شوند. این صفات دارای ارزش تاکسونومیکی بالایی بوده، می توانند به عنوان ابزاری مفید برای جداسازی گونه های مختلف این جنس محسوب گردند.
 • فریبا شریف نیا*، روشنک سلیمانی، فهیمه سلیم پور صفحه 205
  جنسLathyrus از تیره بقولات (Fabaceae) و تبار Vicieae، مشتمل بر23گونه یکساله و چند ساله در قالب 10 بخشه می باشد. مطالعات حاکی از تناقضاتی در بخشه بندی گونه های این جنس می باشد. در تحقیق حاضر گونه های جنس Lathyrus براساس صفات ریخت شناسی و گرده شناسی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بخشه Nissolia با داشتن برگهای ساده، بخشه ای منوتیپیک ومشتمل بر گونه L. nissolia می باشد. نتایج گرده شناسی نیز این مساله راتایید نمود. همچنین گونه های L. vinealis،L. sphaericus و L. inconspicuus بر اساس ساختار گل و ریخت شناسی گرده این گونه ها به بخشه Linearicarpus منتقل گردیدند. گونه های L. gorgoniو L. rotundifolius نیز بر اساس شواهد ریخت شناسی و داده های گرده شناسی به بخشه Lathyrus انتقال داده شدند. همچنین دو گونه L. aphaca و L. Pratensis به دلیل تفاوتهای بارزی که از نظر صفات گوشوارک، منشا پیچک و تفاوت در نوع تزئینات سطح اگزین نشان می دهند، در دو بخشه مجزای Aphacaو Pratensis قرار گرفتند.
 • نسیم اذانی، مسعود شیدایی*، فریده عطار صفحه 213
  بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و دانه های گرده در جمعیت های 12 گونه Achillea از سه بخش Santolinoidea، Millefolium و Filipendulinaeانجام گرفت. تعداد 33 صفت ریختی شامل 13 صفت کمی و 20 صفت کیفی برسی شدند. آنالیز واریانس وجود اختلاف معنی دار را در بسیاری از صفات کمی در میان جمعیت ها و گونه های مطالعه شده نشان داد. تجزیه خوشه ایبر اساس صفات کمی و نیز توام با صفات کیفی، جدایی جمعیت های یک گونه را از دیگر گونه ها نشان داد که بیانگر اهمیت این صفات در تاکسونومی و شناسایی گونه های جنس Achillea می باشد. روابط گونه ای بدست آمده از آنالیزهای فنتیکی، کلادستیک و روش Bayesian با مرزبندی میان سه بخش ارائه شده در فلورا ایرنیکا همخوانی ندارد و گونه های متعلق به این سه بخش در کنار یکدیگر قرار می گیرند. لدا بنظر می رسد تاکسونومی این گروه نیاز به بازنگری دارد.
 • مریم حسنی نژاد، زیبا جم زاد*، مهدی یوسفی صفحه 227
  میکرومورفولوژی فندقه در 14 تاکسون از جنس Scutellaria با 2 زیر جنس Scutellaria (بخش های Scutellaria و Anaspis) و Apeltanthus (بخش Lupulinaria) در ایران توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. تصاویر سطح فندقه به طور چشمگیری تفاوت در سطح گونه در 2 زیر جنس نشان می دهد و با آخرین طبقه بندی درون جنسی در این جنس همخوان است. به هر حال تفاوتهای کوچکی در میان گونه ها در بعضی از بخش ها مشاهده می شود. 5 تیپ فندقه مشخص شد. تیپ 1. فندقه با تزئینات سطحی زگیل مانند با غده های بدون پایه که در بین زگیلها پراکنده شده اند.(زیرجنس Scutellaria بخش Scutellaria: Sc. galericulata). تیپ 2. فندقه با تزئینات سطحی زگیل مانند، زگیلهای گرد با نوک محدب. (زیرجنس Scutellaria بخش Scutellaria: Sc. tournefortii). تیپ 3. فندقه با تزئینات سطحی زگیل مانند. زگیلها با نوک گرد تا نوک تیز و کم و بیش شبیه انگشت می باشند. (زیر جنسScutellaria، بخش Anaspis: Sc. ariana). تیپ 4. فندقه با تزئینات سطحی زگیل مانند مسطح شده یا در نوک فرو رفته با کرک های خوابیده یا گسترده که در راس زگیل ها متمرکز شده و قسمتی از فندقه را می پوشاند. (زیرجنسScutellaria بخش Scutellaria با Sc. velenovskyi subsp. subsimilis و با دو زیر گونهsubsp. condensate و (Sc. condensata subsp. Pycnotricha تیپ 5. فندقه با کرک های متراکم ستاره ای طویل یا کرک های ساده. (زیر جنس Apeltanthus بخش Lupulinaria شامل گونه های زیر:Sc. araxensis، Sc. farsistanica، Sc. litwinowii، Sc. luteo-coerulea، Sc. multicaulis، Sc. pinnatifida، Sc. platystegia، Sc. theobromina and Sc. tomentosa.)
 • فیروزه بردبار، حجت الله سعیدی، محمدرضا رحیمی نژاد* صفحه 240
  از آنجا که گندم نان (T. aestivum) دارای ژنوم D می باشد، دارندگان ژنوم D از جنس Aegilops، می تواند به عنوان منبع آللی مفید قابل انتقالی به گندم نان مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق نحوه تقارن کاریوتایپی دارندگان ژنوم D از جنس Aegilops و نیز گونه T. aestivum، جهت بررسی ارتباطات تکاملی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در حدود 11 جمعیت متعلق به هفت گونه دارنده ژنوم D برای این بررسی مورداستفاده قرار گرفت. بر اساس پارامترهای ارزیابی شده در این تحقیق، در میان کلیه گونه های مطالعه شده، گونه Ae. cylindrica نامتقارن ترین کاریوتایپ و در مقابل گونه Ae. vavilovii متقارن ترین کاریوتایپ را نشان می دهد. دو گونه Ae. crassa و Ae. vavilovii که دارای دو ژنوم مشترک (XD) هستند، سطح تقارن کاریوتایپی مشابهی را نشان دادند. نتایج این بررسی با مقایسه با بررسی های پیشین نشان داد که درجه تقارن کاریوتایپی ژنوم D با زمان انشقاق گونه از والد خود ارتباط مستقیم دارد. نتایج این بررسی پیشنهاد می کند که بررسی تقارن کاریوتایپی می تواند ابزار مفیدی جهت شناخت ارتباطات و تغییرات ژنومی و نیز مقیاس مناسبی جهت تخمین تاریخ نسبی منشا آلوپلی پلوئیدی در خوشه ژنوم D باشد.
 • دینش کومار ساکسنا*، محمد. سایفول، عارفین صفحه 248
  انتشار و تاکسونومی خزه Racomitrium crispulum از بلندی های غربی کوه های هیمالا مورد بررسی قرار گرفته است. این گونه انتشار وسیعی از نظر ارتفاع و میکروکلیما دارد. انتشار گیاه از نظر تراکم، غلبه و فراوانی میتواند به عنوان شاخص در پایش های زیستی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تغییرات زیست محیطی تاثیری بر انتشار گیاه ندارد و حضور آن در شرایط خشک نشان داده می شود.
|
 • Z. Jamzad Page 141
  The species belonging to Nepeta sect. Psilonepeta Benth. recognized by K.H. Rechinger in Flora Iranica are revised. Nepeta bazoftica Jamzad is described as a new species in this section. It is characterized by a broad ovate, petiolate leaf, deeply cordate at base, with shallowly crenate-dentate margins; a lax pedunculate cyme; calyx throat with a ring of hairs inside; corolla long exserted from the calyx. The new species is closely related to N. archibaldii and belongs to a natural group of species partly recognized by Bentham in sect. Psilonepeta, characterized by a straight to slightly curved calyx, throat straight, with an internal ring of hairs; corolla clearly exserted from calyx, with a deflexed lower lip. Nepeta iranshahrii previously recognized in sect. Capituliferae and N. pinetorum of sect. Schizocalyx share the same floral characteristics and are considered in the same group. Furthermore, N. scrophularioides Rech. f. with an oblique calyx throat, without a hairy ring inside is excluded from sect. Psilonepeta and is considered as a synonym of N. fissa C. A. Mey.
  Keywords: Nepeta, Lamiaceae, new species. Taxonomy, Iran
 • F. Attar*, M. Mirtadzadini Page 146
  Cousinia ghahremanii and C. longibracteata are described and illustrated as new species from southeast and east of Iran. These species belong to the sect. Pugioniferae Bunge based on the habit, shape of capitula and bracts, corolla color, decurrent leaves and subcorymbose synflorescence. The related species to C. ghahremanaii is C. calcitrapa var. calcitrapa which distinguishing characters of the two species are: number of flowers and bracts, size of capitula, length of corolla and shape of basal leaves. C. longibracteata based on morphological characters and geographical distribution is distinct from the other species of sect. Pugioniferae, but the closest species to it is C. macroptera which distinguish it by long cylindric bracts, length of corolla, number of flowers and bracts.
  Keywords: Cousinia, sect. Pugioniferae, Asteraceae, Cardueae, new species, Iran
 • A. A. Maassoumi, H. Batooli Page 153
  Calligonum spinosetosum is described as a new species from Esfahan province, northern deserts of Aran & Bidgol. The new species is distinguishable from all other Iranian species by having spiny dichotomous ca. 6 mm long fruiting bristles.
  Keywords: Calligonum, Polygonaceae, new species, Kashan, Iran
 • Y. Nasseh, M. R. Joharchi Page 154
  During the study and identification of the collected plants from North Khorassan province a new species was found. The new species was described as Astragalus razensis from the studied area. This species belongs to the sect. Ornithopodium and is compared with its closest relative, Astragalus ornithopodioides.
  Keywords: Astragalus, Sect. Ornithopodium, new species, Iran
 • F. Ghahremaninejad*, A. Ezazi Page 157
  Lonicera microphylla Willd. ex Roem. & Schultes is recorded here for the first time from Iran. This species, in Iranian plateau, was previously known from Afghanistan and Pakistan. With this record the number of Lonicera species in Iran increases to nine.
  Keywords: Iran, new record, Lonicera, Caprifoliaceae
 • M. Haji Moniri* Page 159
  Lichens form an important part of the biodiversity in some ecosystems, but little attention has been devoted to lichen biodiversity in Iran. The present paper in addition to reviewing lichenological progress in Iran, presents important records, one a new variety for the region. Based on fieldwork in Deraznow in the central Alborz of Golestan province, N Iran, 18 species are reported, of which four species and a subspecies are new to Golestan.
  Keywords: Biodiversity, Lichen, Iran, Golestan
 • M. Dinarvand* Page 164
  For the preparation of Flora of Iran family Potamogetonaceae, the herbarium plant specimens in (TARI) herbarium were identified. Among them one specimen collected from Ardebil province named Potamogeton trichoides is recorded as a new for the flora of Iran. Also, Potamogeton filiformis collected from Shadegan wetland, Khuzestan province is another new record for Iran.
  Keywords: Potamogeton, Aquatic flora, new record, Iran
 • R. Naderi*, S. Afsharzadeh, M. R. Rahiminejad, B. Eslami Page 167
  Three new records, Achillea millefolium subsp. sudetica (Asteraceae), Cardaria draba subsp. draba (Brassicaceae) and Scorzonera kirpicznikovii (Asteraceae) are reported for the first time from Iran. The taxa have been collected from Golestanak Protected Area in central part of Elburz (Alborz) mountains. Each taxon is compared to related taxon and its illustration presented too.
  Keywords: Botany, Plant taxonomy, Plant systematics, Achillea millefolium subsp. sudetica, Cardaria draba subsp. draba, Scorzonera kirpicznikovii, new records, Iran
 • M. Zaeifi, S. Ramazanzade Page 172
  Ogastemma pusillum (Boraginaceae) is recorded here for the flora of Iran. It is the first report of the presence of the monotypic genus, Ogastemma in Iran. It is closely related to the genus Echiochilon.
  Keywords: Ogastemma, Boraginaceae, new record, flora of Iran
 • F. Ghahremaninejad, A. Bagheri* Page 175
  Astragalus andabadensis (Fabaceae) an endemic to Zanjan province, Iran is described here as a new species. It is placed in the section Incani DC. due to its medifixed hairs, free stipules, and bibracteolate flowers, and it appears to be most closely related to A. latifolius Lam. An illustration of the species is provided.
  Keywords: Astragalus andabadensis, Fabaceae, new species, Iran, sect. Incani DC., subgenus Cercidothrix.
 • A. Naqinezhad*, B. Hamzehee Page 178
  Cerastium pumilum Curtis (Caryophyllaceae) is reported as new interesting addition to the flora of Iran. This plant is considered as a psammophyte on the sand dunes of south Caspian coastal area in Guilan and Mazandaran provinces. Taxonomic remarks and distribution notes for this species are provided.
  Keywords: Cerastium, Caryophyllaceae, north of Iran, new record
 • S. Yusef Naanaie* Page 181
  The tribe Ononideae (Fabaceae) has been studied in Iran by the author. Ononis spinosa subsp. anthiqourum is recorded from Hamedan, Isfahan and Tehran provinces. This subspecies is compared with the other subspecies leiosperma and spinosa. It differs from subsp. leiosperma only in micro-sculpturing pattern of the seed and differs from subsp. spinosa in indumentum, corolla and legume length.
 • E. Jafari*, M. R. Joharchi Page 183
  Calendula karakalensis Vass. which has been collected from Khorassan province is reported as a new species from Iran.
  Keywords: Calendula, Calenduleae, Asteraceae, new record, Taxonomy, Iran
 • S. Makbul*, O. BeyazoĞlu Page 186
  In this study, morphological and anatomical features of Scrophularia chrysantha Jaub.& Spach, Scrophularia scopolii [Hoppe ex] Pers. var. adenocalyx Somm.& Lev., Scrophularia olympica Boiss., Scrophularia sosnowskyi Kem.-Nath., Scrophularia canina L., collected from NE Anatolia, were described and illustrated. Features related to morphologic peculiarities of the leaf, staminod, bracteol, alar pedicel, and corolla were found to be important for separating the taxa morphologically. Presence and distribution of the phloem fibers were seen crucial differences among examined species in terms of stem anatomical properties. All leaves are bifacial and stomata cells are anomocytic. It is determined that distribution of idioblasts is important anatomic character in the examined taxa.
  Keywords: Scrophularia, anatomy, morphology, idioblast, Turkey
 • M. Eshratifar*, F. Attar, K. Mahdigholi Page 196
  Leaf anatomy of 10 species of the genus Teucrium L. in Iran were studied. Anatomical structure of leaves was compared in species. The most differences among species belong to the layers of palisadic and spongy parenchyma, thickness of leaf, cuticle of upper surface, size of epidermal cells and trichome types. These characters can be used in distinguishing species and infraspecific taxa and therefore have high taxonomical values.
  Keywords: Teucrium L., Lamiaceae, leaf anatomy, Iran
 • F. Sharifnia*, R. Soleymani, F. Salimpour Page 205
  Taxonomy of the genus Lathyrus with 23 species in Iran has been controversial especially at sectional level. This study is based on the morphological and palynological evidences. 28 morphological and 7 palynological characters belonging to 13 Iranian Lathyrus species were examined. Our results showed that L. sect. Nissolia with simple leaves is monotypic and includes only L. nissolia. Lathyrus vinealis, L. sphaericus, L. inconspicuus were transferred from the section Nissolia to the section Linearicarpus based on the flower and pollen morphology. Morphological and palynological evidences were also used for transferring L. gorgoni and L. rotundifolius from the section Gorgoni to the section Lathyrus. In addition, based on the stipule, tendril and pollen morphology, L. pratensis was segregated from L. aphaca and transferred to L. sect. Pratensis.
  Keywords: Lathyrus, palynology, morphology, cluster analysis, Taxonomy, Iran
 • N. Azani, M. Sheidai*, F. Attar Page 213
  Morphological and palynological studies were performed in 34 populations of 12 Achillea species belonging to three sections of Santolinoidea, Millefolium and Filipendulinae growing in Iran. Morphological studies were performed on 34 populations of 12 species. In total 33 morphological characters including 13 quantitative and 20 qualitative were scored. ANOVA test showed significant difference for most of quantitative characters among the species and populations studied. UPGMA clustering of the populations and species studied based on merely quantitative morphological characters and also based on both quantitative and qualitative characters separated populations of each species from the others indicating the use of these characters in species delimitation, however no resolved relationship could be obtained and the species from 3 sections stated in Flora Iranica are intermingled. The size of the pollen grains ranged from 22.4-30.0 µm, with similar P/E ratio, trizonocolporate, radially symmetrical, isopolar, spheroidal. The spines are pointed and are dome shaped broad based. The number of spine rows between colpi varies from 3 to 5 among the species. This feature can be determined easily in the polar view by light microscope. The exine thickness varies from 2.4 µm to 4.5 µm among the species and pollen sculpturing is echinate in all. Clustering and ordination of species based on palynological characters also showed mixing of species from 3 sections mentioned in Flora Iranica.
  Keywords: Achillea, morphology, palynology, clustering, ordination
 • M. Hasani, Nejad, Z. Jamzad*, M. Yousefi Page 227
  Nutlet micromorphology of 14 taxa of Scutellaria of subgenera Scutellaria (sects. Scutellaria and Anaspis) and Apeltanthus (sect. Lupulinaria) in Iran was studied by scanning electron microscopy (SEM). Nutlet surface sculpturing varies prominently among species within two subgenera and this is mostly congruent with the latest subgenric classification of the genus. However some differences were observed among species in some sections. Five nutlet types were identified: Type I, papillate with sessile glands among the papillae (subgenus Scutellaria sect. Scutellaria: Sc. galericulata). Type II. papillate, papillae circular with concave apex. (subgenus Scutellaria section Scutellaria: Sc. tournefortii). Type III. Nutlet surface papillate, papillae with obtuse to acute apex, more or less finger like (subgenus Scutellaria, section Anaspis: Scutellaria ariana). Type IV, nutlet surface with flattened or apical depressed papillae, with adpressed and patent hairs partially covering the surface, concentrated near the papillae apices. (subgenus Scutellaria: Sc. condensata subsp. condensata and subsp pycnotricha and Sc. velenovskyi subsp. subsimilis). Type V, surface densely hairy with stellate or long simple hairs (sect. Lupulinaria: Sc. araxensis, Sc. farsistanica, Sc. litwinowii, Sc. luteo-coerulea, Sc. multicaulis, Sc. pinnatifida, Sc. platystegia, Sc. theobromina and Sc. tomentosa.).
  Keywords: cutellaria, Nutlet micromorphology, Lamiaceae, Iran, SEM
 • F. Bordbar, H. Saeidi, M. R. Rahiminejad* Page 240
  The wild D genome-bearing Aegilops L. species. are considered to be sources of useful alleles which can be used in bread wheat improvement. We examined the karyotype asymmetry of the D genome-bearing species and analyzed the data to look for their evolutionary correlations. A total number of eleven accessions belonging to seven D genome species and Triticum aestivum L. were used for this study. The observations of the analyzed factors showed that Ae. vavilovii (Zhuk.) Chen. posses the most symmetric karyotypes and Ae. cylindrica Host. the most asymmetric ones. Both species Ae. crassa Boiss. and Ae. vavilovii carrying a common genomic formula (XD) showed a similar karyotype asymmetry. The results of this study compared with the literature showed that the degree of karyotype asymmetry of the D genome has a correlation with the time of divergence from its ancestral progenitors. Our results suggest that the karyotype asymmetry analysis can be a useful tool to have an overall view over the genomic relationships and modifications and also a good measure to estimate the relative date of the origin of allopolyploidy of the D genome cluster.
  Keywords: Aegilops, genomic modification, Iran, karyotype asymmetry, Triticum, Poaceae
 • Dinesh K. Saxena* Saiful, Arfeen Page 248
  Present study is focused on the distribution and taxonomy of moss Racomitrium crispulum from Kumaon hills. R. crispulum have wide range of distribution both attitudinally as well as under microclimate. Distribution of plant with references to density, abundance and frequency implicit their availability for biomonitoring. It is also observed that seasonal environmental changes do not influence distribution and showed their presence also under xeric condition.
  Keywords: R. crispulum, systematic, density, abundance, frequency, distribution, India