فهرست مطالب

مطالعات روانشناسی تربیتی - پیاپی 6 (شهریور 1386)

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
پیاپی 6 (شهریور 1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/06/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه پورشهسواری، سید محمدرضا علوی صفحه 1

  هدف اصلی این تحقیق بررسی نوع نگرش جوانان نسبت به خانواده و عوامل فردی وتحصیلی مرتبط با آن می باشد. به همین منظور از طرح تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه جوانان دانشجوی29-18 ساله در شهرستان سیرجان تشکیل می دهند که از بین آنها 400 نفر به صورت خوشه ایتصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و با استفاده از یک نگرش سنج محقق ساخته، مورد آزمون قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون t برای گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جوانان نسبت به خانواده نگرش مثبت دارند ولی این نگرش با توجه به جنسیت آنها متفاوت است. همچنین با افزایش سن نگرش مثبت آنها نسبت به حمایت کنندگی خانواده کاهش یافته است. بین افزایش موفقیت تحصیلی و بهبود نگرش جوانان نسبت به خانواده همبستگی مثبت وجود دارد. جوانانی که در دانشگاه آزاد اسلامی درس می خوانند نسبت به دانشجویان سایر دانشگاه ها، نگرش مثبت تری نسبت به خانواده ی خود دارند.

  کلیدواژگان: نگرش، خانواده، جوانان، عوامل فردی، عوامل تحصیلی
 • عبدالوهاب پورقاز، نورمحمد یعقوبی، عالمه کیخا صفحه 21

  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای جو سازمانی غالب در مدارس متوسطه شهر زاهدان بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دبیران مقطع متوسطه شهر زاهدان تشکیل می دهند. گروه نمونه شامل 357 معلم می شود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جو سازمانی ساسمن و سم دیپ استفاده شد.
  یافته های نشان داد که از دیدگاه دبیران، جو سازمانی مدارس دارای وضوح و توافق نقش بوده است. پاسخ دبیران با سابقه زیر 15 سال بیشتر مربوط به بعد وضوح و توافق نقش بود. پاسخ دبیران با سابقه بالاتر از 15 سال مربوط به بعد وضوح و توافق هدف بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین جو سازمانی دبیرستانهای دخترانه و پسرانه تفاوت معنی داری وجود دارد، یعنی این که جو سازمانی دبیرستانهای با مدیر زن، مطلوب تر از جو سازمانی مدارسی است که مدیران آنها مرد می باشند.

  کلیدواژگان: جو سازمانی، وضوح و توافق هدف، وضوح و توافق نقش، رضایت و توافق بر رویه ها، رضایت از پاداش، اثر بخشی ارتباطات
 • دکترحسین جعفری ثانی، مریم رحمتی صفحه 39
  هدف این مقاله، بررسی میزان انطباق محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم دوره ابتدایی با اصول اساسی انتخاب و سازماندهی برنامه درسی است. جامعه آماری شامل تمام معلمان پایه پنجم ابتدایی شهر بیرجند، 110 نفر مرد و زن بوده، است. نمونه ی پژوهش همه معلمان شهر را شامل می شود. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته با هدف بررسی میزان رعایت «اصول انتخاب محتوا» و «اصول سازماندهی محتوا» استفاده شده است. این پرسشنامه بسته پاسخ با مقیاس 5 درجه ای لیکرت مشتمل بر 42 سوال می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون tتک گروهی و دو گروهی مستقل، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که میانگین دیدگاه معلمان درباره میزان رعایت اصول انتخاب محتوا و همچنین میانگین مولفه های مداومت و توالی در سازماندهی محتوا بالاتر از میانگین فرضی بوده است، یعنی از دیدگاه معلمان اصول انتخاب محتوا و اصل مداومت و اصل توالی در تدوین محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم رعایت شده است. ولی میانگین مولفه وحدت، از مولفه های اصول سازماندهی محتوا، پایین تر از میانگین فرضی بوده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، تعلیمات اجتماعی و دوره ابتدایی
 • حسین جناآبادی صفحه 55
  هدف این پژوهش بررسی تعامل روانی- اجتماعی والدین کودکان عقب مانده ذهنی بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، اعضای گروه نمونه آزمایش 60 نفر (30 نفر پدر، 30 نفر مادر) و اعضای گروه نمونه کنترل 60 نفر (30 نفر پدر، 30 نفر مادر) از میان جامعه آماری والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و دانش آموزان عادی انتخاب شدند.
  جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، آزمون تعامل روانی- اجتماعی صورت گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون t گروه های مستقل استفاده شده نتایج نشان داد که به طور کلی بین میزان تعامل روانی – اجتماعی والدین کودک دارای عقب مانده ذهنی و والدین دارای کودک عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. میزان تعامل روانی- اجتماعی مادران دارای کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از میزان تعامل – روانی اجتماعی پدران دارای کودکان عقب مانده ذهنی می باشد. میزان تعامل روانی – اجتماعی مادران دارای کودک عادی بیشتر از میزان تعامل روانی – اجتماعی پدران کودکان عادی می باشد.
  کلیدواژگان: تعامل روانی، اجتماعی، کودک عقب مانده ذهنی، آموزش پذیر، والدین
 • مسعود رودباری، زهرا فیض آبادی فراهانی صفحه 65

  درصد قبولی سیستان و بلوچستان در کنکور همواره در رده آخر استان ها بوده است. تمهیداتی نظیر گزینش قطبی و ناحیه ای و سهمیه نیز باعث بهبود درصد قبولی این استان نشد. این تحقیق به منظور تعیین میزان قبولی دانش آموزان پیش دانشگاهی استان و بررسی متغیرهای مرتبط بر آن در کنکور سال 1384 طراحی شده است.
  این تحقیق توصیفی در سال تحصیلی 84-83 بر روی کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان انجام شد. پرسشنامه طرح که شامل اطلاعات دانش آموزان و آموزشگاه ها بود برای کلیه آنها ارسال و 9198 پرسشنامه از 201 آموزشگاه تکمیل و عودت گردید. اطلاعات رسیده و اطلاعات پذیرفته شدگان کنکور با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  بیشترین تعداد شرکت کننده ی کنکور دیپلم های علوم انسانی (%8/45) و کمترین آن مربوط به ریاضی فیزیک (%1/15) بوده اند. بیشترین درصد پذیرفته شده مربوط به دارندگان دیپلم ریاضی فیزیک (% 32) و سپس علوم تجربی (%6/17) و انسانی (%3/11) می باشد. قبولی زنان و مردان به ترتیب %9/16 و %8/14 می باشد. درصد قبولی در آموزشگاه های خاص (شاهد-نمونه-دانشگاه)، عادی و غیر انتفاعی به ترتیب %9/49، %9/9 و %6/9 بوده است. درصد قبولی فرزندان مادران و پدران بی سواد به ترتیب %6/9 و %5/7 و برای مادران و پدران با تحصیلات بالای دیپلم به ترتیب % 45 و % 4/30 است. بیشترین قبولی مربوط به دانش آموزان با معدل امتحان کتبی نهایی بالای 18 بود (%8/83) که این درصد با کاهش معدل کاهش می یابد. قبولی در سهمیه های مناطق 1 تا 3 به ترتیب %9/90%، %22 و %9/12 بود. درصد پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای به ترتیب % 9/28، %1/69 و % 2 بود.
  نوع دیپلم، معدل سال سوم دبیرستان، تحصیلات و شغل پدر و مادر، سن و جنس دانش آموز از مهم ترین متغیر های مرتبط بر نتیجه کنکور سراسری می باشد.

  کلیدواژگان: سیستان و بلوچستان، دانش آموز، پیش دانشگاهی، کنکور سراسری 1384
 • محبوبه عارفی صفحه 85
  با توجه به این که یکی از چالش های کنونی نظام آموزشی ایران، تصمیم گیری در رابطه با ادامه یافتن ساختار متمرکز یا تغییر آن به سمت غیر متمرکزمی باشد؛ هدف این مقاله شناسائی ابعاد، سطوح، شرایط و پیچیدگی های ساختار عدم تمرکز و بررسی امکان تحقق آن بر مبنای تحلیل وضعیت موجود منابع انسانی نظام آموزشی ایران است. این بررسی با روش تحلیلی انجام گرفته است.
  نتایج این مطالعه نشان داد که در زمان حاضر با توجه به شرائط منابع انسانی در نظام آموزشی از بعد تخصص و مهارت و آمادگی های اولیه، واگذاری اختیارات تصمیم گیری و برنامه ریزی به طور کامل، به ویژه در حیطه برنامه های آموزشی و درسی، راهکار مناسبی در جهت پاسخگوئی به نیاز های موجود نخواهد بود. چنین امری لازم است به صورت تدریجی و به ترتیب از مراحل بالاتر، نظام آموزشی آغاز گردد و از استان های آغاز شود که در این رابطه از آمادگی بیشتری برخوردارند. همچنین از دوره های تحصیلی همچون آموزش عالی و متوسطه که از آمادگی بیشتری برخوردار هستند انتقال قدرت صورت گیرد.
  کلیدواژگان: نظام متمرکز، نظام غیر متمرکز، برنامه ریزی آموزشی و درسی، منابع انسانی، نظام آموزشی ایران
 • افسانه مرزیه، غلامحسن پناهی صفحه 103

  پژوهش حاضر رابطه ی بین میزان رضایت دانشجویان و نگرش آنها نسبت به دوره شبانه را در دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 90 دانشجوی دختر و پسر به طور یکسان و از بین سه شهر زاهدان، ایرانشهر و زابل انتخاب شدند. برای به دست آوردن اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس، مجذور کا و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایجی به شرح ذیل حاصل شد:میزان رضایت دانشجویان شبانه از دوره شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان از حد متوسط بالاتر است 91/0 از آنان دارای نگرش مثبت نسبت به این دوره ها می باشند. ضریب همبستگی پیرسون نشانه داده است که بین میزان رضایت دانشجویان شبانه و نگرش آنها نسبت به دوره شبانه رابطه معناداری وجود داشته است.

  کلیدواژگان: دوره شبانه، دانشجویان، رضایت، نگرش
 • صفحات 1-8
|
 • F. Pourshahsavari , S. Mohamadreza Alavi Page 1

  The purpose of present research is to studies the youths’ attitudes towards family, and demographic factors related to it. Method of research is descriptive and correlation. All the university students in sirjan, aging 18 to 29, have been research population. The sampling method of cluster – random was used and 200 subjects have been selected. An researcher made attitude test was used. Statistical methods of T test for independent samples, Pearson Correlation, ANOVA and Tukey were used. The findings show that the youth have a positive attitude towards their family but there are gender differences. Age negatively correlated with youth attitude toward family protector. There is a positive relationship between the youths’ academic achievement and their attitudes toward family. Azad university students have had a better attitude towards their family than students of other universities.

  Keywords: Attitude, family, youth, demographic factors
 • A. Pourghaz, N. M. Yaghobi, A. Keikha Page 21

  This research considers the comparative studies of dominant organizational climate in secondary schools of Zahedan. The applied method in this research is descriptive survey. Statistical population includes the teachers of secondary schools in Zahedan. The sample of this research consists of 357 teachers that selected through the random sampling. The research instrument was the Susman and Samdeep Organizational Climate questionnaire. The results indicate that from the teachers’ viewpoint, the schools organizational climate consist clearness and roles agreement. Most of teachers’ answers with less than 15 years experience were relevant to clearness and roles agreement. The teachers’ answers with more than 15 years experience were mostly relevant to clearness and goal agreement. These findings revealed that, there is significant difference between organizational climate in the girls’ school and boys’ schools. It means that, organizational climate of schools with women principals is better than organizational climate of schools with men principals.

  Keywords: Organizational climate, clearness, goal agreement, satisfaction, roles agreement, policies agreement, reward satisfaction, communication effectiveness
 • H. Jafari Suni, M. Rahmati Page 39
  The purpose of this investigation is to study amount of coordination of the content of social science textbook of 5 grade with content selection and organization principles of curriculum. Statistic population comprised of all teachers of 5 grades, 110 men women, in Birjand. The sample consisted all of the teachers. A researcher made questionnaire was used to study on teacher's views about the level of coordination of the content of textbook with principles of content collection and organization. This questionnaire has 42 questions and is made according to Likert scale. The T tests for independent samples and for paired samples were used for statistical analysis.The results show that from the teacher's point of view, content selection principles and continuity and sequence principles of content organization are higher than assumed average, that is, it is regarded. But from the teacher's point of view, integration principle of content organization is not regarded.
  Keywords: curriculum, content selection, content organizing, social science, primary school
 • H. Jenabadi Page 55
  In order to investigate on the social-psychological interaction of educable mental retard children’s parents, using random sampling, 60 subjects of mental retard student's parent (30 fathers, 30 mothers) and 60 subjects of normal student's parent (30 fathers, 30 mothers) were selected.The research instrument was the Social-Psychological Interaction test. The T test for independent samples was used for statistical analysis. The results showed that, generally, there is no significant difference between the degree of social-psychological interaction of parents of mental retarded children and parents of normal children. The level of social-psychological interaction of mothers of mental retarded children is less than the level of social-psychological interaction of mothers with normal children. The level of social-psychological interaction for mothers of normal children is more than the level for fathers of normal children.
  Keywords: social, psychological, interaction, educable Mental retarded, parent
 • M. Roudbari, Z. Feizabadi Farahani Page 65

  Sistan and Baluchestan students have the fewer amounts in the percent of students in the universities admissions. Some facilities such as giving a share for each restriction did not improve this situation. This research investigates amount of students in the universities admissions and variable that related to it. The method of research was descriptive and statistical population was students of pre-university in Sistan and Baluchestan. The instrument of research was an inventory that administered on all of the students by sending it to all of 201 schools and 9198 students. The result revealed that most of participants in the Nationwide University's Entrance Examination had Humanities diploma (45.8%) and those who had Physics Mathematics diploma were the less amount (15.1%). Most of entered in the universities respectively had Physics Mathematics diploma (32%), Science diploma (17.6%) and Humanities diploma (11.3%). The entered students that had unliterary parents were 17.1%, and those with higher educated parent were 75.4%. Most of the entered students their mean score was more than 18 (83.8%). More over, type of occupation of parent, age, and gender of students were correlated to admission in the universities.

  Keywords: Sistan, Baluchestan, students, pre, university, Nationwide University's Entrance Examination
 • M. Arefi Page 85
  Deciding about decentralizing or centralization is one of the current challenges in the educational organization of Iran. The purpose of this study is to determine dimensions, levels, conditioned complexity of decentralization and investigate on possibility of its actualizing according to the human resources of educational organization of Iran. This study was conducted by analytic method. The results of this investigation show that the current human resources of educational organization have not sufficient expertise for an independent responsibility in decision making about educational planning and curriculum. These changes are to begin regularly from higher levels of educational organization and from those country restrictions that have more human resources. Also, it begins from higher education and secondary school levels.
  Keywords: decentralizing, centralization, educational planning, curriculum, educational organization of Iran
 • A.Marzeieh, Gh. Panahi Page 103

  Present Research Studies the relationship between student's satisfaction and their attitude toward Sistan and Baluchestan University’s Evening courses. For this purpose a sample consist of 90 Evening students of university were selected by using simple random sampling method. The tests used in this research were two researcher made questionnaires. ANOVA, X2, and Pearson Correlation was used for statistical analysis. Results show that Evening students Satisfaction from Sistan and Baluchestan University’s Evening courses is higher than average amount and. 91 of them have a positive attitude toward Evening courses. Correlation coefficient indicates that there is a significant relationship between student's satisfaction and their attitude toward Evening courses.

  Keywords: Evening courses, Satisfaction, Attitude, University of Sistan, Baluchestan