فهرست مطالب

شریف - پیاپی 51 (آذر - دی 1388)
 • پیاپی 51 (آذر - دی 1388)
 • ویژه ی مهندسی عمران
 • 82 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقالات پژوهشی
 • بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدل های استنتاج تطبیقی عصبی - فازی (ANFIS) و مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
  فواد سلطانی، رضا کراچیان، محمد کارآموز صفحه 3
  در این نوشتار با تلفیق مدل های شبیه سازی کیفی مخزن و یک مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، سیاست های بهره برداری بهینه از مخزن سدها تدوین می شود. مدل شبیه سازی کیفی مورد استفاده در این تحقیق مدل استنتاج تطبیقی عصبی فازی است، که در داخل فرایند بهینه سازی، وضعیت لایه بندی کیفی مخزن و همچنین کیفیت آب خروجی از دریچه ها را ارائه می دهد. در این تحقیق مدل کمی کیفی بهینه سازی در افق بلندمدت، به یک مدل بلندمدت کمی و یک مدل سالانه ی کمی کیفی شکسته می شود به طوری که حجم های بهینه ی مخزن در انتهای هر سال از مدل کمی بلندمدت به دست می آید و مدل سالانه ی کمی کیفی، مقادیر بهینه ی خروجی از دریچه ها را با توجه به قیود حجم های انتهای سال، به دست می دهد. در این نوشتار تاثیر این فرض ساده کننده که زمان اجرا را به طور قابل ملاحظه یی کاهش می دهد در کاهش دقت جواب ها مورد بررسی قرار می گیرد. شبیه سازی کیفی مخزن با توجه به فرایند برداشت انتخابی از دریچه های مختلف صورت می گیرد. مدل پیشنهادی برای تدوین قوانین بهره برداری کمی و کیفی از مخزن سد 15 خرداد که دارای مشکلات مربوط به کیفیت آب است، مورد استفاده قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بهره برداری از مخزن سد، الگوریتم ژنتیک، کیفیت آب، ANFIS
 • کاربرد شبکه ی عصبی مصنوعی در مدل های انتخاب وسیله
  مرضیه فراست، محمد کرمانشاه صفحه 11
  مسئله ی آلودگی هوا در محدوده ی مرکزی شهرها همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است. یکی از روش های مدیریتی به منظور کاهش آلودگی هوا در این محدوده، اخذ عوارض ورود وسایل نقلیه به این محدوده است. سیاست قیمت گذاری در محدوده ی مرکزی شهر تهران موضوع مورد بررسی این پژوهش است. هدف از این پژوهش آگاهی از نحوه ی تغییر سهم وسایل نقلیه ی مختلف)شخصی، تاکسی، اتوبوس و مترو(به ازاء قیمت های مختلف ورود به این محدوده با استفاده از مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی است. از دیگر اهداف این پژوهش، مقایسه ی مدل های لوجیت)که در پژوهش های انجام شده ی قبلی به کار گرفته شده(با شبکه ی عصبی بوده است. برای انجام این مقایسه در شرایطی کاملا یکسان و برابر، از آمار استفاده شده در پژوهش های پیشین استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مدل های انتخاب وسیله، شبکه های عصبی، مدل های لوجیت، سیاست قیمت گذاری
 • پیش بینی درازمدت بارش با استفاده از خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش به روش K-Means اصلاح شده / مطالعه موردی: پیش بینی بارندگی استان سیستان و بلوچستان
  بنفشه زهرایی، عباس روزبهانی صفحه 19
  مطالعه ی تغییرات اقلیمی و شناسایی متغیرهای مختلف آب و هوایی)ازجمله بارش(کمک شایانی به پیش بینی این گونه متغیرها می کند. بیان ارتباط سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی مثل دمای سطح دریا)SST(و متغیرهای مهم هیدرولوژیکی مثل بارندگی ازجمله تحقیقات صورت گرفته در سال های اخیر است. در این نوشتار روشی نوین با عنوان K_Meansاصلاح شده برای خوشه بندی ارائه شده است. برای بررسی کارایی مدل پیشنهادی از مطالعه ی موردی بر روی استان سیستان و بلوچستان، واقع در منطقه ی جنوب شرق ایران، استفاده شده است. در این مطالعه از اطلاعات بارش 20 ایستگاه مختلف این استان استفاده شده است و خوشه بندی سیگنال هواشناسی SST در مناطق جغرافیایی منتخب در دریای عمان، دریای عرب و اقیانوس هند با توجه به تغییرات بارش این ایستگاه ها صورت گرفته است. استفاده از روش K_Means اصلاح شده برای خوشه بندی سیگنال های هواشناسی و ارائه ی الگوریتمی پویا برای بیان ارتباط بارش منطقه مورد مطالعه در زمان های مختلف با الگوهای خوشه بندی زمان مکان از نوآوری های این تحقیق محسوب می شود.
  کلیدواژگان: خوشه بندی، سیگنال های هواشناسی، K، Means اصلاح شده، خوشه بندی ژنتیک، دمای سطح دریا (SST)
 • تولید و سازمان دهی ضایعات ساختمانی در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی کلان شهر تهران)
  محمدمهدی مرتهب، امیراحسان کاوسیان صفحه 25
  صنعت ساخت وساز یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر جامعه به شمار می رود. این صنعت سالانه حجم عظیمی از مواد خام هر کشور را مصرف و در مقابل مقدار زیادی ضایعات تولید می کند. بهینه سازی مصرف مصالح ساختمانی نه تنها هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه کمک موثری به توسعه ی پایدار می کند. در این نوشتار، با تمرکز بر ساخت وساز در کشورهای در حال توسعه، مدیریت ضایعات ساختمانی به عنوان راهکاری برای بهبود بهره وری ساخت مورد مطالعه قرار می گیرد. وضعیت تولید و مدیریت ضایعات ساختمانی در کلان شهر تهران به عنوان منطقه یی در حال توسعه بررسی، و با شرایط کشورهای پیش رو در امر مدیریت ضایعات ساختمانی مقایسه شده است. در ادامه، موانع موجود در مسیر اجرای اصول مدیریت ضایعات ساختمانی در ایران مورد بحث قرار گرفته اند. براساس یافته های این تحقیق، برای اجرای راهکارهای مدیریت ضایعات ساختمانی در صنعت ساخت ایران، دولت باید ضمن تدوین قوانین موثر در این زمینه، به تدوین استانداردها و دستورالعمل هایی نیز اقدام کند. در مقابل، سازندگان باید سازه ها را راساس تولید کم ترین ضایعات طراحی کنند و روش های ساخت مدرن مثل استفاده از قطعات و بخش های پیش ساخته را به کار گیرند.
  کلیدواژگان: مدیریت، ضایعات ساختمانی
 • تهیه ی خطوط هم شتاب طراحی بر اساس تحلیل خطر زلزله برای منطقه ی حرم مطهر امام رضا (ع)
  غلامرضا قدرتی امیری، سیدعلی رضویان امرئی، سیدروح الله پاشانجاتی صفحه 33
  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل خطر زلزله و تهیه ی نقشه های هم شتاب برای سطوح خطر لرزه یی مختلف در حریم حرم مطهر امام رضا)ع(است. از آنجا که ساخت وسازهای حریم حرم مطهر امام رضا)ع(طول عمری بیش از 50 سال دارند و برخی بناها نیز از ارزش و اهمیت تاریخی و مذهبی برخوردارند، به منظور طراحی مناسب و بهسازی لرزه یی ابنیه ی قدیمی و باارزش، تهیه ی شتاب طراحی در سطوح خطر لرزه یی مختلف مورد نیاز است. از این رو با استفاده از منابع مختلف، کاتولوگ داده های لرزه خیزی در شعاع 150 و 200 کیلومتری منطقه جمع آوری و سپس پارامترهای لرزه خیزی توسط روش کیکو محاسبه شد. در ادامه، گسل های گستره ی طرح شناسایی و مدل سازی شد و به کمک روابط کاهندگی مناسب، با استفاده از نرم افزار SEISRISKIII مقادیر شتاب در سطوح خطر مختلف محاسبه و ضرایب درخت منطقی بر آنها اعمال شد. در نهایت نقشه های هم شتاب حاصل شد.
  کلیدواژگان: تحلیل خطر زلزله، پارامترهای لرزه خیزی، شتاب افقی، شتاب قائم، مشهد، حرم مهطر امام رضا(ع)
 • بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی شکل پذیری حلقه ی فولادی
  رضا عباس نیا، محمد قاسم وتر، رسول احمدی، محمدعلی کافی صفحه 41
  سهولت و هزینه ی پائین اجرای مهاربندهای هم محور، موجب کاربرد زیاد آنها در سازه های فولادی شده است. این مزایا انگیزه ی انجام تحقیقات به منظور افزایش شکل پذیری آنها در طی دو دهه ی گذشته بوده است. یکی از روش های افزایش شکل پذیری آنها استفاده از المان شکل پذیر در مهاربندهای هم محور است. در این نوشتار میزان جذب انرژی و شکل پذیری یک حلقه ی فولادی به عنوان المان شکل پذیر مورد بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی قرار گرفته است. حلقه ی فولادی را می توان به دو صفحه ی فولادی جوش کرد و به راحتی در انواع مهاربندهای هم محور تعبیه کرد. ظرفیت بار حلقه ی فولادی تابع طول، شعاع، ضخامت و تنش تسلیم آن است و این امر امکان طراحی آن را متناسب با ظرفیت مهاربند فراهم می کند. نتایج این بررسی بیان گر جذب انرژی و شکل پذیری بسیار خوب حلقه ی فولادی و پشتوانه ی ایده ی جدید این نوشتار در چگونگی استفاده از حلقه ی فولادی است.
  کلیدواژگان: شکل پذیری، آزمایشگاهی، حلقه فولادی، مهاربند
 • کنترل کمی ویژگی های ژئوتکنیکی خاک بهسازی شده با استفاده از نتایج CPT و CPTu
  ابوالفضل اسلامی، میرعبدالحمید مهرداد، محمدتقی خسروی صفحه 49
  در پروژه های بهسازی، اطمینان از حصول افزایش مقاومت و سختی کافی در خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور کنترل و ارزیابی بهسازی می توان از آزمون های صحرایی و آزمایشگاهی و ازجمله آزمایش نفوذ مخروط و مقایسه ی مقاومت نوک مخروط، اصطکاک جداری و فشار آب حفره یی، قبل و بعد از بهسازی استفاده کرد. در تحقیق حاضر، روش های مختلف تعیین پارامترهای مهم ژئوتکنیک با استفاده از داده های)CPTu به منظور کنترل کمی عمل بهسازی مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا 23 سایت شامل 18 سایت با خاک دانه یی و 5 سایت با خاک ریزدانه که مورد بهسازی قرار گرفته و آزمایش نفوذ مخروط قبل و بعد از عمل بهسازی در آنها انجام شده بود، مورد تجزیه و تحلیل و نیز ارزیابی قرار گرفت. اغلب سایت های مورد نظر در کشورهای آمریکا، کانادا، مالزی و سنگاپور واقع اند و حدود 75 پروفیل CPTu مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه ی داده های CPTu مورد نظر، پارامترهای ژئوتکنیک مهم و ویژه برای کنترل کمی عمل بهسازی شامل تراکم نسبی، نسبت پیش تحکیمی، زاویه اصطکاک داخلی، مقاومت برشی زه کشی نشده، سرعت موج برشی، عدد مدول جانبو، مدول ارتجاعی یانگ و ضریب فشار جانبی خاک در حال سکون محاسبه شد. مقایسه ی نتایج پیشنهادی و نتایج ارائه شده توسط سایر محققین در این زمینه تطابق خوبی مشاهده شد و با محاسبه ی موارد متعدد پارامترهای خاک، می توان ارزیابی از کفایت بهسازی به عمل آورد.
  کلیدواژگان: بهسازی خاک، کنترل کمی، آزمایش نفوذ مخروط، مقاومت نوک مخروط، فشار آب حفره ای
 • یادداشت فنی
 • الگوریتم حل تداخلات فضا در طول زمان در کارگاه های ساختمانی
  فرزاد حاجیخانی، مسعود مفید، فرید امیرغیاثوند، پریسا محمدی صفحه 61
  یکی از معیارهای سنجش صنعتی بودن کشورها حجم پروژه های عظیم عمرانی در آنهاست. عدم بهره گیری از دانش روز، بی توجهی به مدیریت ساخت صحیح و علمی، و استفاده از روش های قدیمی و ناکارآمد باعث شده است که بهره وری در این صنعت بسیار پایین تر از حد متعارف در کشورهای صنعتی باشد. در این نوشتار، با هدف بالابردن بازدهی کارگاه های ساختمانی، به بررسی عوامل این امر پرداخته شد. یکی از این عوامل تداخل منابع در طول زمان در فضای کارگاه است. بعد از مطالعه ی تحقیقات قبلی، بی توجهی به عامل زمان مورد توجه واقع شد و از آنجا که محدودیت فضای کاری بر بهره وری و مسیر بحرانی پروژه تاثیرگذار است، می بایست فضای موجود در کارگاه با دقت زیادی سازمان دهی شود تا تداخلات در سطح کارگاه کمینه شود و درنتیجه هزینه های مورد نیاز پروژه کاهش یابد. طرح جانمایی فضای کارگاه و برنامه ی زمان بندی فعالیت ها اگرچه به عنوان عوامل مستقل در یک پروژه دیده می شوند اما عدم توجه به وابستگی آنها موجب تغییرات چشمگیری در برنامه های زمانی، بودجه بندی و حتی عوامل ایمنی و انگیزشی افراد دخیل در پروژه می شود. در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گیری از علوم ریاضی، مدیریتی، بهینه سازی و برنامه نویسی، روشی برای برنامه ی زمان بندی فضا ارائه شود.
  کلیدواژگان: مدیریت ساخت، کارگاه ساختمانی، تداخل فضاها و الگوریتم
 • کاربرد تحلیل مولفه ی اصلی در تفسیر افق های لرزه یی
  حمید ثابتی، عبدالرحیم جواهریان، بابک نجار اعرابی صفحه 69
  یکی از مهم ترین مراحل تفسیر داده های لرزه یی، ردیابی افق های خاصی است که از نظر چینه شناسی حائز اهمیت اند. وجود نوفه در داده ها این مرحله از تفسیر را دچار مشکل می کند. در این نوشتار، با به کارگیری روش تحلیل مولفه ی اصلی و انتخاب پنجره یی باریک از مقطع مهاجرت داده شده، که در آن بازتاب ها تقریبا افقی اند، یک ردلرزه به دست می آید که در آن نوفه تضعیف شده و افق های ضعیف ممکن است آشکار شوند. در این مطالعه، این روش با استفاده از برنامه نویسی در محیط MATLAB روی داده های مصنوعی و واقعی اعمال شده است. مدل مصنوعی اول همان مدل لایه های افقی، و مدل مصنوعی دوم یک طاقدیس است که در هر دو مدل لایه هایی با اختلاف مقاومت صوتی کم تعبیه شده است. در مدل های مصنوعی نوع موجک لرزه یی، فرکانس غالب آن و پهنای پنجره ی انتخابی داده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این روش قادر است بازتاب های ضعیف را تا نسبت سیگنال به نوفه ی 0٫2 بر روی مقاطع لرزه یی مصنوعی آشکار کند. نتایج حاصل روی مدل طاقدیس نشان می دهد که انتخاب پنجره ی داده در محل بازتاب های افقی شرط لازم برای کارایی این روش است. همچنین بازدهی این روش به نوع موجک لرزه ییبستگی ندارد. داده ی واقعی استفاده شده، قسمتی از مقطع لرزه یی منطقه ی جفیر در جنوب غربی ایران است.
  کلیدواژگان: تجزیه ی بردار تکین، تحلیل مولفه ی اصلی، مقدار ویژه، بردار ویژه، ردیابی افق لرزه یی
 • ضمائم
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 82
|
 • Optimal operation of reservoir dams with little use of qualitative models of adaptive neural fuzzy inference model ANFIS and genetic algorithm optimization
  Reza Kerachian Page 3
  In this article simulation models combining quality reservoir and an optimization model algorithm Genetics, optimal utilization of the reservoir dams policy is developed. Qualitative Simulation Model Model used in this study derive comparative Fuzzy Neural, Which is within the optimization process, status stratification Reservoir quality and water quality of the output valves offers. In this model, little qualitative research in optimizing long-term horizons to long-term model And a little bit of quality annual model is broken so that the volumes Optimum reservoir at the end of each year comes from the model showed little long-term Qualitative and quantitative models of the annual values of the optimal output of the valves Due to volume constraints at the end of the year, the loses. In this paper effect This is the runtime versus Sadhknndh can reduce Mlahzhyy Reduction solutions will be examined carefully. Qualitative simulation of reservoir According to the process of selective removal of various valves takes place.Model legislation proposed for quantitative and qualitative operation of the reservoir 15 May dams that have water quality problems is used Is located.
  Keywords: Reservoir exploitation, Genetic algorithms, water quality, ANFIs
 • Application of artificial neural network models and choice
  Mohammad Kermanshah Page 11
  Issue of air pollution within the Central City planners have always Urban has been. One of the administrative procedures in order to reduce air pollution in the area, getting Side entrance to the vehicle is in this range. Pricing policy within the Central City Tehran is the subject of this research. The purpose of this study, knowledge of how to change Contribution of different vehicles), personal taxi, bus and metro (Bhaza’ different entry prices This area by using neural network models Is artificial. Other objectives of this research, Compare logit models), which cached in previous studies been used to do (with network Was nervous. To do this comparison in identical conditions and times of Statistics Used in previous studies was used.
  Keywords: Choice models, neural networks, logit models, pricing policies
 • Long-term rainfall prediction using clustering signals according to weather changes K_Means modified precipitation method Case study: forecasting precipitation in Sistan and Baluchestan
  Banafsheh Zarhrai Page 19
  Study of climate change and identify the different climate variables), including Precipitation (contributed to these variables can predict. Expression Associated large-scale climate signals such as sea surface temperature) SST (and Important hydrological variables such as precipitation, including research conducted In recent years. In this paper a new method as modified K_Means For clustering is presented. Performance check Proposed model of case study on Sistan and Baluchestan, Located in the South East region of Iran, has been used. In this study data Precipitation of 20 stations were used in this province and clustering signal Weather SST in selected geographic areas in the Gulf of Oman, Arabian Sea According to the Indian Ocean and precipitation changes made these stations Is. Modified method for clustering signals K_Means Weather And a dynamic algorithm for speech communication study area rainfall Clustering patterns at different times of the innovations this took place R is considered.
  Keywords: Clustering, signals, weather, K, Means modified, genetic clustering, sea surface temperature SST
 • Organize production and construction wastes in developing countries case study of Tehran Metropolis
  Amir Ehsan Kavsyan Page 25
  Sakhtvsaz industry one of the most economic sectors considered in community Progress. This annual industry arge volumes of raw material consumption per country And against a lot of waste is produced. Optimizing use of materials Construction not only reduces costs but also help to develop effective Is stable. In this article, focusing on countries Sakhtvsaz Developing, construction waste management as a mechanism to improve Construction productivity is studied. Status Production and Waste Management Construction in Tehran as a regional metropolis in developing reviews, and The leading countries in terms of construction waste management has been ompared. Next, the obstacles in the path of construction of waste management principles implementation Have been discussed in Iran. Based on the findings of this research, Construction waste management solutions to run in the manufacturing industry of Iran The government should also effective legislation in this area, to develop standards Guidelines and also to act. In contrast, manufacturers According to the structures to design and produce minimal waste procedures Modern manufacturing sectors such as the use of parts and Pyshsakhth to operate.
  Keywords: Management of construction waste
 • Based on analysis of design preparation Hmshtab lines for the earthquake zone Amamrza haram (AS)
  Gholam Reza Amiri Power Page 33
  The aim of this research, earthquake risk analysis and mapping for Hmshtab Different levels of privacy risk Lrz·hyy Amamrza haram) as (is. Because Privacy Sakhtvsaz·hay Amamrza haram) AS (the expected life of more than 50 years have And some of the buildings of historical and religious value and importance have, in order to design Lrz·hyy proper sanitation and valuable old buildings, designed to accelerate preparation Different risk levels Lrz·hyy needed. Hence, using Various sources, data Katvlvg Lrz·hkhyzy 150 and 200 km in radius Collecting area and then Lrz·hkhyzy parameters were calculated by the method Kykv. In Next, identify faults and modeling project scope and relationships via Kahndgy Appropriate software using values SEISRISKIII acceleration levels Different risk coefficients calculated on the logical tree, they were applied. Eventually Hmshtab maps were obtained.
  Keywords: Analysis of earthquake parameters Lrz·hkhyzy, horizontal acceleration, vertical acceleration, Mashhad, Holy Shrine of Imam Reza AS
 • Laboratory and analytical review ductile steel ring
  Reza Abbasnia Page 41
  Ease and low cost implementation Hmmhvr Mharbndhay cause large applications They are steel structures. In rder to investigate the benefits motive Increase in ductility over the past two decades. One of the ways to increase They use ductile ductile element is in Mharbndhay Hmmhvr. This article energy absorption and ductility as a ring of steel Ductile element analysis and review laboratory is located. Steel ring Two pages can be easily and welding steel in a variety Mharbndhay Hmmhvr be embedded. Steel ring load function length, radius, thickness And the yield tress, and this design makes it appropriate to provide capacity Mharbnd Will. The results of this study suggests a very good ductility and energy absorption Steel ring and the support of a new idea on how to use this article Is the ring of steel.
  Keywords: ductile, laboratory, steel rings, Mharbnd
 • Geotechnical properties of soil little control improvements using CPT results and CPTu
  Abolfazl Eslami Page 49
  Improvement projects, ensuring adequate achieve increased strength and hardness of the soil is important. In order to control And improvements can be assessed and laboratory and field tests, including cone penetration testing and comparison of cone tip resistance, friction and water pressure Hfrhyy parietal, before and after improvements used. In this study, different methods used to determine important parameters of geotechnical data) CPTu improvements in order to control some action has been investigated. By the same token 23 sites including 18 sites and five sites with soil with soil Danhyy which improvements have been fine and cone penetration tests before and after improvements in their operation had been performed, analyzed and evaluated. Most sites are looking at America countries, Canada, Malaysia and Singapore and about 75 Vaqand CPTu profiles were analyzed. After analysis of data CPTu desired, parameters and geotechnical particularly important to control the action a little improvement, including relative density, Pyshthkymy ratio, internal friction angle, not drained shear strength, shear wave velocity, number Janbv modulus, Young's modulus of elasticity and coefficient of soil lateral pressure station was calculated. Comparison results of proposed and offered by other researchers In this area was a good match with the calculation of soil parameters several cases, one can assess the adequacy of documented improvements bring.
  Keywords: Improving soil, little control, cone penetration test, cone tip resistance, water pressure Hfrhyy
 • Algorithm to solve the space interactions over time in construction
  Massoud Mofid Page 61
  One of the criteria Sntybvdn massive construction projects in countries of their size. Lack Use of knowledge, inattention to proper building management and science, and methods Old and inefficient has led the industry in productivity well below the normal In industrialized countries is. In this article, with the aim of increasing efficiency construction, It examines the factors were addressed. One of these factors interact over time in resources Workshop space is. After the study of previous research, ignoring the time factor consideration Because of the limitations and workspace productivity and critical path project Is impressive, you need space in the workshop to be organized very carefully Minimum interactions at workshops and thereby reduce costs needed projects. Layout plan and schedule activities, workshop space, although as an independent factor Be seen in a project but lack of attention to their dependence causes significant changes in When programs, budgeting, and even safety and motivational factors involved in those projects Be. The study has tried to take advantage of the mathematical sciences, management, Optimizing and programming, a method for scheduling space be provided.
  Keywords: Construction management, construction, interaction spaces, algorithms
 • Application of principal component analysis in the interpretation of horizons Lrz·hyy
  Hamid Sabeti Page 69
  One of the most important steps Lrz·hyy data interpretation, tracing certain horizons Which is of critical Ahmytand stratigraphy. The existence of noise in the data Stage of the interpretation is difficult. In this article, applying the analysis Principal component and a narrow selection of cross migration Pnjrhyy given Where reflections almost Afqyand, a trace comes from that obtained Undermined and the noise may appear weak horizons. The Study, this method using the MATLAB programming environment data Is applied to synthetic and real. The first synthetic model layers of the same model Horizontal, and the second synthetic model is a Taqdys layers in both models Low-margin voice of resistance is embedded. Type in the synthetic models Lrz·hyy wavelet, the dominant frequency and bandwidth of the data selection window Has been evaluated. The results show that this method Is capable of reflection to a weak signal to noise ratio of 0.2 on Artificial Lrz·hyy sections will reveal. The results show the model Taqdys That selected data window at the requisite horizontal reflection This is for performance. This method also returns the type of wavelet Lrz·hyy Does not depend on. Actual data used, part of the cross region Lrz·hyy Jfyr in southwestern Iran.
  Keywords: Fragmentation singular vectors, principal component analysis, eigenvalue, vector specific, tracing Lrz·hyy horizon