فهرست مطالب

یافته - سال یازدهم شماره 5 (پیاپی 42، زمستان 1388)
 • سال یازدهم شماره 5 (پیاپی 42، زمستان 1388)
 • ویژه گیاهان دارویی
 • تاریخ انتشار: 1388/12/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بهرام دلفان، منصور اسماعیلی دهج، مریم جعفری، مرضیه رشیدی پور صفحه 5
  آرترواسکلروز به معنای تجمع چربی و سخت و سفت شدن جدار شریان ها می باشد و تمایل به درگیری نواحی خاصی از سیستم گردش خون دارد که بر اساس ناحیه گرفتار شدت درگیری و ویژگی های مربوط به ضایعه، تظاهرات و شواهد بالینی خاصی را به وجود می آورد. تنها عامل ضروری در پدید آمدن آترواسکلروز، سطح بالای کلسترول LDL است. امروزه از داروهایی نظیر لووستاتین، کلیسترامین و کلوفیبرات جهت کاهش سطح LDL و افزایش HDL استفاده می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه اثر مصرف جداگانه و توام دانه جوانه زده شنبلیله و کلوفیبرات بر سطح سرمی چربی های خون و ایجاد رگه های چربی در آئورت 25 خرگوش نر سالم بررسی شده است. خرگوشها به پنج گروه پنج تایی تقسیم شدند و برای مدت 45 روز به ترتیب زیر، رژیم غذایی و دارویی دریافت کردند، گروه یک: رژیم غذایی نرمال بدون دریافت دارو، گروه دو: رژیم غذایی پرچرب بدون دریافت دارو، گروه سه: رژیم غذایی پرچرب به اضافه کلوفیبرات (200 میلی گرم دو بار در روز)، گروه چهار: رژیم غذایی پر چرب به اضافه کلوفیبرات (50 میلی گرم دو بار در روز) و گروه پنج: رژیم غذایی پرچرب به اضافه کلوفیبرات (200 میلی گرم دو بار در روز) و پودر دانه جوانه زده شنبلیله (600 میلی گرم دو بار در روز). نمونه گیری از خون حیوانات به صورت ناشتا در ابتدا و انتهای مطالعه انجام شد و از نظر محتوای سرمی چربی ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پس از مطالعه نمونه های پاتولوژی از آئورت حیوانات تهیه و بررسی میکروسکوپی شد.
  بحث و نتیجه گیری
  کلسترول تام، LDL، و تری گلیسیرید در گروه های سه، چهار و پنج در طی مطالعه نسبت به گروه دو افزایش کمتری داشت، در صورتی که افزایش HDL در این گروه ها نسبت به گروه دو بیشتر بود. علاوه بر این شدت کمتری از درگیری آئورت با رگه های چربی در گروه پنج دیده شد.
  نتایج
  این نتایج سودمند بودن دانه جوانه زده شنبلیله را هنگام مصرف با کلوفیبرات در پیشگیری و درمان هیپرلیپیدمی و آترواسکلروز در خرگوش مطرح می سازد (P<0.05).
  کلیدواژگان: آترواسکلروز، خرگوش، رگه چربی، شنبلیله، کلوفیبرات، هیپرلیپیدمی
 • حسین مطوریان پور، مرضیه رشیدی پور، بهرام دلفان*، محمد جواد طراحی صفحه 15

  ملاسمانوعی افزایش پیگمانتاسیون پوست شایع و اکتسابی است که به طور عمده در زنان و در مناطق در معرض آفتاب در صورت بروز می نماید. در حال حاضر روش های درمانی مختلفی از جمله داروهای کاهش دهنده پیگمانتاسیون پوست در درمان این بیماری به کار می رود که نتایج درمانی متفاوتی از آنها حاصل شده است. داروی هیدروکینون در حال حاضر به عنوان درمان استاندارد ملاسما شناخته شده است. عصاره شیرین بیان حاوی تعداد زیادی مواد طبیعی مانند Glabridin و Liquiritin می باشد که تاثیرات مفید متعددی روی پوست دارد که از آن جمله می توان از خواص روشن کنندگی پوست نام برد. مطالعه حاضر جهت مقایسه تاثیر درمانی کرم هیدروکینون 4 درصد و کرم عصاره شیرین بیان 4 درصد در درمان ملاسما انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی روی 38 بیمار زن دچار ملاسما که در فاصله زمانی اردیبهشت 1386 و اردیبهشت 1387 به درمانگاه پوست بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد مراجعه و دچار هیپرپیگمانتاسیون دوطرفه و قرینه در ناحیه مالار صورت بودند انجام گرفته است. در این مطالعه کرم هیدروکینون در یک سمت صورت و کرم شیرین بیان در طرف مقابل بصورت یکبار در روز به هنگام شب و به مدت 8 هفته بر روی پوست مالیده شد. مقدار Modified melasma area and severity index (MMASI) برای هر طرف صورت بصورت جداگانه در ابتدای مطالعه و بعد از آن هر 2 هفته تا انتهای مطالعه اندازه گیری شد. آنالیز یافته ها با استفاده از نرم افزار spss و روش های آماری فریدمن Friedman))وآزمون رتبه ای علامت ویلکاکسون(Wilcoxon)به عمل آمد.

  نتایج

  27 تن از بیماران مصرف دارو را تا انتهای مطالعه ادامه دادند.مقدار mmasi در سمتی که باکرم عصاره شیرین بیان درمان گردید از10/6± 59/10 به 17/2± 59/2 و در سمتی که با کرم هیدروکینون تحت درمان بود از34/6± 81/10 به 55/1± 63/1 در پایان 8 هفته کاهش یافت. این نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار mmasi در سمت تحت درمان با کرم عصاره شیرین بیان بود (001/0 P<). با این همه میزان کاهش mmasi در سمت تحت درمان با هیدروکینون به صورت قابل ملاحظه ای بالاتر از آن در مقایسه با سمت تحت درمان باکرم عصاره شیرین بیان بود (002/0 P<).

  نتیجه گیری

  با اینکه میزان کاهش پیگمانتاسیون ناشی از درمان با کرم عصاره شیرین بیان 4 درصد پس از 8 هفته درمان قابل ملاحظه می باشد (001/0 P<) ولی کرم هیدروکینون 4 درصد در این مورد به طور قابل توجهی موثرتر از کرم شیرین بیان 4 درصد است (002/0P=).

  کلیدواژگان: ملاسما، شیرین بیان، هیدروکینون
 • بهرام دلفان، مجتبی هاشم نیا، امیر جوانبخت، محمد نظری، رقیه جبرئیلی، مهدی بیرجندی، مرضیه رشیدی پور صفحه 25
  بیماری زونا در نتیجه فعالیت مجدد ویروس واریسلا زوستر ایجاد می شود. شایعترین عارضه زونا پست هرپتیک نورالژیا (PHN) می باشد.PHN دردی است که بیش از 30 روز از بروز ضایعات پوستی بیماری پایدار بماند.علی رغم وجود درمانهای مختلف، هیچیک درمان قطعی محسوب نمی شوند.برخی از داروهای رایج مانند کاپسیسین منشا گیاهی دارند. ساتوریا خوزستانیکا که از گیاهان بومی لرستان و خوزستان است دارای اثرات اثبات شده ای در تسکین دردهاست. در این مطالعه تاثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا برPHN بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسویه کور روی 50 بیمار مبتلا به PHNانجام شد. بیماران بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مورد، محلول حاوی اسانس ساتوریا خوزستانیکا با غلظت %5 و گروه شاهد دارونما را دریافت نمودند. شدت درد قبل و بعد از مصرف، در مقیاس عددی ثبت گردید. نتایج با استفاده از آزمون اندازه گیری مکرر، آزمون تی و تی زوجی و من ویتنی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین شدت درد در گروه مورد قبل و بعد از مصرف بترتیب 48/1± 12/8 و 9/2±72/5 بود و میانگین شدت درد قبل و بعد از مصرف دارونما در گروه شاهد بترتیب 46/1±04/8 و 52/1±84/7بود که در مقایسه دو گروه، اختلاف معناداری وجود داشت.. همچنین بصورت معناداری پاسخدهی مردان به دارو بیش از زنان بود. %60 بیماران اثرات تسکینی دارو را تجربه نمودند. عوارض جانبی بصورت سوزش و قرمزی در9 بیمار مشاهده شد که همگی در عرض یک ساعت برطرف گردید. اختلاف آماری معناداری داری از نظر جنس و سن بین دو گروه وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  اسانس ساتوریا خوزستانیکا در تسکین PHN موثر است و نسبت به بسیاری از درمانهای موجود از نظر زمان شروع اثر، پایداری اثر، پذیرش از سوی بیماران و عوارض جانبی مناسب تر است.
  کلیدواژگان: اسانس، پست هرپتیک نورالژیا، ساتوریا خوزستانیکا
 • اکرم بیرانوند، بهرام رسولیان، مسعود علیرضایی، پیمان هاشمی، بهروز عزت پور، مجید طوافی، سمیرا چاش صفحه 35
  سیسپلاتین یک داروی مهم ضد نئوپلاسم است که نفروتوکسیسیتی عارضه اصلی آن محسوب می شود و مصرف آن در شیمی درمانی سرطان را محدود می سازد. از آنجائیکه رادیکالهای آزاد اکسیژن تا حد زیادی مسوول نفروپاتی ناشی از سیسپلاتین هستند، اثرات تجویز خوراکی عصاره اتانولی برگ زیتون (OLE) بعنوان یک آنتی اکسیدان گیاهی بر نفروتوکسیسیتی ناشی از این دارو مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  21 رت نر بالغ به سه گروه تقسیم شدند: گروه «OLE75+CP» (تجویز خوراکی 14 روزه mg/kg75 OLE قبل از تجویز داخل صفاقی mg/kg5 سیسپلاتین)، گروه«Water +CP» (تجویز خوراکی 14 روزه آب قبل از تجویز سیسپلاتین) و گروه «Water+Saline» (مانند گروه قبلی فقط تجویز سالین بجای سیسپلاتین). نمونه های پلاسما 72 ساعت بعد از تزریق سیسپلاتین جمع آوری شدند و نمونه های ادرار از قبل از خونگیری بمدت 24 ساعت جمع آوری گردیدند. کراتینین و اوره پلاسما، کسر دفع سدیم و پتاسیم، کلییرانس کراتینین و وزن نسبی کلیه ها در گروه های مختلف بعنوان شاخصهای عملکرد کلیه مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  سیسپلاتین منجر به اختلال معنی دار در همه این شاخصهای عملکرد کلیه شد. تجویز خوراکی OLE باعث کاهش معنی دار کراتینین و کسر دفع پتاسیم شد و کاهش میزان اوره پلاسما در گروه «OLE75+CP» نسبت به گروه «Water+CP» در مرز معنی داری بود (08/0p=). سایر شاخصهای عملکرد کلیه بین دو گروه اخیر تفاوت معنی داری نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  تجویز خوراکی 14 روزه دوز پایین نمونه یی از عصاره برگ زیتون (بطور خاص حاوی اولئوروپئین بالا)، می تواند بطور نسبی نفروتوکسیسیتی ناشی از سیسپلاتین را در رتها کاهش دهد. اثر دوزهای بالاتر عصاره میبایست در تحقیقات بعدی بررسی شود.
  کلیدواژگان: سیسپلاتین، نفروتوکسیسیتی، عصاره برگ زیتون، اولئوروپئین، رادیکالهای آزاد اکسیژن
 • آزاده خونساری، کورش گرجی، آرمان موسوی، فواد عبدالله پور صفحه 45
  شناخت خواص درمانی گیاهان دارویی و همچنین مضرات درمان های نوین منجر به تشویق مردم به استفاده از گیاهان دارویی شده است. مطالعات بسیاری در زمینه گیاهان دارویی خاص و کارایی آن ها در درمان بیماری های مشخص انجام و مقالات زیادی در این رابطه منتشر شده است. اما در این بین وجود مطالعه ای که مروری بر مطالعات مذکور باشد احساس می شود که هدف این مطالعه می باشد.
  مواد و روش ها
  با استفاده از کلمات کلیدی herbal medicine، herb medicine، phytotherapy و extract medicine تعداد 7862 مقاله چاپ شده از سال 2000، در پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی PubMed، ScienceDirect و Springer جستجو و مطالعه شد. بیماری، گیاه مورد استفاده و نظر نویسنده در مورد کارایی گیاه به کار گرفته شده، مشخص گردید. در پایان این نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  5/11% کل مقالات در ارتباط با 8 گیاه بودند که به ترتیب فراوانی عبارتند از Ginseng (عشقه)، Salvia L. (مریم گلی)، Ginkgo biloba (ژینکو)، ypericum L. (گل راعی)، Allium L. (سیر)، Zingiber (زنجبیل)، Aloe vera (صبرزرد) و Marijuana(شاهدانه). شایع ترین بیماری های مورد بررسی شامل بیماری های عصبی– روانی، ایمنی- التهابی، گوارش، قلبی – عروقی و سرطان بودند. در2/89% از مقالات به اثرات مثبت و در اندکی از آن ها به عدم مزایای استفاده از گیاهان در درمان اشاره شده است. 6/54% مقالات بر لزوم انجام تحقیقات بیش تر برای استفاده درمانی از گیاهان تاکید داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این گیاهان دارویی متداول ترین روش طب مکمل در سراسر جهان است و اکثر مطالعات انجام شده به اثرات مثبت آن اشاره دارند، توجه بیشتر برای انجام مطالعات علمی دقیق تر برای تعیین مکانیزم اثر آن ها ضروری است.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، طب مکمل، مرور سیستماتیک
 • فاطمه نادری، پروانه نژاد سبزی، بهرام رسولیان صفحه 57
  از آنجا که برآیند فعالیت های مرتبط با صنعت گیاهان دارویی در راستای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه قرار می گیرد، توجه به اهمیت وضعیت گیاهان دارویی موجود در عطاری ها، تعیین گونه های مختلف، میزان مصرف و مناطق عرضه کننده به عنوان اصلی ترین عوامل در بازار گیاهان دارویی، می تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران صنعت دارویی کشور و استان لرستان که یکی از مهمترین رویشگاه های این گیاهان در کشور است، باشد تا با برنامه ریزی مناسب علمی شاهد اصلاح فرهنگ مصرف گیاهان دارویی و از همه مهمتر ارتقاء سلامت در استان لرستان باشیم.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه در این پژوهش مقطعی است و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه سه بخشی است که ویژگی های اقتصادی- اجتماعی، تعداد و انواع گیاهان دارویی و خواص دارویی آنها را مورد سنجش قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش را، کلیه عطاری های استان لرستان تشکیل می دهند. روش نمونه گیری از نوع نمونه در دسترس با حجم نمونه 69 باب می باشد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تعداد کل گیاهان دارویی موجود در عطاری ها حدود 336 گونه و میانگین کل وزن فروش 48/128 کیلوگرم در سال است. اکثر گیاهان دارویی(5/94 درصد) از خارج از استان وارد می شوند و تنها 5/5 درصد آنها در استان لرستان تهیه و در اختیار عطاری ها قرار می گیرند.
  نتیجه گیری
  وضعیت خاص آب و هوای استان لرستان و اقلیم متنوع آن سبب تنوع چشمگیر پوشش گیاهی استان شده است. با این حال نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مناطق عمده تامین کننده گیاهان دارویی خارج از استان می باشند. به نظر می رسد که می توان با برنامه ریزی مناسب در زمینه کشت گیاهان دارویی در استان شاهد اشتغالزایی بیشتر و عرضه فرآورده های این محصولات به عطاری های استان لرستان و سایر استان ها باشیم. و حتی به صادرات فرآورده های گیاهی تولید شده در استان به سایر کشورها بیندیشیم.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، عطاری، عرضه و تقاضا و استان لرستان
 • اسفندیار حسنی مقدم، علیرضا غیاثوند، محمد برزوی، مریم البرزی، بهرام دلفان، بهروز عزت پور صفحه 65
  با توجه به بررسی های صورت گرفته تحقیقات اندکی در مورد ترکیبات فرار گیاه گاوزبان اروپایی گزارش شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی ترکیبات فرار موجود در پیکره رویشی، گلبرگ و روغن بذر این گونه در استان لرستان می باشد.
  مواد و روش ها
  استخراج اسانس از گلبرگ ها به روش تقطیر با آب مقطر و با دستگاه کلونجر انجام شد. آنالیز و شناسایی ترکیبات فرار گلبرگ با استفاده از دستگاه GC/MS صورت پذیرفت. استخراج و شناسایی ترکیبات فرار پیکره رویشی با استفاده از روش جدید SPME صورت گرفت. استخراج روغن بذر با استفاده از روش Cold-Press انجام شد. سپس شناسایی و اندازه گیری ترکیبات روغن توسط دستگاه GC/MS انجام گردید.
  یافته ها
  در گلبرگ ها فقط ترکیب کارواکرول، در پیکر رویشی سه ترکیب بتا یونن، تترادکان و دکانال و در روغن بذر گاوزبان 16 ترکیب استخراج و شناسایی شد. مهمترین ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده روغن بذر گاوزبان اروپایی شامل، ان ان- دی متیل اتانول آمین، بتا دی گلیکوزید3-6-گلوکورونو متیل، بنزآلدهید- 4 متیل، 3-هیدروکسی تترافوران، هگزا دکانوئیک اسید، هپتانوئیک اسید، گاما بوتیرولاکتون و اتیل اکتا دک 9- انوات می باشند. این ترکیبات 63.4 درصد از کل ترکیبات روغن بذر را تشکیل داده است و 7 ترکیب باقی مانده فقط 9.5 درصد از کل ترکیبات شیمیایی روغن بذر را شامل می شود. همجنین یک ترکیب ناشناخته (27.1 درصد) در روغن بذر گاوزبان اروپایی شناسایی گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق مواد فرار درصد کمی از ترکیبات گلبرگ و پیکره رویشی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی را تشکیل داده است. همچنین روش Cold-Press یک روش سریع و ساده برای استخراج و شناسایی ترکیبات شیمیایی روغن بذر گیاهان می باشد.
  کلیدواژگان: گاوزبان اروپایی، ریز استخراج با فاز جامد، Cold Press، کرماتوگرافی گازی، طیف سنج جرمی
 • سیده زهرا حسینی، احمد اسماعیلی، عیدی بازگیر، مصطفی درویش نیا، غفار علی محمودی صفحه 75
  جمعیت و تنوع قارچ ها در شرایط اکولوژیک مناطق مختلف بسیار متغیر است. این موجودات منبع مواد فوق العاده با ارزشی مانند آنتی بیوتیک ها بوده و از دیر باز قارچ های کلاهک دار به عنوان دارو در طب سنتی استفاده شده اند. با توجه به مصارف مختلف قارچ ها در صنایع داروسازی، شناسایی آنها اولین گام در بهره برداری دارویی از این موجودات است. وجود گونه های سمی در بین قارچ های وحشی سبب ایجاد مسمومیت های خطرناک وگاهی مرگ آور می شود. هدف از این بررسی شناخت قارچ ها و معرفی آنها به مردم و در نتیجه کاهش مشکلات حاصل از مسمومیت ناشی از خوردن قارچ های سمی و کمک به پزشکان درتشخیص مسمومیت و تجویز درمان مناسب است. هدف از شناسایی قارچ های دارویی نیز استفاده از پتانسیل موجود در داروسازی است.
  مواد و روش ها
  در بهار و پاییز سال 1387 و 1388 نمونه های از قارچ های کلاهک دار در شهرستان خرم آباد جمع آوری و مشخصات مورفولوژیک ماکروسکوپی و میکروسکوپی آنها در آزمایشگاه بررسی و با منابع علمی موجود مطابقت داده شد.
  یافته ها
  8 گونه قارچ دارویی و سمی شناسایی گردید که شامل گونه maculate Collybia؛ گونه Coprinus atramentarius؛ سه گونه از جنس Boletus شامل (B luridus، felleus. B و (B. satana؛ دو گونه از جنس Lactarius شامل (L. vellereus و L. piperatus) و گونه Hypholoma capnoides است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به وجود چنین تنوعی در این منطقه، می توان از اطلاعات بدست آمده بهره برداری های زیادی در کاربردهای پزشکی نمود.
  کلیدواژگان: قارچ های ماکروسکوپی، دارویی، سمی و خرم آباد
 • شهلا احمدی، پرویز باباخالو، محمدعلی کریمی فر صفحه 86
  این پژوهش در واحد گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان به مدت 6 سال به اجرا درآمد. هدف از این کار جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی موجود در استان لرستان، تعیین رویشگاه ها، پراکنش،فرم رویشی، استفاده های سنتی، اندام مورد استفاده، روش استفاده، ویژگی های گیاه شناسی،نام محلی، نام فارسی و نام علمی گیاهان مذکور بوده است.
  مواد و روش ها
  در همین راستا اقدام به استخراج لیست گیاهان دارویی گزارش شده از استان در منابع مختلف، شناسای افراد بومی صاحب نظر گیاه درمانی در استان و در نهایت جمع آوری و شناسایی گیاهان از سطح استان گردید.
  یافته ها
  در مجموع 151 گیاه دارویی از سطح استان جمع آوری و شناسایی گردید، که این گیاهان متعلق به 63 تیره و 90 جنس می باشند، بیشترین گونه های جمع آوری شده متعلق به تیره هایLabiatae، Compositae، Legominosae، Liliaceae Rosaceae، و Umbelliferae است.
  بحث و نتیجه گیری
  طبق بررسی های بعمل آمده در منابع مختلف 96 گونه گیاهان دارویی از استان گزارش گردیده بود. که در طی این تحقیق 151 گونه گیاه دارویی از سطح استان جمع آوری و شناسایی گردید. در مقایسه با گیاهان دارویی جمع آوری شده در استان های بوشهر 70 گونه (7)، هرمزگان 113 گونه (8)، مرکزی 144 گونه (9)، کردستان 144 گونه (10)، تنوع بیشتری نشان می دهد اما در مقایسه یا استان های زنجان 163 گونه(11)، همدان 315 گونه (12)، قزوین 250 گونه (13)، به نظر می رسد که از تنوع کمتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، مواد موثره، لرستان
 • امین سلاحورزیان، ساسان علی نیایی فرد، نرگس ابدالی، احمد اسماعیلی صفحه 101
  انجیر از جمله اولین گیاهانی است که بوسیله انسان ها مورد کشت و کار قرار گرفت و بطور گسترده به صورت خشک و تازه مورد مصرف قرار می گیرد. با توجه به عدم وجود اطلاعات در مورد ارزش غذایی ارقام مختلف انجیر استان لرستان این تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1388 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق مقدار عناصر (پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهن و روی)، پروتئین، چربی، قند، بریکس (مواد جامد محلول)، اسیدیته، pH، ویتامین ث، نسبت بریکس به اسیدیته و سفتی در سه رقم انجیر متداول در استان لرستان (سیاه، رشه و سفید) و در مناطق خرم آباد (گوشه)، کلات زیودار، معمولان و زوران تل زیودار مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مناطق مختلف انجیرکاری در استان لرستان (گوشه، کلات زیودار، معمولان و زوران تل زیودار) پتانسیل تولید میوه های با کیفیت های متفاوتی را دارند که در بین رقم های کاشته شده در این مناطق رقم سیاه بعنوان یک رقم با کیفیت معرفی می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  مقایسه بین غلظت عناصر در انجیر در این تحقیق با سیب بعنوان یک میوه متداول نشان می دهد که مقدار عناصری مثل کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و روی به مراتب بالاتر از غلظت آنها در میوه سیب می باشد. اما تنوع داده ها در سایر مقالات در مورد انجیرو همچنین تحقق حاضر حاکی از آن است که این گیاه با رسیدگی مناسب توانایی دارا بودن مقادیر بیشتری از این عناصر و فاکتورها را داراست.
  کلیدواژگان: انجیر، استان لرستان، ارزش غذایی
 • میرزاعلی نظری نیا، مسعود علیرضایی، محمد بلوچ، علی حائری روحانی، شیما نعمتی صفحه 109
  دانه های روغنی با داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع و اشباع بر روی فرآیندهای اسپرماتوژنز در بیضه موثرند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از 21 عدد موش صحرایی نر تازه از شیر گرفته شده، هر گروه (کنترل، روغن ذرت، روغن بادام زمینی) به تعداد 7 موش در یک قفس به مدت سه ماه استفاده شد. تغذیه موش ها بصورت 10 درصد (w/w) غذای روزانه از روغن ذرت و روغن بادام زمینی در گروهای درمان صورت گرفت. پس از رسیدن به مرحله بلوغ با مشاهدات ماکروسکوپی در پایان 3 ماهگی، آزمایشات هورمون شناسی، مقاطع بافتی از بیضه تهیه شده و بررسی اندازه گیری های وزنی و حجم بیضه در هر 3 گروه از موش ها صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کاهش معنی داری در میزان هورمون تستسترون و FSH درگروه های درمان نسبت به کنترل دیده میشود((P<0.001 در حالیکه این تفاوت معنی دار در مورد هورمون LH و حجم بیضه در گروه روغن ذرت ((P<0.001 و در گروه روغن بادام زمینی (p< 0.05) نسبت به گروه کنترل می باشد، هم چنین کاهش وزن بیضه در گروه های درمان نسبت به کنترل مشاهده گردید اما این تفاوت معنی دار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع مطالعه حاضر نشان میدهد که مصرف روغن ذرت و بادام رمینی احتمالا«بخاطر وجود اسیدهای چرب غیر اشباع بویژه آراشیدونیک اسید که به نوبه خود پیش ساز پروستا گلندین ها می باشد می توانند با تاثیر بر روی متابولیسم پایه و افزایش فعالیت انسولین در بافت بیضه باعث ازدیاد تکثیر سلولی در لایه اسپرماتوگونی لوله های سمینفر و افزایش روند اسپرماتوژنز شده اما به دنبال آن موجب ایجاد توقف در تبدیل اسپرماتوسیت به اسپرماتوزوئید(مرحله میوتیک اسپرماتوژنز) در لوله های سمینفر گردند.
  کلیدواژگان: روغن ذرت، روغن بادام زمینی، اسپرماتوزنز، موش صحرایی
|
 • Bahram Delfan, Mansour Esmaeli Dahaj, Maryam Jaefari, Marziye Rashidi Pour Page 5
  Atherosclerosis is the excess of fat and stiffness of arteries sidewalls in which specific areas of the circulatory system are involved, causing specific signs based on the involved area, the characteristics of the lesion, and the severity of involvement. The only factor necessary to cause atherosclerosis is the high level of LDL cholesterol. Today, drugs such as lovastatin, clofibrate, and Klystramyn are applied to reduce LDL and increase HDL levels.
  Material And Methods
  The effect of fenugreek seeds without any drugs or with clofibrat on blood lipids profile and fatty streak forming were evaluated in 25 male healthy rabbits. The rabbits were divided into 5 group of 5 and received the following diets and drugs for 45 days: Group Ι, normal diet without any drugs Group Π, high cholesterol diet without any drugs Group ΙΙΙ, high cholesterol diet in addition to germinated fenugreek seeds powder (600 mg bid) Group ΙV, high cholesterol diet in addition to clofibrat (50 mg bid) and GroupV, high cholesterol diet in addition to clofibrat (50 mg bid) and germinated fenugreek seeds powder (600 mg bid). The blood samples were collected after overnight fasting at the beginning and at the end of the test period and were estimated for lipids profile. Also autopsy and aortic cross-sectional sampling was conducted for microscopic study after the experiment.
  Result
  The serum total cholesterol, LDL, and triglyceride levels of groups ΙΙΙ, ΙV,V increased less than those in group Π but HDL levels in groups ΙΙΙ, ΙV and V increased more than that in group Π (P<0.001). Furthermore, the intensity of fatty streak was less in group V.
  Conclusion
  This result indicates the usefulness of fenugreek seeds in the management of hyperlipidemia and atherosclerosis (P<0.05)
  Keywords: Atherosclerosis, Rabbit, Fatty steak, Fenugreek, Clofibrat, Hyperlipidemia
 • Hosein Matoorian Pour, Marziye, Rashidi Pour, Bahram Delfan, Mohammad Javad Tarrahi Page 15

  Melasma is a common acquired cutaneous hyperpigmentation involving sunexposed areas of face predominantly in women: several treatment modalities including topical depigmenting agents are being used in management of this condition with varying results. Hydroquinon is the gold standard in treatment of melasma. Liquorice extract contains natural ingredients such as glabridin and Liquiritin which collectively have multiple effects on skin including skin lightening effect. This study was conducted to compare the clinical efficacy of 4% Hydroquinon and 4% Licorice extract creams in the treatment of melasma.

  Material And Methods

  This clinical trial study was carried out on 38 women who had melasma with bilateral symmetrical hyperpigmentation of malar areas. The hydroquinone and licorice extract creams were applied to the opposite sides of the face once a day at night for 8 weeks. Mmasi scores were separately measured for each side of the face at the base line and every 2 weeks thereafter. The data were analyzed using the SPSS software and Friedman and Wilcoxon signed rank tests.

  Results

  27 of the patients used the drugs regularly until the end of the study.The mmasi score decreased from 10.59±6.10 to 2.59±2.17 in the treatment (licorice) group and from 0.81±6.34 to 1.63±1.55 in the control (hydroquinone) group after 8 wks. The data showed that a significant decrease in mmasi occurred on the side treated with liquorice after the 8 weeks (P<0.001), while the decrease in mmasi was significantly higher on the side treated with hydroquinone(P=0.002).

  Conclusion

  Although a significant decrease in mmasi from the baseline occurred on the side treated with 4% liqurice extract cream at the end of the study (P<0.001), 4% hydroquinone cream was significantly more effective in this respect than 4% licorice cream (P=0.002).

  Keywords: Melasma, Glycyrrhiza glabra, Hydroquinon
 • Bahram Delfan, Mojtaba Hashemnia, Amir Javanbakht, Mohammad Nazari, Roghaye Jebreily, Mehdi Birjandi, Marziye Rashidi Pour Page 25
  Zona is caused by the reactivity of varicella zoster virus. The most prevalent effect of zona is Post Herpetic Neuralgia(PHN). PHN is a pain that can remain stably more than thirty days after skin losses. Despite the fact that there are different cures for PHN, none of them is certain. Some medications like capsaicin have herbal sources. Satureja khuzestanica is a plant which is indigenous to Lorestan and Khuzestan provinces and has proven effects on pain alleviation. This study investigated the effects of Satureja Khuzestanica essential oil on PHN.
  Material And Methods
  The study was carried out by clinical trails on fifty patients suffering from PHN. The patients were randomly divided into two groups. The experimental group received a solution containing the essential oil of Satureja khuzestanica with a five-percent density while the control group received the placebo. The pain intensities, before and after taking the medications, were recorded on a numerical scale. The results were analyzed using repeated- measures test, t-test, matched pairs t-test, and Mann-Whitney test.
  Result
  The average pain intensities in the experimental group befor and after taking the essential oil were 8.12±1.48 and 5.72±2.9 respectively. On the other hand, the average pain intensities in the control group before and after taking the placebo were 7.8±1.57 and 8.04±1.46 respectively. In addition, the men´s reaction to the medication was meaningfully more noticeable than the women´s. Sixty percent of the patients experienced the alleviating effects of the drug. The side effects of the drug were observed in nine patients in the form of erythema and burning that vanished in an hour. There were no statistically significant differences regarding sex and age variables of the two groups.
  Conclusion
  The essential oil of Satureja khuzestanicais effective on alleviating PHN. It is more efficient than other medications regarding the effect starting time, the stability of effect, the acceptance, and the side effects.
  Keywords: Varicella zoster, Zona, Post Herpetic Neuralgia (PHN), Satureja khuzestanica
 • Akram Beiranvand, Bahram Rasoulian, Masoud Alirezaei, Peyman Hashemi, Ali Asghar Pilevarian, Behrouz Ezatpour, Majid Tavafi, Samira Chash Page 35
  Cisplatin is a major anti-neoplastic agent which nephrotoxicity is its main side effect and limits its usage in cancer chemotherapy. Reactive oxygen species (ROS) are highly responsible for cisplatin induced nephropathy, so we determined the effects of oral administration of ethanolic olive leaf extract (OLE) as a plant antioxidant on nephrotoxicity of this drug.
  Material And Methods
  21 adult male wistar rats were divided to 3 groups: “OLE75+CP” group [14 days of oral administration of OLE (75mg/kg) before i.p. injection of 5mg/kg cisplatin], “Water+CP” group [14 days of oral administration of water before i.p. injection of cisplatin] and “Water+Saline” [As previous group with administration of saline instead of cisplatin]. Plasma samples were collected 72h after cisplatin injection and Urine samples were collected for 24h before blood sampling. Plasma creatinine (PCr) and urea, fractional excretion of Na and K, creatinine clearance and relative kidney weights were determined in various groups as kidney function tests.
  Results
  Cisplatin led to significant deterioration of all of this kidney function tests. Oral aministration of OLE significantly reduced PCr and fractional excretion of K. Plasma urea level was lower in “OLE75+CP” than Water+CP” group with a marginally significant level (p=0.08). Other kidney function tests were not significantly different between these 2 groups.
  Conclusion
  Low dose oral administration of an olive leaf extract preparation (especially enriched in oleuropein) for 14 days could partially reduce cisplatin induced nephrotoxicity in rats. The effects of higher doses of the extract remains to be investigated.
  Keywords: Cisplatin, nephrotoxicity, Olive leaf extract, oleuropein, Reactive oxygen species
 • Azadeh Khonsari, Kourosh Gorji, Arman Mousavi, Foad Abdollahpur Page 45
  Herbal medicine, a complementary and alternative medical system has been used to treat various diseases over thousands of years in many countries and the use of herbal medicine is growing in all of the world. Exploring the most frequently used herbs and herbal products in alternative and complementary medicine worldwide is a challenging issue because herbal medicine has been increased popularity among physicians and patients. The aim of this study was to systematically review literature reporting on the use of the herbal medicine to determine the genus of the most frequently used herbs in alternative medicine and the diseases under treatment.
  Material And Methods
  Systematic searches were carried out in the databases Medline, Pubmed, Sciencedirect and Springer. Each databases was searched from Jan 2000 until Jan 2008 with the keywords of herbal medicine, herb medicine, phytotherapy and extract medicine. Systematic reviews and meta – analysis were included and no language restrictions were imposed, to find the genus of commonly used herbs and studied diseases. The findings were evaluated according to frequency of usage.
  Results
  In this paper we have reported 8 plants which are the most common ones and have been in vogue from ancient time in the world. These most frequently used plants are Ginseng, Salvia, Ginkgo biloba, Hypericum, Garlic, Ginger, Aloe vera and Marijuana. According to findings neurologic, inflammatory – immunogenic, digestive and urinary – kidney diseases are the most interested fields in herbal medicine. Although most of the reviewed articles (89.2%) showed a positive effect but side effects of herbal medicine are reported in the others and also need to furthermore works was mentioned as a necessity in 49.7% of them.
  Discussion
  According to the present findings, herbal medicine has historically been efficacious in the treatment and management of many health problems. The ultimate purpose of the herbal medicine is to develop an effective and safe system of medicine for human and also other beneficial organisms. The fact that 11.5% of all of the reviewed articles focused on the medical effects of only 8 plant species, shows a necessity to study the other plants too. Although the success of their use is encouraging but a great deal of research is required and as a result herbal medicine should be used with caution by patients and physicians.
  Keywords: Medicinal plants, Complementary medicine, Systematic Review
 • Fatemeh Naderi, Parvaneh Nazhad Sabzi, Bahram Rasulian Page 57
  The results of activities related to medicinal plant industry lead to maintenance and progress (improvement) of society health. Attention to situation of medicinal plants in groceries, diagnosis different species, Value of consumption and supplier regions as most important factors in medicinal plants forum can be used for programming and politics in medicinal industry in our country. So via proper scientific programming we can achieve to better culture of medicinal plants consumption and we can improve health parameters in lorestan province.
  Materials And Methods
  The research was accomplished with Cross-Sectional study and questionary technique was used for data collection. The questionnaire consist of 3 parts were included questions related to socioeconomic trait, number of medicinal plant and medicinal properties. All of the groceries in the lorestan province were studied as statistical society. Sampling method was availability sample and samples size was 69 groceries.
  Results
  Results showed that the numbers of medicinal plants in groceries were about 336 species, mean of sold weight Was 128.48 kg. 94.5% and 5.5% of medicinal plants were supplied from out of Lorestan and Lorestan province respectively.
  Conclusion
  Existence of special plains and mountains plentiful running water, high storage of under round water and different Climate in the lorestan province cause a considerable diversity in this province. Whereas the results of this study showed that the most important suppliers of medicinal plants were located out of this province therefore programming in the case of these valuable sources of medicinal plants will be because higher preoccupation and existence of these crops in the groceries of lorestan province, even can export these to other countries.
  Keywords: Medicinal plants, grocery, Supply, demand, Lorestan
 • Esfandiar Hassani Moghadam, Alireza Ghiasvand, Mohammad Borzoy, Maryam Alborzy, Bahram Delfan, Behroz Ezatpour Page 65
  There is a few reported about the volatile oil component of petal, herbal and component of seed oil of borage. This research worked carried out for analysis and identification the volatile oil in herbals, petals, and seed oil compositions of Borago officinalis L. in Lorestan province.
  Material And Methods
  Extraction of essential oil from petals carried out using steam distillation by Clevenger apparatus. The new SPME-GC/MS method is used for extraction and identification of volatile oil compounds in the herbal of borage. The oil of the seeds was extracted using a Cold-press method. The identification of chemical composition of extracted oil was carried out by GC/MS apparatus.
  Results
  In petals of Borage only Carvacerol component, and in the herbal of Borage three components Carvacrol, Bisabolone oxide and 2-Phenylethyl benzoate, extracted and identified respectively. In the seed oil of borage 16 different components were separated and identified. The following components had the highest amount in seed oil: Hexadecane, N, N-dimethylethanolamine, Beta-d-glycoside, 3, 6-glucurono-methyl, Benzaldehde, 4-methyl 3-Hydroxytetrahydrofuran, Hexadecanoic acid, Heptanoic acid, Gamma butyrolactone and Ethyl octadec-9-enoate are the major components respectively. These components contain 63.4% of all components in borage seed oil and the 7 residual components only 9.5% all of the components in borage seed oil. Also one unknown (27.1%) component identified.
  Conclusion
  Using result obtained from this research the volatile oil a few amounts of the borage chemical composition. The results show that the seed oil of this species can be used for medicinal preparation. Cold Press method was found to be rapid and simple for identification of seeds oil components.
  Keywords: Borago officinalis L, SPME, Cold Press, Essential oil, GC, MS
 • Seyede Zahra Hosseini, Ahmad Ismaeili, Eydi Bazgir, Mostafa Darvishnia, Ghafar Ali Mahmoodi Page 75
  Mushrooms grow in a very wide range of ecological conditions, however their growth vary in different conditions. Mushrooms are a valuable source for antibiotics and they are known as drugs in traditional medicine. Identification and characterization of mushrooms is the first step of their exploitations in drug industry. There are many poisonous species of mushrooms, so their identification is essential for better health of societies and also a good indication for physicians in identification of mushroom poisonings and their cure.
  Material And Method
  In this research the samples of mushroom were collected in Khorramabad district during spring and fall of 2008 and 2009. The macroscopic and microscopic characters of collected mushrooms were observed in field and laboratory and these criteria aligned to the species characters in scientific resources.
  Results
  eight mushroom species namely Collybia maculate coprinus atramentarius three species of Boletus (B. luridus, B. felleus and B. satanas) two species of Lactarius (L. piperatus and L. vellereus) and Hypholoma capnoides were identified.
  Discussions
  Based on the results of biodiversity of mushrooms in khorramabad district found in the present research, it is concluded that there are valuable resources of mushrooms for medicinal purposes in this area.
  Keywords: macroscopic fungi, medicinal, poisonous, Khorramabad
 • Shahla Ahmadi, Parviz, Babakhanlu, Mohammad Ali Karimifar Page 86
  Collection and determination of medicinal plants in Lorestan province have been carried out for 6 years in the agriculture and natural resources research of center of Lorestan. The aims of this study were collection and identification the medicinal plans that grow in Loretta province, their distribution, habitat, traditional uses, utilized organ, manner of usage, botany specification, local name, Persian name and scientific name.
  Material And Methods
  Medicinal plants were collected from different regions by using field and library study for these goals we prepared a list of recorded medicinal plants from Lorestan, identified the local herbal experts.
  Results
  Finally we collected 151 medicinal plant identified that related to 63 families and 90 genuses. The Lamiaceae, Compositae, Legominosae, Liliaceae, Umbelliferae and. Rosaceae are the greatest family in the Lorestan province. Diction: According to the literature 96 medicinal plans were recorded from Lorestan, but during this study we collected and identified 151 medicinal plants in Lorestan province. Comparing with those that recorded from Bushehr 70 sp.(9), Hormozgan 113 sp.(10), Markazi 144 sp. And Kordestan 144 sp(11). We have more diversity but comparing with Zanjan 163 sp.(13), Hamedan 315 sp.(14) And Qazvin 250 sp.(15) We have less diversity in medicinal plants.
  Keywords: Medicinal plant, Chemical constituents, Lorestan province, á, Corresponding author
 • Amin Salahvarzi, Sasan Ali Aliniaeifard, Narges Abdali, Ahmad Ismaeili Page 101
  The Common Fig is one of the first plants which cultivated by humans. This plant is an important crop for dry and fresh consumption all over the world. In order to inspection of nutritional quality of various fig cultivars in different regions of Lorestan province an experiment was conducted in Medicine University of Lorestan in 2009.
  Material And Methods
  In this experiment, amounts of some minerals (potassium, calcium, phosphorus, iron and zinc), protein, fat, sugar, energy, brix (total soluble solids), acidity, pH, vitamin c, brix to acidity ratio and hardness were evaluated in three common fig cultivars (Siah, Rashe and Sefid) of Lorestan province in Gushe, Kelat-e-Zivdar, Mamulan and Zurantel-e-Zivdar regions.
  Results
  Results showed that: Siah cultivar had the highest calcium concentration among fig cultivars. On the other hand, lowest iron concentration observed in Kelat-e-Zivdar as compared to other regions. Higher amount of fat was assayed in Siah and Rashe cultivars than Sefid cultivar. The highest amount of energy and sugar were assayed in Mamulan and Zurantel-e-Zivdar regions. Acidity in Siah and Rashe cultivars was lowest in Gushe region. Gushe region had the lowest and Siah and Rashe cultivars had the greatest brix index. The highest vitamin C was assayed in the figs grown in Gushe region. The highest and lowest brix to acidity ratios were observed in Gushe region in Siah cultivar and in Kelat-e-Zivdar in Sefid cultivar, respectively. There were not any significant differences between cultivars and regions in the case of phosphorus, potassium and zinc concentrations and protein amount.
  Conclusion
  Based on the results obtained, it can be concluded that: the Siah cultivar and Mamulan region relatively had the highest nutritional and qualitative values in Lorestan province.
  Keywords: fig, Lorestan province, nutritional quality
 • Mirza Ali Nazarynia, Masoud Alirezaei, Mohammad Baloch, Ali Haery Rohany, Shima Neamati Page 109
  Oil seeds have saturated and nonsaturated essential fatty acids that affect on the spermatogenesis process of testis.
  Materials And Methods
  In the present study, Twenty-one of male rats newly were taken from breast feeding each group (Control, Maize oil, Peanut oil) consists of seven rats were studied. The rats were fed by maize oil and peanut oil for 10 percent (w/w) of the diet and after three months and achieving to the maturation stage with macroscopic observations, the examination of blood hormones, tissue sections of testicles, and weight and volume measurement of the testis in each group were carried out.
  Results
  Our data of the present study showed that there was a significant decrease in the amount of testosterone and FSH in the treatment groups compared to the control group (P<0.001) while this difference about LH and volume of the testis was P<0.001 for maize oil and P<0.05 for peanut oil. However no significant decrease was observed in weight of the testicles in the treatment groups compared to the control groups.
  Conclusion
  Taken together, the present study shows that consumption of maize oil and peanut oil can be an introduction for the synthesis of prostaglandins, due to the contain of essential fatty acids specially archidonic acid. It is known that, archidonic acid can result on the replication and proliferation of the spermatogony layer of the semenifer tubes (Spermatogenesis process) and it is enabling to affect on the basal metabolism via increase of the insulin activity in the testis. By contrast, in the tube is occurred the inhibition of spermatocyte to spermatosoide conversion.
  Keywords: Maize oil, Peanut oil, Spermatogenesis, Rat