فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
پیاپی 1 (بهار 1387)

 • تاریخ انتشار: 1387/02/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عباس کاظمی *، محمد رضایی صفحات 1-24

  مفهوم پرسه زنی اگرچه در ایران چندان مورد استفاده قرار نگرفته است، اما می تواند توضیح دهنده بسیاری از پدیده های فرهنگی باشد. در مقاله حاضر ابتدا شرحی کوتاه از تاریخچه پرسه زنی و معنای اختیار شده از آن ارائه می دهیم، سپس به توضیح شکلی از پرسه زنی، به مثابه سبک زندگی متمایز گروه های فرودست شهری در مراکز خرید می پردازیم. نتایج این مقاله به کمک روش کیفی و از طریق تکنیک مصاحبه و مشاهده به دست آمده است. نویسندگان معتقدند که مراکز خرید در پی ایجاد زندگی خاصی برای طبقات متوسط شهری اند که این سبک از طریق خرید و مصرف کالاها فراهم می شود، در عین حال، پرسه زنی در ایران به آن معنایی که نویسندگان اختیار کرده اند خود زندگی گروه های فرودست شهری را شکل داده است.

  کلیدواژگان: تمایز و تمایززدایی، زندگی، زندگی روزمره، فرهنگ عامه، مدرنیته فرهنگی، پرسه زنی
 • نعمت الله فاضلی * صفحات 25-63

  این مقاله به تحلیل فرهنگی خانه روستایی در گذشته و اکنون می پردازد و خانه را به مثابه یکی از مولفه های اصلی سبک زندگی جهت فهم کلیت زندگی روستایی مطالعه می کند. در این نوشتار ابتدا اثرات مدرنیته بر تحول فرهنگ خانه در ز مینه هایی چون امروزی شدن، عقلانی شدن، شهری شده، عرفی شدن، جهانی شدن، فردی شدن، دموکراتیک شدن، رسانه ای شدن، تجاری شدن و بوروکراتیک شدن بررسی می شود و سپس با ارائه توضیحی مردم نگارانه از زادگاه نگارنده این تحولات در یک خانه روستایی ایران بررسی می شود. این مطالعه نشان می دهد که ویژگی های خانه روستایی که عبارت بودند از کالای اقتصادی نبودن، پیوند گسست ناپذیر با روستا، زادگاه و پرورشگاه بودن، آمیختکی با اسطوره ها و روایت های تاریخی خانوادگی، همزیستی با طبیعت و فقدان حریم خصوصی دگرگون شدن است و از این رو دیگر نمی توان با رویکردهای کلاسیک که روستا را مقر سنت و شهر را مقر مدرنیته می دانستند به مطالعه آن پرداخت. به باور نگارنده نوعی مدرنیته روستایی ایرانی در روستاهای ایران شکل گرفته است.

  کلیدواژگان: خانه روستایی، سبک زندگی، مدرنیته روستایی ایرانی، مردم نگاری
 • نفیسه حمیدی*، مهدی فرجی صفحات 65-92

  مقاله حاضر به دنبال یافتن سبک های زندگی متفاوتی است که در پوشش زنان در تهران به چشم می خورد. برای این منظور، به توصیف نوع پوشش زنان در محیط های اجتماعی گوناگون و برخی مولفه های زندگی آنان، نظیر میزان و درآمد و سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، پرداخته شده است. پرسش اصلی ما در این مقاله این است که در جامعه ما چه نوع پوشش هایی وجود دارد و منطق پوشش زنان چیست آیا منطق تمایز، نقش اصلی را در پوشش آنان بازی می کند، یا زنان با نوع پوشش خود بیشتر هدف نمایش هویت خود را دارند و یا لباس از نظر آنان دارای کارکردهای اولیه و مشخصی همچون محافظت، پوشش، عفت و... است؟ برای رسیدن به این هدف با چهل تن از زنان ساکن تهران مصاحبه به عمل آمده و نوع پوشش و وضعیت اجتماعی آنان ترسیم شده است که براین اساس 9 تیپ را از هم متمایز کرده ایم.

  کلیدواژگان: بازاندیشی، تمایز اجتماعی، حجاب، سبک زندگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، پوشش
 • وحید شالچی * صفحات 93-115

  این مقاله به بررسی سبک زندگی جوانان کافی شاپ منطقه 3 تهران می پردازد و تلاش میکند ویژگی های سبک زندگی این گروه از جوانان را مشخص سازد. مشخص ساختن اهمیت عناصر مختلف زندگی، هنجارهای مصرف همچنین شیوه های گذران اوقات فراغت از دیگر هدف های این مقاله است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در این فضای اجتماعی ویژگی های سبک زندگی پسامدرن از قبیل مد و سلیقه التقاطی، تعامل امر محلی و جهانی، اهمیت سرگرمی و مصرف و نقش حیاتی لذت دیده می شود. بررسی فرهنگ این بخش از جوانان ایرانی نشان می دهد که تا چه میزان سیاست گذاری فرهنگی امری حساس، دشوار و پیچیده است و اثرگذاری فرهنگی بر نسل جوان صرفا از طریق پرداختن صوری و سطحی به ارزش ها در سطح نهادهای رسمی ممکن نیست.

  کلیدواژگان: ذائقه، سبک زندگی، سبک زندگی پسامدرن، فرهنگ جوانان، مصرف
 • محمدسعید ذکایی * صفحات 117-141

  توجه محافل دانشگاهی و علمی به حوزه بدن را می بایست واکنشی به تغییرات بنیادین صورت گرفته در رابطه بین بدن، اقتصاد، تکنولوژی و جامعه دانست. رشد تکنولوژی های تغذیه، سلامت و ورزش در کنار اهمیت یافتن عاملیت و مصرف گرایی شدید بدن و بدنی شدن را به موضوعی مهم د رمطالعات اجتماعی و فرهنگی جامعه معاصر تبدیل ساخته است. مقاله حاضر با اتکاء به یافته های کمی و کیفی جوانان دختر و پسر فعال ورزشی بدنبال شناخت رابطه و احساس این دسته جوانان نسبت به بدن خود و زمینه ها و انگیزه های موثر بر توجه جدی آن ها به تناسب اندام است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که نوگرایی د رجامعه ایران تاثیرات خود را در حساسیت جوانان به کنترل و انضباط بر بدن خویش و حساسیت بیشتر برای ارائه تصویر مطلوب از آن بر جای گذاشته است. به موازات تاثیر این نیرو، گفتمان های رقیب در حوزه عمومی جامعه (از جمله گفتمان مردانه) مرجع مهمی در شکل دهی، فهم، تفسیر و بازنمایی بدن به شمار می آید که علاوه بر بازتولید سنتی هنجارها و رفتارهای بدنی قواعد و تاثیرات آن بواسطه تغییر نگاه و نگرش های جدید، تغییراتی را نیز متحمل شده است.

  کلیدواژگان: بدن، بدنی شدن، تصویر بدنی، رضایت از بدن، فرهنگ تناسب
 • ناصر فکوهی * صفحات 143-174

  جهانی شدن روند متناقض مدرنیته را تشدید کرده و آن را درون فرایندی متقابل از همگن سازی ها و ناهمگن سازی های هویتی جماعتی وارد نموده است. اثر مشخص این امر گسترش مطلق شمار هویت های اقلیتی در سطوح بومی و محلی از یک سو، و تداخل نقش های هویتی و شکل گیری هویت های اجتماعی هر چه گسترده تر در قالب های غیر بومی و فراملی از سوی دیگر است. شهرها به مثابه پهنه های اصلی تبلور یافتن فضایی هویت ها و روزمرگی شهری به مثابه زمان اصلی بیان این هویت ها، امروز بیش از پیش مطرح هستند. هم از این رو مفهوم سبک زندگی که در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و عمدتا در چارچوب نظریه های برون آمده از مطالعات فرهنگی مطرح شده بود در ترکیب خود با مفهوم روزمرگی در معنایی لوفبوری از این واژه امروز باید به گونه ای دیگر تفسیر شود. زمانی که این دو مفهوم را در تقاطعی معنایی با دو مفهوم دیگر خرده فرهنگ و اقلیت قرار دهیم، باز هم به موقعیت های پیچیده تری می رسیم که ما را با شرایطی نسبتا بی نظیر در شکل گیری فرهنگ های انسانی و پویایی آن ها روبرو می کند. آن چه در مقاله حاضر مورد نظر است حرکت از این چارچوب فکری و تلاش برای کاربرد آن در شرایط خاص ایران است که در آن همچون بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه جهانی شدن به امواج مقاومت هویتی- جماعت دامن زده است، ولو اینکه این مقاومت لزوما شکل فعال نداشته و در حوزه خود آگاه قرار نمی گیرد. بنابراین هدف ما در این مقاله آن است که نشان دهیم چگونه گسست های کنونی جامعه ما در تبلور فضایی – زمانی خود و از خلال بیان و بروز خویش در سبک های زندگی در سطح شهرها برونیت یافته و چه پی آمدهای کوتاه و دراز مدتی را می توان از این فرایند انتظار داشت. رویکرد مقاله، رویکردی کاربردی است که تلاش می کند به راهکارهایی عملی به ویژه در زمینه سیاست گذاری های راهبردی و راهکاری در زمینه فرهنگ عمومی دست یابد و همین امر آن را در تداخلی نظری بین دو حوزه انسان شناسی و مطالعات فرهنگی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: اقلیت، انسان شناسی شهری، جهانی شدن، خرده فرهنگ، روزمرگی، سبک زندگی، مقاومت
 • محمد فاضلی * صفحات 175-198

  غالب نظریه ها درباره نقش دانشگاه در دنیای جدید استدلال می کنند که ارتقای فرهنگ و تربیت شهروند مشارکت جو در کنار تربیت فرد متخصص از اعم وظایف دانشگاه جدید است. مصرف محصولات فرهنگی نیز یکی از راه های مهم ارتقای سرمایه فرهنگی و آماده شدن دانشجویان برای ایفای نقش هایی است که انتظار می رود در دنیای جدید ایفا کنند. مقاله حاضر با بررسی میزان مصرف فرهنگی دانشجویان ایرانی به بررسی این مسئله می پردازد که میزان مصرف فرهنگی دانشجویان در شرایط فعلی تا جه اندازه قادر است ایشان را برای ایفای نقش شهروند آگاه و مشارکت جو آماده کند. هم چنین بر مبنای نظریه سبک زندگی و انتقال بین نسلی سرمایه فرهنگی، ایده هایی درباره آینده مصرف کالاهای فرهنگی در ایران ارائه شده است.

  کلیدواژگان: دانشجو، سبک زندگی فرهنگی، شهروند مشارکت جو، مصرف محصولات فرهنگی
 • محمدسعید مهدوی کنی * صفحات 199-230

  مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیم علوم اجتماعی است که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما کاربردهای متفاوت و بعضا متعارض، آن را مفهومی مبهم و از دیدگاه پاره ای محققان غیر قابل استفاده ساخته است. در مقاله حاضر، در ابتدا به ارایه تبیینی واژه شناسنامه از این مفهوم، پرداخته شده و سپس به بررسی ابعاد مفهومی آن در حوزه علوم اجتماعی پرداخته شده است. این مفهوم، با سایر مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی، از جمله مفهوم «ذائقه» دارای ارتباط و پیوند وثیقی است. در این مقاله، کوشیده ایم، با بررسی و مقایسه نظرات جامعه شناسان کلاسیک و مدرن به تبیین ابعاد مفهومی و مولفه های «سبک زندگی» بپردازیم.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، سلیقه، الگوهای رفتاری، سبک، مولفه های سبک زندگی
 • فردین علیخواه * صفحات 231-256

  مطالعه مصرف همواره مورد توجه شاخه های مختلف علوم اجتماعی قرارداشته است. در این مطالعات، به ویژه در مطالعات انتقادی، یکی از موضوعات مورد توجه گسترش مصرف گرایی وپیامدهای آن بوده است. در این مقاله، با هدف پیوند مطالعات سیاسی و فرهنگی، تلاش خواهیم کرد تا پیامدهای سیاسی مصرف گرایی را با تکیه بر مفهوم حمایت سیاسی بررسی نماییم. براین اساس، ابتدا مصرف گرایی وحمایت سیاسی تعریف خواهد شد و به دنبال آن نظریه هایی که قادرند آثار و پیامدهای مصرف گرایی را تبیین نمایند ارائه خواهیم کرد.
  استدلال اساسی این مقاله آن است که گسترش مصرف گرایی در جامعه ایران به رشد احساس محرومیت نسبی منجر شده و منبع این محرومیت عملکرد نظام سیاسی ارزیابی خواهدشد، و بدین ترتیب تحت تاثیر احساس محرومیت نسبی در دهه آینده شاهد کاهش حمایت سیاسی خواهیم بود.

  کلیدواژگان: محرومیت نسبی، حمایت سیاسی، مصرف گرایی
|
 • Abbas Kazemi *, Mohammad Rezaei Pages 1-24

  Although the concept of wandering has not been applied popularly in Iran, it could explain many cultural phenomena. The present article first outlines the history of wandering and its used meaning. Then, it describes a form of wandering as the distinctive lifestyle of urban subordinate groups in the shopping centers. The result of this article has been obtained by employing qualitative methods and through interviews and observation. The authors believe that shopping centers create a certain lifestyle for urban middle class people through the purchase and consumption of goods. At the same time, wandering in its used meaning in Iran has formed the lifestyle of lower class groups.

  Keywords: Cultural Modernity, Distinction, Everyday Life, Lifestyle, Popular Culture, Wandering
 • Nematollah Fazeli * Pages 25-63

  This article analyzes rural housing from a cultural point of view in the past and present. It studies housing as one of the main elements of lifestyle to understand the rural life as a whole. The author, first, studies the effects of modernity on housing culture in the areas such as modernization, rationalization, secularisation, globalization, individualization, democratization, urbanization, mediatization, commercialization and bureaucratization. Then, he describes these developments in an Iranian village which is the birthplace of the author using on ethnographical explanation. This study shows that the characteristics of rural housing which were: noncommodification, strong connection with village, being a birth place and somewhere to be nurtured, being mixed with family and historical myths and narratives, coexisting with the nature, lack of privacy have undergone charges. Therefore, we can not address them by adopting a classical approach considering village as the locus of tradition and city as the locus of modernity. The author believes that a kind of “Iranian rural modernity” has been formed in Iranian villages.

  Keywords: Ethnography, Iranian Rural Modernity, Lifestyle, RuralHousing
 • Nafiseh Hamidi *, Mehdi Faraji Pages 65-92

  This article aims at finding different lifestyles of female clothing in Tehran. To this end, it describes women’s diverse types of clothing in different social and cultural environments. The main questions advanced in the article are about special lifestyles and logic of choosing clothes by women. The authors try to discover whether distinction, identity making or some kinds of primary functions such as protection, decoration, and chastity are considered the most important factors for women. To find answers, the authors conducted deep interviews with 40 female residents of Tehran and extracted their social positions and lifestyle in clothing. Based on these findings, the authors could distinguish nine different social types.

  Keywords: Clothes, Cultural Capital, Economic Capital, Lifestyle, Rethinking, Social Distinction, Veil
 • Vahid Shalchi * Pages 93-115

  This article has a review on the third zone coffee shop youth life style and looks forward to note the features of this group’s life style. Some of the other objective of this article are notifying the importance of different elements in life, consumption norms and the types of leisure. The results of this research shows that in this social atmosphere, post modern lifestyle features are seen as fashion, hybrid taste, interaction among local and global affairs, the importance of hobbies, consumption and the necessity of leisure. The study on this group of Iranian youth foretells how difficult. Complicated and fragile cultural policy is. Therefore, cultural affecting on the youth generation is not possible only through addrssing the values in surface.

  Keywords: Consumption, Lifestyle, Postmodern Lifestyle, Taste, Youth Culture
 • Mohammad Saeed Zokaei* Pages 117-141

  recent interest in body issues on the part of academic and scientific circles should be seen as a reaction to the radical changes in relationship between body, economy, technology and society. The growth of nutrition, health and sport technologies along with the increasing importance of agency and consumerism, have turned body and embodiment into major themes in the contemporary society. Drawing on quantitative and qualitative data on young boys and girls having regular sport activity, the present paper aims to reveal the relationship and the feelings they have towards their body. The findings indicate that modernity has made the youths more sensitive towards controlling and disciplining their body. Similarly, the competing discourses in public sphere (including the masculine discourse) act as major references in forming, understanding, and representing the body. In addition to reproducing traditional norms and bodily behaviors, such young boys and girls having regular sport activity, the present paper aims to reveal the relationship and the feelings they have towards their body.

  Keywords: Body, Body Image, Body Satisfaction, Embodiment, Fitness Culture
 • Nasser Fakouhi* Pages 143-174

  The Globalization accelerated the paradoxical processes of modernization by introducing the cultural homogenizations and heterogenizations: construction and deconstruction of local-communitarian identities. This is why we are facing on the one hand, the increasing of local identities and visions and on the other hand, the interference, sometimes in a conflicted way, of the latter forms with the national and global identities. In this context, the Iranian problematic is discussed by an urban anthropological theoretical approach. The main concern in this article is the everyday life styles as the most important means of the cultural identity formation and their self expressions. Social constructed space as Lefebvre put it, and Cultural Studies tradition of everyday life, have been the starting points of this paper aiming to analyze the cultural resistance phenomenon expressed in physical and bodily spaces as well as in social and intercultural relations in domains such as age, ethnics and gender. These identity schemes have been taken as minority situations when they express in a way or other, some sort of cultural or social resistance facing a dominant pattern and by this way the paper try to present some practical and applied solutions to decrease the social tensions.

  Keywords: Cultural Studies, Everyday Life, Globalization, Life Style, Resistance, Sub-Culture, Urban Anthropology
 • Mohammad Fazeli * Pages 175-198

  Most of the theories argue that the main functions of universities in the contemporary is to promote culture, to train participative citizen as well as specialists. Consumption of cultural products is one of the significant ways of promoting cultural capital and of getting prepared to accept them some intended roles. The study is to xamine, through the degree of Iranian students cultural consumption, to what extent the current degree of cultural consumption could prepare them to be active, participative, and awared citizen. Also, according to the theory of life style and intergenerational transmission of cultural capital, some insights are presented on the Future of the consumption of caltural products in Iranian society.

  Keywords: Cultural Lifestyle, Consumption of Cultural Products, Participative Citizen, Student
 • Mohammad Saeed Mahdavi Kani * Pages 199-230

  Concept of life style is one in social sciences which has drawn a great deal attention. But its various and relatively paradoxical use have made it ambiguous, and in the eyes of some researchers, futile. Here, first the article prodives an loxicological explanation from the concept and then addresses its conceptaul aspects. This concep is strongly interrlated with other concepts as “taste” in social sciences, what the article pursue is to explain the conceptual aspects and elements of “life style” by contrasting between calssic and modern related theories.

  Keywords: Behavioral Patterns, Dimensions of the Lifestyle, Style, Lifestyle, Taste
 • Fardin Alikhah * Pages 231-256

  The main goal of this article is to study the outcomes of consumerism. The article mainly focuses on the political impact of consumerism. It also intends to analyze the role of television programs and advertisement to foster consumerism. Author’s basic speculation is that the rapid increase in consumerism in Iran will bring about the feeling of relative deprivation among special groups of people and eventually will lead to a decrease in political support.

  Keywords: Consumerism, Political Support, Critical theory, RelativeDeprivation